Спецможливості
Техніка та обладнання

Забезпечення необхідних умов для зберігання зерна, або Чий силос краще адаптований...

12.10.2015
3535
Забезпечення необхідних умов для зберігання зерна, або Чий силос краще адаптований... фото, ілюстрація

Базовими технічними елементами системи активного вентилювання зерна є конструкційне виконання металевого силоса і пристосованість до ефективного відведення із його об’єму та з маси зерна надлишкової температури й вологи.  До складу вентиляційної системи входять вентилятори, патрубки подавання повітря у силос, повітровідводи, дахові повітровідводи і настил аероднища.

Базовими технічними елементами системи активного вентилювання зерна є конструкційне виконання металевого силоса і пристосованість до ефективного відведення із його об’єму та з маси зерна надлишкової температури й вологи.  До складу вентиляційної системи входять вентилятори, патрубки подавання повітря у силос, повітровідводи, дахові повітровідводи і настил аероднища.

Способи зберігання зерна за допомогою металевих силосів. 

Вибір вен­ти­ля­то­ра

Із двох ос­нов­них типів вен­ти­ля­торів, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся в АПК — ось­о­вих і відцен­т­ро­вих, — у вен­ти­ляційних ус­та­нов­ках еле­ва­торів, сільсько­го­с­по­дарсь­ких і зер­но­пе­ре­роб­них підприємств най­частіше ви­ко­ри­с­то­ву­ють відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри се­ред­нь­о­го ти­с­ку (до 3 кПа). Відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри ви­со­ко­го ти­с­ку (8–12 кПа) за­сто­со­ву­ють у си­с­­те­мах пнев­ма­тич­но­го транс­пор­ту. Ось­ові вен­ти­ля­то­ри при­датні для пе­­ре­міщен­ня ве­ли­ких об’ємів повітря за по­тре­би ство­ри­ти не­ве­ли­кий тиск.
Відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри із криль­чат­ка­ми ма­ють низь­кий рівень вібрації, що обу­мов­лює три­ва­лий термін їхньої ек­сплу­а­тації. Ось­ові вен­ти­ля­то­ри ха­рак­те­ри­зу­ють­ся підви­ще­ною про­дук­тив­ністю та еко­номічністю ро­бо­ти, що до­­ся­гається уник­нен­ням відто­ку повітря на­зад із вен­ти­ля­то­ра між ло­па­тя­ми і кор­пу­сом за­вдя­ки мінімаль­ним за­зо­рам і кон­ст­рукції ло­па­тей, що знач­но підви­щує ефек­тивність їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Вен­ти­ляція відбу­вається за та­ким прин­ци­пом: повітря­ний потік про­хо­дить че­рез внутрішні повітро­во­ди і спря­мо­вується вго­ру — че­рез зер­но­ву ма­су.
Як ге­не­ра­то­ри повітря­но­го по­то­ку у цій вен­ти­ляційній си­с­темі за­сто­со­ву­ють вен­ти­ля­то­ри:
  -  відцен­т­рові — по­тужністю 2,25–37,5 кВт з ча­с­то­тою обер­тан­ня
1750–3500 об./хв, які ха­рак­те­ри­зу­ють­ся низь­­ким рівнем шу­му. Це свідчить про низь­кий рівень вібрації під час ро­бо­ти — во­на ли­ше не­знач­ною мірою пе­ре­дається на кор­пус си­ло­са. Це, своєю чер­гою, сприяє збільшен­ню життєво­го цик­лу (три­ва­лості служ­би) са­мо­го си­ло­са. Кор­пус вен­ти­ля­торів ви­го­тов­ле­но із галь­ванізо­ва­ної сталі. Привідні еле­к­т­ро­дви­гу­ни жив­лять­ся від еле­к­т­ро­ме­режі з ча­с­то­тою стру­му 50 та 60 Гц;
 -  пря­мо­точні — ство­рю­ють по­­віт­ря­­ний потік ста­тич­но­го ти­с­ку, який пе­ре­ви­щує функціональні мож­ли­вості ось­о­вих вен­ти­ля­торів. Їхня по­тужність до­ся­гає 1,5–5,6 кВт. Пра­цю­ють від ме­режі зі стру­мом із ча­с­то­тою 50 та 60 Гц.
Пнев­ма­тичні вен­ти­ля­то­ри як су­пут­ню про­дукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ня для зер­­­но­ви­роб­ництва ви­роб­ляє ба­га­то фірм. Ко­жен тип вен­ти­ля­то­ра має свої кон­ст­рукційні особ­ли­вості і па­ра­ме­т­ри, які й обу­мов­лю­ють йо­го вибір для за­сто­су­ван­ня у вен­ти­ляційній си­с­темі. Для при­кла­ду: пнев­ма­тичні вен­ти­ля­то­ри ком­панії Neuero (Німеч­чи­на) ма­ють по­тужність еле­к­т­ро­при­во­ду, що ся­гає від 1 до 22 кВт (таблиця). Во­ни здатні за­без­пе­чи­ти по­да­ван­ня повітря в си­лос і про­хо­д­жен­ня йо­го че­рез тов­щу на­си­пу зер­на зав­виш­ки до 30 м під на­по­ром до 1000 МПа, за­без­пе­чу­ють об’єм повітря від 2000 до 45 000 м3. Та­ким чи­­ном до­ся­гається ви­со­ка швидкість, про­дук­тивність та ефек­тивність ае­рації зер­на. До інших пе­ре­ваг відно­сять не­­знач­ні ви­т­ра­ти для за­без­пе­чен­ня про­це­су про­ду­ван­ня повітрям: один вен­ти­ля­тор оп­­ти­­­маль­ної по­туж­ності, що, як пра­ви­ло, за­сто­со­вується для цьо­го, має по­­туж­ність всьо­го 5,5 Вт/год. Три­ва­лість цик­лу ае­рації за­ле­жить від по­ри ро­ку та різниці тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща і зер­на у си­лосі та мо­же три­ва­ти до 120 год.
За­леж­но від ре­жи­му вен­ти­ляції, по­­трібно­го для за­без­пе­чен­ня відповідних па­ра­метрів усе­ре­дині си­ло­са, вен­ти­ля­то­ри мож­на тех­но­логічно мон­ту­ва­ти на різній ви­соті. Для по­­ліп­шен­ня відве­ден­ня відпраць­о­ва­но­го повітря, що прой­ш­ло че­рез весь «стовп» зер­на по всій ви­соті си­ло­су зни­зу вго­ру, ви­ко­ри­с­то­ву­ють ви­тяжні вен­ти­ля­то­ри, які розміщу­ють на да­ху си­ло­са (си­ло­си серії 40-Series ком­панії GSI). Такі технічні рішен­ня до­по­ма­га­ють до­сяг­ти ба­жа­ної ефек­тив­ності у про­цесі ви­да­лен­ня від­праць­о­ва­но­го повітря та під­ви­щи­ти в ціло­му про­дук­тив­ність усієї си­с­те­ми по­­віт­ро­відве­ден­ня.
Прак­ти­ка ек­сплу­а­тації ме­­та­­­ле­вих си­лосів ос­танніми ро­­­ка­ми свідчить, що ма­ють місце ви­пад­ки руй­ну­ван­ня (роз­ри­ву) їхніх ме­та­ле­вих кон­ст­рукцій. З-поміж ін­­ших при­чин та­ко­го не­га­тив­но­го яви­ща на­зи­ва­ють на­­явність вібрації кон­ст­рукції си­ло­са, що обу­мов­люється ви­ко­ри­с­тан­ням у їхньо­му складі вен­ти­ля­торів, за­сто­со­ву­ва­них для вен­ти­лю­ван­ня зер­на. Тож звідси — пер­шо­чер­го­ва ви­мо­га що­до за­­без­пе­чен­ня на­леж­но­го тех­­нічно­го ста­ну вен­ти­ля­торів, на­сам­пе­ред ви­со­кої точ­ності ди­намічно­го ба­лан­су­­­ван­ня вен­ти­ля­тор­ної криль­­­чат­ки. Ці па­ра­ме­т­ри ма­ють бу­ти точ­но до­три­мані і кон­тро­­льо­вані як під час мон­та­жу, так і в про­цесі ек­сплу­а­тації вен­ти­ля­то­ра.
Умови зберігання зерна.
По­да­ван­ня повітря у си­лос
Повітря­ний потік, що ге­не­рується та по­дається вен­ти­ля­то­ром у си­лос, над­хо­дить у простір си­лос­но­го на­сти­лу або ае­раційної підло­ги. До­б­рим при­кла­дом їхньо­го кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня є підло­ги ви­роб­ництва ком­панії GSI, яка про­по­нує ба­га­то гра­мот­них технічних рішень, що за­до­воль­ня­ють усі ви­мо­ги відповідно до ти­пу зер­на та ре­жи­му йо­го ае­рації: по­вне підло­го­ве по­крит­тя, по­­крит­тя, що вкла­дається на фун­да­мент, різні ти­пи ка­наль­ної вен­ти­ляції. Усі де­талі кон­ст­рукції підло­ги ма­ють галь­ванічне по­крит­тя, що сприяє їхньо­му надійно­му і три­ва­ло­му ви­ко­ри­с­тан­ню.
Підло­га мо­же бу­ти ви­го­тов­ле­на із секцій за­вшир­ш­ки 9 см, у ціло­му во­на до­стат­ньо жор­ст­ка та міцна. На­стиль­ний ма­теріал CUT-LOK має пло­щу ае­ра­ційних от­ворів, що ста­но­вить 12% пло­щі по­крит­тя і не пе­ре­шко­д­жає віль­но­му про­хо­д­жен­ню повітря. Підло­го­ве по­­крит­тя ус­та­нов­лю­ють на унікаль­ну си­с­те­му мо­но­рей­ко­вих опор стійко­во-бал­ко­вої кон­ст­рукції — во­ни за­без­пе­чу­ють надійну стійкість підло­ги за най­­склад­ніших умов ек­сплу­а­тації.
Силоси для зберігання зерна.
Системи відведення відпрацьованого повітря із силосів (бункерів)
Знач­на по­тужність пнев­ма­тич­них вен­ти­ля­торів, що за­без­пе­чу­ють по­да­ван­ня потрібно­го об’єму повітря у си­лос та вод­но­час — ство­рен­ня ве­ли­ко­го на­­по­ру, за­вдя­ки чо­му повітря про­хо­дить че­рез знач­ну тов­щу зер­на, на­кла­да­ють відповідні ви­мо­ги до кон­ст­рукції си­ло­са що­до ви­да­лен­ня та­ко­го відпраць­о­ва­но­го повітря із ньо­го. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють бічні та да­хові повіт­ро­відво­ди.
Силоси для зберігання зерна.
Особливості конструкції систем забезпечення якості зерна у силосах деяких компаній
 Си­ло­си із пла­с­ким дни­щем ти­пу FSP (ком­панія FeeRum, Поль­ща) при­зна­чені для дов­го­т­ри­ва­ло­го та без­печ­но­го зберіган­ня насіння зер­но­вих, ріпа­ку, ку­ку­руд­зи та інших с.-г. куль­тур. Во­ни ма­ють знач­ну місткість, що до­ся­гає 13,7 тис. т. Пе­ред­ба­че­на мож­ливість провіт­рю­­ван­ня зер­но­во­го ма­теріалу, що зберігається, при­род­ним повітрям. Во­ни ма­ють попідпідло­го­ву транс­порт­ну си­с­те­му та відповідний підбір пер­фо­ро­ва­них підлог для ак­тив­ної вен­ти­ляції зер­на, вен­ти­ля­торів для провітрю­ван­ня і да­хо­вих вен­ти­ляційних кла­панів. У ком­плексі це за­без­пе­чує нор­маль­не кон­диціюван­ня зер­на і йо­го при­род­не до­су­шу­ван­ня. Як еле­мен­ти стан­дарт­но­го об­лад­нан­ня си­ло­си ма­ють от­во­ри для провітрю­ван­ня да­ху і пер­фо­ро­ва­не дни­ще для ак­тив­ної вен­ти­ляції. Як до­дат­ко­ве об­лад­нан­ня зер­но­с­хо­ви­ща FSP мо­­жуть ма­ти провітрю­вальні вен­ти­ля­то­ри, обіго­вий за­чис­ний транс­пор­тер, дат­чи­ки рівня за­пов­нен­ня си­ло­са зер­ном, си­с­те­му вимірю­ван­ня тем­пе­ра­ту­ри.
Технічною про­бле­мою зер­но­вих си­­ло­сів є віднов­лен­ня рівно­ва­ги ти­с­ку по­­вітря все­ре­дині приміщен­ня із зов­ніш­німи умо­ва­ми за інтен­сив­но­го од­но­ра­зо­во­го ви­ван­та­жен­ня зер­на. Кон­ст­рук­ційне ви­ко­нан­ня си­лосів для зберіган­ня зер­на ком­панії Kepler Weber (Бра­зилія) (ком­панія-ди­лер — AMfora, Дні­про­­­пе­т­ровськ), що по­ста­ча­ють­ся на ри­­нок зер­ноз­берігаль­но­го об­лад­нан­ня Ук­раїни ос­танніми ро­ка­ми, успішно вра­хо­вує цей тех­но­логічний ню­анс. Для ефек­тивнішо­го віднов­лен­ня верх­нь­о­го об’єму по­­вітря у си­лосі під час ви­­ван­та­жен­ня зер­на та про­це­су ае­ра­­ції в про­цесі йо­го збе­­ріган­ня на да­ху ко­ну­со­по­дібної фор­ми мон­ту­ють ком­плекс відду­шин.
Для не­про­ник­ності кор­пу­са си­ло­са, що важ­ли­во для за­побіган­ня затікан­ню во­ди у разі ви­па­дан­ня дощів та інших при­род­них опадів, за­­сто­со­ва­но ек­с­клю­зив­ну си­с­те­му йо­го гер­ме­ти­зації. Це, своєю чер­гою, сприяє кращій ефек­тив­ності про­цесів ае­рації, оскільки за­без­пе­чує менші ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­­­­­­е­нер­гії та оп­тимізацію про­цесів фумігації. Си­ло­си Kepler Weber із ко­ну­сним дни­щем ма­ють не­ве­ли­кий об’єм — від 21 до 779 т, то­му їх мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти та­кож для тим­ча­со­во­го зберіган­ня зер­на у про­цесі йо­го прий­ман­ня і сушіння — як бу­фе­ри, що ре­гу­лю­ють потік повітря, і для оп­тимізації ефек­тив­ності ро­бо­ти тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня ком­плек­су. Во­ни та­кож мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­с­тані як відван­та­жу­вальні ємності для за­ван­та­жен­ня ав­то­транс­пор­ту та залізнич­них ва­гонів. Не­зва­жа­ю­чи на не­ве­ликі об’єми, во­ни ма­ють знач­ну кількість технічних рішень, що спри­я­ють ефек­тив­но­му збе­ріган­ню зер­на:
  -  відду­ши­ни на ко­нус­но­му да­ху;
   - си­с­те­ми ае­рації зер­на — повітря про­ду­вається че­рез зер­но­ву ма­су, тим са­мим за­без­пе­чується збе­ре­жен­ня стар­то­вої якості зер­но­про­дукції.
Пе­ре­ва­ги си­с­те­ми:
  - вирівню­ван­ня тем­пе­ра­ту­ри у зер­новій масі;
  - змен­шен­ня і підтри­ман­ня не­обхідно­го рівня во­ло­гості зер­на;
   - по­пе­ре­д­жен­ня та усу­нен­ня не­пот­рібних за­пахів;
   -за­побіган­ня про­ник­нен­ню ко­мах усе­ре­ди­ну си­ло­са.
Зер­нові ко­нусні си­ло­си серій NCHT і FCHT (ком­панія GSI, США) ма­ють об’єм до 35,5 тис. м3. Їх за­сто­со­ву­ють, ко­ли потрібне ре­гу­ляр­не ви­ван­та­жен­ня зер­на або про­сто за­для змен­шен­ня ви­т­рат на роз­ван­та­жу­валь­но-на­ван­та­жу­вальні опе­рації. У їхній кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но унікаль­ний вен­ти­ляційний кла­пан, який відповідає усім ви­мо­гам що­до вен­ти­ляції.
Вен­ти­ляційний кла­пан із решіткою на шарнірах має дро­тя­ний ек­ран — сітку із круп­ни­ми вічка­ми, що вста­нов­ле­ний вер­ти­каль­но (для запобіган­ня про­ник­нен­ню все­ре­ди­ну си­ло­са птахів) та вільно обер­тається для зруч­но­го ви­да­лен­ня сміття, яке на­ко­пи­чи­ло­ся у ньо­му. GSI та­кож ви­го­тов­ляє покрівельні па­нелі з ек­с­клю­зив­ною по­пе­ред­ньо пер­фо­ро­ва­ною у за­водсь­ких умо­вах ви­тяг­ну­тою край­кою для приєднан­ня вен­ти­ляційних ка­налів. Та­кож ком­панія про­по­нує ае­раційні си­с­те­ми, які за­до­воль­ня­ють усі ви­мо­ги до кон­ди­ціюван­ня. У ко­нусні си­ло­си ко­­­­мер­ційно­го при­зна­чен­ня на за­мов­лен­ня мо­жуть бу­ти вмон­­­то­вані міцні го­ф­ро­вані і пер­фо­ро­вані ае­раційні тру­би зі сталі зав­тов­шки 1,8 мм. Кон­ст­рукційні си­с­те­ми пе­ред­ба­ча­ють їхнє щільне приєднан­ня до ко­ну­са, що не пе­ре­шко­д­жає ру­ху зер­на на­вко­ло тру­би. У поєднанні із про­точ­ним радіаль­ним або ло­па­те­вим ось­о­вим вен­ти­ля­то­ром ае­раційні тру­би за­без­пе­чу­ють не­пе­ре­вер­ше­ну ефек­тивність і ви­со­ку про­дук­тивність кон­диціюван­ня зер­на. Та­кож до­дат­ко­во на ба­жан­ня за­мов­ни­ка си­ло­си мо­жуть бу­ти до­ос­на­щені опційни­ми си­с­те­ма­ми, та­ки­ми як:
   про­точні радіальні вен­ти­ля­то­ри — їх за­сто­со­ву­ють за ви­со­ко­го ста­тич­но­го ти­с­ку, що ви­хо­дить за межі ро­бо­чо­го діапа­зо­ну ло­па­те­вих ось­о­вих вен­ти­ля­торів. Во­ни здатні за­без­пе­чи­ти потік повітря до 672 м3/хв. При­чо­му це ши­ро­кий ряд мо­де­лей вен­ти­ля­торів по­тужністю від 3,7 до 19 кВт, од­но- або три­фазні;
   ло­па­теві ось­ові вен­ти­ля­то­ри — за­сто­со­ву­ють у си­ло­сах, які по­тре­бу­ють силь­но­го по­то­ку повітря за низь­ко­го ста­тич­но­го ти­с­ку. Во­ни ма­ють по­тужність від 0,7 до 11 кВт. Такі вен­ти­ля­то­ри — з особ­ли­вою кон­ст­рукцією ло­па­тей — при­зна­чені для мак­си­маль­но ефек­тив­ної ро­бо­ти із при­во­дом від цих дви­гунів.
Умови зберігання зерна.
Ком­панія TORNUМ (Швеція) про­по­нує бун­ке­ри-схо­ви­ща з пла­с­ки­ми пер­фо­ро­ва­ни­ми цин­ко­во-ста­ле­ви­ми дни­ща­ми Channel Lock. Їх роз­роб­ле­но з ура­ху­ван­ням на­ван­та­жень і на­пру­жень, які ви­ни­ка­ють у про­цесі сушіння та ае­рації зер­на, що зберігається, а та­кож під час ро­бо­ти роз­ван­та­жу­валь­них шнеків і тех­но­логічних си­с­тем ре­цир­ку­ляції. Ар­ко­ва кон­ст­рукція за­без­пе­чує ущіль­нен­ня секцій під час ви­ван­та­жен­ня зер­на на дни­ще. Гла­день­ка по­верх­ня підло­ги лег­ко очи­щається. Бун­ке­ри об­лад­на­но си­с­те­мою подвійно­го при­зна­чен­ня — для ае­рації та роз­ван­та­жен­ня зер­на. За­леж­но від об’єму для бун­керів пе­ред­ба­че­но ши­ро­кий асор­ти­мент су­шиль­них вен­ти­ля­торів, які за­без­пе­чу­ють потрібний ста­тич­ний тиск повітря­но­го по­то­ку, що нагнітається в бун­кер.
Зер­нові си­ло­си від ком­панії «Зер­но­ва сто­ли­ця» (Оде­са) із пла­с­ким дном ма­ють місткість від 50 до 40 000 т, роз­міщу­ють­ся на бе­тон­них ос­но­вах і об­лад­нані спеціаль­ни­ми ка­на­ла­ми для вен­ти­лю­ван­ня зер­на. Цей ви­роб­ник та­кож ви­го­тов­ляє бун­ке­ри із ко­ну­сним дни­щем, які теж вста­нов­лю­ють на бе­тонні підло­ги, од­нак во­ни ма­ють спро­ще­ну кон­ст­рукцію — для вен­ти­лю­ван­ня зер­на у та­ких містко­с­тях у лійці ко­ну­са вста­нов­ле­но зонд ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня.
Технологія зберігання зерна.
Зер­нові си­с­те­ми Siolux Steel (ви­роб­ник — ком­панія Siolux Steel) ма­­ють діаметр до 40 м, їхня місткість ся­гає 35 тис. м3. Для вен­ти­ляції зер­на повітрям у да­ху змон­то­ва­но повітро­­відво­ди, які ма­ють ве­ли­ку про­пу­ск­ну пло­щу (вічка розміром  38×38 см) для вільно­го ру­ху повітря. По­пе­ред­ньо прорізані от­во­ри у да­ху, із відбор­ту­ван­ням ро­бо­чої край­ки, за­без­пе­чу­ють щільне та вод­но­час надійне кріплен­ня повітровідводів, що за­побігає по­трап­лян­ню во­ло­ги та кон­ден­са­ту все­ре­ди­ну си­ло­са. Пли­ти бе­тон­ної підло­ги для ефек­тив­ної вен­ти­ляції зер­на зни­зу вго­ру че­рез ма­су зер­на (від дни­ща) до­би­ра­ють за­леж­но від до­вжи­ни вен­ти­ляційних ка­налів і діаме­т­ра си­ло­са. Для цьо­го мож­на ви­ко­ри­с­та­ти ши­ро­кий набір си­с­тем і суцільних ае­род­нищ. Для над­хо­д­жен­ня у си­лос повітря­но­го по­то­ку потрібної по­туж­ності за­сто­со­ву­ють вен­ти­ля­то­ри ти­пу Siolux.
Зер­нові си­ло­си із пла­с­ким дни­щем (ПП «Луб­ни­маш») на ба­жан­ня за­мов­ни­ка об­лад­ну­ють си­с­те­ма­ми ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня і по­вно­го кон­тро­лю зер­на, що зберігається. Си­с­те­ми ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня зер­на, що по­да­ють повітря че­рез ае­раційні ка­на­ли,  розміщені в підлозі.  Во­ни за­без­пе­чу­ють ви­т­ра­ту повітря не мен­ше 8 м3 за хви­ли­ну на тон­ну місткості за повністю за­ван­та­же­но­го зер­но­во­го си­ло­са.
Силоси для зберігання зерна.
Ком­панія Scafco Grain Systems Co (США) для сушіння зер­на в пла­с­код­ни­ще­вих си­ло­сах ви­ко­ри­с­то­вує си­с­те­му ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня, змон­то­ва­ну під підло­гою із пер­фо­ро­ва­них галь­ванізо­ва­них ста­ле­вих еле­ментів, що за­без­пе­чу­ють пло­щу пер­фо­рації до 13%.
У си­ло­сах із ко­ну­сним дни­щем для ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня зер­на за­сто­со­ву­ють жор­ст­ку пер­фо­ро­ва­ну і го­ф­ро­ва­ну тру­бу із галь­ванізо­ва­ної сталі.
Зер­нові си­ло­си Obial (ком­панія Altuntas Grup, Ту­реч­чи­на) із пла­с­ким дни­щем ма­ють вен­ти­ляційні ка­на­ли ак­тив­ної вен­ти­ляції зер­на, що розміщені у фун­да­менті. По­верх вен­ти­ляційних ка­налів на­сти­лається вен­ти­ляційний на­стил із 3-міліме­т­ро­вою пер­фо­рацією. Для зберіган­ня ріпа­ку та інших дрібно­насіннєвих куль­тур мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти пер­фо­рацію із мен­шим діаме­т­ром от­ворів. За­леж­но від місткості і па­ра­метрів си­ло­са про­ек­тується мо­дель і роз­ра­хо­вується по­­туж­ність си­лос­но­го вен­ти­ля­то­ра.
Для ае­рації внутрішньо­го про­сто­ру си­ло­са та збіжжя в ньо­му ви­ко­ри­с­то­ву­ють вен­ти­ля­то­ри мар­ки AL-FAN ось­о­во­го або радіаль­но­го ти­пу. За­леж­но від по­тре­би на да­хах де­я­ких мо­де­лей си­­лосів із ве­ли­кою місткістю мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­с­тані ось­ові вен­ти­ля­то­ри із роз­ма­хом ло­па­тей до 560 мм. Для склад­сь­ких приміщень із підло­го­вим збері­ган­ням зер­на ком­панія Altuntas Grup ви­го­тов­ляє ри­ф­лені та до­дат­ко­во укріплені і з’єднані між со­бою мобільні ту­нельні вен­ти­ляційні ка­на­ли.
Та­ка ак­тив­на вен­ти­ляція Obial знач­но ефек­тивніша у бо­ротьбі з ко­ма­ха­ми-шкідни­ка­ми, зни­жує рівень по­шко­­джен­ня та ри­зи­ки псу­ван­ня зер­на, зо­к­ре­ма запобігає по­яві плісня­ви, знач­но змен­шує по­каз­ник йо­­го віднос­ної во­ло­гості, а та­кож по­тре­бу за­сто­су­ван­ня фумігації зер­на хіміка­та­ми. Си­с­те­ма по­ша­ро­во­го кон­тро­лю тем­пе­ра­ту­ри у зер­но­во­му на­сипі дає змо­гу виз­на­чи­ти в ньо­му точ­ки підви­ще­ної тем­пе­ра­ту­ри зер­на та ви­я­ви­ти осе­ред­ки життєдіяль­ності ко­­мах, по­пе­ре­ди­ти не­ба­жа­не пе­реміщен­ня зер­на із од­но­го си­ло­са в інший (у разі не­об­хідності про­ве­ден­ня бо­роть­би з ни­ми), а ра­зом з тим й уник­ну­ти
не­ба­жа­них ви­т­рат.

Вис­нов­ок
Для за­без­пе­чен­ня ви­со­ко­якісно­го збе­ре­жен­ня зер­на у си­ло­сах (бун­ке­рах) ви­роб­ни­ки приділя­ють знач­ну ува­гу їхній еле­ментній базі та відповідним си­с­те­мам. Це обу­мо­ви­ло знач­ний роз­ви­ток тех­но­логії їхньо­го ви­роб­ництва та до­стат­ньо ви­со­кий технічний рівень вен­ти­ляційних си­с­тем, що за­без­пе­чу­ють на­леж­ну ае­рацію зер­на і відповідний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим у про­цесі йо­го зберіган­ня, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається якісне зберіган­ня зер­на без втра­ти йо­го кількості та спо­жив­чих і посівних ха­рак­те­ри­с­тик.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник, завла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інтерв'ю
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі
Вкрай важливо не лише готуватися до придбання землі, але й не втратити земельні ділянки, що є в користуванні агропідприємств уже сьогодні. В цьому контексті вкрай важливо розуміти, на які умови договору оренди, емфітевзису слід звертати... Подробнее

1
0