Спецможливості
Агробізнес

ДОСВІД НОВАТОРА

16.12.2019
1858
ДОСВІД НОВАТОРА фото, ілюстрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей сезон видався не з легких. Як справлялися з примхами природи, виданню «Пропозиція» розповіли члени Клубу новаторів агробізнесу BASF.

 

 

 

 

Кейс по-новаторськи: ФГ «Світанок» 

 

СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ СХІД

Сезон розпочався тогорічної зими, що була з великим сніговим покривом, помірними морозами, без промерзання ґрунту. Проте навесні спостерігали ураження значних площ посівів озимої пшениці сніговою пліснявою та кореневими гнилями. Весна була рання, волога й затяжна. Але запас продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на момент відновлення вегетації культури був на 10% менший від середньорічних показників. Найпоширенішими хворобами озимої пшениці стала борошниста роса й септоріоз. Досить серйозним викликом для аграріїв було нашестя чортополохівки, яка знищувала сою та соняшник. У травні пройшли подекуди зливи з градом, найбільше дісталось посівам сої. Червень був аномально жарким, що призвело до підгоряння зернових колосових культур. У другій половині літа (саме під час наливу насіння ярих культур) склалися посушливі умови, випало дуже мало опадів, що негативно вплинуло на формування врожаю, спричинивши його зниження.

 

ШЛЯХ НОВАТОРА

ФГ «Світанок», Сумська область

Ім’я учасника Клубу Новаторів: Владислав Олександрович Кривченко

Посада: головний агроном

Рік заснування господарства: 1992 р.

Земельний банк: 3500 га (кукурудза — 1500 га, соняшник — 700 га, соя — 200 га, пшениця озима та ячмінь пивоварний — 500 га)

Урожайність у 2019 році:

— пшениця озима — 67,0 ц/га;

— ячмінь ярий — 65,0 ц/га;

— соя — 24,0 ц/га;

— соняшник — 41,6 ц/га;

— кукурудза — 100, ц/г

Інші види діяльності: переробка рослинницької сировини

Препарати, які тестували в рамках Клубу Новаторів у 2019 р.: Архітект™, Адексар® СЕ Плюс, Медакс® Топ, Систіва®, Корум®, Стеллар® Плюс

 

Яка з проблем цього сезону стала для Вас найгострішою?

— Саме несприятливі кліматичні умови цього року стали для нас головною проблемою, зокрема посуха. Через неї ми не отримали того врожаю, що планували. Проте сусідні господарства і такої врожайності не мали. Чому в нас кращі врожаї? Тому що вже багато років поспіль застосовуємо технологію No-till. Завдяки пожнивним решткам, що вкривають ґрунт, краще зберігається волога, і, відповідно, забезпечується кращий ріст і розвиток рослин. Однак не лише ця технологія допомогла отримати чудові результати, а й правильна стратегія захисту посівів від різних патогенів і стресових умов.

Також слід відзначити певну проблему з реалізацією збіжжя та ціною на нього. Майже всю зиму ринок агропродукції не функціонував. Тому фермери навесні не мали достатньо обігових коштів на придбання оптимальних якісних препаратів. Господарства, які в кредит взяли генеричні препарати, здебільшого мали збитки через їхню неефективність або завдану посівам шкоду.

 

Як вирішували нагальні проблеми?

— Проблеми, пов’язані із захистом рослин, ми вирішили завдяки застосуванню оригінальних продуктів, зокрема компанії BASF. Широко застосовуємо як «старі» перевірені препарати BASF, так і новинки — наші системи захисту на 80–90% сформовані з препаратів цієї компанії. Так, протистояти сніговій плісняві та кореневим гнилям на озимій пшениці, розвитку яких у посівах сприяли умови багатосніжної та доволі теплої зими, допомогла передвисівна обробка насіння протруйниками Кінто® Дуо та Кінто®Плюс. Останній, до речі, завдяки наявності в своєму складі флюксапіроксаду, навіть за меншої норми витрати контролює ширший спектр хвороб, ніж Кінто®Дуо, зокрема плямистості та септоріоз. Утім, зимові умови сприяли значному інфекційному тиску на рослини: великого поширення набули борошниста роса та септоріоз. Але цю проблему ми вирішили за допомогою фунгіциду Рекс®Плюс (0,8–1,2 л/га).

А в боротьбі з піренофорозом відмінний результат показав мій улюблений фунгіцид Адексар® СЕ Плюс. Вносили його по прапорцевому листку (ВВСН 37–39) у нормі 0,75–1,0 л/га.

На пивоварних ячменях найкраще показала себе така схема хімічного захисту: Систіва®, 1,0 л/т (ВВСН 00) + Адексар® СЕ Плюс, 0,8 л/га (ВВСН 37–39). За такого захисту гельмінтоспоріозних плямистостей у посівах зовсім не виявили.

У захисті соняшнику цьогорічним хітом став, безумовно, морфорегулятор-фунгіцид Архітект™ — ми застосували його більше як на половині площ під соняшником. Окрім контролю листкових хвороб, він чудово «відрегулював» рослину для формування максимального врожаю — 41,6 ц/га. Архітект™ ми внесли тільки у фазі восьми-десяти листків, але одразу було помітно різницю між ділянками, де його вносили і де не вносили. На перших — листя матове й темне, на других  – більш глянцеве й світле, і рослини на необроблених полях були більш витягнуті. 

 

Що б Ви порадили іншим аграріям для успішної підготовки до наступного сезону?

— Попри складні умови в полі, навіть коли здається, що все пропало, — не опускайте руки, боріться до кінця.

З новими технологіями та відповідальним ставленням до їхнього застосування завжди можна знайти дієве рішення для будь-якої, на перший погляд, безвихідної ситуації. Тому колегам-виробникам на наступний виробничий сезон раджу звертати увагу на інноваційні препарати компанії BASF.

Завдяки їхньому використанню відкриваються нові можливості в технології вирощування агрокультур. Це саме той вищий агропілотаж, який потрібно освоїти кожно­му аг­ро­но­му та за­стосо­ву­ва­ти йо­го на прак­тиці що­ро­ку.

 

 

 

 

 

Кейс по-но­ва­торськи: ТОВ «ОЛІМП»

 

СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ ЦЕНТР

У ціло­му си­ту­ація по регіону бу­ла до­сить на­пруже­ною. Вес­на розпо­ча­лась пізно і пе­ре­важно з низь­ких тепло­вих темпе­ра­турних по­казників. Потім увесь травень за­ли­ва­ли дощі, ви­па­дав град, віяли ду­же сильні вітри й ніяк не могла підня­тись темпе­ра­ту­ра, що не да­ва­ло змоги вчас­но прово­ди­ти потрібні техно­логічні операції в по­лях. Відзна­ча­ли ду­же силь­ний, навіть аномаль­ний, розви­ток і по­ши­рення чорто­по­лохівки, ли­чинка якої просто «бо­же­воліє» від сої — тож відразу з по­чатком ве­ге­тації куль­ту­ри ри­ну­лась поїда­ти її росли­ни, це бу­ла справжня ка­та­ст­ро­фа. Ніхто ніко­ли досі не ба­чив та­ко­го на­ше­стя гу­сені чорто­по­лохівки на по­лях. Чер­вень був до­сить су­хим і спекотним — по­казни­ки термо­ме­тра ся­га­ли 33-37°С. Це не­га­тивно впли­ну­ло на процес на­ли­вання насіння зерно­вих, зо­кре­ма й озимих, і суттєво знизи­ло ма­су 1000 насінин. У першій по­ло­вині липня спостеріга­лось зниження темпе­ра­ту­ри до 11-20°С, що спри­я­ло інтен­сивно­му розвитку хвороб на со­няшни­ку. Через такі по­годні умови от­ри­­ма­ли не­ви­повне­не насіння сої, со­няшни­ку, зерна ку­ку­рудзи.

 

ШЛЯХ НОВАТОРА

  

ТОВ «Олімп», Чер­кась­ка об­ласть

Ім’я учас­ни­ка клубу: Мак­сим Пав­ло­вич Дени­сенко

Поса­да: ди­ректор із ви­робництва

Рік за­снування госпо­дарст­ва: 2002 р.

Земель­ний банк: Жито­мирська (13 000 га), Кіро­во­градсь­ка (1700 га) та Чер­кась­ка (18 000 га).

Зокре­ма: ку­ку­рудза — 16 000 га, соя — 7500 га, пшени­ця озима — 4000 га та со­няшник — 5500 га

Уро­жайність у 2019 році:

пшени­ця озима — 70,0 ц/га;

соя — 24,0 ц/га;

со­няшник — 37,0 ц/га;

ку­ку­рудза — 85,0 ц/га.

Інші ви­ди діяль­ності: тваринництво, пе­ре­робка та ви­робництво продуктів харчу­вання, технічний сервіс

Пре­па­ра­ти, які те­сту­ва­ли в рамках Клу­бу Нова­торів у 2019 р.:

Архітект™, Євро-Лайтнінг® Плюс, Адексар® СЕ Плюс, Медакс® Топ, Систіва®, Корум®, Стеллар® Плюс

 

Яка із проблем цього се­зо­ну стала для Вас найгострішою?

— Нестабільні, по­де­ку­ди аномальні кліма­тичні умови стали для нас ве­ли­кою проблемою. Зокре­ма, сильні зливові дощі та град на­весні, по­су­ха в другій по­ло­вині літа. Такі умови спри­я­ли по­ши­ренню хвороб на посівах і за­ва­жа­ли куль­турним росли­нам повністю ре­алізу­ва­ти свій урожайний по­тенціал. Також не­стача опадів у серпні не да­ла змоги прове­сти посівну кампанію озимо­го ріпа­ку в по­вному об­сязі на всіх за­плано­ва­них площах.

На по­пе­редній ви­робни­чий се­зон за­кладався до­сить по­тужний урожай, а по факту… що маємо, те маємо. Втім, усе могло бу­ти на­ба­га­то гірше...

 

Як вирішу­ва­ли на­гальні проблеми?

— Звісно, ба­га­торічний аг­ро­номічний досвід і ви­ко­ри­стання інноваційних техно­логій, зо­кре­ма оригіна­ль­них за­собів за­хи­сту рослин компанії BASF, да­ли змогу де­що ніве­лю­ва­ти не­га­тивний вплив по­годних умов і от­ри­ма­ти більш-менш пристойні врожаї ос­новних куль­тур.

Так, протя­гом весни за­тяжні зливи не да­ли можли­вості спра­цю­ва­ти ґрунто­вим гербіци­дам на со­няшни­ку — препа­ра­ти проми­ва­ли­ся в нижчі ша­ри ґрунту та справля­ли фіто­токсичну дію на росли­ни куль­ту­ри. Натомість гербіцид Акріс® (2,5–3,0 л/га) за до­сходо­во­го за­стосу­вання, порівня­но з гербіци­да­ми-«конку­рента­ми», взагалі не проми­вався та за­безпе­чив бездо­ганний контроль як од­норічних дводоль­них, так і злако­вих бур’янів. При­чо­му зробив це, я б сказав, ду­же то­ле­рант­но та м’яко, без шкоди росли­нам со­няшни­ку. Ще од­на пе­ре­ва­га цього препа­ра­ту — йо­го можна вноси­ти, на відміну від ба­га­ть­ох інших ґрунто­вих гербіцидів, без за­гортання. І все це — за­вдя­ки іннова­ційній препа­ра­тивній формі, яка за­безпе­чує чу­до­ве зв’язу­вання ак­тивних інгредієнтів із ча­сточка­ми ґрунту.

Збе­регти со­няшник нам до­поміг і морфо­ре­гу­ля­тор-фунгіцид Архітект™: посіви об­робля­ли по 8–10 ли­ст­ку, і росли­ни після цього бу­ли не ли­ше здоро­ви­ми (цьогорічні умови, зо­кре­ма во­ло­га та прохо­лодна весна, спри­я­ли по­ши­ренню хвороб, особ­ли­во скле­ро­тиніозу, а та­кож септо­ріозу, альтерна­ріозу, іржі, фо­мо­зу, фо­мопси­су), а й, за­вдя­ки фізіологічному ефек­ту, змог­ли розкрити ге­не­тичний по­тенціал со­няшни­ку за по­даль­ших по­су­шли­вих умов. Завдя­ки препа­ра­ту росли­ни со­няшни­ку стоя­ли в посіві кремезні, не­мов мо­лоді дубки, з по­тужним зе­ле­ним ли­стям і, по­при не­спри­ятливі по­годно-кліма­тичні факто­ри, сфор­му­ва­ли пристой­ний урожай. А пробле­му вторинно­го за­ра­ження скле­ро­тиніозом че­рез вплив во­ло­ги та прохо­лодну першу по­ло­ви­ну липня ми виріши­ли до­бре знай­о­мим фунгіци­дом Піктор®.

Після висіву сої че­рез дощі, що не пе­ре­става­ли ли­ти, на ґрунті ут­во­ри­ла­ся силь­на кірка, що впли­ну­ло не тільки на сходи куль­ту­ри, а й на розви­ток бур’я­нів. У цей період ос­новним за­со­бом у си­стемі за­хи­сту сої для нас став гербіцид Корум® у поєднанні із ПАР Мето­лат (обприскування посівів провели у фазі 1–5 трійчастих листків культури). Норму внесення Корум® коригували, залежно від розміщення поля та ситуації з бур’я­нами, — від 1,5 л/га + ПАР Метолат, 1,0 л/га (на полях із помірною забур’яненістю і на яких бур’яни ще не переросли) до максимальних 2,0 л/га + ПАР Метолат, 1,0 л/га (на полях, де в складі бур’янового комплексу переважала лобода біла, яка встигла сформувати по три листочки).  Це да­ло змогу за п’ять — сім днів повністю знищи­ти не лише ло­бо­ду білу, а й такі злісні бур’яни, як ам­брозія по­ли­но­ли­ста, ви­ди щи­риці, берізка по­льова, гірчаки, мак ди­кий, осот жовтий та го­родній, ро­машка, хрестоцвіті бур’яни та інші, менш по­ши­ре­ні види.

На озимій пшениці си­ту­ація бу­ла аналогічна — тиск хвороб просто «за­шкалю­вав». Але там, де ми працю­ва­ли фунгіци­да­ми профілактично, все бу­ло до­бре. Так, за­стосу­вання на посівах препа­ра­ту Адексар® СЕ Плюс за оп­ти­маль­ної норми внесення 0,75–1,0 л/га за­безпе­чи­ло рівень контролю хвороб ви­щий, аніж інші фунгіци­ди, які ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли в своїх техно­логіях. Абсо­лютна здоро­ва ли­ст­ко­ва по­верх­ня зберіга­ла­ся аж до збирання врожаю.

Пше­ничні жнива у нас припа­ли на по­ча­ток липня. В цей час ду­же до­щи­ло, але ви­ко­ри­ста­ний у фазі по­чатку ви­хо­ду рослин у труб­ку (ВВСН 30–32) ре­гу­ля­тор росту Медакс®Топ за­гарту­вав росли­ни куль­ту­ри. Адже цей препа­рат за­безпе­чує кращий розви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми та підвищує продуктивне ку­щення рослин, а та­кож змен­шує до­вжину со­ло­ми­ни та по­товщує її стінки. Завдя­ки та­ко­му ефек­ту ре­гу­ля­то­ра росту пшени­ця зовсім не ви­лягла, тож жнива прой­шли прак­тично без втрат.

 

Що б Ви по­ра­ди­ли іншим аг­раріям для успішної підготовки до на­ступ­но­го се­зо­ну?

— Не варто ду­ма­ти, що ви найро­зумніші. Тре­ба постійно вчити­ся! Експе­ри­ментуйте — з но­ви­ми продукта­ми, техно­логіями, ок­ре­ми­ми їхніми скла­до­ви­ми, зо­кре­ма за­со­ба­ми за­хи­сту рослин.

Наразі на ринку з’явля­ють­ся чу­дові препа­ра­ти, які да­ють змогу букваль­но ке­ру­ва­ти врожаєм. До них на­ле­жать і продукти компанії BASF. На влас­них по­лях пе­ревіре­но: це дійсно на 100% якісні та ефек­тивні продукти. Тож беріть їх «на оз­броєння» та госпо­да­рюйте ли­ше з плю­са­ми!

 

О. Єрмоленко,
o.yermolenko@univest-media.com

Інтерв'ю
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее

1
0