Спецможливості
Новини

Кpаще пiзно, нiж нiколи...

05.06.2008
576
Кpаще пiзно, нiж нiколи... фото, ілюстрація
Кpаще пiзно, нiж нiколи...

’Юрiй Мельник: Тваринництво приречене на прибутки
На початку лютого в Мiнiстерствi аграрної полiтики України вiдбулася зустрiч начальника Департаменту ринкiв продукцiї тваринництва з Головною державною племiнною iнспекцiєю Мiнiстерства аграрної полiтики України - Юрiя Мельника, - з представниками засобiв масової iнформацiї.
Тваринництво є чи не найпроблемнiшою ланкою сiльськогосподарського виробництва в Українi. Що робитиме держава задля подолання кризи?
Чи є свiтло в кінцi тонелю перманентних злиднiв? Чи доцiльно взагалi займатися тваринництвом у сучаснiй Українi?
- Ситуацiя в тваринництвi справдi складна,- розповiдає Юрiй Мельник,- адже тваринництво - це така галузь, де проблеми не є проблемами одного року. Щодо чинникiв, якi спричинили таку ситуацiю, то ми в Мiнiстерствi аграрної полiтики виокремлюємо двi основнi групи. Перша - це економiчно об`єктивнi, якi склалися в попереднi роки. До них, насамперед, належить неврегульованiсть у цiлому в народно-господарському комплексi економiчних взаємин. Це те, що ми називали ранiше диспаритетом цiн, несприятливими податками та браком кредитної системи. Це все зумовило ускладнення ситуацiї у попереднi роки. Нинi ми виокремлюємо й iншу групу чинникiв - суб’єктивно-господарських, якi дiють на рiвнi кожного конкретного господарства, кожного конкретного власника. Насамперед, це те, що нинi в тваринництвi порушенi технологiї, погiршується вiд цього економiка галузi, формується значна затратна частина, спрощений пiдхiд до селекцiйно-племiнної роботи, не полiпшилася останнiм часом генетична якiсть тварин. Як наслiдок, нинi ми маємо парадоксальну картину: сприятливе економiчне середовище для тваринництва (в останнi пiвроку вiдбулася значна лiбералiзацiя цiн на тваринницьку продукцiю, значно меншими для сiльгосптоваровиробникiв є податки, були видiленi у бюджетi кошти для здешевлення вiдсоткiв за користування кредитами, передбаченi такi кошти у бюджетi й на цей рiк), а ситуацiя в тваринництвi не полiпшилася. Цей парадокс зумовлений тим, що галузь має свої суто бiологiчнi особливостi, якi не збiгаються в часi з економiчними критерiями. Скажiмо, корова раз на рiк дає теля. I якщо ми говоримо, що сприятливе середовище у нас є вже протягом року, то для ефективностi тваринництва слiд було провести спарування у 1999 роцi, а в 2000 роцi теля мало б рости.
Проте не самим лише негативом характеризується дiяльнiсть галузi. Коли ми нинi заходимо до будь-якого українського магазину, то бачимо 94%-ну (за офiцiйною статистикою) заповненiсть прилавкiв вiтчизняними продуктами харчування. Аналогiчну статистику маємо i щодо продукцiї тваринництва. Завдяки чому вiдбулося насичення на ринку продукцiї тваринництва? Торiк ми вдвiчi збiльшили заготiвлi тваринницької продукцiї у господарствах населення. У нас вiдчутно був розширений дiапазон державної пiдтримки завдяки дiї старих механiзмiв, що були введенi в дiю у 1998 роцi. Це, зокрема, дотацiя на молоко i м’ясо, якi продають сiльгосптоваровиробники переробним пiдприємствам. Торiк ми заплатили такої дотацiї понад 400 млн грн, або в 1,7 раза бiльше порiвняно з 1999 роком. Крiм того, зрiс експорт продукцiї тваринництва в готовому переробленому виглядi за кордон майже вдвiчi (здебiльшого у країни СНД). Водночас iмпорт зменшився на чверть. Втiм, негативу все одно бiльше. Торiк виробництво молока зменшилося бiльш як на 5% порiвняно з 1999 роком, м’яса - на 1,5, яєць - на 0,5%. А найголовнiше, звичайно, те, що вiдбулося iстотне зменшення поголiв’я сiльгосптварин. Поголiв’я ВРХ зменшилося на 1 млн 200 тис. голiв, на 1 сiчня 2001 року залишилося 9 млн 400 тис. голiв ВРХ, у тому числi поголiв’я корiв зменшилося на 480 тис. (залишилося 4 млн 950 тис.), поголiв’я свиней зменшилося бiльш як на 2 млн 400 тис. (залишилося 7 млн 650 тис.). Поголiв’я птицi утрималося на рiвнi позаминулого року.
На сьогоднi понад 70% всiєї сiльськогосподарської продукцiї тваринницького походження виробляється особистими пiдсобними господарствами громадян (прирiст становив 2% за 25%-ного зменшення у сiльськогосподарських пiдприємствах). Назагал по державi виробництво продукцiї тваринництва в зiставних цiнах 1996 року зменшилося на 5,3%. Щодо особистих пiдсобних господарств, то продукцiя тваринництва має прирiст на 1-2% вже впродовж кiлькох рокiв. Це свiдчить про те, що в особистих пiдсобних господарствах вiдбулося насичення поголiв’я i вони певною мiрою вичерпали ресурс збiльшення виробництва. Тут прирiст, вочевидь, залишатиметься на такому самому рiвнi. Отже, дальший прирiст можливий тiльки завдяки сiльськогосподарським пiдприємствам рiзних органiзацiйно-правових форм господарювання. Щодо особистих пiдсобних господарств, то наш резерв - це заготiвля того, що виробляється. Нинi Мiнiстерство аграрної полiтики займається формуванням iнфраструктури аграрного ринку, зокрема створенням заготiвельної iнфраструктури, бо, на превеликий жаль, її такої, яка була колись, немає.
Ще одним важливим чинником приросту виробництва продукцiї тваринництва є iнтенсифiкацiя виробництва.
Щодо рентабельностi продукцiї тваринництва маю сказати, що цьогорiк очiкуємо збитки на рiвнi 34%. Торiк було 50%. Збитковими галузями залишаються виробництво м’яса i почасти молока, але основна збитковiсть припадає на ВРХ. Птахiвництво торiк спрацювало з позитивними показниками (рентабельнiсть становила 1-2%).
Основний позитивний момент минулого року i назагал реформування - це те, що в тваринництво прийшли внутрiшнi iнвестори. Особливо привабливими з точки зору iнвестицiй є птахiвництво i свинарство. Цей плюс має спрацювати в 2001 роцi.
Що планує зробити держава у 2001 роцi й до чого зроблено вiдповiднi кроки? Насамперед, тут слiд врахувати загальну ситуацiю в сiльському господарствi. Залишився механiзм виплати дотацiй за молоко i м’ясо, переданi на переробку. Залишається до 2004 року дiя Указу "Про пiдтримку сiльськогосподарських товаровиробникiв" вiд 02.12.98 щодо ПДВ. Це створить дуже сприятливий податковий клiмат у сiльгоспвиробництвi. Реструктуризовано i списано бюджетнi позики. 8 грудня на засiданнi Комiсiї з питань аграрної реформи при Президентовi України серед iнших розглянуто Указ про стабiлiзацiю ситуацiї на споживчому ринку i розвиток галузi тваринництва. 15 сiчня розглянули цей проект Указу на засiданнi Урядового комiтету з питань аграрної полiтики. 17 сiчня його розглянули на засiданнi Кабмiну. Нинi над ним триває робота, i найближчим часом його буде пiдписано (розмова вiдбулася на початку лютого. - О. Р.). Указ спрямовано на подолання того суб’єктивно-господарського чинника, про який ішлося вище. В Указi дано доручення винятково мiсцевим державним адмiнiстрацiям, у комплексi - мiсцевим державним адмiнiстрацiям i Кабмiну i винятково - Кабмiну щодо розвитку тваринництва. Указ має спрямувати всi гiлки виконавчої влади використати сприятливi умови для розвитку тваринництва, пiдключити механiзми, що в нас працювали ранiше: контрактацiя худоби, залучення коштiв мiсцевих бюджетiв для стабiлiзацiї галузi тваринництва, здiйснення на регiональному рiвнi програм кормовиробництва, забезпечення приватного сектора племiнним молодняком птицi та свиней. Серед нових механiзмiв слiд виокремити вдосконалення використання бюджетних коштiв селекцiї у тваринництвi, дотування великовагових кондицiй ВРХ за рахунок коштiв Держбюджету, цiльова пiдтримка галузi вiвчарства. Цi механiзми мають дiяти в 2001 роцi, що передбачено проектом Указу Президента.
Бюджетом передбачено видiлити 145 млн грн на пiдримку виробництва продукцiї рослинництва i тваринництва, з яких 129 млн грн спрямовано саме на тваринництво (4 млн грн - на вiвчарство). 51 млн грн передбачено на виконання Державної програми селекцiї у тваринництвi. Iз цього приводу пiдготовлено механiзм використання бюджетних коштiв, який погоджується нинi з Мiнiстерством фiнансiв i пiсля реєстрацiї у Мiнiстерствi юстицiї вступить у дiю. Держава має вплинути на загальний рiвень племiнних i продуктивних ознак тварин. Щодо молочної худоби - це штучне осiменiння високоцiнними плiдниками. Маємо розгалужену мережу племiнних пiдприємств. Поточного року плануємо прискорити розвиток птахiвництва i свинарства. Важливим напрямом дiяльностi є створення iнформацiйної бази у тваринництвi: ведення державних племiнних книг, племiнного реєстру.
Щодо прогнозiв на поточний рiк. У наших магазинах нинi достатньо українських товарiв. Мiсткiсть ринку залежить не стiльки вiд чинника виробництва, скiльки вiд чинника споживання - платоспроможностi. Україна не iмпортуватиме продукцiю тваринництва, щоб забезпечити продовольчу безпеку держави. Я прогнозую, що цьогорiк буде небачений за часiв незалежностi прирiст у птахiвництвi та свинарствi. Вiдновлення свинарства i птахiвництва неможливо без потужної роботи комбiкормової промисловостi. Тут так само вiдбулися структурнi змiни. Практично кожне пiдприємство, яке утримує поголiв’я свиней, має свiй комбiкормовий завод, який самi побудували або викупили, адже якщо купляти корми десь "на сторонi", то доведеться регулярно сплачувати 20% ПДВ. У протилежному разi закривається цикл виробництва. Нинi на великих пiдприємствах здебiльшого є власна потужна переробка, а також реалiзацiя, а iнколи навiть власний фiрмовий магазин.
Чи варто в сучасному господарствi займатися тваринництвом? Переконаний, так. Ще три роки тому це справдi була збиткова галузь. Втiм, нинi тваринництво - це галузь, яку нормальний керiвник розвиває, як мiнiмум, iз трьох позицiй. По-перше, якщо немає тваринництва, нiколи не буде нормального рослинництва, адже без внесення органiки не формуватиметься структура грунту. По-друге, з точки зору економiки, адже нинi це галузь, яка дає прибутки навiть у розрахунку по року за умови усунення суб’єктивно-господарського чинника. По-третє, маємо ще соцiальний чинник. Тут йдеться про зайнятiсть населення. Це можливiсть заробити грошi.
Пiдсумовуючи сказане, зазначу, що нинi склалися внутрiшнi та зовнiшнi передумови, якi визначають прибутковiсть тваринництва. Воно в найближчi п’ять-шiсть рокiв приречене на прибутки.

Пiдготував Олексiй Рижков

Інтерв'ю
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча
Ольга Вергелес, менеджер проекту CUTIS
Верховна Рада України 14 березня ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Канадою. Тепер, щоб угода набрала чинності, її має підписати президент України, а також остаточно ратифікувати Сенат і

1
0