Спецможливості
Техніка та обладнання

Експерт-тест: стерньові культиватори

24.10.2016
5952
Експерт-тест: стерньові культиватори фото, ілюстрація

Про­по­нуємо звер­ну­ти ува­гу на аг­ре­га­ти, які з од­но­го бо­ку да­ють мож­ливість здійсню­ва­ти гли­бо­кий, ос­нов­ний об­робіток із мен­ши­ми ви­т­ра­та­ми ПММ та, за по­тре­би, про­во­ди­ти по­верх­не­вий і пе­ред­посівний об­робітки грун­ту. Про­по­нуємо оз­най­о­ми­ти­ся зі стер­нь­о­ви­ми куль­ти­ва­то­ра­ми як ба­­га­­­­то­функціональ­ни­ми ма­ши­на­ми. Вашій увазі про­по­нуємо два аг­ре­га­ти за­кор­дон­но­го ви­роб­ництва та два — вітчиз­ня­но­го, які, на на­шу дум­ку, за­слу­го­ву­ють на ува­гу.

 

Ми не про­па­гуємо ма­со­во ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри як ос­нов­ний засіб для об­робітку грун­ту, ад­же ко­жен йо­го спосіб, за кон­крет­них об­ста­вин, має вод­но­час по­зи­тивні й не­га­тивні мо­мен­ти.

 

Лозівський «Шилінг» ство­ре­ний для ро­бо­ти

Лемішно-дисковий стерньовий культиватор серії КЛД ПАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод"ПАТ «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод» ви­го­тов­ляє навісні лемішно-дис­кові стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри серії КЛД. Це мо­дель­ний ряд куль­ти­ва­торів із ши­ри­ною за­хва­ту від 2 до 6 м. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра, за­леж­но від мо­делі, ста­но­вить 80–300 к. с. Гли­би­на об­робітку ре­гу­люється в ме­жах 5–25 см. У кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но два ря­ди стрілко­вих лемішних лап, ряд дисків-вирівню­вачів і тан­дем ре­б­ри­с­то­го і прут­ко­во­го котків. За один прохід куль­ти­ва­то­ри ви­ко­ну­ють: роз­пу­шу­ван­ня і кришіння грун­ту; підрізан­ня, под­рібнен­ня бур’янів і рос­лин­них ре­ш­ток, муль­чу­ван­ня ни­ми по­верхні грун­ту; вирівню­ван­ня і ущільнен­ня по­верхні грун­ту; підго­тов­ку посівно­го ло­жа зі стабільною гли­би­ною.

Ши­рокі криль­часті лемішні ла­пи, вста­нов­лені під пря­мо­ви­сним ку­том униз, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається під­­рі­зу­ван­ня пла­с­та грун­ту за всією по­верх­нею та оп­ти­маль­не пе­ремішу­ван­ня навіть на не­ве­ликій гли­бині. При цьо­му ро­бо­ча ши­ри­на вістря дов­гих бічних по­вер­хонь лемішів зберігається гос­трою (не сти­рається) впро­довж ек­сплу­а­тації, що сприяє по­вно­му пе­ре­крит­тю по­верхні по­ля ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. Та­кож в аг­ре­гаті є мож­ливість пе­ре­ста­нов­ки за­­побіжно­го гвин­та, що дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти кут ата­ки лап і за­без­пе­чу­ва­ти не­обхідне їхнє вхо­д­жен­ня в су­хий твер­дий грунт. Крім то­го, стійки куль­ти­ва­то­ра адап­то­вані до вста­нов­лен­ня більшості зарубіжних ро­бо­чих ор­ганів, що дає мож­ливість са­мостійно оби­ра­ти для се­бе найбільш відповідний спосіб їхньої заміни. 

Для при­ко­чу­ван­ня в аг­ре­гаті ви­ко­ри­с­то­вується здвоєний ко­ток, який за­без­пе­чує інтен­сив­не кришіння грун­ту і йо­го оп­ти­маль­не зво­рот­не ущільнен­ня. До то­го ж, ко­ток закріпле­ний шарнірно, що за­без­пе­чує йо­го відхи­лен­ня під час пе­реїзду че­рез різні пе­ре­шко­ди без вимілен­ня ро­бо­чих ор­ганів, за­вдя­ки чо­му зберігається ста­ла гли­би­на об­робітку, що вста­нов­люється у двох місцях на пе­редніх опор­них ко­ле­сах та при­ко­чу­валь­них кот­ках. 

Дві серії культиваторів Lemken для стерньового обробітку Karat і KristalLemken — орієнтир для ба­га­ть­ох

Ком­панія Lemken про­по­нує дві серії куль­ти­ва­торів для стер­нь­о­во­го об­робітку грун­ту. Це куль­ти­ва­то­ри серії Karat та Kristal. Од­ним з ос­танніх до­сяг­нень ком­панії є роз­роб­ка та вдо­с­ко­на­лен­ня куль­ти­ва­то­ра Karat 12 від ком­панії Lemken, ство­ре­ний для по­верх­не­во­го і гли­бо­ко­го об­робітку грун­ту (до 30 см), особ­ли­во на важ­ких грун­тах та за на­яв­ності ве­ли­кої кількості по­жнив­них ре­ш­ток. Аг­ре­гат має чо­ти­ри­ряд­не роз­та­шу­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів, відстань між яки­ми на одній балці ста­но­вить близь­ко 23 см, що га­ран­тує інтен­сивніше пе­­­ре­мі­шу­ван­ня та якісний об­робіток суцільно­го ша­ру грун­ту на потрібну гли­би­ну. З ура­ху­ван­ням то­го, що на аг­ре­гаті мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти вісім видів ле­мешів, він го­то­вий до ви­ко­нан­ня будь-яких за­вдань — від пе­ред­посівно­го до ос­нов­но­го об­робітку грун­ту. Максимальная відстань  між ос­тан­нь­ою та пе­ре­до­с­тан­нь­ою бал­ка­ми — ста­но­вить 90 см, що дає змо­гу уник­ну­ти за­би­ван­ня у задній ча­с­тині куль­ти­ва­то­ра. В аг­ре­гаті є мож­ливість гідравлічно­го ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­­робітку грун­ту з до­по­мо­гою пе­редніх опор­них коліс та кот­ка, на які аг­ре­гат опи­рається під час ро­бо­ти. Пе­редні опорні ко­ле­са розміщені у пло­щині за­хва­ту куль­ти­ва­то­ра, що сприяє рівномірнішо­му об­робітку грун­ту за гли­би­ною (ко­ле­со не ру­хається об­роб­ле­ною по­верх­нею) та без­пеці під час роз­во­ротів (тоді як у разі вста­нов­лен­ня ко­ле­са по­пе­ре­ду куль­ти­ва­то­ра мож­ли­ве йо­го за­чеп­лен­ня ко­ле­са­ми трак­то­ра).

Дві серії культиваторів Lemken для стерньового обробітку грунту Karat i Kristal Шасі но­во­го куль­ти­ва­то­ра вбу­до­ва­но між ла­па­ми й напівсфе­рич­ни­ми дис­ка­ми. За­вдя­ки цьо­му куль­ти­ва­тор ви­різ­няється ви­нят­ко­вою ком­пактністю, стій­кістю і над­зви­чай­ною ма­не­в­реністю на по­во­ротній смузі та за транс­пор­ту­ван­ня до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня. У ба­зо­во­му ви­ко­нанні ці куль­ти­ва­то­ри ос­на­ще­но си­с­те­мою за­хи­с­ту від пе­ре­ван­та­жень. Ла­пи куль­ти­ва­то­ра мо­жуть відхи­ля­ти­ся до 20 см за ви­со­тою, а зу­сил­ля спраць­о­ву­ван­ня за­хис­но­го вуз­ла роз­ра­хо­вані на ва­гу по­над 550 кг.

Багатофукціональний причепний культиватор КУ-6,2 "Богуславська сільгосптехніка"КУ-6,2 від Boguslav —

вітчиз­ня­ний універ­сал

Ще один ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ком­панія «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка», ви­пу­с­кає про­дук­тив­ний та ба­га­то­функціональ­ний при­чіп­ний куль­ти­ва­тор КУ-6,2. Да­ний аг­ре­гат ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту без йо­го обер­тан­ня, під час до­гля­ду за па­ра­ми, про­ве­ден­ня пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.
Ро­бочі ор­га­ни куль­ти­ва­то­ра — це ма­сивні стрілкові ле­мешні ла­пи, роз­та­шо­вані у два ря­ди. За ни­ми — ряд дисків-вирівню­вачів і прут­ко­вий ко­ток. За один прохід куль­ти­ва­то­ри ви­ко­ну­ють такі ро­бо­ти, як: роз­пу­шу­ван­ня і кришіння грун­ту, підрізан­ня бур’янів і пе­ремішу­ван­ня їх та рос­лин­них ре­ш­ток із грун­том вирівню­ван­ня і ущільнен­ня по­верхні, підго­тов­ка посівно­го ло­жа зі стабільною гли­би­ною. Гли­би­на об­робітку грун­ту ре­гу­люється за до­по­мо­гою пе­редніх опор­них і транс­порт­них коліс та при­ко­чу­валь­но­го кот­ка.
Да­ний ме­тод об­робітку грун­ту сприяє збе­ре­жен­ню во­ло­ги і по­жив­них ре­­чо­вин у формі, до­ступній для за­своєння їх рос­ли­на­ми. За збільшен­ня ро­бо­чої швид­кості (до 16 км/год) по­ліп­шується вирівню­ван­ня по­верхні по­ля, роз­пу­шу­ван­ня грун­ту, а от­же, ство­рю­ють­ся спри­ят­ливі умо­ви для ро­бо­ти посівних ма­шин. На куль­ти­ва­тор вста­нов­ле­но ро­бочі ор­га­ни, ви­го­тов­лені з ви­со­ко­якісної, термічно об­роб­ле­ної сталі австрійської фірми Premium Parts, то­му ви мо­же­те бу­ти впев­не­ни­ми у їхній дов­говічній ро­боті.
Про­те ли­ше об­робітком грун­ту мож­ли­вості куль­ти­ва­то­ра не об­ме­жу­ють­ся, і за по­тре­би фахівці «Бо­гу­славсь­кої сільгосптехніки» мо­жуть ос­на­с­ти­ти аг­ре­гат пе­ревіре­ни­ми в ро­боті си­с­те­ма­ми вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив. 

Amazone — по­каз­ник якості

Навісний мульчувальний культиватор Cenius від Amazone

Ком­панія Amazone — німець­кий ви­­­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої тех­­ніки, про­по­нує універ­сальні зна­ряд­дя із ши­ро­ким спе­к­т­ром за­сто­су­ван­ня, до яких відно­сять­ся і стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри. Сьо­годні ком­панія про­по­нує навіс­ний муль­чу­валь­ний куль­ти­ва­тор Cenius із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 3,5, 4 м, причіпні муль­чувальні куль­ти­ва­то­ри Cenius-2T із ши­ри­ною за­хва­ту 4 м і Cenius TX із ши­ри­ною за­хва­ту 4, 5, 6 і 7 м. Во­ни ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся як для по­верх­не­во­го об­ро­бітку грун­ту од­ра­зу після зби­ран­ня зер­но­вих, так і для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня грун­ту. За ра­ху­нок різних ва­ріан­тів ос­на­щен­ня ро­бо­чих ор­ганів (мож­ли­ве вста­нов­лен­ня ше­с­ти варіантів стійок та на­ко­неч­ників) зна­ряд­дя мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за будь-яких умов.
Муль­чу­вальні куль­ти­ва­то­ри Cenius TX ма­ють чо­ти­ри­ряд­не роз­та­шу­ван­ня стійок, від­­­­­стань між ря­да­ми яких ста­но­вить 28 см, а ви­со­та ра­ми — 80 см, що уне­мож­лив­лює за­би­ван­ня аг­ре­га­ту під час ро­бо­ти на по­лях із ве­ли­кою кіль­кістю рос­лин­них ре­ш­ток. Вста­нов­лен­ня гли­би­ни об­ро­бітку грун­ту в да­них аг­ре­га­тах відбу­вається у трьох точ­ках, а са­ме: з до­по­мо­гою пе­редніх опор­них котків, на транс­порт­но­му шасі та при­ко­чу­валь­них кот­ках. То­му на лег­ких грун­тах шасі мож­ли­во вста­но­ви­ти та­ким чи­ном, щоб ча­с­ти­на на­ван­та­жен­ня від кот­ка пе­ре­да­ва­ла­ся на шасі. Та­кож за во­ло­гих умов або під час зяб­ле­во­го об­робітку мож­ли­во пра­цю­ва­ти без кот­ка.
Прин­ци­по­во се­ред Cenius розрізня­ють мо­делі Special зі стійка­ми з за­побіжним ме­ханізмом у ви­гляді зрізно­го гвин­та і Super — із пру­жин­ним за­­­­побіжним ме­ха­ніз­мом. В аг­ре­гаті Cenius TX ви­ко­ри­с­то­ву­ють пру­жинні стійки C-Mix-Super, які навіть за гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ван­ня га­ран­ту­ють ви­со­ку якість ро­бо­ти. Зу­сил­ля спраць­о­ву­ван­ня пру­жин­но­го за­побіжно­го ме­ха­нізму стійок C-Mix-Super ста­но­вить по­­над 600 кг, при цьо­му стійка має мож­ливість відхи­ля­ти­ся від ро­бо­чо­го по­ло­жен­ня до 300 мм. Та­ким чи­ном, навіть за склад­них умов мож­ли­ва ефек­тив­на й без­пе­ребійна ро­бо­та. Як­що за на­яв­ності ве­ли­ких ка­менів або інших пе­ре­шкод хо­ду пру­жи­ни 300 мм не­до­стат­ньо, то стійки C-Mix-Super га­ран­ту­ва­ти­муть до­дат­ко­ву без­пе­ку за ра­ху­нок зрізно­го гвин­та. Стійки C-Mix-Special із за­по­біж­ним ме­ханізмом у ви­гляді зрізно­го гвин­та є аль­тер­на­ти­вою для ви­ко­ри­с­тан­ня на лег­ких і се­редніх грун­тах без ка­­­менів. Мак­си­маль­на гли­би­на об­­ро­біт­ку та­ки­ми ста­но­вить 30 см.
Як вирівню­вальні інстру­мен­ти ви­­роб­ник про­по­нує вста­нов­лен­ня по­за­ду куль­ти­ва­тор­них лап вирізних або глад­ких дисків чи пру­жин­них вирівню­вачів. Для при­ко­чу­ван­ня аг­ре­га­ти мо­жуть ком­плек­ту­ва­ти­ся дев’ять­ма різни­ми кот­ка­ми.
Та­кож ком­панія про­по­нує вста­нов­лен­ня на аг­ре­гат ме­ханізму для висіван­ня дрібно­насінних куль­тур, та, за по­тре­би, — си­с­те­ми для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив у грунт, яка пра­цює в поєднанні з фрон­таль­ним бун­ке­ром.

А. Сухина 

 

Ключові слова: агротехніка

Інтерв'ю
Справжні друзі пізнаються у біді, справжні ґрунтообробні агрегати — під час роботи у важких умовах   Зима і весна цього року порадували аграріїв більшості регіонів України рясними опадами. Є задатки щодо отримання високих урожаїв. Але… На... Подробнее
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее

1
0