Спецможливості
Технології

Високопродуктивні сорти сорго

01.03.2017
10044
Високопродуктивні сорти сорго фото, ілюстрація

За різними даними, рід сорго Sorghum Moench. об’єднує велику кількість одно- і багаторічних видів. Із культурних видів на території України поширені такі ботанічні таксони: багаторічне (Sorghum almum Parodi.), віникове (Sorghum technicum Roshev), звичайне (двокольорове) (Sorghum bicolor L.), цукрове (Sorghum saccharatum (L.) Pers), суданське (Sorghum sudanense (Piper.) Stapt), сорго-суданковий гібрид (S. vulgare Pers. sudanense (Piper.) Stapt) (трав’янисте).

 

 

 

 

 

За на­пря­мом ви­ко­ри­с­тан­ня рос­лин ро­ду Сор­го розрізня­ють такі чо­ти­ри гру­пи сор­го: зер­но­ве, цу­к­ро­ве, віни­ко­ве, трав’яни­с­те (су­дансь­ка тра­ва). Їх ви­ро­щу­ють для за­до­во­лен­ня кор­мо­вих, технічних та про­до­воль­чих по­треб.

Сор­го зви­чай­не (дво­ко­ль­о­ро­ве) Sorghum bicolor (L.) Moеnch. є важ­ли­вою сільсько­го­с­по­дарсь­кою куль­ту­рою, яка посідає третє місце у світі після пше­ниці та ри­су. У країнах Аф­ри­ки, Індії, Східної Азії це ос­нов­на хлібна куль­ту­ра.

Сор­го є пер­спек­тив­ною куль­ту­рою для Ук­раїни. Си­лос­не сор­го здат­не за­до­воль­ня­ти по­тре­би тва­рин­ництва у ви­со­ко­якісно­му си­лосі та зе­леній масі. Зер­но­ве сор­го є відмінною аль­тер­на­ти­вою яч­ме­ню, ку­ку­рудзі, со­няш­ни­ку в умо­вах по­су­ш­ли­во­го кліма­ту Півдня й Схо­ду Ук­раїни та здат­не за­без­пе­чу­ва­ти стійкі ви­сокі вро­жаї.

Зер­но сор­го має ви­со­ку рен­та­бельність ви­роб­ництва. За до­три­ман­ня ре­ко­мен­до­ва­них тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня та про­ве­ден­ня аг­ро­технічних за­ходів йо­го уро­жайність ста­но­вить від 4 т/га і ви­ще. Відтак, вра­хо­ву­ю­чи стабільний по­пит на цю куль­ту­ру у світі та в Ук­раїні, еко­номічні ре­зуль­та­ти її ви­ро­щу­ван­ня в пер­спек­тиві не бу­дуть ниж­чи­ми за по­каз­ни­ки по­пе­редніх років.

В Ук­раїні сор­го ви­ро­щу­ють зде­більшо­го у сте­повій зоні. Ос­новні площі посіву розміщені в по­су­ш­ли­вих об­ла­с­тях: Ми­ко­лаївській, Хер­сонській, Одеській, Дніпро­пе­т­ровській та ін.

До Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні (далі — Реєстр), за період із 1995 по 2015 рік вне­се­но всьо­го 35 сортів сор­го зви­чай­но­го (дво­ко­ль­о­ро­во­го), з них п’ять сортів — вітчиз­ня­ної се­лекції (14%) та 30 сортів — іно­зем­ної (86%).

Зо­к­ре­ма, за 1995–2000 рр. вне­се­но ли­ше один сорт, 2001–2005 рр. — п’ять, 2006–2010 рр. — 15, 2011–2014 — 12 сортів, у т. ч. у 2014 р. — п’ять сортів (рис. 1).

Найбільшу кількість сортів сор­го зви­чай­но­го (дво­ко­ль­о­ро­во­го) вне­се­но до Реєстру за період 2006–2010 рр. — 15 сортів, а за ро­ка­ми реєстрації:

у 2011 р. — шість сортів, 2006 р. — чо­ти­ри сор­ти.

На­ве­де­мо роз­поділ сортів сор­го зви­чай­но­го дво­ко­ль­о­ро­во­го, опи­са­них у Реєстрі, за ре­ко­мен­до­ва­ни­ми зо­на­ми ви­ро­щу­ван­ня (рис. 2).

— Степ (С): Ал­ба F1, Брігга, Даш Е, Дніпровсь­кий 39, Краєвид, Кей­рас F1, Ко­с­мо­сол, НС–1, Одесь­кий 205, Со­ларіус, Спринт W 341/22, Спринт 2, Стінг, Сон­це­дар, Фрігго (15);

— Степ, Лісо­степ (С, Л): Арліс, Ара­­кан, Арміда, Дніпре­ль­стан, ЕС Аліза, ЕС Ар­ма­тан, КСС19, КСС29, Кве­бек, Лан 59, МР Екліпс, Ог­га­на, Прайм, Свіфт 380/79, Тарг­га, Фул­гус (16);

—  Лісо­степ (Л): Бург­го, ПР88У20 (2).

Ве­ге­таційний період (схо­ди — по­вна стиглість) сор­го зви­чай­но­го (дво­ко­ль­о­ро­во­го) за­леж­но від сор­ту і умов на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща ко­ли­вається від 110 до 145 діб. За­реєстро­вані в Ук­раїні сор­ти за три­валістю ве­ге­таційно­го періоду роз­поділені на чо­ти­ри гру­пи (рис. 3).

— ран­нь­о­с­тиглі (рс) — Брігга, Бург­го, Лан 59, Ог­га­на, Прайм, Стінг, Світ 380/79, Фрігго;

— се­ред­нь­о­ранні (ср) — Арліс, Ара­кан, Даш Е, Дніпре­ль­стан, Кей­рас F1, Краєвид, ПР88У20, Спринт W 341/22, Спринт 2, Сон­це­дар;

— се­ред­нь­о­с­тиглі (сс) — Ал­ба F1, Дніпровсь­кий 39, Ко­с­мо­сол, НС–1, Одесь­кий 205;

— се­ред­нь­опізні (сп) — МР Екліпс;

— пізньо­с­тиглі (пс) — Арміда, ЕС Аліза, ЕС Ар­ма­тан, Бал­то КС, Ка­пел­ло КС, Кве­бек, Со­ларіус, Тарг­га, Фул­гус. 

Всі сор­ти, ре­ко­мен­до­вані до Реєстру, ма­ють офіційний опис. Ви­роб­ни­ки та спо­жи­вачі, ко­ри­с­ту­ю­чись Дер­жав­ним реєстром сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні, ма­ють мож­ливість ви­би­ра­ти сор­ти сор­го всіх видів для різних зон ви­ро­щу­ван­ня за та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: вро­жайністю, якістю зер­на (вміст білка та крох­ма­лю), періодом до­сти­ган­ня, стійкістю до оси­пан­ня зер­на, ви­ля­ган­ня, по­су­хи, ура­жен­ня хво­ро­ба­ми (пу­хир­ча­с­та саж­ка, гельмінто­с­поріоз).

Сорго звичайне (дво­ко­ль­о­ро­ве)

Ка­пел­ло КС

За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,59 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 7,41 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,9–1,88 т/га, або 33–34%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­­стиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 27,4 г, у зоні Лісо­сте­пу — 31,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни 106–115 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,6–9,0 балів, оси­пан­ня — 8,8–9,0 та по­су­хи — 8,1–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­­споріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 11,60%, Лісо­сте­пу — 9,8%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 75,3%, Лісо­сте­пу — 76,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Бал­то КС

За­яв­ник — «Кос­сад Се­манс ЕС А»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,18 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,73 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,5–1,2 т/га, або 18–22%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 28,6 г, у зоні Лісо­сте­пу — 28,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 104–111 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,6–9,0 балів, оси­пан­ня — 8,8–9,0 та по­су­хи — 7,9–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 12,0%, Лісо­сте­­пу — 10,0%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 75,2%, Лісо­сте­пу — 76,4%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

МР Еклипс

За­яв­ник — «Ад­ван­та Сід Інтер­неш­нал»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,80 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,91 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 1,1–1,38 т/га, або 41–25%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 28,1 г, у зоні Лісо­сте­пу — 30,0 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 101–109 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,9–9,0 балів, оси­пан­ня — 8,9–9,0 та по­су­хи — 7,7–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 10,6%, Лісо­сте­пу — 9,5%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 76,6%, Лісо­сте­пу — 74,8%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Арміда

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,55 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 7,26 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,85–1,73 т/га, або 31,5–31,3%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 28,6 г, у зоні Лісо­сте­пу — 28,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 103–113,4 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,9–9,0 балів, оси­пан­ня — 9,0 та по­су­хи — 7,7–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 12,0%, Лісо­сте­пу — 9,4%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 74,0%, Лісо­сте­пу — 76,2%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

ЕС Ар­ма­тан

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2014 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,17 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,61 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,5–1,08 т/га, або 17,4–19,5%, відповідно за зо­на­ми. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 25,7 г, у зоні Лісо­сте­пу — 27,5 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 134–142 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,7–9,0 балів, оси­пан­ня — 9,0 та по­су­хи — 7,9–9,0 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: в зоні Сте­пу — 10,8%, Лісо­сте­пу — 9,5%. Вміст крох­ма­лю: в зоні Сте­пу — 74,0%, Лісо­сте­пу — 75,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — на зер­но.

Даш Е 

За­яв­ник — Дочернє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк. 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2005 р. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,7 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 2,02 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,5 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 102 см. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 10,6%, крох­ма­лю — 78,7%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий, фу­раж­ний.

Кей­рас F1 

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2003 ро­ку. Уро­жайність в зоні Сте­пу — 3,15 т/га, на рівні стан­дар­ту. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми: пу­хир­ча­с­та саж­ка — 0,0%. Стійкість до по­су­хи в зоні Сте­пу — 8,0 балів, ви­ля­ган­ня — 8,6, оси­пан­ня — 8,6 ба­ла. Вміст білка у зоні Сте­пу — 11,0%, крох­ма­лю — 65,0%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий.

Одесь­кий 205

За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 1995 ро­ку. Уро­жайність зер­на — 3,55 т/га. Ве­ге­таційний період — 125 днів. Ви­со­та рос­ли­ни — 112 см. Ма­са 1000 зе­рен — 24,1г. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 4,7 ба­ла, оси­пан­ня — 4,9, по­су­хи — 4,1 ба­ла. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий, фу­раж­ний.

Ог­га­на

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­н в Госреестр с 2011-го. Средняя урожайность за годы экспертизы в зоне Степи составила 4,57 т/га, Лесостепи — 5,91 т/га. Гарантированная прибавка: Степь — 0,71 т/га, или 18,4%, Лесостепь — 0,26 т/га, или 4,6%. Сорт относится к раннеспелой группе спелости. Масса 1000 зерен — 30,6 г. Высота растения: Степь — 103,7 см, Лесостепь — 108,4 см. Устойчивость к полеганию: Степь — 8,7 балла, Лесостепь — 8,3 балла, осыпанию — 8,9 и 9,0, засухи — 8,2 и 8,8 балла соответственно. Устойчив к пузырчатой ​​головне, гельминтоспориозу. Содержание белка: Степь — 11,5%, Лесостепь — 9,6%. Содержание крахмала Степь — 73,7%, Лесостепь — 74,7%. Направление использования — зерновое.

Стінгг

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,57 т/га, Лісо­сте­пу — 5,91 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка: Степ — 0,71 т/га, або 18,4%, Лісо­степ — 0,26 т/га, або 4,6%. Сорт відно­сить­ся до ран­нь­о­­стиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 30,6 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 103,7 см, Лісо­степ — 108,4 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня: Степ — 8,7 ба­ла, Лісо­степ — 8,3 ба­ла, оси­пан­ня — 8,9 і 9,0, по­су­хи — 8,2 та 8,8 ба­ла відповідно. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: Степ — 11,5%, Лісо­степ — 9,6%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,7%, Лісо­степ — 74,7%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Фрігго

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,14 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,28 т/га, або 7,3%. Сорт відно­сить­ся до ран­нь­о­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 26,7 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 111 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,6 ба­ла, оси­пан­ня — 8,9 та по­су­хи — 7,7 ба­ла. Стійкий про­ти пу­хир­­час­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка — 12,0%, крох­ма­лю — 70,0%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — на зер­но.

Арліс

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність сор­ту за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,86 ц/га, Лісо­сте­пу — 5,27 ц/га. Сорт відно­сить­ся до ран­нь­о­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен: Степ — 27,9 г, Лісо­степ — 30,4 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 113 см, Лісо­степ — 120 см. Днів до до­сти­ган­ня: Степ — 117, Лісо­степ — 121. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка: Степ — 13,1%, Лісо­степ — 10,2%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,4%, Лісо­степ — 75,2%.

Ара­кан 

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ви­про­бу­ван­ня в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,99 т/га, Лісо­сте­пу — 4,73 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен: Степ — 29,4 г, Лісо­степ — 30,3 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 106 см, Лісо­степ — 112 см. Днів до до­сти­ган­ня: Степ — 116, Лісо­степ — 123. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка: Степ — 12,9%, Лісо­степ — 10,7%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,8%, Лісо­степ — 75,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Дніпре­ль­стан

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2006 ро­ку. Зер­но круп­не, ма­са 1000 насінин — 34,2–41,6 г. Вміст таніну в зерні ма­лий (0,1%). Вміст про­теїну в зерні — 13,4%, крох­ма­лю — 73,5%. Зер­но при­дат­не для ви­го­тов­лен­ня кру­пи, му­ки та інших хар­чо­вих про­дуктів. Уро­жайність зер­на — 3,91–6,16 ц/га. При­дат­ний для ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. По­су­хостійкий, хо­ло­до­стійкий. Стійкість до ура­жен­ня саж­кою ви­со­ка та се­ред­ня, стійкий до по­шко­д­жен­ня по­пе­ли­цею.

Кве­бек 

За­яв­ник — «Тер­раВіта (Оу­весіз) Лімітед»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,81 т/га, Лісо­сте­пу — 4,64 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка: Степ — 0,46 т/га, або 13,7%; Лісо­степ — 0,17 т/га, або 3,8%. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості.

Ма­са 1000 зе­рен — 26,2 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 98,0 см, Лісо­степ — 110,8 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня: Степ — 8,9 ба­ла, Лісо­степ — 8,8 ба­ла, оси­пан­ня — 9,0, по­су­хи — 7,7 і 8,5 ба­ла відповідно. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка: Степ — 11,4%, Лісо­степ — 9,5%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,0%, Лісо­степ — 75,3%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Краєвид

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2004 ро­ку. Уро­жайність — 3,24 т/га, на рівні стан­дар­ту. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 9,0 балів, по­су­хи — 8,1, оси­пан­ня — 9,0 балів. Стійкість про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки — 9,0 балів. По­ни­кан­ня во­лоті — 9,0 балів. Вміст білка — 11,0%, крох­ма­лю — 71,4%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — хар­чо­вий, фу­раж­ний.

Лан 59 

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН, Си­не­ль­никівська се­лекційно-дослідна станція Інсти­ту­ту зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва УА­АН                   

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Ран­нь­о­с­тиг­лий сорт. Рос­ли­ни зав­виш­ки до 134 см. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи ста­но­ви­ла в зоні Сте­пу 3,56 т/га, Лісо­сте­пу — 54,2 ц/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 0,7–3,2 ц/га.

Вміст білка — 11,2–13,4%, крох­ма­лю — 71,3–72,5%.

Сорт віднос­но стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня, по­су­хи. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми не­знач­не. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

ПР88У20 

За­яв­ник — «Піонер Се­ме­на Холдінг ГезмбХ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2009 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Лісо­сте­пу ста­но­ви­ла 6,81 т/га, га­ран­то­ва­на різни­ця — 0,75 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 28,3 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 103 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 9 балів, оси­пан­ня — 9 та по­су­хи — 9 балів. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 10,2%, крох­ма­лю — 73,6%.

Сон­це­дар

За­яв­ник — «Пітер Бог­дан Чи­ка­люк»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,79 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­нь­о­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 26,2 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 106,6 см. Днів до до­сти­ган­ня —117. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 12,0%, крох­ма­лю — 74,3%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Спринт W 341/22

За­яв­ник — Дочірнє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк. 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2005 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,55 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­ньо­­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,5 г. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 9,8%, крох­ма­лю — 77,7%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий, хар­чо­вий.

Спринт 2

За­яв­ник — Дочірнє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк. 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2005 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 5,69 т/га. Сорт відно­сить­ся до се­ред­­ньо­ран­ньої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 30,2 г. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка — 10,9%, крох­ма­лю — 77,0%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий, хар­чо­вий.

ЕС Алізе 

За­яв­ник — «Євраліс Се­манс»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2013 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,1 т/га, в зоні Лісо­сте­пу — 6,59 т/га, га­ран­то­ва­на при­бав­ка — 1,0–2,2 т/га, або 32–51%, відповідно за зо­на­ми. Сорт від­но­­­­сить­ся до ран­нь­о­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен у зоні Сте­пу — 26,9 г, у зоні Лісо­сте­пу — 28,4 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 107–121 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня — 8,7–8,8 ба­ла, оси­пан­ня — 8,9–9,0 та по­су­хи — 8,3–8,8 ба­ла. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­с­поріозу. Вміст білка в зоні Сте­пу — 11,60%, Лісо­сте­пу — 10,2%. Вміст крох­ма­лю в зоні Сте­пу — 74,6%, Лісо­сте­пу — 76,4%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Со­ларіус

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,17 т/га. Сорт відно­сить­ся до пізньо­­стиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,5 г. Ви­со­та рос­ли­ни — 108 см. Днів до до­сти­ган­ня — 122. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка у зоні Сте­пу — 12,4%, крох­ма­лю — 74,6%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Тарг­га 

За­яв­ник — Р2н

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2011 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 4,66 т/га, Лісо­сте­пу — 5,93 т/га. Га­ран­то­ва­на при­бав­ка: Степ — 1,31 т/га, або 39,1%, Лісо­степ — 1,46 т/га, або 32,6%. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен — 29,0 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 102,3 см, Лісо­степ — 105,8 см. Стійкість до ви­ля­ган­ня: Степ — 8,9 ба­ла, Лісо­степ — 9,0 балів, оси­пан­ня — 9,0 і 8,8, по­су­хи — 8,6 та 9,0 балів відповідно. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки, гельмінто­­споріозу. Вміст білка: Степ — 12,0%, Лісо­степ — 9,6%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 72,8%, Лісо­степ — 74,8%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Фул­гус 

За­яв­ник — «СЮД СЕ­РЕ­АЛЬ»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2010 ро­ку. Уро­жайність за ро­ки ек­с­пер­ти­зи в зоні Сте­пу ста­но­ви­ла 3,99 т/га, Лісо­сте­пу — 5,64 т/га. Сорт відно­сить­ся до пізньо­с­тиг­лої гру­пи стиг­лості. Ма­са 1000 зе­рен: Степ — 27,9 г, Лісо­степ — 30,2 г. Ви­со­та рос­ли­ни: Степ — 113 см, Лісо­степ — 108 см. Днів до до­сти­ган­ня: Степ — 120, Лісо­степ — 130. Стійкий до ви­ля­ган­ня, по­су­хи. Стійкий про­ти пу­хир­ча­с­тої саж­ки. Вміст білка: Степ — 12,6%, Лісо­степ — 9,2%. Вміст крох­ма­лю: Степ — 73,9%, Лісо­степ — 74,1%. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — зер­но­вий.

Цукрове сорго

Cc 506 

За­яв­ник — «Сінген­та Сідз С.А.С.»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Ма­са 1000 насінин — 27,8 г. Пізньо­с­тиг­лий. За­ли­с­тяність — 37,8%. Ви­со­та рос­лин — 250–300 см. По­су­хостійкий, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Сорт ха­рак­те­ри­зується стабільним ви­со­ким уро­жаєм зе­ле­ної ма­си, стійкістю до ви­ля­ган­ня та ура­жен­ня саж­кою. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­вить 10,0 т/га, насіння — 3,55 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,2%, клітко­ви­ни — 30,7%.

Г 1990

За­яв­ник — «Сінген­та Сідз С.А.С.»

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Ви­со­та рос­лин — 270 см. За­ли­с­тяність — 33,5%. Сорт се­­ред­нь­опізній, ви­со­ко­про­дук­тив­ний. Се­­­­ред­­­­­­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­вить 14,60 т/га, насіння — 4,15 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 8,7%, клітко­ви­ни — 29,7%. Сорт стійкий до ви­ля­ган­ня, оси­пан­ня, по­су­хи та ура­жен­ня хво­ро­ба­ми.

Ро­на 1

За­яв­ник — ТОВ «Хіма­г­ро­мар­ке­тинг»​ 

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2009 ро­ку. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­вить 22,24 т/га, насіння — 2,41 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,2%, клітко­ви­ни — 26,8%. Ве­ге­таційний період — 95 днів. Сорт до­стат­ньо по­су­хостійкий, не­знач­но ура­жується хво­ро­ба­ми. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — кор­мо­вий. Ре­ко­мен­до­ва­на зо­на ви­ро­щу­ван­ня — Степ.

Си­ло 700Д 

За­яв­ник — Дочірнє підприємство «Рейлін», Кей­д­жо, Інк.

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Се­ред­нь­о­с­тиг­лий. Ма­са 1000 насінин — 25,2–30,5 г. Ви­со­та рос­лин — 165–180 см. За­ли­с­тяність — 44,1–53,3%. По­су­хостійкий, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Сорт ха­рак­те­ри­зується стабільним ви­со­ким уро­жаєм зе­ле­ної ма­си та насіння, стійкістю до ви­ля­ган­ня та ура­жен­ня саж­кою. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни за ро­ки ек­с­пер­ти­зи на дер­жав­них сор­то­дослідних станціях ста­но­ви­ла: Степ — 9,38 т/га, насіння — 6,57 т/га; Лісо­степ — 8,49 т/га; насіння — 6,79 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,0%, клітко­ви­ни — 29,2%.

Си­лос­ное 42

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2003 ро­ку. Уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни в зоні Лісо­сте­пу — 8,22 т/га; насіння — 3,79 т/га. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми: ан­т­рак­ноз — 2,5%, гельмінто­­споріоз — 10,0%. Стійкість до по­су­хи в зоні Лісо­сте­пу — 8,0 балів; ви­ля­ган­ня — 8,5, оси­пан­ня — 9,0 балів. Вміст білка — 8,7%, клітко­ви­ни — 32,8%. Днів до дозріван­ня в зоні Лісо­сте­пу: су­хої ре­чо­ви­ни — 78, насіння — 124. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — си­лос­ний.

Троїстий 

За­яв­ник — Інсти­тут зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2007 ро­ку. Се­ред­нь­о­с­тиг­лий. Ма­са 1000 насінин — 26,6–30,5 г. Ви­со­та рос­лин — 206–241см. За­ли­с­тяність — 37,8–44,2%. По­су­хостійкий, при­дат­ний до ме­ханізо­ва­но­го зби­ран­ня. Сорт ха­рак­те­ри­зується стійкістю до ви­ля­ган­ня та ура­жен­ня саж­кою. Се­ред­ня уро­жайність су­хої ре­чо­ви­ни за ро­ки ек­с­пер­ти­зи на дер­жав­них сор­то­ви­про­бу­валь­них станціях ста­но­ви­ла: Степ — 8,88 т/га, насіння — 4,62 т/га; Лісо­степ — 8,40 т/га; насіння — 5,80 т/га. Вміст си­ро­го про­теїну — 9,0%, клітко­ви­ни — 27,5%.

Фа­во­рит

За­яв­ник — Се­лекційно-ге­не­тич­ний інсти­тут — Національ­ний центр насіннєзнав­ст­ва та сор­то­вив­чен­ня НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2003 ро­ку. Уро­жайність у зоні Лісо­сте­пу су­хої ре­чо­ви­ни ста­но­ви­ла 93,9 т/га; насіння — 32,8 т/га. Ура­жен­ня хво­ро­ба­ми: ан­т­рак­ноз — 2,0%, гельмінто­с­поріоз — 3,3%. Стійкість у зоні Лісо­сте­пу: до по­су­хи — 8,2 ба­ла, ви­ля­ган­ня — 8,6, оси­пан­ня — 9,0 балів. Вміст білка у зоні Лісо­сте­пу — 10,1%, клітко­ви­ни — 28,2%. Днів до дозріван­ня: су­хої ре­чо­ви­ни — 78; насіння — 124. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — си­лос­ний.

Сорго суданське

Дніпровска 54

За­яв­ник — Си­не­ль­никівська се­лекційно-дослідна станція Інсти­ту­ту зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва НА­АН

Сорт вне­се­ний до Дер­жав­но­го реєстру з 2004 ро­ку. Уро­жайність, т/га: Степ — 9,44; Лісо­степ — 9,42; насіння — Степ — 2,29; Лісо­степ — 2,84. За­ли­с­тяність, %: Степ — 42,7; Лісо­степ — 36,1. Днів до дозріван­ня пер­шо­го уко­су: Степ — 73, Лісо­степ — 78; насіння: Степ — 118, Лісо­степ — 122. Стійкість до по­су­хи у зоні Сте­пу — 7,9, Лісо­сте­пу — 8,0 балів, ви­ля­ан­ня — 7,5 і 6,9 ба­ла. Стійкість про­ти саж­ки у зоні Сте­пу — 9,0; Лісо­сте­пу — 9,0 балів; тем­но-бу­рої пля­ми­с­тості — у зоні Сте­пу — 9,0, Лісо­сте­пу — 9,0 балів. Вміст білка: Степ — 10,7%, Лісо­степ — 9,2%. Вміст клітко­ви­ни: Степ — 30,1%; Лісо­степ — 32,6%. Сорт се­ред­нь­о­с­тиг­лий. На­прям ви­ко­ри­с­тан­ня — кор­мо­вий.

Н. Джу­лай, ст. на­ук. співробітник, Ук­раїнський інсти­тут ек­с­пер­ти­зи сортів рос­лин

 

Інформація для цитувания

Висо­ко­про­дук­тивні сор­ти сор­го / Н. Джу­лай // Спецвипуск ж. Пропозиція. Новинки селекції / — 2016. — С. 43-48

Інтерв'ю
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее

1
0