Спецможливості
Статті

Кор­мові до­бав­ки у раціоні корів: досвід гос­по­дар­ст­ва

15.05.2013
836
Кор­мові до­бав­ки  у раціоні корів: досвід гос­по­дар­ст­ва фото, ілюстрація

На сьогодні є безліч кормових добавок, які поліпшують ферментацію рубця й життєздатність мікробів. Один із напрямів поліпшення ферментації — додавання в раціони жуйних небілкового азоту. Так, під час дослідів було встановлено, що за додавання небілкового азоту в ферментери ріст бактерій збільшувався на 5%.

На сьогодні є безліч кормових добавок, які поліпшують ферментацію рубця й життєздатність мікробів. Один із напрямів поліпшення ферментації — додавання в раціони жуйних небілкового азоту. Так, під час дослідів було встановлено, що за додавання небілкового азоту в ферментери ріст бактерій збільшувався на 5%.

М. Мо­на­шок, ви­ко­нав­чий ди­рек­тор,
В. Ос­мо­ла, за­ступ­ник ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра з тва­рин­ництва,
ТОВ «Про­грес», Кіро­во­градсь­ка обл.,
М. Чер­над­чук,
технічний ме­не­д­жер, «Олл­тек»,
Ю. Дворсь­ка,
канд. вет. на­ук, до­цент, Сумсь­кий НАУ
На­разі на рин­ку існує до­волі ши­ро­кий спектр про­дуктів — дже­рел небілко­во­го азо­ту для раціонів корів. На­при­клад, Оп­ти­ген («Олл­тек») містить 41% азо­ту та 256% си­ро­го про­теїну. До то­го ж 6,3% небілко­во­го азо­ту до­ступні відра­зу ж після спо­жи­ван­ня, а швидкість йо­го по­даль­шо­го за­своєння — 8% за го­ди­ну.
Це знач­но поліпшує життєздатність і функції мікро­ф­ло­ри руб­ця, що, своєю чер­­гою, сприяє збільшен­ню на­доїв на 1,8 кг мо­ло­ка від однієї ко­ро­ви, як бу­ло вста­нов­ле­но в од­но­му з дослідів (Tikofsky and Harrison, 2006).
Крім мож­ли­вості поліпши­ти склад раціону, до­да­ван­ня дже­ре­ла небілко­во­го азо­ту дає змо­гу зба­лан­су­ва­ти вихід азо­ту й за­без­пе­чи­ти постійний оп­ти­маль­ний йо­го рівень. Кон­тро­ль­о­ва­ний і постій­ний вихід азо­ту сприяє ак­тивізації син­те­зу справжнь­о­го про­теїну для ви­роб­ництва мо­ло­ка — мікроб­но­го про­теїну — на 10–20%. Крім то­го, такі до­бав­ки да­ють мож­ливість змен­ши­ти кількість за­галь­но­го азо­ту в раціоні — йо­го ефек­тивніше, з мен­ши­ми втра­та­ми, ви­ко­ри­с­то­вує ор­ганізм тва­рин. До­бав­ки небілко­во­го азо­ту спри­я­ють пе­ре­тво­рен­ню азо­ту, що містить корм, на бак­теріаль­ну йо­го фор­му.

Наш дослід
У ТОВ «Про­грес», що на Кіро­во­град­щині, ут­ри­му­ють 890 корів (надій мо­ло­ка — 7500 кг на ко­ро­ву за рік). На­при­кінці 2012 р. у гос­по­дарстві бу­ло про­ве­де­но досліджен­ня з ви­ко­ри­с­тан­ня кор­мо­­вих до­ба­вок у раціоні корів: до скла­ду комбікор­му вве­ли Оп­ти­ген із роз­ра­хун­ку 100 г/гол. й об­ме­жи­ли спо­жи­ван­ня пив­но­го шро­ту, со­няш­ни­ко­вої ма­ку­хи та ку­ку­руд­зи (табл. 1, 2).

Еко­номічна ефек­тивність
На по­чат­ку ек­с­пе­ри­мен­ту про­­дуктив­ність ста­но­ви­ла в се­ред­нь­о­му 18 л на ко­ро­ву, вміст жи­ру — 3,56%, біл­­ка — 3,17%. Про­тя­гом місяч­но­го досліду по­каз­ни­ки якості мо­ло­ка підви­щи­ли­ся: жирність — на 1,1% (до 3,67%), вміст білка — на 0,9% (до 3,26%). А мо­лоч­на про­дук­тив­ність за­ли­ши­ла­ся прак­тич­но на то­му са­мо­му рівні — 18 л на ко­ро­ву в ек­с­пе­ри­мен­тальній групі.
За­вдя­ки пе­ре­ра­ху­ван­ню раціону, еко­­номія кор­му за місяць ста­но­ви­ла:
   15 000 кг со­няш­ни­ко­вої ма­ку­хи за ціною 2,90 грн/кг = 43 500 грн;
    3 000 кг пив­но­го шро­ту за ціною 1,65 грн/кг = 4 950 грн;
   Збільшен­ня ціни за 1 л мо­ло­ка на 0,15 грн (у се­ред­нь­о­му за місяць 8 100 х 0,15 = 1 215 х 30 = 36 450 грн/день).
Та­ким чи­ном, при­бу­ток ста­но­вив 84 900 грн/міс.
Ви­т­ра­ти: Оп­ти­ген 0,1 кг/гол./до­бу за ціною 32 грн/кг (477 х 3 = 1 431 х 32 = 45 792 грн).
От­же, чи­с­тий при­бу­ток за місяць ек­с­пе­ри­мен­ту: 84 900 – 45 792 = 39 108 грн.
Та­ким чи­ном, до­бав­ка небілко­во­го азо­­ту мо­же по­спри­я­ти ство­рен­ню й за­­­без­пе­чен­ню постійно­го над­хо­д­жен­ня про­­теїну в ор­ганізм ко­ро­ви в разі дис­ба­лан­су білка в раціоні. Це, своєю чер­гою, дасть мож­ливість фахівцям годівлі мо­­лоч­них корів за­до­воль­ни­ти по­тре­би тва­ри­ни й до­сяг­ти ви­со­кої про­дук­тив­ності. До­да­ван­ня Оп­ти­ге­ну відкри­ває нові мож­ли­вості нор­му­ван­ня та оп­тимізації годівлі тва­рин у дійно­му стаді, оскільки вве­ден­ня цієї кор­мо­вої до­бав­ки до ра­ціону звільняє місце для до­дат­ко­во­го зго­до­ву­ван­ня ко­ро­вам фу­ра­жу.

Інтерв'ю
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про
AgroGeneration є одним із провідних агрохолдингів України не лише за обсягами виробничих площ, а й за операційною ефективністю. Головний напрямок діяльності компанії – виробництво зернових та олійних

1
0