Спецможливості
Огляди продукції

ТОП-10 кращих сор­тів для північно­го ви­но­гра­дар­ст­ва

29.11.2016
63727
ТОП-10 кращих сор­тів для північно­го ви­но­гра­дар­ст­ва фото, ілюстрація
Сорт винограду Сфінкс

Північну ча­с­ти­ну Ук­раїни раніше не вва­жа­ли про­мис­ло­вою зо­ною ви­ро­щу­ван­ня ви­но­гра­ду. Із півден­ни­ми об­ла­с­тя­ми за ви­но­град­ни­ми по­каз­ни­ка­ми їй зма­га­ти­ся за­ра­но. Про­те з при­са­диб­них і дач­них діля­нок ви­но­град­на куль­ту­ра на півночі вже ви­хо­дить на плантації фер­мерсь­ких гос­по­дарств. Пропонуємо десятку кращих сортів для північних районів.

 

 

 

Яс­к­ра­вим при­кла­дом цьо­го втішно­го яви­ща є ви­но­град­ник Станісла­ва Лу­цен­ка, що гос­по­да­рює на Канівщині. Цей ку­то­чок Чер­ка­щи­ни має давні ви­но­гра­дарські тра­диції. Так, у 50–60-ті ро­ки ХХ ст. у сусідній Сахнівці рос­ли та пло­до­но­си­ли відомі на всю Ук­раїну ви­но­град­ни­ки Пи­ли­па Дзи­го­ри. І нині на півден­но-західно­му схилі, на площі по­над 2 га, зно­ву визріва­ють ці яго­ди сон­ця. Ви­но­град­ник — на крап­лин­но­му зро­шенні. Асор­ти­мент ви­ро­щу­ва­но­го ви­но­гра­ду пред­став­ле­ний сор­та­ми: Ко­д­рян­ка, Фламінго, По­да­ру­нок За­поріжжя, Талісман, Пле­вен, Пре­об­ра­женіє, Киш­миш за­порізький (за­пи­лю­вач) та де­я­ки­ми інши­ми. Не ви­т­ри­ма­ли ви­про­бо­ву­вань і бу­ли ви­б­ра­ку­вані з тієї чи іншої при­чи­ни сор­ти винограду Вікторія, Ру­с­мол, Ру­с­вен, Шас­ла, Пер­ли­на Са­бо. Ви­ро­ще­ний уро­жай гос­по­дар із успіхом ре­алізує на місце­вих рин­ках. 

10 кра­щих сортів ви­но­гра­ду — виз­на­чен­ня до­волі умов­не, оскільки в тій чи іншій місце­вості одні й ті самі ви­но­градні сор­ти мо­жуть про­яв­ля­ти свої мож­ли­вості по-різно­му. Навіть більше: на одній ділянці кра­щи­ми мо­жуть бу­ти одні, а по­руч, на сусідній, — інші. Крім то­го, ця «де­сят­ка» за­ле­жить ще й від індивіду­аль­них упо­до­бань ви­но­гра­да­ря. Од­но­му по­до­ба­ють­ся без­насінні сор­ти, а дру­го­му — з му­с­кат­ним аро­ма­том, третій — на­дає пе­ре­ва­гу не­ви­баг­ли­вим (щоб і не вкри­ва­ти на зи­му, і не об­роб­ля­ти від шкідників та хво­роб).

По­годні умо­ви то­го чи іншо­го ро­ку та­кож до­да­ють сор­там ви­но­гра­ду тих чи інших особ­ли­во­с­тей. Скажімо, хо­лод­на та до­що­ва по­го­да під час цвітіння ви­но­гра­ду, як це бу­ло, на­при­клад, по­точ­но­го ро­ку, зу­мов­лює го­рош­ку­ватість ягідно­го вро­жаю, а це вже не­га­тив­но впли­ває на ре­зуль­та­тивність кон­крет­но­го сор­ту. Та й са­ма кількість (10) сортів винограду у та­ко­му рей­тин­гу най­кра­щих — та­кож до­волі умов­не чис­ло. Ми, на­при­клад, до де­сят­ки най­кра­щих за­раз мо­же­мо сміли­во відне­с­ти 40–50 сор­то­вих форм. Та все ж та­ки після уза­галь­нен­ня чис­лен­них по­каз­ників із ба­га­ть­ох ви­но­град­ників та з ура­ху­ван­ням цьо­горічної ве­ге­тації виз­на­чи­ли де­сят­ку най­кра­щих сортів винограду. До неї мож­на відне­с­ти такі сор­ти та сор­тові фор­ми.

Юпітер — без­насінний сорт ви­но­гра­ду ран­нь­о­го стро­ку до­сти­ган­ня. Не мож­на ска­за­ти, що він стоїть під №1 у цій де­сятці, але за­слу­го­вує на те, щоб рос­ти на кож­но­му без ви­нят­ку ви­но­град­ни­ку. Сорт винограду іза­бель­но­го по­хо­д­жен­ня, не по­тре­бує ук­рит­тя навіть у північних рай­о­нах Ук­раїни, ма­ло по­шко­д­жується шкідни­ка­ми та хво­ро­ба­ми. Кущі се­ред­нь­о­рослі. Гро­на ва­гою 200–250 г, яго­ди ве­ликі як для киш­миш­но­го сор­ту — 4–5 г, тем­но-фіоле­то­во­го ко­ль­о­ру за по­вно­го до­сти­ган­ня. М’якоть цього сорту винограду со­ко­ви­та, смач­на, з лег­ким му­с­кат­ним аро­ма­том. Шкіроч­ка тон­ка, міцна, не розтріскується. Цу­к­ро­на­ко­пи­чен­ня — до 21%. Уро­жайність сорту винограду ви­со­ка — 30–50 кг із ку­ща.

Ар­кадія — од­не з най­кра­щих на­пра­цю­вань ук­раїнських се­лекціонерів — ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїро­ва». Ви­ро­щу­ють цей сорт винограду, на­пев­но, вже років із 30. По­при де­які нарікан­ня, він най­по­пу­лярніший і за­слу­же­но на­був ма­со­во­го по­ши­рен­ня на на­ших ви­но­град­ни­ках. Сорт винограду ран­нь­о­го стро­ку до­сти­ган­ня (ве­ге­таційний період — 110–115 днів). Кущі се­ред­нь­о­рослі, квітка дво­ста­те­ва. Гро­на ве­ликі й ду­же ве­ликі: ма­сою 500–1200 г, ок­ремі ся­га­ють 3–4 кг. Ма­са яго­ди — 8–12 г, жов­ту­ва­то­го ко­ль­о­ру яй­це­подібної фор­ми. Яго­ди со­ко­виті, смачні, з лег­ким му­с­кат­ним аро­ма­том. За знач­них за­пасів ба­га­торічної де­ре­ви­ни вро­жайність та то­варність грон підви­щується. Сорт винограду по­тер­пає від ура­жен­ня оїдіумом, то­му по­тре­бує ре­тель­но­го за­хи­с­ту від цієї хво­ро­би. Ви­но­град­ний сорт се­лекціоне­ра Ва­си­ля Ка­пе­люш­но­го Надія Ак­сайсь­ка вва­жаємо іден­тич­ним цьо­му сор­ту. 

Пре­об­ра­женіє — гібрид­на фор­ма ви­но­гра­ду (ав­тор — Віктор Край­нов) ду­же ран­нь­о­го терміну до­сти­ган­ня. В умо­вах Києва до­сти­гає в другій де­каді серп­ня. Кущ ду­же ве­ли­кої си­ли рос­ту з ви­со­кою па­син­ко­у­тво­рю­валь­ною здатністю. Квітка дво­ста­те­ва. Гро­на винограду конічні або без­формні, се­ред­ньої щільності, іноді пухкі, ма­сою 700–1500 г. Яго­ди со­ско­подібні, ду­же ве­ликі, ва­гою 10–15 г, ро­жеві, гар­монійно­го сма­ку. М’якоть со­ко­ви­то-хрум­ка, шкіроч­ка се­ред­ньої тов­щи­ни. Па­го­ни винограду визріва­ють за­до­вільно. Транс­пор­та­бельність і то­варність – ду­же ви­сокі. Ця гібрид­на фор­ма винограду здат­на да­ва­ти дру­гий по­вноцінний уро­жай на па­син­ках, що ак­ту­аль­но для півден­них регіонів. Ду­же подібні до цієї ви­но­град­ної фор­ми інші се­лекційні на­пра­цю­ван­ня Вікто­ра Край­но­ва та Ва­си­ля Ка­пе­люш­но­го: Ксенія, Сим­патія, Сен­сація, Юліан, Віктор, Ювілей Но­во­чер­кась­ка і т. п.

Зарніца — та­кож ран­нь­о­с­тиг­ла сор­то­фор­ма ви­но­гра­ду ав­тор­ст­ва Вікто­ра Край­но­ва. Відзна­чається силь­но­рослістю. Вро­жай до­сти­гає в умо­вах Києва в другій де­каді серп­ня. Гро­на ве­ликі — 500–800 г, ви­тяг­ну­то-конічної фор­ми, се­ред­ньої щільності. Яго­ди винограду білі, ве­ликі — ма­сою 10–12 г, про­дов­гу­ва­тої фор­ми. М’якоть м’яси­с­то-со­ко­ви­та, гар­монійно­го сма­ку, шкірка тон­ка і лег­ко з’їдається. Гібрид­на фор­ма винограду відзна­чається тим, що в гроні од­но­час­но зустріча­ють­ся яго­ди з ру­ди­мен­та­ми насіння (м’яко­насінні) та з насінням. Визріван­ня ло­зи хо­ро­ше. Стійкість до хво­роб — на рівні трьох балів (се­ред­ня), по­тре­бує обов’яз­ко­во­го ук­рит­тя на зи­му. Ду­же схо­жа на цю інша гібрид­на фор­ма винограду се­лекціоне­ра Вікто­ра Край­но­ва — Дов­гож­да­ний. 

Сфінкс — сто­ло­ва фор­ма ви­но­гра­ду Віталія За­го­руль­ка. Відзна­чається ду­же раннім терміном до­сти­ган­ня (100–105 днів). Де­які ви­но­гра­дарі наріка­ють на де­що про­сту­ва­тий смак та не­три­ва­лий період зберіган­ня ягід ви­но­гра­ду цієї сор­то­фор­ми. А нас во­на при­ваб­лює своєю стійкістю до хво­роб та ду­же раннім до­сти­ган­ням. Гро­на ве­ликі, циліндрич­но-конічні. Яго­ди ве­ликі, 6–9 г, із хрум­кою м’якот­тю, гар­монійно­го сма­ку. Фор­ма яго­ди винограду в гроні варіює від ок­руг­лої до яй­це­подібної. Кущі силь­но­рослі, ло­за визріває ду­же до­б­ре. Чу­бу­ки до­б­ре вкоріню­ють­ся. На­весні вічка цієї фор­ми роз­ви­ва­ють­ся де­що пізніше, що за­побігає їхньо­му ура­жен­ню по­втор­ни­ми за­мо­роз­ка­ми. Стійкість до за­хво­рю­вань винограду — на рівні двох балів.

Пле­вен стійкий (V25/20, Ав­гу­с­тин) уже про­тя­гом май­же 30 років за­ли­шається най­у­люб­ленішим на­шим сор­том бол­гарсь­кої секції. Ран­нь­о­го терміну до­сти­ган­ня, силь­но­рос­лий, дво­ста­те­вий. Зі стабільною і ви­со­кою вро­жайністю, круп­но­гро­но­вий та ве­ли­ко­ягідний сорт винограду. Уро­жай до­сти­гає 15–20 серп­ня. Гро­на ва­гою 500–800 г (бу­ва­ють і 1500 г). Яго­ди жовті, злег­ка овальні, гар­монійно­го сма­ку. Відзна­чається підви­ще­ною стійкістю до оїдіуму. Чу­бу­ки винограду гар­но вкоріню­ють­ся в шкілці.Семен Прокопенко біля Гурмана раннього

Гур­ман ранній (є ще кілька подібних форм се­лекції Вікто­ра Край­но­ва: Г. ла­сун­ка, Г. ліхта­рик — во­ни відрізня­ють­ся терміна­ми до­сти­ган­ня, сма­ком та за­барв­лен­ням ягід винограду). А ця фор­ма — на­ша улюб­ле­на. Та­кож її ви­со­ко цінує один із най­старіших ви­но­гра­дарів Ук­раїни — Се­мен Про­ко­пен­ко. Сор­то­фор­ма відзна­чається силь­но­рослістю, порівня­но стійка до хво­роб та має не­пе­ре­вер­ше­ний смак і му­с­кат­ний аро­мат. Гро­на винограду ва­гою 300–500 г, є фор­ми зі знач­но більши­ми гро­на­ми, але ма­ло яка з них зрівняється з цим Гур­ма­ном за сма­ком. До­сти­гає виноград наприкінці серп­ня. 

Пи­сан­ка — гібрид­на фор­ма, от­ри­ма­на на­род­ним се­лекціоне­ром із Ми­ко­лаївщи­ни Олек­сан­д­ром Пи­сан­кою як ви­пад­ко­вий сіянець гібрид­них форм винограду  Пре­об­ра­женіє чи Ювілей Но­во­чер­кась­ка. Вигідно вирізняється з-поміж усіх ро­же­во­за­барв­ле­них форм тим, що має стабільне яс­к­ра­ве за­барв­лен­ня, чо­го не ска­жеш про інші: на­при­клад, в ок­ремі ро­ки бу­ває, що яго­ди сор­то­фор­ми Пре­об­ра­женіє до­стиг­ли, на­бра­ли цу­к­ристість, а ро­же­ве за­барв­лен­ня ледь помітне. Так ось Пи­сан­ка до­сти­гає на по­чат­ку серп­ня, її гро­на мо­жуть три­ва­лий час висіти на кущі винограду без утра­ти то­вар­но­го ви­гля­ду (яго­ди стійкі до розтріску­ван­ня і зне­барв­лен­ня). Ма­са гро­на винограду — до 1000 г, яго­ди злег­ка овальні, ва­гою до 10 г. Ця фор­ма має ви­со­ку стійкість до хво­роб — на рівні двох балів.

Мо­нарх — сор­то­фор­ма ви­но­гра­ду се­лекції Євге­на Пав­ловсь­ко­го. Кущ силь­но­рос­лий, се­ред­нь­о­го терміну до­сти­ган­ня (дру­га по­ло­ви­на серп­ня). Дає хо­ро­ший уро­жай та за­кла­дає ве­ликі гро­на ли­ше за умо­ви фор­му­ван­ня за­пасів ба­га­торічної де­ре­ви­ни — ма­ють бу­ти довгі ру­ка­ви (до 2 м). Гро­на ма­сою до 500 г і більше, яго­ди жовті, ду­же ве­ликі — ва­гою 15 г, овальні, без про­яву го­рош­ку­ва­тості. Смак винограду гар­монійний, з лег­ким му­с­кат­ним аро­ма­том. Уро­жай винограду дов­го зберігається на ку­щах без втра­ти то­вар­них яко­с­тей. Мо­нарх має ви­со­ку стійкість до хво­роб. Уро­жай до­сти­гає на п'ять–сім днів раніше, ніж у сор­то­фор­ми Талісман. 

Фа­е­тон — но­ва гібрид­на фор­ма се­лекціоне­ра Олек­сан­д­ра Пи­сан­ки. Ран­нь­о­се­ред­нь­о­го терміну до­сти­ган­ня. От­ри­ма­на від схре­щу­ван­ня двох сортів винограду — По­да­ру­нок За­поріжжю та Маріца. Кущі силь­но­рослі, фор­му­ють ве­ликі і кра­сиві конічно-оваль­ної фор­ми гро­на, ва­га яких ся­гає до 1000 г. Ви­но­градні яго­ди ве­ликі — 10–15 г, оваль­ної фор­ми, со­ко­виті, хо­ро­ших сма­ко­вих яко­с­тей, без му­с­кат­но­го сма­ку, з твер­дою шкіркою, що лег­ко з’їдається. Яго­ди сор­то­фор­ми винограду Фа­е­тон ду­же стійкі до розтріску­ван­ня (за не надто спри­ят­ли­вих умов цьо­го ро­ку геть не потріска­ли­ся). Має до­б­ру мо­ро­зо- та хво­ро­бостійкість, ви­со­ку транс­пор­та­бельність. 

Ос­таннє де­ся­тиріччя в нас оз­на­ме­ну­ва­ло­ся соціаль­ним ви­бу­хом у ви­но­гра­дарській куль­турі. Ця га­лузь сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва як жодна інша ста­ла роз­ви­ва­ти­ся се­ми­миль­ни­ми кро­ка­ми. З од­но­го бо­ку, це зу­мов­ле­но тим, що сфор­му­ва­лась ціла армія ви­но­гра­дарів-про­фесіоналів, які, яс­на річ, ви­про­бо­ву­ють нові сор­ти та гібридні фор­ми.
Зро­зуміло, по­пит на нові ви­со­ко­якісні гібридні фор­ми винограду по­ро­див про­по­зицію — на аре­ну ви­но­гра­дар­ст­ва вий­ш­ли де­сят­ки на­род­них се­лекціонерів, які в своїй діяль­ності спи­ра­ють­ся на сер-йоз­ну на­уко­ву ба­зу профільних на­уко­во-дослідних ус­та­нов та про­во­дять гібри­ди­зацію і відбір кра­щих форм винограду із цінни­ми гос­по­дарсь­ки­ми по­каз­ни­ка­ми. Всі во­ни ви­да­ють «на го­ра» сотні гібрид­них форм зі звуч­ни­ми на­зва­ми та ней­мовірно при­ваб­ли­ви­ми опи­са­ми гос­по­дарсь­ких оз­нак, але да­ле­ко не кож­на сор­то­фор­ма на прак­тиці відповідає ав­торсь­ко­му опи­су. То­му на­ше за­вдан­ня як­раз і по­ля­гає в то­му, щоб ви­про­бу­ва­ти нові гібридні фор­ми у цій місце­вості і да­ти їм об’єктив­ну оцінку.

 

П. Ма­зур, завіду­вач на­уко­во-дослідної ла­бо­ра­торії садівництва,

Національ­ний еко­ло­го-на­ту­ралістич­ний центр

 

 

Сорт винограду Юпітер
Сорт винограда Юпитер
Сорт винограду Аркадія
Сорт винограду Аркадия
Сорт винограду Преображеніє
Сорт винограду Преображение
Сорт винограду Зарніца
Сорт винограду Зарница
Сорт винограду Плевен стійкий
Сорт винограду Плевен стойкий
Сорт винограду Писанка
Сорт винограду Пысанка
Сорт винограду Монарх
Сорт винограду Монарх
Сорт винограду Фаетон
Сорт винограду Фаэтон

Інтерв'ю
Органіка
Садівництво належить до найперспективніших галузей аграрного сектора. Інтенсивні сади у поєднанні з органічним садівництвом збільшують можливості експорту продукції.
У сезоні-2017 представництво Syngenta в Україні визнано низкою аналітиків та аграрних ЗМІ однією з найуспішніших транснаціональних компаній в державі. Syngenta Ukraine лідирує в сегменті продажів ЗЗР і насіння, надає консалтингову та... Подробнее

1
0