Спецможливості
Агробізнес

­Уро­жайні підсум­ки’2015: не все так по­га­но

14.01.2016
926
­Уро­жайні підсум­ки’2015: не все так по­га­но фото, ілюстрація

Завершення календарного року супроводжується підведенням підсумків та визначенням планів на майбутнє. І аграрний сектор не є винятком. У зимове міжсезоння аграрії підраховують втрати та прибутки, а також коригують плани на перспективу.

Завершення календарного року супроводжується підведенням підсумків та визначенням планів на майбутнє. І аграрний сектор не є винятком. У зимове міжсезоння аграрії підраховують втрати та прибутки, а також коригують плани на перспективу.

О. Маслак,
канд. екон. наук, керівник Центру стратегічних досліджень АПК,
Сумський національний
аграрний університет

Підсум­ки ви­роб­ництва
Зби­раль­на кам­панія в Ук­раїні май­же за­вер­ше­на. Ста­ном на 18 груд­ня 2015 ро­ку в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств зер­нові та зер­но­бо­бові куль­ту­ри зібра­но на площі май­же 14,6 млн га, що ста­но­вить 100% до про­гно­зу. За­га­лом на­мо­ло­че­но 61,1 млн т зер­на за вро­жай­ності 41,9 ц/га. Для порівнян­ня, у 2014 році вро­жайність ста­но­ви­ла 43,9 ц/га.
Більше за інших зер­на на­мо­ло­ти­ли хлібо­ро­би Пол­тавської (5,2 млн т), Харківської (4,5), Дніпро­пе­т­ровської (4,0), Чер­каської (3,9), Вінницької (3,8), Сумської (3,7), Одеської (3,6), Черні­гівської (3,5), Кіро­во­градської (3,3), Ми­ко­лаївської (3,0 млн т) об­ла­с­тей. Най­ви­щу вро­жайність зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур зафіксо­ва­но у Чер­каській (60,3 ц/га), Пол­тавській (57,5), Сумській (56,2), Хмель­ницькій (55,4), Київській (52,0), Тер­нопільській (51,4), Чернігівській (51,3 ц/га) об­ла­с­тях.
Ра­зом з тим, триває зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но. За зби­раль­ної площі бли­­­зь­ко 4,09 млн га фак­тич­но об­мо­ло­че­но 4,07 млн га. При цьо­му на­мо­ло­че­но
23,2 млн т зер­на за вро­жай­ності
57,1 ц/га, що мен­ше, ніж торік, ко­ли аг­рарії от­ри­му­ва­ли з 1 га по 60,4 ц.
За­га­лом у 2015 році очіку­ва­не ва­ло­ве ви­роб­ництво зер­на у вазі після до­­роб­ки ста­но­ви­ти­ме 60 млн т, що пов­ністю за­без­пе­чить внутрішні про­до­во­ль­чі по­тре­би дер­жа­ви, а та­кож сфор­мує до­статній ре­сурс­ний по­тенціал для по­ста­вок на зовнішні рин­ки. Вра­хо­ву­ю­чи, що внутрішнє спо­жи­ван­ня зер­на у но­во­му зер­но­во­му се­зоні ста­но­ви­ти­ме 24 млн т, в Ук­раїні ви­роб­ляється про­дукції втричі більше, ніж спо­жи­вається.

За­без­пе­чен­ня
внутрішніх по­треб
ПАТ «Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­рація Ук­раїни»успішно ре­алізу­ва­ла фор­вард­ну про­гра­му 2015 ро­ку. У рам­ках за­купівель­ної про­гра­ми «Фор­вард-2015» на еле­ва­то­ри кор­по­рації бу­ло по­став­ле­но по­над 35 тис. т зер­на. Найбільше — на Хлібну ба­зу № 83, а са­ме — 7,8 тис. т, Сумсь­кий КХП — 7,5, Но­во­ук­раїнський КХП — 3,3, Ічнянсь­ке ХПП — 3,0, Ми­ко­лаїв­ський пор­то­вий еле­ва­тор — 2,0, Бров­ківське ХПП — 2 тис. т. За­га­лом у 2015 році ця кор­по­ра­­ція в рам­ках фор­вард­них про­грам про­фі­­нан­су­ва­ла аг­раріїв на су­му 110 млн грн. У 2016 році дер­жав­не під­приємство пла­нує на­пра­ви­ти на про­гра­му фор­вард­них за­купівель близь­ко 2 млрд грн.
У 2015 році по­зи­тивні зру­шен­ня спо­с­теріга­ли­ся ще в од­но­го дер­жав­но­го опе­ра­то­ра рин­ку зер­на — ПАТ «Аг­рар­ний фонд». Аг­рар­ний фонд став по­вно­цінним учас­ни­ком роздрібно­го рин­ку бо­рош­на, пред­ста­вив­ши свою про­дук­цію в найбільших торгівель­них ме­ре­жах Ук­раїни. Цим са­мим Фонд підтвер­див, що йо­го ос­нов­ним за­вдан­ням є за­без­пе­чен­ня про­до­воль­чої без­пе­ки краї­ни. На­далі про­дукція цієї дер­жав­ної ком­панії про­да­ва­ти­меть­ся в усіх об­ла­с­тях Ук­раїни, по­чи­на­ю­чи з Києва та Київ­­­ської об­ласті. Підприємство має намір співпра­цю­ва­ти з усіма національ­ни­ми торгівель­ни­ми ме­ре­жа­ми, тож про­дукція над­хо­ди­ти­ме до спо­жи­вачів че­рез лінійний роздріб, рин­ки, яр­мар­ки та не­ве­ликі ма­га­зи­ни. Пер­шим та­ким то­ва­ром ста­не бо­рош­но. При цьо­му бо­рош­но Аг­рар­но­го фон­ду про­да­ва­ти­ме­ть­ся в се­редній ціновій ка­те­горії, тоб­то не бу­де демпінго­вим та за­ли­ша­ти­ме­ть­ся кон­ку­рент­ним порівня­но з інши­ми ви­роб­ни­ка­ми.
За­га­лом ПАТ «Аг­рар­ний фонд» має намір про­да­ва­ти в роздріб близь­ко 10% влас­но­го бо­рош­на і зай­ня­ти на внут­ріш­ньо­му рин­ку роздрібно­го бо­рош­на близь­ко 8–10%. На­далі ком­панія пла­нує впро­ва­ди­ти роздрібний про­даж цу­к­ру та круп під брен­дом «ПАТ “Аг­рар­ний фонд”».

Світові рей­тин­ги Ук­раїни
За підсум­ка­ми 2014/15 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (МР), Ук­раїні вда­ло­ся до­сяг­ти ре­корд­но­го ек­с­пор­ту зер­на, вра­хо­ву­ю­чи всі ро­ки не­за­леж­ності. Ми­ну­ло­го зер­но­во­го се­зо­ну об­сяг зовнішніх про­дажів зер­на ста­но­вив май­же 35 млн т. Та­ким чи­ном Ук­раїна увійшла до трійки світо­вих ек­с­пор­терів зер­на, по­сту­пив­шись тільки США та Євро­пейсь­ко­му Со­ю­зу. За­га­лом вітчиз­ня­на аг­рар­на про­дукція ек­с­пор­тується у по­над 190 країн світу.
Сьо­годні Ук­раїна — стабільний, на­дійний по­ста­чаль­ник ба­зо­вих видів сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції на гло­бальні рин­ки. Ча­ст­ка на­шої дер­жа­ви на світо­во­му рин­ку ку­ку­руд­зи ста­но­вить 15% (третє місце), яч­ме­ню — 13% (чет­вер­те), пше­ниці — 7% (шо­с­те). З країни ек­с­пор­тується 3% об­сягів світо­вої торгівлі насіння олійних куль­тур. Це шо­с­те місце у світі. За об­ся­га­ми ек­с­пор­ту олії со­няш­ни­ко­вої Ук­раїна посідає пер­ше місце у світі.
У 2015/16 МР Ук­раїна ут­ри­мує ви­со­кий рівень об­сягів ек­с­пор­ту зер­на. За пер­ше півріччя по­точ­но­го зер­но­во­го се­зо­ну ек­с­пор­то­ва­но 18,7 млн т зер­на. Зо­к­ре­ма, об­ся­ги зовнішньо­го про­да­жу пше­ниці ста­но­ви­ли 9,3 млн т, ку­ку­ру­дзи — 5,4, яч­ме­ню — 3,9 млн т, а та­кож інших зер­но­вих — 111 тис. т. До то­го ж за­ван­та­же­но на суд­на — 0,4 млн т. Та­ким чи­ном, об­ся­ги ек­с­пор­то­ва­но­го та підго­тов­ле­но­го до ек­с­пор­ту зер­на ста­нов­лять 19,1 млн т.

Зро­с­тан­ня цін
На внутрішньо­му рин­ку Ук­раїни спо­с­терігається тен­денція до зро­с­тан­ня цін на вро­жай 2015 ро­ку. На це впли­ва­ють стабільний внутрішній по­пит, тен­денції світо­во­го рин­ку та відсутність стабільної еко­номічної си­ту­ації. Тож зро­с­тан­ня цін нинішньо­го се­зо­ну відбу­ло­ся на вро­жай всіх без ви­нят­ку куль­тур.
На по­чат­ку ве­рес­ня ціни на зер­но та олійне насіння бу­ли най­ниж­чи­ми. Так, ку­ку­руд­за в цей період у се­ред­нь­о­му по Ук­раїні ко­ш­ту­ва­ла 2,75 тис. грн/т, со­няш­ник — 7,6, соя — 7,7, про­со — 3,4, зер­но греч­ки — 11 тис. грн/т. Уп­ро­довж ве­рес­ня — груд­ня спо­с­теріга­ло­ся по­сту­по­ве по­до­рож­чан­ня цієї про­дукції: від 6% — на про­со до 27% — на зер­но греч­­ки. Як наслідок — ціни на ку­ку­ру­дзу до­сяг­ли у грудні рівня 3,2 тис. грн/т, со­няш­ник — 9,5, сою — 9,0, про­со — 3,6, зер­но греч­ки — 14 тис. грн/т.
У се­ре­дині груд­ня 2015 ро­ку ціни по­пи­ту на пше­ни­цю 3-го кла­су ко­ли­ва­ли­ся від 2,8 до 4,0 тис. грн/т, на фу­раж­ну пше­ни­цю 6-го кла­су — від 2,6 до
3,7 тис. грн/т. При цьо­му се­редні ціни на про­до­воль­чу пше­ни­цю ста­нов­лять 3,5 тис. грн/т, фу­раж­ну — 3,3, ячмінь — 3,2, ку­ку­руд­зу — 3,2 тис. грн/т.
Порівня­но з 2014 ро­ком, се­редні ціни ре­алізації аг­рар­ної про­дукції в Ук­раїні у січні — жовтні 2015-го зрос­ли на 54%. Так, про­дукція рос­лин­ництва за вка­за­ний період по­до­рож­ча­ла на 68%. Зо­к­ре­ма, вартість зер­на збільши­лась на 62,4%, со­няш­ни­ку — в два ра­зи, сої — в 1,7 ра­за. При цьо­му об­сяг ре­алізації рос­лин­ниць­кої про­дукції підви­щив­ся на 3,8%.
За про­гно­за­ми Національ­но­го на­уко­во­го цен­т­ру «Інсти­тут аг­рар­ної еко­номіки» цьо­го ро­ку очікується зро­с­тан­ня цін ре­алізації на всі ви­ди про­дукції рос­лин­ництва. Порівня­но з 2014 ро­ком, ціна на олійне насіння підви­щить­ся в 1,5–1,7 ра­за. Зо­к­ре­ма, соя по­до­рож­чає на 55%, со­няш­ник — на 62%. Ціни на зер­нові зро­с­туть у се­ред­нь­о­му в 1,5 ра­зи. Найбільше по­до­рож­чає греч­ка, а са­ме у 2,5 ра­за. Своєю чер­гою, ку­ку­руд­за на зер­но по­до­рож­чає на 57%, ячмінь та го­рох — 50, овес — 45, про­со — 43, пше­ни­ця — 42, сор­го — на 35%.

Еко­номіка
Зро­с­тан­ня цін впли­ває на підви­щен­ня рен­та­бель­ності. Цьо­го ро­ку рен­та­бельність у рос­лин­ництві очікується на рівні 25,9%, що на 11,3% ниж­че рівня 2014 ро­ку. За роз­ра­хун­ка­ми на­уковців Інсти­ту­ту аг­рар­ної еко­номіки, най­рен­та­бельнішим бу­де ви­роб­ництво ри­су. Так, за підсум­ка­ми ви­ро­щу­ван­ня цієї куль­ту­ри, цей еко­номічний по­каз­ник очі­кується на рівні 81%, тоб­то в 1,6 ра­­­­­за більше порівня­но з попереднім ро­­ком (57%). Ви­со­кою бу­де рен­та­бель­ність ви­но­гра­ду (72%), про­са (66) та ріпа­ку (57%).
Та­кож ви­со­кою очікується рен­та­­бельність ви­роб­ництва греч­ки, а са­ме 55%, та го­ро­ху — 44%. Зро­ста­ти­ме й рен­та­бельність яч­ме­ню, яка у 2014 році ста­но­ви­ла 18%, а за підсум­ка­ми 2015 ро­ку до­сяг­не 22%. Де­що зни­зить­ся рен­та­бельність ви­роб­ництва пше­ниці, зо­к­ре­ма, до 19% про­ти 26% торік, та ку­ку­руд­зи на зер­но — до 19% (26% — у 2014-му).
Рівень рен­та­бель­ності жи­та, ви­роб­ництво яко­го бу­ло збит­ко­вим по­пе­ред­ні два ро­ки, підви­щить­ся у 2015 році до 10%. Збит­ко­вим, за роз­ра­хун­ка­ми на­у­ковців Інсти­ту­ту аг­рар­ної еко­но­міки, очікується ви­роб­ництво вівса (-6%) і сор­го (-6,3%).
Збе­ре­жеть­ся щорічна тен­денція до зро­с­тан­ня рен­та­бель­ності ви­роб­ництва со­няш­ни­ку в ме­жах 10%: за підсум­ка­ми 2015 ро­ку во­на ста­но­ви­ти­ме 47%, тоді як у 2013-му — 29, 2014 році — 37%. При­бут­ковість ви­роб­ництва сої змен­ши­­ть­ся. Як­що у 2014 році рен­та­бель­ність цієї куль­ту­ри ста­но­ви­ла 35%, то за підсум­ка­ми по­точ­но­го ро­ку — зни­зить­ся до 24%. Про­те ви­ще за інші олійні куль­ту­ри спо­с­теріга­ти­меть­ся тен­денція до зро­с­тан­ня еко­номічно­го по­каз­ни­ка на ріпак. Рен­та­бельність ріпа­ку май­же под­воїться про­ти то­горічно­го по­каз­ни­ка — від 29 до 57%. За­га­лом рен­та­бельність ви­роб­ництва зер­на змен­шить­ся, порівня­но з 2014 ро­ком, май­же на чверть і ста­но­ви­ти­ме 19%.

Пер­спек­ти­ви
Ук­раїна й на­далі ма­ти­ме всі підста­ви для збільшен­ня ви­роб­ництва та на­ро­щу­ван­ня ек­с­порт­но­го по­тенціалу зер­на. До цьо­го схильні й мож­но­владці, й не­за­лежні ек­с­пер­ти аг­рар­но­го рин­ку. Про­те ви­ни­ка­ють розбіжності в про­г­ноз­них по­каз­ни­ках ви­роб­ництва та ек­с­пор­ту зер­на. За оцінка­ми Міна­гро­політи­ки, до 2020 ро­ку Ук­раїна мо­же до­ве­с­ти ек­с­порт зер­на до 40–70 млн т за вро­жаю на рівні 80–100 млн.
При цьо­му ви­ни­ка­ють пи­тан­ня ре­аль­ності та­ких про­гнозів ви­роб­ництва зер­на в на­ступні п’ять років та не­обхідності под­воєння ек­с­пор­ту самій Ук­раїні та учас­ни­кам світо­во­го аг­рар­но­го рин­ку. З од­но­го бо­ку, збільшен­ня вро­жаїв зер­на є цілком ре­аль­ним. За офіційною ста­ти­с­ти­кою, у 2014 році ви­­­роб­ництво зер­на ста­но­ви­ло 63,9 млн т. Для до­сяг­нен­ня 80–100-мільйон­них уро­жаїв потрібно до існу­ю­чо­го ре­корд­но­го ви­роб­ництва до­да­ти 25–55%.
Ра­зом з тим, ек­с­пер­ти рин­ку вва­жа­ють ма­лой­мовірним різкий стри­бок ви­роб­ництва зер­на в на­ступні п’ять років. На це впли­ва­ти­ме низ­ка фак­торів. По-пер­ше, Ук­раїна має до­сить об­ме­жені мож­ли­вості для по­даль­шо­го роз­ши­рен­ня посівних площ унаслідок зміни клі­ма­тич­них умов гос­по­да­рю­ван­ня. Збіль­шен­ня площ на південь або схід фак­тич­но не­мож­ли­ве че­рез не­до­статність во­ло­го­за­без­пе­че­ності цих регіонів та низь­ку ймовірність роз­вит­ку іри­гаційних си­с­тем най­б­лиж­чи­ми ро­ка­ми. Не­знач­ний по­тенціал роз­ши­рен­ня площ зберігається на півночі і за­ході країни. Тож, за оцінка­ми ек­с­пертів, посівні площі під зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми стабілізу­ють­ся на рівні 15–15,2 млн га.
По-дру­ге, підви­щен­ня вро­жай­ності об­ме­жу­ва­ти­меть­ся погіршен­ням умов до­сту­пу до фінан­со­во­го за­без­пе­чен­ня. Відо­мо, що на ви­роб­ництво зер­на в Ук­раїні впли­ва­ють ва­лютні ко­ли­ван­ня (прид­бан­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин, ча­ст­ко­во насіння і до­б­рив, па­ли­ва), а та­кож на­явність вільних грив­не­вих за­оща­д­жень (роз­ра­хун­ки за орен­ду, ви­пла­та за­робітної пла­ти). Тож, вра­хо­ву­ю­чи еко­номічну та політич­ну си­ту­ацію, до­три­му­ють­ся тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня зер­на да­ле­ко не всі гос­по­дар­ст­ва. Відповідно, при­бав­ка вро­жаїв най­б­лиж­чи­ми ро­ка­ми на 25–55% є сумнівною. Більш ре­аль­ним у на­ступ­ну п’ятирічку є збільшен­ня ви­роб­ництва зер­на на 5–10%, що ста­но­ви­ти­ме близь­ко 70 млн т.
Підтвер­д­жен­ням цьо­го є стан посівів ози­мих куль­тур уро­жаю 2016 ро­ку. Так, ре­зуль­та­ти об­сте­жен­ня посівів ози­мих зер­но­вих куль­тур ста­ном на
17 груд­ня 2015 ро­ку свідчать, що із посіяних 7,1 млн га от­ри­ма­но схо­ди на площі 6,1 млн га, або на 86%. Із них у до­б­ро­му та за­довільно­му стані пе­ре­бу­ва­ють рос­ли­ни на площі 4,1 млн га, тоб­то дві тре­ти­ни за­галь­но­го посіву, ре­ш­та — у слаб­ко­му та зрідже­но­му стані. До то­го ж, за під­ра­хун­ка­ми, близь­ко 14% посівів (май­же 1,0 млн га) не ут­во­ри­ли сходів. Най­біль­­ше та­ких площ у Дніпро­пе­т­ров­сь­кій, Пол­тавській та Харківській об­ла­с­тях.
Також із посіяно­го на 655,1 тис. га ози­мо­го ріпа­ку от­ри­ма­но схо­ди на площі 571,6 тис. га, що ста­но­вить 87% за­галь­них посівів цієї куль­ту­ри. З них у до­б­ро­му та за­довільно­му стані пе­ре­бу­ва­ло 68,2% площі, а ре­ш­та — у слаб­ко­му та зрідже­но­му. Не ут­во­ри­ли сходів 13% посівів, найбільше та­ких площ у Дніпро­пе­т­ровській, До­нецькій, Ми­ко­лаївській та Пол­тавській об­ла­с­тях. Не­зва­жа­ю­чи на склад­нощі пе­ре­зимівлі ози­мих куль­тур, Ук­раїна й на­далі ут­ри­му­ва­ти­ме ви­роб­ництво зер­на та олійно­го насіння на ви­со­ко­му рівні та ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ме мож­ли­вості для йо­го на­ро­щу­ван­ня.

Інтерв'ю
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та
Валентина Болоховська, лауреат Державної премі України в галузі науки й техніки, один із засновників "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один із найвідоміших в Ук­раїні вітчиз­ня­них ви­роб­ників біологічних про­дук­тів для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Ком­панія пра­цює з 1999 ро­ку, й звідтоді на ри­нок ви­ве­де­но чи

1
0