Спецможливості
Техніка та обладнання

Са­мохідні об­при­с­ку­вачі. Різно­ма­ніття на рин­ку Ук­раїни

14.01.2016
2163
Са­мохідні об­при­с­ку­вачі. Різно­ма­ніття на рин­ку Ук­раїни фото, ілюстрація

У статті по­да­но технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки са­мохідних об­при­с­ку­вачів імпорт­но­го та вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва, що прой­ш­ли ви­про­бу­ван­ня відповідно до ви­мог нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Ук­раїни, за ре­зуль­та­та­ми яких во­ни от­ри­ма­ли до­пуск на вітчиз­ня­ний ри­нок.

У статті по­да­но технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки са­мохідних об­при­с­ку­вачів імпорт­но­го та вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва, що прой­ш­ли ви­про­бу­ван­ня відповідно до ви­мог нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Ук­раїни, за ре­зуль­та­та­ми яких во­ни от­ри­ма­ли до­пуск на вітчиз­ня­ний ри­нок.

В. Вой­новсь­кий, зав. ла­бо­ра­торії,
А. Вой­новсь­ка, аг­ро­ном,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Щороку світо­ве сільське гос­по­дар­ст­во за­знає ве­ли­чез­них втрат від на­яв­ності в посівах на по­лях хво­роб, шкід­ників та бур’янів. Тільки від кон­ку­ренції бур’янів з куль­тур­ни­ми рос­ли­на­ми щорічні ви­роб­ничі втра­ти в усь­о­му світі пе­ре­ви­щу­ють 20 млрд дол. До то­го ж за­бур’яненість полів спри­чи­нює по­си­лен­ня роз­вит­ку хво­роб рос­лин і розмно­жен­ня шкідників. Такі про­це­си знач­но збільшу­ють втра­ти вро­жаїв та, відпо­відно, фінансів. То­му будь-який фер­мер та роз­ви­не­не підприємство ви­­тра­ча­ють ве­ликі ко­ш­ти на за­купівлю пе­с­ти­цидів, а та­кож су­час­них аг­ре­гатів для якісно­го їхньо­го вне­сен­ня — тоб­то об­при­с­ку­вачів. Сфе­ра за­сто­су­ван­ня цих при­ст­роїв до­сить ши­ро­ка: сільсько­го­с­по­дарські угіддя, фрук­тові са­ди і ви­но­град­ни­ки. Об­при­с­ку­ван­ня дає мож­ливість фер­мерсь­ким гос­по­дар­ст­вам не тільки уник­ну­ти втрат уро­жаю, а й знач­но йо­го збільши­ти.
У справі за­хи­с­ту рос­лин не бу­ває дрібниць, тож не слід до­пу­с­ка­ти по­ми­лок ані під час ви­бо­ру пе­с­ти­цидів, ані під час прид­бан­ня об­при­с­ку­вачів, чи виз­на­чен­ня спо­со­бу об­роб­ки посівів або грун­ту. Будь-яке по­ру­шен­ня тех­но­логії про­ве­ден­ня подібних робіт мо­же до­ро­го ко­ш­ту­ва­ти.
Що яв­ляє со­бою са­мохідний об­при­с­ку­вач? Це ма­ши­на, що вирізняється ав­то­номністю, мобільністю і ви­со­кою про­дук­тивністю. Во­на здат­на роз­ви­ва­ти ро­бо­чу швидкість до 40 км/год. Ве­ли­кий кліренс і мож­ливість зміни ши­ри­ни колії на­дає мож­ливість ефек­тив­но об­роб­ля­ти різні технічні куль­ту­ри. Та­кож су­час­ний са­мохідний об­при­с­ку­вач має всі не­обхідні па­ра­ме­т­ри та ха­рак­те­ри­с­ти­ки для ком­форт­них і без­печ­них умов ро­бо­ти опе­ра­то­ра (табл. 1). У кабіні та­ких ма­шин, як пра­ви­ло, є кон­диціонер, вугільний фільтр для очи­щен­ня повітря й пнев­ма­тич­не сидіння. Розміщен­ня кабіни об­при­с­ку­ва­ча за­без­пе­чує відмінний ог­ляд із місця опе­ра­то­ра і лег­ке ер­го­номічне уп­равління всіма ро­бо­чи­ми про­це­са­ми. Як пра­ви­ло, са­мохідний об­при­с­ку­вач ос­на­ще­ний бор­то­вим комп’юте­ром, що дає змо­гу ефек­тив­но уп­рав­ля­ти ро­бо­чим про­це­сом (ве­деть­ся кон­троль за вне­сен­ням пре­па­ратів у ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі не­за­леж­но від швид­кості ру­ху аг­ре­га­ту, обліко­ву­ють­ся дані що­до ви­ко­на­ної ро­бо­ти і об­роб­ле­ної площі то­що). Всі чо­ти­ри ко­ле­са в са­мохідних об­при­с­ку­ва­чах — ке­ро­вані, по­во­рот ви­ко­нується дво­ма або чо­тир­ма ко­ле­са­ми, підтри­мується кра­бо­вий хід і ко­ре­гу­ван­ня спов­зан­ня задніх коліс за ро­бо­ти на схи­лах. За­вдя­ки повній підвісці шасі за­без­пе­чу­ють­ся відмінний кон­троль за ста­ном до­ро­ги, а та­кож стабільність штан­ги під час про­ве­ден­ня робіт на по­лях. Чо­ти­ри ке­ро­ва­них ко­ле­са на­да­ють чу­до­ву ма­не­в­ровість і спри­я­ють мінімаль­но­му по­шко­д­жен­ню рос­лин, особ­ли­во під час роз­во­ротів на краю по­ля.
За­галь­на кількість за­ве­зе­них в Ук­­раїну са­мохідних об­при­с­ку­вачів — як но­вих, так і тих, що бу­ли у ви­ко­ри­с­танні, — на сьо­годні пе­ре­ви­щує 1000 ма­шин різних мо­дифікацій.
Про­тя­гом ос­танніх п’яти років в УкрНДІПВТ ім. Л По­горіло­го бу­ло фак­тич­но ви­про­бу­ва­но та оціне­но ро­бо­ту по­над 30 різних мо­де­лей са­мохідних об­при­с­ку­вачів світо­вих брендів та по­оди­но­ких пред­став­ників цієї техніки із да­ле­ких за­морсь­ких країн (від Півден­ної та Північної Аме­ри­ки до Східної Євро­пи). Ки­тайські ана­ло­ги та­ких ма­шин на рин­ку Ук­раїни по­ки не пред­став­лені.
Ми про­по­нуємо ко­рот­ку інфор­мацію про тен­денції роз­вит­ку са­мохідних об­при­с­ку­вачів для вне­сен­ня роз­чинів пе­с­ти­цидів за ре­зуль­та­та­ми ви­про­бу­вань за ос­танні п’ять років.
   Один із най­мен­ших са­мохідних об­при­с­ку­вачів — SPRA COUPE ви­роб­ництва ком­панії Challenger. Він при­зна­че­ний для вне­сен­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин на ве­ли­ких пло­щах зер­но­вих, тех­нічних і про­сап­них куль­тур. Цей об­при­с­ку­вач з’явив­ся на рин­ку по­над 20 років то­му. Він має дви­гун по­тужністю до 125 к. с, ме­ханічний привід з ав­то­ма­тич­ною КПП, що дає змо­гу істот­но ско­ро­ти­ти ви­т­ра­ту па­ли­ва і збільши­ти про­дук­тивність. Не­за­леж­на підвіска кож­но­го ко­ле­са ма­ши­ни: пе­ред­ня — на пру­жи­нах у за­критій стійці, зад­ня — на підпру­жи­неній рейці — дає змо­гу за­без­пе­чу­ва­ти точність вне­сен­ня хімікатів за не­ве­ли­кої нор­ми вне­сен­ня во­ди і ро­бо­чої швид­кості до 25 км/год. На об­при­с­ку­вачі за­сто­со­ва­но ста­ле­ву штан­гу за­вшир­ш­ки ли­ше 18 або 24,4 м із відмінним ба­лан­су­ван­ням і за­побіжним ме­ханізмом. Штан­га розміще­на по­за­ду ма­ши­ни. Ре­гу­ль­о­ва­на ши­ри­на колії — від 1829 до 2743 мм і до­рожній просвіт у діапа­зоні від 950 до 1220 мм за­без­пе­чу­ють об­при­с­ку­ва­чу універ­сальність за­сто­су­ван­ня на по­лях, що, порівня­но із причіпни­ми об­при­с­ку­ва­ча­ми, за­без­пе­чує знач­но кра­щу про­дук­тивність. Ма­ши­на справді про­ста в об­слу­го­ву­ванні, об­при­с­ку­вач ос­на­ще­но мінімаль­ною кі­лькістю то­чок ма­щен­ня, а за­вдя­ки від­кид­­­но­му ка­по­ту за­без­пе­чується без­пе­реш­код­ний до­ступ до ос­нов­них еле­ментів, що по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня.
Од­ним із най­по­тужніших са­мохідних об­при­с­ку­вачів, пред­став­ле­них на рин­ку Ук­раїни, є Rogator фірми Challenger. Ці об­при­с­ку­вачі з’яви­ли­ся на рин­ку по­над 15 років то­му. Ма­ши­ну ви­го­тов­ле­но на базі са­мохідно­го шасі трак­тор­но­го ти­пу і ос­на­ще­но дви­гу­ном по­тужністю 256–336 к. с. Швидкісна гідравлічна КПП за­без­пе­чує ро­бо­чу швидкість до 30 км/год. Пнев­ма­тич­на підвіска обох мостів об­при­с­ку­ва­ча із га­зо­на­пов­не­ни­ми амор­ти­за­то­ра­ми за­без­пе­чує до­б­рий кон­такт усіх чо­ти­­рьох коліс із грун­том вод­но­час із відмінною стійкістю та плав­ним хо­дом по­верх­нею по­ля. На мос­тах об­при­с­ку­ва­ча вста­нов­ле­но гідравлічний ме­ханізм зміни ши­ри­ни колії з діапа­зо­ном її ре­гу­лю­ван­ня від 3050 до 3860 мм за ви­со­ти клірен­су 1300 мм. На ма­шині вста­нов­ле­но ста­леві штан­ги за­вшир­ш­ки до 36 м, розміщені по­за­ду. Ви­со­та об­роб­ки по­верхні по­ля — від 780 до 2110 мм.

   Об­при­с­ку­вачі фірми John Deere об­лад­нані дви­гу­на­ми номіна­ль­ною по­туж­ністю від 165 до 325 к. с. До­вжи­на штан­ги — від 18 до 36,5 м. Ши­ри­на колії, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить від 1830 до 4060 мм. Штан­га має об’ємну кон­ст­рукцію, що дає їй змо­гу ви­т­ри­му­ва­ти ви­сокі ди­намічні на­ван­та­жен­ня, які ви­ни­ка­ють на по­чат­ку ру­ху об­при­с­ку­ва­ча, пе­ред зу­пин­кою та під час по­во­ротів аг­ре­га­ту. Ці на­ван­та­жен­ня по­гли­на­ють­ся оригіна­ль­ною си­с­те­мою підвіски у фор­мі па­ра­ле­ло­г­ра­ма із гідравліч­ни­ми амор­ти­за­то­ра­ми. Та­ке ос­на­щен­ня штан­ги особ­ли­во ак­ту­аль­не за ро­бо­ти на не­рівній місце­вості. Ви­ко­ри­с­тан­ня на об­при­с­ку­ва­чах ви­со­ко­про­дук­тив­ної на­сос­ної си­с­те­ми да­ло мож­ливість вно­си­ти ви­сокі (по­над 470 л/га) нор­ми ро­бо­чо­го роз­чи­ну пе­с­ти­цидів на ро­бочій швид­кості до 40 км/год.
   Ком­панія Amazone із 2010 ро­ку серійно ви­роб­ляє са­мохідні штан­гові об­при­с­ку­вачі Pantera, які до­б­ре за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе за ви­ко­ри­с­тан­ня у різ­них ви­роб­ни­чих умо­вах як у Європі, так і в Ук­раїні. Ма­ши­на ос­на­ще­на дви­гу­на­ми від 200 до 220 к. с. Без­ступінча­с­тий гідро­ста­тич­ний привід трансмісії за­без­пе­чує мак­си­маль­ну ро­бо­чу швидкість ру­ху об­при­с­ку­ва­ча — 20 км/год, а транс­порт­ну — до 50 км/год. Гальмівна си­с­те­ма пневмогідравлічного типу.
На об­при­с­ку­ва­чах вста­нов­ле­но ком­пакт­не пнев­ма­тич­не шасі тан­дем­но­го ти­пу, за­вдя­ки яко­му ши­ри­на колії мо­же без­ступінча­с­то зміню­ва­ти­ся у ме­жах від 1800 до 2600 мм. Роз­роб­ка кон­ст­рукції та­ко­го шасі пе­ред­ба­чає зни­жен­ня на­ван­та­жен­ня на штан­ги до мініму­му навіть у не­про­стих умо­вах ек­сплу­а­тації. До­рожній просвіт об­при­с­ку­ва­ча Pantera ста­но­вить 1100–1700 мм. Ви­ко­ри­с­та­на в об­при­с­ку­ва­чах гідро­ди­намічна кон­цепція амор­ти­зації із си­с­те­мою стабілізації ко­ли­вань за­без­пе­чує стійку ро­бо­ту аг­ре­га­ту. Штан­га ма­ши­ни має ши­ри­ну за­хва­ту від 24 до 40 м за діапа­зо­ну роз­та­шу­ван­ня над по­верх­нею по­ля від 500 до 2500 мм.

   Ком­панія Tecnoma на­ла­го­ди­ла ви­роб­ництво са­мохідних штан­го­вих об­при­с­ку­вачів серії Laser. Ці ма­ши­ни ма­ють міцне та надійне шасі, яке повністю підвіше­не на пнев­ма­тич­них по­душ­ках і пе­редніх гідравлічних амор­ти­за­то­рах. Та­ка кон­ст­рукція підвіски за­без­пе­чує ма­не­в­реність як під час ро­бо­ти, так і за транс­порт­них пе­реїздів до­ро­га­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня. Ак­тив­на пнев­ма­тич­на підвіска AXAIR має чо­ти­ри пнев­ма­тичні по­душ­ки із дво­ма вирівню­валь­ни­ми кла­па­на­ми, за­вдя­ки яким вдаєть­ся, не­за­леж­но від на­ван­та­жен­ня, підтри­му­ва­ти постійну ви­со­ту ра­ми об­при­с­ку­ва­ча. Крім підвіски AXAIR, са­мохідні об­при­с­ку­вачі Laser об­лад­нані си­с­те­мою амор­ти­зації штанг. На­явність та­кої си­с­те­ми дає змо­гу збільши­ти ро­бо­чу швид­кість під час про­ве­ден­ня об­при­с­ку­ван­ня та поліпши­ти якість об­роб­ки, а та­кож по­до­вжує термін служ­би скла­до­вих штан­ги та кра­ще адап­тує об­при­с­ку­вач до різних умов ро­бо­ти. Ма­ши­ни ос­на­ще­но дви­гу­на­ми по­тужністю від 140 до 240 к. с. Шта­га об­при­с­ку­ва­ча за­без­пе­чує за­хват від 24 до 42 м. Ши­ри­на колії ста­но­вить від 1800 до 2700 мм. Кліренс зав­виш­ки до 1800 мм.

   Інтернаціональна компанія Hardi впевнено завоювала довіру українських аграріїв завдяки виробництву техніки для захисту рослин. Із всієї лінійки обприскувачів Hardi найзатребуванішим є самохідний обприскувач. Основний девіз компанії — виробництво техніки, яка б гарантувала ефективність використання ЗЗР, своєчасність та точність їхнього внесення. В Україні вона представлена серією Alpha Evo Twin Force і пропонується українським аграріям компанією «Спектр-Агротехніка», яка є офіційним представником компанії Hardi. Принцип дії самохідних обприскувачів, які поставляються на ринок України, грунтується на примусовому осадженні крапель робочого розчину за допомогою повітряної системи TWIN. Отже, є унікальна можливість проводити обробку у вітряну погоду, за повітряного потоку, швидкість якого знаходиться в межах 0–35 м/с. Найкраща система внесення засобів захисту у світі допоможе вам заощадити до 30% ваших витрат на засоби захисту. Система TWIN дає змогу збільшити вікно обприскування на 50%, і проводити розпилення в більш вітряних умовах. Звичайні умови розпилення: швидкість вітру — 4 м/с, робота із повітряною підтримкою — 8 м/с. Спільна система зміни кута атаки розпилення і повітряної підтримки, що компенсує зміну напрямку вітру. (Пово­рот вперед до +40°, поворот назад — 30°.) Все це забезпечить якісне покриття листкової поверхні з усіх сторін робочою рідиною та проникнення її всередину рослин.
Ці обприскувачі комплектуються штангами TWIN FORCE завширшки від 18 до 36 м, які забезпечують продуктивність і стабільність, очікувану від сучасних штанг. Також штангу оснащено системою автоматичної підтримки висоти AutoHeight, яка автоматично керує функціями висоти, нахилу і уклону штанги, що є ще одним великим плюсом за роботи на швидкості понад 20 км/год.
Обприскувачі також оснащено унікальної системою управління витратою робочої рідини DynamicFluid4, що  основана на спільній роботі чотирьох датчиків, які контролюють оберти ВВП, клапан регулювання тиску, витрату рідини та тиск, що у поєднанні із відповідним програмним забезпеченням і керамічним клапаном регулювання тиску гарантує миттєве і точне адаптування робочого тиску до зміни швидкості руху. Додатково відбувається коригування від двох інших джерел швидкістю руху агрегату (GPS інформація + датчик швидкості на колесі) і шириною захвату.
Обприскувачі обладнані двигунами Deutz потужністю 210 к. с. із середньою витратою палива 1000 г/га під час роботи із повітряною підтримкою, і 700–800 г/га — без повітряної підтримки.
Alpha Evo має прекрасний баланс ваги між передньою і задньою частинами — 52/48% і низьку загальну масу 9000 кг, що створює оптимальне співвідношення вага/потужність і високу продуктивність навіть на мокрому від дощу полі, забезпечуючи цим стабільну їзду. Високий кліренс — від 165 см, який є базовим для України (можливий також 120 і 150 см) дає змогу обробляти посіви ріпаку навіть у період дозрівання без втрат урожаю.
Просте управління і маневреність, три варіанти управління, активується педаллю: тільки передні колеса для транспортного руху, чотири колеса в режимі поля або крабовий рух для складних умов. Найголовніше, управління чотирма колесами, яке ефективно використовується при розвороті із радіусом 462 см і забезпечує 100%-ве збереження цілісності культур.

   Львівський об­при­с­ку­вач ОСШ-3,5-27 об­лад­на­но ше­с­ти­циліндро­вим ряд­ним дви­гу­ном DEUTZ по­тужністю 210 к. с. Ком­плек­тується штан­гою за­вшир­ш­ки 27 м із мож­ливістю її пе­ре­на­ла­го­д­жу­ван­ня на ши­ри­ну за­хва­ту 18, 24 та 21,6 м. Ши­ри­на колії ста­но­вить від 2930 до 3500 мм. Кліренс об­при­с­ку­ва­ча зав­виш­ки 1800–1860 мм. Ви­со­та роз­міщен­ня штан­ги над по­верх­нею по­ля — від 650 до 2730 мм. Си­с­те­ма стабілізації штан­ги за­без­пе­чує на­леж­ну ви­со­ту та ут­ри­мує її як від го­ри­зон­таль­них, так і вер­ти­каль­них відхи­лень. Уп­равління си­с­те­мою об­при­с­ку­ван­ня відбу­вається із пуль­та ке­ру­ван­ня, який розміще­но у кабіні об­при­с­ку­ва­ча. Шу­мо- і віброізо­ль­о­ва­на кабіна об­лад­на­на кон­диціоне­ром, вугільним фільтром очи­щен­ня повітря, зруч­ни­ми сидіння­ми для водія та помічни­ка.
Ос­новні по­каз­ни­ки, що ха­рак­те­ри­зу­ють якість ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су об­при­с­ку­вачів, — це про­пу­ск­на здатність фор­су­нок роз­пи­лю­ва­ча (швид­кість ви­ли­ван­ня ріди­ни че­рез один роз­пи­лю­вач), нерівномірність ви­ли­ван­ня між роз­пи­лю­ва­ча­ми, гу­с­то­та по­крит­тя об­роб­ле­ної по­верхні крап­ля­ми, се­ред­нь­оз­ва­же­ний медіан­но-ма­со­вий діаметр сліду крап­лин. Відповідно до ви­мог міжна­род­них стан­дартів, що гар­монізо­вані в Ук­раїні, ці по­каз­ни­ки ма­ють відповіда­ти вста­нов­ле­ним нор­мам. У табл. 2 на­ве­де­но технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки та по­каз­ни­ки якості де­я­ких са­мохідних об­при­с­ку­вачів, які прой­ш­ли ви­про­бу­ван­ня.

   Під час ви­про­бу­вань са­мохідних об­при­с­ку­вачів ре­зуль­та­ти всіх ма­шин за якістю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су за­до­воль­ни­ли ви­мо­ги нор­ма­тив­них до­ку­ментів, але ро­бочі по­каз­ни­ки різ­нять­ся між со­бою, то­му що під час ви­про­бу­вань ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли різні за ти­пом та про­дук­тивністю роз­пи­лю­вачі, бу­ла різна нор­ма вне­сен­ня та різна ши­ри­на за­хва­ту.
Ди­лерські ком­панії сьо­годні про­по­ну­ють чи не най­шир­ший вибір об­при­с­ку­вачів в Ук­раїні, асор­ти­мент яких на рин­ку постійно онов­люється. Лінійка кож­но­го відо­мо­го світо­во­го ви­роб­ни­ка об­при­с­ку­валь­но­го об­лад­нан­ня скла­дається із двох-трьох ма­рок, кож­на із яких, своєю чер­гою, має кілька мо­де­лей ма­шин. Та­ким чи­ном, на рин­ку на­явні кілька де­сятків мо­де­лей об­при­с­ку­вачів для різних ви­роб­ни­чих по­треб, як то ка­жуть, на різний смак. Під час їхньо­го ви­го­тов­лен­ня ви­роб­ни­ки бе­руть до ува­ги спе­цифіку фізіології та аг­ро­техніки тих чи інших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур і вра­хо­ву­ють ті за­вдан­ня, які ма­ють ви­ко­ну­ва­ти об­при­с­ку­вачі у кон­крет­но­му гос­по­дарстві. Поліп­шен­ню якості об­роб­ки спри­я­ють та­кож ба­га­то технічних рішень що­до стабі­лізації по­ло­жен­ня ро­бо­чих ор­ганів, зни­жен­ня рівня огріхів та по­шко­д­жен­ня рос­лин під час об­роб­ки на полі.
Зро­с­та­ю­чий по­пит на са­мохідні оп­ри­с­ку­вачі в Ук­раїні відповідає су­ча­с­ним світо­вим тен­денціям роз­вит­ку аг­ро­тех­но­логій, що все шир­ше за­сто­со­ву­ють хімічні за­со­би уп­равління про­дук­тив­ністю по­льо­вих куль­тур.
По­льові са­мохідні об­при­с­ку­вачі ефек­­­­тивні за­вдя­ки низці суттєвих пе­ре­ваг над причіпни­ми. Се­ред них особ­ли­во важ­ли­ви­ми є ви­сокі ро­бочі швид­кості та, відповідно, про­дук­тивність, знач­на ви­со­та клірен­су та мож­ливість об­робітку ви­со­ко­с­теб­ло­вих куль­тур і ре­гу­лю­ван­ня колії, мобільність і не­за­лежність, ви­со­ка еко­логічність. Та­кож має не­аби­я­ке зна­чен­ня і ком­фортність умов ро­бо­ти опе­ра­то­ра. Са­мохідні об­при­с­ку­вачі різні за си­с­те­мою об­при­с­ку­ван­ня, ви­со­тою клірен­су, розміра­ми штанг. Слід пра­виль­но до­би­ра­ти об­при­с­ку­вачі — відповідно до об­роб­лю­ва­ної куль­ту­ри, інак­ше об­при­с­ку­ван­ня за­вдасть більше шко­ди рос­ли­нам, аніж ко­ристі.

Інтерв'ю
    Нові «Правила використання повітряного простору України» викликали чимало запитань та нарікань з боку користувачів безпілотників. Ми поспілкувалися із керівником компанії Drone.ua Валерієм Яковенком, щоб дізнатися, які ж наслідки... Подробнее
Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України
Ідея спалювати в котлах ТЕЦ солому ще в 80-х здалася б смішною. Однак зараз учені бачать не тільки можливість замінити ним, кукурудзяним і соняшним бадиллям дві третини газу, але й доводять, що тепло

1
0