Спецможливості
Технології

Ефек­тивність міне­раль­них до­б­рив в умо­вах посухи

16.08.2017
6463
Ефек­тивність міне­раль­них до­б­рив в умо­вах посухи фото, ілюстрація

Однією з причин, яка спонукала мене перейти на технологію «ноу-тілл», була стабільна нестача вологи під час вегетаційного періоду. Середня багаторічна кількість опадів — 250–300 мм, мінімальна — 218 мм у 2008 р. Місцевість, де випадає менше 200 мм опадів, уже вважають пустелею.

 

При цьо­му особ­ли­во ма­ло опадів спо­с­терігається на­весні й во­се­ни за силь­них по­су­ш­ли­вих вітрів. У перші ро­ки ос­воєння тех­но­логії пря­мо­го висіву всі фінан­сові мож­ли­вості гос­по­дар­ст­ва спря­мо­ву­ва­ли на прид­бан­ня потрібної техніки, а міне­ральні до­б­ри­ва ку­пу­ва­ли  за за­лиш­ко­вим прин­ци­пом. Мірою ос­воєння тех­но­логії та зміцнен­ня еко­номіки гос­по­дар­ст­ва з’яви­ла­ся мож­ливість ку­пу­ва­ти до­б­ри­ва в  об­сязі, потрібно­му для ви­ро­щу­ван­ня ви­щих уро­жаїв. Але, на моє зди­ву­ван­ня, істот­не збільшен­ня вне­се­них до­б­рив не да­ло та­ко­го са­мо­го підви­щен­ня вро­жай­ності. Вне­сен­ня більших доз до­б­рив збігло­ся з по­су­ха­ми, які ос­танніми ро­ка­ми охопи­ли Крим. Вплив їх відчу­вав­ся як на­весні, так і во­се­ни. У 2013 р. схо­ди ози­мих з’явились ли­ше в лю­то­му.

У спри­ят­ливіші за во­ло­гою ро­ки вро­жаї бу­ли вищі навіть без до­б­рив.

Си­с­те­ма удо­б­рен­ня куль­тур є од­ним із еле­ментів тех­но­логії «ноу-тілл». До того ж у ке­ру­ванні жив­лен­ням рос­лин є свої особ­ли­вості, яких не­має в тра­диційних си­с­те­мах об­робітку грун­ту. За ну­ль­о­вої тех­но­логії на по­верхні грун­ту на­ко­пи­чу­ють­ся по­жнивні решт­ки, які не тільки за­хи­ща­ють грунт від вод­ної та вітро­вої ерозії, змен­шу­ють ви­па­рову­ван­ня во­ло­ги, а й спри­я­ють відтво­рен­ню грун­то­вої ро­дю­чості.

У  по­су­ш­ли­во­му кліматі са­ме не­ста­ча во­ло­ги при­зво­дить до то­го, що ча­с­то міне­ральні до­б­ри­ва не да­ють очіку­ва­но­го ефек­ту. У найбільш по­су­ш­ливі ро­ки, які спо­с­теріга­ють­ся де­далі частіше, до­б­ри­ва навіть пригнічу­ють роз­ви­ток рос­лин.

Як підвищити ефективність мінеральних добрив у посушливій зоні?

1. Приділи­ти мак­си­маль­ну ува­гу рівномірно­му роз­поділу по­жнив­них ре­ш­ток по­пе­ред­ньої куль­ту­ри. Це дасть мож­ливість на­ко­пи­чи­ти й збе­рег­ти навіть ті не­ве­ликі опа­ди, які ви­па­да­ють во­се­ни і взим­ку у ви­гляді до­щу та снігу. Де в грунті більше во­ло­ги, там і до­б­ри­ва діють ефек­тивніше.

2. Най­кра­щим способом виз­на­чен­ня по­тре­би рос­лин у по­жив­них ре­чо­ви­нах є аналіз грун­ту на NPK.  Він дасть змо­гу виз­на­чи­ти, які до­б­ри­ва і в якій кількості потрібно вне­сти для одер­жан­ня пла­но­ва­но­го вро­жаю.

Най­важ­че за­вдан­ня при цьо­му — виз­на­чи­ти, яку вро­жайність мож­на пла­ну­ва­ти для роз­ра­хун­ку до­б­рив, щоб одер­жа­ти оп­ти­мальні економічні ре­зуль­та­ти в умо­вах імовірної не­стачі во­ло­ги.

Як на ме­не, потрібно ви­хо­ди­ти з то­го, що мінімаль­ний рівень пла­но­ва­ної вро­жай­ності для роз­ра­хун­ку по­тре­би в до­б­ри­вах має відповіда­ти се­редній ба­га­торічній уро­жай­ності у вашій місце­вості або у ва­шо­му гос­по­дарстві.

Вда­ва­ти­ся  до амбіційніших планів що­до вро­жай­ності в ду­же по­су­ш­ливій зоні теж мож­на, але ду­же обе­реж­но. Слід вра­хо­ву­ва­ти ри­зик втра­ти коштів на прид­бан­ня більшої кількості хімічних до­б­рив і навіть змен­шен­ня вро­жаю порівня­но з  помірним їх ви­ко­ри­с­тан­ням.

Мені до­во­ди­ло­ся са­мо­му (й не­од­но­ра­зо­во) спо­с­теріга­ти в сусідніх гос­по­дар­ст­вах си­ту­ацію, ко­ли ва­го­на­ми вно­си­ли до­б­ри­ва в надії істот­но збільши­ти вро­жайність. Та не­ста­ча во­ло­ги в період ве­ге­тації при­зво­ди­ла до то­го, що вро­жай був навіть гірший, ніж там, де до­б­ри­ва не ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли зовсім. Ви­со­ка кон­цен­т­рація еле­ментів жив­лен­ня в умо­вах по­су­хи не­га­тив­но впли­ва­ла на рос­ли­ни.

До­б­ри­ва до­рож­ча­ють що­ро­ку, то­му й ціна по­мил­ки для еко­номіки гос­по­дар­ст­ва підви­щується. Мак­си­мальні до­зи до­б­рив за дефіци­ту во­ло­ги при­зво­дять до мінімаль­них ре­зуль­татів.

3. Вне­сен­ня до­б­рив роз­ки­дан­ням не ду­же ефек­тив­не як для всієї си­с­те­ми «ноу-тілл», так і для ро­бо­ти в умо­вах дефіци­ту опадів зо­к­ре­ма.

Най­е­фек­тивніший спосіб застосування міне­раль­них до­б­рив у по­су­ш­ливій зоні — вне­сен­ня з насінням за до­по­мо­гою сівал­ки пря­мо­го висіву. Кон­ст­рукції су­час­них сіва­лок да­ють мож­ливість од­но­час­но з висіван­ням вне­сти до­б­ри­ва ту­ди, де їх мак­си­маль­но ви­ко­ри­с­тає куль­ту­ра. Це мож­на зро­би­ти і в ря­док з насінням, і збо­ку від насіння на не­ве­ликій відстані, і на різній гли­бині. Крім то­го, висіван­ня насіння з од­но­ча­сним вне­сен­ням до­б­рив за­оща­д­жує і час, і гроші.

4. Фо­с­фор за тех­но­логії «ноу-тілл», як во­дить­ся, вно­сять у грунт під час посівної. Помітив, що в умо­вах по­су­хи вне­се­ний на­весні фо­с­фор прак­тич­но не дає ефек­ту.

Тож ре­зуль­та­тивнішим бу­де вне­сен­ня фо­с­фо­ру тільки во­се­ни під час висіву ози­мих куль­тур. Але до­зу вне­сен­ня слід виз­на­ча­ти з ура­ху­ван­ням по­тре­би в ньо­му яро­вої куль­ту­ри, яку бу­де висіяно на цьо­му полі на­ступ­но­го ро­ку. Фо­с­фор віднос­но стабільний, успішно мо­же бу­ти ви­ко­ри­с­та­ний навіть че­рез рік після вне­сен­ня.

5. Азот. Зви­чай­но, іде­аль­но бу­ло б вно­си­ти йо­го на різних ета­пах рос­ту рос­лин, у різні фа­зи роз­вит­ку. Але, як показує прак­ти­ка ро­бо­ти в по­су­ш­ли­вих умо­вах, най­кра­ще рішен­ня — вне­сти всю до­зу азо­ту во­се­ни під час  висіву ози­мих куль­тур. То­му що опадів ви­па­дає ма­ло, й азот не ви­ми­вається. Най­кра­ще до­б­ри­во для осінньо­го вне­­­сен­­ня — кар­бамід.

Ду­же ефек­тив­ним є вне­сен­ня азот­них до­б­рив під по­жнивні решт­ки, але зро­би­ти це мож­ли­во тільки сівал­ка­ми пря­мо­го висіву.

Ще один мож­ли­вий варіант: з осені вно­си­ти азотні до­б­ри­ва  під озимі в дозі, роз­ра­хо­ваній на се­редній уро­жай, ре­ш­ту — на­весні, на по­чат­ку ве­ге­тації. Тут теж ос­нов­ний кри­терій вне­сен­ня — не фа­за роз­вит­ку куль­ту­ри, а на­явність во­ло­ги в грунті.

На­весні, за наявності до­стат­ньої кількості во­ло­ги в грунті, мож­на здійсни­ти до­дат­ко­ве піджив­лен­ня азо­том.  Кра­щою фор­мою азот­но­го до­б­­ри­ва для піджив­лен­ня ра­но на­весні  вва­жа­ють КАС.  Вно­сять йо­го об­при­с­ку­ва­чем, об­лад­на­ним спеціаль­ни­ми на­сад­ка­ми. КАС тех­но­логічніший і лег­ше про­ни­кає в грунт. Як­що цьо­го до­б­ри­ва не­­має, то мож­на ско­ри­с­та­ти­ся аміач­ною селітрою.

Це піджив­лен­ня потрібно про­ве­с­ти по во­ло­го­му грун­ту. Зволікан­ня або здійснен­ня опе­рації по су­хо­му грун­ту зни­жує ефект. Для яро­вих куль­тур азот зруч­но вно­си­ти під час посівної.

Хай там які важ­ливі міне­ральні до­б­ри­ва, особ­ли­во в перші ро­ки ос­воєння тех­но­логії «ноу-тілл», на­далі пла­ную більше ува­ги приділя­ти не їм, а ор­ганічним. Бо са­ме ор­ганіка дає мож­ливість за­без­пе­чи­ти не про­сто жив­лен­ня рос­лин, а поліпши­ти кон­крет­но ро­дючість грунтів. Навіть у най­жорсткішу по­су­ху,  в тих са­мих умо­вах, на знач­но ро­­дю­чі­ших ділян­ках полів ми ви­ро­щуємо істот­но ви­щий уро­жай.

Для збільшен­ня вмісту ор­­ганіч­ної ре­чо­ви­ни в грунті й підви­щен­ня йо­го ро­дю­чості ду­же важ­ливі такі еле­мен­ти си­с­те­ми «ноу-тілл», як сівозміна і по­жнивні решт­ки, а най­го­ловніша  — по­крив­на куль­ту­ра (си­де­ра­ти).

Си­де­ра­ти спри­я­ють збільшен­ню вмісту ор­ганічної ре­чо­ви­ни в грунті, сти­му­лю­ють ви­роб­лен­ня грун­то­во­го азо­ту й мікробіологічну ак­тив­ність, збільшу­ють во­ло­го­ут­ри­му­валь­ну здатність у грун­то­во­му шарі. Вве­ден­ня в сівозміну по­крив­них куль­тур оз­до­ро­влює грунт і змен­шує ви­т­ра­ти на міне­ральні до­б­ри­ва.

Най­по­ши­реніша прак­ти­ка ви­ро­щу­ван­ня си­де­ратів за ну­ль­о­вої тех­но­логії —  висіван­ня по­крив­них куль­тур ок­ре­мо або (що ще кра­ще) у сумішках різних рос­лин після зби­ран­ня ос­нов­ної куль­ту­ри. В умо­вах по­су­хи є ве­ли­кий ри­зик не одер­жа­ти сходів, то­му аль­тер­на­ти­вою мо­же бу­ти ви­ро­щу­ван­ня бінар­них посівів (од­но­час­не ви­ро­щу­ван­ня кількох куль­тур).

У по­су­ш­ливій зоні в бінар­них посівах з успіхом мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти такі по­су­хостійкі бо­бові тра­ви, як ви­ка, ес­пар­цет, бур­кун, адже висівання си­де­ральних куль­ту­р на­весні, ко­ли в грунті є во­ло­га, є запорукою одер­жа­ння схо­дів.

Після зби­ран­ня вро­жаю в грунті за­ли­шається жи­ве коріння, на по­верхні — рос­лин­ний по­крив.

Крім то­го, у бінар­них посівах кількість шкідників на 1 га ся­гає близь­ко 40 т. Чи це не над­за­да­ча?

У ду­же посу­ш­ливій зоні май­бутнє — за цією си­с­те­мою до­б­рив у разі ви­ко­ри­с­тан­ня тех­но­логії пря­мо­го висіву. Хо­ча й ро­зумію, що ко­жен фер­мер на­праць­о­вує свою си­с­те­му жив­лен­ня грун­ту за­леж­но від умов зво­ло­жен­ня, на­яв­них у йо­го роз­по­ря­д­женні видів до­б­рив, техніки, і навіть на­яв­ності ро­бо­чої си­ли.

Най­кра­щий спосіб ке­ру­ван­ня жив­лен­ням рос­лин той, який ефек­тив­ний не ли­ше для кож­но­го гос­по­дар­ст­ва, а й  для кон­крет­но­го по­ля.

М. Дра­ган­чук

Спеціаль­но для журналу «Про­по­зиція»

Інтерв'ю
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     
Виробники добрив та аграрії не можуть дійти згоди у питанні справедливого ціноутворення на добрива вітчизняного виробництва. Ця ситуація викликає занепокоєння.

1
0