Спецможливості
Новини

"Агріте­ма" роз­ви­ва­тиме насінництво бо­бо­вих і роз­ши­рить асортимент

13.12.2016
975
"Агріте­ма" роз­ви­ва­тиме насінництво бо­бо­вих і роз­ши­рить асортимент фото, ілюстрація
Найкра­щи­ми по­каз­ни­ка­ми в 2016 р. у компанії називають ча­ст­ку рин­ку но­вих пре­па­ратів: усь­о­го за два се­зо­ни ро­бо­ти "Агрітема" от­ри­ма­ла 10% рин­ку за своїми но­ви­ми брен­да­ми іно­ку­лянтів для сої АгріБак­тер, БіоБуст Плюс (Ліквід) та РізоФікс

"Агріте­ма" планує роз­ви­ва­ти на­прям насінництва бо­бо­вих і роз­ши­рю­ва­ти­ме­мо лінійку мікроб­них пре­па­ратів. Про це розповіла propozitsiya.com засновниця компанії Наталія Гордійчук.

За її словами, "Агріте­ма" - за 10 років роботи, своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Надалі засновник компанії планує зосередитися на ство­ренні про­дуктів з до­да­ною вартістю. Н.Гордійчук вважає, що з країни зі ста­ту­сом по­ста­чаль­ни­ка с.-г. си­ро­ви­ни Україна де­далі більше має ру­ха­ти­ся в на­п­рямі ви­­роб­ництва го­то­вих про­дуктів з їхнім по­­даль­шим ек­с­пор­том на рин­ки ЄС та Азії.
Експерт зазначила, що тех­но­логії їхньої компанії до­рожчі від віт­чиз­ня­них, бо ви­роб­лені на кращих світо­вих біоза­во­дах та ма­ють знач­но кра­щу якість. "На жаль, українська на­ука по­ки що не мо­же собі доз­во­ли­ти до­ро­ге об­­лад­­­нан­ня для ви­роб­ництва ве­ли­ких пар­­­­­­­­тій пре­па­ратів з од­но­рід­ною якістю", - каже Н.Гордійчук. Проте, все одно продукція обійдеть­ся фер­­ме­ру тро­хи де­шев­ше, ніж кон­ку­рентні про­дук­ти між­­­на­род­них хімічних ком­паній, зазначає вона.
Найкра­щи­ми по­каз­ни­ка­ми в 2016 р. у компанії називають ча­ст­ку рин­ку но­вих пре­па­ратів: усь­о­го за два се­зо­ни ро­бо­ти "Агрітема" от­ри­ма­ла 10% рин­ку за своїми но­ви­ми брен­да­ми іно­ку­лянтів для сої АгріБак­тер, БіоБуст Плюс (Ліквід) та РізоФікс. Також — зареєстрували но­ві пре­па­рати: біофунгіциду Пре­стоп і фо­с­фо­ро­мобіліза­тора та фунгіциду Райс Пі. Крім то­го, укла­ли стра­­тегічні уго­ди що­до співпраці з но­ви­ми парт­не­ра­ми — гло­баль­ни­ми ліде­ра­ми насіннєвих тех­но­логій.
Більше читайте - в інтерв'ю Н.Гордійчук.

Інтерв'ю
Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації
Чи ре­аль­но «за­пу­с­ти­ти» земельну реформу вже за рік? Як дер­жа­ва має за­хи­с­ти­ти влас­ників паїв і аг­раріїв? Що че­кає на них 2017 ро­ку? Чи вдасть­ся по­до­ла­ти ко­рупцію в дер­жаві? На ці
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0