Спецможливості
Техніка та обладнання

Дис­кові подрібню­вачі- роз­поділю­вачі по­жнив­них ре­ш­ток

06.11.2014
1113
Дис­кові  подрібню­вачі- роз­поділю­вачі  по­жнив­них ре­ш­ток фото, ілюстрація

Перші польові подрібнювачі — розподілювачі стебел рослин і пожнивних решток було створено у ФРН після Другої світової війни. Їх використовували для подрібнення і рівномірного розподілення поверхнею поля рослин-сидератів та пожнивних решток, які залишаються на полях після збирання урожаю сільськогосподарських культур, для органічного удобрення грунтів Німеччини, оскільки хімічна промисловість цієї країни була зруйнована війною і мінеральних добрив не виробляла. Це були невеликі за шириною захвату (до 4 м) машини, які агрегатувались із тракторами.

Перші польові подрібнювачі — розподілювачі стебел рослин і пожнивних решток було створено у ФРН після Другої світової війни. Їх використовували для подрібнення і рівномірного розподілення поверхнею поля рослин-сидератів та пожнивних решток, які залишаються на полях після збирання урожаю сільськогосподарських культур, для органічного удобрення грунтів Німеччини, оскільки хімічна промисловість цієї країни була зруйнована війною і мінеральних добрив не виробляла. Це були невеликі за шириною захвату (до 4 м) машини, які агрегатувались із тракторами.

О. Го­во­ров, канд. техн. на­ук,
ННЦ «ІМЕСГ»

Подрібню­вачі — роз­поділю­вачі рос­лин і по­жнив­них ре­ш­ток за­леж­но від ти­пу різа­ль­но­го апа­ра­та роз­поділя­ють­ся на дві гру­пи: із дис­ко­ви­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми і вер­ти­каль­ною віссю обер­тан­ня та з ба­ра­бан­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми із го­ри­зон­таль­ною обер­таль­ною віссю.
У цьо­му ма­теріалі ми роз­г­ля­не­мо кон­ст­рук­тивні особ­ли­вості дис­ко­вих подрібню­вачів, які при­сутні на рин­ку Ук­раїни, та прин­цип їхньої ек­сплу­а­тації. Дис­кові подрібню­вачі-роз­поділю­вачі подібно до дис­ко­вих ко­са­рок ма­ють верхній привід. Прин­ци­по­ва відмінність подрібню­ва­ча-роз­поділю­ва­ча від та­кої ко­сар­ки по­ля­гає в то­му, що йо­го різа­ль­ний апа­рат не відкри­тий, а за­кри­тий ко­жу­хом. Цей ко­жух скла­дається із го­ри­зон­таль­ної плат­фор­ми, ви­го­тов­ле­ної із ли­с­то­вої сталі, яка за­кри­ває різа­ль­ний апа­рат звер­ху, а з боків він за­хи­ще­ний оби­чай­кою, ко­т­ра по всьо­му кон­ту­ру прикріпле­на до го­ри­зон­таль­ної плат­фор­ми. При­чо­му зад­ня ча­с­ти­на оби­чай­ки, як пра­ви­ло, пер­фо­ро­ва­на і ви­го­тов­ле­на у ви­гляді решітки або кусків звар­них лан­цюгів, закріпле­них до плат­фор­ми, які ма­ють до­вжи­ну, рівноз­нач­ну ви­соті оби­чай­ки. Бо­кові ча­с­ти­ни оби­чай­ки — із ли­с­то­вої сталі, як пра­ви­ло, їх ви­роб­ля­ють глу­хи­ми, пе­ред­ня ж її ча­с­ти­на в більшості ма­шин ви­го­тов­ле­на у ви­гляді шарнірно закріпле­них кла­панів, як і у ба­ра­бан­них ма­ши­нах, або яв­ляє со­бою зварні лан­цю­ги — як зад­ня ча­с­ти­на оби­чай­ки.
За­вдя­ки то­му, що різа­ль­ний апа­рат дис­ко­во­го подрібню­ва­ча-роз­поділю­ва­ча за­кри­тий ко­жу­хом, під час йо­го ро­бо­ти зрізані стеб­ла рос­лин не відки­да­ють­ся від різа­ль­но­го апа­ра­та, як у дис­ковій ко­сарці, а за­ли­ша­ють­ся у ко­жусі і підда­ють­ся по­даль­шо­му подрібнен­ню до­ти, по­ки їхні подрібнені ча­ст­ки не ви­ле­тять із ко­жу­ха че­рез пер­фо­рації зад­ньої стінки оби­чай­ки.
За ши­ри­ни за­хва­ту дис­ко­во­го подрібню­ва­ча-роз­поділю­ва­ча до 3 м плат­фор­му йо­го ко­жу­ха ви­го­тов­ля­ють суцільною, і то­му га­ба­рит­на ши­ри­на та­кої ма­ши­ни в ро­бо­чо­му і транс­порт­но­му по­ло­жен­нях од­на­ко­ва.
Діаметр дисків різа­ль­них апа­ратів, виміряний по кінцях траєкторій різа­ль­них кро­мок ножів, за радіаль­но­го їх­­ньо­­го розміщен­ня змінюється від 0,45 — у подрібню­вачі-роз­поділю­вачі Jolly 120 італійської фірми Maschio до 2,1 м — у ма­шині ана­логічно­го при­зна­чен­ня RC 5520 фірми Land Pride. Відповідно, і ши­ри­на за­хва­ту дис­ко­вих подрібню­вачів-роз­поділю­вачів різна: від 1,2 м — у ма­шині Jolly 120 до 12,8 — у ма­шині FX 742 ка­надсь­кої фірми Schulte. Ма­са та­ких ма­шин варіює від 165 до 8160 кг, а спо­жи­ва­на по­тужність — від 30 до 250 к. с. На різа­ль­них апа­ра­тах су­мар­но вста­нов­лю­ють від 6 до 14 ножів, а їхні різальні ор­га­ни обер­та­ють­ся із ча­с­то­тою від 940 до 1930 хв-1.
За­галь­на кількість різа­ль­них ор­ганів (дисків) у дис­ко­вих подрібню­вачів-роз­поділю­вачів ста­но­вить від од­но­го до се­ми, а ножів на од­но­му різа­ль­но­му ор­гані од­но­ярус­них ма­шин, як при­ви­ло, два, хо­ча в ок­ре­мих кон­ст­рукціях їх мо­же бу­ти три-чо­ти­ри.
За ши­ри­ни за­хва­ту дис­ко­вих подрібню­вачів-роз­поділю­вачів по­над
3 м во­ни ком­плек­ту­ють­ся не­пар­ною кіль­кістю різа­ль­них ор­ганів — 3, 5 і 7, а йо­го ко­жух розділе­но вер­ти­каль­ни­ми пло­щи­на­ми, па­ра­лель­ни­ми до на­прям­ку ру­ху ма­ши­ни, та­кож на не­пар­ну кількість ча­с­тин — 3 або 5. Та­кож на йо­го се­редній або цен­т­ральній секції вста­нов­ле­но один різа­ль­ний ор­ган, са­ма секція опи­рається на хо­дові ко­ле­са, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся і при транс­пор­ту­ванні ма­ши­ни. До плат­фор­ми цен­т­раль­ної секції шарніра­ми кріплять­ся пра­ва та ліва бо­кові секції, і за за­галь­ної ши­ри­ни за­хва­ту до 6 м на кож­ну із них вста­нов­ле­но по од­но­му різа­ль­но­му ор­га­ну, а за ши­ри­ни за­хва­ту
до 8 м — по два.
Ці секції подрібню­ва­ча об­лад­нані опор­ни­ми ко­ле­са­ми із при­ст­ро­я­ми для ре­гу­лю­ван­ня ви­со­ти ско­шу­ван­ня рос­лин і пе­ре­ве­ден­ня у транс­порт­не по­ло­жен­ня шля­хом піднят­тя їх гідро­циліндра­ми. За кон­ст­рукції дис­ко­во­го подрібню­ва­ча-роз­поділю­ва­ча із трьо­ма і більше різа­ль­ни­ми ор­га­на­ми ос­танні розміщу­ють­ся у шах­мат­но­му по­ряд­ку із та­ким роз­ра­хун­ком, щоб у ро­бо­чо­му стані пе­ри­ферійні кінці різа­ль­них кро­мок двох суміжних ножів пе­ре­кри­ва­ли один од­но­го на 15 см. Та­ке їхнє розміщен­ня за­без­пе­чує по­вне ско­шу­ван­ня рос­лин у разі відхи­лен­ня ножів (під ти­с­ком сте­бел, що пе­рерізу­ють­ся) від радіаль­но­го по­ло­жен­ня та за кри­волінійно­го ру­ху подрібню­валь­но­го аг­ре­га­ту, на­при­клад, під час об'їздуі пе­ре­шкод.
Дис­кові подрібню­вачі-роз­поділю­вачі із ши­ри­ною за­хва­ту 4,5 м і більше при­зна­чені для сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва і роз­ра­хо­вані для пе­рерізу­ван­ня та­ких енер­гоємних рос­лин­них мас, як стер­ня ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку, сор­го, а та­кож під час ро­бо­ти на по­лях, засміче­них мо­ло­ди­ми па­го­на­ми кущів. То­му ці подрібню­вачі-роз­поділю­вачі ма­ють надійний привід різа­ль­них ор­ганів, який здійснюється че­рез зуб­часті пе­ре­дачі.
Для цьо­го у подрібню­ва­чах-роз­поділю­ва­чах із трьо­ма різа­ль­ни­ми апа­ра­та­ми на пе­редній ча­с­тині плат­фор­ми цен­т­раль­ної секції ко­жу­ха вста­нов­ле­но роз­подільну ко­роб­ку, ве­ду­чий вал якої че­рез го­ло­вний кар­дан­ний вал з'єднується із ВВП трак­то­ра, а із трьох її ве­де­них валів один вер­ти­каль­ний, а два — го­ри­зон­таль­них, осі яких спря­мо­ва­но у на­прям­ках вер­ти­каль­них осей обер­тан­ня пра­во­го і ліво­го різа­ль­них ор­ганів.
 Оскільки у нашій країні ку­ку­руд­зу на зер­но, як пра­ви­ло, зби­ра­ють зер­ноз­би­раль­ни­ми ком­бай­на­ми, то для змен­шен­ня на­ван­та­жен­ня на мо­ло­тар­ку ком­бай­на і підви­щен­ня йо­го про­дук­тив­ності ви­со­ту ско­шу­ван­ня ку­ку­руд­зя­них сте­бел ре­гу­лю­ють на рівні близь­ко 35 см, оскільки ця їхня над­зем­на ча­с­ти­на най­товстіша і найт­вердіша, а от­же, най­важ­ча для подрібнен­ня.
За подрібнен­ня та­кої стерні ба­ра­бан­ни­ми подрібню­ва­ча­ми-роз­поділю­ва­ча­ми ніяких про­блем не ви­ни­кає, тоді як після дис­ко­вих ма­шин із од­но­яру­сни­ми різа­ль­ни­ми ор­га­на­ми на полі за­ли­ша­ють­ся ча­ст­ки сте­бел за­вдовжки до 30 см, які не­мож­ли­во за­гор­ну­ти у грунт дис­ко­ви­ми зна­ряд­дя­ми. То­му за аг­ро­ви­мо­га­ми до­вжи­на подрібне­них ча­с­ти­нок по­над 15 см не­до­пу­с­ти­ма.
У ННЦ «ІМЕСГ», за уча­с­ті ав­то­ра статті, роз­роб­ле­но дво­я­рус­ний дис­ко­вий різа­ль­ний ор­ган (па­тент Ук­раїни № 47340), який під час ско­шу­ван­ня стерні од­но­час­но пе­рерізує її на дві ча­с­ти­ни. При цьо­му один ніж верх­нь­о­го яру­су і один ніж — ниж­нь­о­го пра­цю­ють од­но­час­но. Нині такі різальні ор­га­ни за­сто­со­ву­ють і на де­я­ких за­рубіжних дис­ко­вих подрібню­ва­чах, зо­к­ре­ма ка­надсь­кої фірми Sсhulte.

   Такі різальні ор­га­ни вста­нов­ле­но і на дис­ко­во­му подрібню­вачі-роз­поділю­вачі, роз­роб­ле­но­му в ННЦ «ІМЕСГ», який серійно ви­го­тов­ляє під мар­кою ПРН-4,5 «Поділля» ТОВ «За­вод "Кра­силівмаш"» (із ши­ри­ною за­хва­ту
4,5 м). Ма­ши­на аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми тя­го­во­го кла­су 3. Подрібнен­ня здійс­­нюється за до­по­мо­гою трьох дисків із дво­ма подвійни­ми но­жа­ми на кож­но­му. Бо­кові секції подрібню­ва­ча закріплені шарнірно і під час ро­бо­ти опи­ра­ють­ся на ко­ле­са, які за­без­пе­чу­ють ре­гу­лю­ван­ня ви­со­ти зрізу­ван­ня та відмінне копіюван­ня по­ля. Привід ро­бо­чих ор­ганів здійснюється за до­по­мо­гою ВВП трак­то­ра че­рез кар­данні пе­ре­дачі та ре­дук­то­ри італійської фірми Bondioli & Pavesi.

   MultiCut 620. Ком­панія Spearhead про­по­нує дис­ко­вий подрібню­вач MultiCut 620 із ши­ри­ною за­хва­ту 6,2 м. Подрібню­вач ос­на­ще­но п'ять­ма ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми із 15 но­жа­ми, розміще­ни­ми в од­но­му ярусі. Во­ни ма­ють спеціаль­ну фор­му, що ство­рює ус­мок­ту­валь­ний ефект та поліпшує подрібнен­ня ма­си. Привід ро­бо­чих ор­ганів — за до­по­мо­гою трансмісії, яка скла­дається із ше­с­ти ре­дук­торів, ко­жен із яких за­хи­ще­но спеціаль­ною муф­тою. У транс­порт­но­му по­ло­женні ши­ри­на подрібню­ва­ча ста­но­вить 2,8 м.

   Дис­ко­вий подрібню­вач-роз­поділю­вач RC 5520 із трьо­ма різа­ль­ни­ми ор­га­на­ми фірми
Land Pride
Із вер­ти­каль­ним ве­де­ним ва­лом роз­подільної ко­роб­ки кіне­ма­тич­но з'єдна­ний цен­т­раль­ний різа­ль­ний ор­ган, а над пра­вим і лівим різа­ль­ни­ми ор­га­на­ми вста­нов­ле­но конічні ре­дук­то­ри, ве­дені ва­ли яких кіне­ма­тич­но з'єднані із ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми. Ве­дучі ва­ли цих конічних ре­дук­торів до­поміжни­ми кар­дан­ни­ми ва­ла­ми з'єднані з го­ри­зон­таль­ни­ми ва­ла­ми роз­подільної ко­роб­ки.

   MULCHER MZ 6000 — муль­чу­вач чесь­кої фірми Bednar, при­зна­че­ний для подрібнен­ня по­жнив­них ре­ш­ток, зо­к­ре­ма ку­ку­руд­зи, ріпа­ку, ви­со­ко­рос­лих трав бур’янів. Цей аг­ре­гат лег­ко справ­ляється навіть із подрібнен­ням по­рослі мо­ло­дих де­рев діаме­т­ром до 8 см. Ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту у поєднанні із ви­со­кою швидкістю ро­бо­ти га­ран­тує ве­ли­ку про­дук­тивність за низь­ких ви­т­рат. Надійна кон­ст­рукція муль­чу­ва­ча — об­роб­ле­на ме­то­дом га­ря­чо­го оцин­ку­ван­ня — збільшує ре­сурс аг­ре­га­ту і підви­щує йо­го стійкість до ко­розії. Технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки подрібню­вачів-роз­поділю­вачів, які до­сить ши­ро­ко пред­став­лені в Ук­раїні,
на­ве­де­но у таб­лиці.

Інтерв'ю
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее

1
0