Спецможливості
Новини

Рейтинг фiрм агропромислового ринку Європи

05.06.2008
505
Рейтинг фiрм агропромислового ринку Європи фото, ілюстрація
Рейтинг фiрм агропромислового ринку Європи

Рейтинг фiрм агропромислового ринку Європи
Пiдвищення ефективностi й перспективний розвиток рiзних галузей сiльськогосподарського виробництва за ринкових умов зумовлює широке використання досягнень провiдних фiрм - представникiв агропромислового ринку Європи. Певний iнтерес щодо цього становлять результати оцiнювання дiяльностi 50 фiрм, компанiй, пiдприємств та банкiвсько-фiнансових органiзацiй, що ведуть перед у рiзних галузях i сферах АПК країн Євросоюзу.
Таке оцiнювання наприкiнцi кожного року проводить Hiмецьке Сiльськогосподарське Товариство - DLG ("Пропозицiя", 1999, №6, с.9).Результати проведеного за останнi три роки оцiнювання (за 100-бальною системою) наведено у таблицi. Мiсця в нiй розподiлено за рейтингом 2000 року.
У галузi розробки, виготовлення та продажу сiльгосптехнiки компанiя "Фендт" набрала максимальну кiлькiсть балiв, обiйшовши "на пiвколеса" свого постiйного конкурента - концерн "Клаас". Успiх компанiї "Фендт" пояснюється iнновацiйним пiдходом у розробцi й просуваннi на ринок своєї нової технiки, реалiзацiєю новiтнiх науково-технiчних дослiджень у конструюваннi та удосконаленнi тракторiв, польових комплексiв машин та зернозбиральних комбайнiв (наприклад, впровадження бортової автоматизованої системи контролю та управлiння процесом збирання Variotronic).
Уже традицiйно (1997-2000 роки) до першої п’ятiрки виробникiв сiльгосптехнiки входять вiдомi фiрми "Джон Дiр", "Лемкен", "Амацоне". Компанiя "Кейс" зберегла свiй рейтинг у залiковiй десятцi (а "Hью Холланд" дещо втратила, оскiльки пiсля злиття з компанiєю "Кейс" у групу CNH за нею лишилася лише торгова марка).
Помiтним є поступ пiдприємства "Кроне", яке ранiше до десятки не входило.Фірма "Кроне" пропонує сучасну систему машин i технологiй iз заготiвлi кормiв, яка охоплює практично всi збиральнi процеси й операцiї. У номiнацiї виробникiв польових комплексiв машин багато експертiв визнали цю фiрму "особливо iнновацiйним пiдприємством".
Великий iнтерес, як завжди, викликає рейтинг фiрм - виробникiв технiки для тваринницьких ферм. Ця сфера європейського агроринку характеризується динамiзмом i значними iнновацiями у своєму розвитку. Передусiм це стосується технiчного забезпечення молочного скотарства. Hаприклад, доїльнi установки тут вiдiграють таку саму ключову роль, що й зернозбиральнi комбайни у землеробствi, проте якщо експлуатацiйна надiйнiсть останнiх є важливою в перiод жнив, то для засобiв доїння безпека дiї на вим’я корiв, забезпечення продуктивностi та справний технiчний стан обов’язковi 365 днiв на рiк. Це й зумовлює постiйну увагу до продуцентiв технiки для виробництва молока.
Hа ринку тваринницької технiки впродовж усiх рокiв проведення рейтингiв iмiджу фiрм беззмiнним лiдером залишається концерн "Вестфалiя Ландтехнiк". За ним з дивовижною наполегливiстю iде компанiя "Альфа Лаваль Агрi" (торiк перейменована на "ДеЛаваль"). Почесне, п’яте, мiсце в десятцi належить фiрмi "Лелi", що змусила говорити про себе в 1998 роцi. Тодi фiрма здiйснила справжнiй iнновацiйний прорив на ринку в роботизацiї виробництва молока. Hинi доїльний робот у молочних господарствах країн європейського Пiвнiчного Заходу - не дивина, всього на фермах свiту експлуатується близько 900 роботизованих комплексiв, сконструйованих рiзними компанiями. Проте найбiльш опрацьованою та широко впроваджуваною системою автоматичного молоковиробництва є робот "Астронавт" фiрми "Лелi", що демонструє "живе доїння" на багатьох агропромислових виставках. I ще один виробник доїльно-молочного обладнання демонструє значнi досягнення - фiрма "Леммер-Фуллвуд", яка посiла в десятцi машинобудiвникiв для тваринництва сьоме мiсце.
У технiчному забезпеченнi свинарства стабiльно домiнують вiдомi компанiї "Біг Дачмен" i WEDA (третя й четверта позицiї в десятку). Одним iз чинникiв, що забезпечує "Біг Дачмен" високий рейтинг, є активнiсть її на "схiдному ринку": сучасна технiка й високi технологiї виробництва у свинарствi й птахiвництвi, що їх пропонує ця фiрма, ефективно використовуються на фермах та пiдприємствах країн СHД i Балтiї. Ранговi змiни вiдбулися також у кiнцi десятка, куди вперше увiйшли фiрми "Форстер" (засоби автоматизацiї випоювання телят) i "Лаак" (об’ємно-планувальнi рiшення та будiвельнi конструкцiї).
Цiкавi особливостi спостерiгаються у роздiлi агрохiмiї, захисту рослин та насiнництва. Тут, на вiдмiну вiд iнших областей, ранжир першої шiстки фiрм є стабiльним, вiн практично не змiнився з 1998 року. Для цих компанiй та пiдприємств характерними є серйознi iнновацiї у бiотехнологiї, геннiй iнженерiї, екологiзацiї в розробках та постачаннi своєї продукцiї на ринок, а також широка рекламна дiяльнiсть. Об’єднання фiрм "АгрЕво" та "Рон Пуленк" у нiмецько-французьку групу "Авентiс", що вiдбулося торiк, спричинило незначне зниження її рангу i втрату кiлькох балiв (п’яте мiсце фiрми "Авентiс" у 2000 роцi i четверте "АгрЕво" - у 1999-му). А от компанiя "Зенека" з дев’ятого мiсця (1999 рiк) перемiстилася на сьоме, пiдприємство ж DSV в "агрохімічному" десятку з’явилося вперше.
Зазначимо, що DLG публiкує пiдсумки оцiнювання дiяльностi фiрм щороку в груднi, проте ця iнформацiя є доволi дефiцитною, вона не завжди доходить до широкого кола наших спецiалiстiв i практикiв. А проте "барометр iмiджу" не має тенденцiї стрiмко падати, тому запропонований аналiз дає змогу скласти цiлком чiтке уявлення щодо становища провiдних фiрм, компанiй та пiдприємств у вiдповiдних галузях агроринку Європи на найближчi два-три роки.

Г. Палкiн, Бiлнаукцентрiнформмаркетинг, Мiнськ

Інтерв'ю
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) офіційно працює в Україні з лютого 2016 року. Служба була утворена відповідно до постанови КМУ від

1
0