Спецможливості
Агрохімія

POP-UP тех­но­логія стар­то­во­го жив­лен­ня

08.04.2017
2956
POP-UP тех­но­логія стар­то­во­го жив­лен­ня фото, ілюстрація

POP-UP технологія внесення добрив полягає в безпосередньому їх внесенні в зону висіву з метою сприяння ранньому розвитку рослин. Для цього використовують спеціальний клас високочистих безбаластних рідких добрив на основі 100% ортофосфатів для швидкої дії.

 

 

 

 

Добре відо­мо, наскільки важ­ли­вим є удо­б­рен­ня рос­лин на по­чат­ко­вих ета­пах роз­вит­ку. До­ве­де­но, що за­сто­су­ван­ня стар­то­во­го (при­посівно­го) до­б­ри­ва по­си­лює по­гли­нан­ня еле­ментів жив­лен­ня рос­ли­на­ми, при­чо­му навіть на ґрун­тах, які за­без­пе­чені до­ступ­ни­ми фор­ма­ми еле­ментів жив­лен­ня рос­лин ви­ще низь­ко­го рівня. Сьо­годні такі до­б­ри­ва (як гра­ну­ль­о­вані, так і рідкі) вно­сять вод­но­час із сівбою пе­ре­важ­но ме­то­дом «5 х 5» (5 см униз та 5 см убік). Та­ка дис­танція зу­мов­ле­на пе­ре­дусім ве­ли­ким ри­зи­ком опіку мо­ло­дих корінців, що про­ро­с­та­ють, надмірною кон­цен­т­ра­цією до­б­ри­ва. Тоб­то роз­міщен­ня над­лиш­ко­вої кількості до­б­рив у кон­такті з насінням мо­же за­шко­ди­ти про­ро­ст­кам. Але аг­рар­на на­ука не стоїть на місці — в світовій аг­ро­номічній прак­тиці на­бу­ває ши­ро­ко­го ви­ко­ри­с­тан­ня вне­сен­ня су­час­них без­ба­ла­ст­них РКД, що ви­го­тов­ля­ють­ся з ви­со­ко­чи­с­тої си­ро­ви­ни, з низь­ким вмістом шкідли­вих домішок. Такі до­б­ри­ва ма­ють низь­кий со­льо­вий індекс, не містять ба­ла­ст­них со­лей, і са­ме та­кий клас до­б­рив мож­на вно­си­ти без­по­се­ред­ньо в зо­ну висіву насіння (у відповідних нор­мах). Ця тех­но­логія от­ри­ма­ла на­зву POP-UP (у пе­­­ре­кладі — по­ш­товх, стри­бок). 
           
Аг­ро­но­мам та аг­рохімікам дав­но відо­мо, що фо­с­фор є од­ним із про­блем­них еле­ментів у по­бу­дові зба­лан­со­ва­ної си­с­те­ми жив­лен­ня рос­лин. Пе­ре­важ­на ча­с­ти­на фо­с­фо­ру прак­тич­но не до­ступ­на че­рез низь­ку роз­чинність фо­с­фатів заліза, алюмінію, кальцію та інших спо­лук, що при­зво­дить до си­­ту­ації, ко­ли фо­с­фор, хоч і наявний у віднос­но ве­ли­ких кілько­с­тях, та де­­фіцит­ний для рос­лин у різних аг­ро­еко­логічних умо­вах. 
Низь­ка до­ступність фо­с­фо­ру ча­с­то є ліміту­ю­чим фак­то­ром підви­щен­ня вро­жай­ності сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Че­рез низь­ку рух­ливість за­своєння до­ступ­но­го фо­с­фо­ру ко­ре­не­ви­ми во­ло­с­ка­ми мож­ли­ве з відстані 1–2 мм від них.

Коефіцієнт використання фосфору за технологією POP-UP може бути до 40 разів вищий порівняно з основним внесенням.

Ре­зуль­та­ти досліджень по­гли­нан­ня фо­с­фо­ру рос­ли­на­ми (зо­к­ре­ма, Fo..hse, Claassen and Jungk, 1991) по­ка­зу­ють, що ко­ре­неві во­ло­с­ки є ос­нов­ним фак­то­ром ефек­тив­но­го над­хо­д­жен­ня фо­с­фо­ру з ґрун­ту в рос­ли­ну. Фак­тич­но кількість фо­с­фо­ру, яку рос­ли­ни по­гли­на­ють з ґрун­ту, об­ме­же­но кон­цен­т­рацією цього елементу на по­верхні розмежування коріння–ґрунт (рис.). Це оз­на­чає, що корінню потрібно рос­ти для до­сяг­нен­ня кон­так­ту з ґрун­том, з яко­го во­ни мо­жуть по­гли­на­ти фо­с­фор. Особ­ли­во це важ­ли­во на ґрун­тах з дефіци­том фо­с­фо­ру.

Рідкі добрива на основі 100% ортофосфатів починають діти та засвоюватись одразу після внесення навіть у холодному грунті, на відміну від добрив на основі поліфосфатів, які безпосередньо не можуть засвоюватись рослинами, а стануть доступними лише після процесу гідролізу, що в холодному грунті може тривати багато тижнів.

За умо­ви ви­ко­ри­с­тан­ня ви­со­ко­чи­с­тих без­ба­ла­ст­них до­б­рив з низь­ким со­льо­вим індек­сом мож­на про­ве­с­ти точ­не вне­сен­ня по­жи­ви без­по­се­ред­ньо в місці про­ро­с­тан­ня насіння за POP-UP тех­но­логією, що сприятиме на­си­чен­ню ри­зо­сфе­ри еле­мен­та­ми жив­лен­ня, а от­же, по­туж­ному по­чат­ко­вому роз­ви­тку рос­ли­ни і, як ре­зуль­тат, знач­ному під­ви­щен­ню вро­жай­ності. 

Мо­лоді па­ро­ст­ки, які ма­ють до­б­ре жив­лен­ня, бу­дуть кра­ще про­ти­сто­я­ти шкідни­ка­м та хво­ро­бам, а ма­ю­чи по­туж­ний старт, змо­жуть ефек­тив­но кон­ку­ру­ва­ти з бур’яна­ми. Та­ке стар­то­ве жив­лен­ня особ­ли­во ефек­тив­не в хо­лод­но­му ґрунті, тоб­то в умо­вах, ко­ли по­гли­нан­ня ус­клад­не­не че­рез низь­ку до­­ступність еле­ментів жив­лен­ня. У стар­то­во­му жив­ленні фо­с­фор є ос­нов­ним по­жив­ним еле­мен­том, оскільки він прак­тич­но нерух­ли­вий у ґрунті, а за тем­пе­ра­ту­ри мен­ш ніж 14°С май­же не за­с­во­юється, але са­ме фо­с­фор вкрай не­­об­хідний для рос­ту ко­ренів. Не­ве­ли­ка кількість азо­ту в стар­то­во­му до­б­риві має дві ви­го­ди для па­ростків, оскільки це за­без­пе­чує раннє азот­не жив­лен­ня рос­ли­нам, не вик­ли­ка­ю­чи по­шко­д­жен­ня, та по­си­лює по­гли­нан­ня фо­с­фо­ру. До­да­ван­ня ка­­лію та­кож справляє по­зи­тив­ний ефект щодо по­­гли­нання фо­с­фо­ру та транс­пор­­­ту­вання по­жив­них еле­ментів. Мож­ли­ве та­кож до­да­ван­ня мікро­е­ле­ментів у ба­ко­ву су­­міш або на­ступ­не по­за­ко­ре­не­ве їхнє вне­сен­ня.

 

 

По­лян­чи­ков С.П., Ков­бель А.І., 
По­бе­реж­ник В.Й., НВК «Ква­д­рат»

 

Інформація для цитування
POP-UP тех­но­логія стар­то­во­го жив­лен­ня. Те­пер і в Ук­раїні / С. По­лян­чи­ков, В. По­бе­реж­ник// Пропозиція.  — 2017. — С. 104-105

 

 

 

Інтерв'ю
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0