Спецможливості
Новини

Роз­ви­ток аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні

03.10.2011
905
Роз­ви­ток аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні фото, ілюстрація

Си­ту­ація на вітчиз­ня­но­му аг­ро­ст­ра­хо­во­му рин­ку по­точ­но­го ро­ку де­що по­ліпши­ла­ся, хо­ча й до­те­пер за­ли­шається не­про­стою. Та­ко­го вис­нов­ку дійшли ек­с­пер­ти Про­ек­ту  Міжна­род­ної фінан­со­вої кор­по­рації (IFC) "Роз­ви­ток аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні", які 21 ве­рес­ня у Києві пре­зен­ту­ва­ли ре­зуль­та­ти сво­го дослід­жен­­ня.

Си­ту­ація на вітчиз­ня­но­му аг­ро­ст­ра­хо­во­му рин­ку по­точ­но­го ро­ку де­що по­ліпши­ла­ся, хо­ча й до­те­пер за­ли­шається не­про­стою. Та­ко­го вис­нов­ку дійшли ек­с­пер­ти Про­ек­ту  Міжна­род­ної фінан­со­вої кор­по­рації (IFC) "Роз­ви­ток аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні", які 21 ве­рес­ня у Києві пре­зен­ту­ва­ли ре­зуль­та­ти сво­го дослід­жен­­ня.

Досліджен­ня ста­ну ук­раїнсько­го рин­ку стра­ху­ван­ня аг­рар­них ри­зиків Про­ект IFC про­во­дить щопівро­ку. Цьо­го ра­зу об­сте­жен­ня сто­су­ва­ло­ся стра­хо­вої діяль­ності рин­ку в 2011 ан­дер­рай­тин­го­во­му се­зоні. Він охоп­лює два періоди: осінь-зи­ма'2010/2011 та вес­на-літо'2011. Із по­над чо­ти­рь­ох­сот стра­хо­вих ком­паній, які пра­цю­ють на вітчиз­ня­но­му стра­хо­во­му рин­ку, ли­ше 15 за­яви­ли про те, що на­да­ють по­слу­ги з аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня.
За ре­зуль­та­та­ми стра­ху­ван­ня ози­мих зер­но­вих куль­тур, во­се­ни 2010 ро­ку бу­ло ук­ла­де­но 716 до­го­ворів та за­ст­ра­хо­ва­но 225,3 тис. га. Стра­ху­ван­ня ко­ш­ту­ва­ло аг­раріям від 70 до 150 грн за ко­жен гек­тар.
За підсум­ками 2010 року за 132 до­го­во­ра­ми бу­ли за­яв­лені збит­ки. Стра­хо­ви­ки відшко­ду­ва­ли аг­раріям 19,2 млн грн. Ри­нок про­порційно роз­поділив­ся між про­відни­ми грав­ця­ми. Так, ком­панія "Оран­та" на­да­ла відшко­ду­ван­ня у розмірі 34% за­галь­них ви­плат по рин­ку Ук­раїни, "Уніка" - 20,8, "Провідна" - 9,5, ТАС - 7,4, УАСК - 6,6, PZU - 5,1%.
  На­весні 2011 ро­ку бу­ло підпи­са­но май­же 2000 до­го­ворів стра­ху­ван­ня. Це пе­ре­ви­щи­ло по­каз­ник ми­ну­ло­го ро­ку більш ніж удвічі. Су­ма зібра­них премій уп­ро­довж вес­ни-літа ста­но­ви­ла 106,3 млн грн. За­га­лом у цей період бу­ло за­ст­ра­хо­ва­но 544,2 тис. гек­тарів.
Се­ред ком­паній, які ук­ла­ли най­біль­ше до­го­ворів з аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня на­весні 2011 ро­ку, - "Провідна" (43,9%), Ук­раїн­сь­ка аг­рар­на стра­хо­ва­на ком­панія (23,8%), "Брокбізнес" (15,7%). Во­ни лі­ди­ру­ють і за су­мою зібра­них премій: Ук­раїнська аг­рар­на стра­хо­ва ком­панія - 42,5%, "Провідна" - 30,6, "Брокбізнес" - 14,1%.
Такі ре­зуль­та­ти ста­ли мож­ли­ви­ми за­вдя­ки по­си­лен­ню ак­тивізації діяль­нос­ті стра­хо­вих ком­паній, оскільки, по­при еко­номічну кри­зу по­пе­редніх років, аг­рар­ний сек­тор зумів не тільки ви­сто­я­ти, але й на­ро­с­ти­ти об­ся­ги сво­го ви­роб­ництва. І з ог­ля­ду на це він став при­ваб­ливішим для стра­хо­во­го рин­ку.
  Під час прес-кон­фе­ренції за­ступ­ник го­ло­ви Со­ю­зу сільсько­го­с­по­дарсь­ких об­слу­го­ву­ю­чих ко­о­пе­ра­тивів Ук­раїни Віталій Львов навів при­клад із влас­ної прак­ти­ки. Річ у тім, що він та­кож очо­лює фер­мерсь­ке гос­по­дар­ст­во на Хар­ківщині і торік не за­ст­ра­ху­вав свої посіви. Як на­слідок, за­галь­на втра­та, якої він за­знав, сяг­ну­ла 4,5 млн грн. Зо­к­ре­ма, з 800 га сільго­с­пугідь зер­нові вда­ло­ся зібра­ти ли­ше на 150 гек­та­рах.
За сло­ва­ми Віталія Льво­ва, ми­ну­ло­го ро­ку Харківська об­ласть уза­галі "про­ва­ли­ла­ся": во­на зібра­ла ли­шень 498 тис. т зер­на, а цьо­го ро­ку - по­над 2 млн т. "На­вчені ми­ну­лим ро­ком, фер­ме­ри те­пер стра­ху­ва­ти­муть свої посіви", - за­зна­чив Віталій Львов.
"Відміна мо­ра­торію на про­даж зе­­мель сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го при­зна­чен­ня є істо­рич­ною подією, яка виз­на­чить по­даль­шу до­лю ук­раїнсько­го аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су", - на­го­ло­сив керівник Про­ек­ту IFC Гарі Ро­ше. На йо­го пе­ре­ко­нан­ня, нові підхо­ди у зе­мель­ній ре­формі по­си­лять інте­рес сільгосп­ви­роб­ників до аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня.
Гарі Ро­ше підкрес­лив: як­що Ук­раїна хо­че ба­чи­ти май­бутнє за фер­мерсь­ки­ми гос­по­дар­ст­ва­ми, то має за­без­пе­чи­ти їм до­ступ до банківських ре­сурсів. Такі мож­ли­вості вже ство­рю­ють­ся. Зо­к­ре­ма, за­про­ва­д­жується прак­ти­ка на­дан­ня бан­ківських по­зик під за­ста­ву май­бут­нь­о­го вро­жаю.
Гарі Ро­ше по­зи­тив­но ста­вить­ся до та­кої стра­хо­вої но­вації. Він за­зна­чив, що подібні схе­ми ак­тив­но пра­цю­ють в ін­ших країнах, де аг­ро­ст­ра­ху­ван­ню на­да­ють ве­ли­ко­го зна­чен­ня. По­зи­тив та­кож у то­му, що аг­ро­ст­ра­хо­вий ри­нок по­си­люєть­ся ре­сур­сни­ми мож­ли­во­с­тя­ми банківських ус­та­нов.
Ак­тив­но­му роз­вит­ку аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні та­кож сприяє за­про­ва­д­жен­ня стан­дарт­них стра­хо­вих про­дуктів. Їхньою роз­роб­кою ось уже про­тя­гом кіль­кох років поспіль зай­мається Про­ект IFC. За цей час він за­про­по­ну­вав рин­­кові стра­хові про­дук­ти для дев'яти стра­тегічних сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­­тур.
  Під час прес-кон­фе­ренції відбу­ла­ся пре­зен­тація двох но­вих стан­дарт­них стра­хо­вих про­дуктів для ози­мих куль­тур: стра­ху­ван­ня май­бут­нь­о­го вро­жаю або посівів від ри­зиків, які мо­жуть спіт­ка­ти аг­раріїв у період аж до 20 квітня.
Нові стра­хові про­дук­ти пе­ред­ба­ча­ють мож­ливість стра­ху­ван­ня або по­вно­го цик­лу ви­роб­ництва, або на певні пе­ріоди: осінньо-зи­мо­вий і вес­ня­но-літній. Стра­хові про­дук­ти не пе­ред­ба­ча­ють фран­ши­зи і по­тре­бу­ють мінімаль­но­го па­ке­та до­ку­ментів. До то­го ж, сільгосп­ви­роб­ни­ки самі виз­на­ча­ють термін стра­ху­ван­ня за ци­ми про­дук­та­ми, рівень по­крит­тя, опціон ціни.

Ми­ко­ла Луговий,
Національ­ний прес-клуб
"Ук­раїнська пер­спек­ти­ва"

Інтерв'ю
Марія Махновець (ліворуч), експерт з органічного трейдингу, на виставці BIOFACH, Нюрнберг, Німеччина, разом з експертами аграрного ринку - André Pilling та Марією Дідух (проект "Agritrade Ukraine")
Україна посідає 10 місце в світі з виробництва органічних зернобобових культур, по олійним та зерновим знаходиться на 6-й позиції. Основні напрямки експорту - Нідерланди, Німеччина, Великобританія,
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як

1
0