Спецможливості
Агрохімія

Як підвищити якість застосування засобів захисту рослин?

18.09.2017
5403
Як підвищити якість застосування засобів захисту рослин? фото, ілюстрація

Пра­виль­ний вибір пре­па­ра­ту — це тільки по­ло­ви­на успіху. Дру­гий важ­ли­вий чин­ник — об­роб­ка пре­па­ра­том у потрібний час, тоб­то в оп­ти­маль­ну фа­зу куль­тур­ної рос­ли­ни, хво­ро­би або шкідни­ка. На­при­клад, мож­ливість кон­тро­лю ли­со­хво­с­та по­льо­во­го різко зни­жується після то­го, як бур’яни про­хо­дять фа­зу дру­го­го справжнь­о­го ли­ст­ка (до цьо­го мо­мен­ту втра­чається в се­ред­нь­о­му 1 ц/га по­тенційно­го вро­жаю пше­ниці).

 

 

 

Вибір оп­ти­маль­но­го роз­пи­лю­ва­ча підви­щує ефек­тивність впли­ву пре­па­ра­ту, на­при­клад, на ли­сохвіст по­льо­вий — від 90 до 99%. Підви­щен­ня ефек­тив­ності на 9% зво­дить до мініму­му по­втор­не про­ро­с­тан­ня бур’яну.

Роз­ви­ток тех­но­логій

Ре­алії су­час­но­го бізне­су такі, що до­во­дить­ся ра­ху­ва­ти кож­ну копійку, яку тре­ба вкла­с­ти, щоб от­ри­ма­ти якіс­­ний уро­жай. Сьо­годні сільгоспви­роб­ни­ки об­роб­ля­ють більші за об­ся­гом площі, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи мен­шу кількість об­при­с­ку­вачів. Про­фесійне вне­сен­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин (ЗЗР) мож­на здійсню­ва­ти на швид­кості 12-14 км/год, але за умо­ви до­три­ман­ня всіх пра­вил, як-от ви­со­та штан­ги об­при­с­ку­ва­ча до цільо­во­го об’єк­­та, швидкість вітру, во­логість повітря, жорсткість во­ди, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну, пра­виль­но підібра­ний роз­пи­лю­вач та йо­го розмір (калібр). За­сто­су­ван­ня од­но­го ти­пу роз­пи­лю­вачів не за­без­пе­чить якісне вне­сен­ня пе­с­ти­цидів, то­му що для кож­но­го їхньо­го ви­ду потрібна виз­на­че­на кількість кра­пель різних розмірів. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи роз­пи­лю­вачі, які про­по­нує ком­панія «Син­ген­та», ви маєте змо­гу пра­цю­ва­ти з нор­ма­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну 100-120 л/га без втра­ти ефек­тив­ності пре­па­ра­ту.

Цільові об’єкти об­роб­ки

Об’єкти об­роб­ки мо­жуть бу­ти найрізно­манітніші: від ґрун­ту до склад­них зла­ко­вих куль­тур з вер­ти­каль­ним ли­с­тям. За­вдан­ня опе­ра­то­ра — за­без­пе­чи­ти мак­си­маль­не по­трап­лян­ня про­дук­ту на цільо­вий об’єкт. Іде­аль­ної точ­ності до­сяг­ти не­мож­ли­во, і вирішаль­не зна­чен­ня має ха­рак­тер роз­поділу фа­ке­ла роз­пи­лу на об­роб­лю­ваній по­верхні. Ре­зуль­та­ти за­ле­жать від та­ких па­ра­метрів роз­пи­лу, як здатність ут­ри­му­ва­ти­ся на цільо­во­му об’єкті (ґрунт, ли­с­ток, шкідник), пло­ща по­крит­тя і роз­поділ на по­верхні цільо­во­го об’єкта. Усі роз­пи­лю­вачі ство­рю­ють спектр кра­пель різних розмірів, але про­порційне співвідно­шен­ня дрібних, се­редніх і ве­ли­ких кра­пель мо­же зміню­ва­ти­ся. Опе­ра­то­ри ма­ють змо­гу ско­ри­с­та­ти­ся цим, щоб адап­ту­ва­ти розмір кра­пель до гу­с­то­ти по­крит­тя та цільо­во­го об’єкта об­роб­ки.

Розмір кра­пель та їхня здатність ут­ри­му­ва­ти­ся на об’єкті

Дрібні краплі кра­ще ут­ри­му­ють­ся на по­верхні рос­лин, ніж ве­ликі, які ча­с­то ско­чу­ють­ся з неї. Пе­ре­ва­га фракції дрібних кра­пель у фа­келі роз­пи­лу потрібна за об­роб­ки та­ких бур’янів, як вівсюг і ли­сохвіст по­льо­вий, а та­кож під час ро­бо­ти у посівах з го­ро­хом. На­томість ве­ликі краплі ду­же до­б­ре підхо­дять для куль­тур, які лег­ко їх ут­ри­му­ють, зо­к­ре­ма для ква­солі й олійних куль­тур. На здатність краплі ут­ри­му­ва­ти­ся на об­роб­лю­ваній по­­­верхні ве­ли­кою мірою впли­ва­ють сур­фак­тан­ти (ад’юван­ти). Зни­жу­ю­чи ди­­намічний по­верх­не­вий на­тяг роз­по­ро­шу­ва­них кра­пель, ці за­со­би мо­жуть ско­ро­ти­ти втра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

Пропорційне співвідношення розміру крапель у факелі розпилу щілинного розпилювача:  А. Великодисперсний розпил, 500 мкм. В. Середньодисперсний розпил, 120–350 мкм. С. Дрібнодисперсний розпил, 120 мкм. Відкладення і проникнення крапель робочого розчину на зернових та культурах, які ростуть вертикально Розмір кра­пель і пло­ща по­крит­тя

За за­да­но­го об­ся­гу ріди­ни змен­шен­ня розміру роз­пи­лю­ва­них ча­с­ти­нок вдвічі при­зво­дить до вось­ми­ра­зо­во­го збільшен­ня кількості кра­пель, при цьо­му пло­ща по­крит­тя пла­с­кої по­верхні ли­ст­ка або ґрун­ту мо­же зро­с­ти вчет­ве­ро. То­му ко­ли цільо­вий об’єкт ма­ло­го розміру, на­при­клад, ли­сохвіст по­льо­вий на стадії по­яви дру­го­го справжнь­о­го ли­ст­ка, шан­си влу­чи­ти в ціль на­ба­га­то зро­с­та­ють за умо­ви роз­пи­лу, який містить ве­ли­ку кількість дрібних кра­пель. За за­да­но­го об­ся­гу ріди­ни ча­ст­ки ма­лих розмірів за­без­пе­чу­ють на­ба­га­то повніше по­крит­тя по­верхні ли­ст­ка. Для про­дуктів си­с­тем­ної дії, зо­к­ре­ма для Ура­ган Фор­те, до­стат­ньо по­трап­лян­ня ли­ше кількох кра­пель з ак­тив­ни­ми інгредієнта­ми, але для кон­такт­них гербіцидів, як-от Рег­лон Су­пер, потрібне по­вне по­крит­тя по­верхні ли­ст­ка Розмір кра­пель і пло­ща по­крит­тя

Розмір кра­пель і роз­поділ

Здатність про­ни­ка­ти все­ре­ди­ну стеб­ло­с­тою — од­на з ос­нов­них умов, з ог­ля­ду на які виз­на­ча­ють па­ра­ме­т­ри об­при­с­ку­ван­ня. Як­що куль­ту­ра ши­ро­ко­ли­с­та, ве­ликі краплі, на­впа­ки, осіда­ють на верхній ча­с­тині ли­ст­ка та не по­трап­ля­ють на нижні яру­си. На­при­клад, для про­ник­нен­ня в стеб­лостій кар­топлі кра­ще ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти дріб­но­ди­с­перс­ний роз­пил, бо дрібні краплі й пе­реміщу­ють­ся в го­ри­зон­тальній пло­щині, й кра­ще про­ни­ка­ють усе­ре­ди­ну крізь ша­ри ли­с­тя. За об­роб­ки зла­ко­вих куль­тур, які рос­туть вер­ти­каль­но, ве­ликі краплі швид­ко про­ни­ка­ють до рівня ниж­нь­о­го ли­с­тя, тоді як дрібні за­ли­ша­ють­ся на­горі. Як пра­ви­ло, при ви­ко­ри­с­танні стан­дарт­них щілин­них роз­пи­лю­вачів на озимій пше­ниці у фазі ВВСН 30/31 (по­ча­ток ви­хо­ду в труб­ку) на цільо­вий об’єкт по­трап­ляє ли­ше по­ло­ви­на всієї роз­пи­лю­ва­ної ріди­ни (за умов не­до­три­ман­ня пра­вил вне­сен­ня ЗЗР). Із роз­вит­ком рос­лин кількість ріди­ни, яка на них ут­ри­мується, мо­же сяг­ну­ти 90% усь­о­го об’єму роз­пи­лу.

Вплив тур­бу­лент­ності

Потік повітря, що йо­го ство­рює об­при­с­ку­вач у русі, не­га­тив­но впли­ває на фа­кел роз­пи­лу. Повітря за­хоп­лює легші краплі та не дає їм по­тра­пи­ти на ли­с­тя рос­лин. Крап­ли­на дрібної дис­персії, проліта­ю­чи 7 м, повністю ви­па­ро­вується (за віднос­ної во­ло­гості повітря 50% та тем­пе­ра­ту­ри по­над 25°С); це при­близ­но 15-20% у фа­келі щілин­но­го роз­пи­лю­ва­ча. Про­бле­му та­кож ус­клад­нює ви­со­ка швидкість пе­ре­мі­щен­ня су­час­них об­при­с­ку­вачів: чим ви­ща швидкість, тим більший ство­рю­ва­ний потік повітря. Че­рез збільшен­ня по­сту­паль­ної швид­кості вдвічі ко­ефі­цієнт тур­бу­лент­ності зро­с­тає вчет­ве­ро. Не­ве­ли­ке збільшен­ня швид­кості пе­ре­­мі­щен­ня має суттєві наслідки, так са­мо як­що порівню­ва­ти з роз­пи­лом за віт­ром і про­ти. Змен­ши­ти зне­сен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну мож­на, збільшу­ю­чи се­­­редній розмір кра­пель та зни­жу­ю­чи ро­бо­чий тиск і швидкість об­роб­ки. Про­те це мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на якості роз­пи­лу й погірши­ти ре­зуль­та­ти об­роб­ки.

Роз­пи­лю­вачі

Роз­пи­лю­вачі — од­на з най­важ­ливіших ча­с­тин об­при­с­ку­ва­ча. Їх слід ре­тель­но очи­ща­ти, ре­гу­ляр­но пе­ре­віря­ти зно­шеність і за по­тре­би заміню­ва­ти. Різни­ця у ви­ли­вах ріди­ни кож­ним роз­пи­лю­ва­чем на штанзі за хви­ли­ну по­вин­на ко­ли­ва­ти­ся в ме­жах ±5% се­ред­нь­о­го зна­чен­ня. На­справді 10-від­­­сот­ко­ва розбіжність уже кри­тич­на і пев­ною мірою зни­жує ефек­тив­ність об­при­с­ку­ван­ня.

Змен­шен­ня ви­т­рат ро­бо­чої ріди­ни

Най­частіше по­тенційний час об­роб­ки втра­чається че­рез під’їзд до за­прав­ни­ка й за­прав­ки об­при­с­ку­ва­ча, то­му істот­не зни­жен­ня об’ємів во­ди ду­же впли­ває на про­дук­тивність і своєчасність вне­сен­ня, а як ре­зуль­тат — на по­каз­ни­ки за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту. Зни­жен­ня ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни з 200 л/га до 100 л/га підви­щує про­дук­тивність на 30%, на­при­клад, це дає змо­гу об­ро­би­ти за день 130 га замість 100 га.

Ви­мо­ги що­до роз­пи­лен­ня для до­схо­до­вих і після­с­хо­до­вих гербіцидів

За до­схо­до­вої об­роб­ки посівів є ли­ше один цільо­вий об’єкт — ґрунт. За­вдан­ня та­ко­го роз­пи­лу — рівномірно роз­поділи­ти ріди­ну по­верх­нею ґрун­ту. Осе­ред­ко­ве про­ро­с­тан­ня бур’янів спри­чи­не­но, як пра­ви­ло, низь­кою якістю об­при­с­ку­ван­ня внаслідок не­пра­виль­но­го ви­бо­ру роз­пи­лю­ва­ча та зне­сен­ня кра­пель. Ви­т­ра­та ро­бо­чої ріди­ни не має істот­но­го впли­ву на ефек­тивність пре­па­ратів, які за­сто­со­ву­ють­ся до сходів куль­ту­ри в су­хих умо­вах, ад­же навіть 1000 л/га еквіва­лентні ли­ше 0,1 мм опадів. Вод­но­час не­ба­жа­не об­при­с­ку­ван­ня ґрун­то­ви­ми пре­па­ра­та­ми в умо­вах за­су­хи, ад­же в та­ких ви­пад­ках потрібна мілка за­роб­ка пре­па­ратів лег­ки­ми бо­ро­на­ми.

Ба­кові суміші

Як пра­ви­ло, до скла­ду пре­па­ра­ту вхо­дять емуль­сифіка­то­ри, зво­ло­жу­вачі, дис­пер­гу­ючі до­дат­ки, згу­щу­вачі, ком­по­нен­ти, які за­побіга­ють за­мер­зан­ню й ут­во­рен­ню піни та за­без­пе­чу­ють відмінне зберіган­ня пре­па­ра­ту про­тя­гом ба­га­ть­ох років. Існує по­тенційний ри­зик за­вда­ти шко­ди посівам, ад­же з кож­ним до­да­ним про­дук­том зро­с­тає вміст сур­фак­тантів, надмірне до­да­ван­ня яких, на­при­клад, збільшує імовірність опіку ли­с­тя гербіци­дом. На­решті, най­по­ши­реніша про­бле­ма — фізич­на не­сумісність. Відо­мо, що мікро­е­ле­мен­ти, зо­к­ре­ма мар­га­нець і магній, мо­жуть за­би­ва­ти фільтри роз­пи­лю­вачів. Якісні рідкі пре­па­ра­тивні фор­ми ство­рю­ють мен­ше про­блем, ніж по­рош­ко­подібні. Не ре­ко­мен­дується при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну з ви­ко­ри­с­тан­ням більше ніж трьох про­дуктів.

По­ря­док змішу­ван­ня пре­па­ра­тив­них форм: во­до­роз­чинні гра­ну­ли > водні емульсії > су­с­пензійні кон­цен­т­ра­ти > кон­цен­т­ра­ти емульсії. Ро­бо­чий роз­чин тре­ба ви­ко­ри­с­та­ти в день при­го­ту­ван­ня!

Вибір ви­со­ти ус­та­нов­ки штан­ги

Оп­ти­маль­на ви­со­та штан­ги для пло­с­ко­фа­кель­них щілин­них роз­пи­лю­вачів з ку­том роз­пи­лу 110° — 50 см над по­верх­нею цільо­во­го об’єкта. Ви­про­бу­ван­ня Silsoe Research Institute по­ка­за­ли, що дрейф кра­пель з фа­ке­ла роз­пи­лу різко зро­с­тає за ви­со­ти штан­ги по­над 70 см. Об­при­с­ку­ван­ня за ви­со­ти штан­ги 1 м різко зни­жує ефек­тивність об­роб­ки й ка­те­го­рич­но не ре­ко­мен­дується.

Сервіс кон­тро­лю якості об­при­с­ку­ван­ня та об­роб­ки насіння ЗЗР сприяє:

Роз­крит­тю по­вно­го по­тенціалу про­дуктів ком­панії «Син­ген­та» за ра­ху­нок ціле­с­пря­мо­ва­но­го по­трап­лян­ня діючої ре­чо­ви­ни на цільові об’єкти.

Підбо­ру роз­пи­лю­вачів для різних видів за­сто­су­ван­ня ЗЗР.

Оп­тимізації нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

Мінімізації зно­су ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

Змен­шен­ню шкідли­во­го впли­ву на до­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще.

Підви­щен­ню при­бут­ко­вості за­хис­них за­ходів че­рез змен­шен­ня ви­т­рат на них.

Кон­тро­лю якості вне­сен­ня пре­па­ратів під час об­при­с­ку­ван­ня (виз­на­чен­ню сту­пе­ня по­крит­тя, щільності й розміру кра­пель, інших по­каз­ників).

Аналізу об­роб­ки насіння шля­хом ви­яв­лен­ня кількості діючої ре­чо­ви­ни про­труй­ни­ка ком­панії «Син­ген­та» на посівно­му ма­теріалі.

 

На­ла­го­д­жен­ня та калібру­ван­ня об­при­с­ку­вачів 

Калібру­ва­ти об­при­с­ку­вачі слід на по­чат­ку се­зо­ну і потім пе­ревіря­ти їх пе­ред кож­ним об­при­с­ку­ван­ням. Для пе­ревірки ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся візу­аль­ний і вимірю­валь­ний ме­то­ди.

КРОК 1

ПЕ­РЕВІРКА ПРА­ЦЕЗ­ДАТ­НОСТІ ОБ­ЛАД­НАН­НЯ

1. На­повніть бак об­при­с­ку­ва­ча во­дою на­по­ло­ви­ну.

2. Ви­беріть швидкість обер­тан­ня дви­гу­на для об­при­с­ку­ван­ня. Відзнач­те ви­б­ра­не чис­ло обертів на та­хо­метрі.

3. Увімкніть на­сос і вста­новіть ро­бо­чий тиск (3 ат­мо­сфе­ри).

4. Пе­ревірте ро­бо­ту всіх роз­пи­лю­вачів, запірних кла­панів, зво­рот­но­го тру­бо­про­во­ду й мішал­ки. Не до­пу­с­ка­ють­ся підтікан­ня, на­ко­пи­чен­ня ріди­ни зі спо­лук, па­т­рубків. Після ви­ми­кан­ня по­дачі ріди­ни на штан­гу та спраць­о­ву­ван­ня відсікачів до­пу­с­кається про­кра­пу­ван­ня з роз­пи­лю­ва­ча не більше 2 мл ріди­ни або 5-6 кра­пель.

5. За ста­ло­го ти­с­ку 3 ат­мо­сфе­ри пе­ревірте за до­по­мо­гою мірних кухлів рівномірність ви­ли­ву че­рез ко­жен роз­пи­лю­вач про­тя­гом 1 хви­ли­ни. Для роз­­­­­пи­лю­вачів з ви­т­ра­тою по­над 2 л/хв. до­стат­ньо 30 сек.

6. Ви­т­ра­та че­рез усі роз­пи­лю­вачі підсу­мо­вується і ділить­ся на кількість роз­пи­лю­вачів. От­ри­ма­не зна­чен­ня бе­реть­ся як се­реднє, роз­пи­лю­вачі, які відхи­ля­ють­ся від ньо­го більше ніж на 5%, ви­б­ра­ко­ву­ють­ся. Роз­пи­лю­вачі з відхи­лен­ням по­над ±5% слід заміни­ти на нові й по­вто­ри­ти пе­ревірку. 

КРОК 2

НА­ЛА­Ш­ТУ­ВАН­НЯ ВИ­Т­РА­ТИ РО­БО­ЧО­ГО РОЗ­ЧИ­НУ

1. Підберіть відповідну пе­ре­да­чу.

2. Виміряй­те фак­тич­ну швидкість об­при­с­ку­ва­ча. Для цьо­го виміряй­те, за який проміжок ча­су об­при­с­ку­вач прой­де по­лем 100 м за ро­бо­чої швид­кості з увімкну­ти­ми на­со­сом і гідро­мішал­кою. Ви­ра­хуй­те фак­тич­ну швидкість за фор­му­лою:

V = 100 х 3,6/t км/год,
де t — час, за який об­при­с­ку­вач прой­де 100 м.

3. Виз­нач­те ши­ри­ну ро­бо­чо­го за­хва­ту штан­ги (L) у ме­т­рах і за кількістю роз­пи­лю­вачів на штанзі (n) штук.

4. Ви­ра­хуй­те фак­тич­ний ви­лив ро­бо­чої ріди­ни (Q, л/га) на гек­тар за фор­му­лою:

Q = 600q x n/LxV л/га,
де q — ви­т­ра­та ріди­ни че­рез один роз­пи­лю­вач, V — фак­тич­на швидкість ру­ху.

5. Як­що от­ри­ма­на ви­т­ра­та ро­бо­чої ріди­ни не відповідає потрібній, її слід ско­ри­гу­ва­ти, збільшив­ши тиск (як­що по­да­ча бу­ла ниж­ча ніж роз­ра­хун­ко­ва) або змен­шив­ши (як­що по­да­ча бу­ла ви­ща ніж роз­ра­хун­ко­ва). Як­що зміна ти­с­ку в прий­нят­них ме­жах не дає ба­­­жа­ної ви­т­ра­ти, слід зміни­ти швидкість або підібра­ти інший розмір роз­пи­лю­вачів. У та­ко­му разі тре­ба ще раз пе­­­ревіри­ти зміни ви­т­ра­ти ро­бо­чої рі­­­ди­ни та пе­ре­ра­ху­ва­ти всі па­ра­ме­т­ри.

Виз­на­чен­ня сту­пе­ня по­крит­тя за до­по­мо­гою во­до­чут­ли­во­го па­пе­ру: Бру­сок 1 — якість по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном після калібру­ван­ня об­при­с­ку­ва­ча. Бру­сок 2 — якість по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном до калібру­ван­ня об­при­с­ку­ва­ча.Як по­ка­зує досвід, навіть гос­по­дар­ст­ва, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють су­часні об­­­при­с­ку­вачі, не завжди сте­жать за якістю вне­сен­ня. Калібру­ва­ти об­при­с­ку­вач тре­ба при­наймні кілька разів про­тя­гом се­зо­ну.

По­каз­ни­ки комп’юте­ра об­при­с­ку­ва­ча та ре­аль­на нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну мо­жуть відрізня­ти­ся. Це свідчить про те, що тре­ба пе­ревіря­ти справність усіх вузлів й аг­ре­гатів об­при­с­ку­ва­ча. Так ста­ло­ся в од­но­му з гос­по­дарств, де фак­тич­на нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну відрізня­ла­ся від за­пла­но­ва­ної на 38%. Тоб­то при за­да­них па­ра­ме­т­рах (швидкість ру­ху, тиск) ро­бо­чо­го роз­чи­ну не ви­с­та­чи­ло б для якісної об­роб­ки посівів, а в разі за­сто­су­ван­ня кон­цен­т­ро­ванішо­го роз­­­­­­чи­ну ви­ни­ка­ла б імовірність про­явів фіто­ток­сич­ності. На ща­с­тя, ка­­­ліб­ру­ван­ня про­ве­ли до об­роб­ки посівів, уник­нув­ши за­вдя­ки цьо­му мож­ли­вих про­блем з ефек­тивністю пре­па­ра­ту.

Щоб по­кра­щи­ти ре­зуль­тат, не­о­бов’яз­ко­во міня­ти роз­пи­лю­вачі, шлан­ги, на­сос. Як пра­ви­ло, до­сить відкаліб­ру­ва­ти об­при­с­ку­вач. Так ви підви­щи­те якість об­роб­ки цільо­во­го об’єкта, а це, своєю чер­гою, по­кра­щить ефект пе­с­ти­цид­ної дії.
Недотримання цих вимог може спричинити втрату половини майбутнього врожаю!

 

О. Людвіновський
менеджер з технології внесення препаратів компанії «Сингента»

Інформація для цитування
Якість застосування засобів захисту рослин/ О. Людвіновський// Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасна техніка для захисту с.-г. культур/ — 2017. — С.- 12-16

Інтерв'ю
FAO не тільки переймається питанням, як нагодувати людство, а й намагається спрогнозувати прийдешнє АПК. Яким буде сільське господарство через 10 років, розповідає експерт FAO, українець Андрій Ярмак.
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та

1
0