Спецможливості
Технології

Конвізо® Cмарт упевнено крокує вперед

15.11.2019
10077
Конвізо® Cмарт упевнено крокує вперед фото, ілюстрація

Тех­но­логія ви­ро­щу­вання КОНВІЗО® СМАРТ цього ро­ку на­брала ще більшо­го поширення. Найбільше цу­кро­вих бу­ряків за цією техно­логією висіва­ють на Віннич­чині, а са­ме класте­ри ПРаТ «ПК “Поділля”» та ТОВ «ПК “Зоря Поділля”» холдингу УКР­ПРОМІНВЕСТ-АГ­РО. Тому на­ша ре­дакція виріши­ла поспілкува­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми кластерів і дізнати­ся, яких успіхів їм вдало­ся до­сягти та чи ви­прав­да­ла се­бе техно­логія КОНВІЗО® СМАРТ у кінцево­му ре­зуль­таті. Ниж­че по­даємо розповідь від перших осіб.

 

 

 

 

Андрій Шов­дра, за­ступ­ник ди­ректо­ра з техно­логії ТОВ «ПК “Зоря Поділля”»:

— ТОВ «ПК “Зоря Поділля”» на сьогодні має в своєму ар­се­налі майже 51 тис. га ор­них зе­мель, на яких висіваємо ку­ку­рудзу, сою, озиму пшени­цю, со­няшник і цу­крові бу­ря­ки. Оскільки до класте­ру нале­жить Гай­синський цу­кро­вий за­вод, у госпо­дарстві куль­ти­ву­ють до­сить ве­ликі площі цу­кро­вих бу­ряків. Так, цього ро­ку під куль­ту­ру бу­ло відведе­но 14–15 тис. га посівних площ. Наше госпо­дарст­во як ніхто знає, з яки­ми проблема­ми стика­ють­ся цу­кро­ви­ки. Од­на з та­ких проблем — бур’яни. Відо­мо, що са­ме за­бур’яненість посівів — чинник, що найсуттєвіше впли­ває на продуктивність со­лодких коренів. Тому за­безпе­чення чи­сто­ти по­ля від бур’янів — од­не з найго­ловніших за­вдань під час їхнього ви­ро­щу­вання. Нам у госпо­дарстві вдається за­безпе­чу­ва­ти ефек­тивний контроль шкодочинної рослинності в посівах цу­кро­вих бу­ряків за­вдя­ки правиль­но ор­ганізо­ваній си­стемі за­хи­сту та впро­вадженню інноваційних техно­логій ви­ро­щу­вання, зо­к­ре­ма КОНВІЗО® СМАРТ компанії «КВС».

Андрій ШовдраІз компанією «КВС» працюємо вже до­сить давно. Хотів би відзна­чи­ти, що вже другий рік поспіль їхні гібриди цу­кро­вих бу­­ряків займа­ють найбільші площі в госпо­дарстві: цього ро­ку на 32% площ бу­ло висіяно традиційні гібриди компанії, а на майже 13% — гібриди КОНВІЗО® СМАРТ.

Уже третій рік поспіль ви­пробо­вуємо цю інноваційну техно­логію на своїх посівах. Уперше висіяли цукрові бу­ря­ки за техно­логією КОНВІЗО® СМАРТ 2017 ро­ку на площі 6 га та бу­ли приємно вражені ре­зуль­тата­ми. Після цього по­ча­ли знач­но збільшу­ва­ти площі: 2018 ро­ку во­ни стано­ви­ли 144 га, а цього ро­ку — вже 2000 га.

Голо­вною пе­ре­ва­гою КОНВІЗО® СМАРТ є те, що во­на знач­но ефек­тивніша та на­ба­га­то простіша у ви­ко­ри­станні за звичайну техно­логію ви­ро­щу­вання. Завдя­ки двом унесенням гербіци­ду КОНВІЗО® 1 за ве­ге­таційний се­зон наші посіви стоять чисті на 100% від цвіту­хи (па­да­лиці) та всьо­го спектра найпоширеніших і найшко­до­чинніших у бу­ря­ко­во­му аг­ро­це­нозі бур’янів: ло­бо­ди, видів щи­риці, гірчаку, осоту, пирію то­що. Та­ких ре­зуль­татів за звичайної техно­логії на своїх посівах ми не спостеріга­ли. Наприклад, цьогоріч на по­сівах, де висіяні «традиційні» цу­крові бу­ря­ки, прове­ли 5 об­ро­бок звичайни­ми гербіци­да­ми, а на де­я­ких по­лях — навіть 6–7.

Хоча КОНВІЗО® СМАРТ — не­де­ше­ва техно­логія, та я впев­не­но мо­жу сказа­ти, що во­на абсолютно ви­прав­до­вує свою вартість. Якщо враху­ва­ти всі техно­логічні операції у період ви­ро­щу­вання цу­кро­вих бу­ряків за звичайною техно­логією та ви­тра­ти, пов’язані з цим, а це 5–7 об­приску­вань, на які потрібно прид­ба­ти гербіцид, паль­не для ро­бо­ти техніки в полі, до­датко­ва платня робітникам, ви­тра­ти на аморти­зацію то­що — на­за­гал ви­хо­дить про­сто «ко­смос»! Навіть якщо не врахо­ву­ва­ти на­звані ви­ще операції, а брати до уваги ли­ше один прохід об­приску­ва­ча по­лем, на сьогодні це ко­штує близько 6–7 дол./га. Про яку економічну ви­го­ду можна го­во­ри­ти! А от із КОНВІЗО® СМАРТ прак­тично за всіма стаття­ми ви­трат — економія.

Тех­но­логія Конвізо® Смарт не тільки за­хи­щає посіви від злісних бур’янів, а й, за­вдя­ки чи­стим посівам, до­по­ма­гає росли­нам цу­кро­вих бу­ряків краще розви­ва­ти­ся впро­довж ве­ге­таційного періоду. І це помітно навіть візу­ально. Так, ми порівню­ва­ли посіви цу­кро­вих бу­ряків за си­сте­мою Конвізо® Смарт із посіва­ми за класичною техно­логією, котрі бу­ли розміщені на­впро­ти дослідних діля­нок. І різниця була суттєва: зе­леніші та розви­неніші, з ма­­сивним ли­ст­ко­вим апара­том «смарт-бу­ря­ки» на­оч­но переко­ну­ва­ли в ре­зуль­таті на ко­ристь інноваційної техно­логії. Також хотів би відзна­чи­ти, що цього року гібриди Конвізо® Смарт бу­ли знач­но то­ле­рантніші до хвороб, а особ­ли­во — до церко­спо­ро­зу.

Ми в госпо­дарстві в ціло­му за­до­во­лені от­ри­ма­ним досвідом і ре­зуль­та­та­ми за­стосу­вання цієї техно­логії. Так, то­горічна врожайність цу­кро­вих бу­ряків, висіяних за техно­логією КОНВІЗО® СМАРТ, вийшла на по­казник від 650 до 830 ц/га з цу­кристістю 17,9%. Зокре­ма, врожайність гібридів Смарт Джо­конда КВС та Смарт Кале­донія КВС стано­ви­ла 75,9 т/га та 64,5 т/га відповідно, за цу­кри­стості 17,9%.

Цьо­горічні по­казни­ки врожайності бу­дуть де­що нижчі від то­горічного врожаю як за звичайною, так і за КОНВІЗО® СМАРТ-техно­логією (на мо­мент на­пи­сання статті госпо­дарст­во ще не розпо­ча­ло копати ко­ре­непло­ди. — Прим. ред.). Чому? Тому що з кожним ро­ком кліма­тичні умови стають все мінливіші. Наприклад, 2018 ро­ку на­прикінці серп­ня прой­шли дощі, а це якраз період, ко­ли корінь росли­ни цу­кро­во­го бу­ря­ка по­чи­нає інтен­сивно рости. Завдя­ки цьому й от­ри­ма­ли ви­со­кий урожай. А по­точно­го ро­ку інтен­сивні опади спостеріга­ли ли­ше на по­чатку ве­ге­тації куль­ту­ри, що не­спри­ятли­во впли­ну­ло на по­даль­ший ріст і розви­ток ко­ре­неплодів. Але все од­но — посіви гібридів КОНВІЗО® СМАРТ розви­нуті краще й по­тенціал урожайності в них, звісно, ви­щий, аніж у традиційних гібридів.

Тож яким би не був цьогорічний урожай, для се­бе ми вже ос­та­точно виріши­ли на 2020 рік заплану­ва­ти збільшення площ під техно­логією Конвізо® Смарт та за­ку­пи­ти такі гібриди, як Смарт Джо­конда КВС, Смарт Кале­донія КВС і Смарт Попу­ля­ра КВС.

 

Тех­но­логія ви­ро­щу­вання цу­кро­вих бу­ряків КОНВІЗО® СМАРТ по­ля­гає в техно­логічному поєднанні за­стосу­вання гербіци­ду Конвізо® 1 ви­робництва «Байєр» і гібридів цу­кро­вих бу­ряків, які ство­рені за до­по­мо­гою ме­тодів традиційної се­лекції компанії «КВС», стійких до дії цього гербіци­ду.

 

Олег Заплет­нюк, го­ло­вний аг­ро­ном ПРаТ «ПК “Поділля”»:

— ПРаТ «ПК “Поділля”» — структурний підрозділ компанії УКР­ПРОМІНВЕСТ-АГ­РО. У на­шо­му кластері об­робляємо близько 52 тис. га землі, з яких 15,5 тис. зайня­то під цу­кро­ви­ми бу­ря­ка­ми. Для дотримання сівозміни та­кож висіваємо на своїх площах озиму пшени­цю, ку­ку­рудзу, сою, со­няшник, торік ма­ли та­кож і ячмінь. Та втім, цу­крові бу­ря­ки в госпо­дарстві є профільною куль­ту­рою, ад­же нам потрібно за­безпе­чу­ва­ти си­ро­ви­ною влас­ний Крижопільський цу­кро­вий за­вод. Не без гордощів хотів би відзна­чи­ти, що 2018 ро­ку наш за­вод був найпродуктивнішим у країні — ми пе­ре­ро­би­ли найбільшу кількість коренеплодів, до то­го ж і період пе­ре­робки був найтри­валіший.

Олег ЗаплетнюкОскільки в госпо­дарстві куль­ти­вуємо ве­ликі площі цу­кро­вих бу­ряків, то ми до­бре знай­омі з проблемою за­бур’яне­ності посівів. За класичною схемою за­хи­сту цу­кро­вих бу­ряків від бур’янів доводить­ся об­робля­ти їх до 5 разів! А це не­га­тивно впли­ває на росли­ни куль­ту­ри, ад­же «хімія» пригнічує їх. Рос­ли­ни че­рез це за­знають стре­су, який у кінцево­му ре­зуль­таті спри­чи­нює зниження врожайності.

Звісно, так працю­ва­ти ми не хотіли, то­му 2017 ро­ку звер­ну­ли увагу на інноваційну техно­логію КОНВІЗО® СМАРТ, за якою висіяли цу­крові бу­ря­ки на площі 5 га. Нам сподо­ба­ли­ся наші чисті посіви! Тому 2018 ро­ку ма­ли вже 44 га, а 2019-го — 1025 га. Наступ­но­го ро­ку плануємо збільши­ти площі до 2000 га, а може й більше.

 

Чому са­ме об­ра­ли техно­логію КОНВІЗО® СМАРТ? Напевно, то­му, що за­вдя­ки їй вирішуємо відразу кілька проблем у посівах цу­кро­вих бу­ряків, зо­кре­ма:

•   уникаємо фіто­токсично­го впли­ву ХЗЗР на росли­ни куль­ту­ри;

•   всьо­го за 2 об­приску­вання за се­зон знищуємо такі злісні та важкі у бо­ротьбі бур’яни, як канатник Теофраста, ло­бо­ду, ви­ди щи­риці, а та­кож ба­га­то інших;

•   змен­ши­ли кількість об­приску­вань для бо­роть­би з бур’яна­ми, що, відпо­відно, сприяє оптимізації проце­су ви­ро­щу­вання куль­ту­ри.

Хоча са­ма техно­логія КОНВІЗО® СМАРТ ко­штує знач­но до­рожче, ніж звичайна, та втім, во­на набага­то зручніша й за­га­лом економніша. Наприклад, якщо класичні бу­ря­ки об­робляємо гербіци­дом 4–5 разів (а це до­даткові ви­тра­ти паль­но­го, гербіцидів, на­ба­га­то більші за­трати ро­бо­чо­го ча­су, та ще й не­потрібне ущільнення ґрунту), то Конвізо® 1 за­стосо­вуємо ли­ше двічі. Фак­тично уникаємо трьох внесень, а це навіть без де­таль­них розра­хунків — уже знач­на економія коштів.

Цьо­горічна весна бу­ла де­що проблем­на для бу­ряків. Так, під час сходів куль­ту­ри ви­па­ло чи­ма­ло опадів, які спри­я­ли по­яві знач­ної кількості бур’янів, які сходи­ли не­од­но­часно. Та, за­вдя­ки пролонгованій ґрунтовій дії гербіци­ду КОНВІЗО® 1, наші посіви бу­ли чисті! Тож мо­жу стверджу­ва­ти, що техно­логія КОНВІЗО® СМАРТ на всі 100% виріши­ла проблему з бур’яна­ми на­весні.

Ще хо­чу за­значи­ти, що гербіцид КОНВІЗО® 1 має своєю пе­ре­ва­гою гнучкість що­до техно­логічної можли­вості внесення. Тоб­то якщо по класичних бу­ря­ках ми вноси­мо гербіци­ди чітко по сім’ядо­лях бур’янів (щоб не до­пу­сти­ти їхньо­го пе­ре­ро­стання), то КОНВІЗО® 1 можна за­стосо­ву­ва­ти в різні фа­зи розвитку бур’яну. І це на­ба­га­то зручніше для плану­вання термінів об­робки посівів!

Щодо гібридів: у госпо­дарстві за­стосо­вуємо чіткий підхід до ви­бо­ру гібридів цу­кро­вих бу­ряків. Ми аналізуємо ре­зуль­та­ти врожайності та цу­кри­стості бу­ряків за ос­танні 5 років у то­варних посівах не ли­ше компанії «КВС», а й інших. Про­дукти «КВС» — завжди в першій трійці та стабільно по­ка­зу­ють стійкі ре­зуль­та­ти не­за­лежно від ро­ку та йо­го кліма­тичних умов.

Наприклад, Дарія КВС та Акація КВС — ду­же пластичні гібриди: як за раннь­ого, так і за пізньо­го ко­пання ко­ре­неплодів можна от­ри­ма­ти пристойні ре­зуль­та­ти врожайності та цу­кри­стості. Цьо­го ро­ку врожайність гібриду Дарія КВС стано­ви­ла 60 т/га, Акація КВС — 75 т/га. А вихід цу­кру був на рівні 17%, що для цьогорічних умов ви­ро­щу­вання є до­сить ви­со­ким по­казни­ком.

Однак цьогоріч, як я вже го­во­рив, на­весні ви­па­ло чи­ма­ло опадів, що спри­чи­ни­ло не тільки по­яву бур’янів, а й сильні ко­ре­неві гнилі. І це призвело до змен­шення гу­сто­ти стояння рослин бу­ряків. Якщо на по­чатку по­яви сходів куль­ту­ри от­ри­ма­ли по 118–120 тис. рослин/га, то після цих опадів на де­я­ких по­лях гу­сто­та стояння рослин знизи­ла­ся більше ніж удвічі, до 40–50 тис. Це, звісно, впли­ну­ло на по­казни­ки врожайності. Однак, за по­пе­редніми да­ни­ми, гібриди Смарт Джо­конда КВС, Смарт Кале­донія КВС та Смарт Попу­ля­ра КВС не­по­га­но се­бе за­ре­ко­менду­ва­ли навіть за та­ких умов ви­ро­щу­вання. Їхня се­редня врожайність стано­вить 52 т/га. Про­те цу­кристість цього ро­ку — 19%, що є для нас ви­со­ким по­казни­ком.

КОНВІЗО® СМАРТ — це ре­во­люційна техно­логія, яка призначе­на оп­тимізу­ва­ти ви­робни­чий процес ви­ро­щу­вання цу­кро­вих бу­ряків. Упевне­ний, що ба­га­то фермерів звер­нуть увагу на цю просту техно­логію та почнуть ви­ро­щу­ва­ти значні площі цієї куль­ту­ри. Це й га­ранто­вані врожаї та прибутки, та й довкіллю чи­ма­лий зиск, ад­же за проду­ку­ванням кисню гектар посіву цу­кро­вих бу­ряків еквіва­лент­ний 3 га лісу! Уже й це варте то­го, щоб ви­ро­щу­ва­ти бу­ря­ки ра­зом із компанією «КВС».

 

І. Катеринчук, канд. с.-г. наук, і.katerincyk@univest-media.com

Інтерв'ю
Аномальна погода цієї весни для підприємств, що спеціалізуються на виробництві плодово-ягідної продукції, стала катастрофою. Сталася вона в ніч із 10 на 11 травня. Крім морозів, стабільна низька
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее

1
0