Спецможливості
Техніка та обладнання

Експерт-тест: найпотужніші американські трактора на українських полях

24.03.2017
7662
Експерт-тест: найпотужніші американські трактора на українських полях фото, ілюстрація

Трак­тор є ос­но­вою ос­нов ро­бо­ти більшості фер­мерів на земній кулі. Bда­ло об­ра­ти трак­тор відповідно до по­треб сво­го гос­по­дар­ст­ва — спра­ва не­про­ста, і кри­теріїв ви­бо­ру тут безліч. Без­за­пе­реч­но од­не — всі хо­чуть ма­ти надійних, про­дук­тив­них, еко­номічних та функціональ­них помічників, які б якісно ви­ко­ну­ва­ли всі по­став­лені пе­ред ни­ми за­вдан­ня. Од­ним із го­ло­вних кри­теріїв ви­бо­ру є по­тужність дви­гу­на. Хо­ча для оціню­ван­ня мож­ли­во­с­тей трак­то­ра пра­вильніше бра­ти до ува­ги на­сам­пе­ред та­кий па­ра­метр, як тя­го­вий клас. Про­те більшість ви­роб­ників не вка­зу­ють цей па­ра­метр у ха­рак­те­ри­с­ти­ках своїх аг­ре­гатів, по­си­ла­ю­чись ли­ше на по­тужність дви­гу­на. 

 

Ство­рен­ня ве­ли­кої за розміра­ми та по­туж­ної техніки зу­мов­ле­не пе­ре­дусім ба­жан­ням підви­щи­ти її про­дук­тивність і ро­бо­чу відда­чу. На­при­к­лад, розміри та ван­та­жопідйомність кар’єрних са­мо­скидів ба­га­то­ра­зо­во пе­ре­вер­шу­ють ана­логічні па­ра­ме­т­ри зви­чай­них шо­сей­них ван­тажівок. Що­до трак­торів, то по­тужність дви­гунів спеціалізо­ва­них ма­шин (буль­до­зерів) мо­же ста­но­ви­ти по­над 1000 к. с. — і це не ме­жа. А ось збільшен­ня по­туж­ності дви­гу­на сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин об­ме­жується ви­мо­га­ми що­до щад­но­го став­лен­ня до ґрун­ту за­для збе­ре­жен­ня йо­го ро­дю­чості. На пер­ший по­гляд — не­зро­зуміло, як по­тужність дви­гу­на трак­то­ра впли­ває на збе­ре­жен­ня ґрун­ту? Спра­ва в то­му, що для ефек­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня по­туж­ності дви­гу­на та пе­ре­дачі її без утра­ти на рушії трак­то­ра, а відтак — на ґрунт, техніка по­вин­на ма­ти відповідну ва­гу. Для кар’єрних трак­торів, на відміну від сільсько­го­с­по­дарсь­ких, це не про­бле­ма. А от для ос­танніх — так, ад­же, як відо­мо, ґрунт — це жи­вий ор­ганізм, тож йо­го потрібно бе­рег­ти. 

То­му після ба­га­ть­ох прак­тич­них та ла­бо­ра­тор­них дослідів світо­вої вче­ної спільно­ти бу­ло вста­нов­ле­но, що, аби збе­рег­ти ба­ланс між по­тужністю дви­гу­на, ва­гою трак­то­ра та щад­ним упли­вом на ґрунт, слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти трак­то­ри з по­тужністю дви­гу­на мак­си­мум 600 к. с. Є, звісно, й ви­нят­ки. Найбільшим сільсько­го­с­по­дарсь­ким трак­то­ром у світі вва­жа­ють аме­ри­кансь­кий Big Bud 747. Він ос­на­ще­ний дви­гу­ном із 16-ма циліндра­ми від Detroit Diese, який зда­тен роз­ви­ва­ти по­тужність на рівні 760 к. с. (а після мо­дернізації 1997 ро­ку цей по­каз­ник підви­щив­ся до 900 к. с.). До­вжи­на трак­то­ра пе­ре­ви­щує 8 м, ши­ри­на — 6,3 м. Спеціаль­но для ньо­го бу­ли ви­го­тов­лені ек­с­клю­зивні ши­ни діаме­т­ром 2,4 м. Ва­га з по­вним спо­ря­д­жен­ням — 50 т! За­сто­со­ву­ють цьо­го ве­ле­та для про­ве­ден­ня гли­бо­кої оран­ки. Він зда­тен об­роб­ля­ти за до­по­мо­гою 30-ме­т­ро­во­го плу­га 400 га в день! Цей трак­тор — єди­ний у своєму класі, про­те са­ме че­рез свою ва­гу не на­був ши­ро­кої по­пу­ляр­ності се­ред аг­раріїв світу.

У про­дук­товій лінійці прак­тич­но всіх ви­роб­ників трак­торів є ма­ши­ни для різних по­треб і, так би мо­ви­ти, на будь-який смак. Про­те ви­роб­ництво трак­торів по­тужністю 500 к. с. і більше ос­воїла ли­ше не­ве­ли­ка кількість ви­роб­ників си­ло­вої техніки для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Се­ред них мож­на відміти­ти такі ком­панії: John Deere, AGCO, Case IH, New Holland, Varsatile, Claas. 

Ек­с­пер­та­ми у ви­роб­ництві трак­торів ви­со­кої по­туж­ності мож­на на­зва­ти са­ме аме­ри­кансь­ких ви­роб­ників — John Deere, AGCO (Challenger) та Case IH. Дізнаємось, що сьо­годні про­по­ну­ють ук­раїнським аг­раріям «аку­ли трак­то­ро­бу­ду­ван­ня» в сег­менті над­по­туж­ної техніки.

John Deere — знатний силач

Най­по­тужніші ма­ши­ни, які нині про­по­нує ком­панія John Deere, — трак­то­ри дев’ятої серії по­тужністю від 410 до 570 к. с. Це ма­ши­ни за­галь­но­го при­зна­чен­ня, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ви­ко­нан­ня енер­гоємних тех­но­логічних робіт у рос­лин­ництві в парі з ши­ро­ко­за­хват­ни­ми висівни­ми та ґрун­то­об­роб­ни­ми аг­ре­га­та­ми. За до­по­мо­гою цих трак­торів гос­по­дар­ни­ки мо­жуть знач­но збільши­ти про­дук­тивність ви­ко­нан­ня робіт і вод­но­час зе­ко­но­ми­ти па­ли­во. Нові ма­ши­ни вирізня­ють­ся не тільки ви­со­кою по­тужністю, а й до­дат­ко­ви­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми. 

Дев’ята серія трак­торів ос­на­ще­на дви­гу­ном Powеr Tech об’ємом 13,5 л. Він ви­дає по­тужність до 628 к. с., що до­ся­гається за 1900 об./хв колінча­с­то­го ва­ла дви­гу­на. Ли­ше на мо­делі 9370R вста­нов­ле­но 9-літро­вий дви­гун Power Tech із мак­си­маль­ною по­тужністю 408 к. с. Усі во­ни відповіда­ють ви­мо­гам чин­но­го ук­раїнсько­го за­ко­но­дав­ст­ва що­до ви­кидів відпраць­о­ва­них газів і ма­ють стан­дарт за ви­ки­да­ми Stage II.

По­при свої розміри й ос­нов­не при­зна­чен­ня (ви­ко­нан­ня си­ло­вих робіт), трак­то­ри від Jоhn Deere є до­сить швид­ки­ми та ма­не­в­ре­ни­ми. У стан­дартній ком­плек­тації во­ни ос­на­щені трансмісією e18, яка має 18-швид­ко­с­тей Power Shift (пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач без роз­ри­ву по­туж­ності) пе­ред­нь­о­го та шість — зад­нь­о­го. Трансмісія для колісних і гу­се­нич­них мо­де­лей серії 9R дає змо­гу роз­ви­ва­ти швидкість до 40 км/год.

Ке­ру­ван­ня трансмісією відбу­вається за до­по­мо­гою си­с­те­ми Efficiency Manage, яка мак­си­маль­но збільшує ефек­тивність ек­сплу­а­тації ма­ши­ни та плавність пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач шля­хом ав­то­ма­тич­но­го ре­гу­лю­ван­ня обертів дви­гу­на за до­по­мо­гою ор­ганів уп­равління ко­роб­кою пе­ре­дач. 

Гідравлічна си­с­те­ма трак­то­ра із за­кри­тим цен­т­ром за­без­пе­чує ней­мовірні по­каз­ни­ки про­дук­тив­ності. На трак­то­рах мож­ли­ве вста­нов­лен­ня до вось­ми се­лек­тив­них кла­панів гідро­роз­подільни­ка SCV (чо­ти­ри-шість — у стан­дартній ком­плек­тації), які за­без­пе­чу­ють вра­жа­ю­чу про­дук­тивність — до 435 л/хв. Такі па­ра­ме­т­ри по-справжнь­о­му вра­жа­ють. Цьо­го більш ніж до­стат­ньо для при­ве­ден­ня в рух ши­ро­ко­за­хват­но­го висівно­го об­лад­нан­ня за зни­же­них ро­бо­чих обертів дви­гу­на. Мак­си­маль­на про­пу­ск­на здатність на од­но­му кла­пані гідро­роз­подільни­ка SCV із муф­тою діаме­т­ром 12,5 мм ста­но­вить 132 л/хв, а діаме­т­ром 19 мм — 159 л/хв.

Кон­тро­лю­ва­ти гідравлічну си­с­те­му зруч­но й про­сто за­вдя­ки інтуїтив­ним еле­мен­там уп­равління на дис­плеї, та­кож мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти клавіші на кон­солі Command ARM або як опцію — джой­стик.

За­леж­но від по­треб у по­туж­ності гідро­си­с­те­ми ви­роб­ник про­по­нує два варіан­ти ус­та­нов­ки гідравлічних на­сосів: у стан­дартній ком­плек­тації за на­яв­ності гідро­си­с­те­ми із трансмісією e18 Power Shift вста­нов­лю­ють на­сос про­дук­тивністю 220 л/хв, на за­мов­лен­ня — 435 л/хв. 

На трак­то­рах за­сто­со­ва­на еле­к­т­рогідравлічна три­точ­ко­ва си­с­те­ма навішу­ван­ня Cat 4 або Cat 5 із дат­чи­ком тя­ги у різних версіях, які за­без­пе­чу­ють відмінне аг­ре­га­ту­ван­ня й уз­го­д­женість під час ро­бо­ти з важ­ким об­лад­нан­ням в ек­с­т­ре­маль­них умо­вах. Їхня ван­та­­­жо­під­йом­ність мо­­­­же ста­но­ви­ти 6940 або 9072 кг. На всі мо­делі мож­ли­ве опційне вста­нов­лен­ня не­за­леж­но­го 20-шліце­во­го ВВП (25,4 або 19,0 мм) зі швидкістю обер­тан­ня 1000 об./хв.

Ке­ру­ван­ня ос­нов­ни­ми функціями трак­то­ра відбу­вається за до­по­мо­гою спеціаль­ної кон­солі Command ARM із вбу­до­ва­ним 7-дюй­мо­вим дис­плеєм Green Star 3 Command Center, що роз­міще­на пра­во­руч від сидіння опе­ра­то­ра. Ке­ру­ва­ти важ­ли­ви­ми до­дат­ка­ми AMS, та­ки­ми як Auto Trac, те­пер мож­на без­по­се­ред­ньо за до­по­мо­гою дис­плею. Мож­ли­ве та­кож вста­нов­лен­ня Green Star 2630, який має ве­ли­кий надійний сен­сор­ний дис­плей розміром 10,4 дюй­ма (26,4 см) — ком­пакт­ний варіант для оп­ти­маль­но­го ог­ля­ду, USB-роз’єм і підсвічу­ван­ня РК-ек­ра­на для збільшен­ня яс­к­ра­вості.

Уза­галі ком­панія John Deere є однією з найінно­ваційніших у плані роз­роб­ки до­поміжно­го об­лад­нан­ня, про­грам та си­с­тем. І в разі по­тре­би ви мо­же­те як кон­ст­рук­тор укомп­лек­ту­ва­ти ва­шо­го улюб­лен­ця всіма ба­жа­ни­ми для за­до­во­лен­ня ва­ших по­треб функціями.

Challenger МТ 800Е — перший потужний

Oд­ни­ми з пер­ших по­туж­них трак­торів на по­лях Ук­раїни з гу­се­нич­ним рушієм є аг­ре­га­ти Challenger. Сьо­годні ці мо­гутні ма­ши­ни пред­став­лені дво­ма серіями — МТ 700Е та МТ 800Е. 

Най­по­тужніши­ми є трак­то­ри серії MT800Е. В Ук­раїні сьо­годні пред­став­лені чо­ти­ри мо­делі з номіна­ль­ною по­тужністю дви­гу­на від 450 до 590 к. с. Во­ни ос­на­щені но­вим V-подібним 12-циліндро­вим дви­гу­ном AGCO Power об’ємом 16,8 л із дво­с­тупінча­с­тою си­с­те­мою тур­бо­нагнітан­ня і від­по­­­віда­ють ви­­мо­гам най­су­во­ріших умов ек­­сплу­а­­­тації.

Як і го­дить­ся для трак­торів та­ко­го кла­су, на них ус­та­нов­ле­на трансмісія Powershift 16F/4R з еле­к­трон­ним ке­ру­ван­ням, що пе­ред­ба­чає кілька ре­жимів пе­ре­ми­кан­ня (в т. ч. ре­жим ав­то­ма­тич­но­го пе­ре­ми­кан­ня з до­по­мо­гою функції Power Ma­­na­gement). Ней­мовірно ефек­тив­на трансмісія Powershift дає змо­гу опе­ра­то­рові пе­ре­ми­ка­ти ре­жи­ми в ме­жах од­но­го діапа­зо­ну без ви­ко­ри­с­тан­ня зчеп­лен­ня. Функція син­хронізації швид­кості до­по­ма­гає трансмісії кон­тро­лю­ва­ти швидкість ру­ху й ав­то­ма­тич­но ви­би­ра­ти потрібну пе­ре­да­чу. Мак­си­маль­на швидкість мо­же ся­га­ти 40 км/год.

На трак­то­рах вста­нов­ле­на гід­рав­лічна си­с­те­ма із за­кри­тим цен­т­ром. Про­дук­тивність «стан­дарт­но­го» на­со­са ста­но­вить 223 л/хв, як опція мож­ли­ве вста­нов­лен­ня йо­го з більшою про­дук­тивністю — 321 л/хв. Зад­ня навіска (оп­ція) на ма­шині серії MT800Е має мак­си­маль­ну ван­та­жопідйомність 14 тис. кг.

На за­воді на трак­торі вста­нов­лю­ють чо­ти­ри па­ри гідрови­ходів, хо­ча за ба­жан­ня за­мов­ни­ка їхню кількість мо­жуть збільши­ти до ше­с­ти. Їхньою ро­бо­тою ке­рує інте­лек­ту­аль­на си­с­те­ма Intellitronics Network, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається оп­ти­маль­ний потік оли­ви, точ­не уп­равління й швид­ка ре­акція. Кож­на секція мо­же за­без­пе­чи­ти потік оли­ви об’ємом по­над 150 л/хв.

На трак­то­ри Challenger вста­нов­лю­ють гу­се­ничні стрічки різних типів, ши­ри­ни й струк­ту­ри профілю для відповідності ви­мо­гам кон­крет­них умов та сфер за­сто­су­ван­ня. Унікаль­на си­с­те­ма гу­се­нич­но­го хо­ду Mobil-Trac, що не по­тре­бує об­слу­го­ву­ван­ня, за­без­пе­чує пе­ре­да­ван­ня ви­со­кої по­туж­ності й тя­го­во­го зу­сил­ля на ґрунт. Під час ру­ху по­­лем ма­са аг­ре­га­ту рівномірно роз­поділяється ши­ро­ки­ми й дов­ги­ми гу­се­ни­ця­ми хо­до­вої си­с­те­ми, за­вдя­ки чо­му до­ся­гається чу­до­ве зчеп­лен­ня, мінімаль­не про­бук­со­ву­ван­ня й мен­ше ущільнен­ня ґрун­ту. Про­ста лінійна кон­ст­рукція повністю ав­то­ном­на і дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти без­ступінча­с­те на­ла­ш­ту­ван­ня ши­ри­ни колії.

Ком­форт­на кабіна MT800Е за­без­пе­чує пре­красні умо­ви ро­бо­ти для опе­ра­то­ра: про­стий до­ступ все­ре­ди­ну, си­с­те­му кон­диціону­ван­ня Surround-Flow, низь­кий рівень шу­му та чу­до­ву ог­ля­довість. Стан­дартні ком­плек­ти ліхтарів Nightbreaker або про­по­но­вані на за­мов­лен­ня Double Nightbreaker із га­зо­роз­ряд­ни­ми лам­па­ми ро­бо­чо­го освітлен­ня да­ють змо­гу опе­ра­то­рові пра­цю­ва­ти з мак­си­маль­ною відда­чею навіть у нічний час. 

Уп­равління всіма функціями відбу­вається за до­по­мо­гою ко­ль­о­ро­во­го дис­плею з діаго­нал­лю 7 дюймів. Усі трак­то­трак­то­ри MT800Е Challenger ще в умо­вах за­во­ду підго­тов­лені до вста­нов­лен­ня си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го водіння AutoGuide. То­му вста­нов­лен­ня цієї опції, що дає змо­гу підви­щи­ти про­дук­тивність аг­ре­га­ту, не ство­рює жод­них труд­нощів навіть у по­льо­вих умо­вах. Знач­не зни­жен­ня ви­т­рат під час про­ве­ден­ня робіт із ви­ко­ри­с­тан­ням цієї си­с­те­ми до­ся­гається змен­шен­ням ве­ли­чи­ни пе­ре­криттів і про­пусків.

Та­кож усі трак­то­ри ще із за­во­ду підго­тов­лені для підклю­чен­ня си­с­те­ми те­ле­метрії AGCOMMAND™. Це не­до­ро­ге й про­сте у ви­ко­ри­с­танні до­дат­ко­ве об­лад­нан­ня за своєю сут­тю є си­с­те­мою відда­ле­но­го кон­тро­лю, зберіган­ня да­них і уп­равління пар­ком техніки, а та­кож за­без­пе­чує до­ступ до ве­ли­чез­но­го об­ся­гу ек­сплу­а­таційних да­них, які мож­на пе­ре­гля­да­ти й аналізу­ва­ти, ма­ю­чи до­ступ до ме­режі Інтер­нет. 

Steiger/Quadtraс — чотиригусеничний всюдихід

Най­по­тужніші ма­ши­ни, які нині про­по­нує ком­панія Case IH на рин­ку Ук­раїни, — трак­то­ри Steiger/Quadtraс із по­тужністю дви­гу­на від 410 до 560 к. с. Це ма­ши­ни за­галь­но­го при­зна­чен­ня, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ви­ко­нан­ня енер­гоємних тех­но­логічних робіт у рос­лин­ництві в поєднанні з ши­ро­ко­за­хват­ни­ми висівни­ми та ґрун­то­об­роб­ни­ми аг­ре­га­та­ми. За до­по­мо­гою цих трак­торів гос­по­дар­ни­ки мо­жуть знач­но збільши­ти про­дук­тивність праці й вод­но­час зе­ко­но­ми­ти па­ли­во та ре­сур­си. Нові ма­ши­ни вирізня­ють­ся не тільки ви­со­кою по­тужністю, а й до­дат­ко­ви­ми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми. Ад­же в та­ких трак­то­рах втіле­но всі ос­танні роз­роб­ки ком­панії: ком­фор­та­бель­на про­сто­ра кабіна та су­часні інте­г­ро­вані функції си­с­тем точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва й ке­ру­ван­ня технікою.

Дви­гу­ни трак­торів мо­дель­но­го ря­ду Steigerі/Quadtrac роз­роб­лені для от­ри­ман­ня мак­си­маль­но мож­ли­вої по­туж­ності. Во­ни ос­на­щені си­с­те­мою уп­равління по­­тужністю дви­гу­на, яка за­без­пе­чує за по­тре­би ще й до 62 до­дат­ко­вих кін­­ських сил. Це не­обхідно для ро­бо­ти на гор­би­с­тих по­лях та на кру­тих схи­лах, а та­кож для за­до­во­лен­ня зро­с­та­ю­чих по­треб по­туж­ності ВВП і си­с­тем гідравліки су­час­но­го, ма­сивнішо­го і про­дук­тив­нішо­го, причіпно­го об­лад­нан­ня.

На трак­то­рах вста­нов­лені пе­ревірені ча­сом 6-циліндрові дви­гу­ни FPT із ро­бо­чим об’ємом 12,9 л, які впер­ше бу­ли ви­ко­ри­с­тані на трак­то­рах Steiger 2006 ро­ку. На них мож­на вста­но­ви­ти до вось­ми ви­нос­них гідравлічних кла­панів, на які по­дається потік оли­ви об’ємом до 428 л/хв. Нові швид­ко­рознімні кла­па­ни з ком­пен­сацією по­то­ку оли­ви поліпшу­ють ре­зуль­та­тивність ро­бо­ти, підтри­му­ю­чи точні па­ра­ме­т­ри ве­ли­чи­ни її по­то­ку й ти­с­ку навіть у най­с­кладніших умо­вах. Си­с­те­му потрібно на­ла­ш­ту­ва­ти ли­ше один раз — далі во­на ав­то­ма­тич­но підла­ш­то­ву­ва­ти­меть­ся під мінливі умо­ви ро­бо­ти впро­довж усь­о­го дня.

Трак­то­ри Steigerі/Quadtrac ос­на­щені 16-швидкісною трансмісією Powershift 16х2 із пе­ре­ми­кан­ням пе­ре­дач без роз­ри­ву по­то­ку по­туж­ності. Powershift за­без­пе­чує плав­не пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач і зни­жує вто­му опе­ра­то­ра впро­довж ро­бо­чо­го дня, про­ве­де­но­го в полі. 

Ком­форт опе­ра­то­ра — це клю­чо­вий фак­тор для ство­рен­ня умов, що за­без­пе­чу­ють йо­го мак­си­маль­ну пра­цез­датність. Особ­ли­во це сто­сується та­ких енер­го­на­си­че­них ма­шин, як Steigerі/Quadtra. Ліди­ру­ю­ча на рин­ку мо­дель кабіни Surveyor від Case IH підви­щує ком­форт ро­бо­ти опе­ра­то­ра в будь-яких умо­вах, ви­роб­ник про­по­нує її в різних варіан­тах ком­плек­тації підвіски кабіни й сидіння. Вод­но­час ба­га­то­функціональ­ний підлокітник Mul­ti­con­troller Аrmrest від Case IH знач­но спро­щує ро­бо­ту й дає змо­гу от­ри­ма­ти мак­си­маль­ну точність ке­ру­ван­ня трак­то­ром і навісним об­лад­нан­ням. За­со­би уп­равління інте­г­ро­вані з та­ки­ми пе­ре­до­ви­ми інно­ваційни­ми тех­но­логіями, як «Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю про­дук­тив­ності», APM (Automatic Pro­ductivity Management), яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють для оп­тимізації ро­бо­чих па­ра­метрів трак­то­ра, та «Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва» й AFS (Advanced Farming Systems). Ці тех­но­логії є ос­но­вою для пе­ре­хо­ду на повністю ав­то­ма­ти­зо­ва­не точ­не зем­ле­роб­ст­во.

На за­мов­лен­ня мож­на вста­но­ви­ти кабіну з унікаль­ною підвіскою, яка має чо­ти­ри амор­ти­зу­ючі вуз­ли, розміщені по ку­тах кабіни. За­вдя­ки та­ко­му рішен­ню ми от­ри­муємо іде­аль­ну стабілізацію кабіни від поз­довжніх, по­пе­реч­них і вер­ти­каль­них ко­ли­вань не­за­леж­но від рельєфу місце­вості, якою ру­хається трак­тор. Поєднан­ня пру­жин, по­ду­шок і  кріплень повністю ізо­лює кабіну від вібрацій, ство­рю­ва­них шасі, що за­побігає дис­ком­фор­ту опе­ра­то­ра че­рез постійні трясіння й підстри­бу­ван­ня.

 

А. Сухинаa.sukhina@univest-media.com

Інтерв'ю
FAO не тільки переймається питанням, як нагодувати людство, а й намагається спрогнозувати прийдешнє АПК. Яким буде сільське господарство через 10 років, розповідає експерт FAO, українець Андрій Ярмак.
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0