Спецможливості
Техніка та обладнання

Невідомий комбайн відомої держави

03.07.2014
617
Невідомий комбайн відомої держави фото, ілюстрація

Комбайни Sampo Rosenlev упродовж останнього десятиліття зазнають технічного оновлення і нарощують свою продуктивність, величина якої значною мірою визначає їхнє використання. Одну із останніх розробок — комбайн SR-3085 Superior — було піддано повнопрограмному оцінюванню в умовах експлуатації на полях України.

Комбайни Sampo Rosenlev упродовж останнього десятиліття зазнають технічного оновлення і нарощують свою продуктивність, величина якої значною мірою визначає їхнє використання. Одну із останніх розробок — комбайн SR-3085 Superior — було піддано повнопрограмному оцінюванню в умовах експлуатації на полях України.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук,
завла­бо­ра­торії,
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го»

На­сам­пе­ред, доцільно за­зна­чи­ти, що до ком­байнів не­ви­со­кої про­дук­тив­ності на­ле­жать ком­бай­ни із про­пу­ск­ною здатністю на рівні 5–8 кг/с. На те­ре­нах Ук­раїни за­зви­чай ви­ро­щу­вані зер­нові куль­ту­ри ха­рак­те­ри­зу­ють­ся підви­ще­ною со­ло­мистістю — 1:1,2, тож, бе­ру­чи до ува­ги за­зна­че­ний фак­тор та вро­жайність зер­на у ме­жах 35–40 ц/га, про­дук­тивність цих ком­байнів із на­мо­ло­ту зер­на за 1 год ос­нов­но­го ча­су ста­но­ви­ти­ме, відповідно, 8–13 т. Досвід ефек­тив­ності ек­сплу­а­тації ком­байнів та­ко­го кла­су свідчить, що ко­ефіцієнт ви­ко­ри­с­тан­ня ча­су зміни — не­ви­со­кий і лед­ве до­ся­гає 0,65. То­му про­дук­тивність ком­байнів цієї гру­пи за 1 год змінно­го ча­су ста­но­ви­ти­ме 5,2–8,5 т зер­на, а за зміну — 52–85 т. Для порівнян­ня мож­на на­ве­с­ти ана­логічні ро­бочі по­каз­ни­ки су­час­них ро­тор­них ком­байнів ІV по­коління, що ма­ють про­пу­ск­ну здатність 20 кг/с: во­ни за­без­пе­чу­ють по­го­дин­ну про­дук­тивність на рівні 26 т та на­мо­лот за зміну до 260 т зер­на!
Ук­раїнські умо­ви зер­но­ви­роб­ництва над­зви­чай­но стро­каті як за вро­жай­ністю, так і за пло­ща­ми посівів. Згідно із ба­зою ста­ти­с­тич­них да­них, ма­ли­ми вва­жа­ють гос­по­дар­ст­ва із ви­роб­ни­чою пло­щею до 500 га, відповідно до сівозміни яких се­ред­ня пло­ща зер­но­вих у них лед­ве ся­гає 47 га, а вро­жайність зер­на — на рівні 35 ц/га. Ра­зом із тим, такі гос­по­дар­ст­ва зай­ма­ють за­галь­ну пло­щу об­ся­гом май­же 1166 тис. га. Для за­без­пе­чен­ня зби­ран­ня вро­жаю з неї за нор­ма­тив­но­го се­зон­но­го за­ван­та­жен­ня 160 га потрібно близь­ко 7,3 тис. ком­байнів, що ста­но­вить 17% про­ект­но­го пар­ку із 42 тис. ком­байнів (таб­.1).
Малі ком­бай­ни, з про­пу­ск­ною здатністю на рівні 4–7,5 кг/с, на ри­нок Ук­раїни по­ста­ча­ють вітчиз­няні підпри­ємства-ви­роб­ни­ки та фірми-по­ста­чаль­ни­ки (табл. 2).
Найбільш «невідо­ми­ми» на рин­ку Ук­раїни з-поміж за­зна­че­них є ком­бай­ни серії Sampo Rosenlev од­ной­мен­ної фірми, Фінляндія. При­чо­му но­мен­к­ла­ту­ра, тех­нічний рівень та про­дук­тивність цих ком­­байнів, що по­ста­ча­ють­ся в Ук­раїну, по­­стійно онов­лю­ють­ся та зро­с­та­ють. Як ре­зуль­тат — щорічне зро­с­тан­ня їхньої ча­ст­ки на ук­раїнсько­му рин­ку ся­гає 2–3% від за­галь­но­го чис­ла. І ця ци­ф­ра ос­танніми ро­ка­ми має тен­денцію до збіль­шен­ня. Од­нак із різних при­чин ком­бай­ни за­ли­ша­ють­ся по­ки невідо­ми­ми ши­ро­ко­му за­га­лу ук­раїнських аг­раріїв, що не сприяє по­ши­ре­но­му за­сто­су­ван­ню цієї техніки на ла­нах на­шої дер­жа­ви. То­му ком­бай­ни фірми Sampo Ro­senlev по­тре­бу­ють де­тальнішо­го роз­гля­ду та фа­хо­вої ха­рак­те­ри­с­ти­ки їхніх мож­ли­во­с­тей. Це дасть змо­гу по­тенційним ко­ри­с­ту­ва­чам об­ра­ти собі ком­байн від­по­відно до своїх по­треб з ура­ху­ван­ням функціональ­них мож­ли­во­с­тей та мож­ли­во­го за­ван­та­жен­ня зер­но­-
­­з­би­раль­ної техніки (Табл.3)

Ре­зуль­та­ти досліджень су­час­ної мо­делі ком­бай­на фірми Sampo Rosenlew — SR-3085 Superior
Ком­байн зер­ноз­би­раль­ний са­мохід­ний SR-3085 Superior у пред­ста­в­­леній на ви­про­бу­ван­ня технічній ком­плек­тації при­зна­че­ний для зби­ран­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур (пше­ниці, яч­ме­ню, вівса, жи­та), зер­но­бо­бо­вих, сої, а за ви­ко­ри­с­тан­ня до­дат­ко­вих при­ст­роїв — для зби­ран­ня ріпа­ку, суріпиці, ти­мофіївки, ко­ню­ши­ни, со­няш­ни­ку та ку­ку­руд­зи на зер­но. Для ефек­тив­но­го за­ван­та­жен­ня мо­ло­тар­ки ви­ко­ри­с­та­но зер­но­ву жат­ку із ши­ри­ною за­хва­ту 5,7 м. Швидкість різан­ня но­жа жат­ки ста­но­вить 1020 циклів/хв. Для за­без­пе­чен­ня надійно­го по­ло­жен­ня жат­ки за ви­со­тою зрізу­ван­ня тех­но­логічної куль­ту­ри ви­ко­ри­с­та­но гідро­а­ку­му­ля­то­ри. Мо­ло­тар­ка ба­ра­бан­но­го ти­пу ви­го­тов­ле­на за схе­мою: ба­ра­бан по­пе­ред­нь­о­го об­мо­ло­чу­ван­ня + мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан + відбійний бітер + со­ло­мо­тряс клавішно­го ти­пу + повітря­но-решітна си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на. У ка­пот мо­ло­тар­ки вмон­то­ва­но ба­ра­бан­но-но­жо­ву си­с­те­му для подрібнен­ня та роз­ки­дан­ня со­ло­ми і по­ло­ви по­лем на ши­ри­ну за­хва­ту жат­ки. Ком­байн об­лад­на­но су­час­ною ком­фор­та­бель­ною ка­бі­ною.
Слід відміти­ти, що тех­но­логічна схе­ма мо­ло­тар­ки відповідає су­ча­сним тен­денціям до збільшен­ня інтен­сифікації про­цесів об­мо­ло­чу­ван­ня і ос­нов­ної се­па­­рації зер­на у си­с­темі об­мо­ло­ту та на со­ло­мо­трясі: для цьо­го в її складі ви­ко­ри­с­та­но чотири ба­ра­ба­ни. Пер­ший — 400-міліме­т­ро­вий мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан, ви­ко­нує функцію по­пе­ред­нь­о­го об­мо­ло­чу­ван­ня у «м’яко­му» ре­жимі, на­ступ­ний за ним — ос­нов­ний мо­ло­тиль­ний діаме­т­ром 500 мм. Третій ба­ра­бан-бітер спря­мо­вує об­мо­ло­че­ну ма­су на со­ло­мо­тряс. Чет­вер­тий — роз­пу­шує со­лом’яну ма­су над клавіша­ми й сприяє ефек­тивнішо­му ви­о­крем­лен­ню зер­на, що містить­ся в ній та «го­то­ве» пе­рей­ти в ка­те­горію втрат. Фак­тич­но ана­логічна тех­но­логічна схе­ма мо­ло­тар­ки за­сто­со­ва­на у ком­бай­нах ком­панії CLAAS та John Deere серії W-600. Обид­ва молотильні ба­ра­ба­ни об­лад­нані мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ни­ми де­ка­ми, які за ши­ри­ни мо­ло­тар­ки 1300 мм ма­ють су­мар­ну пло­щу об­мо­ло­ту та се­па­рації зер­на 1,03 м2.
Ком­байн SR-3085 Superior роз­роб­ле­но на­сам­пе­ред для ро­бо­ти в умо­вах Фінляндії, для якої ха­рак­тер­ною є знач­на во­логість со­ло­ми. То­му для ефек­тив­ної се­па­рації за­лишків зер­на із та­кої со­ло­ми ви­ко­ри­с­та­но по­туж­ний со­ло­мо­тряс у складі ше­с­ти клавіш за­вдовжки 4,7м (!) (для порівнян­ня: у ком­бай­на СК-5 «Ни­ва» ана­логічний по­каз­ник дорівнює тільки 3,85 м,
у «Дон-1500» — 4,1 м).

Оціню­ван­ня функціональ­них мож­ли­во­с­тей ком­бай­на в умо­вах Ук­раїни
Для виз­на­чен­ня про­дук­тив­ності та якості ро­бо­ти ком­бай­на SR-3085 Superior в умо­вах лісо­сте­по­вої зо­ни Ук­раїни про­ве­де­но йо­го ек­сплу­а­таційно-тех­но­логічне оціню­ван­ня під час зби­ран­ня ози­мої пше­ниці та сої. Умо­ви ро­бо­ти: уро­жайність зер­на, со­ло­мистість не­зер­но­вої ча­ст­ки вро­жаю, во­логість зер­на і со­ло­ми — на рівні ви­мог до ком­бай­но­во­го зби­ран­ня хлібів (табл. 4).
Ек­сплу­а­таційно-тех­но­логічні по­каз­ни­ки ком­бай­на SR-3085 Superior виз­на­чені згідно із ГОСТ 24055-88 «Тех­ни­ка сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная. Ме­то­ды экс­плу­а­та­ци­он­но-тех­но­ло­ги­че­с­кой оцен­ки» та ГОСТ 24057-88 «Тех­ни­ка сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная. Ме­то­ды экс­плу­а­та­ци­он­но-тех­но­ло­ги­че­с­кой оцен­ки ма­шин» під час зби­ран­ня ози­мої пше­ниці та сої (табл. 5).
Так, на зби­ранні ози­мої пше­ниці ком­байн пра­цю­вав зі швидкістю 4,9 км/год. Про­дук­тивність за го­ди­ну ос­нов­но­го ро­бо­чо­го ча­су бу­ла на рівні 11,1 т/год. Якість ро­бо­ти, оціню­ва­на за рівнем су­мар­них втрат зер­на за ком­бай­ном (за жат­кою + за мо­ло­тар­кою) та кількістю дроб­ле­но­го зер­на у складі бун­кер­но­го, за­довільна, втра­ти у ціло­му відповіда­ють ви­мо­гам: не пе­ре­ви­щу­ють до­пу­с­тимі 2%. Си­с­те­ма очи­щен­ня за­без­пе­чує до­б­ре очи­щен­ня зер­на від не­зер­но­вих домішок рос­лин­но­го по­хо­д­жен­ня, за­вдя­ки чо­му засміченість бун­кер­но­го зер­на не­знач­на (0,9–1,1%), що не пе­ре­ви­щує до­пу­с­ти­мо­го рівня.
Під час про­ве­ден­ня досліджень вста­нов­ле­но, що ком­байн на зби­ранні зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур за­без­пе­чує ро­бо­чу швидкість навіть до 10 км/год, що пе­ре­ви­щує стан­дарт­ний для цьо­го про­це­су по­каз­ник май­же вдвічі. Вод­но­час про­дук­тивність ся­гає 15 т/год, але втра­ти за мо­ло­тар­кою при цьо­му де­що пе­ре­ви­щу­ють рег­ла­мен­то­вані 2,0%.
Зби­ран­ня сої, уро­жайність якої ста­но­ви­ла 19,8 ц/га, про­во­ди­ли за ро­бо­чої швид­кості 7 км/год та, відповідно, з про­дук­тивністю 7,61 т за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су. Пше­ни­цю і сою зби­ра­ли пря­мим ком­бай­ну­ван­ням з од­но­ча­сним подріб­нен­ням та роз­ки­дан­ням со­ло­ми по­лем. Фрак­ційність ча­с­ток со­ло­ми відповідає ви­мо­гам.
Аналіз струк­ту­ри ба­лан­су ча­су за нор­ма­тив­ну три­валість зміни (10 год) свідчить, що ко­ефіцієнт тех­но­логічно­го об­слу­го­ву­ван­ня ста­но­вить 0,95, а ко­ефіцієнт ви­ко­ри­с­тан­ня змінно­го ча­су дорівнює 0,71.
Еко­номічні по­каз­ни­ки ро­бо­ти ком­бай­на SR-3085 Superior виз­на­ча­ли згідно з ДСТУ 4397 :2005 «Ме­то­ди еко­номічно­го оціню­ван­ня техніки…». За­тра­ти праці на зби­ранні ози­мої пше­ниці ста­нов­лять 0,13 люд.-год/т, су­ма пря­мих ек­сплу­а­таційних ви­т­рат ро­бо­ти ви­про­бо­ву­ва­но­го ком­бай­на — 226,0 грн/т.
За ре­зуль­та­та­ми ви­про­бу­вань вста­нов­ле­но, що кон­ст­рукція ком­бай­на зер­ноз­би­раль­но­го са­мохідно­го SR-3085 Superior за по­каз­ни­ка­ми без­печ­ності й ер­го­номічності відповідає ви­мо­гам нор­ма­тив­них до­ку­ментів ГОСТ 12.2.019, ДСТУ EN 632 і ДСТУ EN 1553.

По­зи­тивні особ­ли­вості
кон­ст­рукції ком­бай­на
   Ве­ли­кий діаметр мо­то­ви­ла та знач­на відстань між но­жем різа­ль­но­го апа­ра­та і шне­ком жат­ки да­ють змо­гу ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ком­байн на зби­ранні дов­го­с­теб­ло­вих со­ло­ми­с­тих куль­тур.
   Ви­со­ка швидкість різан­ня но­жа жат­ки — 1020 циклів/хв, що відповідає рівню су­час­них ком­байнів — >1000 циклів/хв, дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти про­цес пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня за ро­бо­чої швид­кості до 10 км/год. Та­ким чи­ном до­ся­га­ють­ся ви­со­кий рівень по­да­ван­ня зби­ра­ної ма­си і як ре­зуль­тат — ви­со­ка про­дук­тивність (для порівнян­ня: оп­ти­маль­на ро­бо­ча швидкість зер­но­вих ком­байнів ана­логічно­го кла­су за ши­ри­ни за­хва­ту жат­ки 5,7 м пе­ре­бу­ває у ме­жах 4–6 км/год).
 
   Гідравлічна си­с­те­ма копіюван­ня жат­ки (гідро­а­ку­му­ля­то­ри) за­без­пе­чує на­дійне го­ри­зон­таль­не по­ло­жен­ня жат­ки за ви­со­тою зрізу, що га­ран­тує ви­со­ко­тех­но­логічну і надійну ро­бо­чу швидкість ком­бай­на.

   Ви­ко­ри­с­та­на у складі мо­ло­тар­ки МСС із трьох ба­ра­банів: по­пе­ред­нь­о­го об­мо­ло­чу­ван­ня — ос­нов­но­го мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на — відбійно­го біте­ра — відповідає су­ча­сним тен­денціям по­бу­до­ви цієї си­с­те­ми і за­без­пе­чує інтен­сивніший пе­ребіг про­це­су об­мо­ло­чу­ван­ня та більшу про­дук­тивність ком­бай­на порівня­но з од­но­ба­ра­бан­ною МСС. Це дає змо­гу за віднос­но ма­лих па­ра­метрів ши­ри­ни мо­ло­тар­ки (1330 мм) та діаме­т­ра мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на (500 мм) до­сяг­ти про­пу­ск­ної здат­ності на рівні 7 кг/с.

   За­сто­со­ва­ний для се­па­рації гру­бо­го во­ро­ху зер­но­вої ма­си со­ло­мо­тряс кла­віш­но­го ти­пу є най­універ­сальнішим, оскільки дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ком­­байн для об­мо­ло­чу­ван­ня цілої низ­ки куль­тур із ура­ху­ван­ням знач­но­го роз­маїття аг­рофізич­них ха­рак­те­ри­с­тик. Ефек­тив­ності ро­бо­ти со­ло­мо­се­па­ра­то­ра спри­я­ють йо­го кон­ст­рукційні па­ра­ме­т­ри: він ви­го­тов­ле­ний п’яти­ка­с­кад­ним та су­пер­дов­гим (до­вжи­на — 4,7 м). Ба­ра­бан-роз­пу­шу­вач галь­мує рух со­ло­ми клавіша­ми, що за­без­пе­чує інтен­сивнішу се­па­рацію зер­на, яке містить­ся у во­росі.
За­вдя­ки цьо­му кількість втрат зер­на за мо­ло­тар­кою змен­шується. Повітря­но-решітна си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на із вер­ти­каль­ни­ми ре­бор­да­ми на верх­нь­о­му ре­шеті під час ро­бо­ти ком­бай­на на нерівних по­лях (на схи­лах) по­пе­ре­д­жує од­нобічне на­ко­пи­чен­ня очи­щу­ва­ної ма­си вздовж однієї зі сторін мо­ло­тар­ки і та­ким чи­ном за­без­пе­чує відповідні умо­ви для якісно­го очи­щен­ня зер­на.
   Ди­зель­ний дви­гун Sisu Disel по­тужністю 250 к. с. по­вною мірою відповідає енер­го­по­тре­бам ком­бай­на та­ко­го кла­су.
За ре­зуль­та­та­ми ви­про­бо­ву­ван­ня ком­байн виз­на­но технічно надійним: від­мов за період оціню­ван­ня не відміче­но. SR-3085 Superior відповідає всім ви­мо­гам ер­го­номічності, охо­ро­ни та без­пе­ки праці.
Технічний рівень та рівень еле­мент­ної ба­зи ком­бай­на до­стат­ньо високі. Техніко-тех­но­логічні рішен­ня, ви­ко­ри­с­тані в йо­го кон­ст­рукції, відповіда­ють су­ча­сним тен­денціям ком­бай­но­бу­ду­ван­ня.

Інтерв'ю
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд
Рік тому вітчизняний бізнес пережив безпрецедентну доти подію — локдаун, тобто повне припинення роботи значної частини підприємств, зокрема, тотальне закриття закладів харчування. Саме тоді Анна Морозова вирішила дати старт своєму новому... Подробнее

1
0