Спецможливості
Агрохімія

Як підвищити якість застосування засобів захисту рослин?

18.09.2017
9990
Як підвищити якість застосування засобів захисту рослин? фото, ілюстрація

Пра­виль­ний вибір пре­па­ра­ту — це тільки по­ло­ви­на успіху. Дру­гий важ­ли­вий чин­ник — об­роб­ка пре­па­ра­том у потрібний час, тоб­то в оп­ти­маль­ну фа­зу куль­тур­ної рос­ли­ни, хво­ро­би або шкідни­ка. На­при­клад, мож­ливість кон­тро­лю ли­со­хво­с­та по­льо­во­го різко зни­жується після то­го, як бур’яни про­хо­дять фа­зу дру­го­го справжнь­о­го ли­ст­ка (до цьо­го мо­мен­ту втра­чається в се­ред­нь­о­му 1 ц/га по­тенційно­го вро­жаю пше­ниці).

 

 

 

Вибір оп­ти­маль­но­го роз­пи­лю­ва­ча підви­щує ефек­тивність впли­ву пре­па­ра­ту, на­при­клад, на ли­сохвіст по­льо­вий — від 90 до 99%. Підви­щен­ня ефек­тив­ності на 9% зво­дить до мініму­му по­втор­не про­ро­с­тан­ня бур’яну.

Роз­ви­ток тех­но­логій

Ре­алії су­час­но­го бізне­су такі, що до­во­дить­ся ра­ху­ва­ти кож­ну копійку, яку тре­ба вкла­с­ти, щоб от­ри­ма­ти якіс­­ний уро­жай. Сьо­годні сільгоспви­роб­ни­ки об­роб­ля­ють більші за об­ся­гом площі, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи мен­шу кількість об­при­с­ку­вачів. Про­фесійне вне­сен­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин (ЗЗР) мож­на здійсню­ва­ти на швид­кості 12-14 км/год, але за умо­ви до­три­ман­ня всіх пра­вил, як-от ви­со­та штан­ги об­при­с­ку­ва­ча до цільо­во­го об’єк­­та, швидкість вітру, во­логість повітря, жорсткість во­ди, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну, пра­виль­но підібра­ний роз­пи­лю­вач та йо­го розмір (калібр). За­сто­су­ван­ня од­но­го ти­пу роз­пи­лю­вачів не за­без­пе­чить якісне вне­сен­ня пе­с­ти­цидів, то­му що для кож­но­го їхньо­го ви­ду потрібна виз­на­че­на кількість кра­пель різних розмірів. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи роз­пи­лю­вачі, які про­по­нує ком­панія «Син­ген­та», ви маєте змо­гу пра­цю­ва­ти з нор­ма­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну 100-120 л/га без втра­ти ефек­тив­ності пре­па­ра­ту.

Цільові об’єкти об­роб­ки

Об’єкти об­роб­ки мо­жуть бу­ти найрізно­манітніші: від ґрун­ту до склад­них зла­ко­вих куль­тур з вер­ти­каль­ним ли­с­тям. За­вдан­ня опе­ра­то­ра — за­без­пе­чи­ти мак­си­маль­не по­трап­лян­ня про­дук­ту на цільо­вий об’єкт. Іде­аль­ної точ­ності до­сяг­ти не­мож­ли­во, і вирішаль­не зна­чен­ня має ха­рак­тер роз­поділу фа­ке­ла роз­пи­лу на об­роб­лю­ваній по­верхні. Ре­зуль­та­ти за­ле­жать від та­ких па­ра­метрів роз­пи­лу, як здатність ут­ри­му­ва­ти­ся на цільо­во­му об’єкті (ґрунт, ли­с­ток, шкідник), пло­ща по­крит­тя і роз­поділ на по­верхні цільо­во­го об’єкта. Усі роз­пи­лю­вачі ство­рю­ють спектр кра­пель різних розмірів, але про­порційне співвідно­шен­ня дрібних, се­редніх і ве­ли­ких кра­пель мо­же зміню­ва­ти­ся. Опе­ра­то­ри ма­ють змо­гу ско­ри­с­та­ти­ся цим, щоб адап­ту­ва­ти розмір кра­пель до гу­с­то­ти по­крит­тя та цільо­во­го об’єкта об­роб­ки.

Розмір кра­пель та їхня здатність ут­ри­му­ва­ти­ся на об’єкті

Дрібні краплі кра­ще ут­ри­му­ють­ся на по­верхні рос­лин, ніж ве­ликі, які ча­с­то ско­чу­ють­ся з неї. Пе­ре­ва­га фракції дрібних кра­пель у фа­келі роз­пи­лу потрібна за об­роб­ки та­ких бур’янів, як вівсюг і ли­сохвіст по­льо­вий, а та­кож під час ро­бо­ти у посівах з го­ро­хом. На­томість ве­ликі краплі ду­же до­б­ре підхо­дять для куль­тур, які лег­ко їх ут­ри­му­ють, зо­к­ре­ма для ква­солі й олійних куль­тур. На здатність краплі ут­ри­му­ва­ти­ся на об­роб­лю­ваній по­­­верхні ве­ли­кою мірою впли­ва­ють сур­фак­тан­ти (ад’юван­ти). Зни­жу­ю­чи ди­­намічний по­верх­не­вий на­тяг роз­по­ро­шу­ва­них кра­пель, ці за­со­би мо­жуть ско­ро­ти­ти втра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

Пропорційне співвідношення розміру крапель у факелі розпилу щілинного розпилювача:  А. Великодисперсний розпил, 500 мкм. В. Середньодисперсний розпил, 120–350 мкм. С. Дрібнодисперсний розпил, 120 мкм. Відкладення і проникнення крапель робочого розчину на зернових та культурах, які ростуть вертикально Розмір кра­пель і пло­ща по­крит­тя

За за­да­но­го об­ся­гу ріди­ни змен­шен­ня розміру роз­пи­лю­ва­них ча­с­ти­нок вдвічі при­зво­дить до вось­ми­ра­зо­во­го збільшен­ня кількості кра­пель, при цьо­му пло­ща по­крит­тя пла­с­кої по­верхні ли­ст­ка або ґрун­ту мо­же зро­с­ти вчет­ве­ро. То­му ко­ли цільо­вий об’єкт ма­ло­го розміру, на­при­клад, ли­сохвіст по­льо­вий на стадії по­яви дру­го­го справжнь­о­го ли­ст­ка, шан­си влу­чи­ти в ціль на­ба­га­то зро­с­та­ють за умо­ви роз­пи­лу, який містить ве­ли­ку кількість дрібних кра­пель. За за­да­но­го об­ся­гу ріди­ни ча­ст­ки ма­лих розмірів за­без­пе­чу­ють на­ба­га­то повніше по­крит­тя по­верхні ли­ст­ка. Для про­дуктів си­с­тем­ної дії, зо­к­ре­ма для Ура­ган Фор­те, до­стат­ньо по­трап­лян­ня ли­ше кількох кра­пель з ак­тив­ни­ми інгредієнта­ми, але для кон­такт­них гербіцидів, як-от Рег­лон Су­пер, потрібне по­вне по­крит­тя по­верхні ли­ст­ка Розмір кра­пель і пло­ща по­крит­тя

Розмір кра­пель і роз­поділ

Здатність про­ни­ка­ти все­ре­ди­ну стеб­ло­с­тою — од­на з ос­нов­них умов, з ог­ля­ду на які виз­на­ча­ють па­ра­ме­т­ри об­при­с­ку­ван­ня. Як­що куль­ту­ра ши­ро­ко­ли­с­та, ве­ликі краплі, на­впа­ки, осіда­ють на верхній ча­с­тині ли­ст­ка та не по­трап­ля­ють на нижні яру­си. На­при­клад, для про­ник­нен­ня в стеб­лостій кар­топлі кра­ще ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти дріб­но­ди­с­перс­ний роз­пил, бо дрібні краплі й пе­реміщу­ють­ся в го­ри­зон­тальній пло­щині, й кра­ще про­ни­ка­ють усе­ре­ди­ну крізь ша­ри ли­с­тя. За об­роб­ки зла­ко­вих куль­тур, які рос­туть вер­ти­каль­но, ве­ликі краплі швид­ко про­ни­ка­ють до рівня ниж­нь­о­го ли­с­тя, тоді як дрібні за­ли­ша­ють­ся на­горі. Як пра­ви­ло, при ви­ко­ри­с­танні стан­дарт­них щілин­них роз­пи­лю­вачів на озимій пше­ниці у фазі ВВСН 30/31 (по­ча­ток ви­хо­ду в труб­ку) на цільо­вий об’єкт по­трап­ляє ли­ше по­ло­ви­на всієї роз­пи­лю­ва­ної ріди­ни (за умов не­до­три­ман­ня пра­вил вне­сен­ня ЗЗР). Із роз­вит­ком рос­лин кількість ріди­ни, яка на них ут­ри­мується, мо­же сяг­ну­ти 90% усь­о­го об’єму роз­пи­лу.

Вплив тур­бу­лент­ності

Потік повітря, що йо­го ство­рює об­при­с­ку­вач у русі, не­га­тив­но впли­ває на фа­кел роз­пи­лу. Повітря за­хоп­лює легші краплі та не дає їм по­тра­пи­ти на ли­с­тя рос­лин. Крап­ли­на дрібної дис­персії, проліта­ю­чи 7 м, повністю ви­па­ро­вується (за віднос­ної во­ло­гості повітря 50% та тем­пе­ра­ту­ри по­над 25°С); це при­близ­но 15-20% у фа­келі щілин­но­го роз­пи­лю­ва­ча. Про­бле­му та­кож ус­клад­нює ви­со­ка швидкість пе­ре­мі­щен­ня су­час­них об­при­с­ку­вачів: чим ви­ща швидкість, тим більший ство­рю­ва­ний потік повітря. Че­рез збільшен­ня по­сту­паль­ної швид­кості вдвічі ко­ефі­цієнт тур­бу­лент­ності зро­с­тає вчет­ве­ро. Не­ве­ли­ке збільшен­ня швид­кості пе­ре­­мі­щен­ня має суттєві наслідки, так са­мо як­що порівню­ва­ти з роз­пи­лом за віт­ром і про­ти. Змен­ши­ти зне­сен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну мож­на, збільшу­ю­чи се­­­редній розмір кра­пель та зни­жу­ю­чи ро­бо­чий тиск і швидкість об­роб­ки. Про­те це мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на якості роз­пи­лу й погірши­ти ре­зуль­та­ти об­роб­ки.

Роз­пи­лю­вачі

Роз­пи­лю­вачі — од­на з най­важ­ливіших ча­с­тин об­при­с­ку­ва­ча. Їх слід ре­тель­но очи­ща­ти, ре­гу­ляр­но пе­ре­віря­ти зно­шеність і за по­тре­би заміню­ва­ти. Різни­ця у ви­ли­вах ріди­ни кож­ним роз­пи­лю­ва­чем на штанзі за хви­ли­ну по­вин­на ко­ли­ва­ти­ся в ме­жах ±5% се­ред­нь­о­го зна­чен­ня. На­справді 10-від­­­сот­ко­ва розбіжність уже кри­тич­на і пев­ною мірою зни­жує ефек­тив­ність об­при­с­ку­ван­ня.

Змен­шен­ня ви­т­рат ро­бо­чої ріди­ни

Най­частіше по­тенційний час об­роб­ки втра­чається че­рез під’їзд до за­прав­ни­ка й за­прав­ки об­при­с­ку­ва­ча, то­му істот­не зни­жен­ня об’ємів во­ди ду­же впли­ває на про­дук­тивність і своєчасність вне­сен­ня, а як ре­зуль­тат — на по­каз­ни­ки за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту. Зни­жен­ня ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни з 200 л/га до 100 л/га підви­щує про­дук­тивність на 30%, на­при­клад, це дає змо­гу об­ро­би­ти за день 130 га замість 100 га.

Ви­мо­ги що­до роз­пи­лен­ня для до­схо­до­вих і після­с­хо­до­вих гербіцидів

За до­схо­до­вої об­роб­ки посівів є ли­ше один цільо­вий об’єкт — ґрунт. За­вдан­ня та­ко­го роз­пи­лу — рівномірно роз­поділи­ти ріди­ну по­верх­нею ґрун­ту. Осе­ред­ко­ве про­ро­с­тан­ня бур’янів спри­чи­не­но, як пра­ви­ло, низь­кою якістю об­при­с­ку­ван­ня внаслідок не­пра­виль­но­го ви­бо­ру роз­пи­лю­ва­ча та зне­сен­ня кра­пель. Ви­т­ра­та ро­бо­чої ріди­ни не має істот­но­го впли­ву на ефек­тивність пре­па­ратів, які за­сто­со­ву­ють­ся до сходів куль­ту­ри в су­хих умо­вах, ад­же навіть 1000 л/га еквіва­лентні ли­ше 0,1 мм опадів. Вод­но­час не­ба­жа­не об­при­с­ку­ван­ня ґрун­то­ви­ми пре­па­ра­та­ми в умо­вах за­су­хи, ад­же в та­ких ви­пад­ках потрібна мілка за­роб­ка пре­па­ратів лег­ки­ми бо­ро­на­ми.

Ба­кові суміші

Як пра­ви­ло, до скла­ду пре­па­ра­ту вхо­дять емуль­сифіка­то­ри, зво­ло­жу­вачі, дис­пер­гу­ючі до­дат­ки, згу­щу­вачі, ком­по­нен­ти, які за­побіга­ють за­мер­зан­ню й ут­во­рен­ню піни та за­без­пе­чу­ють відмінне зберіган­ня пре­па­ра­ту про­тя­гом ба­га­ть­ох років. Існує по­тенційний ри­зик за­вда­ти шко­ди посівам, ад­же з кож­ним до­да­ним про­дук­том зро­с­тає вміст сур­фак­тантів, надмірне до­да­ван­ня яких, на­при­клад, збільшує імовірність опіку ли­с­тя гербіци­дом. На­решті, най­по­ши­реніша про­бле­ма — фізич­на не­сумісність. Відо­мо, що мікро­е­ле­мен­ти, зо­к­ре­ма мар­га­нець і магній, мо­жуть за­би­ва­ти фільтри роз­пи­лю­вачів. Якісні рідкі пре­па­ра­тивні фор­ми ство­рю­ють мен­ше про­блем, ніж по­рош­ко­подібні. Не ре­ко­мен­дується при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну з ви­ко­ри­с­тан­ням більше ніж трьох про­дуктів.

По­ря­док змішу­ван­ня пре­па­ра­тив­них форм: во­до­роз­чинні гра­ну­ли > водні емульсії > су­с­пензійні кон­цен­т­ра­ти > кон­цен­т­ра­ти емульсії. Ро­бо­чий роз­чин тре­ба ви­ко­ри­с­та­ти в день при­го­ту­ван­ня!

Вибір ви­со­ти ус­та­нов­ки штан­ги

Оп­ти­маль­на ви­со­та штан­ги для пло­с­ко­фа­кель­них щілин­них роз­пи­лю­вачів з ку­том роз­пи­лу 110° — 50 см над по­верх­нею цільо­во­го об’єкта. Ви­про­бу­ван­ня Silsoe Research Institute по­ка­за­ли, що дрейф кра­пель з фа­ке­ла роз­пи­лу різко зро­с­тає за ви­со­ти штан­ги по­над 70 см. Об­при­с­ку­ван­ня за ви­со­ти штан­ги 1 м різко зни­жує ефек­тивність об­роб­ки й ка­те­го­рич­но не ре­ко­мен­дується.

Сервіс кон­тро­лю якості об­при­с­ку­ван­ня та об­роб­ки насіння ЗЗР сприяє:

Роз­крит­тю по­вно­го по­тенціалу про­дуктів ком­панії «Син­ген­та» за ра­ху­нок ціле­с­пря­мо­ва­но­го по­трап­лян­ня діючої ре­чо­ви­ни на цільові об’єкти.

Підбо­ру роз­пи­лю­вачів для різних видів за­сто­су­ван­ня ЗЗР.

Оп­тимізації нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

Мінімізації зно­су ро­бо­чо­го роз­чи­ну.

Змен­шен­ню шкідли­во­го впли­ву на до­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще.

Підви­щен­ню при­бут­ко­вості за­хис­них за­ходів че­рез змен­шен­ня ви­т­рат на них.

Кон­тро­лю якості вне­сен­ня пре­па­ратів під час об­при­с­ку­ван­ня (виз­на­чен­ню сту­пе­ня по­крит­тя, щільності й розміру кра­пель, інших по­каз­ників).

Аналізу об­роб­ки насіння шля­хом ви­яв­лен­ня кількості діючої ре­чо­ви­ни про­труй­ни­ка ком­панії «Син­ген­та» на посівно­му ма­теріалі.

 

На­ла­го­д­жен­ня та калібру­ван­ня об­при­с­ку­вачів 

Калібру­ва­ти об­при­с­ку­вачі слід на по­чат­ку се­зо­ну і потім пе­ревіря­ти їх пе­ред кож­ним об­при­с­ку­ван­ням. Для пе­ревірки ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся візу­аль­ний і вимірю­валь­ний ме­то­ди.

КРОК 1

ПЕ­РЕВІРКА ПРА­ЦЕЗ­ДАТ­НОСТІ ОБ­ЛАД­НАН­НЯ

1. На­повніть бак об­при­с­ку­ва­ча во­дою на­по­ло­ви­ну.

2. Ви­беріть швидкість обер­тан­ня дви­гу­на для об­при­с­ку­ван­ня. Відзнач­те ви­б­ра­не чис­ло обертів на та­хо­метрі.

3. Увімкніть на­сос і вста­новіть ро­бо­чий тиск (3 ат­мо­сфе­ри).

4. Пе­ревірте ро­бо­ту всіх роз­пи­лю­вачів, запірних кла­панів, зво­рот­но­го тру­бо­про­во­ду й мішал­ки. Не до­пу­с­ка­ють­ся підтікан­ня, на­ко­пи­чен­ня ріди­ни зі спо­лук, па­т­рубків. Після ви­ми­кан­ня по­дачі ріди­ни на штан­гу та спраць­о­ву­ван­ня відсікачів до­пу­с­кається про­кра­пу­ван­ня з роз­пи­лю­ва­ча не більше 2 мл ріди­ни або 5-6 кра­пель.

5. За ста­ло­го ти­с­ку 3 ат­мо­сфе­ри пе­ревірте за до­по­мо­гою мірних кухлів рівномірність ви­ли­ву че­рез ко­жен роз­пи­лю­вач про­тя­гом 1 хви­ли­ни. Для роз­­­­­пи­лю­вачів з ви­т­ра­тою по­над 2 л/хв. до­стат­ньо 30 сек.

6. Ви­т­ра­та че­рез усі роз­пи­лю­вачі підсу­мо­вується і ділить­ся на кількість роз­пи­лю­вачів. От­ри­ма­не зна­чен­ня бе­реть­ся як се­реднє, роз­пи­лю­вачі, які відхи­ля­ють­ся від ньо­го більше ніж на 5%, ви­б­ра­ко­ву­ють­ся. Роз­пи­лю­вачі з відхи­лен­ням по­над ±5% слід заміни­ти на нові й по­вто­ри­ти пе­ревірку. 

КРОК 2

НА­ЛА­Ш­ТУ­ВАН­НЯ ВИ­Т­РА­ТИ РО­БО­ЧО­ГО РОЗ­ЧИ­НУ

1. Підберіть відповідну пе­ре­да­чу.

2. Виміряй­те фак­тич­ну швидкість об­при­с­ку­ва­ча. Для цьо­го виміряй­те, за який проміжок ча­су об­при­с­ку­вач прой­де по­лем 100 м за ро­бо­чої швид­кості з увімкну­ти­ми на­со­сом і гідро­мішал­кою. Ви­ра­хуй­те фак­тич­ну швидкість за фор­му­лою:

V = 100 х 3,6/t км/год,
де t — час, за який об­при­с­ку­вач прой­де 100 м.

3. Виз­нач­те ши­ри­ну ро­бо­чо­го за­хва­ту штан­ги (L) у ме­т­рах і за кількістю роз­пи­лю­вачів на штанзі (n) штук.

4. Ви­ра­хуй­те фак­тич­ний ви­лив ро­бо­чої ріди­ни (Q, л/га) на гек­тар за фор­му­лою:

Q = 600q x n/LxV л/га,
де q — ви­т­ра­та ріди­ни че­рез один роз­пи­лю­вач, V — фак­тич­на швидкість ру­ху.

5. Як­що от­ри­ма­на ви­т­ра­та ро­бо­чої ріди­ни не відповідає потрібній, її слід ско­ри­гу­ва­ти, збільшив­ши тиск (як­що по­да­ча бу­ла ниж­ча ніж роз­ра­хун­ко­ва) або змен­шив­ши (як­що по­да­ча бу­ла ви­ща ніж роз­ра­хун­ко­ва). Як­що зміна ти­с­ку в прий­нят­них ме­жах не дає ба­­­жа­ної ви­т­ра­ти, слід зміни­ти швидкість або підібра­ти інший розмір роз­пи­лю­вачів. У та­ко­му разі тре­ба ще раз пе­­­ревіри­ти зміни ви­т­ра­ти ро­бо­чої рі­­­ди­ни та пе­ре­ра­ху­ва­ти всі па­ра­ме­т­ри.

Виз­на­чен­ня сту­пе­ня по­крит­тя за до­по­мо­гою во­до­чут­ли­во­го па­пе­ру: Бру­сок 1 — якість по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном після калібру­ван­ня об­при­с­ку­ва­ча. Бру­сок 2 — якість по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном до калібру­ван­ня об­при­с­ку­ва­ча.Як по­ка­зує досвід, навіть гос­по­дар­ст­ва, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють су­часні об­­­при­с­ку­вачі, не завжди сте­жать за якістю вне­сен­ня. Калібру­ва­ти об­при­с­ку­вач тре­ба при­наймні кілька разів про­тя­гом се­зо­ну.

По­каз­ни­ки комп’юте­ра об­при­с­ку­ва­ча та ре­аль­на нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну мо­жуть відрізня­ти­ся. Це свідчить про те, що тре­ба пе­ревіря­ти справність усіх вузлів й аг­ре­гатів об­при­с­ку­ва­ча. Так ста­ло­ся в од­но­му з гос­по­дарств, де фак­тич­на нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну відрізня­ла­ся від за­пла­но­ва­ної на 38%. Тоб­то при за­да­них па­ра­ме­т­рах (швидкість ру­ху, тиск) ро­бо­чо­го роз­чи­ну не ви­с­та­чи­ло б для якісної об­роб­ки посівів, а в разі за­сто­су­ван­ня кон­цен­т­ро­ванішо­го роз­­­­­­чи­ну ви­ни­ка­ла б імовірність про­явів фіто­ток­сич­ності. На ща­с­тя, ка­­­ліб­ру­ван­ня про­ве­ли до об­роб­ки посівів, уник­нув­ши за­вдя­ки цьо­му мож­ли­вих про­блем з ефек­тивністю пре­па­ра­ту.

Щоб по­кра­щи­ти ре­зуль­тат, не­о­бов’яз­ко­во міня­ти роз­пи­лю­вачі, шлан­ги, на­сос. Як пра­ви­ло, до­сить відкаліб­ру­ва­ти об­при­с­ку­вач. Так ви підви­щи­те якість об­роб­ки цільо­во­го об’єкта, а це, своєю чер­гою, по­кра­щить ефект пе­с­ти­цид­ної дії.
Недотримання цих вимог може спричинити втрату половини майбутнього врожаю!

 

О. Людвіновський
менеджер з технології внесення препаратів компанії «Сингента»

Інформація для цитування
Якість застосування засобів захисту рослин/ О. Людвіновський// Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасна техніка для захисту с.-г. культур/ — 2017. — С.- 12-16

Інтерв'ю
Corteva Agriscience щорічно інвестує в наукові розробки близько 1 млрд доларів США. Компанія працює в понад 140 країнах світу, маючи майже 100 виробничих комплексів та понад 150 науково-дослідницьких центрів. В Україні Corteva виробляє... Подробнее
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 

1
0