Спецможливості
Новини

Спрощення по-нашому...

04.06.2015
993
Спрощення по-нашому... фото, ілюстрація

Як в Ук­раїні «спро­с­ти­ли» про­це­ду­ру по­го­д­жен­ня про­ек­ту зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­ної ділян­ки вод­но­го фон­ду

Як в Ук­раїні «спро­с­ти­ли» про­це­ду­ру по­го­д­жен­ня про­ек­ту зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­ної ділян­ки вод­но­го фон­ду

Ю. Пе­т­рен­ко,  ад­во­кат, парт­нер пра­во­вої гру­пи DICENDUM*

На офіційно­му сайті Пре­зи­ден­та Ук­раїни 27 бе­рез­ня 2015 р. з’яви­лась радісна но­ви­на: «В Ук­раїні спро­ще­но про­це­ду­ру по­го­д­жен­ня про­ек­ту зем­ле­у­с­т­рою».
Йшло­ся про підпи­сан­ня Пре­зи­ден­том За­ко­ну № 180-VIII «Про вне­сен­ня змін до статті 1861 Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­раїни що­до спро­щен­ня про­це­ду­ри по­го­д­жен­ня про­ек­ту зем­ле­у­с­т­рою».
Як за­зна­че­но у по­яс­ненні, цей за­кон спро­щує про­це­ду­ру ре­алізації прав гро­ма­дян на бе­зо­плат­ну пе­ре­да­чу їм зе­ме­ль­­­них діля­нок із зе­мель дер­жав­ної або ко­му­наль­ної влас­ності. Крім то­го, за­кон уне­мож­лив­лює за­тя­гу­ван­ня про­це­су по­го­­джен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою.
За­кон заціка­вив та­кож і тих осіб, які ма­ють намір от­ри­ма­ти в орен­ду водні об’єкти.
На­га­даємо, що в ст. 1861 Зе­мель­но­го ко­дек­су зга­дується про по­вно­ва­жен­ня ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди в ча­с­тині по­го­­джен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­них діля­нок. Зо­к­ре­ма, там вка­зується, що про­ект зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­них діля­нок усіх ка­те­горій та форм влас­ності підля­гає обов’яз­ко­во­му по­го­д­жен­ню з те­ри­торіаль­ним ор­га­ном цен­т­раль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що здійснює ре­алізацію дер­жав­ної політи­ки у сфері зе­мель­них відно­син (ч. 1). Про­ект зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­ної ділян­ки вод­но­го фон­ду підля­гає та­кож по­го­д­жен­ню з цен­т­раль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­алізує дер­жав­ну політи­ку у сфері роз­вит­ку вод­но­го гос­по­дар­ст­ва (ч. 3).
Відте­пер ця стат­тя до­пов­не­на ч. 8, згідно з якою, як­що вка­зані ор­га­ни відмов­ля­ють у по­го­д­женні про­ек­ту зем­ле­у­с­т­рою, во­ни по­винні обов’яз­ко­во вка­за­ти пе­релік не­доліків (які за­ва­ди­ли їм прий­ня­ти по­зи­тив­не рішен­ня) та ро­зум­ний строк для їхньо­го усу­нен­ня. Після упо­ряд­ку­ван­ня до­ку­мен­тації з ура­ху­ван­ням усіх за­ува­жень дер­жавні ор­га­ни вже не мо­жуть відмо­ви­ти у по­го­д­женні про­ек­ту зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­ної ділян­ки з інших при­чин чи вка­за­ти інші не­доліки.
Але, як ми вже звик­ли, все так до­б­ре, «як по пи­са­но­му», у нас бу­ти не мо­же. І з пи­тан­ням відве­ден­ня зе­мель­них діля­нок вод­но­го фон­ду са­ме так і вий­ш­ло…

   Вар­то при­га­да­ти, що вже декілька років про­ект зем­ле­у­с­т­рою вод­них об’єктів по­го­д­жується з ор­га­ном вод­но­го гос­по­дар­ст­ва.
Спо­чат­ку в ч. 3 ст. 1861 бу­ло за­зна­че­но: про­ект зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­ної ділян­ки вод­но­го фон­ду підля­гає та­кож по­го­д­жен­ню з ор­га­ном вод­но­го гос­по­дар­ст­ва. Але не­вдовзі цю нор­му бу­ло уточ­не­но: «підля­гає по­го­д­жен­ню з цен­т­раль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­алізує дер­жав­ну політи­ку у сфері роз­вит­ку вод­но­го гос­по­дар­ст­ва, а на те­ри­торії Ав­то­ном­ної Ре­с­публіки Крим — з ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди Ав­то­ном­ної Ре­с­публіки Крим з пи­тань вод­но­го гос­по­дар­ст­ва».
Та­ким цен­т­раль­ним ор­га­ном є Дер­жав­не агент­ст­во вод­них ре­сурсів Ук­раїни.
Але тим, хто мав спра­ву з відве­ден­ням вод­них об’єктів, відо­мо, що на­справді пи­тан­ня­ми по­го­д­жен­ня відпо­відних про­ектів зем­ле­у­с­т­рою про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су зай­ма­ли­ся об­ласні уп­равління
вод­них ре­сурсів.
Об­ласні уп­равління діяли та діють на підставі по­ло­жень, за­твер­д­же­них на­ка­за­ми Держ­во­да­гент­ст­ва, та листів ос­тан­нь­о­го що­до наділен­ня по­вно­ва­жен­ня­ми і їхніх роз’яс­нень.
Згідно з відповідни­ми по­ло­жен­ня­ми, об­ласні уп­равління вод­них ре­сурсів на­ле­жать до сфе­ри уп­равління Держ­во­да­гент­ст­ва Ук­раїни. До чис­ла їхніх по­вно­ва­жень (навіть «ос­нов­них за­вдань») вхо­дить «по­го­д­жен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою, що роз­роб­ля­ють­ся з ме­тою ви­лу­чен­ня, на­дан­ня, зміни цільо­во­го при­зна­чен­ня зе­мель вод­но­го фон­ду», а та­кож по­го­д­жен­ня до­го­ворів орен­ди
вод­них об’єктів.
Що сто­сується листів, то їх не­має у відкри­то­му до­ступі — во­ни ма­ють
гриф «служ­бові».
От­же, до ос­тан­нь­о­го ча­су са­ме об­ласні уп­рав­­ління вод­них ре­сурсів про­во­ди­ли по­го­д­жен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою вод­них об’єктів.
Але з’явив­ся лист № 502/9/11-15 від 02.02.2015 р. в. о. го­ло­ви Держ­во­да­гент­ст­ва, який при­пи­няє по­вно­ва­жен­ня во­до­го­с­по­дарсь­ких ор­ганізацій що­до по­го­­джен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою.
Згідно зі змістом ли­с­та, ви­яв­ляється, що об­ласні уп­равління не є те­ри­торіаль­ни­ми ор­га­на­ми Держ­во­да­гент­ст­ва, і по­го­д­жен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою відте­пер має про­ва­ди­ти без­по­се­ред­ньо агент­ст­во. І це — по­при чинність по­ло­жень об­лас­них уп­равлінь про по­вно­ва­жен­ня що­до по­го­д­жен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою.
Ціка­вою є вказівка Держ­во­да­гент­ст­ва на втра­ту ак­ту­аль­ності декілько­ма своїми «служ­бо­ви­ми» ли­с­та­ми в ча­с­тині по­вно­ва­жень во­до­го­с­по­дарсь­ких ор­ганізацій.
Як за­зна­че­но у са­мо­му листі, він на­пи­са­ний на ви­мо­гу Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Ук­раїни сто­сов­но здійснен­ня по­го­д­жен­ня до­ку­мен­тації із зем­ле­у­с­т­рою у ви­пад­ках та по­ряд­ку, виз­на­че­них Зе­мель­ним ко­дек­сом Ук­раїни та За­ко­ном Ук­раїни «Про зем­ле­устрій», без­по­се­ред­ньо Держ­во­да­гент­ст­вом та йо­го те­ри­торіаль­ни­ми ор­га­на­ми (у разі їхньо­го ут­во­рен­ня).
Без­за­пе­реч­но, що діяльність цен­т­раль­них ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди не­обхідно при­во­ди­ти у відповідність до ви­мог за­конів.
Не за­ну­рю­ю­чись в аналіз про­тиріч між нор­ма­тив­ни­ми ак­та­ми, що ре­гу­лю­ють про­це­ду­ру по­го­д­жен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою що­до відве­ден­ня зе­мель­них діля­нок вод­но­го фон­ду, фак­тич­но маємо наслідок — ус­клад­нен­ня про­це­су по­го­д­жен­ня про­ектів.
На­сам­пе­ред це пов’яза­не з тим, що роз­гля­да­ти­ме про­ек­ти ли­ше од­на ус­та­но­ва на всю країну, і, схо­же, ство­рю­ва­ти те­ри­торіальні ор­га­ни ніхто не поспішає.
Та­ким чи­ном зно­ву про­дов­жується прак­ти­ка ро­бо­ти дер­жав­них ус­та­нов «за ли­с­та­ми».
Тож мож­на ли­ше ска­за­ти, що заці­кав­лені зем­ле- та во­до­ко­ри­с­ту­вачі спо­діва­ють­ся на прак­тич­ну ре­алізацію ч. 8
ст. 1861 Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­раїни та опе­ра­тив­ну і не­упе­ре­д­же­ну ро­бо­ту Дер­жав­но­го агент­ст­ва вод­них ре­сурсів Ук­раїни.
Що сто­сується нинішньої си­ту­ації, то слід відзна­чи­ти збільшен­ня кількості су­до­вих спорів, пред­ме­том яких є по­вно­ва­жен­ня та бездіяльність во­до­го­с­по­дарсь­ких ор­ганізацій що­до по­го­д­жен­ня про­ектів зем­ле­у­с­т­рою.

*Dicendum Law Group є спеціалізо­ва­ною юри­дич­ною ком­панією, яка за­без­пе­чує пра­во­ву підтрим­ку суб’єктів ма­ло­го та се­ред­нь­о­го бізне­су в аг­рар­но­му сек­торі еко­номіки.

Інтерв'ю
Кукурудза сьогодні є стратегічною культурою, що вирощується майже у всіх кліматичних зонах України. Насичення сівозміни кукурудзою та відсутність системи інтегрованого управління шкідниками сприяють збільшенню кількості шкідників і... Подробнее
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні

1
0