Спецможливості
Техніка та обладнання

Cтрічко­ве вне­сен­ня твер­дих міне­раль­них до­б­рив

09.04.2015
467
Cтрічко­ве вне­сен­ня твер­дих міне­раль­них до­б­рив фото, ілюстрація

На­уко­во об­грун­то­ва­не за­сто­су­ван­ня міне­раль­них до­б­рив пе­ред­ба­чає вирі­шен­ня пи­тань сто­сов­но доз, строків і спо­собів їхньо­го вне­сен­ня на базі да­них що­до вмісту по­жив­них ре­чо­вин у грунті та по­тре­би в них рос­лин на різних ета­пах роз­вит­ку відповідно до за­пла­но­ва­ної уро­жай­ності. Ці пи­тан­ня вирішу­ють фахівці гос­по­дарств на ос­нові аг­рохі­міч­но­го аналізу грунтів та зо­наль­них сор­то­вих аг­ро­тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільсь­ко­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.

На­уко­во об­грун­то­ва­не за­сто­су­ван­ня міне­раль­них до­б­рив пе­ред­ба­чає вирі­шен­ня пи­тань сто­сов­но доз, строків і спо­собів їхньо­го вне­сен­ня на базі да­них що­до вмісту по­жив­них ре­чо­вин у грунті та по­тре­би в них рос­лин на різних ета­пах роз­вит­ку відповідно до за­пла­но­ва­ної уро­жай­ності. Ці пи­тан­ня вирішу­ють фахівці гос­по­дарств на ос­нові аг­рохі­міч­но­го аналізу грунтів та зо­наль­них сор­то­вих аг­ро­тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільсь­ко­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.

В. Адам­чук, д-р техн. на­ук, ака­демік НА­АН,
О. Го­во­ров, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник,
Є. Пе­т­ри­чен­ко, аспірант,
Національ­ний на­уко­вий центр «Інсти­тут ме­ханізації та еле­к­т­рифікації сільсько­го гос­по­дар­ст­ва» (ННЦ «ІМЕСГ») НА­АН

Ефек­тивність тех­но­логії удо­б­рен­ня грун­ту най­частіше оцінюється окуп­ністю до­б­рив, тоб­то співвідно­шен­ням вар­тості до­дат­ко­вої про­дукції, одер­жа­ної за­вдя­ки вне­сен­ню до­б­рив, до ви­т­рат
на йо­го про­ве­ден­ня.
Аг­рохіміки вва­жа­ють, що най­важ­ливішим за­вдан­ням є підви­щен­ня ко­е­фіцієнта ви­ко­ри­с­тан­ня рос­ли­на­ми по­жив­них ре­чо­вин, які вно­сять під час удо­б­рен­ня грунтів. Так, підви­щен­ня цьо­го ко­ефіцієнта за ло­каль­но­го (стрічко­во­го) удо­б­рен­ня грун­ту су­пер­фо­с­фа­том до­ве­де­но на­шим співвітчиз­ни­ком, про­фе­со­ром О.Є. Зай­ке­ви­чем, ще у 80-х ро­ках XIX ст. Ко­ри­с­ту­ю­чись цим кри­терієм, знач­на ча­с­ти­на аг­рохіміків вва­жа­ють ло­каль­ний спосіб вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив най­е­фек­тивнішим.
Ло­каль­не удо­б­рен­ня пе­ред­ба­чає вне­сен­ня до­б­рив у грунт на пев­ну гли­би­ну (8–15 см) з відповідним роз­міщен­ням що­до насіння сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур або йо­го ко­ре­не­вої си­с­те­ми, за яко­го ство­рю­ють­ся спри­ят­ливі умо­ви для жив­лен­ня рос­лин та мінімізується пригнічу­валь­на дія ви­со­ких кон­цен­т­рацій до­б­рив на насіння (рос­ли­ну). Йо­го за­сто­су­ван­ня в ос­нов­не удо­б­рен­ня грун­ту дає змо­гу підви­щи­ти вро­жайність сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур до 30% або до­ся­г­ти за­пла­но­ва­ної уро­жай­ності за доз, що на 30–50% менші, ніж за розсіван­ня ос­нов­них доз до­б­рив по­верх­нею грун­ту пе­ред йо­го об­робітком. Та­ко­го вис­нов­ку дійшли ба­га­то вітчиз­ня­них і за­кор­дон­них уче­них ще у 70–80-х роках
XX ст. На­при­клад, за­галь­но­виз­на­ною є доцільність вне­сен­ня при­посівних (стар­­­то­вих) доз до­б­рив у грунт од­но­час­но із сівбою, і цей тех­но­логічний прий­ом нині ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють сільсько­го­с­по­дарські підприємства. Ва­гомість пе­ре­ваг ло­каль­но­го спо­со­бу вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив особ­ли­во зро­с­тає в су­час­них умо­вах за постійно­го підвищен­ня цін на них.
Як­що про­ве­ден­ня при­посівно­го (стар­­то­во­го) вне­сен­ня до­б­рив та під­жив­лен­ня куль­тур ло­каль­ним спо­со­бом ма­ють дав­ню історію і ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся у сільсько­му гос­по­дарстві, то ос­нов­не удо­б­рен­ня ло­каль­ним спо­со­бом за­сто­со­вується в ду­же об­ме­же­них об­ся­гах (до то­го ж до ос­тан­нь­о­го ча­су — ли­ше у скан­ди­навсь­ких країнах) у ви­роб­ництві зер­но­вих ко­ло­со­вих, а та­кож в ок­ре­мих підприємствах інших країн — у ви­ро­щу­ванні про­сап­них куль­тур.
У 80–90-х роках XX ст. наш інсти­тут був співроз­роб­ни­ком технічних за­собів для вне­сен­ня ос­нов­них доз до­б­рив ло­каль­ним спо­со­бом, зо­к­ре­ма бу­ло ство­ре­но АВМ-8, МВУ-8, СЗК-3,3, УГК-4,2 К-01 та ін. Ос­нов­ни­ми стри­му­валь­ни­ми фак­то­ра­ми ши­ро­ко­го впро­ва­д­жен­ня за­зна­че­них технічних за­собів бу­ли: роз­тя­гу­ван­ня строків сівби сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур (ад­же розсіван­ня до­б­рив по­верх­нею грун­ту пе­ред оран­кою бу­ло про­дук­тивнішим за­хо­дом і про­во­ди­лось во­се­ни), складність од­но­час­ної ор­ганізації за­прав­лен­ня сіва­лок на­сінням, стар­то­ви­ми до­б­ри­ва­ми та до­б­ри­ва­ми для ос­нов­но­го удо­б­рен­ня грун­ту, низь­ка ціна на до­б­ри­ва і ви­со­ка вартість за­ван­та­жу­вачів та сіва­лок.
   Ос­танніми де­ся­тиліття­ми у міру зро­с­тан­ня цін на до­б­ри­ва еко­номічно доцільним за­хо­дом ста­ло про­ве­ден­ня ос­нов­но­го удо­б­рен­ня грун­ту од­но­час­но із сівбою сільсько­­гос­по­дарсь­ких куль­тур і при­посівним уне­сен­ням до­б­рив. Для цьо­го провідні фірми світу ви­роб­ля­ють посівні ком­плек­си, які об­лад­нані трьо­ма бун­ке­ра­ми для зберіган­ня тех­но­логічно­го за­па­су насіння і дво­ма бун­ке­ра­ми для до­б­рив, які вно­сять для при­посівно­го й ос­нов­но­го удо­б­рен­ня грун­ту. За­зна­чені посівні ком­плек­си ма­ють ви­со­ку вар­тість, і то­му їхнє прид­бан­ня мо­жуть доз­во­ли­ти собі сільсько­го­с­по­дарські під­при­­ємства із ве­ли­ки­ми об­ся­га­ми зем­ле­ко­ри­с­ту­ван­ня. Тільки за річних об­сягів посівних площ по­над 20 тис. га ви­ко­ри­с­тан­ня та­ких ви­со­ко­вартісних тех­нічних за­собів бу­де еко­номічно до­цільним.
У зв’яз­ку з тим, що ос­нов­ну кількість про­дукції рос­лин­ництва ви­роб­ля­ють гос­по­дар­ст­ва з об­ся­га­ми зем­ле­ко­ри­с­ту­ван­ня до 5 тис. га, має місце про­бле­ма, пов’яза­на з по­тре­бою ство­рен­ня тех­нічних за­собів, які б за один прохід аг­ре­га­ту ви­ко­ну­ва­ли ло­каль­но кілька опе­рацій: ос­нов­не удо­б­рен­ня грун­ту, сівбу сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур і при­посівне вне­сен­ня до­б­рив.
Вра­хо­ву­ю­чи низь­ку купівель­ну спро­можність сільсько­го­с­по­дарсь­ких то­ва­ро­ви­роб­ників, ми про­по­нуємо вирішу­ва­ти пи­тан­ня ство­рен­ня відповідно­го технічно­го за­со­бу ви­ко­ри­с­тан­ням двох комбіно­ва­них зер­но­ту­ко­вих сіва­лок (як пра­ви­ло, во­ни вже є у гос­по­дарстві). Їх вво­дять у ком­плект аг­ре­га­ту, як це на­ве­де­но на фото. Пер­ша сівал­ка має ло­каль­но вно­си­ти до­б­ри­ва ос­нов­ни­ми до­за­ми, а дру­га сівал­ка — висіва­ти у грунт насіння од­но­час­но із вне­сен­ням стар­то­вих до­б­рив. У та­ко­му разі слід ма­ти на увазі, що для до­сяг­нен­ня не­обхідної гли­би­ни за­гор­тан­ня ос­нов­них доз до­б­рив пер­ша сівал­ка має бу­ти об­лад­на­на од­но­ди­с­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми.
Вар­то та­кож відміти­ти, що під час вне­сен­ня ос­нов­ної до­зи міне­раль­них до­б­рив аг­ре­га­том на ос­нові двох зер­но­ту­ко­вих сіва­лок, які ру­ха­ють­ся од­на за од­ною, ви­ни­кає про­бле­ма розміщен­ня ряд­ка насіння зі стар­то­вою до­зою міне­раль­них до­б­рив, які висіва­ють­ся зад­нь­ою сівал­кою, що­до стрічки по­вної до­зи міне­раль­них до­б­рив, висіяних пе­ред­нь­ою сівал­кою.
Но­вим еле­мен­том цьо­го аг­ре­га­ту є спеціаль­но роз­роб­ле­на зчіпка. Во­на по­лег­шує ке­ру­ван­ня аг­ре­га­том на кру­тих по­во­ро­тах (на по­во­рот­них сму­гах) і йо­го транс­пор­ту­ван­ня по­льо­ви­ми до­ро­га­ми, а та­кож до­по­ма­гає ре­гу­лю­ва­ти висів насіння і вне­сен­ня стар­то­вої до­зи міне­раль­них до­б­рив між стрічка­ми висіяної ос­нов­ної до­зи до­б­рив.

Тех­но­логічні на­ла­ш­ту­ван­ня
Пе­ред­ня сівал­ка бу­ла відре­гу­ль­о­ва­на на висіван­ня ос­нов­ної до­зи міндо­б­рив на гли­би­ну 8–10 см із міжряд­дям 25 см. Зад­ню сівал­ку на­ла­ш­то­ву­ва­ли на ряд­ко­вий висів насіння на гли­би­ну 5–6 см із міжряд­дям 12,5 см і вне­сен­ня стар­то­вих міне­раль­них до­б­рив у ті самі ряд­ки на ана­логічну гли­би­ну.
Су­мар­на ємність бун­керів пер­шої сівал­ки, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють тільки для в­не­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, ста­но­вить 1169 л (близь­ко 1 т), чо­го за нор­ми вне­сен­ня 300 кг/га до­стат­ньо для висіван­ня на площі близь­ко 3 га. Дру­га ж сівал­ка має та­ку са­му ємність бун­керів, про­те ви­ни розділені на відсіки — відповідно на 700 та 300 кг. За нор­ми вне­сен­ня при­посівних до­б­рив 100 кг/га та нор­ми висіван­ня яч­ме­ню 250 кг/га об­роб­лю­ва­на пло­ща та­кож ста­но­вить близь­ко 3 га. Тож сівал­ки, мож­на ска­за­ти, «зба­лан­со­вані». Про­те за по­тре­би мож­на збільши­ти об’єм бун­ке­ра до не­обхідно­го — це вже, як ка­жуть, діло «ха­зяйсь­ке».
У ре­зуль­таті про­ве­де­них ви­про­бу­вань бу­ло вста­нов­ле­но, що гли­би­на за­гор­тан­ня насіння і до­б­рив відповіда­ла аг­ро­технічним ви­мо­гам. При­бав­ка вро­жаю яч­ме­ню від ло­калізації міне­раль­них до­б­рив ста­но­ви­ла 53 ц/га (кон­троль — 50 ц/га), тоб­то збільшен­ня вро­жаю — 10,5% порівня­но із вне­сен­ням тих са­мих доз до­б­рив шля­хом їхньо­го розсіван­ня по­верх­нею грун­ту пе­ред йо­го об­робітком.
Слід відміти­ти, що за­про­по­но­ва­не рішен­ня мо­же бу­ти ре­алізо­ва­не і під час сівби інших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур із ви­ко­ри­с­тан­ням відповідної сівал­ки.

Інтерв'ю
Міністерство аграрної політики, Ярослав Краснопольський
Нещодавні зміни у складі уряду можуть торкнутися  і діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства. Що змінилося і яких новацій очікувати? Із цим запитанням ми звернулися до першого
Компанія Agrieye з'явилася тільки рік тому, але вже встигла вийти на ринки Перу, Еквадору, Пакистану, Малайзії, США, Норвегії, Кенії, Єгипту. Як говорить засновник і генеральний директор компанії AGRIEYE Андрій Севрюков: "Основний мій вид... Подробнее

1
0