Спецможливості
Технології

Конвізо® Cмарт упевнено крокує вперед

15.11.2019
1089
Конвізо® Cмарт упевнено крокує вперед фото, ілюстрація

Тех­но­логія ви­ро­щу­вання КОНВІЗО® СМАРТ цього ро­ку на­брала ще більшо­го поширення. Найбільше цу­кро­вих бу­ряків за цією техно­логією висіва­ють на Віннич­чині, а са­ме класте­ри ПРаТ «ПК “Поділля”» та ТОВ «ПК “Зоря Поділля”» холдингу УКР­ПРОМІНВЕСТ-АГ­РО. Тому на­ша ре­дакція виріши­ла поспілкува­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми кластерів і дізнати­ся, яких успіхів їм вдало­ся до­сягти та чи ви­прав­да­ла се­бе техно­логія КОНВІЗО® СМАРТ у кінцево­му ре­зуль­таті. Ниж­че по­даємо розповідь від перших осіб.

 

 

 

 

Андрій Шов­дра, за­ступ­ник ди­ректо­ра з техно­логії ТОВ «ПК “Зоря Поділля”»:

— ТОВ «ПК “Зоря Поділля”» на сьогодні має в своєму ар­се­налі майже 51 тис. га ор­них зе­мель, на яких висіваємо ку­ку­рудзу, сою, озиму пшени­цю, со­няшник і цу­крові бу­ря­ки. Оскільки до класте­ру нале­жить Гай­синський цу­кро­вий за­вод, у госпо­дарстві куль­ти­ву­ють до­сить ве­ликі площі цу­кро­вих бу­ряків. Так, цього ро­ку під куль­ту­ру бу­ло відведе­но 14–15 тис. га посівних площ. Наше госпо­дарст­во як ніхто знає, з яки­ми проблема­ми стика­ють­ся цу­кро­ви­ки. Од­на з та­ких проблем — бур’яни. Відо­мо, що са­ме за­бур’яненість посівів — чинник, що найсуттєвіше впли­ває на продуктивність со­лодких коренів. Тому за­безпе­чення чи­сто­ти по­ля від бур’янів — од­не з найго­ловніших за­вдань під час їхнього ви­ро­щу­вання. Нам у госпо­дарстві вдається за­безпе­чу­ва­ти ефек­тивний контроль шкодочинної рослинності в посівах цу­кро­вих бу­ряків за­вдя­ки правиль­но ор­ганізо­ваній си­стемі за­хи­сту та впро­вадженню інноваційних техно­логій ви­ро­щу­вання, зо­к­ре­ма КОНВІЗО® СМАРТ компанії «КВС».

Андрій ШовдраІз компанією «КВС» працюємо вже до­сить давно. Хотів би відзна­чи­ти, що вже другий рік поспіль їхні гібриди цу­кро­вих бу­­ряків займа­ють найбільші площі в госпо­дарстві: цього ро­ку на 32% площ бу­ло висіяно традиційні гібриди компанії, а на майже 13% — гібриди КОНВІЗО® СМАРТ.

Уже третій рік поспіль ви­пробо­вуємо цю інноваційну техно­логію на своїх посівах. Уперше висіяли цукрові бу­ря­ки за техно­логією КОНВІЗО® СМАРТ 2017 ро­ку на площі 6 га та бу­ли приємно вражені ре­зуль­тата­ми. Після цього по­ча­ли знач­но збільшу­ва­ти площі: 2018 ро­ку во­ни стано­ви­ли 144 га, а цього ро­ку — вже 2000 га.

Голо­вною пе­ре­ва­гою КОНВІЗО® СМАРТ є те, що во­на знач­но ефек­тивніша та на­ба­га­то простіша у ви­ко­ри­станні за звичайну техно­логію ви­ро­щу­вання. Завдя­ки двом унесенням гербіци­ду КОНВІЗО® 1 за ве­ге­таційний се­зон наші посіви стоять чисті на 100% від цвіту­хи (па­да­лиці) та всьо­го спектра найпоширеніших і найшко­до­чинніших у бу­ря­ко­во­му аг­ро­це­нозі бур’янів: ло­бо­ди, видів щи­риці, гірчаку, осоту, пирію то­що. Та­ких ре­зуль­татів за звичайної техно­логії на своїх посівах ми не спостеріга­ли. Наприклад, цьогоріч на по­сівах, де висіяні «традиційні» цу­крові бу­ря­ки, прове­ли 5 об­ро­бок звичайни­ми гербіци­да­ми, а на де­я­ких по­лях — навіть 6–7.

Хоча КОНВІЗО® СМАРТ — не­де­ше­ва техно­логія, та я впев­не­но мо­жу сказа­ти, що во­на абсолютно ви­прав­до­вує свою вартість. Якщо враху­ва­ти всі техно­логічні операції у період ви­ро­щу­вання цу­кро­вих бу­ряків за звичайною техно­логією та ви­тра­ти, пов’язані з цим, а це 5–7 об­приску­вань, на які потрібно прид­ба­ти гербіцид, паль­не для ро­бо­ти техніки в полі, до­датко­ва платня робітникам, ви­тра­ти на аморти­зацію то­що — на­за­гал ви­хо­дить про­сто «ко­смос»! Навіть якщо не врахо­ву­ва­ти на­звані ви­ще операції, а брати до уваги ли­ше один прохід об­приску­ва­ча по­лем, на сьогодні це ко­штує близько 6–7 дол./га. Про яку економічну ви­го­ду можна го­во­ри­ти! А от із КОНВІЗО® СМАРТ прак­тично за всіма стаття­ми ви­трат — економія.

Тех­но­логія Конвізо® Смарт не тільки за­хи­щає посіви від злісних бур’янів, а й, за­вдя­ки чи­стим посівам, до­по­ма­гає росли­нам цу­кро­вих бу­ряків краще розви­ва­ти­ся впро­довж ве­ге­таційного періоду. І це помітно навіть візу­ально. Так, ми порівню­ва­ли посіви цу­кро­вих бу­ряків за си­сте­мою Конвізо® Смарт із посіва­ми за класичною техно­логією, котрі бу­ли розміщені на­впро­ти дослідних діля­нок. І різниця була суттєва: зе­леніші та розви­неніші, з ма­­сивним ли­ст­ко­вим апара­том «смарт-бу­ря­ки» на­оч­но переко­ну­ва­ли в ре­зуль­таті на ко­ристь інноваційної техно­логії. Також хотів би відзна­чи­ти, що цього року гібриди Конвізо® Смарт бу­ли знач­но то­ле­рантніші до хвороб, а особ­ли­во — до церко­спо­ро­зу.

Ми в госпо­дарстві в ціло­му за­до­во­лені от­ри­ма­ним досвідом і ре­зуль­та­та­ми за­стосу­вання цієї техно­логії. Так, то­горічна врожайність цу­кро­вих бу­ряків, висіяних за техно­логією КОНВІЗО® СМАРТ, вийшла на по­казник від 650 до 830 ц/га з цу­кристістю 17,9%. Зокре­ма, врожайність гібридів Смарт Джо­конда КВС та Смарт Кале­донія КВС стано­ви­ла 75,9 т/га та 64,5 т/га відповідно, за цу­кри­стості 17,9%.

Цьо­горічні по­казни­ки врожайності бу­дуть де­що нижчі від то­горічного врожаю як за звичайною, так і за КОНВІЗО® СМАРТ-техно­логією (на мо­мент на­пи­сання статті госпо­дарст­во ще не розпо­ча­ло копати ко­ре­непло­ди. — Прим. ред.). Чому? Тому що з кожним ро­ком кліма­тичні умови стають все мінливіші. Наприклад, 2018 ро­ку на­прикінці серп­ня прой­шли дощі, а це якраз період, ко­ли корінь росли­ни цу­кро­во­го бу­ря­ка по­чи­нає інтен­сивно рости. Завдя­ки цьому й от­ри­ма­ли ви­со­кий урожай. А по­точно­го ро­ку інтен­сивні опади спостеріга­ли ли­ше на по­чатку ве­ге­тації куль­ту­ри, що не­спри­ятли­во впли­ну­ло на по­даль­ший ріст і розви­ток ко­ре­неплодів. Але все од­но — посіви гібридів КОНВІЗО® СМАРТ розви­нуті краще й по­тенціал урожайності в них, звісно, ви­щий, аніж у традиційних гібридів.

Тож яким би не був цьогорічний урожай, для се­бе ми вже ос­та­точно виріши­ли на 2020 рік заплану­ва­ти збільшення площ під техно­логією Конвізо® Смарт та за­ку­пи­ти такі гібриди, як Смарт Джо­конда КВС, Смарт Кале­донія КВС і Смарт Попу­ля­ра КВС.

 

Тех­но­логія ви­ро­щу­вання цу­кро­вих бу­ряків КОНВІЗО® СМАРТ по­ля­гає в техно­логічному поєднанні за­стосу­вання гербіци­ду Конвізо® 1 ви­робництва «Байєр» і гібридів цу­кро­вих бу­ряків, які ство­рені за до­по­мо­гою ме­тодів традиційної се­лекції компанії «КВС», стійких до дії цього гербіци­ду.

 

Олег Заплет­нюк, го­ло­вний аг­ро­ном ПРаТ «ПК “Поділля”»:

— ПРаТ «ПК “Поділля”» — структурний підрозділ компанії УКР­ПРОМІНВЕСТ-АГ­РО. У на­шо­му кластері об­робляємо близько 52 тис. га землі, з яких 15,5 тис. зайня­то під цу­кро­ви­ми бу­ря­ка­ми. Для дотримання сівозміни та­кож висіваємо на своїх площах озиму пшени­цю, ку­ку­рудзу, сою, со­няшник, торік ма­ли та­кож і ячмінь. Та втім, цу­крові бу­ря­ки в госпо­дарстві є профільною куль­ту­рою, ад­же нам потрібно за­безпе­чу­ва­ти си­ро­ви­ною влас­ний Крижопільський цу­кро­вий за­вод. Не без гордощів хотів би відзна­чи­ти, що 2018 ро­ку наш за­вод був найпродуктивнішим у країні — ми пе­ре­ро­би­ли найбільшу кількість коренеплодів, до то­го ж і період пе­ре­робки був найтри­валіший.

Олег ЗаплетнюкОскільки в госпо­дарстві куль­ти­вуємо ве­ликі площі цу­кро­вих бу­ряків, то ми до­бре знай­омі з проблемою за­бур’яне­ності посівів. За класичною схемою за­хи­сту цу­кро­вих бу­ряків від бур’янів доводить­ся об­робля­ти їх до 5 разів! А це не­га­тивно впли­ває на росли­ни куль­ту­ри, ад­же «хімія» пригнічує їх. Рос­ли­ни че­рез це за­знають стре­су, який у кінцево­му ре­зуль­таті спри­чи­нює зниження врожайності.

Звісно, так працю­ва­ти ми не хотіли, то­му 2017 ро­ку звер­ну­ли увагу на інноваційну техно­логію КОНВІЗО® СМАРТ, за якою висіяли цу­крові бу­ря­ки на площі 5 га. Нам сподо­ба­ли­ся наші чисті посіви! Тому 2018 ро­ку ма­ли вже 44 га, а 2019-го — 1025 га. Наступ­но­го ро­ку плануємо збільши­ти площі до 2000 га, а може й більше.

 

Чому са­ме об­ра­ли техно­логію КОНВІЗО® СМАРТ? Напевно, то­му, що за­вдя­ки їй вирішуємо відразу кілька проблем у посівах цу­кро­вих бу­ряків, зо­кре­ма:

•   уникаємо фіто­токсично­го впли­ву ХЗЗР на росли­ни куль­ту­ри;

•   всьо­го за 2 об­приску­вання за се­зон знищуємо такі злісні та важкі у бо­ротьбі бур’яни, як канатник Теофраста, ло­бо­ду, ви­ди щи­риці, а та­кож ба­га­то інших;

•   змен­ши­ли кількість об­приску­вань для бо­роть­би з бур’яна­ми, що, відпо­відно, сприяє оптимізації проце­су ви­ро­щу­вання куль­ту­ри.

Хоча са­ма техно­логія КОНВІЗО® СМАРТ ко­штує знач­но до­рожче, ніж звичайна, та втім, во­на набага­то зручніша й за­га­лом економніша. Наприклад, якщо класичні бу­ря­ки об­робляємо гербіци­дом 4–5 разів (а це до­даткові ви­тра­ти паль­но­го, гербіцидів, на­ба­га­то більші за­трати ро­бо­чо­го ча­су, та ще й не­потрібне ущільнення ґрунту), то Конвізо® 1 за­стосо­вуємо ли­ше двічі. Фак­тично уникаємо трьох внесень, а це навіть без де­таль­них розра­хунків — уже знач­на економія коштів.

Цьо­горічна весна бу­ла де­що проблем­на для бу­ряків. Так, під час сходів куль­ту­ри ви­па­ло чи­ма­ло опадів, які спри­я­ли по­яві знач­ної кількості бур’янів, які сходи­ли не­од­но­часно. Та, за­вдя­ки пролонгованій ґрунтовій дії гербіци­ду КОНВІЗО® 1, наші посіви бу­ли чисті! Тож мо­жу стверджу­ва­ти, що техно­логія КОНВІЗО® СМАРТ на всі 100% виріши­ла проблему з бур’яна­ми на­весні.

Ще хо­чу за­значи­ти, що гербіцид КОНВІЗО® 1 має своєю пе­ре­ва­гою гнучкість що­до техно­логічної можли­вості внесення. Тоб­то якщо по класичних бу­ря­ках ми вноси­мо гербіци­ди чітко по сім’ядо­лях бур’янів (щоб не до­пу­сти­ти їхньо­го пе­ре­ро­стання), то КОНВІЗО® 1 можна за­стосо­ву­ва­ти в різні фа­зи розвитку бур’яну. І це на­ба­га­то зручніше для плану­вання термінів об­робки посівів!

Щодо гібридів: у госпо­дарстві за­стосо­вуємо чіткий підхід до ви­бо­ру гібридів цу­кро­вих бу­ряків. Ми аналізуємо ре­зуль­та­ти врожайності та цу­кри­стості бу­ряків за ос­танні 5 років у то­варних посівах не ли­ше компанії «КВС», а й інших. Про­дукти «КВС» — завжди в першій трійці та стабільно по­ка­зу­ють стійкі ре­зуль­та­ти не­за­лежно від ро­ку та йо­го кліма­тичних умов.

Наприклад, Дарія КВС та Акація КВС — ду­же пластичні гібриди: як за раннь­ого, так і за пізньо­го ко­пання ко­ре­неплодів можна от­ри­ма­ти пристойні ре­зуль­та­ти врожайності та цу­кри­стості. Цьо­го ро­ку врожайність гібриду Дарія КВС стано­ви­ла 60 т/га, Акація КВС — 75 т/га. А вихід цу­кру був на рівні 17%, що для цьогорічних умов ви­ро­щу­вання є до­сить ви­со­ким по­казни­ком.

Однак цьогоріч, як я вже го­во­рив, на­весні ви­па­ло чи­ма­ло опадів, що спри­чи­ни­ло не тільки по­яву бур’янів, а й сильні ко­ре­неві гнилі. І це призвело до змен­шення гу­сто­ти стояння рослин бу­ряків. Якщо на по­чатку по­яви сходів куль­ту­ри от­ри­ма­ли по 118–120 тис. рослин/га, то після цих опадів на де­я­ких по­лях гу­сто­та стояння рослин знизи­ла­ся більше ніж удвічі, до 40–50 тис. Це, звісно, впли­ну­ло на по­казни­ки врожайності. Однак, за по­пе­редніми да­ни­ми, гібриди Смарт Джо­конда КВС, Смарт Кале­донія КВС та Смарт Попу­ля­ра КВС не­по­га­но се­бе за­ре­ко­менду­ва­ли навіть за та­ких умов ви­ро­щу­вання. Їхня се­редня врожайність стано­вить 52 т/га. Про­те цу­кристість цього ро­ку — 19%, що є для нас ви­со­ким по­казни­ком.

КОНВІЗО® СМАРТ — це ре­во­люційна техно­логія, яка призначе­на оп­тимізу­ва­ти ви­робни­чий процес ви­ро­щу­вання цу­кро­вих бу­ряків. Упевне­ний, що ба­га­то фермерів звер­нуть увагу на цю просту техно­логію та почнуть ви­ро­щу­ва­ти значні площі цієї куль­ту­ри. Це й га­ранто­вані врожаї та прибутки, та й довкіллю чи­ма­лий зиск, ад­же за проду­ку­ванням кисню гектар посіву цу­кро­вих бу­ряків еквіва­лент­ний 3 га лісу! Уже й це варте то­го, щоб ви­ро­щу­ва­ти бу­ря­ки ра­зом із компанією «КВС».

 

І. Катеринчук, канд. с.-г. наук, і.katerincyk@univest-media.com

Інтерв'ю
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0