Спецможливості
Агробізнес

Умови поставки товару — невiд’ємний елемент торговельної угоди

05.06.2008
1908
Умови поставки товару — невiд’ємний елемент торговельної угоди фото, ілюстрація
Умови поставки товару — невiд’ємний елемент торговельної угоди

Одним з найважливiших механiзмів ринку є цiновий захист виробника/споживача за рахунок функцiонування ф’ючерсних бiрж. Найважливiшою рисою цього механiзму є те, що цiновий захист виробника/споживача здiйснюється без участi державних коштiв (що має особливе значення для України, Державний бюджет якої є смiховинно малим).
Замiсть адмiнiстративного диктату за рiвнем цiн на внутрiшньому ринку, диктування, кому, коли, де й за якою цiною реалiзовувати свiй товар, влада принесла б набагато бiльше користi ринку, який тiльки виникає, якби просто обмежилась iнформуванням сiльгоспвиробникiв щодо прогнозованого рiвня цiн на “стратегiчнi” товари на свiтових ринках. Наприклад, iнформацiя щодо котування ф’ючерсних контрактiв на Будапештськiй товарнiй бiржi на пшеницю, кукурудзу, олiйнi культури тощо могла б стати орiєнтиром для виробника щодо приблизного рiвня цiн на цi товари в наступному сезонi та допомогла б прийняти рiшення щодо того, чого та скiльки планувати до виробництва в наступному сезонi. Можливий прогноз невисоких цiн дав би змогу уникнути величезного перевиробництва зерна, як це мало мiсце нинiшнього року.
Наступним кроком у розвитку ринкiв (а також у набуттi досвiду бiржової торгівлi) могло б стати укладання ф’ючерсних контрактiв за замовленням сiльгоспвиробникiв з метою хеджування на iноземних бiржах (наприклад, на Будапештськiй, Роттердамськiй).
Враховуючи вiдсутнiсть вiдповiдних знань в силу об’єктивних чинникiв (ну не вчили i не вчать цьому у вузах) у питаннях бiржової торгiвлi у наших аграрних “реформаторiв” і сiльгоспвиробникiв, ми поставили за мету провести курс Лiквiдацiї Неграмотностi як для “реформаторiв”, так i сiльгоспвиробникiв з основ бiржової торгiвлi.
Ми вiдкриваємо рубрику “Основи бiржової торгiвлi”, в якiй викладемо основнi поняття бiржової торгiвлi, тактику поведiнки на бiржових торгах, навчимо, як читати та аналiзувати бiржовi звiти. Одночасно в кожному номерi “Пропозицiї” ми подаватимемо данi щодо котувань ф’ючерсних контрактiв на деяких бiржах, щоб нашi читачi могли не тiльки мати уявлення про прогнозованi цiни на сiльгосппродукцiю, але й слiдкувати за тенденцiями руху цих цiн.
Нарештi, розумiючи, що термiн “свiтова цiна” є вельми умовним, який включає не тiльки географiчне положення, але й умови поставки продукцiї, ми наведемо визначення основних термiнiв за термiнологiєю IНКОТЕРМС. Це нам здається не зайвим, оскiльки навiть в одному з останнiх розпоряджень Президента України мова йшла про закупiвлю до держрезерву 2 млн тонн зерна за “свiтовими цiнами”. Одразу виникає питання, чи мова йде про те, що ДАК “Хлiб України” буде купувати зерно, наприклад, на Сумщинi за цiнами Чиказької товарної бiржi на умовах EXW елеватори Чикаго, чи за цiнами Роттердамської бiржi на умовах поставки CIF, чи за спотовими цiнами на умовах FOB порти Чорного моря? Залежно вiд визначення мiсця, термiну та умов поставки, цiни можуть суттєво рiзнитися (що дасть, наприклад, пiдставу Нацiональнiй асоцiацiї бiрж України спiльно з Мiнагрополiтики визнати укладений контракт на продаж зерна не дiйсним).
Ми сподiваємося, що такий курс допоможе всiм нашим читачам отримати бiльш повне уявлення про бiржову торгiвлю, використання її iнструментiв в плануваннi своєї дiяльностi та захистi своїх доходiв вiд падiння цiн на вироблену продукцiю. Ми також сподiваємося, що цей “ЛiкНеп” пiде на користь i нашим “реформаторам”, що, знову ж таки, в кiнцевому рахунку, обернеться на користь сiльгоспвиробникам. Як учив видатний фiлософ середньовiччя монах-францисканець Френсiс Бекон, “знання — це сила”.

Перед тим, як перейти до розгляду основних понять бiржової торгiвлi, необхiдно нагадати нашим читачам визначення деяких мiжнародних торговельних термiнiв (IНКОТЕРМС), оскiльки умови поставки є невiд’ємною складовою комерцiйних угод.
Але спочатку кiлька попереднiх визначень.
“Перевiзник” означає будь-яку особу, яка зобов’язується за контрактом доставити товар залiзницею, авто-, рiчковим або морським транспортом (або їх комбiнацiєю). Якщо покупець вимагає вiд продавця поставити товар особi, наприклад, транспортнiй компанiї, мiсцезнаходження якої вiдрiзняється вiд мiсця, зазначеного в “мiсцi вiдвантаження”, зобов’язання продавця щодо поставки товару вважаються виконаними, коли товар надходить у розпорядження цiєї особи.
“Транспортний термiнал” означає залiзничну, товарну, контейнерну станцiї або майданчик, багатоцiльовий термiнал чи аналогiчний приймальний пункт.
“Контейнер” включає будь-яке обладнання для вантажного (транспортного) пакету будь-якого типу, наприклад, усi типи контейнерiв та/або платформ, трейлери, перевантажувальне обладнання тощо, i стосується всiх видiв транспорту.
EXW “склад продавця”. Скорочення вiд Ex-Works (із заводу). Обов’язково зазначається мiсцезнаходження складiв продавця, звiдки вiдбуватиметься вiдвантаження товару (широковживаним аналогом EXW є “самовивiз”). Зобов’язання продавця вважаються виконаними, якщо продавець поставляє товар на свiй зазначений склад (тiк, елеватор), а не тодi, коли покупець цей товар вивезе. Продавець не зобов’язаний завантажувати товар на транспорт покупця або сплачувати експортнi процедури (наприклад, експортне мито у разі поставки насiння олiйних культур), якщо тiльки це не передбачено угодою поставки.
Iнодi в контрактах умова поставки може виглядати як EXW “поле продавця”. Це може мати мiсце, наприклад, при транспортуваннi цукрових буряків на цукровий завод транспортом цукрового заводу безпосередньо з поля.
Вид транспорту за умовою поставки EXW може бути будь-яким (автомобiлi, залiзниця, рiчковий транспорт тощо).
Усi витрати та ризики, пов’язанi з перемiщенням товару вiд продавця до мiсця призначення, несе покупець. Таким чином, умови поставки EXW визначають мiнiмальнi зобов’язання продавця перед покупцем.
Якщо покупець не може прямо або безпосередньо виконати процедури оформлення експорту товару, необхiдно використовувати умови поставки FCA.
FCA “мiсце вiдвантаження”. Скорочення вiд Free Carrier (вiльний [пiсля передачi товару перевiзнику]). Вид транспорту — будь-який. Термiн визначає, що продавець виконав свої зобов’язання, коли вiн пiсля виконання експортних процедур передав товар у вказаному мiсцi у розпорядження перевiзника, визначеного покупцем. Якщо покупець не зазначив точне мiсце завантаження, його визначає продавець за домовленiстю з перевiзником. Якщо для укладення угоди з перевiзником (наприклад, залiзницею, авiаперевiзником) необхiдною є допомога продавця, останнiй може включати в цiну необхiднi ризики та витрати.
FAS “iдентифiкацiя судна”. Скорочення вiд Free Alongside Ship (вiльний [пiсля доставки товару] вздовж борту судна). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами (рiчки, озера). Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар знаходиться бiля судна на причалi в зазначеному портi вiдвантаження. У разі поставки сiльськогосподарської продукцiї це може означати знаходження товару в портовому елеваторi. Умова FAS вимагає, щоб покупець сплатив усi витрати, пов’язанi з виконанням експортних процедур.
FOB “порт вiдвантаження”. Скорочення вiд Free on Board (вiльний [пiсля завантаження товару] на борт судна). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар завантажено на борт судна (точнiше, коли товар перетинає поруччя судна) в зазначеному порту. У разі використання контейнеровозiв тощо доцiльнiше користуватися умовами FCA.
CFR “мiсце призначення”. Скорочення вiд Cost and Freight (витрати та фрахт). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. За умовами поставки CFR продавець несе витрати, пов’язанi з доставкою товару в порт призначення. Однак витрати, пов’язанi з ризиком втрати або псування вантажу, так само як й iншi додатковi витрати пiсля завантаження товару на борт судна, несе покупець з виконанням експортних процедур. У разі задіяння контейнеровозiв тощо доцiльнiше користуватися умовами CPT.
CIF “мiсце призначення”. Скорочення вiд Cost, Insurance and Freight (витрати, страхування та фрахт). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Продавець несе тi ж самi зобов’язання, що й за умовами CFR, проте вiн зобов’язаний також застрахувати товар на час його транспортування вiд втрати або псування. Покупець має пам’ятати, що за умовами CIF продавець може сплатити лише мiнiмальну страхову премiю. Продавець також несе всi витрати, пов’язанi з виконанням експортних процедур. У разі використання контейнеровозiв тощо доцiльнiше користуватися умовами CIP.
CPT “мiсце призначення”. Скорочення вiд Carriage paid to (транспортування до). Вид транспорту — будь-який. Продавець сплачує витрати, пов’язанi з транспортуванням товару до мiсця призначення. Продавець також несе всi витрати, пов’язанi з виконанням експортних процедур. Ризик втрати або псування товару, а також будь-якi додатковi витрати пiсля передачi товару перевiзнику, несе покупець. Якщо доставку товару мають здiйснити кiлька перевiзникiв (наприклад, автомобiлем до рiчки, рiчкою до моря, морем тощо), ризик передається покупцевi пiсля передачi товару першому з перевiзникiв.
CIP “мiсце призначення”. Скорочення вiд Carriage and Insurance paid to (транспортування та страхування сплаченi до). Вид транспорту — будь-який. Продавець має тi ж самi зобов’язання, що й за умовами CPT, проте вiн зобов’язаний застрахувати товар вiд ризику втрати або псування пiд час транспортування (продавець укладає угоду зi страхувальником i сплачує страхову премiю). Покупець має пам’ятати, що страхова премiя може бути мiнiмальною.
DAF “пункт митного контролю”. Скорочення вiд Delivered at Frontier (доставлено на кордон). Вид транспорту — будь-який. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар доставлено в зазначений пункт бiля кордону (митний кордон сусiдньої країни не перетнуто) i сплачено витрати, пов’язанi з виконанням експортних процедур.
Визначення “кордон” може стосуватися будь-якого кордону, включаючи країну експорту. Тому обов’язково необхiдно точно зазначати прикордонний пункт, якщо транспортування товару здiйснюється залiзничним або автомобiльним транспортом.
DES “порт призначення”. Скорочення вiд Delivered ex Ship (доставлено з борту судна). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли судно з товаром прибуло в зазначений порт, але товар ще не пройшов iмпортних процедур. Усi витрати, пов’язанi з ризиком втрати або псуванням товару на шляху до порту призначення, несе продавець.
DEQ “порт призначення”. Скорочення вiд Delivered ex Quay (Duty Paid) (доставлено з причалу, мито сплачено). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар розвантажено з борту судна на причал (елеватор) зазначеного порту i виконано всi необхiднi iмпортнi процедури (сплачено мита, податки тощо). Усi витрати, пов’язанi з транспортуванням, страхуванням товару вiд ризикiв, пов’язаних із втратою або псуванням товару, несе продавець. Якщо сторони угоди хочуть, аби витрати, пов’язанi з виконанням iмпортних процедур, нiс покупець (наприклад, продавець не має дозволу на iмпорт товару), слова “duty paid” (мита сплаченi) замiнюють на “duty unpaid” (мита не сплаченi).
За бажанням сторiн продавець може звiльнятися вiд сплати деяких витрат, пов’язаних з iмпортуванням товару (наприклад, ПДВ в країнi iмпорту). У цьому разі в умови поставки вносять уточнення, наприклад DEQ, VAT unpaid “порт призначення”.
DDP “кiнцевий пункт призначення”. Скорочення вiд Delivered, Duty Paid (доставлено, мито сплачено). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар доставлено у визначене мiсце країни iмпорту. Продавець несе всi ризики, витрати, включаючи мита та податки (в тому числі iмпортнi), та iншi витрати, пов’язанi з доставкою товару до мiсця призначення.
Якщо умови поставки EXW для продавця несуть мiнiмальнi зобов’язання, то умови DDP, навпаки, несуть для нього максимальнi зобов’язання (якi, проте, враховуються в цiнi товару).
Умови DDP не можуть застосовуватися, якщо продавець не має необхiдної iмпортної лiцензiї. Якщо за згодою сторiн витрати, пов’язанi зi сплатою iмпортних мит i податкiв, несе покупець, необхiдно використовувати умови поставки DDU.
За бажанням сторiн продавець може звiльнятися вiд сплати деяких витрат, пов’язаних з iмпортуванням товару (наприклад, ПДВ в країнi iмпорту). У цьому разі в умови поставки вносяться уточнення, наприклад DDP, VAT unpaid “мiсце призначення”.
Даний вид умов поставки може використовуватися незалежно вiд виду транспортування.
DDU “кiнцевий пункт призначення”. Скорочення вiд Delivered, Duty Unpaid (доставлено, мито не сплачено). Вид транспортування — морем або внутрiшнiми водними шляхами. Зобов’язання продавця вважаються виконаними, коли товар доставлено у визначене мiсце країни iмпорту. Продавець несе всi ризики та витрати, пов’язанi з доставкою товару до мiсця призначення, включаючи ризики та витрати, пов’язанi з виконанням митних процедур, за винятком мит, податкiв та iнших зборiв при iмпортуваннi.
Покупець несе всi додатковi витрати та ризики, пов’язанi з несвоєчасним виконанням ним iмпортних процедур.
У разі якщо за бажанням сторiн продавець бере на себе зобов’язання виконання митних процедур i пов’язаних iз цим витрат, це має бути окремо вiдображено. Також у разі коли продавець погоджується нести деякi витрати, пов’язанi з iмпортом товару (наприклад, сплатити ПДВ), це має бути зазначено в умовах поставки, наприклад, DDU, VAT paid “мiсце призначення”.
Даний вид умов поставки може використовуватися незалежно вiд виду транспортування.
А тепер розглянемо деякi практичнi приклади. Пересiчному товаровиробникові досить обмежитися укладанням контрактiв з умовами поставки EXW — нехай покупець приїжджає по товар на тiк (або елеватор, де зберiгається зерно) i вивозить його своїм транспортом. Додатково можна запросити сплати робiт з навантаження товару на транспорт покупця.
Якщо, наприклад, поруч iз сiльгоспвиробником є залiзнична станцiя, сiльгоспвиробнику доцiльнiше обумовити поставку умовами FCA — пiдвезти зерно своїм транспортом товарної до залiзничної станцiї i передати перевiзнику (залiзницi). Безумовно, витрати на перевезення товару до термiналу включають у цiну товару.
У разі якщо поруч iз перевiзником тече Днiпро або розташований невеликий морський порт, сiльгоспвиробник може скористатися умовами поставки FAS, FOB, зазначивши мiсце доставки — мiсцевий рiчковий або морський порт.
Про iншi умови поставки пересiчний сiльгоспвиробник може забути. А от непересiчний — повинен їх мати на увазi. Це стосується дуже великих сiльгоспвиробникiв, наприклад, ДАК “Хлiб України”. Такi виробники мають можливiсть здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть i тому можуть укладати експортнi поставки на умовах FOB порти Чорного моря, DAF кордон України з Росiєю та Бiлоруссю. У деяких випадках (країни СНД, Балтiйськi країни) мова може йти про поставки на умовах DDU, DDP.
Проте навряд щоб поставки до країн Близького Сходу, Європи, Пiвнiчної Африки, Азiї на умовах CIF, DES, DDU, DDP були по кишенi навiть великим українським пiдприємствам — при поставках великих партiй товару необхiдно сплатити досить суттєвi страховi премiї, фрахтування та iмпортнi мита та податки в країнах призначення. Та й у вiтчизняних страхових компанiй “кишка тонка” страхувати подiбнi перевезення. Поставка товару на подiбних умовах “по зубах” лише великим транснацiональним компанiям.
З наведеного перелiку умов поставок можна зробити ще один висновок. На цiну товару впливає конкретний вид поставки. Найменша цiна за товар — при поставцi на умовах EXW. Цiна товару за умовами поставки, наприклад, CPT портовий термiнал Чорного моря включатиме цiну EXW, витрати на транспортування товару до порту призначення. Якщо ж мова йде про умови поставки товару FOB порт Чорного моря, то додатково цiна товару зростає на витрати з перевалки iз залiзничних вагонiв до портового елеватора, завантаження товару на борт судна (попередньо погодженого із закордонним покупцем), сплати митних процедур. При цьому, враховуючи чиннi тарифи на транспортування залiзницею, перевалку та завантаження в українських портах, цiна EXW може вiдрiзнятися вiд цiни FOB на 40—100%.

Юрiй Михайлов

Інтерв'ю
«Зернові технології-2018» закінчили виставковий сезон для аграрної галузі, адже незабаром — відкриття нового сезону, польового. Для УПЕК, власника підприємства «Лозівські машини», одного з флагманів вітчизняного сільськогосподарського... Подробнее
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее

1
0