Спецможливості
Технології

Високопродуктивні сорти сорго

01.03.2017
12472
Високопродуктивні сорти сорго фото, ілюстрація

За різними даними, рід сорго Sorghum Moench. об’єднує велику кількість одно- і багаторічних видів. Із культурних видів на території України поширені такі ботанічні таксони: багаторічне (Sorghum almum Parodi.), віникове (Sorghum technicum Roshev), звичайне (двокольорове) (Sorghum bicolor L.), цукрове (Sorghum saccharatum (L.) Pers), суданське (Sorghum sudanense (Piper.) Stapt), сорго-суданковий гібрид (S. vulgare Pers. sudanense (Piper.) Stapt) (трав’янисте).

 

 

 

 

 

За на­пря­мом ви­ко­ри­с­тан­ня рос­лин ро­ду Сор­го розрізня­ють такі чо­ти­ри гру­пи сор­го: зер­но­ве, цу­к­ро­ве, віни­ко­ве, трав’яни­с­те (су­дансь­ка тра­ва). Їх ви­ро­щу­ють для за­до­во­лен­ня кор­мо­вих, технічних та про­до­воль­чих по­треб.

Сор­го зви­чай­не (дво­ко­ль­о­ро­ве) Sorghum bicolor (L.) Moеnch. є важ­ли­вою сільсько­го­с­по­дарсь­кою куль­ту­рою, яка посідає третє місце у світі після пше­ниці та ри­су. У країнах Аф­ри­ки, Індії, Східної Азії це ос­нов­на хлібна куль­ту­ра.

Сор­го є пер­спек­тив­ною куль­ту­рою для Ук­раїни. Си­лос­не сор­го здат­не за­до­воль­ня­ти по­тре­би тва­рин­ництва у ви­со­ко­якісно­му си­лосі та зе­леній масі. Зер­но­ве сор­го є відмінною аль­тер­на­ти­вою яч­ме­ню, ку­ку­рудзі, со­няш­ни­ку в умо­вах по­су­ш­ли­во­го кліма­ту Півдня й Схо­ду Ук­раїни та здат­не за­без­пе­чу­ва­ти стійкі ви­сокі вро­жаї.

Зер­но сор­го має ви­со­ку рен­та­бельність ви­роб­ництва. За до­три­ман­ня ре­ко­мен­до­ва­них тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня та про­ве­ден­ня аг­ро­технічних за­ходів йо­го уро­жайність ста­но­вить від 4 т/га і ви­ще. Відтак, вра­хо­ву­ю­чи стабільний по­пит на цю куль­ту­ру у світі та в Ук­раїні, еко­номічні ре­зуль­та­ти її ви­ро­щу­ван­ня в пер­спек­тиві не бу­дуть ниж­чи­ми за по­каз­ни­ки по­пе­редніх років.

В Ук­раїні сор­го ви­ро­щу­ють зде­більшо­го у сте­повій зоні. Ос­новні площі посіву розміщені в по­су­ш­ли­вих об­ла­с­тях: Ми­ко­лаївській, Хер­сонській, Одеській, Дніпро­пе­т­ровській та ін.

До Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні (далі — Реєстр), за період із 1995 по 2015 рік вне­се­но всьо­го 35 сортів сор­го зви­чай­но­го (дво­ко­ль­о­ро­во­го), з них п’ять сортів — вітчиз­ня­ної се­лекції (14%) та 30 сортів — іно­зем­ної (86%).

Зо­к­ре­ма, за 1995–2000 рр. вне­се­но ли­ше один сорт, 2001–2005 рр. — п’ять, 2006–2010 рр. — 15, 2011–2014 — 12 сортів, у т. ч. у 2014 р. — п’ять сортів (рис. 1).

Найбільшу кількість сортів сор­го зви­чай­но­го (дво­ко­ль­о­ро­во­го) вне­се­но до Реєстру за період 2006–2010 рр. — 15 сортів, а за ро­ка­ми реєстрації:

у 2011 р. — шість сортів, 2006 р. — чо­ти­ри сор­ти.

На­ве­де­мо роз­поділ сортів сор­го зви­чай­но­го дво­ко­ль­о­ро­во­го, опи­са­них у Реєстрі, за ре­ко­мен­до­ва­ни­ми зо­на­ми ви­ро­щу­ван­ня (рис. 2).

— Степ (С): Ал­ба F1, Брігга, Даш Е, Дніпровсь­кий 39, Краєвид, Кей­рас F1, Ко­с­мо­сол, НС–1, Одесь­кий 205, Со­ларіус, Спринт W 341/22, Спринт 2, Стінг, Сон­це­дар, Фрігго (15);

— Степ, Лісо­степ (С, Л): Арліс, Ара­­кан, Арміда, Дніпре­ль­стан, ЕС Аліза, ЕС Ар­ма­тан, КСС19, КСС29, Кве­бек, Лан 59, МР Екліпс, Ог­га­на, Прайм, Свіфт 380/79, Тарг­га, Фул­гус (16);

—  Лісо­степ (Л): Бург­го, ПР88У20 (2).

Ве­ге­таційний період (схо­ди — по­вна стиглість) сор­го зви­чай­но­го (дво­ко­ль­о­ро­во­го) за­леж­но від сор­ту і умов на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща ко­ли­вається від 110 до 145 діб. За­реєстро­вані в Ук­раїні сор­ти за три­валістю ве­ге­таційно­го періоду роз­поділені на чо­ти­ри гру­пи (рис. 3).

— ран­нь­о­с­тиглі (рс) — Брігга, Бург­го, Лан 59, Ог­га­на, Прайм, Стінг, Світ 380/79, Фрігго;

— се­ред­нь­о­ранні (ср) — Арліс, Ара­кан, Даш Е, Дніпре­ль­стан, Кей­рас F1, Краєвид, ПР88У20, Спринт W 341/22, Спринт 2, Сон­це­дар;

— се­ред­нь­о­с­тиглі (сс) — Ал­ба F1, Дніпровсь­кий 39, Ко­с­мо­сол, НС–1, Одесь­кий 205;

— се­ред­нь­опізні (сп) — МР Екліпс;

— пізньо­с­тиглі (пс) — Арміда, ЕС Аліза, ЕС Ар­ма­тан, Бал­то КС, Ка­пел­ло КС, Кве­бек, Со­ларіус, Тарг­га, Фул­гус. 

Всі сор­ти, ре­ко­мен­до­вані до Реєстру, ма­ють офіційний опис. Ви­роб­ни­ки та спо­жи­вачі, ко­ри­с­ту­ю­чись Дер­жав­ним реєстром сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні, ма­ють мож­ливість ви­би­ра­ти сор­ти сор­го всіх видів для різних зон ви­ро­щу­ван­ня за та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: вро­жайністю, якістю зер­на (вміст білка та крох­ма­лю), періодом до­сти­ган­ня, стійкістю до оси­пан­ня зер­на, ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми (пу­хир­ча­с­та саж­ка, гельмінто­с­поріоз).

Сорго звичайне (дво­ко­ль­о­ро­ве)

Ка­пел­ло КС

За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,59 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 7,41 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,9–1,88 т/га, або 33–34%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­­стиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 27,4 г, у зоні Лісо­сте­пу — 31,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни 106–115 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,6–9,0 балів, оси­пан­ня — 8,8–9,0 та по­су­хи — 8,1–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­­споріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 11,60%, Лісо­сте­пу — 9,8%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 75,3%, Лісо­сте­пу — 76,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Бал­то КС

За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,18 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,73 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,5–1,2 т/га, або 18–22%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 28,6 г, у зоні Лісо­сте­пу — 28,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 104–111 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,6–9,0 балів, оси­пан­ня — 8,8–9,0 та по­су­хи — 7,9–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 12,0%, Лісо­сте­­пу — 10,0%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 75,2%, Лісо­сте­пу — 76,4%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

МР Еклипс

За­яв­ник — «Ад­ван­та Сід Інтер­неш­нал»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,80 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,91 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 1,1–1,38 т/га, або 41–25%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 28,1 г, у зоні Лісо­сте­пу — 30,0 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 101–109 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,9–9,0 балів, оси­пан­ня — 8,9–9,0 та по­су­хи — 7,7–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 10,6%, Лісо­сте­пу — 9,5%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 76,6%, Лісо­сте­пу — 74,8%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Арміда

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,55 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 7,26 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,85–1,73 т/га, або 31,5–31,3%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 28,6 г, у зоні Лісо­сте­пу — 28,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 103–113,4 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,9–9,0 балів, оси­пан­ня — 9,0 та по­су­хи — 7,7–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 12,0%, Лісо­сте­пу — 9,4%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 74,0%, Лісо­сте­пу — 76,2%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

ЕС Ар­ма­тан

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,17 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,61 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,5–1,08 т/га, або 17,4–19,5%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 25,7 г, у зоні Лісо­сте­пу — 27,5 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 134–142 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,7–9,0 балів, оси­пан­ня — 9,0 та по­су­хи — 7,9–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 10,8%, Лісо­сте­пу — 9,5%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 74,0%, Лісо­сте­пу — 75,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — на зер­но.

Даш Е 

За­яв­ник — Дочернє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк. 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2005 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,7 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 2,02 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,5 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 102 см. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 10,6%, крох­ма­лю — 78,7%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий, фу­раж­ний.

Кей­рас F1 

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2003 ро­ку. Уро­жайність в зоні Сте­пу — 3,15 т/га, на рівні стан­дар­ту. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми: пу­хир­ча­с­та саж­ка — 0,0%. Стійкість до по­су­хи в зоні Сте­пу — 8,0 балів, ви­ля­ган­ня — 8,6, оси­пан­ня — 8,6 ба­ла. Вміст білка у зоні Сте­пу — 11,0%, крох­ма­лю — 65,0%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий.

Одесь­кий 205

За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 1995 ро­ку. Уро­жайність зер­на — 3,55 т/га. Ве­ге­таційний період — 125 днів. Ви­со­та рос­ли­ни — 112 см. Ма­са 1000 зе­рен — 24,1г. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 4,7 ба­ла, оси­пан­ня — 4,9, по­су­хи — 4,1 ба­ла. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий, фу­раж­ний.

Ог­га­на

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­н в Госреестр с 2011-го. Средняя урожайность за годы экспертизы в зоне Степи составила 4,57 т/га, Лесостепи — 5,91 т/га. Гарантированная прибавка: Степь — 0,71 т/га, или 18,4%, Лесостепь — 0,26 т/га, или 4,6%. Сорт относится к раннеспелой группе спелости. Масса 1000 зерен — 30,6 г. Высота растения: Степь — 103,7 см, Лесостепь — 108,4 см. Устойчивость к полеганию: Степь — 8,7 балла, Лесостепь — 8,3 балла, осыпанию — 8,9 и 9,0, засухи — 8,2 и 8,8 балла соответственно. Устойчив к пузырчатой ​​головне, гельминтоспориозу. Содержание белка: Степь — 11,5%, Лесостепь — 9,6%. Содержание крахмала Степь — 73,7%, Лесостепь — 74,7%. Направление использования — зерновое.

Стінгг

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,57 т/га, Лісо­сте­пу — 5,91 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка: Степ — 0,71 т/га, або 18,4%, Лісо­степ — 0,26 т/га, або 4,6%. Сорт відно­сить­ся до ран­нь­о­­стиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 30,6 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 103,7 см, Лісо­степ — 108,4 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня: Степ — 8,7 ба­ла, Лісо­степ — 8,3 ба­ла, оси­пан­ня — 8,9 і 9,0, по­су­хи — 8,2 та 8,8 ба­ла відповідно. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: Степ — 11,5%, Лісо­степ — 9,6%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,7%, Лісо­степ — 74,7%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Фрігго

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,14 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,28 т/га, або 7,3%. Сорт відно­сить­ся до ран­нь­о­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 26,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 111 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,6 ба­ла, оси­пан­ня — 8,9 та по­су­хи — 7,7 ба­ла. Стійкий про­ти пу­хир­­час­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка — 12,0%, крох­ма­лю — 70,0%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — на зер­но.

Арліс

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність сор­ту за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,86 ц/га, Лісо­сте­пу — 5,27 ц/га. Сорт відно­сить­ся до ран­нь­о­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен: Степ — 27,9 г, Лісо­степ — 30,4 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 113 см, Лісо­степ — 120 см. Днів до до­сти­ган­ня: Степ — 117, Лісо­степ — 121. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка: Степ — 13,1%, Лісо­степ — 10,2%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,4%, Лісо­степ — 75,2%.

Ара­кан 

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,99 т/га, Лісо­сте­пу — 4,73 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен: Степ — 29,4 г, Лісо­степ — 30,3 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 106 см, Лісо­степ — 112 см. Днів до до­сти­ган­ня: Степ — 116, Лісо­степ — 123. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка: Степ — 12,9%, Лісо­степ — 10,7%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,8%, Лісо­степ — 75,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Дніпре­ль­стан

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2006 ро­ку. Зер­но круп­не, ма­са 1000 насінин — 34,2–41,6 г. Вміст таніну в зерні ма­лий (0,1%). Вміст про­теїну в зерні — 13,4%, крох­ма­лю — 73,5%. Зер­но при­дат­не для ви­го­тов­лен­ня кру­пи, му­ки та інших хар­чо­вих про­дуктів. Уро­жайність зер­на — 3,91–6,16 ц/га. При­дат­ний для ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. По­су­хостійкий, хо­ло­до­стійкий. Стійкість до ура­жен­ня саж­кою ви­со­ка та се­ред­ня, стійкий до по­шко­д­жен­ня по­пе­ли­цею.

Кве­бек 

За­яв­ник — «Тер­раВіта (Оу­весіз) Лімітед»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,81 т/га, Лісо­сте­пу — 4,64 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка: Степ — 0,46 т/га, або 13,7%; Лісо­степ — 0,17 т/га, або 3,8%. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості.

Ма­са 1000 зе­рен — 26,2 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 98,0 см, Лісо­степ — 110,8 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня: Степ — 8,9 ба­ла, Лісо­степ — 8,8 ба­ла, оси­пан­ня — 9,0, по­су­хи — 7,7 і 8,5 ба­ла відповідно. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: Степ — 11,4%, Лісо­степ — 9,5%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,0%, Лісо­степ — 75,3%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Краєвид

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2004 ро­ку. Уро­жайність — 3,24 т/га, на рівні стан­дар­ту. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 9,0 балів, по­су­хи — 8,1, оси­пан­ня — 9,0 балів. Стійкість про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9,0 балів. По­ни­кан­ня во­лоті — 9,0 балів. Вміст білка — 11,0%, крох­ма­лю — 71,4%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий, фу­раж­ний.

Лан 59 

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН, Си­не­ль­никівська се­лекційно-дослідна станція Інсти­ту­ту зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН                   

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Ран­нь­о­с­тиг­лий сорт. Рос­ли­ни зав­виш­ки до 134 см. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла в зоні Сте­пу 3,56 т/га, Лісо­сте­пу — 54,2 ц/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,7–3,2 ц/га.

Вміст білка — 11,2–13,4%, крох­ма­лю — 71,3–72,5%.

Сорт віднос­но стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня, по­су­хи. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми не­знач­не. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

ПР88У20 

За­яв­ник — «Піонер Се­ме­на Холдінг ГезмбХ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2009 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 6,81 т/га, га­ран­то­ва­на різни­ця — 0,75 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 28,3 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 103 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 9 балів, оси­пан­ня — 9 та по­су­хи — 9 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 10,2%, крох­ма­лю — 73,6%.

Сон­це­дар

За­яв­ник — «Пітер Бог­дан Чи­ка­люк»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,79 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 26,2 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 106,6 см. Днів до до­сти­ган­ня —117. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 12,0%, крох­ма­лю — 74,3%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Спринт W 341/22

За­яв­ник — Дочірнє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк. 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2005 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,55 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­ньо­­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,5 г. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 9,8%, крох­ма­лю — 77,7%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий, хар­чо­вий.

Спринт 2

За­яв­ник — Дочірнє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк. 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2005 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,69 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­­ньо­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 30,2 г. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 10,9%, крох­ма­лю — 77,0%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий, хар­чо­вий.

ЕС Алізе 

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2013 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,1 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,59 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 1,0–2,2 т/га, або 32–51%, відповідно за зо­на­ми. Сорт від­но­­­­сить­ся до ран­нь­о­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 26,9 г, у зоні Лісо­сте­пу — 28,4 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 107–121 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,7–8,8 ба­ла, оси­пан­ня — 8,9–9,0 та по­су­хи — 8,3–8,8 ба­ла. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка в зоні Сте­пу — 11,60%, Лісо­сте­пу — 10,2%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­пу — 74,6%, Лісо­сте­пу — 76,4%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Со­ларіус

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,17 т/га. Сорт відно­сить­ся до пізньо­­стиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,5 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 108 см. Днів до до­сти­ган­ня — 122. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка у зоні Сте­пу — 12,4%, крох­ма­лю — 74,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Тарг­га 

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,66 т/га, Лісо­сте­пу — 5,93 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка: Степ — 1,31 т/га, або 39,1%, Лісо­степ — 1,46 т/га, або 32,6%. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,0 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 102,3 см, Лісо­степ — 105,8 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня: Степ — 8,9 ба­ла, Лісо­степ — 9,0 балів, оси­пан­ня — 9,0 і 8,8, по­су­хи — 8,6 та 9,0 балів відповідно. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­­споріозу. Вміст білка: Степ — 12,0%, Лісо­степ — 9,6%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 72,8%, Лісо­степ — 74,8%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Фул­гус 

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,99 т/га, Лісо­сте­пу — 5,64 т/га. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен: Степ — 27,9 г, Лісо­степ — 30,2 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 113 см, Лісо­степ — 108 см. Днів до до­сти­ган­ня: Степ — 120, Лісо­степ — 130. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка: Степ — 12,6%, Лісо­степ — 9,2%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,9%, Лісо­степ — 74,1%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Цукрове сорго

Cc 506 

За­яв­ник — «Сінген­та Сідз С.А.С.»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Ма­са 1000 насінин — 27,8 г. Пізньо­с­тиг­лий. За­ли­с­тяність — 37,8%. Ви­со­та рос­лин — 250–300 см. По­су­хостійкий, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Сорт ха­рак­те­ри­зується стабільним ви­со­ким уро­жаєм зе­ле­ної ма­си, стійкістю до ви­ля­ган­ня та ура­жен­ня саж­кою. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­вить 10,0 т/га, насіння — 3,55 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,2%, клітко­ви­ни — 30,7%.

Г 1990

За­яв­ник — «Сінген­та Сідз С.А.С.»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Ви­со­та рос­лин — 270 см. За­ли­с­тяність — 33,5%. Сорт се­­ред­нь­опізній, ви­со­ко­про­дук­тив­ний. Се­­­­ред­­­­­­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­вить 14,60 т/га, насіння — 4,15 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 8,7%, клітко­ви­ни — 29,7%. Сорт стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня, по­су­хи та ура­жен­ня хво­ро­ба­ми.

Ро­на 1

За­яв­ник — ТОВ «Хіма­г­ро­мар­ке­тинг»​ 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2009 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­вить 22,24 т/га, насіння — 2,41 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,2%, клітко­ви­ни — 26,8%. Ве­ге­таційний період — 95 днів. Сорт до­стат­ньо по­су­хостійкий, не­знач­но ура­жується хво­ро­ба­ми. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — кор­мо­вий. Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ.

Си­ло 700Д 

За­яв­ник — Дочірнє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк.

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Се­ред­нь­о­с­тиг­лий. Ма­са 1000 насінин — 25,2–30,5 г. Ви­со­та рос­лин — 165–180 см. За­ли­с­тяність — 44,1–53,3%. По­су­хостійкий, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Сорт ха­рак­те­ри­зується стабільним ви­со­ким уро­жаєм зе­ле­ної ма­си та насіння, стійкістю до ви­ля­ган­ня та ура­жен­ня саж­кою. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни за ро­ки ек­с­пер­ти­зи на дер­жав­них сор­то­дослідних станціях ста­но­ви­ла: Степ — 9,38 т/га, насіння — 6,57 т/га; Лісо­степ — 8,49 т/га; насіння — 6,79 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,0%, клітко­ви­ни — 29,2%.

Си­лос­ное 42

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2003 ро­ку. Уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни в зоні Лісо­сте­пу — 8,22 т/га; насіння — 3,79 т/га. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми: ан­т­рак­ноз — 2,5%, гельмінто­­споріоз — 10,0%. Стійкість до по­су­хи в зоні Лісо­сте­пу — 8,0 балів; ви­ля­ган­ня — 8,5, оси­пан­ня — 9,0 балів. Вміст білка — 8,7%, клітко­ви­ни — 32,8%. Днів до дозріван­ня в зоні Лісо­сте­пу: су­хої ре­чо­ви­ни — 78, насіння — 124. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — си­лос­ний.

Троїстий 

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Се­ред­нь­о­с­тиг­лий. Ма­са 1000 насінин — 26,6–30,5 г. Ви­со­та рос­лин — 206–241см. За­ли­с­тяність — 37,8–44,2%. По­су­хостійкий, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Сорт ха­рак­те­ри­зується стійкістю до ви­ля­ган­ня та ура­жен­ня саж­кою. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни за ро­ки ек­с­пер­ти­зи на дер­жав­них сор­то­ви­про­бу­валь­них станціях ста­но­ви­ла: Степ — 8,88 т/га, насіння — 4,62 т/га; Лісо­степ — 8,40 т/га; насіння — 5,80 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,0%, клітко­ви­ни — 27,5%.

Фа­во­рит

За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2003 ро­ку. Уро­жайність у зоні Лісо­сте­пу су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­ви­ла 93,9 т/га; насіння — 32,8 т/га. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми: ан­т­рак­ноз — 2,0%, гельмінто­с­поріоз — 3,3%. Стійкість у зоні Лісо­сте­пу: до по­су­хи — 8,2 ба­ла, ви­ля­ган­ня — 8,6, оси­пан­ня — 9,0 балів. Вміст білка у зоні Лісо­сте­пу — 10,1%, клітко­ви­ни — 28,2%. Днів до дозріван­ня: су­хої ре­чо­ви­ни — 78; насіння — 124. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — си­лос­ний.

Сорго суданське

Дніпровска 54

За­яв­ник — Си­не­ль­никівська се­лекційно-дослідна станція Інсти­ту­ту зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2004 ро­ку. Уро­жайність, т/га: Степ — 9,44; Лісо­степ — 9,42; насіння — Степ — 2,29; Лісо­степ — 2,84. За­ли­с­тяність, %: Степ — 42,7; Лісо­степ — 36,1. Днів до дозріван­ня пер­шо­го уко­су: Степ — 73, Лісо­степ — 78; насіння: Степ — 118, Лісо­степ — 122. Стійкість до по­су­хи у зоні Сте­пу — 7,9, Лісо­сте­пу — 8,0 балів, ви­ля­ан­ня — 7,5 і 6,9 ба­ла. Стійкість про­ти саж­ки у зоні Сте­пу — 9,0; Лісо­сте­пу — 9,0 балів; тем­но-бу­рої пля­ми­с­тості — у зоні Сте­пу — 9,0, Лісо­сте­пу — 9,0 балів. Вміст білка: Степ — 10,7%, Лісо­степ — 9,2%. Вміст клітко­ви­ни: Степ — 30,1%; Лісо­степ — 32,6%. Сорт се­ред­нь­о­с­тиг­лий. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — кор­мо­вий.

Н. Джу­лай, ст. на­ук. співробітник, Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин

 

Інформація для цитувания

Висо­ко­про­дук­тивні сор­ти сор­го / Н. Джу­лай // Спецвипуск ж. Пропозиція. Новинки селекції / — 2016. — С. 43-48

Інтерв'ю
Провідний український виробник ЗЗР та добрив – компанія "UKRAVIT" – підбиває підсумки року, що добігає кінця. Попри всі несподіванки й негаразди, "UKRAVIT" продовжив своє зростання. Розширювалися мережа торгових представництв і асортимент... Подробнее
Коротенька замітка на propozitsiya.com про бажання компанії Nestle купувати в Україні сушені овочі досі утримує абсолютний рекорд переглядів на сайті. Прояснити специфіку цього ринку і застосовуваних тут технологій ми попросили... Подробнее

1
0