Спецможливості
Техніка та обладнання

Експерт-тест: найпотужніші американські трактора на українських полях

24.03.2017
13709
Експерт-тест: найпотужніші американські трактора на українських полях фото, ілюстрація

Трак­тор є ос­но­вою ос­нов ро­бо­ти більшості фер­мерів на земній кулі. Bда­ло об­ра­ти трак­тор відповідно до по­треб сво­го гос­по­дар­ст­ва — спра­ва не­про­ста, і кри­теріїв ви­бо­ру тут безліч. Без­за­пе­реч­но од­не — всі хо­чуть ма­ти надійних, про­дук­тив­них, еко­номічних та функціональ­них помічників, які б якісно ви­ко­ну­ва­ли всі по­став­лені пе­ред ни­ми за­вдан­ня. Од­ним із го­ло­вних кри­теріїв ви­бо­ру є по­тужність дви­гу­на. Хо­ча для оціню­ван­ня мож­ли­во­с­тей трак­то­ра пра­вильніше бра­ти до ува­ги на­сам­пе­ред та­кий па­ра­метр, як тя­го­вий клас. Про­те більшість ви­роб­ників не вка­зу­ють цей па­ра­метр у ха­рак­те­ри­с­ти­ках своїх аг­ре­гатів, по­си­ла­ю­чись ли­ше на по­тужність дви­гу­на. 

 

Ство­рен­ня ве­ли­кої за розміра­ми та по­туж­ної техніки зу­мов­ле­не пе­ре­дусім ба­жан­ням підви­щи­ти її про­дук­тивність і ро­бо­чу відда­чу. На­при­к­лад, розміри та ван­та­жопідйомність кар’єрних са­мо­скидів ба­га­то­ра­зо­во пе­ре­вер­шу­ють ана­логічні па­ра­ме­т­ри зви­чай­них шо­сей­них ван­тажівок. Що­до трак­торів, то по­тужність дви­гунів спеціалізо­ва­них ма­шин (буль­до­зерів) мо­же ста­но­ви­ти по­над 1000 к. с. — і це не ме­жа. А ось збільшен­ня по­туж­ності дви­гу­на сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин об­ме­жується ви­мо­га­ми що­до щад­но­го став­лен­ня до ґрун­ту за­для збе­ре­жен­ня йо­го ро­дю­чості. На пер­ший по­гляд — не­зро­зуміло, як по­тужність дви­гу­на трак­то­ра впли­ває на збе­ре­жен­ня ґрун­ту? Спра­ва в то­му, що для ефек­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня по­туж­ності дви­гу­на та пе­ре­дачі її без утра­ти на рушії трак­то­ра, а відтак — на ґрунт, техніка по­вин­на ма­ти відповідну ва­гу. Для кар’єрних трак­торів, на відміну від сільсько­го­с­по­дарсь­ких, це не про­бле­ма. А от для ос­танніх — так, ад­же, як відо­мо, ґрунт — це жи­вий ор­ганізм, тож йо­го потрібно бе­рег­ти. 

То­му після ба­га­ть­ох прак­тич­них та ла­бо­ра­тор­них дослідів світо­вої вче­ної спільно­ти бу­ло вста­нов­ле­но, що, аби збе­рег­ти ба­ланс між по­тужністю дви­гу­на, ва­гою трак­то­ра та щад­ним упли­вом на ґрунт, слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти трак­то­ри з по­тужністю дви­гу­на мак­си­мум 600 к. с. Є, звісно, й ви­нят­ки. Найбільшим сільсько­го­с­по­дарсь­ким трак­то­ром у світі вва­жа­ють аме­ри­кансь­кий Big Bud 747. Він ос­на­ще­ний дви­гу­ном із 16-ма циліндра­ми від Detroit Diese, який зда­тен роз­ви­ва­ти по­тужність на рівні 760 к. с. (а після мо­дернізації 1997 ро­ку цей по­каз­ник підви­щив­ся до 900 к. с.). До­вжи­на трак­то­ра пе­ре­ви­щує 8 м, ши­ри­на — 6,3 м. Спеціаль­но для ньо­го бу­ли ви­го­тов­лені ек­с­клю­зивні ши­ни діаме­т­ром 2,4 м. Ва­га з по­вним спо­ря­д­жен­ням — 50 т! За­сто­со­ву­ють цьо­го ве­ле­та для про­ве­ден­ня гли­бо­кої оран­ки. Він зда­тен об­роб­ля­ти за до­по­мо­гою 30-ме­т­ро­во­го плу­га 400 га в день! Цей трак­тор — єди­ний у своєму класі, про­те са­ме че­рез свою ва­гу не на­був ши­ро­кої по­пу­ляр­ності се­ред аг­раріїв світу.

У про­дук­товій лінійці прак­тич­но всіх ви­роб­ників трак­торів є ма­ши­ни для різних по­треб і, так би мо­ви­ти, на будь-який смак. Про­те ви­роб­ництво трак­торів по­тужністю 500 к. с. і більше ос­воїла ли­ше не­ве­ли­ка кількість ви­роб­ників си­ло­вої техніки для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Се­ред них мож­на відміти­ти такі ком­панії: John Deere, AGCO, Case IH, New Holland, Varsatile, Claas. 

Ек­с­пер­та­ми у ви­роб­ництві трак­торів ви­со­кої по­туж­ності мож­на на­зва­ти са­ме аме­ри­кансь­ких ви­роб­ників — John Deere, AGCO (Challenger) та Case IH. Дізнаємось, що сьо­годні про­по­ну­ють ук­раїнським аг­раріям «аку­ли трак­то­ро­бу­ду­ван­ня» в сег­менті над­по­туж­ної техніки.

John Deere — знатний силач

Най­по­тужніші ма­ши­ни, які нині про­по­нує ком­панія John Deere, — трак­то­ри дев’ятої серії по­тужністю від 410 до 570 к. с. Це ма­ши­ни за­галь­но­го при­зна­чен­ня, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ви­ко­нан­ня енер­гоємних тех­но­логічних робіт у рос­лин­ництві в парі з ши­ро­ко­за­хват­ни­ми висівни­ми та ґрун­то­об­роб­ни­ми аг­ре­га­та­ми. За до­по­мо­гою цих трак­торів гос­по­дар­ни­ки мо­жуть знач­но збільши­ти про­дук­тивність ви­ко­нан­ня робіт і вод­но­час зе­ко­но­ми­ти па­ли­во. Нові ма­ши­ни вирізня­ють­ся не тільки ви­со­кою по­тужністю, а й до­дат­ко­ви­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми. 

Дев’ята серія трак­торів ос­на­ще­на дви­гу­ном Powеr Tech об’ємом 13,5 л. Він ви­дає по­тужність до 628 к. с., що до­ся­гається за 1900 об./хв колінча­с­то­го ва­ла дви­гу­на. Ли­ше на мо­делі 9370R вста­нов­ле­но 9-літро­вий дви­гун Power Tech із мак­си­маль­ною по­тужністю 408 к. с. Усі во­ни відповіда­ють ви­мо­гам чин­но­го ук­раїнсько­го за­ко­но­дав­ст­ва що­до ви­кидів відпраць­о­ва­них газів і ма­ють стан­дарт за ви­ки­да­ми Stage II.

По­при свої розміри й ос­нов­не при­зна­чен­ня (ви­ко­нан­ня си­ло­вих робіт), трак­то­ри від Jоhn Deere є до­сить швид­ки­ми та ма­не­в­ре­ни­ми. У стан­дартній ком­плек­тації во­ни ос­на­щені трансмісією e18, яка має 18-швид­ко­с­тей Power Shift (пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач без роз­ри­ву по­туж­ності) пе­ред­нь­о­го та шість — зад­нь­о­го. Трансмісія для колісних і гу­се­нич­них мо­де­лей серії 9R дає змо­гу роз­ви­ва­ти швидкість до 40 км/год.

Ке­ру­ван­ня трансмісією відбу­вається за до­по­мо­гою си­с­те­ми Efficiency Manage, яка мак­си­маль­но збільшує ефек­тивність ек­сплу­а­тації ма­ши­ни та плавність пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач шля­хом ав­то­ма­тич­но­го ре­гу­лю­ван­ня обертів дви­гу­на за до­по­мо­гою ор­ганів уп­равління ко­роб­кою пе­ре­дач. 

Гідравлічна си­с­те­ма трак­то­ра із за­кри­тим цен­т­ром за­без­пе­чує ней­мовірні по­каз­ни­ки про­дук­тив­ності. На трак­то­рах мож­ли­ве вста­нов­лен­ня до вось­ми се­лек­тив­них кла­панів гідро­роз­подільни­ка SCV (чо­ти­ри-шість — у стан­дартній ком­плек­тації), які за­без­пе­чу­ють вра­жа­ю­чу про­дук­тивність — до 435 л/хв. Такі па­ра­ме­т­ри по-справжнь­о­му вра­жа­ють. Цьо­го більш ніж до­стат­ньо для при­ве­ден­ня в рух ши­ро­ко­за­хват­но­го висівно­го об­лад­нан­ня за зни­же­них ро­бо­чих обертів дви­гу­на. Мак­си­маль­на про­пу­ск­на здатність на од­но­му кла­пані гідро­роз­подільни­ка SCV із муф­тою діаме­т­ром 12,5 мм ста­но­вить 132 л/хв, а діаме­т­ром 19 мм — 159 л/хв.

Кон­тро­лю­ва­ти гідравлічну си­с­те­му зруч­но й про­сто за­вдя­ки інтуїтив­ним еле­мен­там уп­равління на дис­плеї, та­кож мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти клавіші на кон­солі Command ARM або як опцію — джой­стик.

За­леж­но від по­треб у по­туж­ності гідро­си­с­те­ми ви­роб­ник про­по­нує два варіан­ти ус­та­нов­ки гідравлічних на­сосів: у стан­дартній ком­плек­тації за на­яв­ності гідро­си­с­те­ми із трансмісією e18 Power Shift вста­нов­лю­ють на­сос про­дук­тивністю 220 л/хв, на за­мов­лен­ня — 435 л/хв. 

На трак­то­рах за­сто­со­ва­на еле­к­т­рогідравлічна три­точ­ко­ва си­с­те­ма навішу­ван­ня Cat 4 або Cat 5 із дат­чи­ком тя­ги у різних версіях, які за­без­пе­чу­ють відмінне аг­ре­га­ту­ван­ня й уз­го­д­женість під час ро­бо­ти з важ­ким об­лад­нан­ням в ек­с­т­ре­маль­них умо­вах. Їхня ван­та­­­жо­під­йом­ність мо­­­­же ста­но­ви­ти 6940 або 9072 кг. На всі мо­делі мож­ли­ве опційне вста­нов­лен­ня не­за­леж­но­го 20-шліце­во­го ВВП (25,4 або 19,0 мм) зі швидкістю обер­тан­ня 1000 об./хв.

Ке­ру­ван­ня ос­нов­ни­ми функціями трак­то­ра відбу­вається за до­по­мо­гою спеціаль­ної кон­солі Command ARM із вбу­до­ва­ним 7-дюй­мо­вим дис­плеєм Green Star 3 Command Center, що роз­міще­на пра­во­руч від сидіння опе­ра­то­ра. Ке­ру­ва­ти важ­ли­ви­ми до­дат­ка­ми AMS, та­ки­ми як Auto Trac, те­пер мож­на без­по­се­ред­ньо за до­по­мо­гою дис­плею. Мож­ли­ве та­кож вста­нов­лен­ня Green Star 2630, який має ве­ли­кий надійний сен­сор­ний дис­плей розміром 10,4 дюй­ма (26,4 см) — ком­пакт­ний варіант для оп­ти­маль­но­го ог­ля­ду, USB-роз’єм і підсвічу­ван­ня РК-ек­ра­на для збільшен­ня яс­к­ра­вості.

Уза­галі ком­панія John Deere є однією з найінно­ваційніших у плані роз­роб­ки до­поміжно­го об­лад­нан­ня, про­грам та си­с­тем. І в разі по­тре­би ви мо­же­те як кон­ст­рук­тор укомп­лек­ту­ва­ти ва­шо­го улюб­лен­ця всіма ба­жа­ни­ми для за­до­во­лен­ня ва­ших по­треб функціями.

Challenger МТ 800Е — перший потужний

Oд­ни­ми з пер­ших по­туж­них трак­торів на по­лях Ук­раїни з гу­се­нич­ним рушієм є аг­ре­га­ти Challenger. Сьо­годні ці мо­гутні ма­ши­ни пред­став­лені дво­ма серіями — МТ 700Е та МТ 800Е. 

Най­по­тужніши­ми є трак­то­ри серії MT800Е. В Ук­раїні сьо­годні пред­став­лені чо­ти­ри мо­делі з номіна­ль­ною по­тужністю дви­гу­на від 450 до 590 к. с. Во­ни ос­на­щені но­вим V-подібним 12-циліндро­вим дви­гу­ном AGCO Power об’ємом 16,8 л із дво­с­тупінча­с­тою си­с­те­мою тур­бо­нагнітан­ня і від­по­­­віда­ють ви­­мо­гам най­су­во­ріших умов ек­­сплу­а­­­тації.

Як і го­дить­ся для трак­торів та­ко­го кла­су, на них ус­та­нов­ле­на трансмісія Powershift 16F/4R з еле­к­трон­ним ке­ру­ван­ням, що пе­ред­ба­чає кілька ре­жимів пе­ре­ми­кан­ня (в т. ч. ре­жим ав­то­ма­тич­но­го пе­ре­ми­кан­ня з до­по­мо­гою функції Power Ma­­na­gement). Ней­мовірно ефек­тив­на трансмісія Powershift дає змо­гу опе­ра­то­рові пе­ре­ми­ка­ти ре­жи­ми в ме­жах од­но­го діапа­зо­ну без ви­ко­ри­с­тан­ня зчеп­лен­ня. Функція син­хронізації швид­кості до­по­ма­гає трансмісії кон­тро­лю­ва­ти швидкість ру­ху й ав­то­ма­тич­но ви­би­ра­ти потрібну пе­ре­да­чу. Мак­си­маль­на швидкість мо­же ся­га­ти 40 км/год.

На трак­то­рах вста­нов­ле­на гід­рав­лічна си­с­те­ма із за­кри­тим цен­т­ром. Про­дук­тивність «стан­дарт­но­го» на­со­са ста­но­вить 223 л/хв, як опція мож­ли­ве вста­нов­лен­ня йо­го з більшою про­дук­тивністю — 321 л/хв. Зад­ня навіска (оп­ція) на ма­шині серії MT800Е має мак­си­маль­ну ван­та­жопідйомність 14 тис. кг.

На за­воді на трак­торі вста­нов­лю­ють чо­ти­ри па­ри гідрови­ходів, хо­ча за ба­жан­ня за­мов­ни­ка їхню кількість мо­жуть збільши­ти до ше­с­ти. Їхньою ро­бо­тою ке­рує інте­лек­ту­аль­на си­с­те­ма Intellitronics Network, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається оп­ти­маль­ний потік оли­ви, точ­не уп­равління й швид­ка ре­акція. Кож­на секція мо­же за­без­пе­чи­ти потік оли­ви об’ємом по­над 150 л/хв.

На трак­то­ри Challenger вста­нов­лю­ють гу­се­ничні стрічки різних типів, ши­ри­ни й струк­ту­ри профілю для відповідності ви­мо­гам кон­крет­них умов та сфер за­сто­су­ван­ня. Унікаль­на си­с­те­ма гу­се­нич­но­го хо­ду Mobil-Trac, що не по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня, за­без­пе­чує пе­ре­да­ван­ня ви­со­кої по­туж­ності й тя­го­во­го зу­сил­ля на ґрунт. Під час ру­ху по­­лем ма­са аг­ре­га­ту рівномірно роз­поділяється ши­ро­ки­ми й дов­ги­ми гу­се­ни­ця­ми хо­до­вої си­с­те­ми, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається чу­до­ве зчеп­лен­ня, мінімаль­не про­бук­со­ву­ван­ня й мен­ше ущільнен­ня ґрун­ту. Про­ста лінійна кон­ст­рукція повністю ав­то­ном­на і дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти без­ступінча­с­те на­ла­ш­ту­ван­ня ши­ри­ни колії.

Ком­форт­на кабіна MT800Е за­без­пе­чує пре­красні умо­ви ро­бо­ти для опе­ра­то­ра: про­стий до­ступ все­ре­ди­ну, си­с­те­му кон­диціону­ван­ня Surround-Flow, низь­кий рівень шу­му та чу­до­ву ог­ля­довість. Стан­дартні ком­плек­ти ліхтарів Nightbreaker або про­по­но­вані на за­мов­лен­ня Double Nightbreaker із га­зо­роз­ряд­ни­ми лам­па­ми ро­бо­чо­го освітлен­ня да­ють змо­гу опе­ра­то­рові пра­цю­ва­ти з мак­си­маль­ною відда­чею навіть у нічний час. 

Уп­равління всіма функціями відбу­вається за до­по­мо­гою ко­ль­о­ро­во­го дис­плею з діаго­нал­лю 7 дюймів. Усі трак­то­трак­то­ри MT800Е Challenger ще в умо­вах за­во­ду підго­тов­лені до вста­нов­лен­ня си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го водіння AutoGuide. То­му вста­нов­лен­ня цієї опції, що дає змо­гу підви­щи­ти про­дук­тивність аг­ре­га­ту, не ство­рює жод­них труд­нощів навіть у по­льо­вих умо­вах. Знач­не зни­жен­ня ви­т­рат під час про­ве­ден­ня робіт із ви­ко­ри­с­тан­ням цієї си­с­те­ми до­ся­гається змен­шен­ням ве­ли­чи­ни пе­ре­криттів і про­пусків.

Та­кож усі трак­то­ри ще із за­во­ду підго­тов­лені для підклю­чен­ня си­с­те­ми те­ле­метрії AGCOMMAND™. Це не­до­ро­ге й про­сте у ви­ко­ри­с­танні до­дат­ко­ве об­лад­нан­ня за своєю сут­тю є си­с­те­мою відда­ле­но­го кон­тро­лю, зберіган­ня да­них і уп­равління пар­ком техніки, а та­кож за­без­пе­чує до­ступ до ве­ли­чез­но­го об­ся­гу ек­сплу­а­таційних да­них, які мож­на пе­ре­гля­да­ти й аналізу­ва­ти, ма­ю­чи до­ступ до ме­режі Інтер­нет. 

Steiger/Quadtraс — чотиригусеничний всюдихід

Най­по­тужніші ма­ши­ни, які нині про­по­нує ком­панія Case IH на рин­ку Ук­раїни, — трак­то­ри Steiger/Quadtraс із по­тужністю дви­гу­на від 410 до 560 к. с. Це ма­ши­ни за­галь­но­го при­зна­чен­ня, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ви­ко­нан­ня енер­гоємних тех­но­логічних робіт у рос­лин­ництві в поєднанні з ши­ро­ко­за­хват­ни­ми висівни­ми та ґрун­то­об­роб­ни­ми аг­ре­га­та­ми. За до­по­мо­гою цих трак­торів гос­по­дар­ни­ки мо­жуть знач­но збільши­ти про­дук­тивність праці й вод­но­час зе­ко­но­ми­ти па­ли­во та ре­сур­си. Нові ма­ши­ни вирізня­ють­ся не тільки ви­со­кою по­тужністю, а й до­дат­ко­ви­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми. Ад­же в та­ких трак­то­рах втіле­но всі ос­танні роз­роб­ки ком­панії: ком­фор­та­бель­на про­сто­ра кабіна та су­часні інте­г­ро­вані функції си­с­тем точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва й ке­ру­ван­ня технікою.

Дви­гу­ни трак­торів мо­дель­но­го ря­ду Steigerі/Quadtrac роз­роб­лені для от­ри­ман­ня мак­си­маль­но мож­ли­вої по­туж­ності. Во­ни ос­на­щені си­с­те­мою уп­равління по­­тужністю дви­гу­на, яка за­без­пе­чує за по­тре­би ще й до 62 до­дат­ко­вих кін­­ських сил. Це не­обхідно для ро­бо­ти на гор­би­с­тих по­лях та на кру­тих схи­лах, а та­кож для за­до­во­лен­ня зро­с­та­ю­чих по­треб по­туж­ності ВВП і си­с­тем гідравліки су­час­но­го, ма­сивнішо­го і про­дук­тив­нішо­го, причіпно­го об­лад­нан­ня.

На трак­то­рах вста­нов­лені пе­ревірені ча­сом 6-циліндрові дви­гу­ни FPT із ро­бо­чим об’ємом 12,9 л, які впер­ше бу­ли ви­ко­ри­с­тані на трак­то­рах Steiger 2006 ро­ку. На них мож­на вста­но­ви­ти до вось­ми ви­нос­них гідравлічних кла­панів, на які по­дається потік оли­ви об’ємом до 428 л/хв. Нові швид­ко­рознімні кла­па­ни з ком­пен­сацією по­то­ку оли­ви поліпшу­ють ре­зуль­та­тивність ро­бо­ти, підтри­му­ю­чи точні па­ра­ме­т­ри ве­ли­чи­ни її по­то­ку й ти­с­ку навіть у най­с­кладніших умо­вах. Си­с­те­му потрібно на­ла­ш­ту­ва­ти ли­ше один раз — далі во­на ав­то­ма­тич­но підла­ш­то­ву­ва­ти­меть­ся під мінливі умо­ви ро­бо­ти впро­довж усь­о­го дня.

Трак­то­ри Steigerі/Quadtrac ос­на­щені 16-швидкісною трансмісією Powershift 16х2 із пе­ре­ми­кан­ням пе­ре­дач без роз­ри­ву по­то­ку по­туж­ності. Powershift за­без­пе­чує плав­не пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач і зни­жує вто­му опе­ра­то­ра впро­довж ро­бо­чо­го дня, про­ве­де­но­го в полі. 

Ком­форт опе­ра­то­ра — це клю­чо­вий фак­тор для ство­рен­ня умов, що за­без­пе­чу­ють йо­го мак­си­маль­ну пра­цез­датність. Особ­ли­во це сто­сується та­ких енер­го­на­си­че­них ма­шин, як Steigerі/Quadtra. Ліди­ру­ю­ча на рин­ку мо­дель кабіни Surveyor від Case IH підви­щує ком­форт ро­бо­ти опе­ра­то­ра в будь-яких умо­вах, ви­роб­ник про­по­нує її в різних варіан­тах ком­плек­тації підвіски кабіни й сидіння. Вод­но­час ба­га­то­функціональ­ний підлокітник Mul­ti­con­troller Аrmrest від Case IH знач­но спро­щує ро­бо­ту й дає змо­гу от­ри­ма­ти мак­си­маль­ну точність ке­ру­ван­ня трак­то­ром і навісним об­лад­нан­ням. За­со­би уп­равління інте­г­ро­вані з та­ки­ми пе­ре­до­ви­ми інно­ваційни­ми тех­но­логіями, як «Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю про­дук­тив­ності», APM (Automatic Pro­ductivity Management), яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють для оп­тимізації ро­бо­чих па­ра­метрів трак­то­ра, та «Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва» й AFS (Advanced Farming Systems). Ці тех­но­логії є ос­но­вою для пе­ре­хо­ду на повністю ав­то­ма­ти­зо­ва­не точ­не зем­ле­роб­ст­во.

На за­мов­лен­ня мож­на вста­но­ви­ти кабіну з унікаль­ною підвіскою, яка має чо­ти­ри амор­ти­зу­ючі вуз­ли, розміщені по ку­тах кабіни. За­вдя­ки та­ко­му рішен­ню ми от­ри­муємо іде­аль­ну стабілізацію кабіни від поз­довжніх, по­пе­реч­них і вер­ти­каль­них ко­ли­вань не­за­леж­но від рельєфу місце­вості, якою ру­хається трак­тор. Поєднан­ня пру­жин, по­ду­шок і  кріплень повністю ізо­лює кабіну від вібрацій, ство­рю­ва­них шасі, що за­побігає дис­ком­фор­ту опе­ра­то­ра че­рез постійні трясіння й підстри­бу­ван­ня.

 

А. Сухинаa.sukhina@univest-media.com

Інтерв'ю
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее

1
0