Спецможливості
Техніка та обладнання

ТЕХНОБЛІЦ

06.11.2014
486
ТЕХНОБЛІЦ фото, ілюстрація

Індустріаль­на гру­па УПЕК пре­зен­ту­ва­ла низ­ку но­ви­нок сільгосптехніки ви­роб­ництва Лозівсько­го ко­вальсь­ко-ме­ханічно­го за­во­ду (ЛКМЗ) під но­вим брен­дом — «Лозівські ма­ши­ни». Техніку бу­ло пред­став­ле­но на одній із найбільших національ­них аг­ро­ви­с­та­вок «Аг­ро­Ек­с­по 2014», яка відбу­ла­ся у Кіро­во­граді 2–4 жовт­ня.

УПЕК пре­зен­ту­вав сільгосптехніку но­во­го брен­ду

Індустріаль­на гру­па УПЕК пре­зен­ту­ва­ла низ­ку но­ви­нок сільгосптехніки ви­роб­ництва Лозівсько­го ко­вальсь­ко-ме­ханічно­го за­во­ду (ЛКМЗ) під но­вим брен­дом — «Лозівські ма­ши­ни». Техніку бу­ло пред­став­ле­но на одній із найбільших національ­них аг­ро­ви­с­та­вок «Аг­ро­Ек­с­по 2014», яка відбу­ла­ся у Кіро­во­граді 2–4 жовт­ня.
На ви­с­тавці бу­ли пред­став­лені як до­б­ре відомі аг­раріям дис­кові лу­щиль­ни­ки «Ду­кат», стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри «Шилінг», при­став­ка пря­мо­го висіву «Кро­на», так і но­вин­ки 2014 р.: висівний ком­плекс «Злат­ників», дис­ко­ву бо­ро­ну «Ду­кат-16» (із ши­ри­ною за­хва­ту 16,7 м). Та­кож у рам­ках но­вої стра­тегії брен­ду публіці бу­ло пред­став­ле­но гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач брен­ду «Лозівські ма­ши­ни» — Hatzenbichler. Це пер­ший аг­ре­гат австрійсько­го ви­роб­ни­ка грун­то­об­роб­ної техніки Hatzenbichler, ви­роб­ле­ний на Лозівсько­му ко­вальсь­ко-ме­ханічно­му за­воді у рам­ках оп­ра­цю­ван­ня про­ек­ту із ло­калізації ви­роб­ництва Hatzenbichler в Ук­раїні.

Lamborghini пред­ста­вив нові мо­делі трак­торів

Нові мо­делі трак­торів Lamborghini — Strike та Spire — пред­став­ле­но в бли­с­ку­чо­му біло­му ко­ль­орі. Серія Lamborghini Strike вклю­чає трак­то­ри трьох різних версій: HD (ево­люція серії R3) і більш ком­пактні та легкі MD і LD.
За­га­лом у лінійці Strike — оди­над­цять мо­де­лей із шістьма різни­ми дви­гу­на­ми (від 75 до 109 к. с.).
Lamborghini Strike є універ­саль­ни­ми трак­то­ра­ми, при­зна­че­ни­ми для ви­ко­нан­ня робіт ши­ро­ко­го спе­к­т­ра. Но­ва лінійка Lamborghini Spire і Spire Target об’єднує сім мо­де­лей від 75 до 102 к. с. із три- або чо­ти­ри­циліндро­ви­ми дви­гу­на­ми FARMotion, які на­ле­жать до се­ред­нь­о­го сег­мен­ту мо­де­лей Spire.

Но­вий те­ле­скопічний на­ван­та­жу­вач Scorpion 7044

Упер­ше пред­став­ле­на у 2005 р. серія те­ле­скопічних на­ван­та­жу­вачів Scorpion від Claas за­зна­ла знач­них по­зи­тив­них змін. На­ван­та­жу­вачі те­пер бу­дуть пред­став­лені у но­во­му сег­менті за­вдя­ки збільшен­ню ван­та­жопідйом­ності, ви­со­ти підйо­му, ком­форт­ності й еко­номічності. Claas пред­ста­вив шість но­вих мо­де­лей на­ван­та­жу­вачів із ви­со­тою підйо­му від 6 до 8,75 м і з ван­та­жопідйомністю від 3 до 5,5 т. Для на­ван­та­жу­вачів бу­ло роз­роб­ле­но но­ву ра­му, яка дає змо­гу ме­ханізму ви­т­ри­му­ва­ти ве­ликі тягарі. Відмінною ри­сою но­вих мо­де­лей Scorpion є гли­бо­ка по­сад­ка те­ле­скопічної стріли, що за­без­пе­чує ви­со­ку стійкість на­ван­та­жу­ва­ча під час ро­бо­ти та не за­ва­жає ог­ля­до­вості. До то­го ж за­вдя­ки но­во­му ти­пу шасі мак­си­маль­ний розмір шин збільшив­ся до 600/55-26.5.
Ме­ханізм ван­та­жен­ня та­кож за­знав удо­с­ко­на­лень. За­вдя­ки новій кон­ст­рукції і кіне­ма­тиці нові мо­делі те­ле­скопічних на­ван­та­жу­вачів ста­ли по­тужніши­ми з особ­ли­во ви­со­ким зу­сил­лям підйо­му в 72 кН, а та­кож ме­ханізмом із за­па­сом ван­та­жопідйом­ності 2 т. Крім то­го, підйомні, пе­ре­кидні і те­ле­скопічні циліндри те­пер ос­на­ще­но гас­ни­ка­ми удар­них на­ван­та­жень у кінці хо­ду, що за­побігає спра­цю­ван­ню гідро­циліндрів. Так, Scorpion 7044 ос­на­ще­но но­вим 4-циліндро­вим дви­гу­ном Deutz із ро­бо­чим об’ємом 3,6 л (122 к. с). Прин­цип по­да­ван­ня повітря у си­с­те­му охо­ло­д­жен­ня дви­гу­на не­зви­чай­ний: повітря за­би­рається із верх­ньої секції криш­ки дви­гу­на, про­хо­дить че­рез радіатор, потім обтікає дви­гун і ви­хо­дить че­рез верхній відсік дви­гу­на ра­зом із відпраць­о­ва­ни­ми га­за­ми. Та­ка схе­ма по­да­ван­ня повітря за­побігає за­бруд­нен­ню си­с­те­ми охо­ло­д­жен­ня.

Но­вий Rapid С/S від Va..derstad

Сівал­ка ос­на­ще­на но­вим гідравлічним при­во­дом висівно­го апа­ра­та, який у поєднанні із унікаль­ни­ми сош­ни­ка­ми дає змо­гу за­кла­да­ти насіння у посівне ло­же з оп­ти­маль­ною точністю навіть на ви­сокій швид­кості. Та­кож гідравлічний привід висівно­го апа­ра­та підви­щує точність і про­сто­ту ви­ко­ри­с­тан­ня Rapid C/S та умож­лив­лює ви­ко­ри­с­тан­ня із GPS під час висіву. А з Vа..derstad E-Services є змо­га ав­то­ма­тич­но відклю­ча­ти висівний апа­рат на роз­во­ро­тах і мож­ливість ав­то­ма­тич­ної зміни нор­ми висіву.
Та­кож сівал­ка має онов­лені підшип­ни­ки ос­нов­них вузлів, що не по­тре­бу­ють зма­щен­ня. Та­ке рішен­ня спро­щує об­слу­го­ву­ван­ня ма­ши­ни. Змін за­знав і бун­кер Rapid C/S, який кон­ст­рук­тив­но за­без­пе­чує зручніший до­ступ до сош­ників і висівних ор­ганів апа­ра­та.
Нові без­ка­мерні ши­ни при­ко­чу­валь­них коліс да­ють змо­гу зни­зи­ти тиск до 1,5 бар. Ра­зом із но­вою фор­мою про­тек­то­ра це збільшує пло­щу кон­так­ту на 50%. У но­вих ши­нах ви­ко­ри­с­та­но гу­му поліпше­ної якості, те­с­ти на спра­цю­ван­ня зафіксу­ва­ли збільшен­ня термін їхньої служ­би.
Та­кож влас­ни­кам бу­де на­да­но мож­ливість
кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту ма­ши­ни
та об­лад­нан­ня за до­по­мо­гою
без­дро­то­во­го з’єднан­ня.

Deutz-Fahr пред­ста­вив нові ком­байни серії C7000

Роз­роб­ле­но чо­ти­ри мо­делі C7205 і C7205 TS із п’ять­ма со­ло­мо­тря­са­ми та C7206 і C7206 TS — із шістьма для ро­бо­ти на рівнин­них по­лях а також мо­делі C7205 TSB і C7206 TSB — для ро­бо­ти на гор­бистій місце­вості. Ос­танні ос­на­ще­но си­с­те­мою ба­лан­су для ав­то­ма­тич­но­го вирівню­ван­ня ма­ши­ни на схи­лах із по­пе­реч­ним ухи­лом до 20% і поз­довжніх — до 6%. Ком­бай­ни ма­ють онов­ле­ну си­с­те­му об­мо­ло­ту Maxi Crop із тур­бо­се­па­ра­то­ром, що за­без­пе­чує ви­со­ку швидкість об­мо­ло­чу­ван­ня. Ве­ли­ка місткість зер­но­вих бун­керів об’ємом 9500 л (C7206) і 8500 л (C7205) за­без­пе­чу­ють мак­си­маль­ну ефек­тивність ма­ши­ни під час ро­бо­ти з різни­ми жат­ка­ми, мак­си­маль­на ши­ри­на яких для цієї серії ста­но­вить 9 м.

Причіпний об­при­с­ку­вач Tetis 24

ННовітня роз­роб­ка ком­панії «Червона зірка»— причіпний об­при­с­ку­вач Tetis 24. Його ро­бо­ча ши­ри­на — 24 м, по­вний об’єм ба­ка — 3200 л. Об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но еле­к­трон­ною си­с­те­мою кон­тро­лю і ре­гу­лю­ван­ня нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни, а штан­гу — ав­то­ном­ною гідро­си­с­те­мою та ме­ханізмом стабілізації. Ви­со­ту штан­ги мож­на ре­гу­лю­ва­ти у ме­жах 0,5–1,55 м (кут ата­ки — 20–40°).  Ши­ри­на колії змінюється у ме­жах 1,8–2,4 м. Швидкість ро­бо­ти —
до 15 км/год. Орієнтов­на вартість — близь­ко 184 тис. грн.

Роз­ки­дач до­б­рив Kvazar 18/36

Ще од­на но­вин­ка — роз­ки­дач Kvazar 18/36.
Для ньо­го до­ступні два варіан­ти ви­ко­нан­ня: навісний і напівпричіпний (із транс­порт­ним шасі).
Ємність бун­ке­ра роз­ки­да­ча ста­но­вить 1200 л, ши­ри­на за­хва­ту — 18–36 м (пе­ред­ба­че­но два ти­пи дисків — для ши­ри­ни роз­ки­дан­ня 18–24 і 24–36 м). Ро­бо­ча швидкість Kvazar 18/36 — 8–14 км/год. За роз­ра­хун­ка­ми ком­панії, про­дук­тивність аг­ре­га­ту ста­но­вить 14,41–50,4 га/год, нор­ма висіву міне­раль­них до­б­рив — 5–1000  кг/га. Роз­ки­дач аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю від 80 к. с.

 

Інтерв'ю
Кожен сезон вирощування овочів для виробників не буває легким і на 100 % прогнозованим. Зокрема, протягом останніх років значно зросла активність шкідників на овочевих культурах. Загрозу з боку лускокрилих відчувають навіть на півночі.... Подробнее
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0