Спецможливості
Техніка та обладнання

Культиватор по стерні

04.08.2017
3662
Культиватор по стерні фото, ілюстрація

В умовах нестабільності й стрімких змін, що відбуваються в аграрному секторі як у світі, так і в Україні, та у зв’язку із популяризацією рослинницьких технологій значно зріс інтерес до ресурсоощадних технологій обробітку грунту в сільськогосподарському виробництві, таких як мульчувальна система, одним із елементів якої є обробіток грунту з використанням стерньових культиваторів.

 

 

 

 

Ос­нов­ним за­вдан­ням стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів є подрібнен­ня, роз­пу­шу­ван­ня, ча­ст­ко­ве пе­ре­вер­тан­ня та пе­ремішу­ван­ня грун­ту, підрізан­ня бур’янів та за­гор­тан­ня їхньо­го насіння у верхній шар грун­ту, ущільнен­ня по­верх­не­во­го ша­ру для про­во­ку­ван­ня по­яви сходів бур’янів та па­да­лиці. Роз­ши­рен­ня мож­ли­во­с­тей стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів до­ся­гається шля­хом до­об­лад­нан­ня їх до­дат­ко­ви­ми мо­ду­ля­ми для сівби насіння си­де­раль­них куль­тур та си­с­те­ма­ми вне­сен­ня до­б­рив.

Стер­нь­о­вий об­робіток грун­ту про­во­дять не пізніше ніж че­рез три-чо­ти­ри дні після зби­ран­ня зер­но­вих, а ще кра­ще — відра­зу після ньо­го, то­му що навіть за не­знач­но­го запізнен­ня грунт швид­ко ви­си­хає й ефек­тивність йо­го знач­но зни­жується. В Ук­раїні під стер­нь­о­вий об­робіток грун­ту підпа­дає близь­ко 15 млн га, а як­що вра­хо­ву­ва­ти, що цю пло­щу після по­яви сходів бур’янів та па­да­лиці зно­ву потрібно об­роб­ля­ти, то об­ся­ги робіт збільшу­ють­ся що­най­менше у два ра­зи.Диско-чизельний агрегат ДИЧ-3,1 виробництва ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»

Якість ро­бо­ти стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів оціню­ють за та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: гли­би­на об­робітку грун­ту — в ме­жах 5–25 см; відхи­лен­ня се­ред­ньої та фак­тич­ної гли­бин об­робітку, порівня­но із за­да­ною — ±2 см; підрізан­ня бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток — не мен­ше ніж 95%; подрібнен­ня грун­ту, що за­без­пе­чує вміст гру­док до 50 мм — не мен­ше ніж 80%, при цьо­му верхній шар по­ви­нен ма­ти дрібно­груд­ку­ва­ту струк­ту­ру; за­гор­тан­ня по­жнив­них ре­ш­ток — не мен­ше ніж 60%; гре­бе­нистість по­верхні по­ля — 4 см; на­явність огріхів та про­пусків смуг — не до­пу­с­кається.

Стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри — це ба­га­то­функціональні грун­то­об­робні аг­ре­га­ти, які за­без­пе­чу­ють по стер­нь­о­во­му фо­ну по­верх­не­вий (до 8 см), мілкий (8–16), се­редній (16–24) та гли­бо­кий (по­над 24 см) об­робітки грун­ту. Для за­без­пе­чен­ня пе­реліче­них ви­ще ви­мог у стер­нь­о­вих куль­ти­ва­то­рах ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеці­аль­­ний набір ро­бо­чих ор­ганів, а са­ме: до­ло­та, леміші, стрілчасті ла­пи у ком­бінації з дис­ка­ми і кот­ком. Ко­жен ви­роб­ник по-різно­му ре­алізує послідовність їхньо­го розміщен­ня. Вітчиз­ня­на про­мис­ловість про­по­нує до­сить ши­ро­кий вибір стер­нь­о­вих куль­ти­ва­торів. 

ТОВ «Крас­нянсь­ке СП "Аг­ро­маш"»

Ви­го­тов­ляє універ­сальні важкі куль­ти­ва­то­ри серії КВ, які при­зна­чені для об­робітку грунтів різно­го ме­ханічно­го скла­ду у всіх зо­нах зем­ле­роб­ст­ва. Ти­по­розмірна лінійка серії куль­ти­ва­торів КВ — це мо­дель­ний ряд із трьох ма­шин: навісні куль­ти­ва­то­ри КВ-3,0 і КВ-4,0 з ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 3,0  і 4,0 м, відповідно, та напівпричіпний — КВ-6,0 з ши­ри­ною за­хва­ту 6,0 м. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить 80–250 к. с. Гли­би­на об­робітку ре­гу­люється в ме­жах 5–25 см. Куль­ти­ва­то­ри ком­плек­ту­ють­ся ви­со­ко­якісни­ми, зно­состійки­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми відо­мих за­рубіжних фірм, що га­ран­тує якісну, надійну і дов­го­тер­міно­ву ро­бо­ту аг­ре­га­ту, а розміщен­ня пру­­жин­них стійок із ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ви­клю­чає йо­го за­би­ван­ня по­жнив­ни­ми решт­ка­ми і бур’яна­ми та за­без­пе­чує стабільну ро­бо­ту на зво­ло­же­них грун­тах.

ТОВ НВП «БІЛО­ЦЕРКІВМАЗ» 

Ви­го­тов­ляє дис­ко-чи­зельні аг­ре­га­ти ДИЧ-3,1 та ДИЧ-5,2. Аг­ре­га­ти при­зна­чені для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту за один прохід і ство­рен­ня оп­ти­маль­ної йо­го струк­ту­ри для роз­вит­ку рос­лин. Два ря­ди інте­г­раль­них дисків пе­ремішу­ють у верх­нь­о­му шарі (до 18 см) грунт і по­жнивні решт­ки, а чи­зельні ла­пи роз­пу­шу­ють ущільнені ша­ри на гли­би­ну до 35 см, не підніма­ю­чи при цьо­му нижні ша­ри грун­ту, що сприяє по­кра­щен­ню цир­ку­ляції во­ди, повітря й інших жит­тєво важ­ли­вих еле­ментів, а ко­ток до­дат­ко­во подрібнює, вирівнює і ущільнює вер­хній шар грун­ту. Ви­ко­ри­с­тан­ня в одній комбінації інте­г­раль­них дисків, чи­зель­них лап та їхнє не­за­леж­не на­ла­ш­ту­ван­ня гли­би­ни об­робітку гран­ту за­без­пе­чує ви­со­ку йо­го якість за один про­хід. Чи­зельні ла­пи кріплять­ся на рамі че­рез амор­ти­за­то­ри і спо­лу­чені з ос­нов­ною ра­мою па­ра­ле­ло­г­рам­ним при­ст­роєм, за­без­пе­чу­ють ви­со­ку надійність ро­бо­чих вузлів аг­ре­га­ту і рівномірність гли­би­ни об­робітку грун­ту.

Пе­редній ряд дисків за­без­пе­чує про­ник­нен­ня чи­зелів у грунт з мен­шим зу­сил­лям, що зни­жує енер­гоємність об­робітку і підви­щує стій­кість чи­зель­них лап. Кон­ст­рукційно дис­кові ро­бочі ор­га­ни на рамі роз­та­шо­вані си­ме­т­рич­но що­до поз­довжньої осі. Це за­­без­пе­чує стійкість хо­ду аг­ре­га­ту, а ре­гу­лю­ван­ня ус­та­нов­ки ку­та ата­ки дає змо­гу об­роб­ля­ти грунт різної во­ло­гості з мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми.

ПАТ «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод»

Ви­го­тов­ляє лемішно-дис­кові стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри серії КЛД. Це мо­дель­ний ряд куль­ти­ва­торів КЛД-2,0, КЛД-3,0, КЛД-4,0, КЛД-6,0 з ши­ри­ною за­хва­ту 2–6 м. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить 80–300 к. с. Гли­би­на об­робітку ре­гу­люється в ме­жах 5–25см. В кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но два ря­ди стрілча­с­тих лемішних лап, один ряд дисків-вирівню­вачів і тан­дем ре­б­ри­с­то­го і прут­ко­во­го кот­ка. За один прохід куль­ти­ва­то­ри ви­ко­ну­ють: роз­пу­шу­ван­ня і кришіння грун­ту; підрізан­ня, по­­дріб­нен­ня бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток і муль­чу­ван­ня ни­ми по­верхні грун­ту; ви­рівню­ван­ня й ущільнен­ня по­верхні грун­ту; підго­тов­ка посівно­го ло­жа із ста­більною гли­би­ною.

До­дат­кові кон­ст­рукційні пе­ре­ва­ги куль­ти­ва­торів КЛД: ши­рокі криль­часті леміші, вста­нов­лені під пря­мо­ви­сним ку­том вниз, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається підрізу­ван­ня пла­с­та грун­ту по всій по­вер­хні і оп­ти­маль­не пе­ремішу­ван­ня на­віть на не­ве­ликій гли­бині; ро­бо­ча ши­ри­на вістря дов­гих бічних по­вер­хонь ле­мішів зберігається впро­довж всьо­го тер­міну ек­сплу­а­тації; мож­ливість пе­ре­ста­нов­ки за­побіжно­го бол­та дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти кут ата­ки лап і за­без­пе­чу­ва­ти не­обхідне їхнє вхо­д­жен­ня в су­хий твер­дий грунт; адап­то­ваність до більшості іно­зем­них ро­бо­чих ор­ганів, що дає мож­ливість са­мостійно ви­би­ра­ти для се­бе най­більш відповідний спосіб їхньої заміни; спеціаль­на кон­ст­рукція здвоєно­го кот­ка за­без­пе­чує інтен­сив­не кри­шіння грун­ту і йо­го оп­ти­маль­не зво­рот­не ущільнен­ня, що сприяє кращій схо­жості па­да­лиці і бур’янів; шарнірне зак­ріплен­ня здвоєно­го кот­ка за­без­пе­чує йо­го відхи­лен­ня під час пе­реїзду че­рез рі­з­ні пе­ре­шко­ди без вимілен­ня ро­бо­чих ор­ганів, за­вдя­ки чо­му зберігається ста­ла гли­би­на об­робітку; па­ра­лель­не роз­та­шу­ван­ня кот­ка і дисків, ви­ко­на­них єди­ним бло­ком, ви­клю­чає не­обхідність під час ус­та­нов­ки гли­би­ни об­робітку до­дат­ко­во ре­гу­лю­ва­ти дис­ки.

Кращі зраз­ки за­рубіжної техніки для стер­нь­о­во­го об­робітку грун­ту про­по­ну­ють такі фірми, як ТОВ «Технічна компанія "Маніту"» (офіційний представник Kongskilde в Україні), ТОВ «Ве­дер­стад», ТОВ «Хорш Ук­раїна», ДП «Ама­зо­не-Ук­раїна», ДП «Лем­кен  Ук­раїна» (Німеч­чи­на).

ТОВ «Ве­дер­стад»

Про­по­ну­є мо­дель­ний ряд куль­ти­ва­торів серії TopDown: TD-300, TD-400, TD-500, TD-600, TD-700, TD-900 з ши­ри­ною за­хва­ту 3–9 м.

Стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри TopDown при­зна­чені для ос­нов­но­го об­робітку се­редніх і важ­ких грунтів без обер­тан­ня. Куль­ти­ва­тор TopDown ви­ко­нує на­ступні опе­рації: подрібнює по­ж­нивні решт­ки; підрізує ко­ре­не­ву си­с­те­му бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток; роз­пу­шує нижні ша­ри грун­ту; вирівнює і ущільнює по­верх­не­вий шар грун­ту. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми куль­ти­ва­то­ра є два ря­ди вирізних дисків діаме­т­ром 430 мм, три ря­ди до­ло­то­по­діб­них стійок, один ряд спа­ре­них ди­сків-вирівню­вачів, ряд котків діаме­т­ром 600 мм. Мож­ли­ва до­дат­ко­ва ком­плек­тація пе­ред­ньої ро­бо­чої зо­ни паль­це­вою пру­жин­ною бо­ро­ною, що за­без­пе­чує роз­поділ рос­лин­них ре­ш­ток по ши­рині за­хва­ту куль­ти­ва­то­ра. Загальний вигляд культиватора Top Down TD-400 виробництва “Vaderstad-Verken AB”, (Швеція)

Гли­би­на об­ро­біт­ку грун­ту, від 5 до 25 см, плав­но ре­гу­люється гідравлічною си­с­те­мою під час ро­бо­ти з кабіни трак­то­ра. Та­ким са­мим шля­хом, за­леж­но від по­тре­би, вста­нов­люється не­обхідна комбінація ро­бо­чих ор­ганів: задіяні всі ро­бочі ор­га­ни; си­с­те­ма дисків і ко­ток; си­с­те­ма роз­пу­шу­валь­них лап і ко­ток; си­с­те­ма дисків і си­с­те­ма роз­пу­шу­валь­них лап без кот­ка. Ступінь ущільнен­ня грун­ту ре­гу­люється в діапа­зоні від ти­с­ку ва­гою са­мих котків до ти­с­ку ва­гою всієї ма­ши­ни. Та­кож мож­ли­во зня­ти кот­ки зовсім, щоб за­ли­ши­ти грунт відкри­тим на до­вший період, на­при­клад у во­ло­гих умо­вах. Куль­ти­ва­то­ри опційно ком­плек­ту­ють­ся си­с­те­мою BioDrill, при­зна­че­ною для висіву насіння си­де­раль­них куль­тур та вне­сен­ня гра­ну­ль­о­ва­них міне­раль­них до­б­рив.

ТОВ «Технічна компанія «Маніту»

Пропонує стерньові культиватори виробництва Kongskilde (Данія) для обробітку грунту після збору врожаю. До модельного ряду входять агрегати серій Delta, Delta Flex, Vibro Till і Vibro Flex навісного та причіпного типу з шириною захвату від 2,5  до 7 м. Стерньові культиватори серії Delta Flex призначені для основного обробітку грунту і створюють оптимальні умови для розвитку грунтової мікрофлори. Завдяки спеціально вигнутим лапам, які забезпечують процес відновлення структури грунту, культиватор здійснює оптимальне перемішування соломи і пожнивних решток. Суцільна міцна конструкція рами культиваторів поєднана з міцними зігнутими лапами, виготовленими зі збагаченої сталі, що забезпечують найкращий обробіток на попередньо задану глибину. Висота рами є достатньою для безперешкодного проходження пожнивних решток, запобігаючи їхньому накопиченню.

Культиватор Vibro Flex компанії KongskildeЗахист кожної лапи в стандартній комплектації забезпечує зрізний болт, додатково встановлюється система non stop, за допомогою якої робочі органи можуть долати перешкоди заввишки 25 см без пошкоджень.Кожен робочий орган забезпечує глибину обробітку від 6 до 25 см. Поверхня грунту розрізається під кутом 26° на кінці лапи і 15° на крилах, що набагато нижче, ніж у конкурентних моделях (39° і 17,5° або 31° і 20°). Вказана особливість культиваторів сприяє самозагостренню кінців лапи, економії потужності і пального під час обробітку.

Культиватори Vibro Flex з шириною захвату від 2,5 до 7 м є універсальними агрегатами як для стерньового обробітку грунту так і для мульчування поверхні поля. Глибина обробітку становить від 5  до 20 см. Постійно вібруючі лапи культиватора сприяють розущільненню грунту, додатковий ефект — розбивання грунту на природні структурні частки. Необхідна потужність трактора для роботи агрегату становить до 60 к.с. на 1 м захвату у Delta Flex та до 50 к.с. на 1 м захвату у Vibro Flex.

Дискові вирівнювачі та коток Макс Пак дають можливість подальшого висіву одразу після обробітку цим агрегатом.

ТОВ «Хорш Ук­раїна»

Про­по­нує куль­ти­ва­то­ри Tiger MT ви­роб­ництва Horsch Maschinen GmbH (Німеч­чи­на). Ти­по­розмірна лінійка куль­ти­ва­торів ста­но­вить за ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4, 5, 6 і 7,5 м. Об­ласть за­сто­­су­ван­ня куль­ти­ва­то­ра Horsch Tiger MT вклю­чає: всі ти­пи грун­тів; після ку­ку­руд­зи на зер­но, зер­но­вих куль­тур, проміжних куль­тур; об­робіток па­ро­вих і трав’яни­с­тих полів; гли­бо­ке роз­пу­шен­ня грун­ту на гли­би­ну до 35 см; інтен­сив­не подрібнен­ня гру­док на важ­ких грун­тах.

У стан­дарт­ну ком­плек­тацію куль­ти­ва­то­ра Horsch Tiger MT вхо­дить: дво­ряд­на си­с­те­ма конічних дисків діаме­т­ром 68 см для надійно­го подрібнен­ня і змішу­ван­ня ве­ли­кої кількості по­жнив­них ре­ш­ток; два ря­ди до­ло­то­подібних лап з відстан­ню між ни­ми 45 см для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня і до­дат­ко­во­го змішу­ван­ня, ос­на­ще­них бло­ком без­пе­ки TerraGrip, що має ви­со­ку зно­состійкість, не по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня, зу­сил­ля спра­цю­ван­ня ста­но­вить 500 кг, ви­со­та відхи­лен­ня ла­пи — 30 см; од­но­ряд­на си­с­те­ма вирівню­ю­чих дисків; колісний грун­то­ущільню­вач і ча­вун­ний ко­ток, що за­сто­со­ву­ють за пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.

ДП «Ама­зо­не-Ук­раїна» 

Про­по­нує куль­ти­ва­то­ри Centaur ви­роб­ництва AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG з ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 і 5 м.Загальний вигляд культиватора Centaur 5001 виробництва AMAZONE, (Німеччина)

Куль­ти­ва­то­ри при­зна­чені для по­верх­не­во­го об­робітку грун­ту, об­робітку стерні, ос­нов­но­го об­робітку грун­ту і гли­бо­ко­го роз­пу­шен­ня. Особ­ливістю куль­ти­ва­торів Centaur є чо­ти­ри­ряд­не роз­та­шу­ван­ня до­ло­то­подібних ро­бо­чих ор­ганів, закріпле­них на пруж­них стійках з си­с­те­мою за­хи­с­ту 3D, що за­без­пе­чує надійну ро­бо­ту без за­би­вань навіть за знач­ної кількості рос­лин­них ре­ш­ток на по­верхні по­ля. До ком­плек­тації вхо­дить три ви­ди на­ко­неч­ників роз­пу­шу­валь­них лап: для стерні — за­вшир­ш­ки 170 мм (по­верх­не­ве роз­пу­шу­ван­ня стер­нь­о­во­го фо­ну); гвин­то­ва — 75 мм (се­редній об­ро­біток грун­ту); вузь­ка ла­па — за­вшир­ш­ки 50 мм (гли­бо­ке роз­пу­шен­ня).

 ДП «Лем­кен Ук­раїна»

Про­по­нує інтен­сив­ний куль­ти­ва­тор «Ка­рат» ви­роб­ництва Lemken (Німеч­чи­на). Аг­ре­гат при­зна­че­ний як для суцільно­го по­верх­не­во­го стер­нь­о­во­го об­робітку грун­ту після зби­ран­ня, так і для по­даль­ших гли­бо­ких ро­бо­чих про­ходів з інтен­сив­ним пе­ремішу­ван­ням стерні або для пе­ред­посівно­го об­робітку пе­ред сівбою по мульчі. Куль­ти­ва­то­ри ви­го­тов­ля­ють навісно­го і напівнавісно­го ти­пу з ши­ри­ною за­хва­ту 3; 3,5; 4; 5; 6 і 7 м. Навісний куль­ти­ва­тор має зруч­не ре­гу­лю­ван­ня ро­бо­чої гли­би­ни, яку мож­на ступінча­с­то зміню­ва­ти без ви­ко­ри­с­тан­ня до­дат­ко­вих інстру­ментів у діапа­зоні від 5 до 30 см.

Усі напівнавісні мо­делі «Ка­ра­та» ос­на­щені у ба­зовій ком­плек­тації гідравлічним ре­гу­лю­ван­ням ро­бо­чої гли­би­ни. За зміни гли­би­ни об­робітку напівсфе­ричні дис­ки на­ла­ш­то­ву­ють­ся ав­то­ма­тич­но. Особ­ливістю кон­ст­рукції є за­сто­су­ван­ня інно­ваційної си­с­те­ми швид­кої заміни ро­бо­чих ор­ганів, яка дає змо­гу про­сто і швид­ко вста­но­ви­ти стріл­часті ла­пи без ви­ко­ри­с­тан­ня інстру­ментів. Це дає мож­ливість адап­ту­ва­ти куль­ти­ва­тор до різних ви­мог по­верх­не­во­го або гли­бо­ко­го об­робітків грун­ту. Та­кож в кон­ст­рукції напівнавісно­го ти­пу ви­ко­ри­с­та­но гідравлічний підси­лю­вач си­ли тя­ги, що за­без­пе­чує зміщен­ня цен­т­ра ва­ги з куль­ти­ва­то­ра на зад­ню вісь трак­то­ра. В ре­зуль­таті от­ри­муємо ефект по­си­лен­ня си­ли тя­ги трак­то­ра і змен­ше­н­­ня ви­т­ра­ти паль­но­го. Роз­міщен­ня шасі посе­ре­дині ра­ми за­без­пе­чує по­ліпше­ну ма­не­в­реність аг­ре­га­ту.

 

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, заввідділу,
С. Ма­ринін, завла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. спів­робітник, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го
 

 

Інтерв'ю
Люди, які в усьому шукають позитив, відзначають, що нинішньої весни на полях хоча б хвороби не дошкуляють. «І так, і ні», — коментує ситуацію менеджер з технічної підтримки напряму захисту насіння компанії «Сингента», фітопатолог, кандидат... Подробнее
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0