Спецможливості
Техніка та обладнання

Но­вин­ки у світі об­при­с­ку­вачів

13.05.2015
476
Но­вин­ки у світі об­при­с­ку­вачів фото, ілюстрація

Сьо­годні ми маємо до­сить на­си­че­ний ри­нок техніки для за­хи­с­ту рос­лин. І що­ро­ку цей сег­мент рин­ку до­пов­нюється но­вин­ка­ми — техніка вдо­с­ко­на­люється та поліпшується, щоб відповіда­ти су­ча­сним по­тре­бам та ви­мо­гам. Про­по­нуємо вашій увазі ог­ляд ос­танніх до­сяг­нень найвідоміших ви­роб­ників техніки у сфері хімічно­го за­хи­с­ту рос­лин.

Сьо­годні ми маємо до­сить на­си­че­ний ри­нок техніки для за­хи­с­ту рос­лин. І що­ро­ку цей сег­мент рин­ку до­пов­нюється но­вин­ка­ми — техніка вдо­с­ко­на­люється та поліпшується, щоб відповіда­ти су­ча­сним по­тре­бам та ви­мо­гам. Про­по­нуємо вашій увазі ог­ляд ос­танніх до­сяг­нень найвідоміших ви­роб­ників техніки у сфері хімічно­го за­хи­с­ту рос­лин.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Об­при­с­ку­вачі RIO
Ек­с­клю­зив­ною особ­ливістю об­при­с­ку­вачів RIO 3000 італійсько­го ви­роб­ни­ка ІММ є ав­то­ном­на гідро­си­с­те­ма, що ро­бить їх унікаль­ни­ми на рин­ку Ук­раїни. Слід за­зна­чи­ти, що ос­нов­ний бак (ємністю 3450 л) зсе­ре­ди­ни має спеціаль­не по­крит­тя, що за­побігає осідан­ню за­лишків ро­бо­чо­го роз­чи­ну на стінках та сприяє по­вно­му й ефек­тив­но­му йо­го ви­ко­ри­с­тан­ню.
Крім ос­нов­но­го ба­ка, об­при­с­ку­вач має 300-літро­вий бак для про­ми­ван­ня си­с­те­ми (ос­нов­ний бак та ко­лек­то­ри), ба­чок для мит­тя рук та 20-літро­вий бак для по­пе­ред­нь­о­го змішу­ван­ня пе­с­ти­цидів.  Штан­га об­при­с­ку­ва­ча — чо­ти­ри­секційна, оцин­ко­ва­на, з ро­бо­чою ши­ри­ною 24 м. Для стабільної ро­бо­ти в полі во­на має навіску з ме­ханічним і гідравлічним ком­пен­са­то­ра­ми, які вирівню­ють штан­гу віднос­но рельєфу по­ля та за­побіга­ють її по­шко­д­жен­ню як на не­ве­ли­ких, так і на до­сить знач­них швид­ко­с­тях (15 км/год і ви­ще).
Пре­па­рат вно­сить­ся за до­по­мо­гою чо­ти­ри­по­зиційних фор­су­нок із чо­тир­ма різни­ми ви­да­ми роз­пи­лю­вачів, які надійно за­хи­щені від по­шко­д­жень кон­ст­рукцією штан­ги. За по­да­ван­ня ріди­ни відповідає по­туж­ний на­сос відо­мої мар­ки Annovi Reverberi, про­дук­тивність яко­го ста­но­вить 250 л/хв. Для по­лег­шен­ня уп­равління об­при­с­ку­вачі ком­плек­ту­ють­ся комп’юте­ром BRAVO 300, а за по­тре­би — си­с­те­мою GPS-навігації. Ма­са об­при­с­ку­ва­ча ста­но­вить 2570 кг, а низь­ко роз­міще­ний центр ва­ги дає змо­гу аг­ре­га­ту­ва­ти йо­го з трак­то­ра­ми по­тужністю від 80 к. с.
Порівня­но з інши­ми об­при­с­ку­ва­ча­ми ана­логічно­го кла­су, RIO 3000 має ви­со­ку про­дук­тивність (швидкість об­роб­ки рос­лин за спри­ят­ли­вих умов до­ся­гає
15 км/год!), то­му мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­бу будь-яко­го гос­по­дар­ст­ва не­за­леж­но від розміру. Ви­роб­ник на­дає дворічну га­рантію на цю мо­дель об­при­с­ку­ва­ча. Інте­ре­си ком­панії на те­ри­торії Ук­раїни пред­став­ляє ПП «Аг­рохім». Крім то­го, цей ди­лер про­по­нує та­кож різно­манітні причіпні італійські об­при­с­ку­вачі вен­ти­ля­тор­но­го ти­пу з по­туж­ни­ми на­со­са­ми та не ду­же по­ши­ре­ни­ми в Ук­раїні ре­вер­сив­ни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми.
Зроб­лені в Італії за про­ек­том
ПП «Агрохім», ці об­при­с­ку­вачі ви­ко­ри­с­то­ву­ють не тільки за пря­мим при­зна­чен­ням — для за­хи­с­ту садів і ви­но­град­ників, а й для дезінфекції приміщень пташ­ників, оскільки во­ни уком­п­лек­то­вані не­ржавіючи­ми фітин­га­ми.
Го­ло­вна пе­ре­ва­га од­но­го із та­ких об­при­с­ку­вачів — RACING 3000 — но­ва ре­вер­сив­на си­с­те­ма вен­ти­ляції. Це інно­ваційна тех­но­логія, яка має низ­ку пе­ре­ваг над тра­диційною: кон­ст­рук­тив­на особ­ливість 900-міліме­т­ро­во­го вен­ти­ля­то­ра дає змо­гу всмок­ту­ва­ти тільки чи­с­те, без пи­лу та іншо­го сміття, повітря, яке роз­пи­люється ра­зом із хімічною скла­до­вою у про­ти­леж­ний від трак­то­ра бік. Об­при­с­ку­вач об­лад­нується міцним поліети­ле­но­вим ба­ком для ро­бо­чої ріди­ни об’ємом 3000 л із си­с­те­мою потрійно­го про­ми­ван­ня, по­туж­ним (320 л/хв) на­со­сом (або дво­ма спа­ре­ни­ми — до 560 л/хв) та спеціаль­ни­ми фор­сун­ка­ми (діаме­т­ром от­ворів роз­пи­лю­вачів 4 мм) для ве­ли­ко­го об­ся­гу роз­пи­лен­ня, які вста­нов­ле­но на три­мачі з не­ржавіючої сталі.

Amazone
Но­ва лінійка са­мохідних об­при­с­ку­вачів Pantera 4502 та Pantera 4502-H уже пра­цює на ук­раїнських те­ре­нах. Pantera 4502 із дви­гу­ном по­тужністю 218 к. с. та уп­равлінням із мо­ду­ля­ми ECO і POWER за­без­пе­чує найбільшу ефек­тивність ви­т­ра­ти паль­но­го — близь­ко 1 л на 3 га. За­вдя­ки гідро­ста­тич­но­му при­во­ду, без по­тре­би пе­ре­ми­кан­ня сту­пенів швид­кості, мож­на ком­форт­но ру­ха­ти­ся зі швидкістю від 0 до 50 км/год. Унікаль­не тан­дем­не шасі за­без­пе­чує спокійне го­ри­зон­таль­не по­ло­жен­ня штанг і од­но­час­но га­ран­тує стабільність ро­бо­ти на схи­лах та про­по­нує про­сте ре­гу­лю­ван­ня ши­ри­ни колії. Пе­ре­ми­кан­ня між різни­ми варіан­та­ми ро­бо­ти: дво­ма, чо­тир­ма привідни­ми ко­ле­са­ми і в ре­жимі «кра­бо­вий хід» — відбу­ва­ється з до­по­мо­гою ба­га­то­функціо­наль­но­го джой­сти­ка і терміна­ла AMADRIVE. Вод­но­час бор­то­вий комп’ютер AMATRON 3 з інте­г­ро­ва­ни­ми си­с­те­ма­ми GPS-Switch і GPS-Track знач­но по­лег­шує ро­бо­ту. Ко­му­нікація між терміна­лом і ма­ши­ною здійс­нюється серійно че­рез ISOBUS.
Кліренс об­при­с­ку­вачів ста­но­вить 1,1 м, що ро­бить са­мохідну мо­дель Pantera 4502 іде­аль­ною для ви­ко­ри­с­тан­ня у рос­лин­ництві. Од­нак під час ро­бо­ти на ви­со­ких посівах (об­роб­ка ку­ку­руд­зи або со­няш­ни­ку), щоб уник­ну­ти по­шко­д­жен­ня рос­лин, потрібен ще більший кліренс. У та­ко­му разі Amazone про­по­нує у ви­гляді спеціаль­но­го ос­на­щен­ня гідрав­лічне ре­гу­лю­ван­ня шасі за ви­со­тою. Всі ма­ши­ни з та­кою функцією ма­ють по­зна­чен­ня Pantera 4502-H.
Шля­хом на­ти­с­кан­ня кноп­ки на бор­то­во­му комп’ютері ме­ханіза­тор мо­же підня­ти всю ма­ши­ну на 1,7 м. Як­що ма­ши­на пе­ре­бу­ває у та­ко­му мак­си­маль­но підня­то­му по­ло­женні, то мож­на зміню­ва­ти ши­ри­ну колії у ме­жах 2,1 і 2,6 м. Та­ким чи­ном, по­при ви­щий центр ва­ги, Pantera 4502-H зберігає ви­со­ку стійкість і вод­но­час гнучкість для за­сто­су­ван­ня на різних куль­ту­рах і за різних міжрядь. Унікальність та­ко­го рішен­ня ле­жить у до­сить ши­ро­ко­му діапа­зоні зміни ши­ри­ни колії. Так, ши­ри­на колії за зви­чай­ної ек­сплу­а­тації, ко­ли кліренс ма­ши­ни ста­но­вить 1,1 м, мо­же зміню­ва­ти­ся у ме­жах 1,8 і 2,4 м.
 Із Pantera 4502-H мож­на знач­но роз­ши­ри­ти спектр про­ве­ден­ня за­ходів із за­хи­с­ту рос­лин, тоб­то підви­щи­ти ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня ма­ши­ни. Та­кож Amazone про­по­нує си­с­те­му ке­ру­ван­ня з ав­то­ма­тич­ним ве­ден­ням об­при­с­ку­ва­ча по ряд­ку. Це особ­ли­во ак­ту­аль­но на гор­би­с­тих ділян­ках і за ве­ли­кої три­ва­лості ро­бо­чо­го дня, ко­ли потрібна підви­ще­на кон­цен­т­рація ува­ги ме­ханіза­то­ра для точ­но­го уп­равління ма­ши­ною між ря­да­ми рос­лин. Для розв’язан­ня цієї про­бле­ми Amazone спільно з ком­панією Reich­hardt про­по­нує си­с­те­му з ав­то­ма­ти­кою ве­ден­ня ряд­ком. Во­на функціонує за до­по­мо­гою кон­такт­ної дуж­ки, яку мож­на відки­ну­ти на­ти­с­кан­ням на кноп­ку під ма­ши­ною. Ця дуж­ка про­хо­дить уз­довж рядків і точ­но ре­гу­лює ав­то­ма­тич­ну си­с­те­му ру­лю­ван­ня так, щоб ко­ле­са об­при­с­ку­ва­ча Pantera пе­ре­бу­ва­ли у центрі між ряд­ка­ми рос­лин. Ви­со­ко­точ­на си­с­те­ма за­побігає по­шко­д­жен­ню посівів і по­лег­шує ро­бо­ту ме­ханіза­то­ра, який мо­же скон­цен­т­ру­ва­ти­ся на ви­ко­нанні по­даль­ших за­вдань під час об­роб­ки куль­ту­ри.

Львіва­г­ро­машпроект
Однією з ос­танніх но­ви­нок вітчиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка об­при­с­ку­вачів є са­мохідна ма­ши­на ОСШ-3,5-27, при­зна­че­на для ви­со­ко­про­дук­тив­но­го вне­сен­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Ви­со­кий кліренс ма­ши­ни, який ста­но­вить 1,8–1,86 м (за­леж­но від розміру ви­ко­ри­с­то­ву­ва­них коліс), дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту на ви­со­ких куль­ту­рах, та­ких як ку­ку­руд­за, со­няш­ник, ріпак. Ця ма­ши­на ви­го­тов­ле­на із ви­со­ко­якісних ком­по­нентів си­с­тем та вузлів ви­роб­ництва світо­вих лідерів у цій га­лузі. Так, на об­при­с­ку­вач ус­та­нов­ле­но дви­гун німець­ко­го ви­роб­ництва Deutz із ро­бо­чим об’ємом 6 л, що у поєднанні з гідро­ста­тич­ною трансмісією 4×4 на­дає ма­шині відмінних хо­до­вих вла­с­ти­во­с­тей. Крім то­го, мож­ливі різні варіан­ти ро­бо­ти об­при­с­ку­ва­ча: 4×4, 4×2 та в ре­жимі «кра­бо­во­го хо­ду». Об­роб­ка куль­тур, які висіва­ють із різни­ми міжряд­дя­ми, для ОСШ-3,5-27 та­кож не про­бле­ма, ад­же колія змінюється в ме­жах від 2,8 до 3,5 м.
Швидкість аг­ре­га­ту в транс­порт­но­му по­ло­женні ста­но­вить 40, а в ро­бо­чо­му — 26 км/год. У ба­зовій ком­плек­тації об­при­с­ку­вач ос­на­щується 27-ме­т­ро­ви­ми штан­га­ми. Про­те на за­мов­лен­ня об­при­с­ку­вач мо­же бу­ти ос­на­ще­но штан­га­ми за­вшир­ш­ки 18, 21,6 та 24 м.

Kuhn
У 2014 р. міжна­род­на ком­панія Kuhn прид­ба­ла за­вод Montana в Бра­зилії, який спеціалізується на ви­роб­ництві са­мохідних об­при­с­ку­вачів.
От­же, знай­ом­тесь — Montana Parruda Stronger.
Ви­со­кий кліренс са­мохідно­го об­при­с­ку­ва­ча Montana Parruda Stronger — 1,8 м дає змо­гу не тільки вно­си­ти грун­тові гербіци­ди, а й про­во­ди­ти де­си­кацію со­няш­ни­ку, об­роб­ля­ти ку­ку­руд­зу, сою, ріпак, а та­кож інші сільсько­го­с­по­дарські куль­ту­ри на різних стадіях їхньо­го рос­ту й роз­вит­ку. По­при ви­со­кий кліренс, об­при­с­ку­вач має до­б­ру стійкість під час ро­бо­ти на схи­лах за­вдя­ки до­статній ши­ри­ни колії — 2,8–3,5 м.
Пнев­ма­тич­на підвіска із чо­тир­ма по­душ­ка­ми (по одній на кож­не привідне ко­ле­со) та кра­на­ми ре­гу­лю­ван­ня рівня повітря дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти на ви­сокій швид­кості — до
36 км/год, за­без­пе­чу­ю­чи вод­но­час до­дат­ко­ву ста­більність штан­ги за ру­ху нерівно­с­тя­ми по­верхні грун­ту. Си­с­те­ма пра­цює та­ким чи­ном: у разі наїзду на пе­ре­шко­ду кран ре­гу­лю­ван­ня повітря­но­го рівня ви­пу­с­кає ча­с­ти­ну повітря з по­душ­ки пнев­ма­тич­ної підвіски, а за по­трап­лян­ня в ям­ку, на­впа­ки — по­дає йо­го з ре­си­ве­ра. Та­ка си­с­те­ма стабілізації ру­ху пра­цює швид­ко й ефек­тив­но, що до­по­ма­гає до­дат­ко­во урівно­ва­жи­ти штан­гу і тим са­мим за­без­пе­чи­ти потрібну якість вне­сен­ня пре­па­ратів.
На об­при­с­ку­вачі вста­нов­ле­но дви­гун MWM по­тужністю 215 к. с. з інтер­ку­ле­ром, ро­бо­чий об’єм яко­го ста­но­вить 6,45 л. Номінальні обер­ти дви­гу­на — 2000 об./хв, що дає змо­гу об­при­с­ку­ва­чу пра­цю­ва­ти зі знач­ною еко­номією паль­но­го та збільши­ти мо­то­ре­сурс ро­бо­ти дви­гу­на. На дви­гуні MWM вста­нов­ле­но но­вий тип охо­ло­д­жу­валь­но­го вен­ти­ля­то­ра, ла­пасті яко­го спро­ек­то­ва­но спеціаль­ним чи­ном для збільшен­ня про­дук­тив­ності повітря­но­го по­то­ку, змен­шен­ня вібрації дви­гу­на та зни­жен­ня рівня шум­ності під час йо­го ро­бо­ти.
Привід усіх чо­ти­рь­ох ве­ду­чих коліс відбу­вається за­вдя­ки гідро­ста­тичній пе­ре­дачі за до­по­мо­гою двох гідро­на­сосів та чо­ти­рь­ох гідро­мо­торів ре­дук­торів, ус­та­нов­ле­них по од­но­му на кож­но­му ко­лесі. За до­по­мо­гою го­ло­вно­го гідро­роз­подільни­ка мож­на за­сто­со­ву­ва­ти три пе­ре­дачі та зміню­ва­ти на­пря­мок ру­ху об­при­с­ку­ва­ча. Мак­си­маль­на ро­бо­ча швидкість на першій пе­ре­дачі ста­но­вить 20 км/год, на другій — 30 і третій — 40 км/год. Си­с­те­ма при­во­ду коліс спро­ек­то­ва­на та­ким чи­ном, щоб за про­бук­со­ву­ван­ня од­но­го з них об­при­с­ку­вач міг виїха­ти з про­блем­ної ділян­ки за до­по­мо­гою двох інших — са­ме для цьо­го у си­с­темі гідро­ста­тич­ної пе­ре­дачі пе­ред­ба­че­но два гідро­на­со­си, які жив­лять два гідро­мо­то­ри ре­дук­то­ра по діаго­налі.
Бак об­при­с­ку­ва­ча об’ємом 3 тис. л ви­го­тов­ле­но з поліес­те­ру. Він ар­мо­ва­ний скло­во­лок­ном, що за­без­пе­чує до­стат­ню йо­го міцність та легкість, а та­кож ре­мон­то­при­датність, а подвійна си­с­те­ма змішу­ван­ня пре­па­ра­ту (за ти­пом ме­ханізму «Вен­турі») дає змо­гу от­ри­ма­ти рівномірно пе­реміша­ну
ро­бо­чу ріди­ну.
Штан­га об­при­с­ку­ва­ча за­вшир­ш­ки 30 м ви­го­тов­ле­на із ви­со­ко­ле­го­ва­ної сталі, вста­нов­ле­на на па­ра­ле­ло­г­рамній підвісці. Секційні кла­па­ни змон­то­ва­но на штанзі, що при­швид­шує час роз­кри­ван­ня фа­ке­ла роз­пи­лю­ван­ня пре­па­ра­ту роз­пи­лю­ва­чем і змен­шує йо­го пе­ре­ви­т­ра­ту. На штанзі вста­нов­ле­но та­кож три­по­зиційні три­мачі роз­пи­лю­вачів Hypro End Cap, які да­ють змо­гу в чо­ти­ри ра­зи швид­ше, порівня­но зі стан­дарт­ною схе­мою, вми­ка­ти та ви­ми­ка­ти роз­пи­лю­вач. Це мож­ли­во за­вдя­ки то­му, що все­ре­дині три­ма­ча роз­пи­лю­ва­ча вста­нов­ле­но спеціаль­ну пе­ре­го­род­ку, тож
у ко­лек­торі за­ли­шається близь­ко 90%
ро­бо­чої ріди­ни під час
роз­во­ро­ту об­при­с­ку­ва­ча.
В об­при­с­ку­вачі Montana Stronger вста­нов­ле­но унікаль­ну си­с­те­му підвіски штан­ги. Дев’яти­секційна штан­га три­мається на па­ра­ле­ло­г­рамі дво­ма пру­жи­на­ми і чо­тир­ма амор­ти­за­то­ра­ми, що ком­пен­сує вер­ти­кальні ко­ли­ван­ня штан­ги, а си­с­те­ма гідро­циліндрів з азот­ни­ми гідро­а­ку­му­ля­то­ра­ми та пру­жи­на­ми ком­пен­сує її го­ри-
­зон­тальні ко­ли­ван­ня.
Ос­нов­ний на­сос ро­бо­чої ріди­ни відцен­т­ро­во­го ти­пу (ви­роб­ництва відо­мої фірми HIPRO) надійно пра­цює і дає змо­гу вно­си­ти 172 л/га за швид­кості 36 км/год. Та­кож на об­при­с­ку­вачі вста­нов­ле­но відцен­т­ро­вий на­сос про­дук­тивністю 800 л/хв для за­прав­лен­ня ба­ка об­при­с­ку­ва­ча (по­вне йо­го за­пов­нен­ня відбу­вається при­близ­но за 4 хв).

Chellenger
Кор­по­рація AGCO про­по­нує ви­со­ко­про­дук­тивні об­при­с­ку­вачі Challenger, які відповіда­ють та­ким са­мим прин­ци­пам надійності і ви­со­кої якості, що й ле­ген­дар­на ве­ли­ко­га­ба­рит­на техніка Challenger. Об­при­с­ку­вачі Challenger RG 700 не тільки зай­ма­ють ліди­ру­ючі по­зиції у світо­во­му сег­менті, а й ви­во­дять на но­вий рівень ви­мо­ги, які клієнти став­лять до ма­шин подібно­го кла­су.
Об­при­с­ку­вач Challenger RG 700 ос­на­ще­но еко­номічним чо­ти­ри­циліндро­вим дви­гу­ном AGCO Rower мак­си­маль­ною по­тужністю 173 к. с.
Особ­ливістю об­при­с­ку­ва­ча є йо­го унікаль­не шасі, яке дає змо­гу роз­поділи­ти ва­гу між ося­ми та­ким чи­ном, щоб за­без­пе­чи­ти мак­си­маль­ну стійкість під час ро­бо­ти на схи­лах не­зва­жа­ю­чи на ступінь за­пов­нен­ня ос­нов­ної ємності об­при­с­ку­ва­ча. Під час ру­ху зі скла­де­ни­ми штан­га­ми ва­га роз­поділяється у про­порції: 55% — на пе­ред­ню вісь і 45% — на зад­ню. За ро­бо­ти із роз­кла­де­ни­ми штан­га­ми ва­га роз­поділяється 50/50.
Усе тех­но­логічне об­лад­нан­ня об­при­с­ку­ва­ча скон­ст­руй­о­ва­не на рамі С-подібно­го профілю, яка постійно підтри­мує кон­такт усіх чо­ти­рь­ох коліс із грун­том (навіть під час ру­ху важ­ко­прохідною по­верх­нею).
Ці об­при­с­ку­вачі можна ком­плек­ту­ва­ти дво­ма ви­да­ми осей —
стан­дарт­ни­ми та вузь­ки­ми.
За ком­плек­ту­ван­ня ма­ши­ни стан­дарт­ни­ми ося­ми кліренс об­при­с­ку­ва­ча ста­но­вить 137 см, за­вдя­ки чо­му об­роб­лю­вані куль­ту­ри мен­ше по­шко­д­жу­ють­ся. У разі ком­плек­ту­ван­ня вузь­ки­ми ося­ми кліренс ста­но­вить 121 см.
Для зве­ден­ня до мініму­му ущільнен­ня грун­ту та по­шко­д­жен­ня куль­тур мож­на за­да­ти різну ши­ри­ну колії для пе­редніх і задніх коліс. Мо­дель об­при­с­ку­ва­ча із ши­ри­ною колії 228–305 см (стан­дарт­на вісь) на за­мов­лен­ня мож­на ком­плек­ту­ва­ти гідравлічним при­во­дом ре­гу­лю­ван­ня.
В об­при­с­ку­вачі RG 700 за­прав­на зо­на, пом­па, ос­нов­ний на­сос розміщені у пе­редній йо­го ча­с­тині та з’єднані з ос­нов­ною ємністю най­ко­рот­шим шля­хом. У ре­зуль­таті підви­щується ефек­тивність над­хо­д­жен­ня по­то­ку про­дук­ту, зни­жується йо­го скуп­чен­ня і за­без­пе­чується плавніший пе­рехід від од­но­го про­дук­ту до іншо­го.
Місткість ос­нов­ної ємності об­при­с­­­ку­ва­ча RG 700 ста­но­вить 2750 л, що дає змо­гу про­во­ди­ти об­при­с­ку­ван­ня про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су без по­тре­би до­за­прав­лен­ня. Ос­нов­на ємність має зруч­ний верхній до­ступ, си­с­те­му пе­ремішу­ван­ня, яка га­ран­тує рівномірність ро­бо­чої ріди­ни за будь-яких умов не­за­леж­но від сту­пе­ня за­пов­нен­ня ємності. RG 700 мо­же ком­плек­ту­ва­тись дво­ма варіан­та­ми штан­ги — за­вдовжки 18/24 та 18/27 м. Кож­ну із штанг ви­роб­ник про­по­нує на вибір за­мов­ни­ка із п’ять­ма або сімо­ма секціями, що дає змо­гу на­ла­ш­ту­ва­ти схе­му об­при­с­ку­ван­ня кон­крет­но під кож­не по­ле. У стан­дарт­ну ком­плек­тацію вхо­дить си­с­те­ма із трьо­ма по­во­рот­ни­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми, яка до­по­ма­гає зміню­ва­ти тип роз­пи­лю­ва­ча без ви­ко­ри­с­тан­ня до­дат­ко­вих інстру­ментів.
Для ве­ли­ких фер­мерсь­ких гос­по­дарств та аг­ро­хол­дингів кор­по­рація про­по­нує по­тужніші та універ­сальніші об­при­с­ку­вачі RG 1100 та RG 1300.
Від по­пе­ред­ньої мо­делі RG 700 ці об­при­с­ку­вачі ма­ють низ­ку відмінно­с­тей. На­сам­пе­ред зміни сто­су­ють­ся си­ло­вої ус­та­нов­ки об­при­с­ку­вачів. Ця серія ос­на­щується си­ло­ви­ми ус­та­нов­ка­ми AGCO Power мак­си­маль­ною по­тужністю 340 та 370 к. с., що у поєднанні із гідро­ста­тич­ною трансмісією та при­во­дом 4×4 за­без­пе­чує відмінну ро­бо­ту не­за­леж­но від умов ек­сплу­а­тації. У гідравлічно­му кон­турі при­во­ду постійно відсте­жується тиск оли­ви, і за до­сяг­нен­ня йо­го мак­си­маль­но­го по­ро­гу відбу­вається ав­то­ма­тич­не пе­ре­ми­кан­ня на ниж­чу пе­ре­да­чу. Та­ким чи­ном зни­жується на­ван­та­жен­ня на дви­гун та підтри­му­ють­ся йо­го оп­ти­мальні обер­ти, що еко­но­мить йо­го ре­сурс для ви­ко­нан­ня інших тех­но­логічних опе­рацій.
Об­при­с­ку­вачі ос­на­щені пнев­ма­тич­ною підвіскою із си­с­те­мою стабілізації по­пе­реч­ної стійкості пе­ред­­ньо­го та зад­нь­о­го мостів. Як і в по­пе­редній мо­делі, ці об­при­с­ку­вачі ма­ють мож­ливість без­ступінча­с­то­го ре­гу­лю­ван­ня ши­ри­ни колії у діапа­зоні 304,8–386 см, кліренс об­при­с­ку­вачів ста­но­вить 130 см.
Об­при­с­ку­вачі серії RG 1100 та RG 1300 об­лад­нані про­фесійною си­с­те­мою по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни, яка вклю­чає: бак із не­ржавіючої сталі, про­стий у ке­ру­ванні за­прав­ний пост, а та­кож зруч­но розміще­ну станцію про­ми­ван­ня об­при­с­ку­валь­ної си­с­те­ми. Вра­жає своєю про­дук­тивністю си­с­те­ма по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни, яка мо­же за 3,5 хв пе­ре­ка­ча­ти 5 тис. л (!) ріди­ни. Ємність ос­нов­но­го ба­ка ста­но­вить 4240
та 5000 л відповідно.
Зі штан­га­ми від Challenger стан­дар­ти об­при­с­ку­ван­ня ви­хо­дять на но­вий рі­­вень ро­бо­ти. Си­с­те­ма тру­бо­про­водів ви­ко­на­на без гос­трих кутів, а шлан­ги ма­ють різний діаметр для підтри­ман­ня од­на­ко­во­го ти­с­ку по всій до­вжині штан­ги, яка є чи не однією із найбільших се­­ред са­мохідних об­при­с­ку­вачів. До­вжи­на штан­ги RG 1100 ста­но­вить 30,5, а RG 1300 — 36,6 м. Крім то­го, штан­ги ма­ють декілька си­с­тем за­хи­с­ту і ма­жуть на­хи­ля­ти­ся як ниж­че, так і ви­ще лінії го­ри­зон­ту. Це дає змо­гу пра­цю­ва­ти на гор­бистій місце­вості та завжди от­ри­му­ва­ти відмінну
якість об­при­с­ку­ван­ня.     Далі бу­де

Інтерв'ю
В лютому, саме під час роботи виставки «АгроВесна 2020», в Україну на запрошення проекту Києво-Могилянської бізнес-школи Ukrainian Food Valley приїздив колишній фермер сенатор парламенту Нідерландів, де він очолює Комітет з питань... Подробнее
Наразі багато виробників ЗЗР, насіння та техніки вдаються до транспортно-складського аутсорсингу. Адже це дає змогу з мінімальними витратами (не секрет, що у великих компаніях витрати на логістику на сьогодні часто перевищують інші... Подробнее

1
0