Спецможливості
Агробізнес

­Уро­жайні підсум­ки’2015: не все так по­га­но

14.01.2016
896
­Уро­жайні підсум­ки’2015: не все так по­га­но фото, ілюстрація

Завершення календарного року супроводжується підведенням підсумків та визначенням планів на майбутнє. І аграрний сектор не є винятком. У зимове міжсезоння аграрії підраховують втрати та прибутки, а також коригують плани на перспективу.

Завершення календарного року супроводжується підведенням підсумків та визначенням планів на майбутнє. І аграрний сектор не є винятком. У зимове міжсезоння аграрії підраховують втрати та прибутки, а також коригують плани на перспективу.

О. Маслак,
канд. екон. наук, керівник Центру стратегічних досліджень АПК,
Сумський національний
аграрний університет

Підсум­ки ви­роб­ництва
Зби­раль­на кам­панія в Ук­раїні май­же за­вер­ше­на. Ста­ном на 18 груд­ня 2015 ро­ку в усіх ка­те­горіях гос­по­дарств зер­нові та зер­но­бо­бові куль­ту­ри зібра­но на площі май­же 14,6 млн га, що ста­но­вить 100% до про­гно­зу. За­га­лом на­мо­ло­че­но 61,1 млн т зер­на за вро­жай­ності 41,9 ц/га. Для порівнян­ня, у 2014 році вро­жайність ста­но­ви­ла 43,9 ц/га.
Більше за інших зер­на на­мо­ло­ти­ли хлібо­ро­би Пол­тавської (5,2 млн т), Харківської (4,5), Дніпро­пе­т­ровської (4,0), Чер­каської (3,9), Вінницької (3,8), Сумської (3,7), Одеської (3,6), Черні­гівської (3,5), Кіро­во­градської (3,3), Ми­ко­лаївської (3,0 млн т) об­ла­с­тей. Най­ви­щу вро­жайність зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур зафіксо­ва­но у Чер­каській (60,3 ц/га), Пол­тавській (57,5), Сумській (56,2), Хмель­ницькій (55,4), Київській (52,0), Тер­нопільській (51,4), Чернігівській (51,3 ц/га) об­ла­с­тях.
Ра­зом з тим, триває зби­ран­ня ку­ку­руд­зи на зер­но. За зби­раль­ної площі бли­­­зь­ко 4,09 млн га фак­тич­но об­мо­ло­че­но 4,07 млн га. При цьо­му на­мо­ло­че­но
23,2 млн т зер­на за вро­жай­ності
57,1 ц/га, що мен­ше, ніж торік, ко­ли аг­рарії от­ри­му­ва­ли з 1 га по 60,4 ц.
За­га­лом у 2015 році очіку­ва­не ва­ло­ве ви­роб­ництво зер­на у вазі після до­­роб­ки ста­но­ви­ти­ме 60 млн т, що пов­ністю за­без­пе­чить внутрішні про­до­во­ль­чі по­тре­би дер­жа­ви, а та­кож сфор­мує до­статній ре­сурс­ний по­тенціал для по­ста­вок на зовнішні рин­ки. Вра­хо­ву­ю­чи, що внутрішнє спо­жи­ван­ня зер­на у но­во­му зер­но­во­му се­зоні ста­но­ви­ти­ме 24 млн т, в Ук­раїні ви­роб­ляється про­дукції втричі більше, ніж спо­жи­вається.

За­без­пе­чен­ня
внутрішніх по­треб
ПАТ «Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­рація Ук­раїни»успішно ре­алізу­ва­ла фор­вард­ну про­гра­му 2015 ро­ку. У рам­ках за­купівель­ної про­гра­ми «Фор­вард-2015» на еле­ва­то­ри кор­по­рації бу­ло по­став­ле­но по­над 35 тис. т зер­на. Найбільше — на Хлібну ба­зу № 83, а са­ме — 7,8 тис. т, Сумсь­кий КХП — 7,5, Но­во­ук­раїнський КХП — 3,3, Ічнянсь­ке ХПП — 3,0, Ми­ко­лаїв­ський пор­то­вий еле­ва­тор — 2,0, Бров­ківське ХПП — 2 тис. т. За­га­лом у 2015 році ця кор­по­ра­­ція в рам­ках фор­вард­них про­грам про­фі­­нан­су­ва­ла аг­раріїв на су­му 110 млн грн. У 2016 році дер­жав­не під­приємство пла­нує на­пра­ви­ти на про­гра­му фор­вард­них за­купівель близь­ко 2 млрд грн.
У 2015 році по­зи­тивні зру­шен­ня спо­с­теріга­ли­ся ще в од­но­го дер­жав­но­го опе­ра­то­ра рин­ку зер­на — ПАТ «Аг­рар­ний фонд». Аг­рар­ний фонд став по­вно­цінним учас­ни­ком роздрібно­го рин­ку бо­рош­на, пред­ста­вив­ши свою про­дук­цію в найбільших торгівель­них ме­ре­жах Ук­раїни. Цим са­мим Фонд підтвер­див, що йо­го ос­нов­ним за­вдан­ням є за­без­пе­чен­ня про­до­воль­чої без­пе­ки краї­ни. На­далі про­дукція цієї дер­жав­ної ком­панії про­да­ва­ти­меть­ся в усіх об­ла­с­тях Ук­раїни, по­чи­на­ю­чи з Києва та Київ­­­ської об­ласті. Підприємство має намір співпра­цю­ва­ти з усіма національ­ни­ми торгівель­ни­ми ме­ре­жа­ми, тож про­дукція над­хо­ди­ти­ме до спо­жи­вачів че­рез лінійний роздріб, рин­ки, яр­мар­ки та не­ве­ликі ма­га­зи­ни. Пер­шим та­ким то­ва­ром ста­не бо­рош­но. При цьо­му бо­рош­но Аг­рар­но­го фон­ду про­да­ва­ти­ме­ть­ся в се­редній ціновій ка­те­горії, тоб­то не бу­де демпінго­вим та за­ли­ша­ти­ме­ть­ся кон­ку­рент­ним порівня­но з інши­ми ви­роб­ни­ка­ми.
За­га­лом ПАТ «Аг­рар­ний фонд» має намір про­да­ва­ти в роздріб близь­ко 10% влас­но­го бо­рош­на і зай­ня­ти на внут­ріш­ньо­му рин­ку роздрібно­го бо­рош­на близь­ко 8–10%. На­далі ком­панія пла­нує впро­ва­ди­ти роздрібний про­даж цу­к­ру та круп під брен­дом «ПАТ “Аг­рар­ний фонд”».

Світові рей­тин­ги Ук­раїни
За підсум­ка­ми 2014/15 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (МР), Ук­раїні вда­ло­ся до­сяг­ти ре­корд­но­го ек­с­пор­ту зер­на, вра­хо­ву­ю­чи всі ро­ки не­за­леж­ності. Ми­ну­ло­го зер­но­во­го се­зо­ну об­сяг зовнішніх про­дажів зер­на ста­но­вив май­же 35 млн т. Та­ким чи­ном Ук­раїна увійшла до трійки світо­вих ек­с­пор­терів зер­на, по­сту­пив­шись тільки США та Євро­пейсь­ко­му Со­ю­зу. За­га­лом вітчиз­ня­на аг­рар­на про­дукція ек­с­пор­тується у по­над 190 країн світу.
Сьо­годні Ук­раїна — стабільний, на­дійний по­ста­чаль­ник ба­зо­вих видів сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції на гло­бальні рин­ки. Ча­ст­ка на­шої дер­жа­ви на світо­во­му рин­ку ку­ку­руд­зи ста­но­вить 15% (третє місце), яч­ме­ню — 13% (чет­вер­те), пше­ниці — 7% (шо­с­те). З країни ек­с­пор­тується 3% об­сягів світо­вої торгівлі насіння олійних куль­тур. Це шо­с­те місце у світі. За об­ся­га­ми ек­с­пор­ту олії со­няш­ни­ко­вої Ук­раїна посідає пер­ше місце у світі.
У 2015/16 МР Ук­раїна ут­ри­мує ви­со­кий рівень об­сягів ек­с­пор­ту зер­на. За пер­ше півріччя по­точ­но­го зер­но­во­го се­зо­ну ек­с­пор­то­ва­но 18,7 млн т зер­на. Зо­к­ре­ма, об­ся­ги зовнішньо­го про­да­жу пше­ниці ста­но­ви­ли 9,3 млн т, ку­ку­ру­дзи — 5,4, яч­ме­ню — 3,9 млн т, а та­кож інших зер­но­вих — 111 тис. т. До то­го ж за­ван­та­же­но на суд­на — 0,4 млн т. Та­ким чи­ном, об­ся­ги ек­с­пор­то­ва­но­го та підго­тов­ле­но­го до ек­с­пор­ту зер­на ста­нов­лять 19,1 млн т.

Зро­с­тан­ня цін
На внутрішньо­му рин­ку Ук­раїни спо­с­терігається тен­денція до зро­с­тан­ня цін на вро­жай 2015 ро­ку. На це впли­ва­ють стабільний внутрішній по­пит, тен­денції світо­во­го рин­ку та відсутність стабільної еко­номічної си­ту­ації. Тож зро­с­тан­ня цін нинішньо­го се­зо­ну відбу­ло­ся на вро­жай всіх без ви­нят­ку куль­тур.
На по­чат­ку ве­рес­ня ціни на зер­но та олійне насіння бу­ли най­ниж­чи­ми. Так, ку­ку­руд­за в цей період у се­ред­нь­о­му по Ук­раїні ко­ш­ту­ва­ла 2,75 тис. грн/т, со­няш­ник — 7,6, соя — 7,7, про­со — 3,4, зер­но греч­ки — 11 тис. грн/т. Уп­ро­довж ве­рес­ня — груд­ня спо­с­теріга­ло­ся по­сту­по­ве по­до­рож­чан­ня цієї про­дукції: від 6% — на про­со до 27% — на зер­но греч­­ки. Як наслідок — ціни на ку­ку­ру­дзу до­сяг­ли у грудні рівня 3,2 тис. грн/т, со­няш­ник — 9,5, сою — 9,0, про­со — 3,6, зер­но греч­ки — 14 тис. грн/т.
У се­ре­дині груд­ня 2015 ро­ку ціни по­пи­ту на пше­ни­цю 3-го кла­су ко­ли­ва­ли­ся від 2,8 до 4,0 тис. грн/т, на фу­раж­ну пше­ни­цю 6-го кла­су — від 2,6 до
3,7 тис. грн/т. При цьо­му се­редні ціни на про­до­воль­чу пше­ни­цю ста­нов­лять 3,5 тис. грн/т, фу­раж­ну — 3,3, ячмінь — 3,2, ку­ку­руд­зу — 3,2 тис. грн/т.
Порівня­но з 2014 ро­ком, се­редні ціни ре­алізації аг­рар­ної про­дукції в Ук­раїні у січні — жовтні 2015-го зрос­ли на 54%. Так, про­дукція рос­лин­ництва за вка­за­ний період по­до­рож­ча­ла на 68%. Зо­к­ре­ма, вартість зер­на збільши­лась на 62,4%, со­няш­ни­ку — в два ра­зи, сої — в 1,7 ра­за. При цьо­му об­сяг ре­алізації рос­лин­ниць­кої про­дукції підви­щив­ся на 3,8%.
За про­гно­за­ми Національ­но­го на­уко­во­го цен­т­ру «Інсти­тут аг­рар­ної еко­номіки» цьо­го ро­ку очікується зро­с­тан­ня цін ре­алізації на всі ви­ди про­дукції рос­лин­ництва. Порівня­но з 2014 ро­ком, ціна на олійне насіння підви­щить­ся в 1,5–1,7 ра­за. Зо­к­ре­ма, соя по­до­рож­чає на 55%, со­няш­ник — на 62%. Ціни на зер­нові зро­с­туть у се­ред­нь­о­му в 1,5 ра­зи. Найбільше по­до­рож­чає греч­ка, а са­ме у 2,5 ра­за. Своєю чер­гою, ку­ку­руд­за на зер­но по­до­рож­чає на 57%, ячмінь та го­рох — 50, овес — 45, про­со — 43, пше­ни­ця — 42, сор­го — на 35%.

Еко­номіка
Зро­с­тан­ня цін впли­ває на підви­щен­ня рен­та­бель­ності. Цьо­го ро­ку рен­та­бельність у рос­лин­ництві очікується на рівні 25,9%, що на 11,3% ниж­че рівня 2014 ро­ку. За роз­ра­хун­ка­ми на­уковців Інсти­ту­ту аг­рар­ної еко­номіки, най­рен­та­бельнішим бу­де ви­роб­ництво ри­су. Так, за підсум­ка­ми ви­ро­щу­ван­ня цієї куль­ту­ри, цей еко­номічний по­каз­ник очі­кується на рівні 81%, тоб­то в 1,6 ра­­­­­за більше порівня­но з попереднім ро­­ком (57%). Ви­со­кою бу­де рен­та­бель­ність ви­но­гра­ду (72%), про­са (66) та ріпа­ку (57%).
Та­кож ви­со­кою очікується рен­та­­бельність ви­роб­ництва греч­ки, а са­ме 55%, та го­ро­ху — 44%. Зро­ста­ти­ме й рен­та­бельність яч­ме­ню, яка у 2014 році ста­но­ви­ла 18%, а за підсум­ка­ми 2015 ро­ку до­сяг­не 22%. Де­що зни­зить­ся рен­та­бельність ви­роб­ництва пше­ниці, зо­к­ре­ма, до 19% про­ти 26% торік, та ку­ку­руд­зи на зер­но — до 19% (26% — у 2014-му).
Рівень рен­та­бель­ності жи­та, ви­роб­ництво яко­го бу­ло збит­ко­вим по­пе­ред­ні два ро­ки, підви­щить­ся у 2015 році до 10%. Збит­ко­вим, за роз­ра­хун­ка­ми на­у­ковців Інсти­ту­ту аг­рар­ної еко­но­міки, очікується ви­роб­ництво вівса (-6%) і сор­го (-6,3%).
Збе­ре­жеть­ся щорічна тен­денція до зро­с­тан­ня рен­та­бель­ності ви­роб­ництва со­няш­ни­ку в ме­жах 10%: за підсум­ка­ми 2015 ро­ку во­на ста­но­ви­ти­ме 47%, тоді як у 2013-му — 29, 2014 році — 37%. При­бут­ковість ви­роб­ництва сої змен­ши­­ть­ся. Як­що у 2014 році рен­та­бель­ність цієї куль­ту­ри ста­но­ви­ла 35%, то за підсум­ка­ми по­точ­но­го ро­ку — зни­зить­ся до 24%. Про­те ви­ще за інші олійні куль­ту­ри спо­с­теріга­ти­меть­ся тен­денція до зро­с­тан­ня еко­номічно­го по­каз­ни­ка на ріпак. Рен­та­бельність ріпа­ку май­же под­воїться про­ти то­горічно­го по­каз­ни­ка — від 29 до 57%. За­га­лом рен­та­бельність ви­роб­ництва зер­на змен­шить­ся, порівня­но з 2014 ро­ком, май­же на чверть і ста­но­ви­ти­ме 19%.

Пер­спек­ти­ви
Ук­раїна й на­далі ма­ти­ме всі підста­ви для збільшен­ня ви­роб­ництва та на­ро­щу­ван­ня ек­с­порт­но­го по­тенціалу зер­на. До цьо­го схильні й мож­но­владці, й не­за­лежні ек­с­пер­ти аг­рар­но­го рин­ку. Про­те ви­ни­ка­ють розбіжності в про­г­ноз­них по­каз­ни­ках ви­роб­ництва та ек­с­пор­ту зер­на. За оцінка­ми Міна­гро­політи­ки, до 2020 ро­ку Ук­раїна мо­же до­ве­с­ти ек­с­порт зер­на до 40–70 млн т за вро­жаю на рівні 80–100 млн.
При цьо­му ви­ни­ка­ють пи­тан­ня ре­аль­ності та­ких про­гнозів ви­роб­ництва зер­на в на­ступні п’ять років та не­обхідності под­воєння ек­с­пор­ту самій Ук­раїні та учас­ни­кам світо­во­го аг­рар­но­го рин­ку. З од­но­го бо­ку, збільшен­ня вро­жаїв зер­на є цілком ре­аль­ним. За офіційною ста­ти­с­ти­кою, у 2014 році ви­­­роб­ництво зер­на ста­но­ви­ло 63,9 млн т. Для до­сяг­нен­ня 80–100-мільйон­них уро­жаїв потрібно до існу­ю­чо­го ре­корд­но­го ви­роб­ництва до­да­ти 25–55%.
Ра­зом з тим, ек­с­пер­ти рин­ку вва­жа­ють ма­лой­мовірним різкий стри­бок ви­роб­ництва зер­на в на­ступні п’ять років. На це впли­ва­ти­ме низ­ка фак­торів. По-пер­ше, Ук­раїна має до­сить об­ме­жені мож­ли­вості для по­даль­шо­го роз­ши­рен­ня посівних площ унаслідок зміни клі­ма­тич­них умов гос­по­да­рю­ван­ня. Збіль­шен­ня площ на південь або схід фак­тич­но не­мож­ли­ве че­рез не­до­статність во­ло­го­за­без­пе­че­ності цих регіонів та низь­ку ймовірність роз­вит­ку іри­гаційних си­с­тем най­б­лиж­чи­ми ро­ка­ми. Не­знач­ний по­тенціал роз­ши­рен­ня площ зберігається на півночі і за­ході країни. Тож, за оцінка­ми ек­с­пертів, посівні площі під зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми стабілізу­ють­ся на рівні 15–15,2 млн га.
По-дру­ге, підви­щен­ня вро­жай­ності об­ме­жу­ва­ти­меть­ся погіршен­ням умов до­сту­пу до фінан­со­во­го за­без­пе­чен­ня. Відо­мо, що на ви­роб­ництво зер­на в Ук­раїні впли­ва­ють ва­лютні ко­ли­ван­ня (прид­бан­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин, ча­ст­ко­во насіння і до­б­рив, па­ли­ва), а та­кож на­явність вільних грив­не­вих за­оща­д­жень (роз­ра­хун­ки за орен­ду, ви­пла­та за­робітної пла­ти). Тож, вра­хо­ву­ю­чи еко­номічну та політич­ну си­ту­ацію, до­три­му­ють­ся тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня зер­на да­ле­ко не всі гос­по­дар­ст­ва. Відповідно, при­бав­ка вро­жаїв най­б­лиж­чи­ми ро­ка­ми на 25–55% є сумнівною. Більш ре­аль­ним у на­ступ­ну п’ятирічку є збільшен­ня ви­роб­ництва зер­на на 5–10%, що ста­но­ви­ти­ме близь­ко 70 млн т.
Підтвер­д­жен­ням цьо­го є стан посівів ози­мих куль­тур уро­жаю 2016 ро­ку. Так, ре­зуль­та­ти об­сте­жен­ня посівів ози­мих зер­но­вих куль­тур ста­ном на
17 груд­ня 2015 ро­ку свідчать, що із посіяних 7,1 млн га от­ри­ма­но схо­ди на площі 6,1 млн га, або на 86%. Із них у до­б­ро­му та за­довільно­му стані пе­ре­бу­ва­ють рос­ли­ни на площі 4,1 млн га, тоб­то дві тре­ти­ни за­галь­но­го посіву, ре­ш­та — у слаб­ко­му та зрідже­но­му стані. До то­го ж, за під­ра­хун­ка­ми, близь­ко 14% посівів (май­же 1,0 млн га) не ут­во­ри­ли сходів. Най­біль­­ше та­ких площ у Дніпро­пе­т­ров­сь­кій, Пол­тавській та Харківській об­ла­с­тях.
Також із посіяно­го на 655,1 тис. га ози­мо­го ріпа­ку от­ри­ма­но схо­ди на площі 571,6 тис. га, що ста­но­вить 87% за­галь­них посівів цієї куль­ту­ри. З них у до­б­ро­му та за­довільно­му стані пе­ре­бу­ва­ло 68,2% площі, а ре­ш­та — у слаб­ко­му та зрідже­но­му. Не ут­во­ри­ли сходів 13% посівів, найбільше та­ких площ у Дніпро­пе­т­ровській, До­нецькій, Ми­ко­лаївській та Пол­тавській об­ла­с­тях. Не­зва­жа­ю­чи на склад­нощі пе­ре­зимівлі ози­мих куль­тур, Ук­раїна й на­далі ут­ри­му­ва­ти­ме ви­роб­ництво зер­на та олійно­го насіння на ви­со­ко­му рівні та ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ме мож­ли­вості для йо­го на­ро­щу­ван­ня.

Інтерв'ю
Президент УАВК Микола Пономаренко
На ринку картоплі зараз — ажіотаж, якого не траплялося майже 10 років. Споживачі занепокоєні неврожаєм і закуповуються картоплею на сезон — цілими мішками. Виробники (перш за все городники) нарікають на неврожай. Відтак Україна вперше за... Подробнее
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее

1
0