Спецможливості
Технології

Перспективні сто­лові сор­ти та фор­ми ви­но­гра­ду

22.09.2017
17192
Перспективні сто­лові сор­ти та фор­ми ви­но­гра­ду фото, ілюстрація

Сучасне селекційне й природно-генетичне різноманіття винограду щодо стійкості культури до стрес-факторів дає змогу розробити успішні стратегії відбору й розмноження найпристосованіших до конкретних умов культивування сортів і клонів. 

 

 

Ос­новні кри­терії, за яки­ми про­ва­дять відбір сортів, пер­спек­тив­них форм і клонів, — ге­не­тич­но зу­мов­лені по­каз­ни­ки стійкості до абіотич­них і біотич­них фак­торів на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, стабільна про­дук­тив­ність, ви­со­ка якість про­дукції, відповід­­ність тра­диціям регіону та ін. Сор­ти з оп­ти­маль­ним на­бо­ром біологічних та гос­по­дарсь­ко-цінних вла­с­ти­во­с­тей є важ­­­ли­вим за­со­бом ви­роб­ництва й стра­хо­вим фон­дом гос­по­дар­ст­ва.

Однією з обов’яз­ко­вих ви­мог до про­­­дукції ви­но­гра­дар­ст­ва є її біохімічна якість: зо­к­ре­ма, во­на має бу­ти без слідів пе­с­ти­цид­но­го за­бруд­нен­ня, що ви­ни­кає на фоні чис­лен­них хімічних об­ро­бок. Збільшен­ня аг­ре­сив­ності та шко­до­чин­ності відо­мих гриб­них хво­роб та ак­ти­ві­­зація й по­ши­рен­ня но­вих, а та­кож клі­ма­тичні зміни став­лять пе­ред се­лекціо­не­ра­ми но­ве за­вдан­ня — ви­ве­ден­ня пер­с­­пек­тив­них сортів ви­но­гра­ду з від­нос­но ви­со­кою стійкістю про­ти гриб­них хво­роб та до впли­ву мо­розів (-24…-26°С — для сто­ло­вих). Крім цьо­го, обов’яз­ко­­­вою умо­вою є якісні по­каз­ни­ки про­дукції та їхня стабільність не­за­леж­но від умов ве­ге­тації. Для сто­ло­вих сортів характерним є кра­сиві та ве­ликі яго­ди й гро­на, без­насінність то­що. Тоб­то це має бу­ти ви­со­ко­якісний сорт, який успішно ви­т­ри­му­ва­ти­ме еко­логічний вплив, за­без­пе­чу­ва­ти­ме хо­ро­ший уро­жай за ви­ро­щу­ван­ня з мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми й відповіда­ти­ме су­ча­сним ви­мо­гам рин­ку.

Сорт ЗагадкаСорт КардишахСорт КометаСорт ОдиссейСорт ТаїрСорт Ланжерон

Уп­ро­ва­д­жен­ня сто­ло­вих сортів і пер­спек­тив­них форм, ха­рак­те­ри­с­ти­ку яких по­да­но в табл. 1, дасть мож­ливість по­до­вжи­ти період ви­роб­ництва свіжо­го ви­но­гра­ду й за­без­пе­чи­ти на­се­лен­ня еко­­­логічно чи­с­тою про­дукцією. Уні­каль­­ність та різно­маніття су­час­но­го сор­­­ти­мен­ту сто­ло­во­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня дає змо­гу спо­жи­ва­ти свіжий міс­це­вий сто­ло­вий ви­но­град по­чи­на­ю­чи з кінця лип­ня й до жовт­ня, а за ство­рен­ня відповідних умов для зберіган­ня — по­до­вжи­ти цей термін ще на місяць-півто­ра.

Пер­спек­тивні сто­лові сор­ти й фор­ми ви­но­гра­ду бу­ло от­ри­ма­но в ре­зуль­таті по­етап­них се­лекційних про­грам: «Стій­кість», «Стійкість плюс якість», «Еко­логічний ви­но­град».

Як вид­но з табл. 1 та рис. 1, біль­шість но­вих ге­но­типів ма­ють гру­по­ву стійкість про­ти гриб­них хво­роб не ниж­чу від віднос­но­го рівня. Тоб­то рівень по­ш­­ко­д­жен­ня хво­ро­ба­ми не змінює фі­зі­­ологічні та біологічні про­це­си рос­ли­ни, а от­же, не впли­ває ані на про­дук­тив­ність, ані на якість про­дукції. Звісно, в ду­же спри­ят­ли­вих для роз­вит­ку хво­ро­би умо­вах навіть найстійкіші сор­ти по­тре­бу­ють моніто­рин­гу та до­дат­ко­вих об­при­с­ку­вань пе­с­ти­ци­да­ми.

Слід звер­ну­ти ува­гу на сорт Кар­ди­шах, який сприй­нят­ли­вий до мілдью та оїдіуму з ог­ля­ду на по­хо­д­жен­ня від не­стійких сортів та йо­го по­том­ка — фор­му Пер­сей. Хо­ча вар­то за­зна­чи­ти, що за про­ве­ден­ня двох до­дат­ко­вих профілак­тич­них об­при­с­ку­вань ура­жен­ня ви­но­гра­ду ци­ми хво­ро­ба­ми спо­с­теріга­ли тільки во­се­ни і ли­ше на ли­ст­ках. Та по­при це, то­варність уро­жаю за­ли­ша­ла­ся ви­со­кою. Без­насінний внутрішньо­ви­до­вий сорт Киш­миш таїровсь­кий, сприй­нят­ли­вий до гриб­них хво­роб, та­кож по­тре­бує моніто­рин­гу й профілак­тич­них об­ро­бок на­са­д­жень. Слід та­кож відміти­ти, що як для гібри­да Vitis vinifera цей сорт має до­стат­ньо ви­со­кий рівень ви­т­ри­ва­лості про­ти хво­роб.

На­ве­дені сор­ти та пер­спек­тивні фор­ми за ви­мо­га­ми що­до періоду ве­ге­тації й теп­ло­за­без­пе­чен­ня роз­поділені на такі гру­пи: ду­же ранні — 105–115 діб і 2400°С (Кар­ди­шах); ран­нь­о­се­редні — 125–135 діб і 2600°С (Киш­миш таї­ровсь­­­кий); се­редні — 135–145 діб і 2700…2800°С (Оригінал, Пер­сей) се­ред­нь­опізні — 145–155 діб і 2800…2900°С (Лан­же­рон, Одісей, Таїр, За­гад­ка, Ко­ме­та).

Кри­теріями що­до кліма­тич­них умов, які виз­на­ча­ють при­датність до уве­ден­ня в куль­ту­ру но­вих сортів і пер­спек­тив­них форм, є по­каз­ни­ки їхньої зи­мо- й мо­ро­зостійкості. Пред­став­лені сор­ти склад­но­го міжви­до­во­го по­хо­д­жен­ня на­ле­жать до гру­пи сортів із підви­ще­ною стій­­кістю — ви­т­ри­му­ють -23…-27°С (Кар­ди­шах, Оригінал, За­гад­ка, Таїр, Ко­ме­та, Лан­же­рон, Одісей). Внутрішньо­ви­до­вий сорт Киш­миш таїровсь­кий на­ле­жить до гру­пи сортів із се­ред­нь­ою стійкістю (ви­т­ри­мує -18…-22°С).

У табл. 2 на­ве­де­но по­каз­ни­ки збе­ре­жен­ня ви­но­град­них вічок за ек­с­т­ре­маль­­­них для пе­ре­зимівлі ви­но­гра­ду умов. Як ба­чи­мо, найбільший рівень по­шко­д­жен­ня ма­ли кущі ви­но­гра­ду сор­тів Одісей та Кар­ди­шах. Це спо­с­теріга­ли 2006 ро­ку, ко­ли різке, всьо­го за до­бу, зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри май­же до -25°С відбу­ло­ся без по­пе­ред­нь­о­го за­гар­ту­ван­ня рос­лин, до то­го ж на фоні силь­но­го північно­го вітру. Не­га­тив­но впли­ну­ла й по­су­ха в літньо-осінній період. Слід за­зна­чи­ти, що кущі до­б­ре відно­ви­лись про­тя­гом од­но­го-двох років. Рівень роз­­­­пу­с­кан­ня вічок у більшості сортів на­­віть за не­спри­ят­ли­вих умов — не ниж­че як 50-60% за­ли­ше­них після обрі­зу­ван­ня, а за спри­ят­ли­вих — до 85-90%. 

Дані ба­га­торічних аг­робіологіч-них спо­с­те­ре­жень (табл. 3) свідчать про ста­­­більність про­яву та­ких по­каз­ників, як уро­жайність, пло­до­носність, круп­ноплідність та круп­но­ягідність. Так, ви­со­кий (по­над 100 ц/га) рівень уро­жай­ності спо­с­теріга­ли у форм і сортів Ко­ме­та, Одісей та Пер­сей. За се­ред­нь­ою ма­сою то­вар­но­го гро­на (більш як 500 г) вирізня­лись Ко­ме­та, За­гад­ка та Одісей, мак­си­маль­на ва­га гро­на в яких ся­га­ла 800–1200 г, а круп­ни­ми яго­да­ми — Оді­сей і За­гад­ка. Ці сор­ти та фор­ми про­я­ви­­­ли стабільно ви­со­кий рівень якості свіжо­го ви­но­гра­ду. Так, за ком­плекс­ною де­гу­с­таційною оцінкою, що вклю­чає такі кри­терії оціню­ван­ня, як: зовнішня при­ваб­ливість, сма­кові вла­с­ти­вості, якість м’якоті та шкірки то­що, — бу­ло ви­о­крем­ле­но фор­ми та сор­ти Одісей, Оригінал і Пер­сей. Хо­ча й ре­ш­та пред­став­ників гру­пи має ви­сокі по­каз­ни­ки якості — де­гу­с­таційна оцінка бу­ла не ниж­че як 8,2 ба­ла за 10-баль­ною шка­лою оціню­ван­ня. Окрім то­го, ве­ли­ким плю­сом на ко­ристь но­вих ге­но­типів є ек­с­клю­зивність як форм гро­на та яго­ди, так і сма­ко-аро­ма­тич­них вла­с­ти­во­с­тей. На­при­клад, ви­дов­жені яго­ди сортів Ори­­гінал та Пер­сей, лег­кий му­с­кат­ний аро­мат сор­ту Кар­ди­шах або шо­ко­лад­но-чор­нос­ли­во­вий смак сор­ту Ко­ме­та.

Слід відміти­ти ви­со­ку то­варність грон цих сортів та форм (рис. 2), що та­кож є про­мо­ви­с­тим по­каз­ни­ком їхньої тех­но­логічності й при­дат­ності до ви­ро­щу­ван­ня у ви­роб­ни­чих мас­шта­бах.

За да­ни­ми ба­га­торічних спо­с­те­ре­жень, то­варність ви­щез­га­да­ної гру­пи сортів та форм бу­ла на рівні від 79 до 93%. Хо­четь­ся звер­ну­ти особ­ли­ву ува­гу на сор­ти Ко­ме­та, Таїр та Киш­миш таї­ровсь­кий із то­варністю 87–93%. Біль­шість із на­зва­них сортів ма­ють щільну м’якоть, що за­без­пе­чує до­б­ру транс­пор­та­бельність та лежкість грон, а та­кож свідчить про ви­со­ку ви­роб­ни­чу тех­но­логічність.

Ці сор­ти змо­жуть лег­ко зай­ня­ти гідне місце в регіональ­них ви­но­град­них сор­ти­мен­тах Ук­раїни та з ча­сом заміни­ти мо­раль­но за­старілі сор­ти, зо­к­ре­ма Ранній Ма­га­ра­ча, Му­с­кат ян­тар­ний то­що, та змен­ши­ти площі сор­ту Мол­до­ва. До­сти­ган­ня ягід у кінці лип­ня — на по­чат­ку серп­ня в умо­вах відкри­то­го ґрун­ту ро­бить сорт Кар­ди­шах од­ним із най­при­бут­ковіших, а круп­ноплідний без­насіннєвий із ви­со­ки­ми сма­ко­ви­ми яко­с­тя­ми Киш­миш таїровсь­кий — завжди за­тре­бу­ва­ний у спо­жи­вачів. За­зна­чені сор­ти ма­ють значні пре­ва­ги пе­ред по­ши­ре­ни­ми нині — це й на­дранній тер­мін до­сти­ган­ня (Кар­ди­шах), і при­ваб­ли­вий зовнішній ви­гляд грон та ягід (Пер­сей, Оригінал та ін.), і круп­ноплід­ність (За­гад­ка, Ко­ме­та, Одісей то­що).

При­бут­ко­вим на­пря­мом у су­час­но­му ви­но­гра­дарстві є куль­ти­ву­ван­ня пізньо­с­тиг­лих сортів: За­гад­ка, Одісей, Лан­же­рон, Таїр, Ко­ме­та. Во­ни вирізня­ють­ся щільною м’якот­тю та міцною шкіркою ягід, що за­без­пе­чує три­ва­ле їхнє збері­ган­ня без втра­ти сма­ко­вих ха­рак­те­ри­с­тик.

Не мож­на не відміти­ти ви­со­ку тех­но­логічність но­вих ге­но­типів, що особ­ли­во важ­ли­во для їхнього успішно­го ви­ко­ри­с­тан­ня у ви­роб­ництві. Так, сор­ти Пер­сей та Таїр, що відзна­ча­ють­ся ви­со­ки­ми сма­ко­ви­ми яко­с­тя­ми та зовнішньою при­ваб­ливістю ягід, ха­рак­те­ри­зу­ють­ся та­кож од­но­ча­сним до­сти­ган­ням грон. Тоб­то збір уро­жаю про­во­дять мак­си­мум за два підхо­ди, що як­най­кра­ще здат­не за­без­пе­чи­ти ви­мо­ги круп­но­оп­то­вих по­купців.

Ви­шу­ка­ний чор­нос­ли­во­во-шо­ко­лад­ний смак сор­ту Ко­ме­та, ду­же крупні яго­­­ди сор­ту Одісей, при­ваб­ливі ро­же­во-білі з не­звич­ним пе­ре­хва­том яго­ди сор­ту Оригінал, без­пе­реч­но, ста­нуть надій­ним га­ран­том за­тре­бу­ва­ності но­вих сортів на рин­ку ви­но­гра­дарсь­кої про­дукції.

Опи­сані ви­ще сор­ти вне­сені до Реє­стру сортів, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні: Оригінал — 2002 р., За­гад­ка — 2006 р., Таїр — 2007 р., Киш­миш таї­ровсь­кий — 2007 р., Ко­ме­та — 2009 р., Лан­же­рон — 2015 р., Одісей — 2015 р. За­яв­ки на реєстрацію пер­спек­тив­них форм Кар­ди­шах і Пер­сей на­дані до Дер­жав­ної служ­би з охо­ро­ни прав на сор­ти рос­лин 2017 ро­ку.

І. Ко­ва­ль­о­ва, Л. Ге­рус, М. Фе­до­рен­ко, Н. Му­люкіна,
ННЦ «ІВіВ ім.В.Є.Таїро­ва» НА­АН Ук­раїни

Інформація для цитування
Перспективні сто­лові сор­ти та фор­ми ви­но­гра­ду/ І. Ко­ва­ль­о­ва, Л. Ге­рус, М. Фе­до­рен­ко, Н. Му­люкіна // Пропозиція/ — 2017. — № 7-8. — С. 176-179

Інтерв'ю
Заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ Олександр Ярещенко
Чимало аграріїв шукає щось, на чому можна було б заробити великі гроші. Частина з них з цією метою шукає щось таке, чим би ще мало хто займався, принаймні в промисловому масштабі. Тож інтерес значної частини аграрної громадськості був... Подробнее
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча

1
0