Спецвозможности
Статьи

Відновлення репродуктивної функції корів

07.07.2010
2915
Відновлення  репродуктивної функції корів фото, иллюстрация

Розвиток тваринництва й зростання його продуктивності значною мірою стримується поширенням різних захворювань сільськогосподарських тварин і, передусім, захворювань репродуктивних органів, а також маститів.

У період хво­ро­би в корів, як во­дить­ся, зни­жу­ють­ся на­дої та якість мо­ло­ка, збільшується сервіс-період, а гос­по­дар­ст­во не­до­от­ри­мує мо­ло­ко й те­лят від корів, які хворіють. Ча­с­ти­ну корів після хво­ро­би ви­б­ра­ко­ву­ють як ма­ло­про­дук­тив­них або безплідних.

При­чи­ни за­хво­рю­вань
ре­про­дук­тив­них ор­ганів
Слід за­зна­чи­ти, що збільшен­ня ви­падків за­хво­рю­ван­ня ре­про­дук­тив­них ор­ганів у корів при­па­дає на період ма­со­вих оте­лень у зи­мо­во-вес­ня­ний період, тоб­то за­ле­жить від по­ри ро­ку, умов годівлі, до­гля­ду й ут­ри­ман­ня тва­рин. Вплив се­зо­ну на інтен­сивність протікан­ня за­хво­рю­вань ре­про­дук­тив­них ор­ганів у корів обу­мов­люється, скоріше, не тем­пе­ра­тур­ним чин­ни­ком, а зміна­ми умов годівлі, якості кормів, до­гля­ду, ут­ри­ман­ня й ек­сплу­а­тації тва­рин.
Важ­ли­ве зна­чен­ня ма­ють та­кож фак­то­ри, які спри­чи­ню­ють ен­до­ме­т­ри­ти, зо­к­ре­ма низь­кий рівень імун­но­го за­хи­с­ту тва­рин на фоні субклінічно­го ке­то­ву в умо­вах, ко­ли не­має ізо­ля­торів для хво­рих тва­рин, па­со­вищ і ак­тив­но­го мо­ціо­ну. Зга­дані чин­ни­ки спри­я­ють роз­пов­сю­д­жен­ню в на­вко­лиш­нь­о­му се­ре­до­вищі умов­но па­то­ген­ної мікро­ф­ло­ри, яка не­га­тив­но впли­ває на здо­ров'я тва­рин.
Не­по­вноцінна годівля до­рос­лих корів за­зви­чай при­зво­дить до по­ру­шен­ня обміну ре­чо­вин, унаслідок чо­го відбу­ва­ють­ся зміни в ста­те­вих ор­га­нах, що спри­чи­нює за­трим­ку ста­те­во­го цик­лу і йо­го не­по­вноцінність. Не­до­стат­ня й не­по­вноцінна годівля те­лиць при­зво­дить до за­галь­но­го не­до­роз­вит­ку, на­стає інфан­тилізм - не­до­статній роз­ви­ток мат­ки, яєчників та інші зміни.

Профілак­ти­ка
За­хво­рю­ван­ня ре­про­дук­тив­них ор­га­нів корів за­вдає ве­ли­ких еко­но­мічних збитків гос­по­дар­ст­ву. Най­пер­ше - це не­до­одер­жан­ня мо­ло­ка від ко­ро­ви, змен­шен­ня ви­хо­ду те­лят, бо ко­ро­ви своєчас­но не заплідню­ють­ся, а ча­с­ти­ну з них до­час­но ви­б­ра­ко­ву­ють.
А то­му, вирішу­ю­чи про­бле­му збіль­шен­­ня мо­лоч­ної про­дук­тив­ності корів, зо­о­вет­спеціалісти ма­ють ко­ри­с­ту­ва­ти­ся ефек­тив­ни­ми за­хо­да­ми профілак­ти­ки й ліку­­ван­ня ре­про­дук­тив­них ор­ганів корів.
На кож­ну ко­ро­ву тре­ба ма­ти річний за­пас кормів із роз­ра­хун­ку до­бо­вої по­тре­би: од­на кор­мо­ва оди­ни­ця на 100 кг жи­вої ма­си тва­ри­ни і 0,5 кор­мо­вої оди­ниці на 1 кг мо­ло­ка (із вмістом 100-110 г пе­ре­трав­но­го про­теїну в одній кор­мовій оди­ниці).
Для міне­раль­ної підгодівлі корів потрібно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в раціоні фо­с­фор­но-кальцієві та вітамінні до­бав­ки, пре­па­ра­ти йо­ду, ко­баль­ту, цин­ку, особ­ли­во в зи­мо­во-стійло­вий період. За до­бу ко­ро­ва по­вин­на от­ри­му­ва­ти не мен­ше 400-500 мг ка­ро­ти­ну, а то­му в стійло­вий період у раціон слід уве­с­ти хо­ро­ше сіно (суміш зла­ко­во-бо­бо­вих трав), кор­мо­ву морк­ву, сінаж, про­ро­ще­не зер­но то­що.
Для пра­виль­но­го пе­ребігу обмінних про­цесів в ор­ганізмі як у разі стійло­во­го, так і па­со­вищ­но­го ут­ри­ман­ня тва­рин тре­ба за­без­пе­чу­ва­ти їх до­стат­нь­ою кіль­кістю чи­с­тої во­ди. Пе­ре­рви з по­да­ван­ням во­ди не тільки зни­жу­ють на­дої, а й при­зво­дять до по­ру­шень фізіологічних про­цесів в ор­ганізмі тва­рин. Ве­ли­ке зна­чен­ня в профілак­тиці за­хво­рю­вань си­с­те­ми ор­ганів ре­про­дукції тва­рин має ак­тив­ний моціон не­за­леж­но від по­ри ро­ку.
От­же, пра­виль­на підго­тов­ка корів і не­те­лей до оте­лен­ня за­побігає роз­вит­ку па­то­логій вагітності, після­ро­до­вих ус­клад­нень, при­швид­чує пе­ребіг за­хво­рю­вань ре­про­дук­тив­них ор­ганів, за­без­пе­чує ви­со­ку про­дук­тивність корів, вихід по­вноцінних те­лят і хо­ро­шу заплід­не­ність корів після оте­лен­ня.
Чи­ма­ло прак­тиків і на­уковців на­го­ло­шу­ють, що в разі змен­шен­ня кількості білко­вих кон­цен­т­ратів у раціоні за­пальні про­це­си в геніталіях тва­рин знач­но змен­шу­ють­ся або ста­ють менш ви­ра­же­ни­ми. Най­частіше хворіють ви­со­ко­про­дук­тивні тва­ри­ни, бо в них інтен­сивніше відбу­вається обмін ре­чо­вин, частіше ви­ни­ка­ють і по­ру­шен­ня обмін­них про­цесів, а на цьо­му фоні - за­хво­рю­ван­ня си­с­те­ми ор­ганів ре­про­дукції, пов'язані з ни­ми.
Щоб змен­ши­ти вплив мікроб­но­го чин­ни­ка на стан відтво­рен­ня мо­лоч­ної ху­до­би, особ­ли­во по­ши­рен­ня різних інфекційних за­хво­рю­вань ста­те­вих ор­га­нів у після­ро­до­вий період, потрібно на кожній фермі об­лад­на­ти ро­дильні при­мі­щен­ня або відо­крем­лені ско­томісця (з роз­ра­хун­ку 10-15% до на­яв­но­го ма­точ­но­го по­голів'я). У ро­диль­но­му відділен­ні не­обхідно ре­гу­ляр­но про­во­ди­ти дез­інфекцію ско­томісць, біли­ти приміщен­ня вап­ном і ма­ти до­стат­ню кількість підстил­ки із су­хої со­ло­ми або тир­си. А ще - підго­ту­ва­ти од­не-два ско­томісця з підви­ще­ним підло­го­по­крит­тям. У цьо­му приміщенні тре­ба ма­ти теп­лу й хо­лод­ну во­ду, інвен­тар та по­суд, а та­кож ве­те­ри­нар­ну ап­теч­ку з усіма потрібни­ми ін­стру­мен­та­ми для на­дан­ня до­по­мо­ги під час оте­лен­ня. В період роз­те­лень слід ор­га­нізо­ву­ва­ти ціло­до­бові чер­гу­ван­ня дос­відче­них тва­рин­ників, які мог­ли б на­да­ва­ти до­по­мо­гу тва­ри­нам.

За­па­лен­ня мо­лоч­ної за­ло­зи
Важ­ли­ве зна­чен­ня в по­ши­ренні ен­до­ме­т­ритів має та­кий фак­тор, як за­па­лен­ня мо­лоч­ної за­ло­зи, особ­ли­во суб­клі­нічна фор­ма, яку ча­с­то не мож­на ви­я­ви­ти, а от­же, й ліку­ва­ти. За­хво­рю­ван­ня корів на субклінічні ма­с­ти­ти в су­хостій­ний період про­яв­ляється знач­но частіше порівня­но з клінічною фор­мою. У корів, хво­рих на ма­с­тит, ду­же ча­с­то про­яв­ляється за­трим­ка посліду й ен­до­ме­т­рит, а одер­жані від них те­ля­та хворіють шлун­ко­во-киш­ко­ви­ми за­хво­рю­ван­ня­ми.
А то­му су­хостійних корів за два мі­сяці до оте­лен­ня пе­ре­во­дять в ок­ре­ме при­міщен­ня або в ок­ремі гру­пи з від­повідни­ми умо­ва­ми годівлі, до­гля­ду, ут­ри­ман­ня й досліджу­ють на при­хо­ва­ний ма­с­тит. Хво­рих корів ліку­ють, а умов­но здо­ро­вим профілак­тич­но вво­дять про­ти­ма­с­титні пре­па­ра­ти. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють ма­с­ти­цит, мастисан А, Б, С, по 5-10 мл двічі на до­бу, а та­кож пре­па­рат бро­ва­маст -С про­лон­го­ва­ної дії.
Пе­ред внутрішньо­ви­мен­ним уве­ден­ням пре­па­ратів кінчик дійки слід об­ро­би­ти 70%-ним спир­том. Уве­ден­ня ліку­валь­них пре­па­ратів в ура­же­ну ча­ст­ку ви­мені че­рез ка­нал дійки за ко­рот­кий строк іна­кти­вує збуд­ни­ка за­хво­рю­ван­ня, сприяє ре­ге­не­рації ура­же­них тка­нин і віднов­лює функціону­ван­ня ви­мені. Лі­ку­­ван­ня при­хо­ва­ної фор­ми ма­с­ти­ту особ­ли­во ефек­тив­не в су­хостійний пе­ріод, бо ліку­вальні пре­па­ра­ти три­ва­лий час збе­ріга­ють­ся у ви­мені, во­ни не ви­­во­дять­ся з мо­ло­ком, оскільки ко­ро­ву за­пу­с­ка­ють. Як­що вим'я не под­раз­нюється до­­їльни­ми апа­ра­та­ми, тоді ство­рю­ють­ся умо­ви для віднов­лен­ня ура­же­них тка­нин.
Щоб уник­ну­ти авітамінозів у період су­хо­стою, ко­ро­вам і одер­жа­ним від них те­ля­там уво­дять внутрішньом'язо­во три­вітамін або те­т­равіт по 10-15 мл; три­ра­зо­во з інтер­ва­лом сім-де­сять днів слід та­кож ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в цей період пре­па­ра­ти йо­ду.

Важ­ли­во пра­виль­но
здійсню­ва­ти лі­ку­ван­ня
У період ліку­ван­ня тва­рин у раціоні слід змен­ши­ти со­ко­виті й кон­цен­т­ро­вані кор­ми та заміни­ти їх хо­ро­шим сіном, а влітку - прив'яле­ною тра­вою. Для одер­жан­ня ви­со­ко­го те­ра­пев­тич­но­го ефек­ту ве­ли­ке зна­чен­ня має вибір потрібно­го спо­со­бу ліку­ван­ня й до­ве­ден­ня йо­го до за­вер­шен­ня. Вибір ліку­валь­них за­собів і їхня ефек­тивність за­ле­жать від ба­га­ть­ох фак­торів, в то­му числі від фор­ми і стадії за­паль­но­го про­це­су в геніталіях, а та­кож за­галь­но­го ста­ну тва­рин. Ко­ли підви­щується тем­пе­ра­ту­ри тіла, тоді потрібно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ан­тибіоти­ки й суль­фа­ніламідні пре­па­ра­ти, а та­кож внутріш­ньо­вен­но 20%-ний роз­чин глю­ко­зи і 10%-ний роз­чин хло­ри­с­то­го кальцію (150-200 мл). Ефек­тив­ним ме­то­дом ліку­ван­ня за­паль­них про­цесів у ре­про­дук­тив­них ор­га­нах є та­кож внутріш­ньо­аор­таль­не вве­ден­ня но­во­каїну з ан­тибіо­ти­ка­ми. В че­рев­ну по­рож­ни­ну слід уве­с­ти ге­мо­дез (250 мл, тем­пе­ра­ту­ра роз­чи­ну - 38...39°С).
Для профілак­ти­ки й підви­щен­ня ефек­тив­ності ліку­ван­ня ен­до­ме­т­ритів і сти­му­ляції ре­про­дук­тив­ної функції корів не­обхідно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як ок­ре­мо, так і в ком­плек­сі низ­ку біологічно ак­тив­них пре­па­ратів.
У аг­рофірмі "Київська" до­б­ре за­ре­ко­мен­ду­ва­ло се­бе вве­ден­ня у че­рев­ну по­рож­ни­ну по 20 мл 10%-но­го роз­чи­ну но­во­каїну, три­ра­зо­во в після­ро­до­вий період за ме­то­дом Д. Лог­ви­но­ва. Ви­ко­ри­с­тан­ня 10%-но­го роз­чи­ну но­во­каїну про­яв­ляє ви­ра­же­ний те­ра­пев­тич­ний ефект, особ­ли­во при гос­трих ен­до­ме­т­ри­тах, субінво­люції мат­ки, за­три­манні посліду то­що.
Од­ним з по­ши­ре­них за­хво­рю­вань корів у після­ро­до­вий період є субінво­люція мат­ки - по­ру­шен­ня інво­люції мат­­ки в корів у після­отільний період. За­зви­чай, за­хво­рю­ван­ня клінічно ви­яв­ля­ють на 7-8-й день після­ро­до­во­го періо­ду за та­ки­ми оз­на­ка­ми, як виділен­ня лохій тем­но-чер­во­но­го або ко­рич­не­во­го ко­ль­о­ру.
Профілак­ти­ка по­ля­гає в своєчас­но­му відо­крем­ленні посліду, підшкірно­му вве­денні ок­си­то­ци­ну по 60-80 од. про­тя­гом трьох-чо­ти­рь­ох днів, 0,5%-но­го роз­чи­ну про­зе­ри­ну по 2-3 мл. У мат­ку вво­дять нітро­фу­ра­нові, суль­фаніламідні пре­па­ра­ти, ан­тибіоти­ки в різних поєднан­нях.
Потрібно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти та­кож іхглю­ковіт або 7%-ний роз­чин іхтіолу в дозі 25-30 мл підшкірно, три-чо­ти­ри ра­зи, з інтер­ва­лом у 48 год. Важ­ли­ве зна­чен­ня має вітамінно-міне­раль­на під­го­дів­ля, що­ден­ний ак­тив­ний моціон і по­вноцінна ос­нов­на годівля.
Ча­с­ти­на корів після оте­лен­ня, особ­ли­во ко­ро­ви-первістки, вго­до­ваність яких не відповідає фізіологічній нормі, ма­ють роз­ла­ди ста­те­во­го апа­ра­ту, вна­слі­док чо­го по­до­вжується сервіс-період і погіршується стан відтво­рен­ня ху­до­би. Для поліпшен­ня ста­ну відтво­рен­ня й віднов­лен­ня ре­про­дук­тив­ної функції корів слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тка­нин­ний пре­па­рат по Філа­то­ву ком­плекс­но з 0,5%-ним про­зе­ри­ном на фоні за­галь­ної вітамінізації тва­рин і за­ключ­ної сти­му­ляції сур­фа­го­ном відповідно до схе­ми, яку ми роз­ро­би­ли.
Особ­ливість тка­нин­них пре­па­ратів по­ля­гає в то­му, що во­ни містять ком­плекс біологічно ак­тив­них ре­чо­вин, які підви­щу­ють енер­ге­тич­ний рівень різних фер­ментів і та­ким чи­ном впли­ва­ють на ме­та­болізм. Підви­щу­ють­ся обмін ре­чо­вин і фізіологічні функції в ор­ганізмі. При цьо­му знач­но зро­с­тає йо­го стійкість до різних па­то­логічних чин­ників, пе­ре­дусім мікроб­но­го по­хо­д­жен­ня.
Важ­ли­ве зна­чен­ня в аку­шерській прак­тиці на­ле­жить іхтіолу, який ви­ко­ри­с­то­ву­ють у разі ен­до­ме­т­ритів, субін­во­люції мат­ки та інших за­хво­рю­вань корів. Іхтіол за­сто­со­ву­ють внут­ріш­ньо­м'язо­во - 7%-ний роз­чин на 20-40%-но­му роз­чині глю­ко­зи до­за­ми 10, 15, 20, 25 мл з інтер­ва­лом два-три дні, за­вдя­ки чо­му в тва­рин поліпшується обмін ре­чо­вин і віднов­люється ре­про­дук­тив­на функція.

Щоб не зни­жу­ва­ла­ся
заплідню­ваність
По­ру­шен­ня ве­те­ри­нар­но-санітар­них пра­вил під час штуч­но­го осіменіння тва­рин спри­чи­няє зни­жен­ня заплідне­ності корів, тоб­то пе­ре­гули. Має вплив на заплідненість са­мок і спосіб уве­ден­ня спер­­ми. Од­ним з ефек­тив­них є рек­то-цервікаль­ний спосіб у ділян­ку тіла або рогів мат­ки. Про­стим і ефек­тив­ним за­со­бом знач­но­го поліпшен­ня ре­зуль­татів запліднен­ня са­мок є ма­саж геніталіїв, який здійсню­ють по-різно­му за­­леж­но від фізіологічно­го ста­ну тва­рин. Ко­ро­вам, у яких є атонія мат­ки або гіпо­тонія і во­ни своєчас­но не при­хо­дять в охо­ту, здійсню­ють рек­таль­ний ма­саж мат­ки, ший­ки мат­ки, яй­це­проводів, яєчників про­тя­гом 5 хв, чо­ти­ри-п'ять се­ан­сів з інтер­ва­лом 48 год. Пе­ред осіменінням тре­ба зро­би­ти ко­рот­ко­час­ний ма­саж геніталіїв (окрім яєчників) про­тя­гом 1-1,5 хв, а після осіменіння по­ма­са­жу­ва­ти клітор про­тя­гом 25 с. Такі дії спри­я­ти­муть по­си­лен­ню мо­то­ри­ки мат­ки, про­яв­лен­ню всмок­ту­валь­но­го ефек­ту й про­су­ван­ню сперміїв до яй­це­во­да.
Ко­ро­вам, які пе­ре­гу­лю­ють без­по­се­ред­ньо пе­ред осіменінням тре­ба вво­ди­ти в по­рож­ни­ну мат­ки 2-3 мл ок­си­то­ци­ну й внутрішньом'язо­во 50 мкг сур­фа­го­ну. Ко­ро­вам з при­хо­ва­ни­ми субклінічни­ми ен­до­ме­т­ри­та­ми слід застосовувати ком­плекс ан­тибіо­тиків. Ко­ро­вам-"пе­ре­гуль­щи­цям", у яких кис­ла ре­акція сли­зу (Рh - ниж­че 6,4), потрібно за 30-40 хв до осіменіння оро­си­ти піхву 7%-ним роз­чи­ном глю­ко­зи.

Ос­новні мо­мен­ти
Пе­ред­час­не ви­б­ра­кову­ван­ня корів че­рез за­хво­рю­ван­ня си­с­те­ми ор­ганів ре­про­дукції відбу­вається та­кож унаслідок фізіологічно не­ви­прав­да­них змін тра­диційної годівлі й ут­ри­ман­ня мо­лоч­них корів, особ­ли­во ви­со­ко­про­дук­тив­них. Нез­ба­лан­со­ваність раціонів ма­к­ро- і мікро­е­ле­мен­та­ми, не­ста­ча до­б­ро­якісно­го сіна й со­ко­ви­тих кормів, а та­кож мікроб­ний чин­ник не­га­тив­но впли­ва­ють на про­дук­тивність і стан відтво­рен­ня мо­лоч­ної ху­до­би.
У фор­му­ванні ви­со­ко­про­дук­тив­них і плідних тва­рин з міцною кон­сти­туцією та ви­со­кою стійкістю ор­ганізму про­ти за­хво­рю­вань ве­ли­ке зна­чен­ня має пра­виль­не ви­ро­щу­ван­ня мо­лод­ня­ку. Для ньо­го ма­ють бу­ти ство­рені добрі умо­ви ут­ри­ман­ня й годівлі.
Ви­со­кої якості ви­ко­ри­с­тан­ня ком­плек­су за­ходів для підви­щен­ня ефек­тив­ності відтвор­ної здат­ності ху­до­би і її про­дук­тив­ності, зо­к­ре­ма, мож­на до­сяг­ну­­ти за­вдя­ки ефек­тивному підго­ту­ванню корів до оте­лен­ня, по­вноцінній їхній годівлі, зни­жен­ню за­хво­рю­ва­ності корів то­що.
Ви­со­ка ефек­тивність бу­де після за­сто­су­ван­ня біологічно ак­тив­них пре­па­ратів у разі ма­со­вих пе­ре­гулів корів, зни­ження функціональ­ної ак­тив­ності яєч­ни­ків, за наявності ен­до­ме­т­ри­тів, субін­во­люції мат­ки, за­три­мання посліду то­що. Ви­ко­ри­с­тан­ня біологічно ак­тив­них пре­па­ратів як ок­ре­мо, так і ком­плекс­но під час ліку­ван­ня ре­про­дук­тив­них ор­га­нів за­без­пе­чує ефек­тив­ну ре­ге­не­рацію ен­до­метрію, ско­ро­чує термін ліку­ван­ня і, як наслідок, підви­щує зап­ліднюваність тва­рин.

М. Семенченко,
канд. біол. наук,
Інститут розведення й генетики тварин

Интервью
В последнее время площадь пустынных и непродуктивных земель в мире постоянно растет. Пустыни уже занимают более 17 млн км2 или около 12% всей поверхности суши. Ученые всего мира обеспокоены такой
Олег Вагин более всего примечателен своей открытостью и готовностью делиться секретами выращивания многих растений. В последние годы он полностью сконцентрировался на выращивании голубики, перейдя от выращивания саженцев до закладки... Подробнее

1
0