Спецможливості
Новини

День кар­топлі — в Ук­раїні!

13.01.2015
665
День кар­топлі —  в Ук­раїні! фото, ілюстрація

3 груд­ня 1551 р. кар­топ­ля по­тра­пи­ла з Пе­ру до Іспанії (а вже звідти роз­по­чав­ся її  тріум­фаль­ний хід Євро­пою), тож цей день мож­на вва­жа­ти Днем кар­топлі.

3 груд­ня 1551 р. кар­топ­ля по­тра­пи­ла з Пе­ру до Іспанії (а вже звідти роз­по­чав­ся її  тріум­фаль­ний хід Євро­пою), тож цей день мож­на вва­жа­ти Днем кар­топлі.

Відтоді цей овоч зай­няв гідне місце у хар­чу­ванні євро­пейців, а для ук­раїнців став не­одмінним ком­по­нен­том ве­ли­ко­го роз­маїття страв ук­раїнської національ­ної кухні. Кар­топ­лю так упо­до­ба­ли ук­раїнці, що во­на, по­ряд із хлібом і са­лом, ста­ла по­пу­ляр­ною стра­вою що­ден­но­го спо­­жи­ван­ня, тоб­то виз­на­ним «націо­на­ль­ним» про­дук­том.
Тож не­да­рем­но са­ме 3 груд­ня 2014 р. ком­панії VRAS та ADAMA зібра­ли у Києві прак­тич­но всіх, хто про­фесійно зай­мається кар­топ­лею в Ук­раїні. У та­кий спосіб во­ни виріши­ли ак­цен­ту­ва­ти ува­гу на про­бле­мах вітчиз­ня­но­го кар­топ­ляр­ст­ва і по­шу­ку шляхів їхньо­го розв’язан­ня та за­по­чат­ку­ва­ти і в Ук­раїні День кар­топлі.
І це цілком слуш­но, ад­же і за її ви­роб­­ництвом, і за спо­жи­ван­ням Ук­раїна посідає ліди­ру­ючі по­зиції: чет­вер­те у світі і пер­ше в Європі — із ви­роб­ництва (23 млн т у 2014 р.), 5 млн т — спо­жи­ван­ня у рік (пе­ресічний ук­раїнець за рік з’їдає 130 кг кар­топлі). Тоб­то для Ук­раїни кар­топ­ля — про­дукт № 2 (не­дар­ма її на­зи­ва­ють «дру­гим хлібом»).
Ци­ф­ри — вра­жа­ють, втім, не­зва­жа­ю­чи на це, в Ук­раїні скла­ла­ся па­ра­док­саль­на си­ту­ація: ви­роб­ляємо та спо­жи­ваємо кар­топлі ба­га­то, а от по­вноцінно­го кар­топ­ля­но­го бізне­су в к­раїні ще не­має, ад­же більшу ча­с­ти­ну всієї ук­раїнської кар­топлі ви­ро­щу­ють у при­ват­но­му сек­торі. Про­те і це не го­ло­вна про­бле­ма — як­що про­аналізу­ва­ти струк­ту­ру спо­жи­ван­ня кар­топлі в Ук­раїні, то ви­хо­дить, що близь­ко 6 млн т кар­топлі що­ро­ку про­сто псується! Навіщо тоді стільки ви­ро­щу­ва­ти та зай­ма­ти під кар­топ­лю цінні сільсько­го­с­по­дарські угіддя? Та як би там не бу­ло, сьо­годні ук­раїнці про­дов­жу­ють ви­ро­щу­ва­ти її учет­ве­ро більше, ніж потрібно, не­до­от­ри­му­ю­чи при цьо­му при­бут­ку та не оку­по­ву­ю­чи за­трат влас­ної праці. Ефек­тивність кар­топ­ляр­ст­ва сьо­годні ду­же й ду­же низь­ка. Що ж ро­би­ти і чи є вихід із та­кої си­ту­ації? Де ж той «зо­ло­тий клю­чик» ук­раїнсько­го кар­топ­ляр­ст­ва?
Шля­хи ви­хо­ду є. І са­ме во­ни бу­ли ок­рес­лені ор­ганіза­то­ра­ми за­хо­ду — ком­паніями VRAS та ADAMA. Тож клю­чем до успіху в ук­раїнсько­му кар­топ­лярстві є поліпшен­ня якості про­дукції, впро­ва­д­жен­ня су­час­них тех­но­логій, оп­тимізація ви­т­рат, роз­ви­ток ринків збу­ту (тор­го­вих ме­реж, пе­ре­роб­ки та ек­с­пор­ту). І все це цілком мож­ли­ве — сьо­годні VRAS як спе­­ціалізо­ва­ний «кар­топ­ля­ний» дис­три­бу­тор № 1 ра­зом зі своїми парт­не­ра­ми (зо­к­ре­ма, ком­панією ADAMA) про­по­нує го­тові ком­плексні рішен­ня для кар­топ­ляр­ст­ва — від по­сад­ко­во­го ма­теріалу та си­с­тем за­хи­с­ту куль­ту­ри до кон­сал­тин­гу що­до ор­ганізації про­фесійно­го кар­топ­ля­но­го бізне­су (у т. ч. зберіган­ня, пе­ре­роб­ки та збу­ту про­дукції). Ком­панія VRAS, по­при свій мо­ло­дий вік (її за­сно­ва­но у 2013 р.), уже має у своєму ак­тиві кілька успішно ре­алізо­ва­них кон­суль­таційних про­ектів в Ук­раїні, Росії, Грузії. У пла­нах ком­панії — по­даль­ше роз­ши­рен­ня діяль­ності за ци­ми ос­нов­ни­ми на­пря­ма­ми не ли­ше в Ук­раїні, а й у світі.
Втім, на Дні кар­топлі го­во­ри­ли не ли­ше про про­бле­ми га­лузі. Під час пре­зен­тацій фахівців ADAMA та VRAS учас­ни­ки ма­ли мож­ливість оз­най­о­ми­тись із історією кар­топлі, по­точ­ним ста­ном кар­топ­ля­ної га­лузі в Європі. Жва­вою дис­кусією закінчи­ла­ся до­повідь, при­свя­че­на хво­ро­бам кар­топлі, зо­к­ре­ма фіто­ф­то­ро­зу та ри­зок­тоніозу, ад­же на­разі са­ме во­ни вик­ли­ка­ють чи не найбільший «го­ло­вний біль» у кар­топ­лярів та зу­мов­лю­ють найбільші збит­ки. Тож інфор­мація що­до при­чин ви­ник­нен­ня цих за­хво­рю­вань, їхньої ран­ньої діаг­но­с­ти­ки та ор­ганізації профілак­тич­но-ліку­валь­них за­ходів ста­ла «хітом» офіційної ча­с­ти­ни.
Свят­ко­ва ча­с­ти­на Дня кар­топлі в Ук­раїні по­ча­лась ство­рен­ням унікаль­но­го «кар­топ­ля­но­го ше­де­в­ру», до яко­го до­лу­чи­ли­ся всі, без ви­нят­ку, учас­ни­ки за­хо­ду. Ре­зуль­та­том спільної твор­чості ста­ла кар­ти­на із бульб кар­топлі, ви­кла­де­них у формі кар­ти Ук­раїни. Вечір про­дов­жив­ся те­с­ту­ван­ням національ­них кар­топ­ля­них страв різних країн світу та ціка­вим спілку­ван­ням на про­фесійні те­ми. До речі, най­смачнішою стра­вою із міжна­род­но­го кар­топ­ля­но­го ме­ню більшістю учас­ників бу­ло виз­на­но са­ме ук­раїнські де­ру­ни зі сме­та­ною та шквар­ка­ми.
У за­вер­шенні свят­ку­ван­ня Дня кар­топлі в Ук­раїні се­ред учас­ників за­хо­ду бу­ло про­ве­де­но розіграш сер­тифіка­ту від ADAMA та VRAS на на­дан­ня си­с­те­ми за­хи­с­ту кар­топлі на 5 га. Фор­ту­на по­сміхну­лась керівни­кові СТОВ «Дніпро» з Чер­ка­щи­ни Андрієві Ду­шей­ку. Пе­ре­мо­жець по­обіцяв за­сто­су­ва­ти пре­па­ра­ти на своєму полі та за­про­сив усіх ба­жа­ю­чих відвіда­ти йо­го гос­по­дар­ст­во влітку 2015 р. для де­мон­ст­рації ре­зуль­татів їхньої дії та пе­ре­ваг.
Пер­ший День кар­топлі в Ук­раїні відбув­ся і впев­не­но по­клав по­ча­ток роз­вит­ку но­вої тра­диції — відзна­ча­ти цю подію що­ро­ку 3 груд­ня.

Інтерв'ю
Corteva Agriscience — одна з найбільших публічних наукових компаній у світі чи не першою серед виробників насіннєвого матеріалу і засобів захисту рослин прийняла рішення припинити бізнес в росії після її повномасштабного нападу на Україну... Подробнее
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про

1
0