Спецможливості
Агробізнес

Лапа чи диск?

19.07.2018
2126
Лапа чи диск? фото, ілюстрація

Окрім ко­рот­ких дис­ко­вих борін, які мо­жуть пра­цю­ва­ти на мак­си­мальній гли­бині до 21 см, Lemken про­по­нує куль­ти­ва­то­ри, які ста­нов­лять гідну кон­ку­ренцію дис­кам.

Ми порівня­ли дві си­с­те­ми об­робітку ґрун­ту на прак­тиці й по­ка­же­мо вам, на що здатні ці аг­ре­га­ти з різни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми.

Тож Rubin 12 чи Каrаt 9? Ла­па чи диск? Сільгоспви­роб­ни­ку на­да­но ши­ро­кий вибір. Який ґрун­то­об­роб­ний аг­ре­гат як­най­кра­ще при­дат­ний для ос­нов­но­го та стер­нь­о­во­го об­­ро­біт­ку? У співпраці з Lemken то­горічної осені ми порівню­ва­ли куль­ти­ва­тор Каrаt 9/600 КUА та дис­ко­ву бо­ро­ну Rubin 12/600 КUА й оціню­ва­ли їх за па­ра­ме­т­ра­ми ви­т­ра­ти паль­но­го та по­каз­ни­ка­ми якості ро­бо­ти.

Обид­ва напівнавісні аг­ре­га­ти ма­ли ши­ри­ну за­хва­ту по 6 м і ме­ханічний за­­хист від пе­ре­ван­та­жень у разі по­трап­лян­ня на пе­ре­шко­ду. Та­кож обид­ва аг­­ре­га­ти бу­ли ос­на­щені кот­ка­ми од­на­ко­во­го ти­пу, а 
са­ме при­ко­чу­валь­ним про­філь­ним кот­ком 600/540. Слід за­зна­чи­ти, що на дис­ковій бо­роні Rubin 12 ус­­та­нов­ле­но відбійний штри­гель після пер­шо­го ря­ду дисків і вирівню­валь­ний — після дру­го­го, а куль­ти­ва­тор Каrаt 9, у свою чер­гу, по­за­ду стійок із ла­па­ми має сім пар вирізних дисків пе­ред кот­ками, які слу­гу­ють для розрівню­ван­ня гре­бенів.ож Rubin 12 чи Каrаt 9? Ла­па чи диск? Сільгоспви­роб­ни­ку на­да­но ши­ро­кий вибір. Який ґрун­то­об­роб­ний аг­ре­гат як­най­кра­ще при­дат­ний для ос­нов­но­го та стер­нь­о­во­го об­­ро­біт­ку? У співпраці з Lemken то­горічної осені ми порівню­ва­ли куль­ти­ва­тор Каrаt 9/600 КUА та дис­ко­ву бо­ро­ну Rubin 12/600 КUА й оціню­ва­ли їх за па­ра­ме­т­ра­ми ви­т­ра­ти паль­но­го та по­каз­ни­ка­ми якості ро­бо­ти.

Ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку на Rubin 12 відбу­вається че­рез навіску трак­­­то­ра та гідравлічно — че­рез кот­ки. В куль­ти­ва­то­ра цей про­цес пе­­ре­бігає так са­мо: гідравлічно — че­рез кот­ки та два пе­редні копіювальні ко­ле­са. Каrаt 9 має ко­рис­ну опцію: в пальці кріп­лен­ня пе­­редніх опор­них коліс умон­то­ва­но дат­­­чи­ки, які ви­­мі­рю­ють си­лу, яка діє на ко­ле­са. На ос­нові цієї інфор­мації си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но ре­гу­лює тиск ма­ши­ни на навіску трак­то­ра, за­вдя­ки чо­му по­к­ра­щується тя­га, за­без­пе­чується до­три­ман­ня ус­та­нов­ле­них па­ра­метрів гли­би­ни, що є важ­ли­вим за змінних умов ро­бо­ти, особ­ли­во за нерівної по­верхні полів.

Аг­ре­га­ти бу­ли зчіплені з трак­то­ром Deutz-Fahr 9340 TTV з номіна­ль­ною по­тужністю дви­гу­на 316 к. с. та влас­ною ма­сою 12 т.

Під час ви­ко­нан­ня куль­ти­вації ґрун­­­ту на гли­би­ну 5 см (по стерні) за од­на­ко­вої ро­бо­чої швид­кості 12 км/год Ru­bin 12 на про­ти­ва­гу Каrаt 9 по­тре­бу­вав паль­но­го на 20% мен­ше. Ефект пе­­ремішу­ван­ня ґрун­ту обо­ма аг­ре­га­та­ми був до­б­рий. Як­що роз­гля­да­ти ко­жен ок­ре­мий прохід аг­ре­га­ту, то після Rubin 12 по цен­т­ру про­хо­ду за­ли­ша­ло­ся більше рос­лин­них ре­ш­ток, аніж по кра­ях.

 

Плю­си та міну­си

  
+ Кра­щий ефект подрібнен­ня та пе­ремішу­ван­ня
+ Лег­кохідний
 
 - Вища ціна
 - Не­знач­не на­ко­пи­чен­ня по­жнив­них ре­ш­ток по цен­т­ру про­хо­ду аг­ре­га­ту

 

Пе­редній ряд дисків пра­цює від цен­т­ра на­зовні, а дру­гий, на­впа­ки — до цен­т­ра ма­ши­ни. Lemken ви­б­ра­ла та­ке роз­та­шу­ван­ня дисків, щоб зніве­лю­ва­ти бо­ко­ве зне­сен­ня аг­ре­га­ту. У разі ви­ко­нан­ня куль­ти­вації аг­ре­га­том Каrаt спо­с­теріга­ли рівномірніший роз­поділ по­-жнив­них ре­ш­ток по всьо­му об­роб­лю­ва­но­му го­ри­зон­ту, що за­без­пе­чить, відповідно, рівномірніше про­ро­с­тан­ня па­да­лиці. Після то­го, як об­роб­ле­ний го­ри­зонт роз­г­реб­ли для де­таль­но­го ог­ля­ду й оціню­ван­ня ро­бо­чих ре­зуль­татів, ста­ло оче­вид­но, що різниці в якості ро­бо­ти ані 30-сан­ти­ме­т­ро­ви­ми стрілча­с­ти­ми ла­па­ми, ані 736-міліме­т­ро­ви­ми дис­ка­ми на за­даній гли­бині об­робітку ґрун­ту май­же не бу­ло.

Та­кож за вста­нов­ле­ної гли­би­ни об­робітку 10 см по­каз­ни­ки ви­т­ра­ти паль­но­го на гек­тар в обох аг­ре­га­тах по­ча­ли вирівню­ва­тись. Для за­без­пе­чен­ня цієї гли­би­ни об­робітку на Каrаt 9 ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли ті самі ла­пи, що й за ро­бо­ти на 5 см. Для глиб­шо­го об­робітку, від 15 до 21 см, бу­ли вста­нов­лені ла­пи за­вшир­ш­ки 8 см, оскільки за ро­бо­ти стрілча­с­тої ла­пи на гли­бині по­над 15 см аг­ре­гат ви­т­ра­чає ду­же ба­га­то паль­но­го. За об­робітку вузь­ки­ми ла­па­ми, на відміну від куль­ти­вації ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми бо­ро­ни Rubin 12, куль­ти­ва­тор за­ли­шив нерівномірно об­роб­ле­ний го­ри­зонт.

 

Підго­тов­ка до ви­про­бу­ван­ня

 

На вирівня­но­му полі ми про­во­ди­ли пер­ший стер­нь­о­вий об­робіток на чо­ти­рь­ох різних гли­би­нах. Для кра­щої до­стовірності порівнян­ня обид­ва аг­ре­га­ти пра­цю­ва­ли на гли­би­ну 5, 10, 15 та близь­ко 21 см. Об­роб­ле­на стер­ня та про­рос­ла па­да­ли­ця підтвер­ди­ли до­б­рий ре­зуль­тат пе­ремішу­ван­ня ґрун­ту.

Ме­тою об­робітку бу­ло та­кож до­сяг­нен­ня ро­бо­чої швид­кості 12 км/год, що бу­­­­­­ло не­до­сяж­ним за мак­си­маль­ної гли­би­ни че­рез про­бук­со­ву­ван­ня та не­ста­чу по­туж­ності трак­то­ра. По­каз­ни­ки ви­­тра­ти паль­но­го бу­ли взяті із терміна­лу трак­то­ра. Та­кож ми про­аналізу­ва­ли якість ро­бо­ти шля­хом роз­чи­щен­ня й ог­ля­ду об­роб­ле­но­го го­ри­зон­ту на всіх чо­ти­рь­ох гли­би­нах після про­хо­ду кож­но­го аг­ре­га­ту та зро­би­ли відповідну оцінку.

Чи то дис­ки, чи то куль­ти­ва­тор — об­робіток ґрун­ту є пер­шим кро­ком до успіху у вро­жай­ності

Так, за гли­би­ни об­робітку 15 см ви­­тра­та паль­но­го на гек­тар на обох аг­­ре­га­тах бу­ла май­же од­на­ко­вою. За гли­би­ни 21 см та аг­ре­га­ту­ван­ня із на­яв­ним у гос­по­дарстві трак­то­ром Rubin 12 зміг лед­ве до­сяг­ти ро­бо­чої швид­кості 6 км/год.

За ви­ко­ри­с­тан­ня куль­ти­ва­то­ра Karat ви­т­ра­та паль­но­го бу­ла на 28% більша, ніж у бо­ро­ни Rubin. АЛЕ! Швид­­кість ро­бо­ти куль­ти­ва­то­ра на гли­бині при­близ­но 22 см бу­ла на 2 км/год більша, аніж бо­ро­ни, до то­го ж Karat міг пра­цю­ва­ти на більшій гли­бині, ніж Rubin. Про­те, за­вдя­ки ве­ли­ко­му діаме­т­ру дис­ка (736 мм), Rubin 12 пра­цює в глиб­ших ша­рах ґрун­ту інтен­сивніше.

Він ру­хає більші ма­си землі, що, з од­но­го бо­ку, підви­щує ефек­тивність пе­ремішу­ван­ня ґрун­ту та по­кра­щує йо­го подрібнен­ня. А з дру­го­го — це оз­на­чає підви­щен­ня по­-тре­би в тязі, що по­зна­чи­лось на змен­шенні ро­бо­чої швид­кості за зро­с­тан­ня гли­би­ни об­робітку під час про­ве­ден­ня на­шо­го те­с­ту. Що мілкіше пра­цює аг­ре­гат, то мен­ша ма­са ґрун­ту при­во­дить­ся в рух, та­ким чи­ном інтен­сивність ро­бо­ти куль­ти­ва­то­ра й бо­ро­ни стає од­на­ко­вою.

 

Плю­си та міну­си Каrаt 9/600 КUА

 

 + Гли­би­на об­робітку — до 30 см
 Вирівню­ван­ня
 + Од­норідний об­робіток за всією гли­би­ною за­вдя­ки стрілча­с­тим ла­пам

 

 - Гірше пе­ремішу­ван­ня ґрун­ту
 - Ви­ща ви­т­ра­та паль­но­го

 

 

На що ще звер­ну­ти ува­гу:

 

За­глиб­лен­ня ро­бо­чих ор­ганів обох аг­ре­гатів — жод­них про­блем

За­вдя­ки ви­сокій рамі та розміщен­ню ро­бо­чих ор­ганів, не бу­ло зафіксо­ва­но за­би­ван­ня як зем­лею, так і рос­лин­ни­ми решт­ка­ми   
Rubin 12 в 6-ме­т­ро­во­му ви­ко­нанні (ши­ри­на за­хва­ту) май­же на 20 000 євро до­рож­чий

Karat 9 — на 500 кг лег­ший 
Ви­т­ра­ти на до­гляд за аг­ре­га­та­ми од­на­ко­во низь­кий в обох ви­пад­ках

 

 

Підіб'ємо підсум­ки:

 

Як куль­ти­ва­тор, так і дис­ко­ву бо­ро­ну мож­на ох­ре­с­ти­ти «всю­ди­хо­дом», який мо­же ви­ко­ну­ва­ти як по­верх­не­вий об­робіток ґрун­ту, так і гли­бо­кий. Rubin 12 на гли­бині до 10 см ду­же лег­кохідний, а Karat 9 справ­ляється з ро­бо­тою за всією ши­ри­ною об­робітку із за­без­пе­чен­ням од­на­ко­вої рів­но­мір­ності об­робітку й до­б­ре при­дат­ний для за­сто­су­ван­ня як на лег­ких, так і важ­ких ґрун­тах. Куль­ти­ва­тор Karat 9 мо­же пра­цю­ва­ти глиб­ше, але дис­ко­ва бо­ро­на Rubin 12 інтен­сивніше пе­ремішує ґрунт на більшій гли­бині.

 

Ве­ли­кий диск!

 

Люд­гер Ла­уткь­от­тер: «Що важ­чий ґрунт, то кра­ще йде Rubin 12»

На од­но­му з підприємств у регіоні Мюн­стер­лан­ду вже декілька років поспіль пра­цює Rubin 12/700 КА. У співпраці з Lemken влас­ник гос­по­дар­ст­ва, Люд­гер Ла­уткь­от­тер, від ви­хо­ду на ри­нок цьо­го аг­ре­га­ту постійно вдо­с­ко­на­лю­вав йо­го.

«Ми “кру­ти­ли мізка­ми” для вирішен­ня ба­га­ть­ох “вузь­ких місць” у кон­ст­рукції аг­ре­га­ту, по­ки не от­ри­ма­ли Rubin 12 та­ким, яким він нам оп­ти­маль­но підхо­див. Раніше ро­бо­ти з об­робітку стерні та гли­бо­ко­го ґрун­то­об­робітку в нас ви­ко­ну­вав Karat 9 із діаме­т­ром дис­ка 610 мм. І в нас бу­ла про­бле­ма, що жо­ден куль­ти­ва­тор був не при­дат­ний для гли­бо­ко­го об­робітку на­ших важ­ких ґрунтів. Аж до­ки до нас не по­тра­пив Rubin 12 із лег­кохідни­ми дис­ка­ми ве­ли­ко­го розміру — тоді ми змог­ли пра­цю­ва­ти глиб­ше»,

— роз­повідає Люд­гер Ла­уткь­от­тер. Для ньо­го якісне пе­ремішу­ван­ня со­ло­ми в ґрунті та за­без­пе­чен­ня кра­що­го на­ко­пи­чен­ня во­ло­ги — це два най­важ­ливіші пріори­те­ти в рос­лин­ництві:

«За­вдя­ки ве­ли­ким дис­кам, со­ло­ма до­б­ре пе­ремішується з ґрун­том, та­ким чи­ном ми підтри­муємо ґрун­то­ву капілярність, уни­каємо нерівномірно­го на­ко­пи­чен­ня со­ло­ми, тож во­да мо­же про­ни­ка­ти глиб­ше».

 

Змінна ла­па!

 

Ой­ген Штайн­фарц: «Універсальність за будь-яких умов»

Фермер гос­по­да­рює за без­по­ли­це­вою тех­но­логією об­робітку ґрун­ту в ко­муні Йю­хен (Північний Рейн — Вест­фалія) та вже про­тя­гом дев'яти років ви­ко­ри­с­то­вує Karat 9/500 КА.

«Вра­хо­ву­ю­чи спе­цифіку на­ших ґрунтів, ми повністю за­до­во­лені якістю ро­бо­ти куль­ти­ва­то­ра», — за­зна­чає йо­го влас­ник.

Особ­ли­во пан Штайн­фарц підкрес­лює якість вирівню­ван­ня по­верхні по­ля за всією ши­ри­ною аг­ре­га­ту, мож­ливість йо­го ро­бо­ти на гли­бині 30 см та на схи­лах.

«Здебільшо­го ми куль­ти­вуємо наші ґрун­ти тричі, при­чо­му пер­ший прохід аг­ре­га­ту — із ви­ко­ри­с­тан­ням мілкострілча­с­тих лап»,

— ділить­ся досвідом гос­по­да­рю­ван­ня пан Штайн­фарц. Ра­зом із ко­ле­га­ми він об­роб­ляє близь­ко 800 га на рік, для ви­ко­нан­ня ґрун­то­об­робітку аг­ре­га­тує 5-ме­т­ро­вий куль­ти­ва­тор із Fendt Vario 820. Що сто­сується по­тре­би заміни швид­коз­но­шу­ва­них ро­бо­чих ор­ганів, то, як ствер­д­жує гос­по­дар, од­но­го ком­плек­ту по­си­ле­них лемішів йо­му цілком ви­с­та­чає на се­зон.

Maльте Сохст, Aлександер Бертлінг

Ключові слова: культиватори, Lemken, Rubin 12, Karat 9

Інтерв'ю
экспорт
Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою українські аграрії отримали шанс вийти на канадський ринок. Втім, позитивний ефект буде відчутним не відразу. 
Змінити своє життя та переїхати за кордон, до Європи, мріє зараз чи не кожен українець. Про те, чи настільки позитивним є цей досвід та яким чином будувати свою аграрну стратегію, аби завоювати

1
0