Спецможливості
Новини

Ігор Швайка: «Хочу всіх запевнити: за виявлення будь-яких проявів корупції наші дії будуть миттєвими і жорсткими»

10.04.2014
687
Ігор Швайка:  «Хочу всіх запевнити:  за виявлення  будь-яких проявів корупції  наші дії будуть миттєвими  і жорсткими» фото, ілюстрація

Його призначення на посаду міністра аграрної політики та продовольства України для багатьох стало несподіванкою. Народний депутат від партії «Свобода» за освітою та попередньою діяльністю — юрист. До чого тут, здавалось, аграрне відомство? Що, казав дехто, не знайшлось на цю відповідальну посаду фахівця? Але вже перші кроки нового керівника міністерства показали, що сюди прийшов не тільки політик, але й ефективний менеджер. Про це, зокрема, можна зробити висновок із інтерв’ю нового очільника Мінагрополітики, яке він дав нашому журналу.

Його призначення на посаду міністра аграрної політики та продовольства України для багатьох стало несподіванкою. Народний депутат від партії «Свобода» за освітою та попередньою діяльністю — юрист. До чого тут, здавалось, аграрне відомство? Що, казав дехто, не знайшлось на цю відповідальну посаду фахівця? Але вже перші кроки нового керівника міністерства показали, що сюди прийшов не тільки політик, але й ефективний менеджер. Про це, зокрема, можна зробити висновок із інтерв’ю нового очільника Мінагрополітики, яке він дав нашому журналу.

О. Пе­т­ру­ня
Спеціаль­но для жур­на­лу «Про­по­зиція»

Зайві доз­во­ли — геть!
Іго­рю Олек­сан­д­ро­ви­чу, як вва­жаєте, що потрібно для то­го, аби підви­щи­ти ефек­тивність аг­рар­но­го сек­то­ру, про­ве­с­ти йо­го де­ре­гу­ляцію?
— Ду­маю, тре­ба за­про­ва­ди­ти ефек­тивніший діалог із профільни­ми асо­ціа­ціями, ор­га­на­ми са­мо­вря­ду­ван­ня на міс­цях, профспілка­ми. Тоб­то зі всіма ти­ми сег­мен­та­ми, які за­без­пе­чу­ва­ти­муть нор­мальні парт­нерські сто­сун­ки. Що сто­сується де­ре­гу­ляції, то тут тре­ба та­кож на­во­ди­ти відповідний по­ря­док. І ми цим са­ме й зай­маємось. Не тре­ба за­ва­жа­ти внутрішньо­му рин­ку пра­цю­ва­ти за рин­ко­ви­ми пра­ви­ла­ми. Моє за­вдан­ня як мі­ністра — ска­су­ван­ня зай­вих доз­волів, за яки­ми про­сте­жується чітко виз­на­че­на ко­рупційна скла­до­ва. Бізнес має пра­цю­ва­ти, за­роб­ля­ти гроші та спла­чу­ва­ти по­дат­ки до бю­д­же­ту, а дер­жа­ва — дба­ти, аби був мінімаль­ний рівень ре­гу­лю­ван­ня на рин­ку.
Вод­но­час дер­жа­ва не зби­рається усу­ва­ти­ся від своєї ре­гу­ля­тор­ної функції на внутрішньо­му рин­ку в період зро­с­тань цін на низ­ку соціаль­но важ­ли­вих про­дуктів. На­при­клад, від про­ве­ден­ня ін­тер­венції з Аг­рар­но­го фон­ду. Я ви­с­ту­паю за пра­виль­не поєднан­ня рин­ко­вих та адміністра­тив­них ме­ханізмів.

Чи мо­же­те спрог­но­зу­ва­ти ціни на сільгосппро­дукцію на близь­ку пер­спек­ти­ву?
— Склад­но тут на­зи­ва­ти кон­кретні ци­ф­ри. Але мо­жу ска­за­ти: по­при си­ту­ацію, яка скла­ла­ся на Кримсь­ко­му півос­трові, та ви­хо­дя­чи з то­го, що вес­на прий­ш­ла на 2,5–3 тижні раніше, ніж за­зви­чай, сьо­годні потрібно яко­мо­га швид­ше про­ве­с­ти посівну кам­панію. І ми це зро­би­мо. Про її об­ся­ги роз­повім потім, ко­ли посіємо. Про­те хо­чу за­пев­ни­ти: мас­шта­би посівної бу­дуть до­статніми. Наші спо­с­те­ре­жен­ня свідчать, що про­гноз що­до цьо­го по­зи­тив­ний.

А якою бу­де ціна на паль­не?
— Ми не по­винні дик­ту­ва­ти ціни на паль­не. Во­ни ма­ють бу­ти рин­ко­ви­ми. Го­ло­вне — за­без­пе­чен­ня потрібною кіль­кістю паль­но­го.

А ко­рупції — рішу­чий бій!
Як оцінюєте ліквідацію Міні­стер­ст­ва до­ходів і зборів?
— Міндо­ходів, або «Мінздох», як йо­го ох­ре­с­ти­ли, був до­волі ко­рум­по­ва­ною струк­ту­рою. На­разі про­ва­ди­мо ве­ли­ку ро­бо­ту що­до по­вер­нен­ня у нор­маль­ний ро­бо­чий стан Дер­жав­ної мит­ної та Дер­жав­ної по­дат­ко­вої служб.

Чи мог­ли б на­ве­с­ти при­кла­ди ко­рупції у діяль­ності міністер­ст­ва за по­пе­ред­нь­о­го керів­ництва?
— Я ду­маю, що це пи­тан­ня, перш за все, потрібно ад­ре­су­ва­ти кож­но­му фер­ме­рові, і він на­ве­де при­кла­ди з влас­но­го жит­тя. На сьо­годні на­ше го­ло­вне за­вдан­ня — за­без­пе­чи­ти дію про­стих і про­зо­рих пра­вил, тоб­то змо­гу пра­цю­ва­ти чес­но і відкри­то. Ко­ли я був де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди, ми сот­ня­ми роз­гля­да­ли звер­нен­ня фер­мерів та підприємців, які не бу­ло сен­су відправ­ля­ти до Міністер­ст­ва до­ходів і зборів, зна­ю­чи, що са­ме звідти «рос­туть но­ги» усіх цих ко­руп­цій­них фактів. Вва­жаю од­ним із на­ших го­ло­вних за­вдань — усу­нен­ня всіх ко­руп­ційних схем, у то­му числі на регіональ­но­му рівні. Хо­чу за­пев­ни­ти сільгоспви­роб­ників: за ви­яв­лен­ня будь-яких про­явів ко­рупції на місцях наші дії бу­дуть миттєви­ми і жор­ст­ки­ми. Ру­ка не здриг­неть­ся по­ка­ра­ти ко­рупціонерів на ко­ристь ук­раїнців!

Чи відбу­ваєть­ся ско­ро­чен­ня штатів у міні­стерстві? Скільки у Вас за­ступ­ників?
— Маю трьох за­ступ­ників. Бу­ло ви­ріше­но про­ве­с­ти ско­ро­чен­ня штатів на 20 осіб. У міністерстві не мо­же бу­ти більше од­но­го служ­бо­во­го ав­то­мобіля. Кар­ди­нальні ско­ро­чен­ня прой­ш­ли по на­ших цен­т­раль­них струк­тур­них апа­ра­тах. Ми пра­цюємо над тим, як мо­дифіку­ва­ти уп­равлінську струк­ту­ру, аби во­на бу­ла ефек­тив­ною, але не за­трат­ною. Нині з цією ме­тою про­во­ди­мо ау­дит — він по­ка­же, яким справді має бу­ти на­ше міністер­ст­во.

А чи пла­нуєте про­во­ди­ти ка­д­рові пе­ре­ста­нов­ки, зміню­ва­ти керівників струк­тур, які пра­цю­ють в аг­рар­но­му сек­торі?
— Тут тре­ба го­во­ри­ти кон­крет­но, про які са­ме струк­ту­ри йдеть­ся. Як­що є пре­тензії до керівників, про­шу їх оп­ри­люд­ни­ти, а ми бу­де­мо роз­гля­да­ти і вирішу­ва­ти ка­д­рові пи­тан­ня. Го­ло­вне — щоб кож­на струк­ту­ра пра­цю­ва­ла фа­хо­во і чес­но, а не бу­ла за­лу­че­на до якоїсь по­лі­тич­ної або ко­рупційної діяль­ності.

Як там спра­ви на селі?
Іго­рю Олек­сан­д­ро­ви­чу, як мож­на оха­рак­те­ри­зу­ва­ти по­точ­ний стан справ на по­лях Ук­раїни?
— На­разі про­дов­жу­ють­ся вес­ня­но-по­льові ро­бо­ти. Для їхньо­го про­ве­ден­ня ук­раїнські аг­рарії за­без­пе­чені ко­ш­та­ми на по­над 80%. Пря­мий дефіцит у розмірі 8 млрд грн пла­нуємо пе­ре­кри­ти за­вдя­ки за­по­зи­че­ним ко­ш­там, у то­му числі із за­лу­чен­ням банківських та ко­мерційних кре­дитів. Для цьо­го вже маємо по­пе­ред­ні до­мо­вле­ності з банківськи­ми та фі­нан­со­ви­ми стру­к­ту­ра­ми. Іншою пі­­­­­­д­­­­­­­трим­кою аг­ра­ріям мо­же ста­ти ук­­ла­дан­ня фор­вар­д­них кон­трактів із ДПЗКУ та Аг­рар­ним фон­дом.

Не се­к­рет, що­ро­ку аг­рарії збіль­шу­ють ви­т­ра­ти на про­ве­ден­ня вес­ня­но-по­льо­вих робіт. Чи став ви­нят­ком цей рік?
— Ні, не став. У по­точ­но­му році пла­­­нові ви­т­ра­ти для про­ве­ден­ня вес­ня­но-по­льо­вих робіт на 1 га ріллі ста­нов­лять 2087,3 грн, що на 234,5 грн більше порівня­но з 2013 р. Роз­ра­хун­ко­ва по­тре­ба у ко­ш­тах для про­ве­ден­ня ком­плек­су вес­ня­но-по­льо­вих робіт ста­но­вить 42,8 млрд грн. Із за­галь­ної по­тре­би вла­сни­ми ре­сур­са­ми підприємства за­без­пе­чені на 34,8 млрд грн. Тоб­то пря­мий дефіцит влас­них коштів ста­но­вить 8 млрд грн.

І як пла­нуєте по­кри­ти та­кий де­фі­цит?
— Шля­хом за­по­зи­че­них коштів, у то­му числі завдяки банківським кре­ди­там в об­сязі 4,7 млрд грн та ко­мерцій­ним — 3,1 млрд. Ми ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни із пред­став­ни­ка­ми На­­ціо­наль­но­го бан­ку Ук­раїни, ко­мерційни­ми бан­ка­ми та ін­ши­ми фінан­со­ви­ми ус­та­но­ва­ми що­до мак­си­маль­но­го спри­ян­ня у пи­тан­нях кре­ди­ту­ван­ня вітчиз­ня­них аг­раріїв під час посівної кам­панії. І ба­чи­мо, що по­ро­зуміння є. Ще од­ним прий­нят­ним дже­ре­лом по­крит­тя дефіци­ту влас­них кош­тів бу­де ук­ла­дан­ня фор­вард­них кон­трактів із Дер­жав­ною про­до­воль­чо-зер­но­вою кор­по­рацією Ук­раїни та Аг­рар­ним фон­дом і одер­жан­ня по­пе­ред­ньої оп­ла­ти.

Курс — на євроінте­г­рацію
На­разі ду­же ба­га­то ка­жуть про праг­нен­ня ук­раїнської вла­ди, суспіль­ства та бізне­су до євроінте­г­рації. Що у цьо­му плані ро­бить міністер­ст­во?
— Вра­хо­ву­ю­чи євро­пейсь­кий век­тор на­шої дер­жа­ви та го­товність відкрит­тя Євро­пейсь­ким Со­ю­зом своїх ринків для ук­раїнських то­варів в од­но­сто­рон­нь­о­му по­ряд­ку, ми по­винні як­найш­вид­ше ух­ва­ли­ти за­ко­ни, які да­дуть змо­гу аг­рар­но­му сек­то­ру еко­номіки по­вно­цінно пра­цю­ва­ти у євро­пейсь­ко­му пра­во­во­му полі, а на­шу про­дукцію по­ста­ча­ти на ри­нок євро­пейсь­ких країн. Са­ме ці за­ко­но­давчі ініціати­ви є для нас стра­тегічно важ­ли­ви­ми. То­му ми про­ве­ли низ­ку на­рад що­до виз­на­чен­ня пріори­тетів за­ко­но­про­ект­ної діяль­ності. За участі всіх зацікав­ле­них сторін, у то­му числі ек­с­пертів, пред­став­ників профільних гро­мадсь­ких об’єднань та аг­рар­но­го бізне­су, бу­ло ре­тель­но про­аналізо­ва­но по­над 20 за­ко­но­дав­чих актів у аг­рарній га­лузі та ок­рес­ле­но пер­шо­чер­гові за­ко­но­давчі ініціати­ви.
 
А які са­ме за­ко­но­про­ек­ти вже мож­на на­зва­ти?
— До цен­т­раль­них ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди вже на­прав­ле­но шість пер­шо­чер­го­вих за­ко­но­про­ектів, зо­к­ре­ма: «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до без­печ­ності хар­чо­вих про­дуктів», «Про кор­ми», «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до іден­тифікації та реєстрації тва­рин», «Про побічні про­дук­ти тва­рин­но­го по­хо­д­жен­ня, що не при­зна­чені для спо­жи­ван­ня лю­ди­ною», «Про дер­жав­ний кон­троль у сфері за­без­пе­чен­ня без­печ­ності та якості хар­чо­вих про­дуктів і кормів, бла­го­по­луч­чя тва­рин», «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раїни “Про особ­ли­вості при­ва­ти­зації май­на в аг­ро­про­мис­ло­во­му ком­плексі”».

Будь ла­с­ка, роз­кажіть кон­кретні­ше про ці за­ко­но­про­ек­ти?
— На­при­клад, за­ко­но­про­ект «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до без­печ­ності хар­чо­вих про­дуктів» ус­та­нов­лює ме­ханізм відсте­жен­ня без­печ­ності та якості хар­чо­вих про­дуктів згідно із ви­мо­га­ми євро­пейсь­ко­го за­ко­но­дав­ст­ва. Він дасть змо­гу ство­ри­ти на­леж­ну си­с­те­му кон­тро­лю у сфері санітар­них та фіто­санітар­них за­ходів, еквіва­лент­ну до си­с­те­ми ЄС. Роз­роб­ка та підпи­сан­ня ще од­но­го про­ек­ту, роз­роб­ле­но­го міністер­ст­вом, про­дик­то­ва­на на­­галь­ною по­тре­бою гар­мо­ні­зації за­ко­но­дав­ст­ва Ук­раїни із за­ко­но­дав­ст­вом ЄС. Це сто­сується за­ко­но­про­ек­ту «Про кор­ми», за­вдя­ки яко­му удо­с­ко­на­люється про­цес ви­роб­ництва та обігу кормів, кор­мо­вих до­ба­вок та преміксів, а са­ме: ви­клю­чається за­сто­су­ван­ня у ви­роб­ництві кормів ан­тибіоти­ків, ге­не­тич­но мо­дифіко­ва­них та інших шкідли­вих ор­ганізмів. За­ко­но­про­ект «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до іден­тифікації та реєстрації тва­рин» про­по­нує іден­ти­фіку­ва­ти всіх сільсько­го­с­по­дарсь­ких тва­рин на те­ри­торії дер­жа­ви. Це на­дасть мож­ливість нашій тва­рин­ни­ц­ькій про­дукції по­вноцінно вий­ти на світові рин­ки та бу­ти на них кон­ку­рен­то­с­про­мож­ною. Про­ект за­ко­ну «Про дер­жав­ний кон­троль у сфері за­без­пе­чен­ня без­печ­ності та якості хар­чо­вих про­дуктів і кормів, бла­го­по­луч­чя тва­рин» ус­та­нов­лює, яким чи­ном бу­де здійсню­ва­тись кон­троль хар­чо­вих про­дуктів тва­рин­но­го по­хо­д­жен­ня. Ми маємо ско­ор­ди­ну­ва­ти свою ро­бо­ту так, щоб ці пер­­­шо­чер­гові за­ко­но­про­ек­ти мак­си­маль­но швид­ко прой­ш­ли по­го­д­жен­ня в усіх заінте­ре­со­ва­них ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди, бу­ли вне­сені на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди та ух­ва­лені.
 
Як­що взя­ти­ся ра­зом…
На мій по­гляд, ду­же ціка­вою і ко­рис­ною є По­ста­но­ва Кабміну «Про вне­сен­ня змін до По­ряд­ку ви­дачі доз­во­лу на вве­зен­ня на те­ри­торію Ук­раїни тва­рин, про­дуктів тва­рин­но­го по­хо­джен­ня, ре­про­дук­тив­но­го ма­теріалу, біологічних про­дуктів, па­то­логічно­го ма­теріалу, ве­те­ри­нар­них пре­па­ратів, суб­стан­цій, кор­мо­вих до­ба­вок, преміксів та кормів». У чо­му її суть?
— Це один із при­кладів то­го, як тре­ба спільни­ми зу­сил­ля­ми бо­ро­ти­ся із та­ким га­неб­ним яви­щем, як ко­рупція. Рішен­ня уря­ду є ще од­ним кро­ком до ви­корінен­ня ко­рупційних схем у аг­рар­ній га­лузі, ад­же во­но знач­но спро­щує до­звіль­ні про­це­ду­ри ве­ден­ня діяль­ності, пов’яза­ної із вве­зен­ням на те­ри­торію Ук­раїни тва­рин та про­дуктів тва­рин­но­го по­хо­д­жен­ня.
Раніше дозвіл підприємству-ім­пор­те­ру ви­да­ва­ла Держ­ветфіто­служ­ба — на виз­на­че­ну партію то­ва­ру і на виз­на­че­ний термін. На зустрічах, які постійно про­во­дять­ся за моєю уча­с­тю та за уча­с­тю пред­­став­ників профільних об’єднань і аг­рар­но­го бізне­су, ви­роб­ни­ки не­од­но­ра­зо­во скар­жи­лись, що цей дозвіл був при­кла­дом аб­со­лют­но не­ефек­тив­но­го дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня та містив знач­ну ко­рупційну скла­до­ву. Так, для от­ри­ман­ня доз­во­лу імпор­те­рам до­во­ди­лось спла­чу­ва­ти 35 дол. США за тон­ну ім­порт­ної про­дукції, не­зва­жа­ю­чи на «бе­зо­плат­ність» йо­го ви­дачі.
Крім то­го, ух­ва­лив­ши по­ста­но­ву, уряд здійснив крок по де­ре­гу­ляції під­приємниць­кої діяль­ності, гар­монізації за­ко­но­дав­ст­ва Ук­раїни із за­ко­но­дав­ст­вом Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу у ча­с­тині ви­­дан­ня до­ку­ментів дозвільно­го ха­рак­те­ру. Ад­же за­про­по­но­вані зміни за­без­пе­чать про­зорість, не­упе­ре­д­женість та уз­го­д­женість дій під час здійснен­ня за­ходів дер­жав­но­го кон­тро­лю на всіх рівнях, інспекційні функції і си­с­те­ма держ­кон­т­ро­лю і на­далі пра­цю­ва­ти­ме в інте­ре­сах дер­жа­ви та її гро­ма­дян.

У май­бутнє — з оп­тимізмом
Чо­го Ви че­каєте: збільшен­ня чи змен­шен­ня інве­с­тицій в аг­рар­ний сек­тор Ук­раїни у зв’яз­ку із зовніш­ньою аг­ресією про­ти на­шої країни?
— Бе­зу­мов­но, збільшен­ня. Я був на ба­га­ть­ох міжна­род­них зустрічах, і на них лу­на­ла зацікав­леність в інве­с­тиціях у аг­ро­сек­тор Ук­раїни. На­ше за­вдан­ня по­­ля­гає у то­му, щоб ство­ри­ти при­ваб­ли­вий інве­с­тиційний клімат. Не­хай до нас за­во­зять новітні тех­но­логії, а ми за­без­пе­чи­мо умо­ви для будівництва но­вих підприємств. Пра­цюй­те, за­роб­ляй­те у нас свої гроші, ство­рюй­те ро­бочі місця, за­ли­шай­тесь на ук­­раїн­сько­му рин­ку — са­ме це ми ка­же­мо іно­зем­но­му інве­с­то­ру.

Інтерв'ю
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні
З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся

1
0