Спецвозможности
Статьи

Особливості ведення господарської діяльності в коноплярстві

08.05.2014
13187
Особливості ведення господарської діяльності в коноплярстві фото, иллюстрация

 

О. При­ма­ков, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник,
І. Ма­рин­чен­ко, завіду­вач відділу,
О. Ли­си­ця, юри­с­кон­сульт,
Дослідна станція луб’яних куль­тур
Інсти­ту­ту сільсько­го гос­по­дар­ст­ва
Пів­ніч­но­го Схо­ду НА­АН

Су­часні рин­кові умо­ви по­тре­бу­ють но­вих підходів до роз­роб­лен­ня тех­но­логій, які ма­ють вра­хо­ву­ва­ти про­гно­зи що­до по­пи­ту на кон­крет­ний вид ко­ноп­ле­про­дукції. На­пря­ми ви­ко­ри­с­тан­ня ко­но­пель зміню­ють­ся, що, своєю чер­гою, зу­мов­лює по­тре­бу заміни тех­но­ло­гій ви­ро­щу­ван­ня, зби­ран­ня і пе­ре­роб­ки. Крім цьо­го, су­часні тех­но­логії ма­ють бу­ти енер­го­ощад­ни­ми та мак­си­маль­но ме­ханізо­ва­ни­ми.
Але це тільки тех­но­логічна ча­с­ти­на роз­вит­ку га­лузі ко­ноп­ляр­ст­ва (вирощування конопель). За­галь­ний роз­ви­ток га­лузі вирощування конопель знач­ною мірою за­ле­жить від за­ко­но­дав­ст­ва що­до вирощування конопель. Аналізу­ю­чи за­кор­дон­ний досвід у сфері ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель, слід за­зна­чи­ти, що за­ко­но­дав­ча ба­за різних країн світу спря­мо­ва­на на підтрим­ку ви­роб­ни­ка без до­дат­ко­вих охо­рон­них за­ходів, які по­тре­бу­ють знач­них фінан­со­вих ви­т­рат.
Ос­нов­на про­бле­ма дер­жав­но­го за­ко­но­дав­ст­ва що­до ви­ро­щу­ван­ня ко­но­­пель — це прирівню­ван­ня про­мис­ло­вих без­нар­ко­тич­них ко­но­пель до нар­ко­тич­них за­собів. У країнах світу не­нар­ко­тичні ко­ноплі не відно­сять до нар­ко­тич­них за­собів та роз­гля­да­ють як зви­чай­ну сіль­сь­ко­го­с­по­дарсь­ку куль­ту­ру. Так, ми ба­чи­мо, що ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель у різних країнах світу ре­гу­люється ли­ше відпо­від­ним за­ко­ном, який ок­рес­лює за­гальні ви­мо­ги до ви­ро­щу­ван­ня цієї куль­ту­ри. У нашій країні — це низ­ка за­конів, які тор­ка­ють­ся і Міністер­ст­ва охо­ро­ни здо­ров’я, і Міністер­ст­ва внутрішніх справ то­що. Слід за­зна­чи­ти, що ви­мо­ги що­до вмісту ТГК  (тетрогідроканабіноїдів) у ко­ноп­лях у нашій країні одні з най­жорсткіших.
В Ук­раїні ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель ре­гу­люється низ­кою за­ко­но­дав­чих актів, зо­к­ре­ма: За­ко­ном Ук­раїни «Про ліцен­зу­ван­ня пев­них видів гос­по­дарсь­кої діяль­ності»; За­ко­ном Ук­раїни «Про нар­ко­тич­ні за­со­би, пси­хо­тропні ре­чо­ви­ни і пре­кур­со­ри»; «Пе­реліком нар­ко­тич­них за­собів, пси­хо­троп­них ре­чо­вин і пре­кур­сорів» (№ 770), за­твер­д­же­ним по­­­ста­но­вою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 06 трав­ня 2000 р.; «По­ряд­ком про­ва­д­жен­ня діяль­ності, пов’яза­ної з обігом нар­ко­тич­них за­собів, пси­хо­троп­них ре­чо­вин і пре­кур­сорів, та кон­тро­лю за їх обігом», за­твер­д­же­ним по­ста­но­вою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 03 черв­ня 2009 р. № 589; на­ка­зом Міністер­ст­ва охо­ро­ни здо­ров’я Ук­раїни від 02 лю­то­го 2010 р. № 66; «Умо­ва­ми за­побіган­ня роз­кра­дан­ню рос­лин, вклю­че­них до пе­реліку нар­ко­тич­них за­собів, пси­хо­троп­них ре­чо­вин і пре­кур­сорів», за­твер­д­же­ни­ми Кабіне­том Міністрів Ук­раїни від 26 ли­с­то­па­да 2008 р. № 1026. Са­ме той факт, що діяльність із ви­ро­щу­ван­ня сільго­с­прос­лин рег­ла­мен­тується різни­ми міні­стер­ст­ва­ми та відом­ст­ва­ми, й ус­клад­нює діяльність, пов’яза­ну з роз­вит­ком га­лузі ко­ноп­ляр­ст­ва.
Ре­зуль­та­том до­стат­ньо жор­ст­ко­го ук­­раїнсько­го за­ко­но­дав­ст­ва що­до ко­но­п­ляр­ст­ва (вирощування конопель) ста­ли стрімке змен­шен­ня по­сів­них площ рос­ли­ни (рис. 1) та відпо­від­ний за­не­пад га­лузі у ціло­му. Оз­на­ки ос­тан­нь­о­го особ­ли­во помітні у період із 1990 по 2009 р., ко­ли бу­ло прий­ня­то ос­новні за­ко­но­давчі ак­ти, що при­зве­ли до галь­му­ван­ня роз­вит­ку га­лузі.

Технічні коноплі у світі
Сьо­годні технічні ко­ноплі ви­ро­щу­ють у по­над 30 країнах світу. Се­ред них Ки­тай зай­має знач­ну ча­ст­ку рин­ку ви­роб­ництва си­ро­ви­ни та кінце­вої про­дукції. У ціло­му країни Азії кон­тро­лю­ють близь­ко 70–75% за­галь­носвіто­во­го рин­ку. Зви­чай­но, Євро­па завжди бу­ла ва­го­мим грав­цем на рин­ку ко­но­пель (вирощування конопель), од­нак су­марні площі їхньо­го посіву за ос­танні 20 років ста­нов­лять ли­ше близь­ко 15%. На ча­ст­ку Ка­на­ди при­па­да­ють май­же всі посіви ко­но­пель Північно­а­ме­ри­кансь­ко­го кон­ти­нен­ту, але при цьо­му пе­ре­роб­ка про­дукції ко­ноп­ляр­ст­ва та­кож відбу­вається і в ме­жах США. У південній ча­с­тині Аме­ри­ки ліде­ром із ви­роб­ницт­ва та пе­ре­роб­ки ко­но­пель є Чилі.
То як же відбу­вається ре­гу­лю­ван­ня норм що­до ви­ро­щу­ван­ня не­нар­ко­тич­них ко­но­пель у країнах світу?
У Ка­наді, де доз­во­ле­но ліцен­зо­ва­не ви­ро­щу­ван­ня технічних ко­но­пель, діє єди­ний за­кон Ка­на­ди SOR/98-156 «Пра­ви­ла що­до ви­ро­щу­ван­ня про­мис­ло­вих ко­но­пель». У ньо­му за­зна­чається, що сорт ко­но­пель має бу­ти вне­се­но до реєстру сортів рос­лин, доз­во­ле­них до ви­ро­щу­ван­ня в країні, а доз­во­ле­ний вміст ТГК — до 0,3%. У Країнах ЄС для за­реєстро­ва­них до ви­ро­щу­ван­ня сортів ко­но­пель до­пу­с­ти­мий вміст ТКГ — на рівні до 0,2%, що рег­ла­мен­тується по­ста­но­вою Комісії ЄС № 2860/2000.
У Російській Фе­де­рації, як і в інших країнах, обов’яз­ко­ве ліцен­зу­ван­ня ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель, при цьо­му доз­во­ле­ний вміст ТКГ — на рівні до 0,2%. Відно­си­ни між ви­роб­ни­ком технічних ко­но­пель та за­ко­но­дав­ст­вом закріплені у фе­де­раль­но­му за­коні «Про нар­ко­тичні за­со­би та пси­хо­тропні ре­чо­ви­ни».
Ре­зуль­та­том раціональ­но­го за­ко­но­дав­ст­ва що­до га­лузі ко­ноп­ляр­ст­ва у різних країнах світу є до­стат­ня стабі­ль­ність площ посіву ко­но­пель (рис. 2) та ак­тивізація відповідної пе­ре­роб­ної га­лузі.

Нормативно-правові засади сучасного коноплярства в Україні
Ос­нов­ним кро­ком для одер­жан­ня доз­во­лу на ви­ро­щу­ван­ня не­нар­ко­тич­них (технічних) ко­но­пель є от­ри­ман­ня ліцен­зії. Спільна ви­мо­га для всіх зга­да­них ви­ще країн, вклю­ча­ю­чи Ук­раїну, є довідки про від­сут­ність су­ди­мо­с­тей у пер­со­на­лу та до­відки про відсутність у лю­дей, що зай­ма­ють­ся ви­ро­щу­ван­ням ко­но­пель, нар­ко­тич­ної за­леж­ності, а та­кож сві­доцт­во про дер­жав­ну реєстрацію. Обо­в’яз­ко­вою є інфор­мація про ад­ре­си пе­ре­роб­ки про­дукції та її зберіган­ня, стро­ки зберіган­ня та на­пря­ми ре­алізації ви­роб­ле­ної ко­ноп­ле­про­дукції.
Од­ним із невід’ємних до­ку­ментів, які по­винні бу­ти у спеціалізо­ва­но­го гос­по­дар­ст­ва, — це акт ап­ро­бації насінниць­ких посівів. Інспек­ту­ван­ня (ап­ро­бація) насінниць­ких посівів є од­ним із важ­ли­вих етапів дер­жав­но­го кон­тро­лю в на­сін­ництві. Ос­нов­на ме­та ап­ро­бації — виз­на­чи­ти при­датність сор­то­вих і гіб­рид­­них посівів для ви­ко­ри­с­тан­ня на на­сіннєві цілі. Для цьо­го оціню­ють сор­тові якості посівів сільсько­го­с­по­дарсь­ких ку­ль­тур та якість робіт на ділян­ках гібри­ди­зації. Од­но­час­но виз­на­ча­ють засмі­че­ність посівів куль­тур­ни­ми рос­ли­на­ми, насіння яких важ­ко відо­крем­люється, а та­кож ка­ран­тин­ни­ми, злісни­ми й от­руй­ни­ми бур’яна­ми, вста­нов­лю­ють ступінь ура­жен­ня посівів хво­ро­ба­ми та шкідни­ка­ми сільсько­го­с­по­дарсь­ких рос­лин, пе­ревіря­ють до­три­ман­ня гос­по­дар­ст­вом обов’яз­ко­вих пра­вил, які за­без­пе­чу­ють ви­ро­щу­ван­ня ви­со­ко­якісно­го насіння (ор­ганізація та якість робіт, аг­ро­техніка, про­по­лю­ван­ня, про­ри­ван­ня, підго­тов­ка насіннєсхо­вищ то­що). У ко­ноп­лярстві ап­­ро­бацію посівів про­во­дить Дослідна станція луб’яних куль­тур.
До­не­дав­на од­ним із найбільш за­­трат­них із фінан­со­вої точ­ки зо­ру бу­ло оформ­лен­ня до­го­во­ру на охо­ро­ну по­сі­вів, місць зберіган­ня та пе­ре­роб­ки рос­лин ро­ду ко­ноплі. До речі, цей пункт був при­сутній ли­ше в ук­раїнсько­му за­ко­но­давстві. Са­ме то­му 2012 р. став зна­ко­вим для ко­ноп­ля­ної га­лузі, оскільки чле­ни Асоціації «Ук­раїнські технічні ко­ноплі», до скла­ду якої вхо­дить і Дослідна стан­ція луб’яних куль­тур, про­ве­ли ро­бо­ту, ре­зуль­та­том якої ста­ло прий­нят­тя по­ста­но­ви Кабіне­ту Мі­­ністрів Ук­раїни від 22 серп­ня 2012 р. № 800, згідно з якою виз­на­че­но по­нят­тя «технічні ко­ноплі» та з серп­ня то­го са­мо­го ро­ку, за умо­ви до­три­ман­ня лі­­цензійних умов ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель, посіви не підля­га­ють обо­в’яз­ковій охо­роні. Відтоді згідно з чин­ним ук­раїн­ським за­ко­но­дав­ст­вом тех­ніч­ни­ми ко­ноп­­ля­ми вва­жа­ють рос­ли­ни, у яких вміст пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин (те­т­рогідро­­ка­набіноїдів) не пе­ре­ви­щує 0,08%.
Значні ус­клад­нен­ня для діяль­ності ко­ноп­ле­го­с­по­дарств ста­но­вить нор­ма за­ко­ну про оформ­лен­ня доз­во­лу МВС на ви­ко­ри­с­тан­ня об’єктів та приміщень під ко­ноплі, яка відсут­ня в країнах Євро­пи, у Ка­наді та РФ. Але за­вдя­ки Асоціації «Ук­раїнські технічні ко­ноплі» 18 ли­с­то­па­да 2013 р. вне­се­но зміни до на­ка­зу МВС, який рег­ла­мен­тує «Ви­мо­ги до об’єктів та приміщень…», що ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся під час куль­ти­ву­ван­ня не­нар­ко­тич­них ко­но­пель. Зня­то низ­ку адміні­стра­тив­них бар’єрів, пов’яза­них з об­лад­нан­ням і ут­ри­ман­ням складів: об­ме­жен­ня що­до відповідних ха­рак­те­ри­с­тик стін та стель складів, за­сто­со­ву­ва­них для зберіган­ня ко­но­пель; обов’яз­ко­ве об­лад­­нан­ня складів си­с­те­мою охо­рон­ної сиг­налізації, які б бу­ли підклю­чені до пультів цен­т­раль­но­го спо­с­те­ре­жен­ня МВС. До прий­нят­тя та­кої по­прав­ки гос­по­дар­ст­во щорічно змен­шу­ва­ло свій при­бу­ток на су­му до 10 тис. грн.
Для одер­жан­ня доз­во­лу МВС на ви­ро­щу­ван­ня ко­но­пель потрібно по­да­ти знач­ний па­кет до­ку­ментів. Од­ним з ос­нов­них се­ред них є довідка, що підтвер­д­жує факт прид­бан­ня у суб’єктів насін­ництва та роз­сад­ництва, вне­се­них до Дер­жав­но­го реєстру ви­роб­ників насіння і посівно­го ма­теріалу, насіння для куль­ти­ву­ван­ня рос­лин, вклю­че­них до пе­реліку (700–2000 — п) (для ко­но­пель — пер­шої або дру­гої ре­про­дукції). На­ра­зі в Ук­раїні за­без­пе­чи­ти гос­по­дар­ст­ва за­зна­че­ним насінням ко­но­пель мо­же ли­ше Дослідна станція луб’яних куль­тур Ін­сти­ту­ту сільсько­го гос­по­дар­ст­ва Пів­ніч­но­го Схо­ду НА­АН.
Не­суттєвою умо­вою в євро­пейсь­ких країнах є ви­мо­га що­до роз­та­шу­ван­ня по­сівів ко­но­пель (вирощування конопель) віднос­но шля­хо­про­водів дер­жав­но­го спо­лу­чен­ня. До жовт­ня 2013 р. в Ук­раїні бу­ло жор­ст­ке об­ме­жен­ня що­до роз­та­шу­ван­ня посівів ко­­но­пель. Са­ме то­му мож­на вва­жа­ти ще однією га­лу­зе­вою пе­ре­мо­гою ро­бо­ту Асоціації «Ук­раїнські технічні ко­ноплі» сто­сов­но поліпшен­ня за­ко­но­дав­чої ба­­­­­­­зи для ко­но­п­ляр­ст­ва, ре­зуль­та­том якої ста­­­­ла реєст­рація у Міністерстві юс­тиції Ук­раї­ни на­ка­зу МВС Ук­раїни від 28.10.2013 № 1026. У ньо­му йдеть­ся про дозвіл ук­раїн­ським аг­раріям ви­ро­щу­ва­ти технічні ко­ноплі по всій те­ри­торії Ук­раїни.
Із вве­ден­ням у дію на­ка­зу № 1026 від­­­­­­­міняється на­каз МВС № 216 від 15.05.2009, де бу­ли відо­б­ра­жені жорсткі ви­мо­ги, відповідно до яких куль­ти­ву­ван­ня рос­лин ко­но­пель мож­ли­ве ли­ше на те­ри­торіях, відда­ле­них від на­се­ле­них пунктів, доріг та лісів не мен­ше ніж на 1 км. Відстань від посівів до сто­лиці, об­лас­них центрів та дер­жав­но­го кор­до­ну ма­ла бу­ти не мен­ше ніж 3 км. Такі нор­ми знач­но ус­клад­ню­ва­ли ве­ден­ня гос­по­дарсь­кої діяль­ності для за­ко­но­слух­ня­них ви­роб­ників про­дукції ко­но­пель, але від жовт­ня 2013 р. їхня діяльність стає менш об­ме­же­ною.
Та­кож відповідно до ліцензійних умов у гос­по­дарстві обов’яз­ко­во про­во­дять ек­с­перт­ний аналіз вмісту ТГК у фазі цвітіння — по­чато­к дозріван­ня. На від­мі­ну від цьо­го в країнах Євро­пи та РФ про­во­дять виз­на­чен­ня вмісту ТГК у період ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри спе­ціалізо­вані ор­га­ни у будь-який час. Ви­роб­ник має на­да­ти до­ступ до посівів та ви­ко­ну­ва­ти всі ви­мо­ги пе­ревіряль­ників. Вод­но­час гос­по­дар­ст­во та­кож має на­да­ти кон­тро­лю­ю­чим ор­га­нам до­ку­мен­ти, що під­твер­­д­жу­ють місце висіву рос­лин, пло­щу посівів, нор­ми висіван­ня насіння, а та­кож свідоцтва на насіння.
Майбутнє українського коноплярства
Підсу­мо­ву­ю­чи на­ве­де­не, мож­на на­го­ло­си­ти, що для по­даль­шо­го ус­­пішно­го та ефек­тив­но­го роз­вит­ку га­лузі ко­ноп­ляр­ст­ва (вирощування конопель) слід вра­ху­ва­ти досвід за­кор­дон­но­го за­ко­но­дав­ст­ва та йо­го адап­ту­ван­ня до су­час­них ук­раїнських ре­алій. У зв’яз­ку з цим нині вив­ча­ють по­пе­редній про­ект що­до змін у чин­не за­ко­но­дав­ст­во Ук­раїни, де за­кла­де­но де­які зміни, пов’я­зані із до­дат­ко­вим спро­щен­ням оформ­лен­ня ліцензійних доз­волів та умов ви­ро­щу­ван­ня посівів ко­но­пель. Та­ку ро­бо­ту про­ва­дять Асоціація «Ук­раїнські тех­ніч­ні ко­ноплі» та адміністрація Дослід­ної станції луб’яних куль­тур. Уза­галі ро­бо­та що­до зміни нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи в ко­­ноп­лярстві, яку ве­дуть чле­ни Асоціації «Ук­раїнські технічні ко­ноплі» впродовж ос­танніх двох-трьох ро­ків, по­ка­за­ла, що із часів про­го­ло­шен­ня не­за­леж­ності Ук­раїни уряд впер­ше сприяє діяль­ності суб’єктів гос­по­да­рю­ван­ня із ви­роб­ницт­ва ко­но­пель з низь­ким вмістом ТГК або йо­го по­вною відсутністю.
Дер­жавні ор­га­ни вла­ди, без­пе­реч­но, по­винні ста­ти на сто­ро­ну ви­роб­ників не­нар­ко­тич­них ко­но­пель і ра­зом із чле­на­ми Асоціації «Ук­раїнські технічні ко­ноп­лі» при­швид­ши­ти фор­му­ван­ня адек­ват­них за­конів для підтрим­ки га­лузі. Це потрібно, перш за все, для то­го, щоб віт­чиз­ня­не ко­ноп­ляр­ст­во ос­та­точ­но не втра­ти­ло свої і без то­го крихкі по­зиції на світовій арені. При цьо­му слід за­зна­чи­ти, що, по­ки в Ук­раїні відбу­ва­ють­ся ли­ше не­ве­ликі кро­ки на­зустріч вітчиз­ня­но­му ви­роб­ни­ку ко­но­пель, у всьо­му світі стрімко збільшується відсо­ток ко­ноп­ля­но­го ви­роб­ництва.
Російські вчені, зі слів В. І. Іва­но­ва, ди­рек­то­ра Фе­де­раль­ної служ­би РФ із кон­тро­лю за обігом нар­ко­тиків, ви­ве­ли по­над 20 сортів ко­но­пель, які не містять нар­ко­тич­них ре­чо­вин. На цьо­му фоні роз­роб­ки се­лекціонерів Дослідної стан­ції луб’яних куль­тур — не­нар­ко­тичні ви­со­ко­про­дук­тивні сор­ти ко­но­пель — слід по­ши­рю­ва­ти та підтри­му­ва­ти роз­ви­ток га­лузі ко­ноп­ляр­ст­ва (вирощування конопель), а не підда­ва­ти її діяльність постійним об­ме­жен­ням.
У Франції ко­ноплі вва­жа­ють до­стат­ньо рен­та­бель­ною та еко­логічною сіль­сь­ко­го­с­по­дарсь­кою куль­ту­рою. Це по­в’я­за­но не тільки з тим, що її ви­ро­щу­ван­ня мож­ли­ве без за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів, але і з тим, що у про­цесі рос­ту рос­ли­ни зв’язується на­вко­лишній вуг­ле­вод, що знач­но поліпшує еко­логічну си­ту­ацію у регіоні куль­ти­ву­ван­ня та вирощування ко­но­пель. Ба­га­то­век­торність у за­сто­су­ванні рос­ли­ни дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти всі її скла­до­ві, на­да­ю­чи мож­ливість от­ри­му­ва­ти мак­си­маль­ний при­бу­ток від ре­алізації кінце­вої про­дукції. Франція за­без­пе­чує євро­пейсь­кий ри­нок ко­но­пель про­дук­цією на по­над 50%, висіва­ю­чи щороку близь­ко 8–9 тис. га цієї куль­ту­ри. От­же, пер­шою не­обхідністю для ук­раїнсько­го ви­роб­ни­ка ко­но­пель є пе­ре­ви­щен­ня по­каз­ників фран­цузь­ко­го ви­роб­ництва та зай­нят­тя ліди­ру­ю­чих по­зицій у цьо­му сег­менті сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва в Європі. Рин­ком збу­ту мо­жуть ви­с­ту­пи­ти такі країни Євро­пи, як Авст­рія, Бельгія, Угор­щи­на, Італія, країни Балтії, Ру­мунія та інші, які ос­таннім ча­сом постійно на­ро­щу­ють по­туж­ності ви­роб­ництва з пе­ре­роб­ки ко­ноп­ле­си­ро­ви­ни.
Ре­гу­лю­ван­ня ук­раїнської нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи у ко­ноп­лярстві ( вирощування конопель) ста­не по­туж­ним по­штов­хом для роз­вит­ку га­лузі та суміжних пе­ре­роб­них під­приємств. Ство­рен­ня до­дат­ко­вих ро­бо­чих місць дасть змо­гу підви­щи­ти зай­нятість на­се­лен­ня та спри­я­ти­ме за­галь­но­му роз­вит­ку сільсько­го гос­по­дар­ст­ва у країні. З пи­тан­ня­ми що­до ор­ганізації ви­ро­щу­ван­ня та пе­ре­роб­ки технічних ко­но­пель доцільно звер­та­ти­ся до спеціа­ліс­тів Асоціації «Ук­раїнські технічні ко­ноплі» (пре­зи­дент — Олек­сандр Ігна­тюк) та Дослідної станції луб’яних куль­тур (ди­рек­тор — д-р техн. на­ук Рубіль Гіля­зетдінов). Роз­ши­ре­ну інфор­мацію з ак­ту­аль­них пи­тань ко­ноп­ляр­ст­ва мож­на ( вирощування конопель) та­кож от­ри­ма­ти на сай­тах http://tku.org.ua/ та http://ibc-uaas.at.ua/.

 

Интервью
Производители удобрений и аграрии не могут прийти к согласию в вопросе справедливого ценообразования на удобрения отечественного производства. Эта ситуация вызывает беспокойство.  
экспорт
После подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой украинские аграрии получили шанс выйти на канадский рынок. Впрочем, положительный эффект станет ощутимым не сразу.

1
0