Спецвозможности
Новости

Дев’ята міжнародна конференція «Зерно Причорномор’я’2012»: «хто володіє інформацією, той володіє світом!

07.05.2012
724
Дев’ята міжнародна конференція  «Зерно Причорномор’я’2012»: «хто володіє інформацією,  той володіє світом!  фото, иллюстрация

У середині квітня провідна українська компанія «УкрАгроКонсалт» провела Дев'яту щорічну міжнародну конференцію «Зерно Причорномор'я». Якщо перша конференція зібрала 150 учасників, то цього року - майже 700. Конференція «Зерно Причорномор'я» є одним із найбільших та легко розпізнаваних брендів на зерновому ринку, за допомогою якого інтереси України проекціюються на зовнішні ринки. Першою чергою, конференція орієнтована на покупців українського зерна - пшениці, кукурудзи, ячменю, сої та олійних культур - соняшнику (та соняшникової олії) і сої.

Ю. Ми­хай­лов
propozitsiya@univest-media.com

Ос­танніми ро­ка­ми про­яви­ла­ся ціка­ва тен­ден­ція: участь у кон­фе­ренції «Зер­но При­чор­но­мор'я» частіше бе­руть кін­цеві спо­жи­вачі ук­раїнсько­го зер­на. Це ком­панії з Північної Аф­ри­ки, Близь­ко­го Схо­ду, пер­шо­чер­го­во з Ту­реч­чи­ни. Зро­зуміло, що з іншо­го бо­ку - трей­де­ри як іно­земні, так і вітчиз­няні. Між ни­ми - бро­ке­ри, які ра­зом з трей­де­ра­ми та по­куп­ця­ми й ство­рю­ють рин­ко­ву кон­ку­ренцію та впли­ва­ють на ціни.
Ще од­на гру­па учас­ників - фінан­сові ус­та­но­ви в ос­нов­но­му най­­більші євро­пейські та азій­ські бан­ки, що зай­ма­ють­ся фі­­нан­су­ван­ням торгівлі, інве­с­тиційні бан­ки та фон­ди, при­сутність яких що­ро­ку зро­с­тає.
Крім то­го, учас­ни­ка­ми кон­­­­фе­ренції є ук­раїнські сіль­госпто­ва­ро­ви­роб­ни­ки, які об­роб­ля­ють суттєві ма­си­ви ріллі, по­чи­на­ю­чи з кількох ти­сяч гек­тарів. І їхня кількість стабільно зро­с­тає.
За­га­лом на кон­фе­ренції про­тя­гом двох днів ро­бо­ти бу­ло зроб­ле­но 40 до­повідей. Зро­зуміло, ми не мо­же­мо по­да­ти їх усі, навіть у ско­ро­че­но­му ви­гляді. То­му на­ве­де­мо ли­ше за­гальні вис­нов­ки з найцікавіших до­повідей.

Гордіїв ву­зол зе­мель­ної ре­фор­ми
У бе­резні 1992 р., бу­ло прий­ня­то Зе­­мель­­ний ко­декс і По­ста­но­ву Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раїни «Про при­ско­рен­ня зе­мель­ної ре­фор­ми і при­ва­ти­зації зем­лі». Рівно че­рез двад­цять років після цьо­го маємо по­вний ха­ос в зе­мель­но­му за­ко­но­давстві або, точніше, зе­мель­не за­­ко­­но­дав­ст­во спле­ло­ся у та­кий гордіїв ву­зол, який розплу­та­ти вже не­мож­ли­во. За­ли­ши­ло­ся ли­ше ру­­ба­ну­ти по ньо­му, як Ча­паєв, - шаш­кою від пле­ча.
На­чаль­ник відділу Інс­­ти­ту­ту аг­ро­еко­­логії та при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня НААНУ Алек­сандер Ко­­валів вис­ло­вив­ся що­до за­про­по­но­ва­них до роз­гля­ду Вер­хов­ною Ра­дою за­ко­но­про­ектів, у то­му числі «Про ри­­нок землі», так: «Чи да­ють во­ни відповіді на три ос­новні пи­тан­ня: 1) здійс­нен­ня зе­­мель­ної ре­­фор­ми, 2) не до­пу­щен­ня зне­зе­ме­лен­ня се­лян, 3) со­­ці­аль­ний роз­ви­ток сільських те­ри­торій? Я вва­жаю, що ні! В Ук­раїні до цьо­го ча­су не­має за­ко­но­дав­чо виз­на­че­ної ме­ти, шляхів і етапів здійснен­ня зе­мель­ної ре­фор­ми. І ко­ли я за­пи­тую на­ших ака­деміків, які ініціюва­ли зе­мель­ну ре­фор­му в 1995 році, чи пла­ну­ва­ли ви по­яву ла­ти­фун­дій по 100-200 тис. га землі? Відповіда­ють: ні, не пла­ну­ва­ли».
До цьо­го хо­четь­ся до­да­ти, що у 2003 ро­­­ці гру­па на­ших аг­­рар­них ака­деміків на­­віть ви­­су­ну­ли са­­мих се­бе на здо­бут­тя Шев­чен­ків­ської премії в га­лузі на­уки та техніки за здійс­нен­ня зе­мель­ної ре­­фор­­ми. Сла­ва Бо­гу, що тоді знай­ш­ли­ся лю­ди, які цих са­мо­ви­су­ванців вчас­но «за­су­ну­ли» на­зад.
Але навіть і за­ко­но­дав­че вирішен­ня пи­­­тан­ня орен­ди землі є да­ле­ким від за­до­віль­но­го, що сприяє рей­дер­ст­ву що до­го­ворів орен­ди. Про де­які з про­б­лем роз­повів парт­­нер юри­дич­ної ком­­­панії ОМП Ми­ко­ла Ор­лов:
  «ко­рупція на рівні міс­­це­вих та регіо­наль­­них ор­ганів вла­ди;
  не­ефек­тив­на си­с­те­ма дер­жав­ної реєстрації до­го­ворів орен­ди землі - ке­­рується в руч­но­му ре­жимі;
  не­уз­го­д­женість за­ко­но­дав­чих ви­мог що­до оренд­них відно­син на селі;
  не­вре­гу­ль­о­ваність орен­ди дер­жав­них та ко­му­наль­них зе­мель;
  не­вре­гу­ль­о­ваність ста­ту­су низ­ки зе­­мель.
На сьо­годні ос­нов­ни­ми на­пад­ни­ка­ми на до­го­во­ри орен­ди є: вдячні сусіди, вдяч­ні орен­до­давці (не без до­по­мо­ги вдяч­них сусідів), про­ку­ра­ту­ра, по­дат­ко­ва, зе­мельні ор­га­ни».
Зверніть ува­гу на трьох ос­танніх флібустьєрів оренд­них відно­син - ко­мен­­тарі зайві!
Ла­ти­фундія в Ук­раїні.
Case study
Од­на з сесій кон­фе­ренції бу­ла при­свя­че­на ла­ти­фундіям в Ук­раїні. Кон­крет­ни­ми при­кла­да­ми бу­ли «Індуст­рі­аль­на мо­лоч­на ком­панія» (пред­став­ляв віце-пре­зи­дент Олег Тад­чук) і Grain Alliance (ре­пре­зен­ту­вав го­ло­вний бух­гал­тер Євген Ра­до­ве­нюк).

Ко­рот­ке ре­зю­ме: «Все хо­ро­шо, пре­крас­ная мар­ки­за, и хо­ро­ши у нас де­ла: ни од­но­го пе­чаль­но­го сюр­при­за за ис­клю­че­нь­ем пу­с­тя­ка». «Індустріаль­на мо­лоч­на ком­панія» пе­ре­ста­ла зай­ма­ти­ся індуст­ріаль­ним мо­ло­чар­ст­вом (че­рез низ­ку відо­мих про­блем у дер­жаві, як ту­ман­но вис­ло­вив­ся Олег Тад­чук), і че­рез це навіть зібра­ла­ся при­бра­ти корівку зі сво­го ло­го­ти­пу, а на­зву ком­панії ско­ро­ти­ти до ІМК.
А Євген Ра­до­ве­нюк вис­ло­вив сумні­ви що­до мож­ли­вості ефек­тив­но­го уп­­рав­ління ла­ти­фундією розміром по­над 100 тис. га. (Слушність цієї дум­ки мені в ку­лу­а­рах підтвер­ди­ли ще кілька ве­ли­ких ви­роб­ників зер­на, то­му я ра­до вітаю Оле­га Бах­ма­тю­ка з йо­го 700 тис. га, Юрія Ко­сю­ка з йо­го 240 тис. га та інших ла­ти­фун­дистів).

Хто володіє інформацією, той володіє світом!
Ще од­на сесія кон­фе­ренції бу­ла пред­став­ле­на до­повідя­ми ек­с­пертів Ук­рА­г­ро­Кон­сал­ту на те­му «Чор­но­мор­сь­­кий ре­гіон: по­даль­ше ре­гу­лю­ван­ня чи де­ре­гу­лю­ван­ня ек­с­пор­ту?».
Про си­ту­ацію на рин­ку олійних куль­тур роз­повіла Юлія Гар­ка­вен­ко. За­гальні вис­нов­ки: 1) со­няш­ник є най­рен­та­бель­нішою по­льо­вою куль­ту­рою; 2) пло­ща під со­няш­ни­ком про­дов­жує зро­ста­ти - у 2011/12 МР во­на до­сяг­ла 5,25 млн га, а ви­роб­ництво со­няш­ни­ку - 9,3 млн т; згідно з прог­нозами «УкрАгроКонсалт» в сезоні 2011/2012 експорт соняшникової олії зросте на 16%, до 3,1 млн т. Ос­нов­ни­ми імпор­те­ра­ми на­шої олії є: Індія, Єги­пет, Ту­реч­чи­на, Алжир та Ки­тай; 3) цьо­го ро­ку площі під со­няш­ни­ком зро­с­туть до 5,7 млн га, а ви­роб­ництво - до 9,5-10 млн т.
Про пер­спек­ти­ви ек­с­пор­ту зер­на з Чор­но­морсь­ко­го регіону до­повіла Оле­на Лош­ка­рь­о­ва. Ос­новні вис­нов­ки: су­мар­не ви­роб­ництво зер­на у Ка­зах­стані, Росії та Ук­раїні ста­но­ви­ти­ме 157 млн т (у т.ч. пше­ниці - 85 млн т, ку­ку­руд­зи - 28 млн т, яч­ме­ню - 27 млн т), а йо­го ек­с­порт - 55 млн т (25 млн т з Ук­раїни). Все це за умо­ви, що вла­да трьох країн не втру­ча­ти­меть­ся в бізнес (при­кладів та­ко­го втру­чан­ня - хоч греб­лю га­ти).
Світла­на Ма­лиш роз­повіла про про­бле­ми з інфра­с­т­рук­ту­рою зер­но­во­го рин­ку. Ос­нов­ною про­бле­мою є роз­рив між вро­жаєм і ємністю зер­но­с­хо­вищ, особ­ли­во в Росії та Ка­зах­стані, при то­му, що в гос­по­дар­ст­вах (тоб­то - як Бог дасть) зберігається від тре­ти­ни (Ук­раї­на) до май­же по­ло­ви­ни (Росія) вро­жаю. Ек­с­портні по­туж­ності ста­нов­лять в Ук­раїні 30, а в Росії - 25 млн т. Ну й, зро­зуміло, що го­ло­вною про­бле­мою є за­ліз­ничні пе­ре­ве­зен­ня - нестача вагонів та високий рівень тарифів.
Одеса - Чикаго: далі - весь світ
Ну й, на­решті, - дов­го­очіку­ва­на подія: 6 черв­ня роз­поч­неть­ся торгівля ф'ючер­сни­ми кон­трак­та­ми на пше­ни­цю з При­чор­но­мор'я на Чи­казькій біржі СМЕ. Про це учас­ників кон­фе­ренції «Зер­но При­чор­но­мор'я» проінфор­му­вав керівник відділу сільсько­го­с­по­дарсь­ких то­варів Тім Андрієсен. Кон­трак­ти ук­ла­да­ти­муть для по­ста­вок із портів Ук­раїни (Іллічівськ, Оде­са, Пів­ден­ний, Ми­ко­лаїв і Се­ва­с­то­поль), Росії (Но­во­російськ, Ту­ап­се, Та­мань) і Ру­­мунії (Кон­стан­ца).
Як­що на Чи­казькій біржі справді поч­нуть тор­гу­ва­ти ф'ючер­са­ми на При­чор­но­морсь­ке зер­но, то це оз­на­ча­ти­ме кінець дер­жав­но­го втру­чан­ня в торгівлю зер­ном, ад­же га­ран­том ви­ко­нан­ня кон­трактів ви­с­ту­па­ти­ме Чи­казь­ка біржа. І як­що ко­мусь із на­ших бю­ро­кратів прий­де на дум­ку «на­кла­с­ти ла­пу» на ек­с­порт зер­на, то Ук­раїну потім про­сто за­мор­ду­ють у міжна­род­них су­дах, як це роб­лять нині з Ар­ген­ти­ною, де уряд теж вдав­ся до низ­ки за­бо­рон ек­с­пор­ту.
На цій «оп­тимістичній» ноті і доз­воль­те за­вер­ши­ти ог­ляд кон­фе­ренції «Зер­но При­чор­но­мор'я'2012», ор­га­нізо­ваній ком­панією «Ук­ра­г­ро­кон­салт».

Интервью
Богдан Духницкий, канд. экон. наук ННЦ «Институт аграрной экономики», аналитик компании «Бизнесгрупинвест», которая тесно сотрудничает с Ассоциацией «УКРСАДПРОМ»
Европейский рынок требует фруктов и ягод и скупает их по всему миру. При этом спросом пользуется не только сырье, но и переработанная продукция. По результатам 2016 года, 70% доходов из $ 148 млн
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедры садоводства и овощеводства Львовского национального аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук рассказал сайту «Пропозиція» о новых исследованиях и их результатах.                     - Сейчас пора летних... Подробнее

1
0