Спецможливості
Технології

Оцінка пе­ре­зимівлі ози­мо­го ріпа­ку

31.01.2017
16519
Оцінка пе­ре­зимівлі ози­мо­го ріпа­ку фото, ілюстрація
Посевы рапса

Озимий ріпак вважається культурою, чутливою до низьких температур. Відсутність снігового покриву у поєднанні із тривалою мінусовою температурою призводить до часткового пошкодження його посіву або навіть повної загибелі рослин. Обираючи для сівби озимий ріпак, варто пам’ятати, що чутливість окремих гібридів ріпаку до впливу морозу може бути різною, оскільки вони значно різняться за рівнем стійкості до цього фактора.

 

Ця відмінність про­яв­ляється навіть се­ред сортів чи гібридів ріпаку, які про­по­нує од­на й та са­ма насіннєва ком­панія. 

Пе­ре­зимівля ози­мо­го ріпа­ку та­кож за­ле­жить від тех­но­логічних умов ви­ро­щу­ван­ня в осінній період. «Мо­мен­том істи­ни» є період пе­ре­хо­ду від зи­ми до вес­ни, ко­ли ми мо­же­мо візу­аль­но оціни­ти стан пе­ре­зимівлі рос­лин і ступінь за­вда­ної шко­ди посівам ози­мо­го ріпа­ку. Іноді втрати посівів озимого ріпаку сягають 100%. Вони можуть бути зумовленими як чинниками незалежними від фермера так і помилками під час вибору гібрида, засобів захисту, неправильному удобренню. Незалежні від фермера причини втрати посівів озимого ріпаку можуть бути такими:

—відсутність опадів у період по­яви сходів " нерівномірні схо­ди " не­мож­ливість здійснен­ня за­ходів із пра­виль­но­го ре­гу­лю­ван­ня рос­ту рос­лин " ви­мер­зан­ня рос­лин ріпаку, котрі роз­рос­ли­ся, а та­кож сла­бо­роз­ви­не­них;

— відсутність сніго­во­го по­кри­ву в період най­ниж­чих тем­пе­ра­тур;

— три­ва­лий застій во­ди на полі після роз­та­ван­ня снігу і ви­мо­кан­ня рос­лин ріпаку; 

— по­вторні при­мо­роз­ки.

Са­ме ос­тан­ня із вка­за­них при­чин най­частіше за­вдає ве­ли­ких збитків ріпаку. Більшість рос­лин ги­нуть у період пе­ре­хо­ду від зи­ми до вес­ни внаслідок різко­го ко­ли­ван­ня кон­тра­ст­них тем­пе­ра­тур, ко­ли вдень тем­пе­ра­ту­ра плю­со­ва, а вночі опу­с­кається знач­ною мірою ниж­че ну­ля. Не­має ефек­тив­но­го ме­то­ду за­побіган­ня ви­мер­зан­ню рос­лин ріпаку, але є спо­со­би, щоб як зи­мові, так і вес­няні за­мо­роз­ки не зни­щи­ли наші посіви. То­му ду­же важ­ли­вим є пра­виль­на оцінка ста­ну посівів ози­мо­го ріпа­ку. 

Ос­нов­ни­ми ме­то­да­ми оцінки пе­ре­зимівлі є те­с­ти грун­то­вих мо­нолітів та візу­аль­не оціню­ван­ня, що грун­тується на пе­ревірці пра­виль­ності розміщен­ня рос­лин на по­верхні по­ля.

Тест мо­нолітів

Є ба­га­то спо­собів про­ве­ден­ня цьо­го те­с­ту для озимого ріпаку, але суть йо­го од­на — пе­ревіри­ти, чи рос­ли­ни про­дов­жу­ють ве­ге­ту­ва­ти і чи здатні во­ни до ре­ге­не­рації. У чо­му по­ля­гає тест?

Відби­раємо рос­ли­ни ріпаку з по­ля:

Ра­зом із грун­том, на яко­му рос­туть рос­ли­ни ріпа­ку, вирізаємо мо­ноліт до­ступ­ним нам інстру­мен­том (ре­ко­мен­дуємо ло­па­ту, со­ки­ру) та­ким чи­­ном, щоб відібра­ти рос­ли­ну ра­зом із  корінням (фото 1). Ре­зуль­та­тивність те­с­ту бу­де най­кра­щою, як­що бра­ти зра­зок із гли­бо­ко про­мерз­лої землі, оскільки інші ме­то­ди відбо­ру мо­жуть по­шко­ди­ти ко­ре­не­ву си­с­те­му ріпаку або бу­ти не­ефек­тив­ни­ми. Од­нак ме­тод мо­нолітів най­важ­чий у ви­ко­нанні і за­би­рає ба­га­то ча­су. Щоб ви­ко­на­ти йо­го із мен­шою за­тра­тою сил, фраг­мент слід ви­ко­пу­ва­ти у со­няч­ний день, ко­ли при­наймні ча­с­ти­на грун­ту бу­де роз­мо­ро­же­на.

Без грун­ту — для про­ве­ден­ня те­с­ту ви­ко­ри­с­то­вуємо інстру­мент, ко­т­рим підко­пуємо грунт, у яко­му рос­те ріпак, — це по­лег­шить ви­тя­гу­ван­ня рос­ли­ни ра­зом із ко­ре­не­вою си­с­те­мою без ве­ли­ких по­шко­д­жень. За мож­ли­вості про­ми­ваємо коріння або ж ви­т­ру­шує­мо грунт (так, щоб не по­шко­ди­ти ко­­ріння), мінімізу­ю­чи ма­су, ко­т­ру бе­ре­мо для те­с­ту­ван­ня. Потім об­гор­таємо коріння во­ло­гим ма­теріа­лом/па­пе­ром або кла­де­мо у пуч­ках до ящи­ка з во­дою (фото 2).

Не­за­леж­но від ме­то­ду, пе­ред тим як помісти­ти рос­ли­ни ріпаку до ящи­ка або ємності, на­ма­гаємо­ся ви­да­ли­ти відмер­ле ли­с­тя та­ким чи­ном, щоб у по­даль­шо­му не виділяв­ся не­приємний за­пах гнилі. Як­що за­пах нам не за­ва­жає, ми мо­же­мо не ви­да­ля­ти мертві ча­с­ти­ни рос­ли­ни ріпаку— у цьо­му варіанті зра­зок бу­де найбільшою мірою на­бли­же­ним до по­льо­вих умов.

Підго­тов­ле­ний та­ким чи­ном зра­зок рослини ріпаку пе­ре­но­си­мо до приміщен­ня, яке відповідає та­ким умо­вам:

— теп­ле та освітле­не місце (слід ство­ри­ти умови, мак­си­маль­но на­бли­жені до по­льо­вих). Не за­бу­вай­те підли­ва­ти во­ду до мо­ноліту. У досліді та­ко­го ти­пу ви­ни­кає ймовірність бурх­­­­­­ли­во­го роз­вит­ку бак­терій та виділен­ня не­приємно­го за­па­ху;

— хо­лод­не місце (тем­пе­ра­ту­ра 4…10°C) — на 24 год, потім помісти­ти мо­ноліт в умо­вах кімнат­ної тем­пе­ра­ту­ри аж до закінчен­ня те­с­ту. За­вдя­ки та­ким рі­­­шен­ням ми по­сту­по­во підго­тов­люємо рос­ли­ни ріпаку до ре­аль­них по­льо­вих умов, щоб за­побігти надмірно­му роз­вит­ку бак­терій. Не за­бу­вай­те та­кож підли­ва­ти во­ду в по­су­ди­ну з мо­нолітом.

Як оціни­ти стан рос­лин ріпаку?

Під час про­ве­ден­ня оціню­ван­ня слід пам’ята­ти, що най­мо­лодші ча­с­ти­ни коріння ріпаку найбільшою мірою підда­ють­ся ви­мер­зан­ню, та­кож ли­с­тя ро­зет­ки — тоб­то ча­с­ти­на рос­ли­ни по­шко­д­жується мо­ро­зом. От­же, най­мо­лод­ший фраг­мент коріння ріпаку— ме­ри­с­те­ма ко­ре­ня — най­чут­ливіша ча­с­ти­на. 

Вже че­рез декілька го­дин після ви­т­ри­му­ван­ня рос­лин в умо­вах ви­щої тем­пе­ра­ту­ри мож­на відчу­ти інтен­сив­ний за­пах гнилі. Це зви­чай­не яви­ще, як­що ми не ви­да­ли­ли відмерлі ча­с­ти­ни рос­ли­ни ріпаку. Як­що при­близ­но че­рез тиж­день після по­чат­ку те­с­ту ми по­­міти­мо, що рос­ли­ни не відре­а­гу­ва­ли віднов­лен­ням асиміляційно­го апа­ра­ту, гнит­тя про­дов­жується, це оз­на­чає, що во­ни ви­­­мерз­ли. Мо­же­мо ви­тяг­ну­ти та­ку рос­ли­ну із грун­ту, пе­ревіри­ти, чи лег­ко знімається зовнішній шар ко­ре­ня. Далі ми мо­же­мо вздовж розріза­ти рос­ли­ну ріпаку нав­піл і пе­ревіри­ти, чи рос­ли­на вже роз­кла­дається бак­теріями, чи ще має  «оз­на­ки жит­тя». 

На фо­то­ 3 зо­б­ра­же­но рос­ли­ну ріпаку, ко­т­ра пе­ре­мерз­ла і відмер­ла. На ній на­ко­пи­чи­ли­ся бак­терії, що при­зво­дять до роз­кла­дан­ня як зе­ле­ної ма­си, так і ко­ре­ня ріпаку. Після поз­довжнь­о­го розрізу рос­ли­ни із неї ви­ли­вається ріди­на, що є оз­на­кою на­яв­ності бак­терій. Ця рос­ли­на ріпаку вже не відно­вить­ся. Як­що всі рос­ли­ни ріпаку ма­ють та­кий ви­гляд, план­тацію без ва­ган­ня мож­на пе­ресіва­ти іншою куль­ту­рою. Шансів на по­ря­ту­нок та­ко­го посіву не­має.

На фо­то 4 ми маємо по­зи­тив­ний ре­зуль­тат те­с­ту. Так ви­гля­да­ли рос­ли­ни ріпаку на п’ятий день після три­ман­ня їх у теп­ло­му місці. Мож­на поміти­ти асиміляційний апа­рат, що віднов­люється. Саме та­кі рослини ріпаку гарантують збе­ре­жен­ня посівів, навіть не­зва­жа­ю­чи на ски­дан­ня ро­зет­ки листків під час мо­роз­ної та безсніжної зи­ми. 

Вар­то зна­ти:

— Пер­ший тест із про­бою мо­ноліту тре­ба про­во­ди­ти після закінчен­ня пер­ших силь­них мо­розів. На­ступні — після ве­ли­ких ко­ли­вань до­бо­вих тем­пе­ра­тур, котрі для ріпа­ку є найгірши­ми.

— Ос­танній тест вар­то зро­би­ти за декілька днів пе­ред за­пла­но­ва­ним уне­сен­ням до­б­ри­ва (як­що ми маємо ще мож­ливість йо­го вно­си­ти, і ве­ге­тація ріпа­ку ще не роз­по­ча­ла­ся).

— Пам’ятай­те, що посіви ози­мо­го ріпа­ку ду­же відрізня­ють­ся один від од­но­го. Те, що «в сусіда» ріпак ви­мерз, ще не оз­на­чає, що та­ка са­ма си­ту­ація і на ва­шо­му полі ріпаку, яке ви оцінюєте. 

По­мил­ки, яких най­частіше припу­с­ка­ють­ся

— Сівба ріпаку у не­вле­жа­ний грунт — осіда­ю­чи, грунт мо­же ого­ли­ти фраг­мент ко­ре­не­вої ший­ки рос­лин, що вик­ли­кає інтен­сивніше їхнє пе­ре­мер­зан­ня. 

— Не­вчас­на сівба ріпаку— як за­над­то ран­ня, так і за­над­то пізня — мо­же при­зве­с­ти до то­го, що рос­ли­ни ози­мо­го ріпа­ку бу­дуть пе­ре­рос­ли­ми або не­до­роз­ви­не­ни­ми. Обид­ва варіан­ти не­до­пу­с­тимі.

— За­над­то за­гу­ще­ний посів ріпаку— рос­ли­ни інтен­сив­но рос­туть у ви­со­ту, кон­ку­ру­ю­чи за світло, од­но­час­но ви­тя­гу­ю­чи ко­ре­не­ву ший­ку.

— За­над­то низь­ке удо­б­рен­ня ріпаку калієм, фо­с­фо­ром та магнієм — ці еле­мен­ти ду­же важ­ливі, оскільки спри­я­ють ущільнен­ню ци­то­плаз­ми та зни­жен­ню рівня во­ди у кліти­нах, що по­зи­тив­но впли­ває на зи­мостійкість.

— Без за­сто­су­ван­ня ре­гу­ля­торів рос­ту рос­лин в осінній період ви­ни­кає ри­зик то­го, що під час су­во­рих зим рос­ли­ни ріпаку, котрі найбільше роз­рос­ли­ся, пе­ре­мер­за­ють пер­ши­ми. Крім то­го, що ви­ще над зем­лею у рос­лин розміщується ко­­нус на­ро­с­тан­ня, то гірше во­ни пе­ре­зи­мо­ву­ють.

— Ви­ко­ри­с­тан­ня ре­гу­ля­то­ра рос­ту за над­то низь­кої тем­пе­ра­ту­ри при­зво­дить до опіку рос­лин, що вик­ли­кає за­трим­ку рос­ту ріпаку або навіть відми­ран­ня рос­лин.

— Опік інши­ми за­со­ба­ми за­хи­с­ту рос­лин (унаслідок не­вчас­ної про­це­ду­ри об­при­с­ку­ван­ня або за об­роб­ки у не­доз­во­леній дозі) змен­шує стійкість рос­лин че­рез ос­лаб­лен­ня в ре­зуль­таті стре­су.

— Надмірне удо­б­рен­ня ріпаку азо­том в осінній період при­зво­дить до на­ро­с­тан­ня ве­ли­кої ве­ге­та­тив­ної ма­си.

— За­над­то раннє вне­сен­ня до­б­рив після зи­ми на гли­бо­ко про­мерз­лих грун­тах при­зво­дить до відри­ван­ня коріння рос­ли­ни ріпаку.

— Не­пра­виль­но дібра­ний сорт чи гібрид ріпаку— потрібно сіяти ті, що ре­ко­мен­до­вані для ви­ро­щу­ван­ня у кон­кретній грун­то­во-кліма­тичній зоні і, відповідно, про­те­с­то­вані.

Чо­го не мож­на уник­ну­ти?

— ви­мер­зан­ня рос­лин ріпаку під час ви­со­ких амплітуд (різниць) ден­них і нічних тем­пе­ра­тур, особ­ли­во ко­ли вдень тем­пе­ра­тур­на по­знач­ка ся­гає декількох гра­­­дусів ви­ще ну­ля, а вночі опу­с­кає­­­ться ниж­че -5°C;

— ви­мер­зан­ня ріпаку за відсут­ності сніго­во­го по­кри­ву, ду­же низь­ких тем­пе­ра­тур, а та­кож силь­них вітрів. Най­частіше відми­ра­ють у та­кий спосіб ли­с­тя ро­зет­ки, ду­же рідко — вся над­зем­на ча­с­ти­на рос­ли­ни (як­що ко­нус на­ро­с­тан­ня розміще­ний низь­ко) (фото 5);

— відми­ран­ня та гнит­тя ріпаку— сніг, ко­т­рий дов­го ле­жить, мо­же при­зво­ди­ти до ви­па­дан­ня рос­лин під снігом.

 

Д. Ковальчук,
продакт-спеціаліст відділу кукурудзи та олійних культур, 
ТОВ «КВС-УКРАЇНА»

 

Інформація для цитування

Оцінка перезимівлі озимого ріпаку / Д. Ковальчук // Спецвипуск ж. Пропозиція. Озимий ріпак технології прибутковості / — 2016. — С. 32-34

 

 

Інтерв'ю
Зазвичай аграрні видання пишуть про здобутки агрохолдингів, знаних в областях, популярних аграріїв, що засідають по облрадах. Ми вирішили піти іншим шляхом і хочемо познайомити Вас із простим фермером
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів сайту «Пропозиція» про нові дослідження і їх результати.                     - Зараз пора літніх... Подробнее

1
0