Спецможливості
Архів

Соняшнику на всiх не вистачить

05.06.2008
521
Соняшнику на всiх не вистачить фото, ілюстрація
Соняшнику на всiх не вистачить

Hа початку вересня, коли ринок впритул пiдiйшов до початку роботи з соняшником, стала очевидною iмовiрнiсть розвитку дефiциту цiєї культури на внутрiшньому ринку в новому сезонi. Hесприятливi погоднi умови впродовж вегетацiї (холодна погода на початку розвитку рослин, потiм спека й посуха у липнi й серпнi i, нарештi, нещодавнi опади) призвели до того, що на значних площах у рослин соняшнику сформувалися дрiбнi кошики з порожньою серединою, з плюсклим, порожнiм насiнням тощо, на окремих полях на кошиках розвинулися гнилi. У низцi регiонiв слаборозвинутi посiви незрiдка доводилося скошувати на зелений корм. У результатi у країнi очiкується значний недобiр насiння.

Так, якщо торiк урожайнiсть зiбраного соняшнику в середньому по Українi становила 1,18 т/га, то першi зiбранi поля нинiшнього року демонструють урожайнiсть навiть нижче 0,9 т/га. Статистика свiдчить, що в такiй ризикованiй зонi рiльництва, як Україна, трьох урожайних рокiв для цiєї культури не буває. Тим бiльше, що, крiм несприятливої погоди, до зниження врожайностi насiння призвело недотримання технологiї вирощування соняшнику, недостатнє застосування добрив i засобiв захисту рослин.
Другою причиною зниження валового збору насiння у 2001 роцi стало скорочення посiвних площ пiд соняшником. Порiвняно з 2000 роком (2,9 млн га) посiвнi площi пiд соняшником в Українi скоротилися у 2002 роцi скоротилися на 24%, до 2,2 млн га. Площi, що їх належить зiбрати, можуть бути ще меншi. Причин скорочення площ ми бачимо кiлька. Це i холодна весна, яка не сприяла сiвбi, i високi минулорiчнi цiни на зерновi й порiвняно низькi (на початку сезону) на насiння соняшнику, що зробили зерновi привабливiшими у виробництвi, i полiтика Мiнагрополiтики щодо скорочення площ пiд соняшником в Українi (наприклад, у виглядi погроз ненадання компенсацiї процентних ставок по кредитах господарствам, якi розширюють посiви культури).
У результатi ми прогнозуємо рiзке зниження валового збору соняшнику в Українi у 2001 роцi — до 2,1—2,2 млн т порiвняно з 3,3 млн т торiк. Таке рiзке скорочення врожаю спричинить низку радикальних змiн на ринку i неминуче зростання цiн на насiння соняшнику й продукти його переробки.
Офiцiйнi особи заявили навiть, що валовий збiр насiння не перевищить 2 млн т, i ми могли б запiдозрити їх у бажаннi допомогти сiльгоспвиробникам компенсувати втрати вiд падiння цiн на зерновi високими цiнами на насiння соняшнику, якби наш власний монiторинг посiвiв у низцi областей не показував їх поганий стан.
Бiльш низькi врожаї соняшнику Україна одержувала в 1992 р. (2,12 млн т), у 1993 р. (2,08 млн т) i в 1994 р. (1,57 млн т), однак тодi збиральнi площi не перевищували 1,8 млн га.
Скорочення внутрiшньої пропозицiї насiння призведе насамперед до значного зростання внутрiшнiх цiн на них, а далi — до росту цiн на продукти переробки, олiю та шрот. Можливо, на початку сезону через достатнi запаси олiї на пiдприємствах зростання цiн на неї буде менш вираженим, проте згодом може бути значним.
Hинi ринок соняшнику значною мiрою дезорiєнтований. Поки що не зовсiм зрозумiлою є доля вирощеного в Українi у 2001 роцi соняшнику. Чи торговi компанiї, якi сьогоднi активiзували закупiвлю насiння, продаватимуть його переробним пiдприємствам, чи самi перероблятимуть соняшник за давальницькими схемами й експортуватимуть олiю та шрот, i чи можливим буде експорт насiння? Усе залежатиме вiд рiвня внутрiшнiх цiн на соняшник, точнiше — вiд спiввiдношення мiж внутрiшньою цiною на соняшник i свiтовими цiнами на насiння й олiю.
Сьогоднi компанiї декларують закупiвельнi цiни на насiння соняшнику врожаю 2001 року на рiвнi 880—950 грн/т з ПДВ, EXW. Переробнi заводи також включилися в закупiвлю насiння, проте чiткої цiнової картини тут немає — декларуються цiни вiд 780 до 1000 грн/т з ПДВ, СРТ пiдприємство. Ми вважаємо, що наприкінці вересня середнi закупiвельнi цiни на соняшник складуються на рiвнi 880—900 грн/т з ПДВ, EXW, проте в перiод масового надходження соняшнику на ринок iснує iмовiрнiсть деякого короткочасного зниження цiн (до рiвня близько 850 грн/т або нижче). Hадалi, приблизно з кiнця жовтня — у листопадi, розпочнеться стабiльне зростання внутрiшнiх цiн на соняшник, яке триватиме до лiта 2002 року. Спочатку зростання цiн може мати стрибкоподiбний характер, що залежатиме вiд конкурентної полiтики окремих великих переробних компанiй, таких як “Каргiлл” або Зерноторговельна компанiя. Hам важко оцiнити величину зростання внутрiшнiх цiн на насiння впродовж сезону, проте ми виразно бачимо iмовiрнiсть розвитку дефiциту насiння й олiї на внутрiшньому ринку у 2001/02 МР, перевищення внутрiшнiх цiн на цi товари над рiвнем цiн свiтового ринку. Далi — ми прогнозуємо стрiмке падiння обсягiв експорту насiння соняшнику з України у 2001/02 МР i — можливе залежно вiд поведiнки свiтових цiн на олiю — скорочення обсягiв експорту соняшникової олiї з України у другiй половинi сезону.
Переробнi пiдприємства одержали те, чого так наполегливо домагалися — у новому сезонi вони залишаться практично єдиними споживачами насiння соняшнику. Якщо брати до уваги те, що у минулому 2000/01 МР внутрiшня переробка насiння соняшнику в Українi становила близько 2,1 млн т, а нинiшнього сезону саме стiльки насiння й буде зiбрано, то, з огляду на наявнiсть експортного мита на насiння (17%) i низьку маржу мiж свiтовими цiнами на соняшникову олiю та насiння соняшнику,у 2001/02 МР практично весь вирощений соняшник буде перероблено на вiтчизняних пiдприємствах. Реально ж обсяги переробки будуть меншi, нiж вирощенi 2,1 млн т — слiд врахувати потребу господарств у насiннi на майбутнiй рiк, втрати, кондитерське споживання соняшнику, експорт тощо.
У такiй ситуацiї монопольне становище пiдприємств є об’єктивним, оскiльки лише самi пiдприємства здатнi, закупаючи дорогу сировину, мiнiмiзувати затрати з її переробки й здешевити вартiсть виробленої олiї. Давальницькi схеми переробки олiї на пiдприємствах стають невигiдними; до того ж, самi заводи прагнутимуть пускати “давальцiв” на переробку лише у другiй половинi сезону, коли скорочення внутрiшньої пропозицiї насiння й рiзке зростання цiн на нього призведуть до скорочення можливостей щодо закупiвлi насiння пiдприємствами за рахунок власних обiгових коштiв i до зниження рентабельностi виробництва олiї.
Сказане вище не означає, що соняшник у 2001/02 МР взагалi не перероблятимуть як двальницьку сировину. Високi внутрiшнi цiни на олiю стимулюватимуть компанiї до переробки сировини й реалiзацiї олiї на внутрiшньому ринку, проте з метою експорту олiї давальницька переробка насiння, вочевидь, буде менш ефективною. Отже, нинiшнiй сезон буде вкрай несприятливим для тих трейдерiв, якi ранiше займалися експортом насiння. Схема їхньої роботи найшвидше полягатиме у закупiвлi соняшнику на внутрiшньому ринку й поставках (продажів) його на переробнi пiдприємства.
Hевиразною залишається кон’юнктура свiтового ринку соняшникової олiї. Для українського експорту олiї багато буде залежати вiд реального розмiру врожаю соняшнику в Аргентинi навеснi 2002 року, а також вiд того, наскiльки європейськi споживачi погодяться перейти на споживання iнших олiй або до якої мiри збiльшиться свiтовий попит на українську соняшникову олiю навзамiн скорочення поставок на свiтовий ринок українського соняшнику.
Hинi прогнозується рiзке скорочення виробництва соняшнику в країнах ЄС — основних споживачiв цiєї культури. Так, у 2001 роцi валовий збiр соняшнику у Європi скоротиться на 150 тис. т, до рiвня 3,17 млн т або навiть меншого. Hайбiльше врожай скоротиться в Iспанiї та Францiї. Можливо, Аргентина й зможе збiльшити посiви соняшнику й зiбрати бiльший, анiж торiк, урожай насiння, проте рiзке падiння обсягiв експорту соняшнику з Росiї та України i власних ресурсiв насiння у Європi змусить європейських виробникiв соняшникової олiї або збiльшити закупки соняшникової олiї, у тому числi в Українi, або закупати iншi олiї. Починаючи з березня 2002 року, країни ЄС залежатимуть вiд аргентинського експорту соняшнику й соняшникової олiї як дешевшого, тому основнi вiдвантаження соняшникової олiї з України до Європи буде здiйснено у першiй половинi 2001/02 МР. У другiй половинi сезону українська олiя, мабуть, вантажитиметься переважно у сусiднi країни СHД, Туреччину та на пiвдень Африки.
Масований експорт олiї (навзамiн експорту насiння) у першiй половинi сiльськогосподарського сезону може призвести до того, що ресурси соняшнику на внутрiшньому ринку України буде доволi швидко вичерпано. Певно, вже на початку весни заводи почнуть вiдчувати гострий дефiцит сировини. Масований експорт олiї небезпечний також розвитком дефiциту цього товару на внутрiшньому ринку у другiй половинi сезону i становитиме одну з причин зростання внутрiшнiх цiн на соняшникову олiю. Оскiльки обсяги внутрiшньої переробки соняшнику у 2001/02 МР будуть iстотно нижче вiд тогорiчних з причин, що були зазначенi вище, а олiйнiсть насiння теж помiтно нижча за тогорiчну, то й виробництво олiї також буде нижче вiд тогорiчного — ще одна причина можливого дефiциту олiї на внутрiшньому ринку. Теоретично може з’явитися потреба в iмпортi олiї. Втiм, ми вважаємо, що у другiй половинi сезону високi внутрiшнi цiни на олiю зроблять його продажi на внутрiшньому ринку привабливiшими порiвняно з експортом, що згладить дефiцит.

Питання про збiльшення експорту соняшникової олiї з України у 2001/02 МР, на нашу думку, вирiшиться на користь цього збiльшення. Чинниками, що сприятимуть цьому, будуть:
- зниження обсягiв експорту насiння соняшнику й компенсаторне збiльшення зовнiшнього попиту на українську соняшникову олiю;
- зростання свiтових цiн на соняшникову олiю;
- зростання попиту на соняшникову олiю з боку сусiднiх країн СHД, країн ЄС та Повiнiчної Африки.

Стримуватимуть розвиток експорту:
q зниження внутрiшнього виробництва соняшникової олiї в Українi;
q високi внутрiшнi цiни на насiння соняшнику та, вiдповiдно, на соняшникову олiю;
q можливе збiльшення експорту соняшникової олiї з Аргентини та бiльш низькi цiни на аргентинський товар.
Hа сьогоднi експортний попит на українську соняшникову олiю фiксується на рiвнi $440—445/т FOB порти України, поставляння у жовтнi-листопадi 2001 року.
Очевидним залишається прогноз рiзкого падiння обсягiв або навiть зупинки експорту насiння соняшнику зi сплатою експортного мита. За наявностi достатнiх ресурсiв сировини на внутрiшньому ринку внутрiшнi цiни могли б опуститися до рiвня, прийнятного для експортерiв з урахуванням сплати 17% мита, а експорт насiння мiг би успiшно розвиватися. Проте у разi низького виробництва насiння, як нинiшнього року, внутрiшнi цiни формують не експортери сонiшнику, а експортери соняшникової олiї й переробники соняшнику. Високi внутрiшнi цiни на насiння соняшнику роблять експорт останнiх зi сплатою мита практично невигiдним. Можливо, упродовж сезону свiтовi цiни на соняшник досягнуть достатньо високого для розвитку українського експорту рiвня, проте тi цiни, що їх пропонують за український соняшник нинi — $235—240/т FOB України з поставкою у жовтнi-листопадi, — не приваблюють українських експортерiв.
Для порiвняння: у сусiднiй Угорщинi на Будапештськiй товарнiй бiржi (УСЕ) котирування ф’ючерсiв на насiння соняшнику (олiйнiсть 45%) 10 вересня зафiксованi на рiвнi $220,6/т (жовтень) i $224,2/т (листопад), бiржовий склад — бiржi на Дунаї.
Можливi вiдвантаження насiння до країн СHД у рамках мiжурядових угод щодо вiльної торгiвлi, проте мiсткiсть ринкiв цих країн доволi незначна, аби вплинути на українськi цiни назагал.
Так само як i минулого сезону, у 2001/02 МР успiшно розвиватиметься експорт соняшникового шроту. Заборона на використання у Європi та низцi iнших країн бiлкових компонентiв кормiв тваринного походження приведе до збiльшення зовнiшнього попиту на український шрот. Hизький рiвень вiтчизняного тваринництва i неплатоспроможнiсть споживачiв бiлкових кормiв також сприятимуть експортовi — внутрiшнi цiни на соняшниковий шрот будуть високими стосовно цiн на фуражнi зерновi. Проте ситуацiя може змiнитися, якщо Мiнагрополiтики доб’ється запровадження експортних мит на шроти олiйних (згiдно з iнiцiативою Департаменту тваринництва Мiнiстерства — 10—20%) або навiть простого введення iндикативних цiн на шроти (згiдно зi спiльним Hаказом Мiнагрополiтики, ДАК “Хлiб України” та УААH вiд 01.08 2001 за №231/67/72).
Пiдсумовуючи все сказане вище, зазначимо, що сезон 2001/02 МР буде критичним для ринку соняшнику України, гострий дефiцит сировини, скорочення внутрiшнього виробництва i пропозицiї олiї, високi внутрiшнi цiни на насiння, олiю та шрот i, нарештi, небезпека розвитку iмпорту олiї.
Довiдка: офiцiйний курс HБУ на 13.09.01 становить: 1,00 USD = 5,3421 грн.

М. Верницький,
Iнформацiйна служба
компанiї “Олiмпекс Лтд”

Інтерв'ю
Президент УАВК Микола Пономаренко
На ринку картоплі зараз — ажіотаж, якого не траплялося майже 10 років. Споживачі занепокоєні неврожаєм і закуповуються картоплею на сезон — цілими мішками. Виробники (перш за все городники) нарікають на неврожай. Відтак Україна вперше за... Подробнее
Літо - традиційний час представницьких аграрних зібрань на базі Корпорації "Агро-Союз". VII міжнародна конференція "Самовідновлювальне ефективне землеробство на основі системного підходу" зібрала

1
0