Спецможливості
Техніка та обладнання

Шахта - сушильний універсал-довгожитель

08.08.2017
4522
Шахта - сушильний універсал-довгожитель фото, ілюстрація

На елеваторному комплексі сушіння є одним із найважливіших етапів обробки зерна та підготовки його до зберігання. Цей процес визначає якість продукції, впливає на тривалість зберігання зернових.

 

 

 

Важ­ли­во не про­сто ви­су­ши­ти зер­но до пев­ної во­ло­гості, ще важ­ливіше — щоб у про­цесі сушіння во­но не втра­ти­ло своїх по­каз­ників якості. 

Для цьо­го слід за­без­пе­чи­ти рів­номірне ви­су­шу­ван­ня всьо­го об­ся­гу зер­на — без осе­редків, де тем­пе­ра­ту­ра знач­но ви­ща за до­пу­с­ти­му для кон­крет­но­го ви­ду збіжжя. Про­цес сушіння по­тре­бує на­яв­ності якісно­го об­лад­нан­ня — зер­но­су­шар­ки, яка є най­до­рож­чим еле­мен­том ком­плек­су. То­му май­бутні влас­ни­ки цьо­го тех­но­логічно­го об­ла­дан­ня прискіпли­во підхо­дять до йо­го ви­бо­ру зер­но­су­шар­ки — її ти­пу, ви­роб­ни­ка. Це потрібно вра­хо­ву­ва­ти, щоб про­тя­гом усь­о­го тер­міну її ек­сплу­а­тації мінімізу­ва­ти фінан­сові ви­т­ра­ти та до­дат­кові вкла­ден­ня на її ут­ри­ман­ня у пра­цез­дат­но­му стані, які, зро­зуміло, зу­мов­лю­ють підви­щен­ня со­бівар­­тості кінце­во­го про­дук­ту. Крім то­го, слід бра­ти до ува­ги ще безліч чин­ників, щоб вибір зер­но­су­шиль­но­го об­лад­нан­ня мак­си­маль­но відповідав по­тре­бам гос­по­дар­ст­ва або еле­ва­то­ра, аби во­но бу­ло еко­номічним і про­стим в ек­сплу­а­тації. 

Ба­га­торічна прак­ти­ка ек­сплу­а­тації зер­но­су­ша­рок в умо­вах Ук­раїни засвід­чує, що кра­щи­ми є шахтні су­шар­ки, то­му сьо­годні во­ни є най­по­ши­реніши­ми. Ва­го­мим ар­гу­мен­том на їхню ко­ристь є те, що до 90% ма­си насіння со­няш­ни­ку су­шать са­ме у шахт­них су­шар­ках, хо­ча при цьо­му спо­с­терігається нерівномірність нагріван­ня (до 20°С) насіння. Зва­жа­ю­чи на це, шахтні су­шар­ки ос­таннім ча­сом за­зна­ли вдо­с­ко­на­лен­ня: ко­ро­би заміни­ли напівко­ро­ба­ми, в ре­зуль­таті чо­го відстань від бо­ко­вої стінки до ко­робів збільши­ла­ся із 4–6 до 10–11,5 см; за­ван­та­жу­валь­ний пристрій для уник­нен­ня са­мо­сор­ту­ван­ня насіння пе­ре­об­лад­на­ли: замість од­но­ст­ру­мин­но­го ру­ху, во­рох сип­леть­ся 4–6 стру­ме­ня­ми.
За три­валістю ек­сплу­а­тації шахтні су­шар­ки — бе­зу­мовні ліде­ри, мож­на ска­за­ти — дов­го­жи­телі. 

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу — це, як пра­ви­ло, су­шильні кон­ст­рукції ве­ли­кої про­дук­тив­ності, їх ви­ко­ри­с­то­ву­ють у складі ве­ли­ких зер­но­с­хо­вищ (еле­ва­торів), де во­ни ефек­тив­но пра­цю­ють прак­тич­но без­пе­рерв­но впро­довж ро­ку. Більшість ви­роб­ників про­по­ну­ють са­ме цей варіант для сушіння сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.

Шахт­на зер­но­су­шар­ка скла­дається з однієї або двох пря­мо­кут­них вер­ти­каль­них ка­мер — шахт, які за­пов­ню­ють зер­ном за всією ви­со­тою. Верх­ня ча­с­ти­на шах­ти — су­шиль­на ка­ме­ра, що скла­дається з однієї або кількох зон сушіння, ни­жня — ка­ме­ра охо­ло­д­жен­ня. Над шах­та­ми змон­то­ва­но бун­ке­ри, в яких містить­ся за­пас зер­на. Усе­ре­дині вер­ти­каль­ної су­шиль­ної шах­ти го­ри­зон­таль­ни­ми ря­да­ми у ша­хо­во­му по­ряд­ку розміще­но відкриті зни­зу ме­та­леві ко­ро­би різних форм. Кож­на шах­та за ви­со­тою роз­поділе­на на су­шиль­ну й охо­ло­д­жу­валь­ну ка­ме­ри, і вод­но­час од­на є про­дов­жен­ням дру­гої. Зер­но­су­шар­ка вста­нов­ле­на на фун­да­менті, зер­но в неї по­дається під дією си­ли тяжіння. Зни­зу шах­ти спеціаль­ною си­с­те­мою по­­дається підігріте повітря, яке і су­шить зер­но. 

Виз­на­чаль­ною особ­ливістю зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу є універ­саль­ність при­зна­чен­ня (сушіння ба­га­ть­ох куль­тур). То­му для сушіння всіх сип­ких куль­тур у ве­ли­ких і се­редніх підприємств із ве­ли­ки­ми об­ся­га­ми пе­ре­роб­ки збіжжя різних зер­но­вих найбільшою мірою при­датні са­ме шахтні су­шар­ки. Важ­ли­вою їхньою пе­ре­ва­гою є та­кож здатність су­ши­ти про­дукт будь-якої во­ло­гості, навіть по­над 40%, за­без­пе­чу­ю­чи при цьо­му ви­со­ку рівномірність сушіння. 

Ок­ре­мо вар­то ак­цен­ту­ва­ти ува­гу на такій ха­рак­те­ри­с­тиці, як ре­ку­пе­рація теп­ла — здатність за­бо­ру теп­ла від га­ря­чо­го зер­на і по­вер­нен­ня підігріто­го повітря на­зад у су­шар­ку, що за­без­пе­чує не тільки еко­номію па­ли­ва та еле­к­т­ро­е­нергії, а й — що особ­ли­во важ­ли­во хо­лод­ної по­ри ро­ку — не дає змо­ги зни­зи­ти про­дук­тивність ус­тат­ку­ван­ня. 

Під час прид­бан­ня су­шар­ки особ­ли­ву ува­гу вар­то звер­ну­ти на її про­дук­тивність, яка має відповіда­ти по­туж­ності (відповідно до за­пасів зер­на для сушіння) гос­по­дар­ст­ва. З про­дук­тивністю пов’язані, як пра­ви­ло, її га­ба­ри­ти: що більший об­сяг збіжжя во­на мо­же оп­ра­цю­ва­ти, то во­на більша за об’ємом і ви­со­тою. То­му шахтні су­шар­ки ма­ють знач­ну ви­со­ту, що до­ся­гає 20–25 м. Єди­ний ва­го­мий мінус шахт­них зер­но­су­ша­рок — значні стар­тові інве­с­тиції для їхньо­го прид­бан­ня. Цей мінус із лиш­ком оку­по­вується за ви­ко­нан­ня су­шар­кою ве­ли­ко­го об­ся­гу робіт (про­су­шу­ван­ня), оскільки опе­раційні ви­т­ра­ти під час ро­бо­ти шахт­них су­ша­рок най­нижчі порівня­но із су­шар­ка­ми інших типів.

Узагальнені вимоги, конструкційні та технологічні особливості зерносушарки шахтного типу

Під час по­куп­ки зер­но­су­шар­ки виз­на­чаль­ни­ми фак­то­ра­ми, що впли­ва­ють на вибір май­бут­нь­о­го влас­ни­ка, є по­­каз­ни­ки про­дук­тив­ності су­шар­ки, її енер­го­ви­т­ратність, надій­ність, термін ви­ко­ри­с­тан­ня і ціна. По­куп­ка су­шар­ки шахт­но­го ти­пу із за­кла­де­ним в її кон­ст­рукцію зай­вим по­тенціалом про­дук­тив­ності не­доцільна, оскільки це обу­мо­вить «по­жи­ран­ня» її еко­номічності під час ек­сплу­а­тації. Такі су­шар­ки, за­леж­но від про­дук­тив­ності, мо­жуть бу­ти ве­ли­ко­об’ємни­ми (для за­си­пан­ня зер­на до 240 м3) і ви­со­ко­ме­та­ломісткі. Во­ни по­тре­бу­ють знач­них капіта­ло­в­кла­день, особ­ли­во у будівель­но-мон­тажні ро­бо­ти, такі як: будівництво по­туж­но­го залізо­бе­тон­но­го фун­да­мен­ту і мон­таж са­мої су­шар­ки (до 25% вар­тості су­шар­ки). Внаслідок цьо­го ціна зер­но­су­ша­рок шахт­но­го ти­пу до­сить ви­со­ка. Час їхньо­го зби­ран­ня мон­таж­ною бри­га­дою із трьох-чо­ти­рь­ох осіб ста­но­вить від чо­ти­рь­ох до ше­с­ти тижнів.Газовий пальник має забезпечувати рівномірність нагрівання повітря

Слід та­кож за­зна­чи­ти, що не­за­леж­но від кон­ст­рукції су­шар­ки цьо­го та ін­­ших типів кож­ний вид зер­на для зні­­ман­ня во­ло­гості на 1% із 1 т зер­на по­­тре­­бує од­на­ко­вої кількості теп­ла. Тоб­то су­шар­ки різних типів ма­ють за­без­пе­чи­ти ви­ко­нан­ня од­на­ко­во­го за­вдан­ня — мак­си­маль­но ефек­тив­но до­не­с­ти от­ри­ма­не теп­ло від спа­лю­ван­ня відповідно­го енер­го­носія до зер­на і зро­би­ти це мак­си­мальніо ефек­тив­но, з мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми. Що кра­ще виріше­но та­ке цільо­ве за­вдан­ня, то менші ек­сплу­а­таційні ви­т­ра­ти на сушіння. У зв’яз­ку з тим, що во­ло­ге зер­но по­тре­бує для нагріван­ня (сушіння) од­на­ко­вої кількості теп­ла, мож­на зро­би­ти вис­но­вок: су­шар­ки всіх типів з од­на­ко­вим об­ся­гом за­ван­та­же­но­го зер­на (ро­бо­чим об’ємом) ма­ють при­близ­но од­на­ко­ву про­дук­тивність за умо­ви, що кількості підве­де­но­го теп­ла до­стат­ньо для ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги із збіжжя.

Прак­ти­ка сушіння зер­на на ук­раїн­ських еле­ва­то­рах свідчить, що са­ме зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу, за всіх інших рівних умов, ма­ють найбільші пе­ре­ва­ги пе­ред су­шар­ка­ми-ана­ло­га­ми інших типів з точ­ки зо­ру еко­номічності. Спра­ва в то­му, що теп­ло­обмін відбу­вається за до­по­мо­гою підвідних і відвідних ко­робів, які да­ють змо­гу рівномірно роз­поділи­ти за­галь­ний об­сяг теп­ло­носія в шахті зер­но­су­шар­ки за мінімаль­но­го опо­ру про­хо­д­жен­ню теп­ло­носія. Та­ким чи­ном най­е­фек­тивніше ви­ко­ри­с­то­вується енергія. Крім то­го, шар про­су­шу­ва­но­го ма­теріалу в шахт­них кон­ст­рукціях мен­ший, аніж в інших ти­пах зер­но­су­ша­рок. Оцінку еко­номіч­ності су­ша­рок різних типів про­во­дять спо­со­бом порівнян­ня за­трат енер­го­носія (га­зу) на зни­жен­ня во­ло­гості (сушіння) 1 т зер­на ку­ку­руд­зи на 1%. Ре­зуль­та­ти свідчать, що шахтні су­шар­ки ви­т­ра­ча­ють га­зу мен­ше на 0,3–0,5 м3 на 1т/%.

Зер­но під час сушіння весь час пе­ре­бу­ває в су­шарці. То­му тех­но­логічне ви­ко­нан­ня су­шар­ки, її тех­но­логічні по­то­ки та прин­цип ро­бо­ти по­винні за­без­пе­чу­ва­ти мінімаль­ний кон­такт зер­на, що ру­хається шах­тою в про­цесі сушіння, із нагріти­ми ме­та­ле­ви­ми еле­мен­та­ми кон­ст­рукції, щоб не до­пу­с­ти­ти кон­такт­но­го пе­регріван­ня про­дук­ту, оскільки це не­га­тив­но по­зна­чається на ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня енергії теп­ло­носія, а відповідно — і на ви­т­раті па­ли­ва. 

Од­на із го­ло­вних ви­мог до су­шиль­но­го аг­ре­га­ту — йо­го здатність об­роб­ля­ти ши­ро­кий асор­ти­мент зер­но­вих про­дуктів із різни­ми тех­но­логічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми за ви­со­кої про­дук­тив­ності й порівня­но низь­ких енер­го­ви­т­рат, що, зви­чай­но, є склад­ним інже­нер­но-технічним за­вдан­ням. 

Витрати енергії сушарок

Енер­го­ви­т­ра­ти зер­но­су­шар­ки за­ле­жить від ду­же ба­га­ть­ох чин­ників: ви­ду та якості па­ли­ва, ви­ду та при­зна­чен­ня про­су­шу­ва­но­го ма­­те­ріалу і йо­го по­чат­ко­вих па­ра­метрів (по­чат­ко­ва во­логість, засміченість), за­леж­ності від впли­ву на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. Про­дук­тивність су­­шіння (чи­тай — і рівень енер­го­ви­т­рат на ньо­го) виз­на­чається ефек­тивністю тех­но­логічно­го «поєднан­ня» аген­та сушіння (га­ря­чо­го повітря) з кож­ним зер­нят­ком. Пер­шо­чер­го­ве зна­чен­ня при цьо­му ма­ють тип об­ра­но­го па­ли­ва, си­с­те­ма паль­ників, їхнє кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня. Оскільки во­ни знач­ною мірою виз­на­ча­ють здатність фор­му­ва­ти ефек­тивні по­то­ки (із ви­со­ким ККД віддачі теп­ла зер­ну) теп­ло­го повітря в шахті і по­пе­ре­ди­ти ви­ник­нен­ня застійних зон або ло­каль­них теп­ло­вих по­токів для ви­су­шу­ва­но­го зер­на.

Ме­ханізми, яки­ми ре­гу­люється вихід су­хо­го зер­на, вста­нов­ле­но під шах­та­ми (їх на­зи­ва­ють ви­пу­ск­ни­ми, або роз­ван­та­жу­валь­ни­ми при­ст­ро­я­ми). У шахт­них зер­но­су­шар­ках для цьо­го за­сто­со­ву­ють ви­пускні комбіно­вані, без­пе­рерв­ної і періодич­ної дії технічні при­ст­рої. Швид­кість роз­ван­та­жен­ня зер­на роз­ра­хо­вує комп’ютер­на си­с­те­ма уп­равління на ос­нові да­них тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості про­су­ше­но­го зер­на на ви­ході із су­шар­ки.

Неписані вимоги до конструкції

Є не­пи­сані ви­мо­ги до кон­ст­рукції су­шар­ки, знан­ня яких дає змо­гу ви­бра­ти се­ред на­яв­них на рин­ку су­ша­рок шахт­но­го ти­пу об­лад­нан­ня най­оп­ти­маль­нішої кон­ст­рукції, яке най­кра­ще при­сто­со­ва­не до пев­них умов. То­му за­для оп­тимізації і зде­шев­лен­ня про­це­су сушіння зер­на під час ви­бо­ру й ус­та­нов­ки но­вої су­шар­ки слід звер­та­ти ува­гу на такі тех­но­логічні мо­мен­ти:

— сушіння зер­на має про­хо­ди­ти дбай­ли­во, без трав­му­ван­ня і пе­регріван­ня, з мінімаль­ною кількістю транс­порт­них ме­ханізмів і при­ст­роїв;

— су­шар­ка має пра­цю­ва­ти за ощад­ли­во­го ре­жи­му про­це­су сушіння (змен­шен­ня ме­ханічних по­шко­д­жень). Від­повідно, зер­но за мож­ли­вості має про­хо­ди­ти че­рез су­шар­ку за­зви­чай тільки раз, за ду­же ма­лої швид­кості і під дією си­ли ти­с­ку влас­ної ва­ги;

— га­ря­ча зо­на внутрішньої по­верхні шах­ти і зовнішня об­шив­ка су­шар­ки ма­ють бу­ти теп­лоізо­ль­о­ва­ни­ми. Це до­по­мо­же істот­но зни­зи­ти ви­т­ра­ту теп­ла і, відповідно, па­ли­ва, особ­ли­во з ура­ху­ван­ням кліма­тич­них умов зер­но­ви­роб­ництва Ук­раїни;

— паль­ни­ки і па­лив­на ав­то­ма­ти­ка ма­ють бу­ти якісни­ми, що за­без­пе­чить підтри­ман­ня тем­пе­ра­ту­ри теп­ло­носія на вста­нов­ле­но­му рівні в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі та ра­зом з тим спри­я­ти­ме еко­номії па­ли­ва;

— зер­но­су­шар­ка має пра­цю­ва­ти в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі і не за­ле­жа­ти від вірогідно­го не­га­тив­но­го впли­ву сто­ронніх фак­торів та по­ми­лок об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу, внаслідок чо­го мо­же «по­ст­раж­да­ти» су­шар­ка. То­му во­на має бу­ти мак­си­маль­но ав­то­ма­ти­зо­ва­на, з відповідни­ми бло­ку­ван­ня­ми (ти­пу «за­хист від дур­ня»)! Дат­чи­ки тем­пе­ра­ту­ри, що вхо­дять до скла­ду ав­то­ма­тич­но­го ке­ру­ван­ня су­шар­ки, ма­ють за­побіга­ти не­при­пу­с­ти­мо­му пе­ре­ви­щен­ню тем­пе­ра­ту­ри зер­на і аген­та сушіння.

Потрібно звернути увагу 

Су­шар­ки, по­ряд із ви­со­ки­ми енер­ге­тич­ни­ми по­каз­ни­ка­ми, ма­ють серй­озні про­бле­ми з ви­ки­да­ми зер­но­во­го пи­лу, оскільки зер­но під час сво­го пли­ну ви­со­кою шах­тою зго­ри вниз без­пе­рерв­но сти­кається із по­пе­реч­ни­ми ме­та­ле­ви­ми ко­ро­ба­ми для по­да­ван­ня га­ря­чо­го аген­та сушіння і охо­ло­д­жу­валь­но­го повітря, внаслідок чо­го за­знає здав­лю­ван­ня і ча­ст­ко­во­го сти­ран­ня обо­лон­ко­во­го ша­ру. Як­що в су­шар­ку по­тра­пить во­ло­гий не­о­чи­ще­ний зер­но­вий во­рох, то він мо­же лег­ко за­ст­ря­га­ти між повітропідвідни­ми (відвідни­ми) ко­ро­ба­ми, що мо­же при­зве­с­ти до ут­во­рен­ня ло­каль­них стру­мин­них течій, місце­во­го (осе­ред­ко­во­го) пе­регріван­ня і зре­ш­тою — до по­жежі. В пе­ребігу цьо­го про­це­су ут­во­рюється зер­но­вий пил, який є над­зви­чай­но ви­бу­хо­не­без­печ­ним. Щоб йо­го зібра­ти і ви­да­ли­ти з про­сто­ру су­шар­ки і тим са­мим за­побігти ви­ки­ду зер­но­во­го пи­лу в ат­мо­сфе­ру, не­обхідні ефек­тивні технічні рішен­ня.

Обслуговування зерносушарки

Що кра­ща зручність об­слу­го­ву­ван­ня су­шар­ки, то повнішою мірою во­но за­без­пе­чується та якісніше про­во­дить­ся, а от­же, об­лад­нан­ня про­дук­тивніше і до­вше слу­жить. Без­по­се­ред­ньо у про­цесі ро­бо­ти су­шар­ка май­же не по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня. Про­те слід про­во­ди­ти що­ден­не її очи­щен­ня, особ­ли­во пе­ред пе­ре­хо­дом на сушіння іншо­го ви­ду (партії) зер­на. Зручність для про­ве­ден­ня очи­щен­ня су­шар­ки від за­лишків зер­на та її ре­мон­ту має за­без­пе­чу­ва­ти лег­кий до­ступ у будь-яку точ­ку су­шар­ки та все­ре­ди­ну неї. Від мож­ли­вості ро­би­ти це зруч­но й без­печ­но за­ле­жить по­вно­та і якість об­слу­го­ву­ван­ня об­лад­нан­ня. Ба­жа­но та­кож, щоб усі при­ст­рої (паль­ни­ки, вен­ти­ля­то­ри, при­ст­рої відби­ран­ня проб зер­на) бу­ли розміщені по­за су­шар­кою або при­наймні біля її ос­но­ви і ма­ли за­довільний та без­печ­ний до­ступ. Вен­ти­ля­то­ри вза­галі ба­жа­но, щоб кріпи­ли­ся на фун­да­ментній плиті, тоді вібрація від них не пе­ре­да­ва­ти­меть­ся ме­та­ло­кон­ст­рукції і не роз­хи­ту­ва­ти­ме її з’єднан­ня.

Де будувати зерносушарку? 

Час відліку «за­кла­дан­ня» низь­ких за­трат і фор­му­ван­ня по­каз­ників ефек­тив­ності зер­но­су­шар­ки по­чи­нається із ви­бо­ру місця її мон­та­жу. Кон­ст­рукція су­шар­ки має пев­ною мірою за­без­пе­чу­ва­ти не­за­лежність ре­жи­му ро­­­бо­ти і про­дук­тив­ності від на­прям­ку панівно­го вітру (тоб­то має бу­ти не­за­лежність від ро­зи вітрів) і бу­ти при­сто­со­ва­ною до роз­мі­щен­ня в оп­ти­маль­но­му місці про­ект­ної ді­­лян­ки та повністю впи­су­ва­ти­ся в кон­ст­рук­тив­но-тех­но­логічні рішен­ня під­приємства що­до на­яв­но­го на цій пло­щадці іншо­го тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня — для очи­щен­ня й збе­ріган­ня зер­на, яке є обов’яз­­ко­вим су­путнім об­­лад­­нан­ням, тісно пов’яза­ним із сушінням.

Крім то­го, кон­ст­рукція су­шар­ки має бу­ти надійною, дов­говічною, ви­го­тов­ле­ною із віднос­но не­до­ро­гих, але до­б­рот­них ма­теріалів, що за­без­пе­чить її дов­говічність.

Ба­га­то ню­ансів за­ли­ши­ло­ся по­за ци­ми за­ува­жен­ня­ми. Ад­же на ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня су­шар­ки впли­ва­ють такі речі, як спосіб про­ду­ван­ня теп­ло­носія, особ­ли­вості еле­ментів кон­ст­рукції су­шар­ки, вид за­сто­со­ву­ва­но­го вен­ти­ля­то­ра і навіть кон­ст­рукція йо­го ро­бо­чо­го ко­ле­са. Про це все мож­на довіда­тись у пред­став­ників фірм, які про­по­ну­ють свої су­шар­ки. Од­нак во­ни, на­зи­ва­ю­чи певні пе­ре­ва­ги, ча­с­тень­ко свідо­мо не го­во­рять або за­мов­чу­ють про не­доліки. Вод­но­час в Ук­раїні вже є ба­га­то успішних еле­ва­торів із пе­ревіре­ни­ми ча­сом си­с­те­ма­ми сушіння, до яких вар­то завіта­ти за досвідом і ко­ри­сни­ми по­ра­да­ми. Тоді по­ми­лок бу­де мен­ше, а зер­но збе­ре­жеть­ся кра­ще. 

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завла­бо­ра­торії зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю,  
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інтерв'ю
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі

1
0