Спецможливості
Техніка та обладнання

Но­вин­ки у світі об­при­с­ку­вачів

13.05.2015
377
Но­вин­ки у світі об­при­с­ку­вачів фото, ілюстрація

Сьо­годні ми маємо до­сить на­си­че­ний ри­нок техніки для за­хи­с­ту рос­лин. І що­ро­ку цей сег­мент рин­ку до­пов­нюється но­вин­ка­ми — техніка вдо­с­ко­на­люється та поліпшується, щоб відповіда­ти су­ча­сним по­тре­бам та ви­мо­гам. Про­по­нуємо вашій увазі ог­ляд ос­танніх до­сяг­нень найвідоміших ви­роб­ників техніки у сфері хімічно­го за­хи­с­ту рос­лин.

Сьо­годні ми маємо до­сить на­си­че­ний ри­нок техніки для за­хи­с­ту рос­лин. І що­ро­ку цей сег­мент рин­ку до­пов­нюється но­вин­ка­ми — техніка вдо­с­ко­на­люється та поліпшується, щоб відповіда­ти су­ча­сним по­тре­бам та ви­мо­гам. Про­по­нуємо вашій увазі ог­ляд ос­танніх до­сяг­нень найвідоміших ви­роб­ників техніки у сфері хімічно­го за­хи­с­ту рос­лин.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Об­при­с­ку­вачі RIO
Ек­с­клю­зив­ною особ­ливістю об­при­с­ку­вачів RIO 3000 італійсько­го ви­роб­ни­ка ІММ є ав­то­ном­на гідро­си­с­те­ма, що ро­бить їх унікаль­ни­ми на рин­ку Ук­раїни. Слід за­зна­чи­ти, що ос­нов­ний бак (ємністю 3450 л) зсе­ре­ди­ни має спеціаль­не по­крит­тя, що за­побігає осідан­ню за­лишків ро­бо­чо­го роз­чи­ну на стінках та сприяє по­вно­му й ефек­тив­но­му йо­го ви­ко­ри­с­тан­ню.
Крім ос­нов­но­го ба­ка, об­при­с­ку­вач має 300-літро­вий бак для про­ми­ван­ня си­с­те­ми (ос­нов­ний бак та ко­лек­то­ри), ба­чок для мит­тя рук та 20-літро­вий бак для по­пе­ред­нь­о­го змішу­ван­ня пе­с­ти­цидів.  Штан­га об­при­с­ку­ва­ча — чо­ти­ри­секційна, оцин­ко­ва­на, з ро­бо­чою ши­ри­ною 24 м. Для стабільної ро­бо­ти в полі во­на має навіску з ме­ханічним і гідравлічним ком­пен­са­то­ра­ми, які вирівню­ють штан­гу віднос­но рельєфу по­ля та за­побіга­ють її по­шко­д­жен­ню як на не­ве­ли­ких, так і на до­сить знач­них швид­ко­с­тях (15 км/год і ви­ще).
Пре­па­рат вно­сить­ся за до­по­мо­гою чо­ти­ри­по­зиційних фор­су­нок із чо­тир­ма різни­ми ви­да­ми роз­пи­лю­вачів, які надійно за­хи­щені від по­шко­д­жень кон­ст­рукцією штан­ги. За по­да­ван­ня ріди­ни відповідає по­туж­ний на­сос відо­мої мар­ки Annovi Reverberi, про­дук­тивність яко­го ста­но­вить 250 л/хв. Для по­лег­шен­ня уп­равління об­при­с­ку­вачі ком­плек­ту­ють­ся комп’юте­ром BRAVO 300, а за по­тре­би — си­с­те­мою GPS-навігації. Ма­са об­при­с­ку­ва­ча ста­но­вить 2570 кг, а низь­ко роз­міще­ний центр ва­ги дає змо­гу аг­ре­га­ту­ва­ти йо­го з трак­то­ра­ми по­тужністю від 80 к. с.
Порівня­но з інши­ми об­при­с­ку­ва­ча­ми ана­логічно­го кла­су, RIO 3000 має ви­со­ку про­дук­тивність (швидкість об­роб­ки рос­лин за спри­ят­ли­вих умов до­ся­гає
15 км/год!), то­му мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­бу будь-яко­го гос­по­дар­ст­ва не­за­леж­но від розміру. Ви­роб­ник на­дає дворічну га­рантію на цю мо­дель об­при­с­ку­ва­ча. Інте­ре­си ком­панії на те­ри­торії Ук­раїни пред­став­ляє ПП «Аг­рохім». Крім то­го, цей ди­лер про­по­нує та­кож різно­манітні причіпні італійські об­при­с­ку­вачі вен­ти­ля­тор­но­го ти­пу з по­туж­ни­ми на­со­са­ми та не ду­же по­ши­ре­ни­ми в Ук­раїні ре­вер­сив­ни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми.
Зроб­лені в Італії за про­ек­том
ПП «Агрохім», ці об­при­с­ку­вачі ви­ко­ри­с­то­ву­ють не тільки за пря­мим при­зна­чен­ням — для за­хи­с­ту садів і ви­но­град­ників, а й для дезінфекції приміщень пташ­ників, оскільки во­ни уком­п­лек­то­вані не­ржавіючи­ми фітин­га­ми.
Го­ло­вна пе­ре­ва­га од­но­го із та­ких об­при­с­ку­вачів — RACING 3000 — но­ва ре­вер­сив­на си­с­те­ма вен­ти­ляції. Це інно­ваційна тех­но­логія, яка має низ­ку пе­ре­ваг над тра­диційною: кон­ст­рук­тив­на особ­ливість 900-міліме­т­ро­во­го вен­ти­ля­то­ра дає змо­гу всмок­ту­ва­ти тільки чи­с­те, без пи­лу та іншо­го сміття, повітря, яке роз­пи­люється ра­зом із хімічною скла­до­вою у про­ти­леж­ний від трак­то­ра бік. Об­при­с­ку­вач об­лад­нується міцним поліети­ле­но­вим ба­ком для ро­бо­чої ріди­ни об’ємом 3000 л із си­с­те­мою потрійно­го про­ми­ван­ня, по­туж­ним (320 л/хв) на­со­сом (або дво­ма спа­ре­ни­ми — до 560 л/хв) та спеціаль­ни­ми фор­сун­ка­ми (діаме­т­ром от­ворів роз­пи­лю­вачів 4 мм) для ве­ли­ко­го об­ся­гу роз­пи­лен­ня, які вста­нов­ле­но на три­мачі з не­ржавіючої сталі.

Amazone
Но­ва лінійка са­мохідних об­при­с­ку­вачів Pantera 4502 та Pantera 4502-H уже пра­цює на ук­раїнських те­ре­нах. Pantera 4502 із дви­гу­ном по­тужністю 218 к. с. та уп­равлінням із мо­ду­ля­ми ECO і POWER за­без­пе­чує найбільшу ефек­тивність ви­т­ра­ти паль­но­го — близь­ко 1 л на 3 га. За­вдя­ки гідро­ста­тич­но­му при­во­ду, без по­тре­би пе­ре­ми­кан­ня сту­пенів швид­кості, мож­на ком­форт­но ру­ха­ти­ся зі швидкістю від 0 до 50 км/год. Унікаль­не тан­дем­не шасі за­без­пе­чує спокійне го­ри­зон­таль­не по­ло­жен­ня штанг і од­но­час­но га­ран­тує стабільність ро­бо­ти на схи­лах та про­по­нує про­сте ре­гу­лю­ван­ня ши­ри­ни колії. Пе­ре­ми­кан­ня між різни­ми варіан­та­ми ро­бо­ти: дво­ма, чо­тир­ма привідни­ми ко­ле­са­ми і в ре­жимі «кра­бо­вий хід» — відбу­ва­ється з до­по­мо­гою ба­га­то­функціо­наль­но­го джой­сти­ка і терміна­ла AMADRIVE. Вод­но­час бор­то­вий комп’ютер AMATRON 3 з інте­г­ро­ва­ни­ми си­с­те­ма­ми GPS-Switch і GPS-Track знач­но по­лег­шує ро­бо­ту. Ко­му­нікація між терміна­лом і ма­ши­ною здійс­нюється серійно че­рез ISOBUS.
Кліренс об­при­с­ку­вачів ста­но­вить 1,1 м, що ро­бить са­мохідну мо­дель Pantera 4502 іде­аль­ною для ви­ко­ри­с­тан­ня у рос­лин­ництві. Од­нак під час ро­бо­ти на ви­со­ких посівах (об­роб­ка ку­ку­руд­зи або со­няш­ни­ку), щоб уник­ну­ти по­шко­д­жен­ня рос­лин, потрібен ще більший кліренс. У та­ко­му разі Amazone про­по­нує у ви­гляді спеціаль­но­го ос­на­щен­ня гідрав­лічне ре­гу­лю­ван­ня шасі за ви­со­тою. Всі ма­ши­ни з та­кою функцією ма­ють по­зна­чен­ня Pantera 4502-H.
Шля­хом на­ти­с­кан­ня кноп­ки на бор­то­во­му комп’ютері ме­ханіза­тор мо­же підня­ти всю ма­ши­ну на 1,7 м. Як­що ма­ши­на пе­ре­бу­ває у та­ко­му мак­си­маль­но підня­то­му по­ло­женні, то мож­на зміню­ва­ти ши­ри­ну колії у ме­жах 2,1 і 2,6 м. Та­ким чи­ном, по­при ви­щий центр ва­ги, Pantera 4502-H зберігає ви­со­ку стійкість і вод­но­час гнучкість для за­сто­су­ван­ня на різних куль­ту­рах і за різних міжрядь. Унікальність та­ко­го рішен­ня ле­жить у до­сить ши­ро­ко­му діапа­зоні зміни ши­ри­ни колії. Так, ши­ри­на колії за зви­чай­ної ек­сплу­а­тації, ко­ли кліренс ма­ши­ни ста­но­вить 1,1 м, мо­же зміню­ва­ти­ся у ме­жах 1,8 і 2,4 м.
 Із Pantera 4502-H мож­на знач­но роз­ши­ри­ти спектр про­ве­ден­ня за­ходів із за­хи­с­ту рос­лин, тоб­то підви­щи­ти ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня ма­ши­ни. Та­кож Amazone про­по­нує си­с­те­му ке­ру­ван­ня з ав­то­ма­тич­ним ве­ден­ням об­при­с­ку­ва­ча по ряд­ку. Це особ­ли­во ак­ту­аль­но на гор­би­с­тих ділян­ках і за ве­ли­кої три­ва­лості ро­бо­чо­го дня, ко­ли потрібна підви­ще­на кон­цен­т­рація ува­ги ме­ханіза­то­ра для точ­но­го уп­равління ма­ши­ною між ря­да­ми рос­лин. Для розв’язан­ня цієї про­бле­ми Amazone спільно з ком­панією Reich­hardt про­по­нує си­с­те­му з ав­то­ма­ти­кою ве­ден­ня ряд­ком. Во­на функціонує за до­по­мо­гою кон­такт­ної дуж­ки, яку мож­на відки­ну­ти на­ти­с­кан­ням на кноп­ку під ма­ши­ною. Ця дуж­ка про­хо­дить уз­довж рядків і точ­но ре­гу­лює ав­то­ма­тич­ну си­с­те­му ру­лю­ван­ня так, щоб ко­ле­са об­при­с­ку­ва­ча Pantera пе­ре­бу­ва­ли у центрі між ряд­ка­ми рос­лин. Ви­со­ко­точ­на си­с­те­ма за­побігає по­шко­д­жен­ню посівів і по­лег­шує ро­бо­ту ме­ханіза­то­ра, який мо­же скон­цен­т­ру­ва­ти­ся на ви­ко­нанні по­даль­ших за­вдань під час об­роб­ки куль­ту­ри.

Львіва­г­ро­машпроект
Однією з ос­танніх но­ви­нок вітчиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка об­при­с­ку­вачів є са­мохідна ма­ши­на ОСШ-3,5-27, при­зна­че­на для ви­со­ко­про­дук­тив­но­го вне­сен­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Ви­со­кий кліренс ма­ши­ни, який ста­но­вить 1,8–1,86 м (за­леж­но від розміру ви­ко­ри­с­то­ву­ва­них коліс), дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту на ви­со­ких куль­ту­рах, та­ких як ку­ку­руд­за, со­няш­ник, ріпак. Ця ма­ши­на ви­го­тов­ле­на із ви­со­ко­якісних ком­по­нентів си­с­тем та вузлів ви­роб­ництва світо­вих лідерів у цій га­лузі. Так, на об­при­с­ку­вач ус­та­нов­ле­но дви­гун німець­ко­го ви­роб­ництва Deutz із ро­бо­чим об’ємом 6 л, що у поєднанні з гідро­ста­тич­ною трансмісією 4×4 на­дає ма­шині відмінних хо­до­вих вла­с­ти­во­с­тей. Крім то­го, мож­ливі різні варіан­ти ро­бо­ти об­при­с­ку­ва­ча: 4×4, 4×2 та в ре­жимі «кра­бо­во­го хо­ду». Об­роб­ка куль­тур, які висіва­ють із різни­ми міжряд­дя­ми, для ОСШ-3,5-27 та­кож не про­бле­ма, ад­же колія змінюється в ме­жах від 2,8 до 3,5 м.
Швидкість аг­ре­га­ту в транс­порт­но­му по­ло­женні ста­но­вить 40, а в ро­бо­чо­му — 26 км/год. У ба­зовій ком­плек­тації об­при­с­ку­вач ос­на­щується 27-ме­т­ро­ви­ми штан­га­ми. Про­те на за­мов­лен­ня об­при­с­ку­вач мо­же бу­ти ос­на­ще­но штан­га­ми за­вшир­ш­ки 18, 21,6 та 24 м.

Kuhn
У 2014 р. міжна­род­на ком­панія Kuhn прид­ба­ла за­вод Montana в Бра­зилії, який спеціалізується на ви­роб­ництві са­мохідних об­при­с­ку­вачів.
От­же, знай­ом­тесь — Montana Parruda Stronger.
Ви­со­кий кліренс са­мохідно­го об­при­с­ку­ва­ча Montana Parruda Stronger — 1,8 м дає змо­гу не тільки вно­си­ти грун­тові гербіци­ди, а й про­во­ди­ти де­си­кацію со­няш­ни­ку, об­роб­ля­ти ку­ку­руд­зу, сою, ріпак, а та­кож інші сільсько­го­с­по­дарські куль­ту­ри на різних стадіях їхньо­го рос­ту й роз­вит­ку. По­при ви­со­кий кліренс, об­при­с­ку­вач має до­б­ру стійкість під час ро­бо­ти на схи­лах за­вдя­ки до­статній ши­ри­ни колії — 2,8–3,5 м.
Пнев­ма­тич­на підвіска із чо­тир­ма по­душ­ка­ми (по одній на кож­не привідне ко­ле­со) та кра­на­ми ре­гу­лю­ван­ня рівня повітря дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти на ви­сокій швид­кості — до
36 км/год, за­без­пе­чу­ю­чи вод­но­час до­дат­ко­ву ста­більність штан­ги за ру­ху нерівно­с­тя­ми по­верхні грун­ту. Си­с­те­ма пра­цює та­ким чи­ном: у разі наїзду на пе­ре­шко­ду кран ре­гу­лю­ван­ня повітря­но­го рівня ви­пу­с­кає ча­с­ти­ну повітря з по­душ­ки пнев­ма­тич­ної підвіски, а за по­трап­лян­ня в ям­ку, на­впа­ки — по­дає йо­го з ре­си­ве­ра. Та­ка си­с­те­ма стабілізації ру­ху пра­цює швид­ко й ефек­тив­но, що до­по­ма­гає до­дат­ко­во урівно­ва­жи­ти штан­гу і тим са­мим за­без­пе­чи­ти потрібну якість вне­сен­ня пре­па­ратів.
На об­при­с­ку­вачі вста­нов­ле­но дви­гун MWM по­тужністю 215 к. с. з інтер­ку­ле­ром, ро­бо­чий об’єм яко­го ста­но­вить 6,45 л. Номінальні обер­ти дви­гу­на — 2000 об./хв, що дає змо­гу об­при­с­ку­ва­чу пра­цю­ва­ти зі знач­ною еко­номією паль­но­го та збільши­ти мо­то­ре­сурс ро­бо­ти дви­гу­на. На дви­гуні MWM вста­нов­ле­но но­вий тип охо­ло­д­жу­валь­но­го вен­ти­ля­то­ра, ла­пасті яко­го спро­ек­то­ва­но спеціаль­ним чи­ном для збільшен­ня про­дук­тив­ності повітря­но­го по­то­ку, змен­шен­ня вібрації дви­гу­на та зни­жен­ня рівня шум­ності під час йо­го ро­бо­ти.
Привід усіх чо­ти­рь­ох ве­ду­чих коліс відбу­вається за­вдя­ки гідро­ста­тичній пе­ре­дачі за до­по­мо­гою двох гідро­на­сосів та чо­ти­рь­ох гідро­мо­торів ре­дук­торів, ус­та­нов­ле­них по од­но­му на кож­но­му ко­лесі. За до­по­мо­гою го­ло­вно­го гідро­роз­подільни­ка мож­на за­сто­со­ву­ва­ти три пе­ре­дачі та зміню­ва­ти на­пря­мок ру­ху об­при­с­ку­ва­ча. Мак­си­маль­на ро­бо­ча швидкість на першій пе­ре­дачі ста­но­вить 20 км/год, на другій — 30 і третій — 40 км/год. Си­с­те­ма при­во­ду коліс спро­ек­то­ва­на та­ким чи­ном, щоб за про­бук­со­ву­ван­ня од­но­го з них об­при­с­ку­вач міг виїха­ти з про­блем­ної ділян­ки за до­по­мо­гою двох інших — са­ме для цьо­го у си­с­темі гідро­ста­тич­ної пе­ре­дачі пе­ред­ба­че­но два гідро­на­со­си, які жив­лять два гідро­мо­то­ри ре­дук­то­ра по діаго­налі.
Бак об­при­с­ку­ва­ча об’ємом 3 тис. л ви­го­тов­ле­но з поліес­те­ру. Він ар­мо­ва­ний скло­во­лок­ном, що за­без­пе­чує до­стат­ню йо­го міцність та легкість, а та­кож ре­мон­то­при­датність, а подвійна си­с­те­ма змішу­ван­ня пре­па­ра­ту (за ти­пом ме­ханізму «Вен­турі») дає змо­гу от­ри­ма­ти рівномірно пе­реміша­ну
ро­бо­чу ріди­ну.
Штан­га об­при­с­ку­ва­ча за­вшир­ш­ки 30 м ви­го­тов­ле­на із ви­со­ко­ле­го­ва­ної сталі, вста­нов­ле­на на па­ра­ле­ло­г­рамній підвісці. Секційні кла­па­ни змон­то­ва­но на штанзі, що при­швид­шує час роз­кри­ван­ня фа­ке­ла роз­пи­лю­ван­ня пре­па­ра­ту роз­пи­лю­ва­чем і змен­шує йо­го пе­ре­ви­т­ра­ту. На штанзі вста­нов­ле­но та­кож три­по­зиційні три­мачі роз­пи­лю­вачів Hypro End Cap, які да­ють змо­гу в чо­ти­ри ра­зи швид­ше, порівня­но зі стан­дарт­ною схе­мою, вми­ка­ти та ви­ми­ка­ти роз­пи­лю­вач. Це мож­ли­во за­вдя­ки то­му, що все­ре­дині три­ма­ча роз­пи­лю­ва­ча вста­нов­ле­но спеціаль­ну пе­ре­го­род­ку, тож
у ко­лек­торі за­ли­шається близь­ко 90%
ро­бо­чої ріди­ни під час
роз­во­ро­ту об­при­с­ку­ва­ча.
В об­при­с­ку­вачі Montana Stronger вста­нов­ле­но унікаль­ну си­с­те­му підвіски штан­ги. Дев’яти­секційна штан­га три­мається на па­ра­ле­ло­г­рамі дво­ма пру­жи­на­ми і чо­тир­ма амор­ти­за­то­ра­ми, що ком­пен­сує вер­ти­кальні ко­ли­ван­ня штан­ги, а си­с­те­ма гідро­циліндрів з азот­ни­ми гідро­а­ку­му­ля­то­ра­ми та пру­жи­на­ми ком­пен­сує її го­ри-
­зон­тальні ко­ли­ван­ня.
Ос­нов­ний на­сос ро­бо­чої ріди­ни відцен­т­ро­во­го ти­пу (ви­роб­ництва відо­мої фірми HIPRO) надійно пра­цює і дає змо­гу вно­си­ти 172 л/га за швид­кості 36 км/год. Та­кож на об­при­с­ку­вачі вста­нов­ле­но відцен­т­ро­вий на­сос про­дук­тивністю 800 л/хв для за­прав­лен­ня ба­ка об­при­с­ку­ва­ча (по­вне йо­го за­пов­нен­ня відбу­вається при­близ­но за 4 хв).

Chellenger
Кор­по­рація AGCO про­по­нує ви­со­ко­про­дук­тивні об­при­с­ку­вачі Challenger, які відповіда­ють та­ким са­мим прин­ци­пам надійності і ви­со­кої якості, що й ле­ген­дар­на ве­ли­ко­га­ба­рит­на техніка Challenger. Об­при­с­ку­вачі Challenger RG 700 не тільки зай­ма­ють ліди­ру­ючі по­зиції у світо­во­му сег­менті, а й ви­во­дять на но­вий рівень ви­мо­ги, які клієнти став­лять до ма­шин подібно­го кла­су.
Об­при­с­ку­вач Challenger RG 700 ос­на­ще­но еко­номічним чо­ти­ри­циліндро­вим дви­гу­ном AGCO Rower мак­си­маль­ною по­тужністю 173 к. с.
Особ­ливістю об­при­с­ку­ва­ча є йо­го унікаль­не шасі, яке дає змо­гу роз­поділи­ти ва­гу між ося­ми та­ким чи­ном, щоб за­без­пе­чи­ти мак­си­маль­ну стійкість під час ро­бо­ти на схи­лах не­зва­жа­ю­чи на ступінь за­пов­нен­ня ос­нов­ної ємності об­при­с­ку­ва­ча. Під час ру­ху зі скла­де­ни­ми штан­га­ми ва­га роз­поділяється у про­порції: 55% — на пе­ред­ню вісь і 45% — на зад­ню. За ро­бо­ти із роз­кла­де­ни­ми штан­га­ми ва­га роз­поділяється 50/50.
Усе тех­но­логічне об­лад­нан­ня об­при­с­ку­ва­ча скон­ст­руй­о­ва­не на рамі С-подібно­го профілю, яка постійно підтри­мує кон­такт усіх чо­ти­рь­ох коліс із грун­том (навіть під час ру­ху важ­ко­прохідною по­верх­нею).
Ці об­при­с­ку­вачі можна ком­плек­ту­ва­ти дво­ма ви­да­ми осей —
стан­дарт­ни­ми та вузь­ки­ми.
За ком­плек­ту­ван­ня ма­ши­ни стан­дарт­ни­ми ося­ми кліренс об­при­с­ку­ва­ча ста­но­вить 137 см, за­вдя­ки чо­му об­роб­лю­вані куль­ту­ри мен­ше по­шко­д­жу­ють­ся. У разі ком­плек­ту­ван­ня вузь­ки­ми ося­ми кліренс ста­но­вить 121 см.
Для зве­ден­ня до мініму­му ущільнен­ня грун­ту та по­шко­д­жен­ня куль­тур мож­на за­да­ти різну ши­ри­ну колії для пе­редніх і задніх коліс. Мо­дель об­при­с­ку­ва­ча із ши­ри­ною колії 228–305 см (стан­дарт­на вісь) на за­мов­лен­ня мож­на ком­плек­ту­ва­ти гідравлічним при­во­дом ре­гу­лю­ван­ня.
В об­при­с­ку­вачі RG 700 за­прав­на зо­на, пом­па, ос­нов­ний на­сос розміщені у пе­редній йо­го ча­с­тині та з’єднані з ос­нов­ною ємністю най­ко­рот­шим шля­хом. У ре­зуль­таті підви­щується ефек­тивність над­хо­д­жен­ня по­то­ку про­дук­ту, зни­жується йо­го скуп­чен­ня і за­без­пе­чується плавніший пе­рехід від од­но­го про­дук­ту до іншо­го.
Місткість ос­нов­ної ємності об­при­с­­­ку­ва­ча RG 700 ста­но­вить 2750 л, що дає змо­гу про­во­ди­ти об­при­с­ку­ван­ня про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су без по­тре­би до­за­прав­лен­ня. Ос­нов­на ємність має зруч­ний верхній до­ступ, си­с­те­му пе­ремішу­ван­ня, яка га­ран­тує рівномірність ро­бо­чої ріди­ни за будь-яких умов не­за­леж­но від сту­пе­ня за­пов­нен­ня ємності. RG 700 мо­же ком­плек­ту­ва­тись дво­ма варіан­та­ми штан­ги — за­вдовжки 18/24 та 18/27 м. Кож­ну із штанг ви­роб­ник про­по­нує на вибір за­мов­ни­ка із п’ять­ма або сімо­ма секціями, що дає змо­гу на­ла­ш­ту­ва­ти схе­му об­при­с­ку­ван­ня кон­крет­но під кож­не по­ле. У стан­дарт­ну ком­плек­тацію вхо­дить си­с­те­ма із трьо­ма по­во­рот­ни­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми, яка до­по­ма­гає зміню­ва­ти тип роз­пи­лю­ва­ча без ви­ко­ри­с­тан­ня до­дат­ко­вих інстру­ментів.
Для ве­ли­ких фер­мерсь­ких гос­по­дарств та аг­ро­хол­дингів кор­по­рація про­по­нує по­тужніші та універ­сальніші об­при­с­ку­вачі RG 1100 та RG 1300.
Від по­пе­ред­ньої мо­делі RG 700 ці об­при­с­ку­вачі ма­ють низ­ку відмінно­с­тей. На­сам­пе­ред зміни сто­су­ють­ся си­ло­вої ус­та­нов­ки об­при­с­ку­вачів. Ця серія ос­на­щується си­ло­ви­ми ус­та­нов­ка­ми AGCO Power мак­си­маль­ною по­тужністю 340 та 370 к. с., що у поєднанні із гідро­ста­тич­ною трансмісією та при­во­дом 4×4 за­без­пе­чує відмінну ро­бо­ту не­за­леж­но від умов ек­сплу­а­тації. У гідравлічно­му кон­турі при­во­ду постійно відсте­жується тиск оли­ви, і за до­сяг­нен­ня йо­го мак­си­маль­но­го по­ро­гу відбу­вається ав­то­ма­тич­не пе­ре­ми­кан­ня на ниж­чу пе­ре­да­чу. Та­ким чи­ном зни­жується на­ван­та­жен­ня на дви­гун та підтри­му­ють­ся йо­го оп­ти­мальні обер­ти, що еко­но­мить йо­го ре­сурс для ви­ко­нан­ня інших тех­но­логічних опе­рацій.
Об­при­с­ку­вачі ос­на­щені пнев­ма­тич­ною підвіскою із си­с­те­мою стабілізації по­пе­реч­ної стійкості пе­ред­­ньо­го та зад­нь­о­го мостів. Як і в по­пе­редній мо­делі, ці об­при­с­ку­вачі ма­ють мож­ливість без­ступінча­с­то­го ре­гу­лю­ван­ня ши­ри­ни колії у діапа­зоні 304,8–386 см, кліренс об­при­с­ку­вачів ста­но­вить 130 см.
Об­при­с­ку­вачі серії RG 1100 та RG 1300 об­лад­нані про­фесійною си­с­те­мою по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни, яка вклю­чає: бак із не­ржавіючої сталі, про­стий у ке­ру­ванні за­прав­ний пост, а та­кож зруч­но розміще­ну станцію про­ми­ван­ня об­при­с­ку­валь­ної си­с­те­ми. Вра­жає своєю про­дук­тивністю си­с­те­ма по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни, яка мо­же за 3,5 хв пе­ре­ка­ча­ти 5 тис. л (!) ріди­ни. Ємність ос­нов­но­го ба­ка ста­но­вить 4240
та 5000 л відповідно.
Зі штан­га­ми від Challenger стан­дар­ти об­при­с­ку­ван­ня ви­хо­дять на но­вий рі­­вень ро­бо­ти. Си­с­те­ма тру­бо­про­водів ви­ко­на­на без гос­трих кутів, а шлан­ги ма­ють різний діаметр для підтри­ман­ня од­на­ко­во­го ти­с­ку по всій до­вжині штан­ги, яка є чи не однією із найбільших се­­ред са­мохідних об­при­с­ку­вачів. До­вжи­на штан­ги RG 1100 ста­но­вить 30,5, а RG 1300 — 36,6 м. Крім то­го, штан­ги ма­ють декілька си­с­тем за­хи­с­ту і ма­жуть на­хи­ля­ти­ся як ниж­че, так і ви­ще лінії го­ри­зон­ту. Це дає змо­гу пра­цю­ва­ти на гор­бистій місце­вості та завжди от­ри­му­ва­ти відмінну
якість об­при­с­ку­ван­ня.     Далі бу­де

Інтерв'ю
Статуя кохання в Батумі "Алі та Ніно"
Нещодавно Україну відвідав заступник директора «Агросервіс центру» при Міністерстві сільського господарства Аджарії Леван Болгвадзе. Користуючись нагодою, propozitsiya.com поспілкувалась із
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее

1
0