Спецможливості
Технології

Перспективні сто­лові сор­ти та фор­ми ви­но­гра­ду

22.09.2017
15744
Перспективні сто­лові сор­ти та фор­ми ви­но­гра­ду фото, ілюстрація

Сучасне селекційне й природно-генетичне різноманіття винограду щодо стійкості культури до стрес-факторів дає змогу розробити успішні стратегії відбору й розмноження найпристосованіших до конкретних умов культивування сортів і клонів. 

 

 

Ос­новні кри­терії, за яки­ми про­ва­дять відбір сортів, пер­спек­тив­них форм і клонів, — ге­не­тич­но зу­мов­лені по­каз­ни­ки стійкості до абіотич­них і біотич­них фак­торів на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, стабільна про­дук­тив­ність, ви­со­ка якість про­дукції, відповід­­ність тра­диціям регіону та ін. Сор­ти з оп­ти­маль­ним на­бо­ром біологічних та гос­по­дарсь­ко-цінних вла­с­ти­во­с­тей є важ­­­ли­вим за­со­бом ви­роб­ництва й стра­хо­вим фон­дом гос­по­дар­ст­ва.

Однією з обов’яз­ко­вих ви­мог до про­­­дукції ви­но­гра­дар­ст­ва є її біохімічна якість: зо­к­ре­ма, во­на має бу­ти без слідів пе­с­ти­цид­но­го за­бруд­нен­ня, що ви­ни­кає на фоні чис­лен­них хімічних об­ро­бок. Збільшен­ня аг­ре­сив­ності та шко­до­чин­ності відо­мих гриб­них хво­роб та ак­ти­ві­­зація й по­ши­рен­ня но­вих, а та­кож клі­ма­тичні зміни став­лять пе­ред се­лекціо­не­ра­ми но­ве за­вдан­ня — ви­ве­ден­ня пер­с­­пек­тив­них сортів ви­но­гра­ду з від­нос­но ви­со­кою стійкістю про­ти гриб­них хво­роб та до впли­ву мо­розів (-24…-26°С — для сто­ло­вих). Крім цьо­го, обов’яз­ко­­­вою умо­вою є якісні по­каз­ни­ки про­дукції та їхня стабільність не­за­леж­но від умов ве­ге­тації. Для сто­ло­вих сортів характерним є кра­сиві та ве­ликі яго­ди й гро­на, без­насінність то­що. Тоб­то це має бу­ти ви­со­ко­якісний сорт, який успішно ви­т­ри­му­ва­ти­ме еко­логічний вплив, за­без­пе­чу­ва­ти­ме хо­ро­ший уро­жай за ви­ро­щу­ван­ня з мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми й відповіда­ти­ме су­ча­сним ви­мо­гам рин­ку.

Сорт ЗагадкаСорт КардишахСорт КометаСорт ОдиссейСорт ТаїрСорт Ланжерон

Уп­ро­ва­д­жен­ня сто­ло­вих сортів і пер­спек­тив­них форм, ха­рак­те­ри­с­ти­ку яких по­да­но в табл. 1, дасть мож­ливість по­до­вжи­ти період ви­роб­ництва свіжо­го ви­но­гра­ду й за­без­пе­чи­ти на­се­лен­ня еко­­­логічно чи­с­тою про­дукцією. Уні­каль­­ність та різно­маніття су­час­но­го сор­­­ти­мен­ту сто­ло­во­го на­пря­му ви­ко­ри­с­тан­ня дає змо­гу спо­жи­ва­ти свіжий міс­це­вий сто­ло­вий ви­но­град по­чи­на­ю­чи з кінця лип­ня й до жовт­ня, а за ство­рен­ня відповідних умов для зберіган­ня — по­до­вжи­ти цей термін ще на місяць-півто­ра.

Пер­спек­тивні сто­лові сор­ти й фор­ми ви­но­гра­ду бу­ло от­ри­ма­но в ре­зуль­таті по­етап­них се­лекційних про­грам: «Стій­кість», «Стійкість плюс якість», «Еко­логічний ви­но­град».

Як вид­но з табл. 1 та рис. 1, біль­шість но­вих ге­но­типів ма­ють гру­по­ву стійкість про­ти гриб­них хво­роб не ниж­чу від віднос­но­го рівня. Тоб­то рівень по­ш­­ко­д­жен­ня хво­ро­ба­ми не змінює фі­зі­­ологічні та біологічні про­це­си рос­ли­ни, а от­же, не впли­ває ані на про­дук­тив­ність, ані на якість про­дукції. Звісно, в ду­же спри­ят­ли­вих для роз­вит­ку хво­ро­би умо­вах навіть найстійкіші сор­ти по­тре­бу­ють моніто­рин­гу та до­дат­ко­вих об­при­с­ку­вань пе­с­ти­ци­да­ми.

Слід звер­ну­ти ува­гу на сорт Кар­ди­шах, який сприй­нят­ли­вий до мілдью та оїдіуму з ог­ля­ду на по­хо­д­жен­ня від не­стійких сортів та йо­го по­том­ка — фор­му Пер­сей. Хо­ча вар­то за­зна­чи­ти, що за про­ве­ден­ня двох до­дат­ко­вих профілак­тич­них об­при­с­ку­вань ура­жен­ня ви­но­гра­ду ци­ми хво­ро­ба­ми спо­с­теріга­ли тільки во­се­ни і ли­ше на ли­ст­ках. Та по­при це, то­варність уро­жаю за­ли­ша­ла­ся ви­со­кою. Без­насінний внутрішньо­ви­до­вий сорт Киш­миш таїровсь­кий, сприй­нят­ли­вий до гриб­них хво­роб, та­кож по­тре­бує моніто­рин­гу й профілак­тич­них об­ро­бок на­са­д­жень. Слід та­кож відміти­ти, що як для гібри­да Vitis vinifera цей сорт має до­стат­ньо ви­со­кий рівень ви­т­ри­ва­лості про­ти хво­роб.

На­ве­дені сор­ти та пер­спек­тивні фор­ми за ви­мо­га­ми що­до періоду ве­ге­тації й теп­ло­за­без­пе­чен­ня роз­поділені на такі гру­пи: ду­же ранні — 105–115 діб і 2400°С (Кар­ди­шах); ран­нь­о­се­редні — 125–135 діб і 2600°С (Киш­миш таї­ровсь­­­кий); се­редні — 135–145 діб і 2700…2800°С (Оригінал, Пер­сей) се­ред­нь­опізні — 145–155 діб і 2800…2900°С (Лан­же­рон, Одісей, Таїр, За­гад­ка, Ко­ме­та).

Кри­теріями що­до кліма­тич­них умов, які виз­на­ча­ють при­датність до уве­ден­ня в куль­ту­ру но­вих сортів і пер­спек­тив­них форм, є по­каз­ни­ки їхньої зи­мо- й мо­ро­зостійкості. Пред­став­лені сор­ти склад­но­го міжви­до­во­го по­хо­д­жен­ня на­ле­жать до гру­пи сортів із підви­ще­ною стій­­кістю — ви­т­ри­му­ють -23…-27°С (Кар­ди­шах, Оригінал, За­гад­ка, Таїр, Ко­ме­та, Лан­же­рон, Одісей). Внутрішньо­ви­до­вий сорт Киш­миш таїровсь­кий на­ле­жить до гру­пи сортів із се­ред­нь­ою стійкістю (ви­т­ри­мує -18…-22°С).

У табл. 2 на­ве­де­но по­каз­ни­ки збе­ре­жен­ня ви­но­град­них вічок за ек­с­т­ре­маль­­­них для пе­ре­зимівлі ви­но­гра­ду умов. Як ба­чи­мо, найбільший рівень по­шко­д­жен­ня ма­ли кущі ви­но­гра­ду сор­тів Одісей та Кар­ди­шах. Це спо­с­теріга­ли 2006 ро­ку, ко­ли різке, всьо­го за до­бу, зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри май­же до -25°С відбу­ло­ся без по­пе­ред­нь­о­го за­гар­ту­ван­ня рос­лин, до то­го ж на фоні силь­но­го північно­го вітру. Не­га­тив­но впли­ну­ла й по­су­ха в літньо-осінній період. Слід за­зна­чи­ти, що кущі до­б­ре відно­ви­лись про­тя­гом од­но­го-двох років. Рівень роз­­­­пу­с­кан­ня вічок у більшості сортів на­­віть за не­спри­ят­ли­вих умов — не ниж­че як 50-60% за­ли­ше­них після обрі­зу­ван­ня, а за спри­ят­ли­вих — до 85-90%. 

Дані ба­га­торічних аг­робіологіч-них спо­с­те­ре­жень (табл. 3) свідчать про ста­­­більність про­яву та­ких по­каз­ників, як уро­жайність, пло­до­носність, круп­ноплідність та круп­но­ягідність. Так, ви­со­кий (по­над 100 ц/га) рівень уро­жай­ності спо­с­теріга­ли у форм і сортів Ко­ме­та, Одісей та Пер­сей. За се­ред­нь­ою ма­сою то­вар­но­го гро­на (більш як 500 г) вирізня­лись Ко­ме­та, За­гад­ка та Одісей, мак­си­маль­на ва­га гро­на в яких ся­га­ла 800–1200 г, а круп­ни­ми яго­да­ми — Оді­сей і За­гад­ка. Ці сор­ти та фор­ми про­я­ви­­­ли стабільно ви­со­кий рівень якості свіжо­го ви­но­гра­ду. Так, за ком­плекс­ною де­гу­с­таційною оцінкою, що вклю­чає такі кри­терії оціню­ван­ня, як: зовнішня при­ваб­ливість, сма­кові вла­с­ти­вості, якість м’якоті та шкірки то­що, — бу­ло ви­о­крем­ле­но фор­ми та сор­ти Одісей, Оригінал і Пер­сей. Хо­ча й ре­ш­та пред­став­ників гру­пи має ви­сокі по­каз­ни­ки якості — де­гу­с­таційна оцінка бу­ла не ниж­че як 8,2 ба­ла за 10-баль­ною шка­лою оціню­ван­ня. Окрім то­го, ве­ли­ким плю­сом на ко­ристь но­вих ге­но­типів є ек­с­клю­зивність як форм гро­на та яго­ди, так і сма­ко-аро­ма­тич­них вла­с­ти­во­с­тей. На­при­клад, ви­дов­жені яго­ди сортів Ори­­гінал та Пер­сей, лег­кий му­с­кат­ний аро­мат сор­ту Кар­ди­шах або шо­ко­лад­но-чор­нос­ли­во­вий смак сор­ту Ко­ме­та.

Слід відміти­ти ви­со­ку то­варність грон цих сортів та форм (рис. 2), що та­кож є про­мо­ви­с­тим по­каз­ни­ком їхньої тех­но­логічності й при­дат­ності до ви­ро­щу­ван­ня у ви­роб­ни­чих мас­шта­бах.

За да­ни­ми ба­га­торічних спо­с­те­ре­жень, то­варність ви­щез­га­да­ної гру­пи сортів та форм бу­ла на рівні від 79 до 93%. Хо­четь­ся звер­ну­ти особ­ли­ву ува­гу на сор­ти Ко­ме­та, Таїр та Киш­миш таї­ровсь­кий із то­варністю 87–93%. Біль­шість із на­зва­них сортів ма­ють щільну м’якоть, що за­без­пе­чує до­б­ру транс­пор­та­бельність та лежкість грон, а та­кож свідчить про ви­со­ку ви­роб­ни­чу тех­но­логічність.

Ці сор­ти змо­жуть лег­ко зай­ня­ти гідне місце в регіональ­них ви­но­град­них сор­ти­мен­тах Ук­раїни та з ча­сом заміни­ти мо­раль­но за­старілі сор­ти, зо­к­ре­ма Ранній Ма­га­ра­ча, Му­с­кат ян­тар­ний то­що, та змен­ши­ти площі сор­ту Мол­до­ва. До­сти­ган­ня ягід у кінці лип­ня — на по­чат­ку серп­ня в умо­вах відкри­то­го ґрун­ту ро­бить сорт Кар­ди­шах од­ним із най­при­бут­ковіших, а круп­ноплідний без­насіннєвий із ви­со­ки­ми сма­ко­ви­ми яко­с­тя­ми Киш­миш таїровсь­кий — завжди за­тре­бу­ва­ний у спо­жи­вачів. За­зна­чені сор­ти ма­ють значні пре­ва­ги пе­ред по­ши­ре­ни­ми нині — це й на­дранній тер­мін до­сти­ган­ня (Кар­ди­шах), і при­ваб­ли­вий зовнішній ви­гляд грон та ягід (Пер­сей, Оригінал та ін.), і круп­ноплід­ність (За­гад­ка, Ко­ме­та, Одісей то­що).

При­бут­ко­вим на­пря­мом у су­час­но­му ви­но­гра­дарстві є куль­ти­ву­ван­ня пізньо­с­тиг­лих сортів: За­гад­ка, Одісей, Лан­же­рон, Таїр, Ко­ме­та. Во­ни вирізня­ють­ся щільною м’якот­тю та міцною шкіркою ягід, що за­без­пе­чує три­ва­ле їхнє збері­ган­ня без втра­ти сма­ко­вих ха­рак­те­ри­с­тик.

Не мож­на не відміти­ти ви­со­ку тех­но­логічність но­вих ге­но­типів, що особ­ли­во важ­ли­во для їхнього успішно­го ви­ко­ри­с­тан­ня у ви­роб­ництві. Так, сор­ти Пер­сей та Таїр, що відзна­ча­ють­ся ви­со­ки­ми сма­ко­ви­ми яко­с­тя­ми та зовнішньою при­ваб­ливістю ягід, ха­рак­те­ри­зу­ють­ся та­кож од­но­ча­сним до­сти­ган­ням грон. Тоб­то збір уро­жаю про­во­дять мак­си­мум за два підхо­ди, що як­най­кра­ще здат­не за­без­пе­чи­ти ви­мо­ги круп­но­оп­то­вих по­купців.

Ви­шу­ка­ний чор­нос­ли­во­во-шо­ко­лад­ний смак сор­ту Ко­ме­та, ду­же крупні яго­­­ди сор­ту Одісей, при­ваб­ливі ро­же­во-білі з не­звич­ним пе­ре­хва­том яго­ди сор­ту Оригінал, без­пе­реч­но, ста­нуть надій­ним га­ран­том за­тре­бу­ва­ності но­вих сортів на рин­ку ви­но­гра­дарсь­кої про­дукції.

Опи­сані ви­ще сор­ти вне­сені до Реє­стру сортів, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні: Оригінал — 2002 р., За­гад­ка — 2006 р., Таїр — 2007 р., Киш­миш таї­ровсь­кий — 2007 р., Ко­ме­та — 2009 р., Лан­же­рон — 2015 р., Одісей — 2015 р. За­яв­ки на реєстрацію пер­спек­тив­них форм Кар­ди­шах і Пер­сей на­дані до Дер­жав­ної служ­би з охо­ро­ни прав на сор­ти рос­лин 2017 ро­ку.

І. Ко­ва­ль­о­ва, Л. Ге­рус, М. Фе­до­рен­ко, Н. Му­люкіна,
ННЦ «ІВіВ ім.В.Є.Таїро­ва» НА­АН Ук­раїни

Інформація для цитування
Перспективні сто­лові сор­ти та фор­ми ви­но­гра­ду/ І. Ко­ва­ль­о­ва, Л. Ге­рус, М. Фе­до­рен­ко, Н. Му­люкіна // Пропозиція/ — 2017. — № 7-8. — С. 176-179

Інтерв'ю
Керівник СТОВ "Дніпро" (Чорнобаївський р-н Черкаської обл.) Андрій Душейко
Керівник СТОВ «Дніпро», що на Черкащині, Андрій Душейко є унікальною постаттю в українському агробізнесі, адже свій чималий практичний досвід вирощування овочевих та польових культур вдало поєднує з серйозною теоретичною базою, будучи... Подробнее
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.

1
0