Спецможливості
Агробізнес

Ріпак: в очіку­ванні на ви­рок

01.08.2011
411
Ріпак: в очіку­ванні на ви­рок фото, ілюстрація

У світі ви­роб­ництво ріпа­ку в но­во­му се­зоні де­що зни­зить­ся про­ти торішньо­го, в Ук­раїні - збільшить­ся. Пер­спек­ти­ви за­ро­би­ти на ріпа­ку у фер­мерів не­по­гані. Тим більше, що на пше­ниці "не роз­же­неш­ся": по­купці відніма­ють із ціни ПДВ й ек­с­порт­не ми­то. "На­плю­ва­ти у кри­ни­цю" мо­же вла­да, як­що за­про­ва­дить ви­візне ми­то ще й на ріпак.

У світі ви­роб­ництво ріпа­ку в но­во­му се­зоні де­що зни­зить­ся про­ти торішньо­го, в Ук­раїні - збільшить­ся. Пер­спек­ти­ви за­ро­би­ти на ріпа­ку у фер­мерів не­по­гані. Тим більше, що на пше­ниці "не роз­же­неш­ся": по­купці відніма­ють із ціни ПДВ й ек­с­порт­не ми­то. "На­плю­ва­ти у кри­ни­цю" мо­же вла­да, як­що за­про­ва­дить ви­візне ми­то ще й на ріпак.

Уро­жай ріпа­ку в світі, по­при збіль­шен­­ня зби­ра­ної площі порівня­но з 2010-2011 мар­ке­тин­го­вим ро­ком (МР), де­що зни­зить­ся че­рез віднос­но низь­ку вро­жайність. В Ук­раїні теж очіку­ють на зни­жен­ня вро­жай­ності, про­те ва­ло­вий збір має збільши­тись на 5-10 відсотків.
Скільки збе­ре­мо
і за скільки про­да­мо
Під уро­жай цьо­го ро­ку ріпак, за оцін­кою "Про­аг­ро", висіяли на площі 1,18 млн га про­ти торішніх 0,9 млн га. "Осін­ній період роз­вит­ку ріпа­ку ха­рак­те­ри­зу­вав­ся по­су­ш­ливістю в період оп­ти­маль­них строків сівби та не­до­статнім роз­вит­ком рос­лин для входження в зи­му. Посіви бу­ли по­шко­д­жені мо­ро­за­ми. На 20% посівів, які за­ги­ну­ли взим­ку чи ви­я­ви­ли­ся розрідже­ни­ми, висіяли інші куль­ту­ри", - повідо­ми­ли ек­с­пер­ти ком­панії "Про­аг­ро". Три­валі дощі на­прикін­ці черв­ня - на по­чат­ку лип­ня та­кож не­спри­ят­ли­во по­зна­чи­ли­ся на посівах рі­па­­ку. Че­рез опа­ди аг­раріям ба­га­ть­ох ре­гіонів до­ве­ло­ся відкла­с­ти зби­ран­ня цієї куль­ту­ри на по­чат­ку лип­ня. Ви­со­ка во­логість може спричинити втра­ти якості та кіль­кос­ті вро­жаю. Очікується, що зби­­ра­на пло­ща ста­но­ви­ти­ме 910-990 тис. гектарів.
У "Про­аг­ро" ви­роб­ництво ріпа­ку очі­ку­ють в об­сязі 1,62 млн т (+10% до рівня 2010 ро­ку), ек­с­порт - 1,55 млн т. Ек­с­пер­­ти "Аг­ро­фак­су" (про­ект Ні­­мець­ко-Ук­раїнський Аг­рар­ний Діалог) про­гно­зу­ють вро­жай ріпа­ку на рівні 1,5 млн т, 90% цьо­го об­ся­гу ек­с­пор­ту­ва­ти­меть­ся.
До речі, Ук­раїна - дру­га у світі за ек­с­пор­том ріпа­ку. Річ у ті­м, що країни, які є найбільши­ми ви­роб­ни­ка­ми цієї куль­ту­ри, на­прав­ля­ють її на внутрішню пе­ре­роб­ку. Євро­со­юз і Ки­тай - навіть ще й ім­пор­ту­ють.
Ук­раїна та­кож пе­ре­роб­ля­ла від 80 до 200 тис. т ріпа­ку за се­зон до 2009 ро­ку й ек­с­пор­ту­ва­ла ріпа­ко­ву олію та ма­ку­ху. Від­тоді суттєво збільши­лися вро­жаї со­няш­ни­ку, а йо­го пе­ре­роб­ка пе­ре­ви­щує 6,5 млн т на се­зон. Збут со­няш­ни­ко­вої олії все­ре­дині країни та ек­с­порт кра­ще на­ла­го­д­же­ні, от­же, вітчиз­няні ОЕ­Зи втра­ти­ли цікавість до ріпа­ку.
Внутрішні ціни на ріпак із по­чат­ком зби­раль­ної кам­панії по­ча­ли зро­ста­ти. На­прикінці черв­ня ріпак за­ку­по­ву­вав­ся в пор­тах за ціною 5,05-5,1 тис. грн за тон­ну. "Ряд по­купців у пор­тах ма­ли на ру­ках кон­трак­ти на відван­та­жен­ня ріпа­ку на ек­с­порт уже у липні. Це сти­му­лю­ва­ло за­купівлі з са­мо­го по­чат­ку се­зо­ну, - по­яс­нює Ми­ко­ла Верніць­кий, ди­рек­тор "Про­аг­ро". - Аг­рарії, на­впа­ки, не по­спі­ша­ли про­да­ва­ти перші партії зібра­но­го вро­жаю".
Ціни на еле­ва­то­рах на ­по­чат­ку лип­ня, за да­ни­ми "Аг­ро­фак­су", ста­но­ви­ли 4-4,1 тис. грн/т, а до се­ре­ди­ни міся­ця зрос­ли вже до 4,8-4,9 тис. грн/тонну.
Ек­с­пер­ти "Про­аг­ро" вва­жа­ють, що у серпні про­по­зиція ріпа­ку збіль­шить­ся й ціни, вірогідно, не підви­щу­ва­ти­муть­ся.

У пла­нах - об­кла­с­ти ми­том
"Не­за­лежні спо­с­терігачі звер­та­ють ува­гу на взаємозв'язок інве­с­тицій із при­бут­ком від ек­с­пор­ту та кри­ти­ку­ють за­ко­но­про­ек­ти про вве­ден­ня вивізних мит", - підкрес­лю­ють ек­с­пер­ти "Аг­ро­фак­су".
Спра­ва в то­му, що після за­про­ва­д­жен­ня ек­с­порт­них мит на ос­новні зер­но­ві (пшеницю, ячмінь і кукурудзу) в цьо­му се­зоні Міне­ко­но­м­роз­вит­ку про­по­нує вве­с­ти з лип­ня 2012 ро­ку ми­то на де­які олійні. Відповідний за­ко­но­про­ект ще не оп­ри­люд­не­ний, про­те уря­довці вже об­го­во­рю­ють мож­ливість вста­­­­­нов­лен­ня вивізних мит:
   11% (але не мен­ше 53 євро/т) -
на ріпак;
   8% (не мен­ше 30 євро/т) - на сою;
   10% (не мен­ше 90 євро/т) - на со­няш­ни­ко­ву олію.
Віце-пре­зи­дент Асоціації фер­мерів і зем­ле­влас­ників Ук­раїни (АФ­ЗУ) Ле­онід Ки­ри­чен­ко впев­не­ний у то­му, що ми­та бу­дуть вве­дені. "На пше­ни­цю за­про­ва­ди­ли ми­та - аг­рарії про­мов­ча­ли. На олійні ми­та теж вве­дуть". - ко­мен­тує він.
Як вва­жа­ють у про­екті Німець­ко-Ук­раїнський Аг­рар­ний Діалог, уве­ден­ня ек­с­порт­но­го ми­та на ріпак на­ступ­но­го ро­ку мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня ви­роб­ництва цієї куль­ту­ри. Фер­ме­ри, ві­ро­гідно, ско­ро­чу­ва­ти­муть посіви ріпа­ку че­рез очіку­ван­ня зни­жен­ня еко­номічної при­ваб­ли­вості йо­го ви­роб­ництва.
Про­те ті ви­роб­ни­ки, які ма­ють ріпак у сівозміні й до­три­му­ють­ся тех­но­логії за будь-яких умов, не відмов­ля­ти­муть­ся від цієї куль­ту­ри. "Ріпак нам потрібний у сівозміні", - за­пев­няє Еду­ард Ро­ман­ков, керівник аг­рар­но­го підрозділу кор­по­рації "Аг­ро-Со­юз". От­же, за мож­ли­во­го вве­ден­ня вивізно­го ми­та ком­панія пло­щу під ріпа­ком не ско­ро­чу­ва­ти­ме.
"Це (за­про­ва­д­жен­ня мит на олійні. - Ред.) бу­де ве­ли­чез­ним уда­ром по ви­роб­ни­ках", - підкреслює Ле­онід Ки­ри­чен­ко. За йо­го сло­ва­ми, ос­танніми ро­ка­ми фер­ме­ри мо­дернізу­ва­ли своє ви­роб­ництво, при­див­ля­лись до но­вих тех­но­логій, ку­пу­ва­ли техніку. Че­рез вве­ден­ня ек­с­порт­них мит во­ни та­кої мож­ли­вості не ма­ти­муть.
Ми­ко­ла Ком­па­нець, очільник пре­д­став­ництва WJ Grain в Ук­раїні (по­­туж­ний опе­ра­тор на рин­ку ріпа­ку), вва­жає, що в разі вве­ден­ня мит мож­ливі два сце­нарії роз­вит­ку подій. Пер­ший: відбу­деть­ся те, що сво­го ча­су спо­с­теріга­ло­ся на рин­ку со­няш­ни­ку: весь ріпак пе­ре­роб­ля­ти­муть. Дру­гий: ріпак і на­далі ек­с­пор­ту­ва­ти­меть­ся, а фер­ме­ри втра­тять ча­с­ти­ну до­хо­ду - те, що піде в каз­ну у ви­гляді мит. Са­ме це нині відбу­вається на зер­но­во­му рин­ку. До­свід­че­ний трей­дер у пер­ший варіант не ду­же вірить, хо­ча й при­пу­с­кає, що чи­нов­ни­ки за­про­по­ну­ють якийсь ціка­вий про­ект, на­при­клад, біоди­зель­ний. Що сто­сується пе­ре­роб­ки на про­до­воль­чу олію, в Ук­раїні цим мо­же зай­ма­ти­ся да­ле­ко не кож­не під­приємство. "Ті три підприємства, що тех­но­логічно го­тові пе­ре­роб­ля­ти ріпак, не зацікав­лені у ве­ли­ких за­па­сах, - вва­жає Ми­ко­ла Ком­па­нець. - Для ріпа­ку є не­ве­ли­кий за­зор з лип­ня й до по­чат­ку зби­ран­ня со­няш­ни­ку". Для більшості ви­роб­ників це оз­на­чає відда­ле­ну ло­гісти­ку, для всіх - вузь­кий ри­нок збу­ту.

Ма­ри­на Моісеєва
m.moiseieva@univest-media.com
Фотоматеріали з архіву Top Agrar

Попередня стаття

Інтерв'ю
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.

1
0