Спецможливості
Техніка та обладнання

Експерт-тест: стерньові культиватори

24.10.2016
6494
Експерт-тест: стерньові культиватори фото, ілюстрація

Про­по­нуємо звер­ну­ти ува­гу на аг­ре­га­ти, які з од­но­го бо­ку да­ють мож­ливість здійсню­ва­ти гли­бо­кий, ос­нов­ний об­робіток із мен­ши­ми ви­т­ра­та­ми ПММ та, за по­тре­би, про­во­ди­ти по­верх­не­вий і пе­ред­посівний об­робітки грун­ту. Про­по­нуємо оз­най­о­ми­ти­ся зі стер­нь­о­ви­ми куль­ти­ва­то­ра­ми як ба­­га­­­­то­функціональ­ни­ми ма­ши­на­ми. Вашій увазі про­по­нуємо два аг­ре­га­ти за­кор­дон­но­го ви­роб­ництва та два — вітчиз­ня­но­го, які, на на­шу дум­ку, за­слу­го­ву­ють на ува­гу.

 

Ми не про­па­гуємо ма­со­во ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри як ос­нов­ний засіб для об­робітку грун­ту, ад­же ко­жен йо­го спосіб, за кон­крет­них об­ста­вин, має вод­но­час по­зи­тивні й не­га­тивні мо­мен­ти.

 

Лозівський «Шилінг» ство­ре­ний для ро­бо­ти

Лемішно-дисковий стерньовий культиватор серії КЛД ПАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод"ПАТ «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод» ви­го­тов­ляє навісні лемішно-дис­кові стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри серії КЛД. Це мо­дель­ний ряд куль­ти­ва­торів із ши­ри­ною за­хва­ту від 2 до 6 м. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить 80–300 к. с. Гли­би­на об­робітку ре­гу­люється в ме­жах 5–25 см. У кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но два ря­ди стрілко­вих лемішних лап, ряд дисків-вирівню­вачів і тан­дем ре­б­ри­с­то­го і прут­ко­во­го котків. За один прохід куль­ти­ва­то­ри ви­ко­ну­ють: роз­пу­шу­ван­ня і кришіння грун­ту; підрізан­ня, под­рібнен­ня бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток, муль­чу­ван­ня ни­ми по­верхні грун­ту; вирівню­ван­ня і ущільнен­ня по­верхні грун­ту; підго­тов­ку посівно­го ло­жа зі стабільною гли­би­ною.

Ши­рокі криль­часті лемішні ла­пи, вста­нов­лені під пря­мо­ви­сним ку­том униз, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається під­­рі­зу­ван­ня пла­с­та грун­ту за всією по­верх­нею та оп­ти­маль­не пе­ремішу­ван­ня навіть на не­ве­ликій гли­бині. При цьо­му ро­бо­ча ши­ри­на вістря дов­гих бічних по­вер­хонь лемішів зберігається гос­трою (не сти­рається) впро­довж ек­сплу­а­тації, що сприяє по­вно­му пе­ре­крит­тю по­верхні по­ля ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. Та­кож в аг­ре­гаті є мож­ливість пе­ре­ста­нов­ки за­­побіжно­го гвин­та, що дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти кут ата­ки лап і за­без­пе­чу­ва­ти не­обхідне їхнє вхо­д­жен­ня в су­хий твер­дий грунт. Крім то­го, стійки куль­ти­ва­то­ра адап­то­вані до вста­нов­лен­ня більшості зарубіжних ро­бо­чих ор­ганів, що дає мож­ливість са­мостійно оби­ра­ти для се­бе найбільш відповідний спосіб їхньої заміни. 

Для при­ко­чу­ван­ня в аг­ре­гаті ви­ко­ри­с­то­вується здвоєний ко­ток, який за­без­пе­чує інтен­сив­не кришіння грун­ту і йо­го оп­ти­маль­не зво­рот­не ущільнен­ня. До то­го ж, ко­ток закріпле­ний шарнірно, що за­без­пе­чує йо­го відхи­лен­ня під час пе­реїзду че­рез різні пе­ре­шко­ди без вимілен­ня ро­бо­чих ор­ганів, за­вдя­ки чо­му зберігається ста­ла гли­би­на об­робітку, що вста­нов­люється у двох місцях на пе­редніх опор­них ко­ле­сах та при­ко­чу­валь­них кот­ках. 

Дві серії культиваторів Lemken для стерньового обробітку Karat і KristalLemken — орієнтир для ба­га­ть­ох

Ком­панія Lemken про­по­нує дві серії куль­ти­ва­торів для стер­нь­о­во­го об­робітку грун­ту. Це куль­ти­ва­то­ри серії Karat та Kristal. Од­ним з ос­танніх до­сяг­нень ком­панії є роз­роб­ка та вдо­с­ко­на­лен­ня куль­ти­ва­то­ра Karat 12 від ком­панії Lemken, ство­ре­ний для по­верх­не­во­го і гли­бо­ко­го об­робітку грун­ту (до 30 см), особ­ли­во на важ­ких грун­тах та за на­яв­ності ве­ли­кої кількості по­жнив­них ре­ш­ток. Аг­ре­гат має чо­ти­ри­ряд­не роз­та­шу­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів, відстань між яки­ми на одній балці ста­но­вить близь­ко 23 см, що га­ран­тує інтен­сивніше пе­­­ре­мі­шу­ван­ня та якісний об­робіток суцільно­го ша­ру грун­ту на потрібну гли­би­ну. З ура­ху­ван­ням то­го, що на аг­ре­гаті мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти вісім видів ле­мешів, він го­то­вий до ви­ко­нан­ня будь-яких за­вдань — від пе­ред­посівно­го до ос­нов­но­го об­робітку грун­ту. Максимальная відстань  між ос­тан­нь­ою та пе­ре­до­с­тан­нь­ою бал­ка­ми — ста­но­вить 90 см, що дає змо­гу уник­ну­ти за­би­ван­ня у задній ча­с­тині куль­ти­ва­то­ра. В аг­ре­гаті є мож­ливість гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­­робітку грун­ту з до­по­мо­гою пе­редніх опор­них коліс та кот­ка, на які аг­ре­гат опи­рається під час ро­бо­ти. Пе­редні опорні ко­ле­са розміщені у пло­щині за­хва­ту куль­ти­ва­то­ра, що сприяє рівномірнішо­му об­робітку грун­ту за гли­би­ною (ко­ле­со не ру­хається об­роб­ле­ною по­верх­нею) та без­пеці під час роз­во­ротів (тоді як у разі вста­нов­лен­ня ко­ле­са по­пе­ре­ду куль­ти­ва­то­ра мож­ли­ве йо­го за­чеп­лен­ня ко­ле­са­ми трак­то­ра).

Дві серії культиваторів Lemken для стерньового обробітку грунту Karat i Kristal Шасі но­во­го куль­ти­ва­то­ра вбу­до­ва­но між ла­па­ми й напівсфе­рич­ни­ми дис­ка­ми. За­вдя­ки цьо­му куль­ти­ва­тор ви­різ­няється ви­нят­ко­вою ком­пактністю, стій­кістю і над­зви­чай­ною ма­не­в­реністю на по­во­ротній смузі та за транс­пор­ту­ван­ня до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня. У ба­зо­во­му ви­ко­нанні ці куль­ти­ва­то­ри ос­на­ще­но си­с­те­мою за­хи­с­ту від пе­ре­ван­та­жень. Ла­пи куль­ти­ва­то­ра мо­жуть відхи­ля­ти­ся до 20 см за ви­со­тою, а зу­сил­ля спраць­о­ву­ван­ня за­хис­но­го вуз­ла роз­ра­хо­вані на ва­гу по­над 550 кг.

Багатофукціональний причепний культиватор КУ-6,2 "Богуславська сільгосптехніка"КУ-6,2 від Boguslav —

вітчиз­ня­ний універ­сал

Ще один ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ком­панія «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка», ви­пу­с­кає про­дук­тив­ний та ба­га­то­функціональ­ний при­чіп­ний куль­ти­ва­тор КУ-6,2. Да­ний аг­ре­гат ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту без йо­го обер­тан­ня, під час до­гля­ду за па­ра­ми, про­ве­ден­ня пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.
Ро­бочі ор­га­ни куль­ти­ва­то­ра — це ма­сивні стрілкові ле­мешні ла­пи, роз­та­шо­вані у два ря­ди. За ни­ми — ряд дисків-вирівню­вачів і прут­ко­вий ко­ток. За один прохід куль­ти­ва­то­ри ви­ко­ну­ють такі ро­бо­ти, як: роз­пу­шу­ван­ня і кришіння грун­ту, підрізан­ня бур’янів і пе­ремішу­ван­ня їх та рос­лин­них ре­ш­ток із грун­том вирівню­ван­ня і ущільнен­ня по­верхні, підго­тов­ка посівно­го ло­жа зі стабільною гли­би­ною. Гли­би­на об­робітку грун­ту ре­гу­люється за до­по­мо­гою пе­редніх опор­них і транс­порт­них коліс та при­ко­чу­валь­но­го кот­ка.
Да­ний ме­тод об­робітку грун­ту сприяє збе­ре­жен­ню во­ло­ги і по­жив­них ре­­чо­вин у формі, до­ступній для за­своєння їх рос­ли­на­ми. За збільшен­ня ро­бо­чої швид­кості (до 16 км/год) по­ліп­шується вирівню­ван­ня по­верхні по­ля, роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, а от­же, ство­рю­ють­ся спри­ят­ливі умо­ви для ро­бо­ти посівних ма­шин. На куль­ти­ва­тор вста­нов­ле­но ро­бочі ор­га­ни, ви­го­тов­лені з ви­со­ко­якісної, термічно об­роб­ле­ної сталі австрійської фірми Premium Parts, то­му ви мо­же­те бу­ти впев­не­ни­ми у їхній дов­говічній ро­боті.
Про­те ли­ше об­робітком грун­ту мож­ли­вості куль­ти­ва­то­ра не об­ме­жу­ють­ся, і за по­тре­би фахівці «Бо­гу­славсь­кої сільгосптехніки» мо­жуть ос­на­с­ти­ти аг­ре­гат пе­ревіре­ни­ми в ро­боті си­с­те­ма­ми вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив. 

Amazone — по­каз­ник якості

Навісний мульчувальний культиватор Cenius від Amazone

Ком­панія Amazone — німець­кий ви­­­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої тех­­ніки, про­по­нує універ­сальні зна­ряд­дя із ши­ро­ким спе­к­т­ром за­сто­су­ван­ня, до яких відно­сять­ся і стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри. Сьо­годні ком­панія про­по­нує навіс­ний муль­чу­валь­ний куль­ти­ва­тор Cenius із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 3,5, 4 м, причіпні муль­чувальні куль­ти­ва­то­ри Cenius-2T із ши­ри­ною за­хва­ту 4 м і Cenius TX із ши­ри­ною за­хва­ту 4, 5, 6 і 7 м. Во­ни ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся як для по­верх­не­во­го об­ро­бітку грун­ту од­ра­зу після зби­ран­ня зер­но­вих, так і для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня грун­ту. За ра­ху­нок різних ва­ріан­тів ос­на­щен­ня ро­бо­чих ор­ганів (мож­ли­ве вста­нов­лен­ня ше­с­ти варіантів стійок та на­ко­неч­ників) зна­ряд­дя мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за будь-яких умов.
Муль­чу­вальні куль­ти­ва­то­ри Cenius TX ма­ють чо­ти­ри­ряд­не роз­та­шу­ван­ня стійок, від­­­­­стань між ря­да­ми яких ста­но­вить 28 см, а ви­со­та ра­ми — 80 см, що уне­мож­лив­лює за­би­ван­ня аг­ре­га­ту під час ро­бо­ти на по­лях із ве­ли­кою кіль­кістю рос­лин­них ре­ш­ток. Вста­нов­лен­ня гли­би­ни об­ро­бітку грун­ту в да­них аг­ре­га­тах відбу­вається у трьох точ­ках, а са­ме: з до­по­мо­гою пе­редніх опор­них котків, на транс­порт­но­му шасі та при­ко­чу­валь­них кот­ках. То­му на лег­ких грун­тах шасі мож­ли­во вста­но­ви­ти та­ким чи­ном, щоб ча­с­ти­на на­ван­та­жен­ня від кот­ка пе­ре­да­ва­ла­ся на шасі. Та­кож за во­ло­гих умов або під час зяб­ле­во­го об­робітку мож­ли­во пра­цю­ва­ти без кот­ка.
Прин­ци­по­во се­ред Cenius розрізня­ють мо­делі Special зі стійка­ми з за­побіжним ме­ханізмом у ви­гляді зрізно­го гвин­та і Super — із пру­жин­ним за­­­­побіжним ме­ха­ніз­мом. В аг­ре­гаті Cenius TX ви­ко­ри­с­то­ву­ють пру­жинні стійки C-Mix-Super, які навіть за гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня га­ран­ту­ють ви­со­ку якість ро­бо­ти. Зу­сил­ля спраць­о­ву­ван­ня пру­жин­но­го за­побіжно­го ме­ха­нізму стійок C-Mix-Super ста­но­вить по­­над 600 кг, при цьо­му стійка має мож­ливість відхи­ля­ти­ся від ро­бо­чо­го по­ло­жен­ня до 300 мм. Та­ким чи­ном, навіть за склад­них умов мож­ли­ва ефек­тив­на й без­пе­ребійна ро­бо­та. Як­що за на­яв­ності ве­ли­ких ка­менів або інших пе­ре­шкод хо­ду пру­жи­ни 300 мм не­до­стат­ньо, то стійки C-Mix-Super га­ран­ту­ва­ти­муть до­дат­ко­ву без­пе­ку за ра­ху­нок зрізно­го гвин­та. Стійки C-Mix-Special із за­по­біж­ним ме­ханізмом у ви­гляді зрізно­го гвин­та є аль­тер­на­ти­вою для ви­ко­ри­с­тан­ня на лег­ких і се­редніх грун­тах без ка­­­менів. Мак­си­маль­на гли­би­на об­­ро­біт­ку та­ки­ми ста­но­вить 30 см.
Як вирівню­вальні інстру­мен­ти ви­­роб­ник про­по­нує вста­нов­лен­ня по­за­ду куль­ти­ва­тор­них лап вирізних або глад­ких дисків чи пру­жин­них вирівню­вачів. Для при­ко­чу­ван­ня аг­ре­га­ти мо­жуть ком­плек­ту­ва­ти­ся дев’ять­ма різни­ми кот­ка­ми.
Та­кож ком­панія про­по­нує вста­нов­лен­ня на аг­ре­гат ме­ханізму для висіван­ня дрібно­насінних куль­тур, та, за по­тре­би, — си­с­те­ми для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив у грунт, яка пра­цює в поєднанні з фрон­таль­ним бун­ке­ром.

А. Сухина 

 

Ключові слова: агротехніка

Інтерв'ю
Рік тому вітчизняний бізнес пережив безпрецедентну доти подію — локдаун, тобто повне припинення роботи значної частини підприємств, зокрема, тотальне закриття закладів харчування. Саме тоді Анна Морозова вирішила дати старт своєму новому... Подробнее
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про

1
0