Спецможливості
Новини

«Не гірше, як у кращі ча­си»

12.03.2014
367
«Не гірше, як у кращі ча­си» фото, ілюстрація

Так оціни­ли ви­с­тав­ку «Зер­нові тех­но­­логії 2014», яка 11–13 лю­то­го про­хо­ди­ла у Києві, її учас­ни­ки та гості за­хо­ду

«Кри­за — ту­ди, кри­за — сю­ди, але їсти хо­четь­ся завжди» — ця жартівли­ва фра­за, яка про­зву­ча­ла у ви­с­тупі од­но­го з іно­зем­них послів на відкритті ви­с­тав­ки «Зер­нові тех­но­логії 2014», ма­буть, найв­лучніше ха­рак­те­ри­зує важ­ливість про­ве­ден­ня подібних за­ходів. Ад­же, по­при по­літичні ка­таклізми та еко­номічні не­га­раз­ди, наші аг­рарії не при­пи­ня­ють пра­цю­ва­ти навіть узим­ку, пам’ята­ю­чи про те, що во­ни по­винні на­го­ду­ва­ти не ли­ше се­бе,
а й країну. То­му на­пе­ре­додні посів­ної сільгоспви­роб­ни­ки з’їха­ли­ся до Киє­ва, щоб обміня­ти­ся досвідом та прид­ба­ти все не­обхідне для по­чат­ку но­во­го аг­рар­но­го се­зо­ну.

Так оціни­ли ви­с­тав­ку «Зер­нові тех­но­­логії 2014», яка 11–13 лю­то­го про­хо­ди­ла у Києві, її учас­ни­ки та гості за­хо­ду

«Кри­за — ту­ди, кри­за — сю­ди, але їсти хо­четь­ся завжди» — ця жартівли­ва фра­за, яка про­зву­ча­ла у ви­с­тупі од­но­го з іно­зем­них послів на відкритті ви­с­тав­ки «Зер­нові тех­но­логії 2014», ма­буть, найв­лучніше ха­рак­те­ри­зує важ­ливість про­ве­ден­ня подібних за­ходів. Ад­же, по­при по­літичні ка­таклізми та еко­номічні не­га­раз­ди, наші аг­рарії не при­пи­ня­ють пра­цю­ва­ти навіть узим­ку, пам’ята­ю­чи про те, що во­ни по­винні на­го­ду­ва­ти не ли­ше се­бе,
а й країну. То­му на­пе­ре­додні посів­ної сільгоспви­роб­ни­ки з’їха­ли­ся до Киє­ва, щоб обміня­ти­ся досвідом та прид­ба­ти все не­обхідне для по­чат­ку но­во­го аг­рар­но­го се­зо­ну.

І. Бірю­ко­ва
i.birykova@univest-media.com,
Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

«Аграрії даремно часу не витрачають»
Пла­ну­ю­чи цей захід, йо­го ор­ганіза­то­ри — ТОВ «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» — де­що хви­лю­ва­ли­ся, що че­рез політич­ну кри­зу на ви­с­тавці бу­де ма­ло відвіду­вачів. Але, на ща­с­тя, по­бо­ю­ван­ня ви­я­ви­ли­ся мар­ни­ми: ще до по­чат­ку офіційно­го відкрит­тя за­хо­ду на­ро­ду тут уже зібра­ло­ся чи­ма­ло. А на­ступ­но­го дня відвіду­вачів бу­ло настільки ба­га­то, що у гар­де­ро­бах паві­льйонів не ви­с­та­ча­ло вільних місць, аби зда­ти верхній одяг.
За інфор­мацією ди­рек­то­ра аграрних ви­с­тав­ок ТОВ «Київ­­­ський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Сергія Ви­соць­ко­го, про­тя­гом трьох днів Ек­с­по­­­­центр прийняв по­над 14 тис. від­віду­вачів.
«Вва­жаю, ви­с­тав­ка прой­ш­ла успіш­но. У ній взя­ли участь близь­ко 500 ком­паній, у то­му числі 150 — іно­зем­них з 18 країн світу. То­му у сільгоспви­роб­ників, котрі сю­ди приїха­ли, бу­ло безліч мож­ли­во­с­тей дізна­ти­ся про но­вин­ки на­уко­во-технічно­го про­гре­су та оз­най­о­ми­ти­ся із пе­ре­до­вою технікою і тех­но­логіями», — підкрес­лив Сергій Ви­соць­кий.
Од­нак це­ре­монія стар­ту ви­с­тав­ки зди­ву­ва­ла своєю не­тра­диційністю. За­­мість звич­но­го вільно­го вхо­ду для всіх учас­ників та відвіду­вачів, цьо­го ра­зу та­кий захід був за­кри­тим. В один із кон­фе­ренц-залів, об­ра­ний із цією ме­тою, охо­ро­на про­пу­с­ка­ла тільки пред­став­ни­ків ЗМІ, учасників та спеціально запрошенних гостей церемонії. У ку­лу­а­рах нам по­яс­ни­ли, що це пов’яза­но із при­сутністю численних пред­став­ників дип­ло­ма­тич­них місій, так би мо­ви­ти для пе­ре­ст­ра­ху­ван­ня, аби забезпечити їм на­лежну охорону.
Від Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, за чиєї під­трим­ки про­хо­див захід, ви­с­ту­пив за­ступ­ник міністра Олек­сандр Сень. Він про­чи­тав привітан­ня від сво­го ше­фа і, зо­к­ре­ма, за­зна­чив, що те­ма­ти­ка ви­с­та­вок збігається з на­пря­ма­ми роз­вит­ку аг­рар­но­го сек­то­ру, виз­на­че­ни­ми вла­дою: це — тех­но­логії у тва­рин­ництві і рос­лин­ництві, а для пло­до­ово­че­вої га­лузі — ще й ши­ро­ка ло­гістич­на скла­до­ва. «Я ду­маю, всі при­сутні відміти­ли, що навіть у перші го­ди­ни ви­с­тав­ки відвіду­вачів уже до­сить ба­га­то. Це — наші сільгоспви­роб­ни­ки, які, як відо­мо, дар­ма ча­су не ви­т­ра­ча­ють і приїжджа­ють на ви­с­тав­ки пра­цю­ва­ти та оби­ра­ти оп­ти­мальні тех­но­логії. То­му мож­на відзна­чи­ти, що ви­с­тав­ки ду­же ефек­тивні для сільгоспви­роб­ників», — підкрес­лив по­са­до­вець.
Про важ­ливість подібних за­ходів го­во­ри­ли і пред­став­ни­ки іно­зем­них дер­жав, яких тут справді бу­ло ду­же ба­­га­то. Зо­к­ре­ма, Йо­го Ви­со­ко­по­важність Над­зви­чай­ний та По­вно­важ­ний По­сол Ко­ролівства Нідер­лан­ди в Ук­раїні пан Кейс Ян Ре­не Клом­пен­ха­у­вер за­зна­чив, що сільсько­го­с­по­дарсь­кий відділ По­соль­ст­ва Гол­ландії в Ук­раїні вже п’ятий рік по­спіль ор­ганізо­вує гол­ландсь­кий бізнес-павільйон, і в цьо­му році на ньо­му при­сутні 15 ком­паній, які пред­став­ля­ють різно­манітні то­ва­ри та по­слу­ги у ба­га­ть­ох ка­те­горіях.
Керівник відділу з пи­тань про­до­во­ль­ст­ва, сільсько­го гос­по­дар­ст­ва, за­хи­с­ту прав спо­жи­вачів та охо­ро­ни на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща при По­сольстві Фе­де­ра­тив­ної Ре­с­публіки Німеч­чи­на в Ук­раї­ні док­тор Ансгар Аш­фальк по­­ві­­до­мив, що у ви­с­тавці бе­руть участь по­над 40 ні­мець­ких ком­паній на площі близь­ко 700 кв. м, які пред­став­ля­ють най­різно­маніт­ніші ви­роб­ничі на­пря­ми. «Що сто­суєть­ся криз, то во­ни ми­на­ють, а лю­дям тим ча­сом тре­ба їсти, відтак сільське гос­по­дар­ст­во має функціону­ва­ти. Тож ба­жаю вам у цьо­му успі­ху», — ре­зю­му­вав пред­став­ник По­соль­ст­ва.
У це­ре­монії офіційно­го відкрит­тя та­кож взя­ли участь рад­ник Пре­зи­ден­та Ук­раїни з аг­рар­них пи­тань Віктор Сла­у­та, Йо­го Ви­со­ко­по­важність пан Трой Лу­лаш­ник — Над­зви­чай­ний і По­вно­важ­ний По­сол Ка­на­ди в Ук­раїні, пан Ян Фрол­ло де Керлівіо — тор­го­вий Рад­ник при По­сольстві Франції в Ук­раїні, ди­рек­тор УБІФРАНС Ук­раїна.

«Ціни не піднялися ані на гривню»
За­га­лом ви­с­тав­ка про­хо­ди­ла у трьох павільйо­нах: у № 1 і № 3 для фахівців зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва бу­ли ши­ро­ко пред­став­лені сільсько­го­с­по­дарсь­ка тех­ні­ка та об­лад­нан­ня, тех­но­логії для ви­роб­ництва зер­но­вої про­дукції, об­лад­нан­ня для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки зер­но­вих і олійних куль­тур, ви­роб­ництва ком­бікормів, об­лад­нан­ня для еле­ва­торів і хлібо­прий­маль­них пунктів, бо­рош­но­мель­ної, круп’яної про­мис­ло­вості, на­сін­нєвий ма­теріал, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин, ла­бо­ра­торні та ва­го­вимірю­вальні ме­­ханізми.
Тих, хто про­фесійно зай­мається тва­рин­ництвом та птахівництвом, че­ка­ли у павільйоні № 2 на ви­с­тавці Agro Animal Show з ек­с­по­зицією, яка вклю­чає техніку та об­лад­нан­ня, кор­ми, ве­те­ри­нарні пре­па­ра­ти, за­со­би діаг­но­с­ти­ки, новітні на­уко­во-технічні роз­роб­ки для гос­по­дарств різних розмірів та фор­м влас­ності.
Ве­ли­чез­ний ма­кет бу­ря­ка у паві­ль­йоні № 1 вка­зу­вав на стенд ТОВ «Се­с­­­ван­дер­ха­ве-Ук­раїна» — провідно­го сві­то­­во­го ви­роб­ни­ка насіння цу­к­ро­вих бу­ряків бельгійської се­лекції. На рин­ку насіння цієї куль­ту­ри в Ук­раїні ча­ст­ка се­лекції «Се­с­ван­дер­ха­ве» становить по­над тре­ти­ну. Це за­без­пе­чується кра­щою ге­не­ти­кою, ви­со­ким по­тенціалом про­дук­тив­ності ко­ре­неп­лодів, а та­кож якістю по­сів­но­го ма­теріалу.
Влас­ний насіннєвий за­вод в Ук­раїні (с. Го­голів Київської об­ласті) дає змо­гу опе­ра­тив­но відгу­ку­ва­тись на всі по­тре­би бу­ряківників. На ви­с­тавці бу­ло пред­став­ле­но еле­мен­ти ви­ро­щу­ван­ня насін­ня у різних регіонах (Франція, Італія, Крим) і йо­го підго­тов­ки за­мов­ни­кам.
Се­ред відвіду­вачів бу­ли провідні спе­ціалісти найбільших аг­ро­хол­дин­гів, при­­ватні підприємці та пред­став­ни­ки фер­мерсь­ких гос­по­дарств, які мог­ли от­ри­ма­ти ви­черп­ну інфор­мацію про особ­ли­вості гібридів «Се­с­ван­дер­ха­ве» та шля­хи роз­крит­тя їх­­ньо­го по­тенціалу. Аналізу­ю­чи інфор­мацію з ви­с­тав­ки, приємно відміти­ти, що цьо­го ро­ку збіль­шується інте­рес до ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків: Ук­раїна за­ли­шається важ­ли­вим ви­роб­ни­ком бу­ря­ко­во­го цу­к­ру, і цей ри­нок має пер­спек­ти­ву зро­с­тан­ня.
Ба­га­то­люд­но бу­ло і біля стен­да ТзОВ «Бу­ча­ча­г­рохлібпром». І не див­но, ад­же там аг­раріям про­по­ну­ва­ли насіння ярих куль­тур: яч­ме­ню, пше­ниці, греч­ки, сої, вівса та ін. «При­вез­ли все те, що ко­ри­с­тується по­пи­том. Із но­ви­нок — хіба що гірчи­ця. По­чи­на­ю­чи із ми­ну­лої осені, насіння про­дається ду­же до­б­ре. На­при­клад, у грудні — січні ми ре­алізу­ва­ли май­же 60% за­­пасів», — роз­повідає ди­рек­тор насіннє­во­го за­во­ду ТзОВ «Бу­ча­ча­г­ро­хліб­пром» Та­рас Швець. На за­пи­тан­ня, чи вар­то очіку­ва­ти підви­щен­ня цін у зв’яз­ку зі зро­с­тан­ням кур­су до­ла­ра, про­зву­ча­ло оп­тимістич­не: «Ціни за­ли­ши­ли­ся на рівні тогорічних, а за де­я­ки­ми по­зиціями навіть зни­зи­ли­ся. Гер­бі­ци­ди, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин до­рож­ча­ють. А у нас ціни не підня­ли­ся ані на грив­ню».

Но­ви­нок хоч відбав­ляй
Приємно, що май­же всі учас­ни­ки ви­с­тав­ки пре­зен­ту­ва­ли свою но­ву про­дук­цію. На­при­клад, аг­рохімічна ком­панія «Нер­тус» про­де­мон­ст­ру­ва­ла но­вин­ки 2014 р. — інсек­ти­цид Бе­та­дим та фунгі­цид Тіома. Дво­ком­по­нент­ний Бе­та­дим (ди­ме­то­ат, бе­та-ци­пер­ме­т­рин) ефек­тив­ний для за­хи­с­ту пше­ниці та яч­ме­ню від сис­них шкідників. Фунгіцид Тіома (на ос­нові по­пу­ляр­но­го в світі тіофа­нат-ме­ти­лу) за­сто­со­ву­ють для профілак­ти­ки та ліку­ван­ня ви­но­град­ників і яб­лу­не­вих садів від гриб­них та бак­теріаль­них хво­роб. Та­кож «Нер­тус» пред­ста­вив ви­со­ко­кон­цен­т­ро­вані мікро­до­б­ри­ва для під­жив­­лен­ня зер­но­вих, олійних та ово­че­вих куль­тур.
На ви­с­тавці «Зер­нові Тех­но­логії 2014» у новій якості бу­ла пред­став­ле­на і ком­панія «Аг­ро­скоп» — із січня 2014 р. во­на ввійшла до гру­пи ком­паній Origin Enterprises, яка є ліде­ром у сфері аг­ро­тех­­но­логій в Ірландії, Ве­ликій Бри­танії, Польщі, а те­пер і в Ук­раїні.
«Ми праг­не­мо, щоб наші парт­не­ри от­ри­му­ва­ли всі пе­ре­ва­ги за­сто­су­ван­ня інно­ваційних аг­ро­номічних тех­но­гій, се­лекції рос­лин. Участь у нинішній ви­с­тавці по­да­ру­ва­ла мож­ливість зустріти­ся із на­ши­ми клієнта­ми та парт­не­ра­ми, щоб об­го­во­ри­ти та на­да­ти їм інфор­ма­цію про ком­плексні рішен­ня, які впро­ва­д­жу­ють фахівці ком­панії “Аг­ро­скоп”, для за­без­пе­чен­ня яко­мо­га більшої рен­та­бель­ності та при­бут­ко­вості ви­роб­ництва, а та­кож парт­нерські про­гра­ми, націлені на мож­ливість фінан­су­ван­ня аг­ропідприємств, зо­к­ре­ма це сто­сується век­сель­ної про­гра­ми», — підкрес­ли­ла керівник відділу рек­ла­ми та зв’язків із гро­мадськістю ТОВ «Аг­ро­скоп Інтер­нешнл» Жа­нет­та Ко­ш­пе­т­рук.
Своєю чер­гою, ком­панія «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка» пред­ста­ви­ла но­вин­ку ви­роб­ництва — причіпний об­при­с­ку­вач ОПК-2000 з до­дат­ко­вою си­с­те­мою оса­д­жен­ня кра­пель. Особ­ли­вістю цієї мо­делі є те, що кон­ст­рукція штан­ги ви­го­тов­ле­на з алюмінію, що дає змо­гу підви­щи­ти її стійкість до ко­розії та змен­ши­ти ва­гу об­при­с­ку­ва­ча. Крім то­го, це сприяє підви­щен­ню про­дук­тив­ності об­при­с­ку­ва­ча за­вдя­ки збільшен­ню ши­­ри­ни за­хва­ту. Ця мо­дель має об’єм ба­ка 3000 л і штан­гу за­вдовжки 24 м. У ви­роб­ництві об­при­с­ку­ва­ча ви­ко­ри­с­то­ву­ють ком­плек­ту­ючі світо­вих лідерів, та­ких як Arag, Annovi Reverberi, Lehler та ін.
Уже третій рік поспіль бе­ре участь у ви­с­тав­ках і ком­панія «АгріТе­ма».
«Для нас ви­с­тав­ка “Зер­нові тех­но­ло­гії” — од­на із клю­чо­вих, оскільки про­хо­дить на по­чат­ку се­зо­ну аг­рар­ної кам­па­нії. То­му са­ме в цей час до­сить ак­ту­аль­но пред­ста­ви­ти всі наші про­дук­­ти, — роз­по­відає ди­рек­тор ком­панії “АгріТе­ма” Ніна Зи­люк. — Ми про­по­нуємо тра­диційні іно­ку­лян­ти для сої, а та­кож барв­ни­ки для насіння. Цьо­го ро­ку своїм клієнтам упер­ше пре­зен­туємо мобільну ус­та­нов­ку ка­надсь­ко­го ви­роб­ництва для про­тру­ю­ван­ня насіння. Захід для нас ціка­вий ще й тим, що дає чу­до­ву на­го­ду без­по­се­ред­ньо поспілку­ва­ти­ся з клієнта­ми, а та­кож по­тенційни­ми по­куп­ця­ми на­шої про­дукції. Порівня­но із торішньою, ця ви­с­тав­ка не та­ка на­си­че­на, але, ви­хо­дя­чи з по­зи­тив­них ре­зуль­татів по­пе­редніх ви­с­тав­ко­вих за­ходів, сподіваємо­ся на про­дук­тивність май­бутніх, у яких пла­нуємо бра­ти участь».
Се­ред зер­но­во­го об­лад­нан­ня, яке бу­ло ши­ро­ко пред­став­ле­не на ви­с­тавці, ува­гу відвіду­вачів при­вер­нув не­звич­ний ме­ханізм, пред­став­ле­ний харківським за­во­дом еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня (ЗЕО) «Со­кол».
«Ми пре­зен­ту­ва­ли ши­ро­ко­му ко­лу аг­раріїв ос­тан­ню на­шу роз­роб­ку, точні­ше її ма­кет, яка дає змо­гу бе­реж­но транс­пор­ту­ва­ти сипкі ма­теріали. За­вдя­ки цьо­му ме­ханізму вдається уник­ну­ти втра­ти їхньої якості під час транс­пор­ту­ван­ня. Кон­ст­рук­торсь­ке вирішен­ня цьо­го об­лад­нан­ня убез­пе­чує від руй­ну­ван­ня навіть та­кий “тендітний ма­теріал”, як пігул­ки», — ска­зав на­чаль­ник про­ект­но­го відділу за­во­ду Юрій Ти­мо­шен­ко.
Окрім цьо­го, ЗЕО «Со­кол» зай­мається ви­го­тов­лен­ням усь­о­го спе­к­т­ра об­лад­нан­ня для зберіган­ня та транс­пор­ту­ван­ня зер­на, яким ком­плек­ту­ють­ся су­часні еле­ва­то­ри. Та­кож за­вод зай­мається будівництвом еле­ва­торів різної по­туж­ності «під ключ».

«Привіт! Я — ро­бот, а ти хто?»
Слід відзна­чи­ти, що цьо­горічна ви­с­тав­ка ха­рак­те­ри­зу­ва­ла­ся безліччю кре­а­тив­них мар­ке­тин­го­вих ходів, які за­сто­со­ву­ва­ли учас­ни­ки, аби при­вер­ну­ти ува­гу відвіду­вачів до сво­го стен­да. Особ­ли­во вирізняв­ся «ку­ку­руд­зя­ний би­чок» ТОВ «КВС-Ук­раїна», який «за­про­шу­вав» аг­­раріїв оз­най­о­ми­ти­ся із ве­ли­кою но­мен­к­ла­ту­рою сортів та гібридів, що про­по­нує ця провідна світо­ва се­лекційна ком­панія. Тут від­віду­вачі змог­ли не ли­ше от­ри­ма­ти ква­ліфіко­вані кон­суль­тації що­­до ви­бо­ру та тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи, рі­­па­ку, жи­та, яч­ме­ню, цу­к­ро­вих бу­ряків, а й сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся із «ку­­ку­руд­зя­ним бич­ком» та ску­ш­ту­ва­ти за­паш­но­го, майже домашнього, хліба, спе­че­но­го із жит­нь­о­го бо­рош­на се­лекції KWS.
«Цьо­го ро­ку у нас ба­га­то но­ви­нок. Зо­к­ре­ма, це ви­со­ко­про­дук­тивні зу­бо­подібні гібри­ди, які відзна­ча­ють­ся тим, що швид­ко відда­ють во­ло­гу. Та­кож у порт­фоліо є 19 гібридів, які по­зиціо­нує­мо са­ме як ку­ку­руд­зу на си­лос із ФАО 210–350. Їхнє за­сто­су­ван­ня дає змо­гу ви­роб­ни­кові от­ри­ма­ти якісний си­лос: це стає мож­ли­вим не тільки за­вдя­ки по­­тужній зе­леній масі цих гібридів, а й до­сяг­нен­ню оп­ти­маль­но­го співвідно­шен­ня зе­ле­ної ма­си до ка­ча­на — не мен­ше 10%. Фер­ме­ри, які ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли наші гібри­ди ми­ну­ло­го ро­ку, за­ли­ши­ли­ся ду­же за­до­во­ле­ни­ми», — роз­повіли нам на стенді «КВС-Ук­раїна».
 На за­пи­тан­ня, чи не впли­не політич­на кри­за на хід посівної, про­дакт-ме­не­д­жер із цу­к­ро­вих бу­ряків Іван Сви­ди­нюк відповів: «Пе­ре­ко­на­ний, що сіяти­муть, як і раніше, оскільки наші гос­по­дар­ст­ва вже дав­но не роз­ра­хо­ву­ють на до­по­мо­гу дер­жа­ви. На жаль, від вла­ди се­ля­ни чу­ють ли­ше пиш­но­мовні ло­зун­ги. І от що ціка­во: як­що ви­ро­с­ти­ли до­б­рий уро­жай — зна­чить до­б­ре спра­цю­ва­ло міністер­ст­во, якісь не­га­раз­ди — аг­рарії самі винні. То­му нині ко­жен сільгоспви­роб­ник роз­ра­хо­вує ли­ше на се­бе — кра­щих часів очі­ку­ва­ти не вар­то, проте бу­ли і гірші».
Але най­о­ригінальніши­ми в об­ранні спо­со­бу при­вер­ну­ти ува­гу до своєї ком­па­нії ви­я­ви­ли­ся кон­ст­рук­то­ри Кар­лівсь­ко­го ме­ханічно­го за­во­ду, які ство­ри­ли «жи­во­го» ро­бо­та. Та­кий собі бра­вий «хлоп­чи­на», зро­с­том як 5–6-річна ди­ти­на, вільно роз­гу­лю­вав павільйо­ном № 1, енергійно роз­да­вав рек­ламні про­спек­ти ком­панії (KMZ INDUSTRIES — ліди­ру­ю­чий по­ста­чаль­ник ком­плекс­них рішень у га­лузі зберіган­ня та об­роб­ки зер­на) і наживо спілку­вав­ся із людь­ми: чо­ло­ві­кам ра­див, як і що сіяти, до дівчат за­ли­цяв­ся, дітям за­га­ду­вав за­гад­ки. До­вко­ла ньо­го завжди бу­ло ве­се­ло і гамірно.
Про­те у павільйоні № 3, де ви­с­тав­ля­ли сільсько­го­с­по­дарсь­ку техні­ку, цьо­го ра­зу, на жаль,  учас­ників бу­ло мен­ше, ніж за­зви­чай. Зо­к­ре­ма, не приїха­ли  росіяни і біло­ру­си — ні Рост­сільма­шу, ні «Єнісеїв», ні Гомсіль­ма­шу. Мож­ли­во, це бу­ло вик­ли­ка­но за­бо­ро­ною вво­зи­ти на ви­с­тав­ку са­мохідну техніку (ма­буть, зно­ву ж та­ки з при­чи­ни відо­мих політич­них подій).
Вра­жен­ня­ми від ви­с­тав­ки ми поціка­ви­ли­ся не ли­ше в її учас­ників, а й у від­віду­вачів. Усі, з ким спілку­ва­ли­ся, за­хо­дом за­ли­ши­ли­ся за­до­во­лені. А от прид­бан­ня у кож­но­го бу­ли різні. «Тут усе чу­до­во, але за­до­ро­го. То­му я ку­пив ли­ше насіння», — ска­зав фер­мер із Київщи­ни Пе­т­ро Іва­но­вич. «А я ви­б­рав собі трак­то­ра. До­мо­вив­ся офор­ми­ти йо­го у кре­дит», — повідо­мив го­ло­ва ФГ із Рівнен­щи­ни Віталій Дми­т­ро­вич.
Та­кож вар­то за­зна­чи­ти, що впро­довж три­ва­лості ви­с­тав­ки бу­ло ре­алізо­ва­но на­си­че­ну діло­ву про­гра­му за уча­с­тю ві­до­­мих вітчиз­ня­них та іно­зем­них ек­с­пер­тів аг­рар­но­го сек­то­ру: на семіна­рах та кон­фе­ренціях сільгоспви­роб­ни­ки змог­ли от­ри­ма­ти оп­ти­мальні рішен­ня тих пи­тань, які нині їх тур­бу­ють найбільше. 

Інтерв'ю
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0