Спецможливості
Новини

«Інте­рА­ГРО ком­плекс»: но­вий фор­мат відо­мої ви­с­тав­ки

17.12.2015
1014
«Інте­рА­ГРО ком­плекс»:  но­вий фор­мат відо­мої ви­с­тав­ки фото, ілюстрація

У церемонії урочистого відкриття «ІнтерАГРО Комплекс» взяли участь високоповажні гості:Заступник міністра аграрної політики та продовольства України  із питань європейської інтеграції Владислава Рутицька, голова правління компанії «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» Володимир Іванов, директор Business France в Україні пан Алексі Струве,  президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація», народний депутат України Леонід Козаченко, радник Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні із питань сільського господарства і продовольства пан Штефан Гершевські, керівник департаменту зовнішньоекономічних зв’язків ТПП Італії пан Антоніо Кантарелла

У церемонії урочистого відкриття «ІнтерАГРО Комплекс» взяли участь високоповажні гості:Заступник міністра аграрної політики та продовольства України  із питань європейської інтеграції Владислава Рутицька, голова правління компанії «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» Володимир Іванов, директор Business France в Україні пан Алексі Струве,  президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація», народний депутат України Леонід Козаченко, радник Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні із питань сільського господарства і продовольства пан Штефан Гершевські, керівник департаменту зовнішньоекономічних зв’язків ТПП Італії пан Антоніо Кантарелла

Що­ро­ку «Інте­рАГРО» ди­вує нас но­вою технікою, і цей рік не став ви­нят­ком. І хо­ча по­пе­ре­ду бу­ла ще значніша подія — ган­но­версь­ка ви­с­тав­ка «Агрі­тех­­ніка», уже тут відбу­лась пре­зен­тація низ­ки технічних та тех­но­логічних но­ви­нок для ук­раїнської аг­рар­ної га­лузі.

Цьо­горіч міжна­род­на ви­с­тав­ка «Інте­рА­Г­РО» про­хо­ди­ла у роз­ши­ре­но­му фор­маті, що відповідно ско­рек­ту­ва­ло на­зву за­хо­ду — «Інте­рАГРО ком­плекс». Ува­гу учас­ників та відвіду­вачів бу­ло ак­цен­то­ва­но на пи­тан­нях підви­щен­ня еко­номічної ефек­тив­ності аг­робізне­су шля­хом ши­ро­ко­го впро­ва­д­жен­ня інно­ваційних тех­но­логій ве­ден­ня аг­ро­про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва. Го­ло­вний прин­цип ор­ганізації про­ек­ту та йо­го ек­с­по­зиції — на­пов­нен­ня інте­лек­ту­аль­ним змістом ком­плек­су тех­но­логічних рі­шень у всьо­му лан­цюзі аг­ро­про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва — від об­робітку грун­ту до зберіган­ня і пе­ре­роб­ки про­дукції. «Доз­воль­те привіта­ти з відкрит­тям “пілот­но­го” про­ек­ту — ви­с­тав­ки інно­ваційно­го аг­ро­ви­роб­ництва та ком­плекс­но­го роз­вит­ку аг­рар­но­го бізне­су “Інте­рА­Г­РО ком­плекс 2015”. Ви­с­тав­ка пре­зен­тує ос­новні сек­то­ри сільсько­го­с­по­дарсь­кої га­лузі та спря­мо­ва­на на вирішен­ня пи­тань зро­с­тан­ня еко­номічної ефек­тив­ності аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су, — за­зна­чив на уро­чистій це­ре­монії відкрит­тя ви­с­тав­ки Во­ло­ди­мир Іва­нов, го­ло­ва правління ком­панії “Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок”. — На відміну від інших ви­с­та­вок аг­рар­ної те­ма­ти­ки, на «Інте­рА­Г­РО ком­плекс» знач­но шир­ше пред­став­лені інно­ваційні тех­но­логії у ви­роб­ництві сіль­­сько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції. За­зна­чу, що, перш за все, ви­с­тав­ка “Інте­р А­Г­РО ком­плекс 2015” орієнто­ва­на на впро­ва­д­жен­ня ме­тодів до­сяг­нен­ня ви­со­ко­е­фек­тив­но­го с.-г. ви­роб­ництва».
За три дні ви­с­тав­ку «Інте­рА­Г­РО ком­плекс» відвіда­ло близь­ко 14 тис. осіб. Усь­о­го в рам­ках про­гра­ми діло­вих за­ходів відбу­ло­ся по­над 30 кон­фе­рен­цій, семінарів, круг­лих столів та пре­зен­­­­тацій, у яких взя­ли участь по­над 100 ком­­­паній із вось­ми країн світу. Са­ме ці за­хо­ди і виз­на­ча­ли «об­лич­чя» ви­с­тав­ки.
Най­мас­штабнішим і за ор­га­ні­за­цією, і за кількістю відвіду­вачів став аг­рар­но-тех­но­логічний фо­рум «Уп­­рав­ління уро­жайністю в склад­них еко­но­мічних умо­вах. Ку­ку­руд­за та соя: оп­ти­мальні ви­т­ра­ти — мак­си­мальні при­бут­ки». Відбу­вав­ся він про­тя­гом усь­о­го пе­­ребігу ви­с­тав­ки і мав три те­ма­тич­них дні: «Між­на­род­ний день сої», «Міжна­род­ний день ку­ку­руд­зи», те­ма за­вер­шаль­но­го дня  — «Еко­но­мічна ефек­тивність енер­гоз­беріга­ю­чої та ре­сур­соз­беріга­ю­чої тех­но­логії стріп-тілл в різних аг­ро­кліма­тич­них зо­нах Ук­раїни». Міжна­род­ний аг­рар­но-тех­но­логічний фо­рум про­хо­див за підтрим­ки Мініс­тер­ст­ва аг­рар­ної по­­літи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, а ге­­не­­­раль­ним спон­со­ром за­хо­ду бу­ла ком­панія «KУН-Ук­раїна».
Компанія «БТУ-Центр» стала ак­­тив­­ним учасником даного форуму в роз­­­­­ділі «Ключові технологічні елементи. Пер­спек­­тивні технології. Ефек­тив­ність поливу сої».
У рамках заходу спеціалісти компанії «БТУ-Центр», — Ольга Нагорна, мік­робіолог, заступник директора по нау­ці, та Олександр Слободянюк, агроном-консультант, виступили з доповіддю «Огляд ринку інокулянтів. Економічна ефективність використання. Клу­бень­кова бактерія — жива лабораторія».
Враховуючи величезну зацікавленість відвідувачів та учасників до програми форуму для компанії «БТУ-Центр» він став великим бізнес-май­данчиком для пошуку нових партнерів.
Компанія «БТУ-Центр» вдячна всім, хто щорічно відвідує наш стенд, а також тим, хто вперше зацікавився результативними та перспективними біотехнологіями України, за увагу, приділену нашому стенду, та бажає всім успіхів у ділових починаннях! 

Ака­демія Аг­рар­но­го Успіху
Од­ним з ек­с­клю­зив­них за­ходів у рам­ках ви­с­тав­ки ста­ла «Ака­демія Аг­рар­но­го Успіху», яка підго­ту­ва­ла та ор­ганізу­ва­ла для відвіду­вачів безліч прак­тич­них семінарів, лекцій, май­стер-класів і пре­зен­тацій. Кож­на хви­ли­на ро­бо­ти «Ака­демії» бу­ла на­си­че­на най­су­часнішою інфор­мацією, ко­рис­ною для пред­став­ників усіх на­прямів АПК.
Чи­ма­ло семінарів бу­ло при­свя­че­но су­ча­сним за­со­бам і тех­но­логіям за­хи­с­ту рос­лин, а та­кож уне­сен­ню еле­ментів жив­лен­ня для зла­ко­вих. Зо­к­ре­ма, один із них був ор­ганізо­ва­ний Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня Ук­раїни та НДІ за­хи­с­ту рос­лин. Кон­цепцію KUHN що­до за­хи­с­ту рос­лин пре­зен­ту­вав Бо­рис Они­щен­ко, регіональ­ний ди­рек­тор по Цен­т­ральній Ук­раїні ТОВ «КУН-Ук­раїна». Важ­ли­вих пи­тань ро­бо­ти техніки під час про­ве­ден­­­ня за­хи­с­ту рос­лин торк­нув­ся ди­рек­тор ук­раїнсько­го при­ват­но­го підприємства Ігор Со­ро­ка із май­стер-кла­сом «Оп­ти­маль­ний вибір фор­су­нок при вне­сенні за­собів за­хи­с­ту рос­лин».
Пре­зи­дент ком­панії Randall Brothers Роб Рен­делл ви­с­ту­пив пе­ред відвіду­ва­ча­ми «Ака­демії» із до­повіддю «Досвід ви­­ко­ри­с­тан­ня б/в техніки ви­роб­ництва США. Сервіс та об­слу­го­ву­ван­ня. Плю­си і міну­си». Цієї, до­сить ак­ту­аль­ної на сьо­годні, те­ми торк­нув­ся й ди­рек­тор «Лімко Логістікс» Олег Стрілець, зо­к­ре­ма, він ви­­світлив пи­тан­ня до­став­ки б/в с.-г. техніки в Ук­раїну зі США.
Дру­го­го дня ви­с­тав­ки жур­нал «Про­по­зиція» (ге­не­раль­ний медіа-парт­нер «Інте­рА­Г­РО ком­п­лекс») і юри­дич­на ком­панія Juri­mex про­ве­ли на­уко­во-прак­тич­ну кон­фе­ренцію «Аг­рарні ак­ту­аль­ності: зем­ля, опо­дат­ку­ван­ня та ек­с­порт про­дук­ції». Захід був при­свя­че­ний пи­тан­ням зе­мель­но­го за­ко­но­дав­ст­ва, а та­кож особ­ли­во­с­тям ек­с­пор­ту то­варів до ЄС та опо­дат­ку­ван­ню сільсько­го­с­по­дарсь­кої ді­яль­­­ності.
Ук­раїна — лідер із ек­с­пор­ту со­няш­ни­ку і со­няш­ни­ко­вої олії, третій за зна­чен­ням по­ста­чаль­ник зер­но­вих, вхо­дить до пер­шої де­сят­ки ек­с­пор­терів ку­ря­ти­ни. Зо­к­ре­ма, фінан­со­ва скла­до­ва ек­с­пор­ту то­варів АПК в ЄС за сім місяців по­точ­но­го ро­ку ста­но­вить близь­ко 2 млрд дол. США. На кон­фе­ренції ува­га ау­ди­торії бу­ла звер­ну­та на пи­тан­ня сто­сов­но очі­ку­вань ре­жи­му зо­ни вільної торгівлі, а та­кож ат­ри­бутів роз­вит­ку тор­го­вих від­но­син з ЄС. Ау­ди­торія за­с­лу­ха­ла по­яс­нен­ня фахівців, що сто­су­ють­ся ню­ансів за­ко­но­про­ек­ту № 3357 що­до спро­ще­ної си­с­те­ми опо­дат­ку­ван­ня для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва, по­дат­ку на до­да­ну вартість, а та­кож по­дат­ку на роз­поділе­ний при­бу­ток.
Після ви­с­ту­пу до­повідачів усі охочі ма­ли мож­ливість за­да­ти пи­тан­ня, які ви­ник­ли в них у пе­ребігу кон­фе­ренції, а та­кож от­ри­ма­ти кваліфіко­ва­ну кон­суль­тацію юри­дич­них фахівців ком­панії Jurimex.

День Франції
До­б­рою тра­дицією ста­ло про­ве­ден­ня в рам­ках ви­с­тав­ки виз­нач­ної події для пред­став­ників аграрної га­лузі Ук­раїни — Дня Франції в Ук­раїні. Цей захід відбу­вав­ся нині уже вдев’яте, що підтвер­д­жує не­обхідність і ак­ту­альність йо­го про­ве­ден­ня. Те­ма, яку до­повідачі де­­та­ль­но роз­г­ля­ну­ли цьо­го ра­зу: «Сіль­сько­го­с­по­дар­сь­ка техніка фран­цузь­ких ви­­роб­ників: зни­жен­ня собівар­тості про­дукції та еко­номія ви­т­рат на ви­роб­ництво».
Ре­зуль­та­том про­ве­ден­ня Дня Фран­ції став обмін досвідом провідних за­­кор­дон­них і вітчиз­ня­них фахівців, пре­зен­тація новітніх аг­рар­них тех­но­логій, по­глиб­лен­ня парт­нерсь­ких відно­син між ни­ми та роз­ви­ток співробітництва Ук­раїни з Францією у га­лузі сільсько­го гос­по­дар­ст­ва в ціло­му.
У пе­ребігу кон­фе­ренції із до­повідя­ми ви­с­ту­пи­ли най­по­тужніші гравці світо­во­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го рин­ку. Про­гра­ма за­хо­ду те­ма­тич­но скла­да­лась із двох ча­с­тин: «Фор­му­ван­ня стра­тегії ре­а­лізації аг­рар­ної про­дукції ви­­роб­ни­ка­ми в Ук­раїні» (її мо­де­ра­то­ром ста­ла кон­сал­тин­го­ва ком­панія Agritel) та «Мар­жа як ре­зуль­тат уп­равління ви­роб­ни­чою собівартістю аг­ро­під­приємств», ор­га­нізо­ва­на уп­равлінням аг­ро­ек­с­пер­ти­зи ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Пер­ший блок кон­фе­ренції роз­по­чав кон­суль­тант ком­панії Agritel Юрій Ру­бан ви­с­ту­пом на те­му: «Цінові тен­денції на аг­рар­них рин­ках». Ме­та йо­го до­повіді — сфор­му­лю­ва­ти та роз’яс­ни­ти чин­ни­ки, що впли­ва­ють на ди­наміку цін на світо­во­му рин­ку, зо­к­ре­ма: ма­к­ро­еко­номічні, фун­да­мен­тальні, інфор­маційні та істо­ричні фак­то­ри. Кон­суль­тант пред­ста­вив про­гноз цін на ос­новні про­дук­ти сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го сек­то­ру з ура­ху­ван­ням впли­ву ос­нов­них чин­ників та за­зна­чив, що на су­час­но­му етапі цінові ко­ли­ван­ня по­си­лює ще й кон­ку­ренція на світо­во­му рин­ку.
Дру­га ча­с­ти­на за­хо­ду, мо­де­ра­то­ром якої став банк Credit Agricole, по­ча­лась зі вступ­но­го сло­ва рад­ни­ка правління бан­ку із пи­тань сільсько­го гос­по­дар­ст­ва Жан-Жа­ка Ер­ве.
Та­кож бу­ло роз­г­ля­ну­то не менш ак­ту­альні те­ми: «Су­час­на тех­но­логія по­бу­до­ви си­с­те­ми жив­лен­ня як засіб збі­­­­ль­­­шен­ня рен­та­бель­ності на аг­ро­підп­ри­ємстві» (Олек­сандр Та­на­се­вич, керівник про­ек­ту, та Вла­ди­слав Бон­да­рен­ко, спеціаліст-аг­рохімік ТОВ «Аг­ро­скоп Ук­раїна»), а та­кож «Особ­ли­вості аналізу різних типів аг­ро­ком­паній у ре­аліях Ук­раїни» (На­та­ля Порвіна, ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту кре­дит­но­го аналізу ПАТ «Креді Агріколь Банк»).

Німець­кий «слід» на ви­с­тавці
Крім то­го, що Німеч­чи­на на ви­с­тавці бу­ла пред­став­ле­на національ­ною ек­с­по­зицією, спеціалісти із Німець­ко-ук­раїнсько­го аг­ро­політич­но­го діало­гу у співпраці з Міністер­ст­вом аг­рар­ної по­літи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, ком­панією «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» та IFWexpo Heidel­berg дру­го­го дня ви­с­тав­ки про­ве­ли  Міжна­род­ну кон­фе­ренцію «Сімей­не фер­мерсь­ке гос­по­дар­ст­во як важ­ли­ва скла­до­ва ста­ло­го роз­вит­ку сільських те­ри­торій — німець­кий досвід».
Із віталь­ним сло­вом на по­чат­ку кон­фе­ренції до її гос­тей звер­нув­ся  за­ступ­ник міністра аг­рар­ної політи­ки і про­до­воль­ст­ва Ук­раїни Во­ло­ди­мир Ла­па. Мо­де­ра­то­ром за­хо­ду був Фоль­кер Зас­се, керівник про­ек­ту «Німець­ко-ук­раїнський аг­ро­політич­ний діалог» (АПД).
Во­ло­ди­мир Ла­па зро­бив особ­ли­вий на­го­лос на ак­ту­аль­ності висвітлю­ва­но­го пи­тан­ня та важ­ли­вості підтрим­ки сімей­но­го гос­по­дар­ст­ва на дер­жав­но­му рівні.
Про певні ас­пек­ти ве­ден­ня сімей­но­го фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва, які особ­ли­во по­тре­бу­ють дер­жав­ної підтрим­ки для по­даль­шо­го йо­го роз­вит­ку, над­зви­чай­но важ­ли­ву і цінну інфор­мацію слу­ха­чам ау­ди­торії на­дав Іван То­мич, пре­зи­дент Асоціації фер­мерів та при­ват­них зем­ле­влас­ників Ук­раїни.
Ціка­ву пре­зен­тацію до­повіді на те­му «Зна­чен­ня гро­ма­дянсь­ко­го са­мо­управ­ління для ефек­тив­но­го роз­вит­ку сімей­них фер­мерсь­ких гос­по­дарств» зро­бив Па­уль Арм­бру­с­тер. Йо­го ви­с­туп бу­ло поділе­но на декілька те­ма­тич­них ча­с­тин. Го­ло­вною скла­до­вою успішно­го ста­нов­лен­ня сімей­но­го фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва є підтрим­ка уря­ду — са­ме во­на знач­ною мірою  за­без­пе­чує  ре­­зуль­­­­­­та­тивність цьо­го про­це­су. Про роз­ви­ток аг­рар­них струк­тур у Німеч­чині, не­­лег­кий шлях їхньо­го фор­му­ван­ня та су­час­ний стан сільсько­го­с­по­дарсь­кої струк­ту­ри інфор­ма­тив­но й до­сить  ціка­во роз­повів до­повідач.
За­ключ­ною ча­с­ти­ною кон­фе­ренції ста­ла до­повідь на те­му: «Сімейні фер­мерські гос­по­дар­ст­ва як важ­ли­ва скла­до­ва ста­ло­го роз­вит­ку сільських те­ри­торій — досвід Ба­варії». Ан­тон Гюбль, міністерсь­кий рад­ник, керівник Де­пар­та­мен­ту аг­рар­ної політи­ки ЄС, спільної аг­рар­ної політи­ки та міжна­род­но­го спів­робітництва, на при­кладі Ба­варії роз­повів про успішний досвід ста­нов­лен­ня сімей­них фер­мерсь­ких гос­по­дарств.
  
Втім, по­при су­пер­на­си­че­ну діло­ву про­гра­му «Інте­рА­Г­РО ком­плекс», — це на­сам­пе­ред усе ж та­ки ви­с­тав­ка, тож , вра­хо­ву­ю­чи до­волі пред­став­ниць­кий склад ек­с­по­нентів, по­ди­ви­ти­ся там бу­ло на що.
Звісно, пе­ре­ва­жа­ла техніка — навіть по­при те, що ве­ликі муль­ти­національні ви­роб­ни­ки (John Deere, AGCO, Claas, CNH то­що) у ро­боті ви­с­тав­ки участі не бра­ли. Про­те влас­ну техніку кор­по­рації до­сить ши­ро­ко пред­ста­ви­ли че­рез своїх ди­лерів та дис­три­бу­торів. Най­шир­ше бу­ла пред­став­ле­на навісна та причіпна техніка для грун­то­об­робітку, висіван­ня, за­готівлі кормів, вне­сен­ня до­б­рив, за­хи­с­ту рос­лин то­що. Зо­к­ре­ма, відвіду­вачі ма­ли змо­гу оз­най­о­ми­тись з ос­танніми до­сяг­нен­ня­ми ком­панії Veles Agro, яка пред­ста­ви­ла но­ву 4-ме­т­ро­ву сівал­ку «Ніка» та но­вий ро­бо­чий ор­ган для тех­но­логії грун­то­об­робітку стрип-тілл. Ве­ли­ка ува­га відвіду­вачів бу­ла при­ку­та і до за­кор­дон­ної техніки, зо­к­ре­ма ви­роб­ництва та­ких ком­паній, як Horsch, Va¨derstad, Quivogne, Hardi, Po¨ttinger.
До­сить но­вий на­прям діяль­ності в Ук­раїні пред­ста­ви­ла ком­панія JSB. Цьо­горіч цей ви­роб­ник,  яко­го всі зна­ють ли­ше за­вдя­ки надійним та функціо­на­ль­ним на­ван­та­жу­ва­чам, пред­ста­вив трак­тор за­галь­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня JSB Fastrac 8310 із мак­си­маль­ною по­тужністю дви­гу­на 310 к. с.
Се­ред вітчиз­ня­них ви­роб­ників сіль­сь­­ко­го­с­по­дарсь­кої техніки слід відз­на­чи­ти до­сить відо­мо­го ви­роб­ни­ка при­чепів та бун­керів для пе­ре­ван­та­жен­ня, ве­ли­ко­тон­наж­них при­чепів для тя­гачів — ком­панію «Пож­спец­маш». Ос­тан­нь­ою роз­роб­кою ком­панії, що вже прой­ш­ла по­льові ви­про­бу­ван­ня, став тривісний бун­кер-пе­ре­ван­та­жу­вач БН-40 ван­та­жопідйомністю 31 т.
Че­рез не­прості еко­номічні умо­ви, що скла­ли­ся цьо­горіч в Ук­раїні, знач­ну ча­с­ти­ну ек­с­по­зиції ви­с­тав­ки ста­но­ви­ли ви­роб­ни­ки та по­ста­чаль­ни­ки ком­плек­ту­ю­чих та за­пас­них ча­с­тин до сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки. Ад­же як­що по­пит на но­ву техніку у 2015 році де­що ско­ро­тив­ся, то на за­пасні ча­с­ти­ни він до­сить стабільний. Ком­панія «Укр­франс», яка зай­мається по­ста­чан­ням техніки із Франції, де­що роз­ши­ри­ла свою діяль­ність са­ме у цьо­му на­прямі. «Те­пер ук­раїнські аг­рарії мо­жуть за­мо­ви­ти ори­гінальні за­пасні ча­с­ти­ни відо­мих світо­вих ви­роб­ників техніки за ди­лерсь­ки­ми ціна­ми», — повідо­мив ди­рек­тор ком­панії Віталій Бар­вен­ко.
Вар­то за­зна­чи­ти, що до­волі пред­став­ниць­кою бу­ла ек­с­по­зиція технічних за­собів для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки вро­жаю. Так, свої про­дук­ти пред­ста­ви­ли: іно­земні ком­панії — Riela, Tornum, AGI, Nuero, Sukap; інжинірин­гові ком­панії — Adept Group, «Об’єднані зер­нові тех­но­логії», вітчиз­няні ком­панії — KMZ Industries, Lubnymash, ЗЕО «Со­кол», «Зер­но­ва Сто­ли­ця», «Ар­се­нал», ТОВ ТД «Юге­ле­ва­тор», «Оліс».
А ще «Інте­рА­ГРО ком­плекс 2015» зовсім не­сподіва­но ста­в цен­т­раль­ною подією для ав­то­мобільно­го бізне­су. Так, свої стен­ди на аг­ро­ви­с­тавці пред­ста­ви­ли: Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Scania і КрАЗ.
І то­му є своє по­яс­нен­ня.
Аг­рар­ний сек­тор — один із не­ба­га­ть­ох, у яко­му 2015 ро­ку не спо­с­те­рі­га­ло­ся мас­штаб­но­го падіння, по­над те —  в ок­ре­мих йо­го сег­мен­тах на­­віть на­­мі­ти­­­­ло­ся ви­раз­не зро­с­тан­ня про­дажів і стабільне спо­жи­ван­ня. Цю тен­денцію відчу­ли й ав­то­мобільні ди­ле­ри, які шу­­ка­ють нові ка­на­ли збу­ту. Ви­я­ви­ло­ся, що аг­рарії — це цілком пла­то­с­про­можні по­­купці, які цікав­лять­ся но­ви­ми ав­то­мо­біля­ми по­при всі пе­ри­петії із кур­са­ми ва­лют. Але в аг­рар­но­му сек­торі по­гляд на ав­то­мобілі свій, особ­ли­вий, то­му й ек­с­по­на­ти бу­ли спеціаль­но дібра­ни­ми відповідно до по­треб аг­ра­ріїв. І во­ни зай­ня­ли фак­тич­но пів­павільйо­ну Ки­ївЕк­с­по­Пла­зи. У під­сум­ку, ви­с­тав­ка «Інте­рА­г­ро комплекс 2015» за мас­штабністю ста­ла чи не цен­т­раль­ною ав­то­мобільною подією ро­ку!
Втім, ціка­ви­ми бу­ли не ли­ше стен­ди, де бу­ло пред­став­ле­но технічні за­со­би. Насіння, за­со­би за­хи­с­ту, до­б­ри­ва, ор­ганічні про­дук­ти для підви­щен­ня вро­жай­ності — все це ма­ло місце. Стен­ди насіннєвих ком­паній («Ліма­грейн», «Маїса­дур», «Євраліс», «За­ат Юніон», «Ражт Се­менс», ГК «Маїс», «Се­лек­та», «Аг­ро­сем») бук­валь­но ва­би­ли відвіду­вачів та гос­тей ви­с­тав­ки яс­к­ра­ви­ми  стен­да­ми, ціка­ви­ми про­по­зиціями та но­вин­ка­ми уро­жай­них сортів і гібридів за­рубіжної та вітчиз­ня­ної се­лекції, спе­ціаль­но адап­то­ва­них для по­треб ук­раїнських зем­ле­робів.
Так, ТОВ АПК «Маїс» пред­ста­вив свої най­кращі на­пра­цю­ван­ня, зо­к­ре­ма гібрид ДН Га­рант ФАО 200, що як­най­кра­ще за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе в усіх зо­нах ку­ку­руд­зосіян­ня. Так, на півночі країни йо­го ос­нов­на пе­ре­ва­га — швид­ка пе­­ред­зби­раль­на во­ло­говідда­ча, а у півден­них регіонах  він успішно до­лає всі піки спе­кот­них тем­пе­ра­тур, що за­без­пе­чує аг­ро­ви­роб­ни­кам га­ран­то­ва­ний уро­жай. Та­­кож із но­ви­нок мож­на відміти­ти гібри­ди Мар­сер та Марліз, які до­пов­ни­ли про­дук­то­вий ряд на по­чат­ку 2015 ро­ку. Із гру­пи се­ред­нь­опізніх най­кращі ре­­зуль­та­ти за­без­пе­чу­ють гібри­ди Ан­шлаг та ДН Бе­ре­ка, які за­вдя­ки над­по­су­хо­стій­кості та роз­ло­го­му стеб­лу да­ють на 30–40% більше си­лос­ної ма­си по­рівня­но з інши­ми відо­ми­ми си­ло­сни­ми гібри­да­ми.
ТОВ НВКФ «Се­лек­та» та­кож пред­ста­ви­ло низ­ку своїх «хітів» —  ви­со­ко­якісні гібри­ди ку­ку­руд­зи, відомі не ли­ше в Ук­раїні, а й по­за її ме­жа­ми (так, у Біло­русі 70% ку­ку­руд­зя­них площ засіва­ють са­ме гібри­да­ми ком­панії «Се­лек­та»). Це ліде­ри про­дажів — гібри­ди МЕЛ 272 МВ, Лю­ве­на, Пол­та­ва та ТАР 349 МВ із гру­пи се­ред­нь­о­ран­ніх, во­ни най­кра­ще ре­алізу­ють свою про­дук­тивність у Лісо­сте­пу, а та­кож у півден­них регіонах Ук­раїни. Зо­к­ре­ма, цьо­го ро­ку на За­поріжжі в од­но­му із гос­по­дарств гібрид Пол­та­ва в ек­с­т­ре­маль­них умо­вах ви­ро­щу­ван­ня по­ка­зав уро­жайність 85 ц/га. У Харківській об­­ласті всі гібри­ди, які там ви­про­бо­ву­ва­ли, за­без­пе­чи­ли вро­жай 100 ц/га — на рівні за­кор­дон­них гібридів, вартість яких у ра­зи більша. Фахівці «Се­лек­ти» роз­повіли, що нині го­тується до реє­ст­рації су­час­ний про­стий гіб­рид но­во­го по­коління Ле­ген­да, що ха­рак­те­ри­зується ви­со­ким по­­тен­ціалом уро­жай­ності та швид­кою во­ло­го­відда­чею. У най­б­лижчій пер­спек­тиві про­ва­ди­ти­меть­ся ро­бо­та із роз­роб­ки та ство­рен­ня гіб­ридів для північних об­ла­с­тей.
На про­сто­ро­му стенді «Євраліс Се­менс» завжди бу­ло лю­дя­но, ад­же ця відо­ма фран­цузь­ка ком­панія пред­став­ля­ла свої ос­танні до­сяг­нен­ня у се­лекційних роз­роб­ках на­зва­них ви­ще куль­тур. Так, се­лекція ку­ку­руд­зи пред­став­ле­на трьо­ма брен­да­ми: Tropical Dent — сю­ди вхо­дить лінійка гібридів ку­ку­руд­зи, се­лекція яких містить но­ву плаз­му. Гібри­ди Tropical Dent — це справжній ге­не­тич­ний про­рив ком­панії «Євраліс Се­менс», ад­же за­вдя­ки но­вітній плазмі та поліпше­но­му ге­те­ро­зи­су но­во­с­тво­рені гібри­ди ма­ють відмінну во­ло­говідда­чу на мо­мент зби­ран­ня та ха­рак­те­ри­зу­ють­ся знач­но ви­щи­ми ста­­­більни­ми вро­жа­я­ми. Про­дук­ти брен­да Roots Powertm повністю відповіда­ють клю­човій ха­рак­те­ри­с­тиці: по­туж­не ко­ріння — ви­со­кий уро­жай. Цей бренд ком­панія «Євраліс Се­менс» ство­ри­ла для іден­тифікації гібридів із най­по­тужнішою ко­ре­не­вою си­с­те­мою. Яс­к­ра­вим пред­став­ни­ком цієї лінійки є най­по­пу­лярніший гібрид ЕС Сен­сор.
 Бренд Milk Power  вклю­чає низ­ку гібридів, при­зна­че­них для ви­роб­ництва си­ло­су. Йо­го про­дук­там вла­с­ти­ве поєд­нан­ня двох ос­нов­них ха­рак­те­ри­с­тик: вро­жай­ності (у т. ч. стійкості до стресів, ре­мон­тант­ності) та якості кор­му (ви­со­ка пе­ре­травність крох­ма­лю і клітко­ви­ни). До цієї інно­вації відібра­но спе­ціа­лізо­вані гібри­ди ку­ку­руд­зи, у яких на
1 к. о. при­па­дає близь­ко 95 г пе­ре­трав­но­го про­теїну, що за­побігає пе­ре­ви­т­раті кормів під час зго­до­ву­ван­ня тва­ри­нам.
У сег­менті со­няш­ни­ку ком­панії «Євраліс» та «Ліма­грейн» пред­став­ля­ють спільну про­гра­му Солтіс. До цієї про­гра­ми вхо­дить лінійка гібридів, стій­­ких до но­вих рас вовчка, які ще не ос­та­точ­но іден­тифіко­вані на­укою.
Без­по­се­ред­ньо на стен­дах мож­на бу­ло от­ри­ма­ти інфор­мацію що­­до про­по­но­ва­но­го насіння, та ук­ла­с­ти уго­ди що­до йо­го по­став­ки у гос­по­дар­ст­ва.  
Так са­мо ба­га­то­люд­ни­ми та інфор­ма­тив­ни­ми бу­ли стен­ди ком­паній, що про­по­ну­ва­ли інно­ваційні до­б­ри­ва, ЗЗР та біологічні сти­му­ля­то­ри рос­ту рос­лин: «Ада­ма Ук­раїна», «Міне­раліз», «НО­ПО­СОН-АГ­РО», «Ре­а­ком»,
«Аг­­рімат­ко-Ук­раїна», «БТУ-Центр», Хіма­г­ро­мар­ке­тинг та ба­га­то інших. Зо­к­ре­ма, спе­ціалісти ком­панії «Еко­плон», яка  на ук­раїнсько­му рин­ку пред­став­ле­на по­над 10 років і вже не пер­ший рік бе­ре участь у ви­с­тавці, по­­міти­ли пож­вав­лен­ня інте­ре­су ук­раїн­ських сільгоспви­роб­ників са­ме до спеціаль­них до­б­рив.
 «Екоп­лон» — од­на із пер­ших ком­паній, що зай­ш­ла на наш ри­нок із та­­ким про­дук­том, як мікро­до­б­ри­ва під тор­го­вою мар­кою «Еко­лист». На сьо­годні ком­панія про­по­нує аг­ро­ви­роб­ни­кам близь­ко 15 най­ме­ну­вань пре­па­ратів для піджив­лен­ня сільгоспкуль­тур, а та­кож но­ву лінійку су­хих во­до­роз­чин­них до­б­рив із вмістом аміно­кис­лот під тор­го­вою мар­кою «Мак­сімус» (за­реєстро­ва­на два ро­ки то­му). До­б­ри­ва під тор­го­ви­ми мар­ка­ми «Еко­лист» та «Максімус» при­датні для за­сто­су­ван­ня на всіх без ви­нят­ку ви­ро­щу­ва­них сільгоспкуль­ту­рах. До по­слуг аг­ро­ви­роб­ників ком­панія про­по­нує як ком­плексні, так і мо­но­про­дук­ти. На сьо­годні най­по­ши­реніши­ми про­дук­та­ми є  Еко­лист Мо­но Бор, який знай­шов своє за­сто­су­ван­ня на  со­няш­ни­ку, цу­к­ро­вих бу­­­ря­ках та ріпа­ку із нор­мою ви­ко­ри­с­тан­ня 1–2 л/га, та Еко­лист Мо­но Цинк — на ку­ку­рудзі. Ос­тан­нь­ою роз­роб­кою є про­дукт Максібор 21 із вмістом бо­ру 21%. Із ком­плекс­них мікро­до­б­рив най­по­пу­лярніші Еко­лист Стан­дарт та Еко­лист Універ­саль­не, які для підви­щен­ня ефек­тив­ності мож­на змішу­ва­ти із мо­но­про­дук­та­ми.   
Три ви­с­тав­кові дні «Інте­рАГРО ко­­м­­­­плекс 2015»  про­летіли як од­на мить. Цікаві події, зустрічі, безліч мож­ли­во­с­тей ово­лодіти но­ви­ми знан­ня­ми, от­ри­ма­ти ко­рис­не та не­обхідне... Зі зміною фор­ма­ту знай­о­ма  «Інте­рА­г­ро» от­ри­­­ма­ла но­вий по­штовх, ста­ла ще ін­­фор­­­­ма­тивнішою і більш різно­с­то­рон­нь­ою — бе­зу­мов­но, Міжна­род­на ви­с­тав­ка «Ін­­те­рА­ГРО ком­плекс 2015»  ста­ла яс­к­ра­вою та не­за­бут­нь­ою подією се­зо­ну!

Інтерв'ю
Турбота про навколишнє середовище, збереження біорізноманіття, покращення медоносної бази, підтримка держави. Оперування сучасними знаннями, організація промислових пасік та інвестиції в переробне обладнання. Таким, цілком імовірно, може... Подробнее
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягідництво називають однією із найперспективніших галузей АПК. Саме сюди і початкуючі, і досвідчені аграрії  вкладають великі суми грошей. Про те,  за якими критеріями слід обирати культури

1
0