Спецможливості
Агробізнес

Граундфікс® — прорив у біотехнологіях

19.02.2020
2870
Граундфікс® — прорив у біотехнологіях фото, ілюстрація

Удобрення є одним із найдорожчих елементів агротехніки, тому досвідчені агрономи рекомендують: живлення має бути максимально оптимізоване. В  системі живлення рослин уже неможливо ігнорувати мікробіологічні препарати, дія яких спрямована на підвищення родючості ґрунтів шляхом раціонального використання їхнього природного потенціалу, а саме: активізації позитивних ґрунтово-біологічних процесів, оптимізації кореневого живлення рослин із ґрунту та мінеральних добрив, а також на відновленні мікрофлори ґрунту. Більш того, біологічні ЗЗР доводять економічну ефективність.

 

Мікробіологи української компанії «БТУ-ЦЕНТР» створили комплексне ґрунтове біодобриво Граундфікс®. Механізм дії препарату полягає в мобілізації фосфору та калію з нерозчинних сполук ґрунту, фіксації азоту й переведення його в доступну для рослин форму та підвищенні ефективності мінеральних добрив. Це досягається завдяки діяльності комплексу мікроорганізмів, які входять до складу препарату — Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chorococcum, Enterobacter та Paenibacillus polymyxa (загальне число життєздатних клітин 0,5–1,5 х 109 КУО/см3). Крім того, Граундфікс®  насичений вітамінами, фітогормонами, амінокислотами та іншими фізіологічно активними речовинами.

Для отримання об’єктивних даних щодо ефективності дії Граундфікс®  з різними нормами мінеральних добрив 2019 року було проведено низку досліджень. Їх проводили у Вінницькому національному аграрному університеті на посівах соняшнику, кукурудзи та сої. Сівбу кукурудзи проводили 24.05.2019 р. гібридом Р 8409 (Brevant seeds), сої — 29.04.2019 р. сортом Медісон, а соняшнику — 21.05.2019 р. гібридом НК Конді.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА КУКУРУДЗІ

Як видно з діаграми, РК-мобілізатор Граундфікс® покращує живлення рослин і підвищує врожайність соняшнику на всіх варіантах удобрення.

— На фоні повної норми мінеральних добрив N90P90K90 (NPK 100%) внесення Граундфікс®  у нормі 3 та 5 л/га підвищило врожайність кукурудзи на 0,65–2,32 т/га  порівняно з контролем (лише мінеральні добрива).

Застосування зменшеної на 30% норми мінеральних добрив (70% NPK) сумісно з Граундфікс®  у нормі 3 л/га та 5 л/га забезпечило прибавку врожайності до контролю (100% NPK) 1,23 та 1,45 т/га, або на 10,6 та 12,5%.

Використання Граундфікс® самостійно у нормі 5 та 8 л/га забезпечило формування врожаю на рівні 9,56 та 9,95 т/га.

Отже, проаналізувавши вплив на врожайність кукурудзи мінеральних добрив, установлено, що ефективність останніх за повної їхньої норми використання, завдяки внесенню Граундфікс®  у дозі 5 л/га, підвищилась на 20%. Результати 2019 року підтверджують аналогічні дані, які отримали в цій установі 2018 року щодо ефективності мінеральних добрив завдяки РK-мобілізатору Граундфікс®.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА СОЇ

Після проведеного аналізу даних бачимо, що тенденція збільшення врожайності сої за використання Граундфікс®  аналогічна даним по кукурудзі.

— Використання Граундфікс®  у нормі 5 л/га без застосування мінеральних добрив забезпечило врожайність сої 3,01 т/га, а в нормі 8 л/га — 3,14 т/га. У разі застосування лише мінеральних добрив в нормі  N30P60K60 без Граундфікс®  урожайність сої становила 3,24 т/га. Як ми бачимо з цих результатів, вплив Граундфікс® , 8 л/га на врожайність сої не суттєво поступався повній нормі мінеральних добрив.

 — Використання Граундфікс®  у нормах 3 та 5 л/га в поєднанні з повною нормою мінеральних добрив збільшувало врожайність культури на 0,41 та 0,68 т/га, порівняно з внесенням самих лише мінеральних туків.

— За зменшеної на 30% норми добрив і додавання Граундфікс®  — 3 і 5 л/га прибавка врожаю становила  0,21 та 0,5 т/га.

Провівши аналіз підвищення врожайності на варіанті з повною нормою мінеральних добрив та біодобривом Граундфікс®  у нормі 5 л/га встановлено підвищення ефективності внесених добрив завдяки бактеріальному препарату на 21%.
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА СОНЯШНИКУ

Дослідження впливу мінеральних добрив у поєднанні з Граундфікс®  проводили також на соняшнику. Аналіз даних показав, що використання Граундфікс®  підвищує врожайність соняшнику на всіх варіантах удобрення аналогічно до результатів врожайності попередніх культур.

— У варіанті, де використовували лише мінеральні добрива врожайність насіння становила 3,87 т/га, а за використання Граундфікс®  у нормі 8 л/га — 3,85 т/га. Тобто в цьому випадку застосування Граундфікс®  у 8 л/га можна прирівняти внесенню мінеральних добрив у дозі N60P60K60. Зауважимо, що така ефективність була досягнута за високого рівня родючості ґрунту.

— Використання Граундфікс®  у нормі 3 і 5 л/га сприяло збільшенню урожайності, порівняно з контролем, за повної норми мінеральних добрив на 0,46 та 0,54 т/га, а за зменшеної — на 30%, відповідно, 0,22 та 0,29 т/га.

 

ЩО В ПІДСУМКУ? Отже, внесення біодобрива Граундфікс®  сприяє покращенню засвоюваності елементів живлення з ґрунту. При цьому прибавка врожаю від Граундфікс®  на сої та соняшнику не суттєво відрізняється від прибавки за рахунок мінеральних добрив. Застосування ґрунтового добрива Граундфікс®  у нормі 5 л/га підвищує ефективність мінеральних добрив на 21% на сої, на 20% на кукурудзі та на 14% на соняшнику. За використання зменшеної на 30% кількості мінеральних добрив сумісно з біодобривом спостерігається тенденція підвищення врожайності на всіх варіантах досліду, порівняно з внесенням лише повної дози мінеральних добрив.

 

ВИРОБНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження РК-мобілізатора Граундфікс® проводили також під час виробничих дослідів на соняшнику та кукурудзі.

Холдинг ТАС-АГРО, ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко», Київська обл. У господарстві 2018 р. застосовували Граундфікс®  у нормі 5 л/га під передвисівну культивацію в посівах соняшнику. Отримано прибавку 0,61 т/га, за рівня на контролі — 3,66 т/га.

— На виробничих дослідах у ТОВ АПК «Розкішна», Кіровоградська обл., 2018 р. також простежується підвищення врожайності соняшнику завдяки використанню Граундфікс® , 5 л/га + Липосам, 0,5 л/га. Прибавка становить 0,45 т/га за врожайності на контрольному варіанті 2,65 т/га.

— Така сама тенденція простежується і в господарствах Чернігівської обл. — застосування Граундфікс®  у нормі 5 л/га дало прибавку врожайності соняшнику 0,5 т/га за його рівня на контролі — 4,3 т/га.

На виробничих дослідженнях ґрунтового добрива Граундфікс®  у посівах кукурудзи спостерігається така сама закономірність збільшення врожайності, як і в посівах соняшнику.

Холдинг VitAgro, ПП «Аграрна Компанія 2004»: вносили Граундфікс®  у дозі 5 л/га, одержали прибавку врожаю 0,31 т/га за рівня врожайності на контрольному варіанті 11,52 т/га.

 

ЩО В ПІДСУМКУ? Отже, виробничі дослідження підтверджують наукові дані щодо підвищення впливу ґрунтового добрива Граундфікс® на доступність культурним рослинам елементів живлення та збільшення врожайності сільськогосподарських культур.

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Поряд із агрономічною ефективністю, будь-яку агротехнологію або її елемент оцінюють з точки зору економічного ефекту, який завжди є визначальним у її виборі господарством. Інтегрованим показником, що його нині досить часто застосовують для оцінювання виробничої діяльності в агросфері, є ЕВITDA. За тлумаченням — це різниця між виручкою та виробничими витратами без урахування амортизації і сплати податків у розрахунку на один гектар. ЕВITDA не є стабільним показником, оскільки суттєво залежить від коливання ціни реалізації на продукцію, але виступає індикатором рівня виробничих витрат в агротехнології.

Розглядаючи кожен варіант досліду як потенційний для агротехнології з різним ресурсним навантаженням, було проведено відповідні економічні розрахунки. Аналіз виконували стосовно двох із найпоширеніших у рослинництві України високомаржинальних культур — соняшнику та кукурудзи на зерно.

Соняшник. Отже, використання Граундфікс®  в нормі 3 л/га на фоні повної мінеральної системи удобрення забезпечило зростання рівня ЕВITDA з 1 га на 20%, а за внесення 5 л/га цього препарату — на 23% порівняно з мінеральною системою удобрення. На увагу заслуговує факт, що зниження норми мінеральних добрив на 30% і внесення Граундфікс® (3–5 л/га) забезпечило рівень ЕВITDA, що вищий від варіанта з повним мінеральним добривом на 16–18%. Загалом, за зниження норми мінеральних добрив на 30% і додавання біологічного добрива Граундфікс®  виробничі витрати зменшились на 775–1025 грн/га.

Застосування для удобрення соняшнику лише мікробіологічного добрива Граундфікс® забезпечило ефект на рівні мінеральної системи з унесенням N60P60K60.

Кукурудза на зерно. Аналогічні розрахунки, проведені щодо вирощування кукурудзи на зерно, свідчать, що внесення 3 і
5 л/га Граундфікс®  на фоні мінеральної системи удобрення з унесенням N90P90K90 сприяло збільшенню ЕВITDA на 8 та 33% відповідно порівняно із лише мінеральною системою удобрення. На варіантах зі зниженою на 30% нормою мінеральних добрив та внесенням 3–5 л/га біодобрива Граундфікс® рівень ЕВITDA зріс на 16–18%. Водночас зниження норми внесення туків з урахуванням вартості біопрепарату забезпечило зменшення виробничих витрат на 1,5–1,76 тис. грн/га. Аналогічний результат у варіанті агротехнології із застосуванням лише Граундфікс®, яка може позиціонуватись як органічна, незначно (лише на 1–6%) поступався варіанту з мінеральною системою удобрення за рівнем виробничих витрат.

Таким чином, застосування Граундфікс® у нормі 3–5 л/га є ресурсоощадним елементом агротехнологій вирощування соняшнику й кукурудзи на зерно, агрономічна ефективність якого виразилась у прибавці врожайності культур, а економічна — в зниженні виробничих витрат і підвищенні показника ЕВITDA на 1 га.

 

А. Дацько, канд. с.-г. наук, агроном-дослідник,
С. Гаврилов,канд. с.-г. наук, агроном-дослідник
БТУ-ЦЕНТР

Інтерв'ю
Зовсім недавно в Української зернової асоціації з'явився новий керівник - Микола Горбачьов. Ми поговорили з ним про проблеми, які хвилюють УЗА, прогнози на нинішній сезон і особисте бачення бізнес
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее

1
0