Спецможливості
Техніка та обладнання

Культиватор по стерні

04.08.2017
8496
Культиватор по стерні фото, ілюстрація

В умовах нестабільності й стрімких змін, що відбуваються в аграрному секторі як у світі, так і в Україні, та у зв’язку із популяризацією рослинницьких технологій значно зріс інтерес до ресурсоощадних технологій обробітку грунту в сільськогосподарському виробництві, таких як мульчувальна система, одним із елементів якої є обробіток грунту з використанням стерньових культиваторів.

 

 

 

 

Ос­нов­ним за­вдан­ням стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів є подрібнен­ня, роз­пу­шу­ван­ня, ча­ст­ко­ве пе­ре­вер­тан­ня та пе­ремішу­ван­ня грун­ту, підрізан­ня бур’янів та за­гор­тан­ня їхньо­го насіння у верхній шар грун­ту, ущільнен­ня по­верх­не­во­го ша­ру для про­во­ку­ван­ня по­яви сходів бур’янів та па­да­лиці. Роз­ши­рен­ня мож­ли­во­с­тей стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів до­ся­гається шля­хом до­об­лад­нан­ня їх до­дат­ко­ви­ми мо­ду­ля­ми для сівби насіння си­де­раль­них куль­тур та си­с­те­ма­ми вне­сен­ня до­б­рив.

Стер­нь­о­вий об­робіток грун­ту про­во­дять не пізніше ніж че­рез три-чо­ти­ри дні після зби­ран­ня зер­но­вих, а ще кра­ще — відра­зу після ньо­го, то­му що навіть за не­знач­но­го запізнен­ня грунт швид­ко ви­си­хає й ефек­тивність йо­го знач­но зни­жується. В Ук­раїні під стер­нь­о­вий об­робіток грун­ту підпа­дає близь­ко 15 млн га, а як­що вра­хо­ву­ва­ти, що цю пло­щу після по­яви сходів бур’янів та па­да­лиці зно­ву потрібно об­роб­ля­ти, то об­ся­ги робіт збільшу­ють­ся що­най­менше у два ра­зи.Диско-чизельний агрегат ДИЧ-3,1 виробництва ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»

Якість ро­бо­ти стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів оціню­ють за та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: гли­би­на об­робітку грун­ту — в ме­жах 5–25 см; відхи­лен­ня се­ред­ньої та фак­тич­ної гли­бин об­робітку, порівня­но із за­да­ною — ±2 см; підрізан­ня бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток — не мен­ше ніж 95%; подрібнен­ня грун­ту, що за­без­пе­чує вміст гру­док до 50 мм — не мен­ше ніж 80%, при цьо­му верхній шар по­ви­нен ма­ти дрібно­груд­ку­ва­ту струк­ту­ру; за­гор­тан­ня по­жнив­них ре­ш­ток — не мен­ше ніж 60%; гре­бе­нистість по­верхні по­ля — 4 см; на­явність огріхів та про­пусків смуг — не до­пу­с­кається.

Стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри — це ба­га­то­функціональні грун­то­об­робні аг­ре­га­ти, які за­без­пе­чу­ють по стер­нь­о­во­му фо­ну по­верх­не­вий (до 8 см), мілкий (8–16), се­редній (16–24) та гли­бо­кий (по­над 24 см) об­робітки грун­ту. Для за­без­пе­чен­ня пе­реліче­них ви­ще ви­мог у стер­нь­о­вих куль­ти­ва­то­рах ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеці­аль­­ний набір ро­бо­чих ор­ганів, а са­ме: до­ло­та, леміші, стрілчасті ла­пи у ком­бінації з дис­ка­ми і кот­ком. Ко­жен ви­роб­ник по-різно­му ре­алізує послідовність їхньо­го розміщен­ня. Вітчиз­ня­на про­мис­ловість про­по­нує до­сить ши­ро­кий вибір стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів. 

ТОВ «Крас­нянсь­ке СП "Аг­ро­маш"»

Ви­го­тов­ляє універ­сальні важкі куль­ти­ва­то­ри серії КВ, які при­зна­чені для об­робітку грунтів різно­го ме­ханічно­го скла­ду у всіх зо­нах зем­ле­роб­ст­ва. Ти­по­розмірна лінійка серії куль­ти­ва­торів КВ — це мо­дель­ний ряд із трьох ма­шин: навісні куль­ти­ва­то­ри КВ-3,0 і КВ-4,0 з ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 3,0  і 4,0 м, відповідно, та напівпричіпний — КВ-6,0 з ши­ри­ною за­хва­ту 6,0 м. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить 80–250 к. с. Гли­би­на об­робітку ре­гу­люється в ме­жах 5–25 см. Куль­ти­ва­то­ри ком­плек­ту­ють­ся ви­со­ко­якісни­ми, зно­состійки­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми відо­мих за­рубіжних фірм, що га­ран­тує якісну, надійну і дов­го­тер­міно­ву ро­бо­ту аг­ре­га­ту, а розміщен­ня пру­­жин­них стійок із ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ви­клю­чає йо­го за­би­ван­ня по­жнив­ни­ми решт­ка­ми і бур’яна­ми та за­без­пе­чує стабільну ро­бо­ту на зво­ло­же­них грун­тах.

ТОВ НВП «БІЛО­ЦЕРКІВМАЗ» 

Ви­го­тов­ляє дис­ко-чи­зельні аг­ре­га­ти ДИЧ-3,1 та ДИЧ-5,2. Аг­ре­га­ти при­зна­чені для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту за один прохід і ство­рен­ня оп­ти­маль­ної йо­го струк­ту­ри для роз­вит­ку рос­лин. Два ря­ди інте­г­раль­них дисків пе­ремішу­ють у верх­нь­о­му шарі (до 18 см) грунт і по­жнивні решт­ки, а чи­зельні ла­пи роз­пу­шу­ють ущільнені ша­ри на гли­би­ну до 35 см, не підніма­ю­чи при цьо­му нижні ша­ри грун­ту, що сприяє по­кра­щен­ню цир­ку­ляції во­ди, повітря й інших жит­тєво важ­ли­вих еле­ментів, а ко­ток до­дат­ко­во подрібнює, вирівнює і ущільнює вер­хній шар грун­ту. Ви­ко­ри­с­тан­ня в одній комбінації інте­г­раль­них дисків, чи­зель­них лап та їхнє не­за­леж­не на­ла­ш­ту­ван­ня гли­би­ни об­робітку гран­ту за­без­пе­чує ви­со­ку йо­го якість за один про­хід. Чи­зельні ла­пи кріплять­ся на рамі че­рез амор­ти­за­то­ри і спо­лу­чені з ос­нов­ною ра­мою па­ра­ле­ло­г­рам­ним при­ст­роєм, за­без­пе­чу­ють ви­со­ку надійність ро­бо­чих вузлів аг­ре­га­ту і рівномірність гли­би­ни об­робітку грун­ту.

Пе­редній ряд дисків за­без­пе­чує про­ник­нен­ня чи­зелів у грунт з мен­шим зу­сил­лям, що зни­жує енер­гоємність об­робітку і підви­щує стій­кість чи­зель­них лап. Кон­ст­рукційно дис­кові ро­бочі ор­га­ни на рамі роз­та­шо­вані си­ме­т­рич­но що­до поз­довжньої осі. Це за­­без­пе­чує стійкість хо­ду аг­ре­га­ту, а ре­гу­лю­ван­ня ус­та­нов­ки ку­та ата­ки дає змо­гу об­роб­ля­ти грунт різної во­ло­гості з мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми.

ПАТ «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод»

Ви­го­тов­ляє лемішно-дис­кові стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри серії КЛД. Це мо­дель­ний ряд куль­ти­ва­торів КЛД-2,0, КЛД-3,0, КЛД-4,0, КЛД-6,0 з ши­ри­ною за­хва­ту 2–6 м. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить 80–300 к. с. Гли­би­на об­робітку ре­гу­люється в ме­жах 5–25см. В кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но два ря­ди стрілча­с­тих лемішних лап, один ряд дисків-вирівню­вачів і тан­дем ре­б­ри­с­то­го і прут­ко­во­го кот­ка. За один прохід куль­ти­ва­то­ри ви­ко­ну­ють: роз­пу­шу­ван­ня і кришіння грун­ту; підрізан­ня, по­­дріб­нен­ня бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток і муль­чу­ван­ня ни­ми по­верхні грун­ту; ви­рівню­ван­ня й ущільнен­ня по­верхні грун­ту; підго­тов­ка посівно­го ло­жа із ста­більною гли­би­ною.

До­дат­кові кон­ст­рукційні пе­ре­ва­ги куль­ти­ва­торів КЛД: ши­рокі криль­часті леміші, вста­нов­лені під пря­мо­ви­сним ку­том вниз, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається підрізу­ван­ня пла­с­та грун­ту по всій по­вер­хні і оп­ти­маль­не пе­ремішу­ван­ня на­віть на не­ве­ликій гли­бині; ро­бо­ча ши­ри­на вістря дов­гих бічних по­вер­хонь ле­мішів зберігається впро­довж всьо­го тер­міну ек­сплу­а­тації; мож­ливість пе­ре­ста­нов­ки за­побіжно­го бол­та дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти кут ата­ки лап і за­без­пе­чу­ва­ти не­обхідне їхнє вхо­д­жен­ня в су­хий твер­дий грунт; адап­то­ваність до більшості іно­зем­них ро­бо­чих ор­ганів, що дає мож­ливість са­мостійно ви­би­ра­ти для се­бе най­більш відповідний спосіб їхньої заміни; спеціаль­на кон­ст­рукція здвоєно­го кот­ка за­без­пе­чує інтен­сив­не кри­шіння грун­ту і йо­го оп­ти­маль­не зво­рот­не ущільнен­ня, що сприяє кращій схо­жості па­да­лиці і бур’янів; шарнірне зак­ріплен­ня здвоєно­го кот­ка за­без­пе­чує йо­го відхи­лен­ня під час пе­реїзду че­рез рі­з­ні пе­ре­шко­ди без вимілен­ня ро­бо­чих ор­ганів, за­вдя­ки чо­му зберігається ста­ла гли­би­на об­робітку; па­ра­лель­не роз­та­шу­ван­ня кот­ка і дисків, ви­ко­на­них єди­ним бло­ком, ви­клю­чає не­обхідність під час ус­та­нов­ки гли­би­ни об­робітку до­дат­ко­во ре­гу­лю­ва­ти дис­ки.

Кращі зраз­ки за­рубіжної техніки для стер­нь­о­во­го об­робітку грун­ту про­по­ну­ють такі фірми, як ТОВ «Технічна компанія "Маніту"» (офіційний представник Kongskilde в Україні), ТОВ «Ве­дер­стад», ТОВ «Хорш Ук­раїна», ДП «Ама­зо­не-Ук­раїна», ДП «Лем­кен  Ук­раїна» (Німеч­чи­на).

ТОВ «Ве­дер­стад»

Про­по­ну­є мо­дель­ний ряд куль­ти­ва­торів серії TopDown: TD-300, TD-400, TD-500, TD-600, TD-700, TD-900 з ши­ри­ною за­хва­ту 3–9 м.

Стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри TopDown при­зна­чені для ос­нов­но­го об­робітку се­редніх і важ­ких грунтів без обер­тан­ня. Куль­ти­ва­тор TopDown ви­ко­нує на­ступні опе­рації: подрібнює по­ж­нивні решт­ки; підрізує ко­ре­не­ву си­с­те­му бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток; роз­пу­шує нижні ша­ри грун­ту; вирівнює і ущільнює по­верх­не­вий шар грун­ту. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми куль­ти­ва­то­ра є два ря­ди вирізних дисків діаме­т­ром 430 мм, три ря­ди до­ло­то­по­діб­них стійок, один ряд спа­ре­них ди­сків-вирівню­вачів, ряд котків діаме­т­ром 600 мм. Мож­ли­ва до­дат­ко­ва ком­плек­тація пе­ред­ньої ро­бо­чої зо­ни паль­це­вою пру­жин­ною бо­ро­ною, що за­без­пе­чує роз­поділ рос­лин­них ре­ш­ток по ши­рині за­хва­ту куль­ти­ва­то­ра. Загальний вигляд культиватора Top Down TD-400 виробництва “Vaderstad-Verken AB”, (Швеція)

Гли­би­на об­ро­біт­ку грун­ту, від 5 до 25 см, плав­но ре­гу­люється гідравлічною си­с­те­мою під час ро­бо­ти з кабіни трак­то­ра. Та­ким са­мим шля­хом, за­леж­но від по­тре­би, вста­нов­люється не­обхідна комбінація ро­бо­чих ор­ганів: задіяні всі ро­бочі ор­га­ни; си­с­те­ма дисків і ко­ток; си­с­те­ма роз­пу­шу­валь­них лап і ко­ток; си­с­те­ма дисків і си­с­те­ма роз­пу­шу­валь­них лап без кот­ка. Ступінь ущільнен­ня грун­ту ре­гу­люється в діапа­зоні від ти­с­ку ва­гою са­мих котків до ти­с­ку ва­гою всієї ма­ши­ни. Та­кож мож­ли­во зня­ти кот­ки зовсім, щоб за­ли­ши­ти грунт відкри­тим на до­вший період, на­при­клад у во­ло­гих умо­вах. Куль­ти­ва­то­ри опційно ком­плек­ту­ють­ся си­с­те­мою BioDrill, при­зна­че­ною для висіву насіння си­де­раль­них куль­тур та вне­сен­ня гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив.

ТОВ «Технічна компанія «Маніту»

Пропонує стерньові культиватори виробництва Kongskilde (Данія) для обробітку грунту після збору врожаю. До модельного ряду входять агрегати серій Delta, Delta Flex, Vibro Till і Vibro Flex навісного та причіпного типу з шириною захвату від 2,5  до 7 м. Стерньові культиватори серії Delta Flex призначені для основного обробітку грунту і створюють оптимальні умови для розвитку грунтової мікрофлори. Завдяки спеціально вигнутим лапам, які забезпечують процес відновлення структури грунту, культиватор здійснює оптимальне перемішування соломи і пожнивних решток. Суцільна міцна конструкція рами культиваторів поєднана з міцними зігнутими лапами, виготовленими зі збагаченої сталі, що забезпечують найкращий обробіток на попередньо задану глибину. Висота рами є достатньою для безперешкодного проходження пожнивних решток, запобігаючи їхньому накопиченню.

Культиватор Vibro Flex компанії KongskildeЗахист кожної лапи в стандартній комплектації забезпечує зрізний болт, додатково встановлюється система non stop, за допомогою якої робочі органи можуть долати перешкоди заввишки 25 см без пошкоджень.Кожен робочий орган забезпечує глибину обробітку від 6 до 25 см. Поверхня грунту розрізається під кутом 26° на кінці лапи і 15° на крилах, що набагато нижче, ніж у конкурентних моделях (39° і 17,5° або 31° і 20°). Вказана особливість культиваторів сприяє самозагостренню кінців лапи, економії потужності і пального під час обробітку.

Культиватори Vibro Flex з шириною захвату від 2,5 до 7 м є універсальними агрегатами як для стерньового обробітку грунту так і для мульчування поверхні поля. Глибина обробітку становить від 5  до 20 см. Постійно вібруючі лапи культиватора сприяють розущільненню грунту, додатковий ефект — розбивання грунту на природні структурні частки. Необхідна потужність трактора для роботи агрегату становить до 60 к.с. на 1 м захвату у Delta Flex та до 50 к.с. на 1 м захвату у Vibro Flex.

Дискові вирівнювачі та коток Макс Пак дають можливість подальшого висіву одразу після обробітку цим агрегатом.

ТОВ «Хорш Ук­раїна»

Про­по­нує куль­ти­ва­то­ри Tiger MT ви­роб­ництва Horsch Maschinen GmbH (Німеч­чи­на). Ти­по­розмірна лінійка куль­ти­ва­торів ста­но­вить за ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4, 5, 6 і 7,5 м. Об­ласть за­сто­­су­ван­ня куль­ти­ва­то­ра Horsch Tiger MT вклю­чає: всі ти­пи грун­тів; після ку­ку­руд­зи на зер­но, зер­но­вих куль­тур, проміжних куль­тур; об­робіток па­ро­вих і трав’яни­с­тих полів; гли­бо­ке роз­пу­шен­ня грун­ту на гли­би­ну до 35 см; інтен­сив­не подрібнен­ня гру­док на важ­ких грун­тах.

У стан­дарт­ну ком­плек­тацію куль­ти­ва­то­ра Horsch Tiger MT вхо­дить: дво­ряд­на си­с­те­ма конічних дисків діаме­т­ром 68 см для надійно­го подрібнен­ня і змішу­ван­ня ве­ли­кої кількості по­жнив­них ре­ш­ток; два ря­ди до­ло­то­подібних лап з відстан­ню між ни­ми 45 см для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня і до­дат­ко­во­го змішу­ван­ня, ос­на­ще­них бло­ком без­пе­ки TerraGrip, що має ви­со­ку зно­состійкість, не по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня, зу­сил­ля спра­цю­ван­ня ста­но­вить 500 кг, ви­со­та відхи­лен­ня ла­пи — 30 см; од­но­ряд­на си­с­те­ма вирівню­ю­чих дисків; колісний грун­то­ущільню­вач і ча­вун­ний ко­ток, що за­сто­со­ву­ють за пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.

ДП «Ама­зо­не-Ук­раїна» 

Про­по­нує куль­ти­ва­то­ри Centaur ви­роб­ництва AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG з ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 і 5 м.Загальний вигляд культиватора Centaur 5001 виробництва AMAZONE, (Німеччина)

Куль­ти­ва­то­ри при­зна­чені для по­верх­не­во­го об­робітку грун­ту, об­робітку стерні, ос­нов­но­го об­робітку грун­ту і гли­бо­ко­го роз­пу­шен­ня. Особ­ливістю куль­ти­ва­торів Centaur є чо­ти­ри­ряд­не роз­та­шу­ван­ня до­ло­то­подібних ро­бо­чих ор­ганів, закріпле­них на пруж­них стійках з си­с­те­мою за­хи­с­ту 3D, що за­без­пе­чує надійну ро­бо­ту без за­би­вань навіть за знач­ної кількості рос­лин­них ре­ш­ток на по­верхні по­ля. До ком­плек­тації вхо­дить три ви­ди на­ко­неч­ників роз­пу­шу­валь­них лап: для стерні — за­вшир­ш­ки 170 мм (по­верх­не­ве роз­пу­шу­ван­ня стер­нь­о­во­го фо­ну); гвин­то­ва — 75 мм (се­редній об­ро­біток грун­ту); вузь­ка ла­па — за­вшир­ш­ки 50 мм (гли­бо­ке роз­пу­шен­ня).

 ДП «Лем­кен Ук­раїна»

Про­по­нує інтен­сив­ний куль­ти­ва­тор «Ка­рат» ви­роб­ництва Lemken (Німеч­чи­на). Аг­ре­гат при­зна­че­ний як для суцільно­го по­верх­не­во­го стер­нь­о­во­го об­робітку грун­ту після зби­ран­ня, так і для по­даль­ших гли­бо­ких ро­бо­чих про­ходів з інтен­сив­ним пе­ремішу­ван­ням стерні або для пе­ред­посівно­го об­робітку пе­ред сівбою по мульчі. Куль­ти­ва­то­ри ви­го­тов­ля­ють навісно­го і напівнавісно­го ти­пу з ши­ри­ною за­хва­ту 3; 3,5; 4; 5; 6 і 7 м. Навісний куль­ти­ва­тор має зруч­не ре­гу­лю­ван­ня ро­бо­чої гли­би­ни, яку мож­на ступінча­с­то зміню­ва­ти без ви­ко­ри­с­тан­ня до­дат­ко­вих інстру­ментів у діапа­зоні від 5 до 30 см.

Усі напівнавісні мо­делі «Ка­ра­та» ос­на­щені у ба­зовій ком­плек­тації гідравлічним ре­гу­лю­ван­ням ро­бо­чої гли­би­ни. За зміни гли­би­ни об­робітку напівсфе­ричні дис­ки на­ла­ш­то­ву­ють­ся ав­то­ма­тич­но. Особ­ливістю кон­ст­рукції є за­сто­су­ван­ня інно­ваційної си­с­те­ми швид­кої заміни ро­бо­чих ор­ганів, яка дає змо­гу про­сто і швид­ко вста­но­ви­ти стріл­часті ла­пи без ви­ко­ри­с­тан­ня інстру­ментів. Це дає мож­ливість адап­ту­ва­ти куль­ти­ва­тор до різних ви­мог по­верх­не­во­го або гли­бо­ко­го об­робітків грун­ту. Та­кож в кон­ст­рукції напівнавісно­го ти­пу ви­ко­ри­с­та­но гідравлічний підси­лю­вач си­ли тя­ги, що за­без­пе­чує зміщен­ня цен­т­ра ва­ги з куль­ти­ва­то­ра на зад­ню вісь трак­то­ра. В ре­зуль­таті от­ри­муємо ефект по­си­лен­ня си­ли тя­ги трак­то­ра і змен­ше­н­­ня ви­т­ра­ти паль­но­го. Роз­міщен­ня шасі посе­ре­дині ра­ми за­без­пе­чує по­ліпше­ну ма­не­в­реність аг­ре­га­ту.

 

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, заввідділу,
С. Ма­ринін, завла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. спів­робітник, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го
 

Інтерв'ю
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее
Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, англ. IFC) - міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру Світового банку. Штаб-квартира організації знаходиться у

1
0