Спецможливості
Агрохімія

POP-UP тех­но­логія стар­то­во­го жив­лен­ня

08.04.2017
6802
POP-UP тех­но­логія стар­то­во­го жив­лен­ня фото, ілюстрація

POP-UP технологія внесення добрив полягає в безпосередньому їх внесенні в зону висіву з метою сприяння ранньому розвитку рослин. Для цього використовують спеціальний клас високочистих безбаластних рідких добрив на основі 100% ортофосфатів для швидкої дії.

 

 

 

 

Добре відо­мо, наскільки важ­ли­вим є удо­б­рен­ня рос­лин на по­чат­ко­вих ета­пах роз­вит­ку. До­ве­де­но, що за­сто­су­ван­ня стар­то­во­го (при­посівно­го) до­б­ри­ва по­си­лює по­гли­нан­ня еле­ментів жив­лен­ня рос­ли­на­ми, при­чо­му навіть на ґрун­тах, які за­без­пе­чені до­ступ­ни­ми фор­ма­ми еле­ментів жив­лен­ня рос­лин ви­ще низь­ко­го рівня. Сьо­годні такі до­б­ри­ва (як гра­ну­ль­о­вані, так і рідкі) вно­сять вод­но­час із сівбою пе­ре­важ­но ме­то­дом «5 х 5» (5 см униз та 5 см убік). Та­ка дис­танція зу­мов­ле­на пе­ре­дусім ве­ли­ким ри­зи­ком опіку мо­ло­дих корінців, що про­ро­с­та­ють, надмірною кон­цен­т­ра­цією до­б­ри­ва. Тоб­то роз­міщен­ня над­лиш­ко­вої кількості до­б­рив у кон­такті з насінням мо­же за­шко­ди­ти про­ро­ст­кам. Але аг­рар­на на­ука не стоїть на місці — в світовій аг­ро­номічній прак­тиці на­бу­ває ши­ро­ко­го ви­ко­ри­с­тан­ня вне­сен­ня су­час­них без­ба­ла­ст­них РКД, що ви­го­тов­ля­ють­ся з ви­со­ко­чи­с­тої си­ро­ви­ни, з низь­ким вмістом шкідли­вих домішок. Такі до­б­ри­ва ма­ють низь­кий со­льо­вий індекс, не містять ба­ла­ст­них со­лей, і са­ме та­кий клас до­б­рив мож­на вно­си­ти без­по­се­ред­ньо в зо­ну висіву насіння (у відповідних нор­мах). Ця тех­но­логія от­ри­ма­ла на­зву POP-UP (у пе­­­ре­кладі — по­ш­товх, стри­бок). 
           
Аг­ро­но­мам та аг­рохімікам дав­но відо­мо, що фо­с­фор є од­ним із про­блем­них еле­ментів у по­бу­дові зба­лан­со­ва­ної си­с­те­ми жив­лен­ня рос­лин. Пе­ре­важ­на ча­с­ти­на фо­с­фо­ру прак­тич­но не до­ступ­на че­рез низь­ку роз­чинність фо­с­фатів заліза, алюмінію, кальцію та інших спо­лук, що при­зво­дить до си­­ту­ації, ко­ли фо­с­фор, хоч і наявний у віднос­но ве­ли­ких кілько­с­тях, та де­­фіцит­ний для рос­лин у різних аг­ро­еко­логічних умо­вах. 
Низь­ка до­ступність фо­с­фо­ру ча­с­то є ліміту­ю­чим фак­то­ром підви­щен­ня вро­жай­ності сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Че­рез низь­ку рух­ливість за­своєння до­ступ­но­го фо­с­фо­ру ко­ре­не­ви­ми во­ло­с­ка­ми мож­ли­ве з відстані 1–2 мм від них.

Коефіцієнт використання фосфору за технологією POP-UP може бути до 40 разів вищий порівняно з основним внесенням.

Ре­зуль­та­ти досліджень по­гли­нан­ня фо­с­фо­ру рос­ли­на­ми (зо­к­ре­ма, Fo..hse, Claassen and Jungk, 1991) по­ка­зу­ють, що ко­ре­неві во­ло­с­ки є ос­нов­ним фак­то­ром ефек­тив­но­го над­хо­д­жен­ня фо­с­фо­ру з ґрун­ту в рос­ли­ну. Фак­тич­но кількість фо­с­фо­ру, яку рос­ли­ни по­гли­на­ють з ґрун­ту, об­ме­же­но кон­цен­т­рацією цього елементу на по­верхні розмежування коріння–ґрунт (рис.). Це оз­на­чає, що корінню потрібно рос­ти для до­сяг­нен­ня кон­так­ту з ґрун­том, з яко­го во­ни мо­жуть по­гли­на­ти фо­с­фор. Особ­ли­во це важ­ли­во на ґрун­тах з дефіци­том фо­с­фо­ру.

Рідкі добрива на основі 100% ортофосфатів починають діти та засвоюватись одразу після внесення навіть у холодному грунті, на відміну від добрив на основі поліфосфатів, які безпосередньо не можуть засвоюватись рослинами, а стануть доступними лише після процесу гідролізу, що в холодному грунті може тривати багато тижнів.

За умо­ви ви­ко­ри­с­тан­ня ви­со­ко­чи­с­тих без­ба­ла­ст­них до­б­рив з низь­ким со­льо­вим індек­сом мож­на про­ве­с­ти точ­не вне­сен­ня по­жи­ви без­по­се­ред­ньо в місці про­ро­с­тан­ня насіння за POP-UP тех­но­логією, що сприятиме на­си­чен­ню ри­зо­сфе­ри еле­мен­та­ми жив­лен­ня, а от­же, по­туж­ному по­чат­ко­вому роз­ви­тку рос­ли­ни і, як ре­зуль­тат, знач­ному під­ви­щен­ню вро­жай­ності. 

Мо­лоді па­ро­ст­ки, які ма­ють до­б­ре жив­лен­ня, бу­дуть кра­ще про­ти­сто­я­ти шкідни­ка­м та хво­ро­бам, а ма­ю­чи по­туж­ний старт, змо­жуть ефек­тив­но кон­ку­ру­ва­ти з бур’яна­ми. Та­ке стар­то­ве жив­лен­ня особ­ли­во ефек­тив­не в хо­лод­но­му ґрунті, тоб­то в умо­вах, ко­ли по­гли­нан­ня ус­клад­не­не че­рез низь­ку до­­ступність еле­ментів жив­лен­ня. У стар­то­во­му жив­ленні фо­с­фор є ос­нов­ним по­жив­ним еле­мен­том, оскільки він прак­тич­но нерух­ли­вий у ґрунті, а за тем­пе­ра­ту­ри мен­ш ніж 14°С май­же не за­с­во­юється, але са­ме фо­с­фор вкрай не­­об­хідний для рос­ту ко­ренів. Не­ве­ли­ка кількість азо­ту в стар­то­во­му до­б­риві має дві ви­го­ди для па­ростків, оскільки це за­без­пе­чує раннє азот­не жив­лен­ня рос­ли­нам, не вик­ли­ка­ю­чи по­шко­д­жен­ня, та по­си­лює по­гли­нан­ня фо­с­фо­ру. До­да­ван­ня ка­­лію та­кож справляє по­зи­тив­ний ефект щодо по­­гли­нання фо­с­фо­ру та транс­пор­­­ту­вання по­жив­них еле­ментів. Мож­ли­ве та­кож до­да­ван­ня мікро­е­ле­ментів у ба­ко­ву су­­міш або на­ступ­не по­за­ко­ре­не­ве їхнє вне­сен­ня.

 

 

По­лян­чи­ков С.П., Ков­бель А.І., 
По­бе­реж­ник В.Й., НВК «Ква­д­рат»

 

Інформація для цитування
POP-UP тех­но­логія стар­то­во­го жив­лен­ня. Те­пер і в Ук­раїні / С. По­лян­чи­ков, В. По­бе­реж­ник// Пропозиція.  — 2017. — С. 104-105

 

 

 

Інтерв'ю
Люди, які в усьому шукають позитив, відзначають, що нинішньої весни на полях хоча б хвороби не дошкуляють. «І так, і ні», — коментує ситуацію менеджер з технічної підтримки напряму захисту насіння компанії «Сингента», фітопатолог, кандидат... Подробнее
Нещодавно в Україні з’явилася ще одна громадська організація, що декларує захист інтересів аграріїв — Всеукраїнське об’єднання власників землі. Ця громадська організація вирізняється на фоні цілої низки подібних тим, що ставить за мету... Подробнее

1
0