Спецможливості
Агробізнес

Пільго­вий по­да­ток

03.10.2011
806
Пільго­вий по­да­ток фото, ілюстрація

Тимчасово запроваджений наприкінці 90-х фіксований сільськогосподарський податок із прийняттям Податкового кодексу став постійним. Проте підстав у податківців для позбавлення аграріїв статусу ФСП-платників побільшало.
Якщо таке трапиться, - це буде дуже прикро і з точки зору розмірів податкових платежів сільгоспвиробника, і щодо обліку. Отже, що корисно знати, аби таку ситуацію попередити.

Тимчасово запроваджений наприкінці 90-х фіксований сільськогосподарський податок із прийняттям Податкового кодексу став постійним. Проте підстав у податківців для позбавлення аграріїв статусу ФСП-платників побільшало.
Якщо таке трапиться, - це буде дуже прикро і з точки зору розмірів податкових платежів сільгоспвиробника, і щодо обліку. Отже, що корисно знати, аби таку ситуацію попередити.

Слово Автора
Олек­сандр Ши­ша­нов,
парт­нер ЮК Jurimex

- На­пев­но, жо­­ден сільгоспви­роб­ник не уяв­ляє свою ро­бо­ту без фіксо­ва­но­го сіль­сько­го­с­по­дарсь­ко­го по­дат­ку (ФСП). Ви­­го­ди від за­сто­су­ван­ня са­ме та­­­ко­го по­дат­ко­во­го ре­жи­му оче­видні. Ад­же, спла­чу­ю­чи фіксо­ва­ну став­ку по­дат­ку (за­ле­жить від площі на­яв­них у влас­ності чи ко­ри­с­ту­ванні угідь), аг­рарій звільняєть­ся від спла­ти по­дат­ку на при­бу­ток під­приємств, зе­мель­но­го по­дат­ку та де­я­ких інших по­датків та зборів. Та­ке опо­дат­ку­ван­ня цілком ви­прав­да­но на­зи­ва­ти пільго­вим.
За ста­рою на­род­ною мудрістю: не­­має нічо­го постійнішо­го за тим­ча­со­ве. ФСП, за­про­ва­д­же­ний 1999 ро­ку як тим­ча­со­вий засіб сти­му­лю­ван­ня роз­вит­ку сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва, надійно та на­дов­го вко­ре­нив­ся в ре­а­лії ук­раїнсько­го аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су. Що­прав­да, ви­бу­хо­во­го роз­вит­ку сільсько­го гос­по­дар­ст­ва він не вик­ли­кав, але у тяжкі ро­ки до­поміг ут­ри­ма­ти­ся на но­гах ледь жи­вим сільгоспви­роб­ни­кам. На­разі ж чин­ний По­дат­ко­вий ко­декс Ук­раїни (да­лі - ПК Ук­раїни) закріпив пра­во аг­ра­ріїв за­сто­со­ву­ва­ти ре­жим ФСП на без­стро­ко­вих за­са­дах.

Став­ки фіксо­ва­но­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го по­дат­ку є цілком прий­нят­ни­ми навіть для най­менш за­мож­них се­лян. До то­го ж, у зв'яз­ку зі звільнен­ням від спла­ти ок­ре­мих по­датків та зборів плат­ни­ки ФСП ве­дуть спро­ще­ний по­дат­ко­вий облік. Наслідком цьо­го є еко­номія коштів та ча­су на адміністру­ван­ня по­датків, а та­кож зни­жен­ня ри­зиків на­кла­ден­ня штраф­них санкцій з бо­ку ор­ганів по­дат­ко­вої служ­би. В умо­вах хронічної не­за­без­пе­че­ності се­ла кваліфіко­ва­ни­ми ка­д­ра­ми, у то­му числі бух­гал­те­ра­ми та юри­с­та­ми, - це теж пе­ре­ва­га.
Ви­го­ду від співпраці з плат­ни­ка­ми ФСП ма­ють і фізичні осо­би - влас­ни­ки зе­мель­них діля­нок. Як і ска­со­ва­ний за­кон про ФСП, ПК Ук­раїни звільняє їх від спла­ти зе­мель­но­го по­дат­ку в разі на­дан­ня зе­мель в орен­ду плат­ни­кові ФСП.
Поз­бав­лен­ня ста­ту­су плат­ни­ка ФСП є нічним жа­хом для го­ло­вно­го бух­гал­те­ра та керівни­ка сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го підприємства. А з прий­нят­тям ПК Ук­раї­­­ни підстав для поз­бав­лен­ня та­ко­го ста­ту­су ста­ло більше. Зо­к­ре­ма, підпункт 308.6.2. ко­дек­су пе­ред­ба­чає, що реєст­ра­ція сільгоспви­роб­ництва плат­ни­ком ФСП ска­со­вується за рішен­ням ор­га­ну дер­жав­ної по­дат­ко­вої служ­би у разі вста­нов­лен­ня за ре­зуль­та­та­ми до­ку­мен­таль­ної пе­ревірки не­до­три­ман­ня плат­ни­ком по­дат­ку по­ло­жень ст. 301 ко­дек­су, де пе­ред­ба­ча­ють­ся за­гальні ви­мо­ги до плат­ни­ка ФСП.
Ува­гу - профілю діяль­ності
й оформ­лен­ню угідь
По­дат­кові ор­га­ни цілком об­грун­то­ва­но пов'язу­ють сільсько­го­с­по­дарсь­ке ви­роб­ництво із на­явністю у під­приємст­ва землі. От­же, однією з пе­ре­ду­мов для от­ри­ман­ня, а у по­даль­шо­му - і збе­ре­жен­ня ста­ту­су плат­ни­ка ФСП є на­яв­ність у влас­ності або ко­ри­с­ту­ванні то­ва­ри­ст­ва сільсько­го­с­по­дарсь­ких угідь або зе­мель вод­но­го фон­ду.
Пра­ва на зе­мельні ділян­ки мають бу­ти посвідчені та за­реєстро­вані від­по­відно до чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва. Як­що зем­ля на­ле­жить сільгоспви­роб­ни­ку на праві влас­ності або постійно­го ко­ри­с­ту­ван­ня, то та­ки­ми до­ку­мен­та­ми є дер­жав­ні ак­ти. Як­що ж підприємство орен­дує зем­лю, то це за­реєстро­вані до­го­во­ри орен­ди землі.
На прак­тиці про­це­ду­ра дер­жав­ної реєстрації до­го­ворів орен­ди землі мо­же три­ва­ти від декількох місяців до кількох років. Як­що ж сільгоспви­роб­ник ви­ро­щує про­дукцію на зе­мель­них ділян­ках, орен­до­ва­них на підставі не­за­реєстро­ва­них до­го­ворів орен­ди, дер­жав­на по­дат­ко­ва інспекція має всі підста­ви для відмо­ви то­ва­ри­ст­ву в реєстрації плат­ни­ком ФСП. По­над те, по­дат­ко­вий ор­ган мо­же ска­су­ва­ти ста­тус плат­ни­ка ФСП, як­що бу­де вста­нов­ле­но, що на мо­мент звер­нен­ня сільгоспви­роб­ни­ка про реєст­ра­цію плат­ни­ком ФСП до­го­во­ри орен­ди землі бу­ли за­реєстро­вані, од­нак на мо­мент ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції у по­пе­ред­нь­о­му році та­кої реєстрації не бу­ло.
Сільгоспви­роб­ни­кам потрібно уваж­но слідку­ва­ти за збе­ре­жен­ням сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го профілю діяль­ності. Обов'яз­ко­вою умо­вою для реєстрації плат­ни­ком ФСП є до­три­ман­ня під­приємст­вом ча­ст­ки сільгоспви­роб­ницт­ва за по­пе­редній (звітний) рік розміром не мен­ше 75%. При цьо­му вка­за­на ча­ст­ка виз­на­чається як пи­то­ма ва­га до­хо­ду то­ва­ри­ст­ва, от­ри­ма­но­го від ре­алізації сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції влас­но­го ви­роб­ництва та про­дуктів її пе­ре­роб­ки, у за­гальній сумі йо­го до­хо­ду.
До сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції на­­ле­жать то­ва­ри, що підпа­да­ють під виз­на­чен­ня груп 1-24 Ук­раїнської кла­си­фікації то­варів зовнішньо­е­ко­номічної діяль­ності (УКТ ЗЕД), за­твер­д­же­ної За­ко­ном "Про мит­ний та­риф". Такі то­ва­ри ма­ють бу­ти ви­роб­лені (ви­ро­щені, відго­до­вані), пе­ре­роб­лені без­по­се­ред­ньо сільгоспви­роб­ни­ком на влас­них або орен­до­ва­них по­туж­но­с­тях (пло­­щах) для про­да­жу, пе­ре­роб­ки або внутрішньо­го­с­по­дарсь­ко­го спо­жи­ван­ня. То­ва­ри за­зна­че­них груп вклю­ча­ють у се­бе ши­ро­ке ко­ло про­дукції не тільки рос­лин­ництва, тва­рин­ництва та ри­баль­ст­ва, а й про­дук­ти їхньої пе­ре­роб­ки: кор­ми, хар­чові про­дук­ти то­що.
У про­цесі здійснен­ня гос­по­дарсь­кої діяль­ності сільгоспви­роб­ни­ки ча­с­то на­да­ють су­путні по­слу­ги на­се­лен­ню та іншим осо­бам: зби­ран­ня вро­жаю, транс­пор­ту­ван­ня ван­тажів, оран­ка, дис­ку­ван­ня то­що. Вартість та­ких по­слуг та робіт не вклю­чається до ча­ст­ки сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва і в разі до­сяг­нен­ня пи­то­мої ва­ги до­хо­ду, от­ри­ма­но­го від на­дан­ня та­ких по­слуг чи робіт, роз­мі­ру по­над 25% за­галь­но­го до­хо­ду, під­приємство втра­тить пра­во от­ри­ма­ти ста­тус плат­ни­ка ФСП у на­ступ­но­му році. Те са­ме сто­сується і пе­ре­про­да­жу сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, міне­раль­них до­б­рив то­що, раніше прид­ба­них аг­ро­ви­роб­ни­ком.
Тож різно­го ро­ду до­го­во­ри про об­ро­біток чу­жої землі, на­дан­ня за пла­ту по­слуг на­се­лен­ню чи пе­ре­про­даж ма­те­ріалів мо­жуть при­зве­с­ти до поз­бав­лен­ня ви­роб­ни­ка ста­ту­су плат­ни­ка ФСП у май­бут­нь­о­му. То­му доцільно здійсню­ва­ти постійний облік пи­то­мої ва­ги до­ходів, от­ри­ма­них із інших дже­рел, а не за ре­а­лі­зацію влас­ної сіль­госп­про­дукції.
Підста­вою для ска­су­ван­ня реєстрації то­ва­ри­ст­ва плат­ни­ком ФСП є ви­роб­ницт­во аг­ро­ви­роб­ни­ком підак­циз­них то­варів, крім ви­но­град­них ви­но­ма­те­ріалів на підприємствах пер­вин­но­го ви­но­роб­ст­ва. Ціка­вим є те, що до­не­дав­на плат­ни­кам ФСП та­кож бу­ло за­бо­ро­не­но тор­гу­ва­ти підак­циз­ни­ми то­ва­ра­ми. Од­нак за­ко­ном, що на­був чин­ності 06.08.11, об­ме­жен­ня що­до торгівлі ска­со­ва­но.
Відповідно до ПК Ук­раїни, гру­пу під­ак­циз­них то­варів, зо­к­ре­ма, ста­нов­лять:
ал­ко­гольні на­пої і пи­во;
тю­тю­нові ви­ро­би;
 наф­то­про­дук­ти,
лег­кові ав­то­мобілі, ку­зо­ви та при­че­пи до них.
Тоб­то фак­тич­но ви­роб­ля­ти вка­зані то­­ва­ри плат­ни­кам ФСП за­бо­ро­не­но (що, втім, є ма­лой­мовірним), а тор­гу­ва­ти ни­ми мож­на з не­пе­ре­ви­щен­ням 25% ча­ст­ки від ре­алізації та­ких то­варів та інших не­­про­фільних до­ходів (про що йшло­ся ви­ще) в за­галь­но­му до­ході плат­ни­ка за рік.
Не мо­же бу­ти за­реєстро­ва­ним як плат­ник ФСП суб'єкт гос­по­да­рю­ван­ня, у яко­го по­над 50% до­хо­ду, от­ри­ма­но­го від про­да­жу влас­ної сільгосппро­дукції, ста­но­вить дохід від ре­алізації де­ко­ра­тив­них рос­лин (за ви­нят­ком зріза­них квітів, ви­ро­ще­них на на­леж­них ви­роб­ни­кові на праві влас­ності або ко­ри­с­ту­ван­ня угід­дях), ди­ких тва­рин і птахів, ху­т­ря­них ви­робів і ху­т­ра (крім ху­т­ро­вої си­ро­ви­ни). Та­ким чи­ном, у разі ви­роб­ництва вка­за­ної ви­ще про­дукції сільгоспви­роб­ник та­кож по­ви­нен уваж­но ве­с­ти облік розміру ча­ст­ки від її ре­алізації.
Своєчас­ний кон­троль за ха­рак­те­ром та об­ся­га­ми гос­по­дарсь­ких опе­рацій, їхнє за­вчас­не пла­ну­ван­ня сіль­госпви­роб­ни­ком є за­по­ру­кою до­три­ман­ня всіх ви­мог, ус­та­нов­ле­них для плат­ни­ка ФСП.
Як­що в кінці ро­ку бу­де ви­яв­ле­но, що ча­ст­ка сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ництва є мен­шою 75%, під­при­ємст­во має мож­ли­вості ви­пра­ви­ти та­ку си­ту­ацію. Найбільш оче­вид­ним є, зви­чай­но, збільшен­ня до­хо­ду від ре­алі­зації сільгосппро­дукції шля­хом її про­да­жу у по­точ­но­му році. При цьо­му, навіть як­що сільгоспви­роб­ник про­дав про­дукцію, але гро­шові ко­ш­ти йо­му не бу­ли спла­чені, су­ма та­кої за­бор­го­ва­ності вра­хо­ву­ва­ти­меть­ся у частці до­хо­ду сільсь­ко­­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ни­ка.
Мож­ли­вим є і змен­шен­ня під­при­ємст­вом до­хо­ду від про­да­жу не­влас­ної про­дукції. Для цьо­го потрібно за зго­дою з по­куп­цем та­ких то­варів розірва­ти до­­говір по­ста­чан­ня та по­вер­ну­ти все от­ри­ма­не за до­го­во­ром од­не од­но­му. На­с­туп­но­го ро­ку по­ста­чан­ня мож­на здійс­ни­ти на підставі но­во­го до­го­во­ру.

Уни­ка­ти по­дат­ко­вих боргів
Однією з підстав для відмо­ви у реєстрації сільгоспви­роб­ни­ка як плат­ни­ка ФСП є на­явність у та­кої осо­би по­дат­ко­во­го бор­гу ста­ном на 01 січня звітно­го ро­ку. Щоб пра­виль­но за­сто­со­ву­ва­ти вка­за­ну нор­му, слід пра­виль­но ро­зуміти по­нят­тя "по­дат­ко­вий борг". ПК Ук­раїни виз­на­чає по­дат­ко­вий борг як су­му уз­го­д­же­но­го гро­шо­во­го зо­бов'язан­ня (з ура­ху­ван­ням штраф­них санкцій за їхньої на­яв­ності), але не спла­че­но­го плат­ни­ком по­датків у вста­нов­ле­ний строк, а та­кож пе­ня, що її на­ра­хо­ва­но на су­му та­ко­го гро­шо­во­го зо­бов'язан­ня.
Су­ми по­датків, са­мостійно виз­на­чені плат­ни­ка­ми у по­дат­ковій звітності, є уз­го­д­же­ним гро­шо­вим зо­бов'язан­ням. У разі не­с­пла­ти та­ких по­дат­ко­вих пла­тежів у вста­нов­лені за­ко­ном стро­ки во­ни пе­ре­тво­рю­ють­ся на по­дат­ко­вий борг.
По­ши­реніший спосіб ви­ник­нен­ня гро­шо­вих зо­бов'язань зі спла­ти по­датків та зборів - їхнє до­на­ра­ху­ван­ня по­дат­ко­ви­ми ор­га­на­ми під час пе­ревірок. У та­ко­му разі плат­ни­кові по­датків на­прав­ляється по­дат­ко­ве повідо­млен­ня-рішен­ня, в яко­му і вка­зується розмір до­на­ра­хо­ва­но­го по­дат­ко­во­го зо­бов'язан­ня.
Ко­рис­но зна­ти, що вка­зані ви­ще по­­дат­кові зо­бов'язан­ня, до­на­ра­хо­вані по­­дат­ко­ви­ми ор­га­на­ми, не вва­жа­ють­ся по­дат­ко­вим бор­гом ав­то­ма­тич­но. У разі ос­кар­жен­ня по­дат­ко­во­го повідо­млен­ня-рішен­ня (у по­дат­ко­во­му ор­гані ви­щої інстанції чи в адміністра­тив­но­му суді) в 10-ден­ний термін з мо­мен­ту йо­го от­ри­ман­ня відповідне по­дат­ко­ве зо­бов'язан­ня вва­жається не­уз­го­д­же­ним, а от­же, не мо­же бу­ти підста­вою для відмо­ви у реєстрації плат­ни­ком ФСП.
Підсу­мо­вуємо: по­дат­ко­вий борг ут­во­­рюється в разі, як­що гро­шо­ве зо­бо­в'язан­ня зі спла­ти по­датків та зборів є уз­го­д­же­ним і не­спла­че­ним в ус­та­нов­лені ПК Ук­раїни стро­ки. При цьо­му уз­го­д­же­ним є по­дат­ко­ве зо­бов'язан­ня, зо­к­ре­ма:
са­мостійно виз­на­че­не плат­ни­ком по­дат­ку;
що­до яко­го збіг термін на адміністра­тив­не ос­кар­жен­ня;
що­до яко­го є рішен­ня су­ду про відмо­ву ска­су­ва­ти рішен­ня по­дат­ко­во­го ор­га­ну про до­на­ра­ху­ван­ня.

Ко­му по­скар­жи­тись...
Ко­ли по­стає пи­тан­ня, чи має сіль­госпви­роб­ник пра­во бу­ти плат­ни­ком ФСП, клю­чо­вим по­нят­тям стає дохід, от­ри­ма­ний від ре­алізації влас­ної сіль­госппро­дукції та від про­да­жу інших то­варів, робіт, по­слуг. І під час виз­на­чен­ня до­хо­ду, ча­ст­ки сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ництва бух­гал­те­рові слід ви­хо­ди­ти не з ус­них ре­ко­мен­дацій пра­цівників по­дат­ко­вої інспекції, а з ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва, а са­ме:
ПК Ук­раїни №2755-VI від 02.12.10 (з на­ступ­ни­ми зміна­ми);
Ме­то­дич­них ре­ко­мен­дацій що­до скла­дан­ня Роз­ра­хун­ку ча­ст­ки сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ро­ви­роб­ництва за по­пе­редній (звітний) рік, за­твер­д­же­них на­ка­зом Міна­гро­політи­ки Ук­раїни №837 від 17.12.10;
По­ло­жен­ня (стан­дар­ту) бух­гал­тер­сь­ко­го обліку 15 "Дохід", за­т­вер­д­же­но­го на­ка­зом Мінфіну Ук­раїни №290 від 29.11.99.
Та­кож мож­на бра­ти до ува­ги пись­мові роз'яс­нен­ня по­дат­ко­вих ор­ганів. По­при те, що во­ни не ма­ють за­галь­но­обов'яз­ко­вої си­ли та ча­с­то су­пе­ре­чать за­ко­но­дав­ст­ву, для по­датківців такі роз'яс­нен­ня важ­ливіші навіть за нор­ми за­конів.
Рішен­ня по­дат­ко­во­го ор­га­ну про ска­су­ван­ня ста­ту­су плат­ни­ка ФСП, а та­кож про відмо­ву у реєстрації та­ким плат­ни­ком мо­же бу­ти ос­кар­же­не сільгоспви­роб­ни­ком в адміністра­тив­но­му суді. І хо­ча та­кий спосіб по­тре­бує ча­су, особ­ли­во з ура­ху­ван­ням мож­ли­вості апе­ляційно­го ос­кар­жен­ня су­до­во­го рішен­ня, він є най­е­фек­тивнішим. За на­леж­но­го об­грун­ту­ван­ня по­зо­ву вже у по­точ­но­му році підприємство мо­же по­но­ви­ти свої по­ру­шені пра­ва. Втім, слід відзна­чи­ти не­га­тив­ну тен­денцію, що скла­ла­ся про­тя­гом ос­тан­нь­о­го ро­ку, що­до не­об­грун­то­ва­ної су­до­вої підтрим­ки по­дат­ко­вих ор­ганів у їхніх спо­рах із плат­ни­ка­ми по­датків.

Олек­сандр Ши­ша­нов
Спеціаль­но для "Про­по­зиції"

Інтерв'ю
Органічне землеробство в поєднанні з бджолозапиленням - новий перспективний тренд у сільському господарстві. Не відстають від світових тенденцій і українські аграрії. Компанія "Агроінвест Холдинг" ризикнула і запустила пілотний проект з... Подробнее
Вважається, що для українського елеватора добрий показник — 3 обороти за сезон (це коли елеватор потужністю одночасного зберігання 50 тис. т за сезон перевалює 150 тис.). Елеватор «Агродар-Бар», розташований у селі Міжлісся Барського... Подробнее

1
0