Спецможливості
Техніка та обладнання

Інно­вацій багато не буває

04.06.2014
491
Інно­вацій багато не буває фото, ілюстрація

Гроші створюють інновації, а інновації заробляють гроші — таким шляхом розвитку йде корпорація «Сварог».

Гроші створюють інновації, а інновації заробляють гроші — таким шляхом розвитку йде корпорація «Сварог».

Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com

У рам­ках стра­тегії роз­вит­ку кор­по­рації «Сва­рог Вест Груп» пріори­те­том є ком­плекс­не впро­ва­д­жен­ня тех­но­логії точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва та ав­то­ма­ти­зації про­цесів уп­равління ви­роб­ництвом на всіх рівнях. Із цією ме­тою у рам­ках «Сва­рог Вест Груп» ство­ре­но ком­панію Precision Agriculture Technology, яка зай­ма­ти­меть­ся роз­роб­кою інно­ваційних тех­но­логій, впро­ва­д­жен­ням си­с­тем точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва та ав­то­ма­ти­зації ви­роб­ни­чих про­ектів та базі підприємств «Сва­рог Вест Груп» та на­да­ва­ти­ме кон­сал­тин­гові по­слу­ги іншим аг­рар­ним ко­м­­паніям.
«Щоб бу­ти рен­та­бель­ни­ми та при­бут­ко­ви­ми у нинішніх, до­волі склад­них, рин­ко­вих умо­вах, «Сва­рог Вест Груп» об­рав для се­бе шлях інно­ваційності. Ма­ю­чи ви­со­кий прак­тич­ний рівень ро­зуміння прин­ципів ве­ден­ня аг­рар­но­го бізне­су та ба­чен­ня пер­спек­тив роз­вит­ку тех­но­логій, Precision Agriculture Tech­no­logy про­по­ну­ва­ти­ме рин­ку нові про­грамні про­дук­ти та об­лад­нан­ня, які як­най­кра­ще відповіда­ти­муть по­тре­бам ук­раїнських аг­раріїв та ста­нуть оп­ти­маль­ни­ми й ефек­тив­ни­ми рішен­ня­ми у ве­денні бізне­су. До при­кла­ду, на сьо­годні ко­ман­да про­грамістів Precision Agri­culture Technology роз­ро­би­ла низ­ку кон­ку­рент­них інже­нер­но-технічних рішень, що змен­шу­ють за­лежність аг­рарія від ви­роб­ників об­лад­нан­ня і суттєво оп­ти­мізу­ють ви­т­ра­ти на ви­роб­ництво про­дукції», — ко­мен­тує го­ло­ва правління «Сва­рог Вест Груп» Андрій Гордійчук.

Струк­ту­ра Precision Agriculture Technology
   Відділ про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня, який зай­мається роз­роб­кою спеціалізо­ва­них про­грам
   Відділ для взят­тя проб грун­ту, що про­во­дить точ­ний аналіз да­них цих проб на базі влас­ної су­час­ної ла­бо­ра­торії
   Ар­се­нал ви­со­ко­про­дук­тив­ної сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої техніки зі спе­ціаль­ним навігаційним об­лад­нан­ням, за­вдя­ки яко­му от­ри­му­ють­ для по­даль­шої ро­бо­ти дані, що роз­ра­хо­ву­ють­ся на ос­нові спеціаль­них про­грам.
Відділ про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня об­роб­ляє ма­си­ви інфор­мації, яка над­хо­дить від ро­бо­чих про­грам­них рішень, та роз­роб­ляє влас­не но­ве про­грам­не за­без­пе­чен­ня під кон­кретні умо­ви гос­по­дарств, тех­но­логій та техніки. Це про­грам­не за­без­пе­чен­ня дасть мож­ливість, у то­му числі, об­роб­ля­ти інфор­мацію із роз­роб­ле­них Precision Agriculture Tech­nology бор­то­вих комп’ютерів, ме­те­о­станцій, а та­кож із різних фор­матів еле­к­трон­них кар­то­графічних да­них.
«Го­ло­вне за­вдан­ня ко­ман­ди про­грамістів — про­ду­ку­ва­ти чіткі ал­го­рит­ми, які до­по­мо­жуть керівництву гос­по­дарств опе­ра­тив­но прий­ма­ти рішен­ня та ре­а­гу­ва­ти на зміни, що постійно ви­ни­ка­ють у ро­боті», — за­ува­жує Мак­сим Ма­ляр­чук, керівник ком­панії Precision Agriculture Technology, керівник де­пар­та­мен­ту ав­то­ма­ти­зації ви­роб­ни­чих про­цесів кор­по­рації «Сва­рог Вест Груп».

Інно­ва­тивні про­дук­ти ком­панії

   «Свій-чу­жий»
Си­с­те­ма розпізна­ван­ня «Свій-чу­жий» при­зна­че­на для за­сто­су­ван­ня на за­правці техніки для за­побіган­ня пе­ре­ви­т­ра­там паль­но­го по­за тех­но­логічни­ми та нор­мо­ва­ни­ми по­тре­ба­ми. Си­с­те­ма не доз­во­ляє за­прав­ля­ти будь-яку ємність для паль­но­го, окрім тієї, яку виз­на­чає як «свою».
Си­с­те­ма по­бу­до­ва­на на ос­нові GPS-прий­ма­ча, зчи­ту­ва­ча, який стоїть на бен­зо­возі, і мітки на гор­ло­вині ба­ка. Мітка під час за­прав­лен­ня паль­ним пе­ре­дає інфор­мацію (про те, яка оди­ни­ця техніки за­прав­ляється, яка кількість паль­но­го за­ли­та, у яко­му місці, о котрій го­дині це відбу­ло­ся) на сер­вер, що роз­міще­ний у цен­т­раль­но­му офісі, де во­на фіксується в базі да­них. Ці дані мож­на аналізу­ва­ти як ста­ти­с­ти­ку, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти на їхній ос­нові не­санкціоно­вані ви­т­ра­ти паль­но­го, як­би во­ни ма­ли місце. Про­те та­ка кон­ст­рукція уне­мож­лив­лює ос­таннє, то­му що си­с­те­ма «свій-чу­жий» ви­ко­ри­с­то­вується у спеціаль­но­му стан­дарті, ана­логів яко­го по­ки що в Ук­раїні не­має, тож це дає змо­гу уни­ка­ти підро­бок. Та­ка си­с­те­ма до­по­ма­гає оп­тимізу­ва­ти ви­т­ра­ти паль­но­го. До то­го ж цю си­с­те­му до­пов­ню­ють за­сто­со­ву­вані нині на ча­с­тині техніки про­точні дат­чи­ки паль­но­го, які по­ка­зу­ють ви­т­ра­ти у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су. Це дає змо­гу ві­дійти від дав­ньої прак­ти­ки «спи­сан­ня» паль­­но­го згідно з нор­ма­ми йо­го ви­т­ра­ти на ви­ко­нанні різних тех­но­логічних опе­рацій на оди­ни­цю площі.
Простіше ка­жу­чи, си­с­те­ма чи­мось на­га­дує до­мо­фон, але на­ба­га­то складніша, ад­же кож­на міт­ка, вста­нов­ле­на на за­прав­но­му баці, має свій індивіду­аль­ний за­хи­ще­ний код, а та­кож пев­ний за­хист у стан­дарті пе­ре­да­чі да­них. Впро­ва­д­жен­ня та­кої си­с­те­ми ко­ш­­ту­ва­ло близь­ко 300 тис. грн.
У кінці се­зо­ну бу­де про­аналізо­ва­но кон­троль еко­номії паль­но­го. Про­гно­зо­вані ци­ф­ри та­кої еко­номії, за сло­ва­ми Мак­си­ма Ма­ляр­чу­ка, ста­но­ви­ти­муть близь­­­ко 4 млн грн/рік, порівня­но із по­пе­реднім ро­ком — до впро­ва­д­жен­ня цієї си­с­те­ми у кор­по­рації. У по­даль­шо­му це дасть змо­гу якісніше кон­тро­лю­ва­ти за­прав­лен­ня техніки паль­ним у по­льо­вих умо­вах.

   Грун­то­ва «ін’єкція»
По­ле роз­би­ва­ють із до­по­мо­гою спеціаль­ної комп’ютер­ної про­гра­ми на еле­мен­тарні ділян­ки розміром 5 га (од­на точ­ка). Потім ці дані пе­ре­но­сять на план­шет, ус­та­нов­ле­ний на ква­д­ро­циклі, який ос­на­ще­но про­бовідбірни­ком грун­ту. Після цьо­го опе­ра­тор ру­хається на ква­д­ро­циклі по­лем у місця відбо­ру проб грун­ту, які на­пе­ред виз­на­чені спеціаль­ною про­гра­мою. Точні ко­ор­ди­на­ти місць, у яких слід взя­ти про­би, виз­на­ча­ють за до­по­мо­гою си­с­те­ми GPS. Після відбо­ру про­би на­прав­ля­ють у влас­ну ла­бо­ра­торію для ре­тель­но­го аналізу. На ос­нові да­них ла­бо­ра­торії ство­рю­ють спе­ці­альні кар­ти для ди­фе­ренційо­ва­но­го вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив. З до­по­мо­гою флеш-пам’яті ці кар­ти пе­ре­но­сять на трак­тор із роз­ки­да­чем міне­раль­них до­б­рив.
Які пе­ре­ва­ги ди­фе­ренційо­ва­но­го вне­­сен­ня до­б­рив? На­при­клад: фон азо­ту по по­лю невирівня­ний: на одній ділянці йо­го більше, на другій мен­ше, а на третій вза­галі він май­же відсутній. Роз­ки­дач на ос­нові кар­то­графічних да­них вно­сить до­б­ри­ва ди­фе­ренційо­ва­но, тоб­то у місця над­лиш­ку азо­ту во­но не по­трап­ляє, там, де йо­го мен­ше нор­ми, — вно­сить­ся пот­рібна кількість. Вирівню­ван­ня по­ля за NPK про­во­дять шля­хом ок­ре­мо­го вне­сен­ня кож­но­го еле­мен­та. Та­ких ав­то­ма­тич­них про­бовідбірників у кор­по­рації вісім. Один ав­то­ма­тич­ний про­бовід­бірник мо­же відібра­ти 60 проб за день (300 га). Ро­би­мо про­стий підра­ху­нок про­дук­тив­ності про­бовідбірників: 8x300 = 2400 га/день. Торік у кор­по­рації «Сва­рог» вда­ло­ся до­сяг­ти та­ких успіхів: найбільший при­бу­ток бу­ло от­ри­ма­но не від еко­номії до­б­рив, а від збільшен­ня вро­жай­ності за­вдя­ки ди­фе­ренційо­ва­но­му пе­ре­роз­поділу ма­к­ро­еле­ментів між ділян­ка­ми по­ля. Так, за­вдя­ки цій інно­вації на сої за вро­жай­ності 2,5 т/га бу­ло от­ри­ма­но до­дат­ко­во близь­ко 400, на ку­ку­рудзі — 1470 грн/га. Із ура­ху­ван­ням усіх ви­т­рат на прид­бан­ня про­бові­дбі­рників, ре­ак­тивів, ор­ганізацію ла­бо­ра­торії, на зар­плат­ню працівни­кам, еле­к­т­ро­е­нер­гію й інші статті ви­т­рат, кор­по­рації вда­ло­ся от­ри­ма­ти чи­с­тий при­бу­ток — 4,7 млн грн, підкрес­люємо, ли­ше за­вдя­ки ди­фе­ренційо­ва­но­му вне­сен­ню до­б­рив, які є еле­мен­том точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. Та­ку інно­ва­тив­ну си­с­те­му міне­раль­но­го удо­б­рен­ня у кор­по­рації ви­ко­ри­с­то­ву­ють уже третій рік поспіль на площі 50 тис. га із за­галь­них 80 тис.

   Увага — вас фо­то­гра­фу­ють
Нам по­ща­с­ти­ло бу­ти свідка­ми ще однієї інно­вації, яку за­про­ва­д­жує кор­по­рація, — це ае­ро­фо­тозй­ом­ка з до­по­мо­гою безпілот­но­го літаль­но­го апа­ра­та. Са­­ме ця ае­ро­фо­тозй­ом­ка є ча­с­ти­ною кон­­цепції он­лайн-по­ля, яку кор­по­рація впро­ва­д­жує у 2014 р. Що та­ке он­лайн-по­ле? Фак­тич­но ми хо­че­мо ма­ти інфор­мацію про всі кліма­тичні особ­ли­вості ви­ро­щу­ван­ня куль­тур (тем­пе­ра­тур­ний ре­жим грун­ту, повітря, грун­то­ва во­ло­гість, рівень со­няч­ної радіації, стан ве­ге­тації рос­лин, пе­рехід із однієї фа­зи рос­ту в на­ступ­ну) у ре­жимі ре­аль­но­го ча­су. В цьо­му до­по­ма­гає безпілот­ний літаль­ний апа­рат, а та­кож ме­те­о­станції, які роз­міщені із роз­ра­хун­ку од­на станція на 700–1000 га.

  Старт літа­ка відбу­вається із ка­та­пуль­ти. Оп­ти­маль­на ви­со­та по­льо­ту — 250 м. На та­ку ви­со­ту літаль­ний апа­рат піднімається руч­ним дис­танційним ке­ру­ван­ням, після цьо­го пе­ре­во­дить­ся у ре­жим ав­то­ма­тич­но­го ке­ру­ван­ня за за­да­ною траєкторією ру­ху. Час по­льо­ту безпілот­ни­ка ста­но­вить 4 год зі швид­кістю 150 км/год. Він ро­бить знімки по­ля ба­га­то­с­пе­к­т­раль­ною ка­ме­рою, ус­та­нов­ле­ною на ньо­му. Потім ці знімки аналізу­ють­ся за індек­сом NDVI (зйом­ка в інфра­чер­во­но­му спектрі), що дає змо­гу, на­при­клад, по­ба­чи­ти, скільки азо­ту на­бра­ла рос­ли­на, роз­ви­ток біома­си на пев­них ета­пах ве­ге­тації, а та­кож на ос­нові да­них спрог­но­зу­ва­ти вро­жайність і го­ло­вне — ба­чи­ти по­точ­ну кар­ти­ну пе­ре­хо­ду між фа­за­ми ве­ге­тації рос­лин, аби вчас­но за­сто­су­ва­ти пре­па­ра­ти їхньо­го за­хи­с­ту.
Під час по­льо­ту літаль­ний апа­рат з до­по­мо­гою вста­нов­ле­ної на ньо­му ка­ме­ри про­во­дить знімки по­ля та пе­ре­дає всю інфор­мацію на сер­вер в офіс. Потім знімки аналізу­ють відра­зу після йо­го при­зем­лен­ня, порівню­ють із да­ни­ми ме­те­о­станції, і на ос­нові зве­де­них да­них мож­на по­ба­чи­ти ре­аль­ну кар­ти­ну то­го, що відбу­ва­ло­ся на полі про­тя­гом дня. Крім цьо­го, ми мо­же­мо опе­ра­тив­но по­ба­чи­ти ефект від уже про­ве­де­них аг­ро­за­ходів. На­при­клад, після вне­сен­ня фун­гіцидів ми мо­же­мо оціни­ти ефек­тивність пре­па­ратів, кон­тро­лю­ва­ти, як після їх­ньо­го вне­сен­ня ідуть по­дальші зміни у пе­­ре­бігу хво­роб (про­гре­су­ють чи при­г­нічу­ють­ся). По­сад­ка безпілот­ни­ка відбу­вається з до­по­мо­гою па­ра­шу­та.

  Си­с­те­ма ае­ро­фо­тозй­ом­ки на­ба­га­то кра­ща від су­пут­ни­ко­вої, ад­же в умо­вах хмар­но­го не­ба про­блем із зйом­кою не ви­ни­кає, тоді як су­пут­ни­ко­ва зйом­ка в та­ко­му разі вза­галі не­мож­ли­ва. Та­кож не­доліком су­пут­ни­ко­вої зйом­ки є те, що її потрібно за­мов­ля­ти за­зда­легідь — як мінімум за місяць, і мінімаль­ний фо­то­блок охоп­лює близь­ко 25 км2, що в кінце­во­му ре­зуль­таті за ви­о­крем­лен­ня кон­крет­но­го по­ля по­ка­зує не­якісне, роз­ми­те, зо­б­ра­жен­ня (із ве­ли­ким піксе­лем).
Та­ким чи­ном, у 2014 р. кор­по­рація «Сва­рог Вест Груп» пла­нує роз­ши­ри­ти пло­щу зе­мель під точ­ним зем­ле­роб­ст­вом до 50 тис. га. Окрім то­го, у пла­нах впро­ва­д­жен­ня еле­ментів тех­но­логії точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва в овочівництві та садівництві (ад­же ці на­пря­ми ма­ють свою спе­цифіку, оскільки бе­руть­ся до ува­ги менші за розміром еле­мен­тарні ділян­ки для відбо­ру проб (0,25 га) із глиб­ших шарів (по­над 30 см).

  На знімку з про­мо­ви­с­тою на­звою «Си­ла ве­ге­тації» зо­б­ра­же­но кар­ту по­ля ку­ку­руд­зи ста­ном на 28 черв­ня. Зо­ни на знімку, за­барв­лені чер­во­ним ко­ль­о­ром, свідчать про відсутність ве­ге­тації (вод­на по­верх­ня, го­лий грунт), зе­ле­ним — про до­б­ру ве­ге­та­тив­ну ма­су рос­лин, які нор­маль­но роз­ви­ва­ють­ся, жов­тим — про се­ред­ню си­лу ве­ге­тації: рос­ли­ни на цій ділянці по­ля є, але ще до­б­ре не роз­ви­ну­лись або пе­ре­бу­ва­ють під впли­вом яко­гось не­спри­ят­ли­во­го фак­то­ра.

Інтерв'ю
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні

1
0