Спецможливості
Агрохімія

Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тех­но­логії Clearfield®

06.04.2017
15736
Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тех­но­логії Clearfield® фото, ілюстрація

Си­с­те­ма Clearfield® є од­ним із інно­ваційних на­прямів у га­лузі ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. У пе­ре­кладі з англійської мо­ви Clearfield оз­на­чає «чи­с­те по­ле». Ви­ник­нен­ню цієї си­с­те­ми слід за­вдя­чу­ва­ти ви­пад­ку, який, за­вдя­ки на­уко­во­му підхо­ду до вив­чен­ня си­ту­ації, що скла­ла­ся, спри­яв про­гре­сив­но­му рішен­ню. 

 

Так, 1996 ро­ку в США на­уковці Кан­зась­ко­го універ­си­те­ту в посівах сої, об­роб­ле­них гер­бі­ци­дом на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни іма­запір (на­ле­жить до кла­су іміда­золінонів, ско­ро­че­но — IMI), поміти­ли, що рос­ли­ни ди­ко­го со­няш­ни­ку ви­жи­ли після об­при­с­ку­ван­ня цим гербіци­дом. Насіння цих рос­лин ста­ло дже­ре­лом но­во­го вихідно­го ма­теріалу для се­лекції гібридів со­няш­ни­ку, стійких до ІМІ-гербіцидів. Під час на­ступ­но­го ета­пу се­лекції вчені відібра­ли з цьо­го вихідно­го ма­теріалу найстійкіші до гербіцидів IMI-гру­пи з д. р. іма­запір та іма­за­мокс. Рос­ли­ни со­няш­ни­ку об­при­с­ку­ва­ли IMI-гербіци­да­ми, збіль­шу­ю­чи нор­му, що в кінце­во­му ре­зуль­таті да­ло змо­гу ви­о­кре­ми­ти най­кращі рос­ли­ни — до­норів цієї оз­на­ки. Після цьо­го у ре­зуль­таті про­ве­ден­ня по­во­рот­них схре­щу­вань (бек­кросів) се­лекціонер Д. Міллер пе­ре­дав оз­на­ку стійкості фор­мам со­няш­ни­ку, які малі най­кращі вла­с­ти­вості куль­ту­ри.

За­вдя­ки цьо­му на­уко­во­му відкрит­тю, відбув­ся ве­ли­кий про­грес у се­лекції со­няш­ни­ку, який дав змо­гу ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти бур’яни, по­чи­на­ю­чи з по­чат­ко­вих фаз ор­га­но­ге­не­зу со­няш­ни­ку, що особ­ли­во важ­ли­во під час йо­го ви­ро­щу­ван­ня за тех­но­логією ноу-тілл. На­разі вихідний ма­теріал со­няш­ни­ку, що містить ге­ни IMI-стійкості ви­ко­ри­с­то­ву­ють провідні се­лекційні ком­панії (Syngenta, Limagrain, Euralis, RAGT, Maisadour та інші) для ство­рен­ня своїх гібридів со­няш­ни­ку, стійких до гербіци­ду Євро-Лайтнінг®. Стійкі гібри­ди со­няш­ни­ку, які куль­ти­ву­ють за впро­ва­д­жен­ня си­с­те­ми зем­ле­роб­ст­ва Clearfield®, ви­ве­дені ме­то­дом тра­диційної се­лекції. Гібри­ди со­няш­ни­ку, стійкі до гербіцидів ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield®, не є про­дук­том ген­ної інже­нерії.

У посівах со­няш­ни­ку си­с­те­му Clearfield® упер­ше за­сто­су­ва­ли 2003 ро­ку в США та Ту­реч­чині, а ос­танніми ро­ка­ми во­на знач­но по­ши­ри­ла­ся світом. Си­с­те­ма Clearfield® ба­зується на вне­сенні гербіци­ду Євро-Лайтнінг® у посівах ви­со­ко­в­ро­жай­них гібридів со­няш­ни­ку. Пре­па­рат ре­ко­мен­до­ва­но вно­си­ти після сходів куль­ту­ри, йо­го по­зи­тив­ною ха­рак­те­ри­с­ти­кою є гнучкі терміни вне­сен­ня (як пра­ви­ло, у фазі ор­га­но­ге­не­зу чо­ти­ри справжні ли­ст­ки рос­лин со­няш­ни­ку) з нор­мою ви­т­ра­ти 1,0–1,2 л/га. Вра­хо­ву­ю­чи, що гербіцид Євро-Лайтнінг® скла­дається з двох діючих ре­чо­вин кла­су іміда­золінонів, він за­без­пе­чує кон­троль ши­ро­ко­го спе­к­т­ра бур’янів. 

Гербіцид Євро-Лайтнінг®, поєдну­ю­чи у своєму складі дві діючі ре­чо­ви­ни — іма­запір, 15 г/л, та іма­за­мокс, 33 г/л, — ефек­тив­но об­ме­жує чи­сель­ність більшості бур’янів, по­ши­ре­них у всіх регіонах, у то­му числі про­блем­них, та­ких як ам­б­розія, не­тре­ба зви­чай­на, осо­ти, підма­рен­ник, ка­нат­ник, ло­бо­да біла. Слід ок­ре­мо відзна­чи­ти ефек­тивність кон­тро­лю вовчка со­няш­ни­ко­во­го — над­зви­чай­но шкідли­во­го па­ра­зи­та в посівах со­няш­ни­ку. Для ре­зуль­та­тив­но­го кон­тро­лю ве­ли­кої кількості зла­ко­вих ба­га­торічних бур’я­нів, а та­кож вовчка со­няш­ни­ко­во­го й ам­б­розії по­ли­но­ли­с­тої нор­му ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту доцільно збільшу­ва­ти до 1,2 л/га. Не­доліком цієї ви­роб­ни­чої си­с­те­ми за­ли­шається об­ме­жен­ня в сівозміні для на­ступ­них куль­тур.

Пре­па­рат за­без­пе­чує си­с­тем­ну й ґрун­то­ву дії у посівах куль­ту­ри на се­ге­таль­ну рос­линність. За­вдя­ки си­с­темній дії пре­па­рат про­ни­кає в рос­ли­ни бур’янів як че­рез ли­с­тя, так і коріння. По­трап­ля­ю­чи на по­верх­ню ґрун­ту, гербіцид ство­рює на ньо­му за­хис­ний ек­ран. Після вне­сен­ня пре­па­ра­ту не ре­ко­мен­дується за­сто­со­ву­ва­ти ме­ха­ніч­ний об­робіток міжрядь, щоб не по­ру­шу­ва­ти за­хис­ну плівку та не змен­шу­ва­ти ефек­тивність дії гербіци­ду.

Тех­но­логію ви­ро­щу­ван­ня сіль­­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур Clearfield® мож­на за­сто­со­ву­ва­ти під час кла­сич­но­го, міні-тілл, ноу-тілл або стрип-тілл об­робітків ґрун­ту. 

Євро-Лайтнінг® ре­ко­мен­ду­ють уно­­­си­ти у по­чат­кові фа­зи роз­вит­ку зла­­­ко­вих і дво­доль­них бур’янів (вод­но­час цей захід зни­щує і бур’яни, що про­ро­с­та­ють). Об­при­с­ку­ван­ня потрібно про­во­ди­ти тільки на­зем­ним спо­со­бом. Вра­хо­ву­ю­чи, що це ви­со­ко­тех­но­логічний пре­па­рат, ре­ко­мен­до­ва­но за­без­пе­чу­ва­ти йо­го рівномірне вне­сен­ня всією пло­щею по­ля. Під час об­при­с­ку­ван­ня не слід до­пу­с­ка­ти пе­ре­крит­тів! За­прав­ля­ти об­при­с­ку­вач потрібно тільки за ме­жа­ми по­ля за­для уник­нен­ня про­ли­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на ґрунт, то­му що на цьо­му місці до­сить дов­го нічо­го не рос­ти­ме. 

Рис. 2. Рослина звичайного соняшнику після обробки Євро-Лайтнінгом® (зліва) і рослина СL-стійкого соняшнику (праворуч)Рег­ла­мен­том за­сто­су­ван­ня Євро-Лайтнінгу® пе­ред­ба­че­но, що нор­ма ви­т­ра­ти во­ди для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти не менш як 200–400 л/га. Та­кож ви­т­ра­ту во­ди збільшу­ють за на­яв­ності на по­верхні по­ля рос­лин­них ре­ш­ток або в разі підви­ще­ної гу­с­то­ти сто­ян­ня рос­лин. За тех­но­логії ноу-тілл ви­т­ра­та ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти не менш ніж 250 л/га. Роз­пи­лю­ва­ти ре­ко­мен­до­ва­но круп­но­кра­пель­но. За вне­сен­ня пре­па­ра­ту у фазі ор­га­но­ге­не­зу куль­ту­ри шість-вісім справжніх листків нор­ма за­сто­су­ван­ня має ста­но­ви­ти 1,2 л/га, оскільки в цей час бур’яни бу­дуть пе­ре­рос­ли­ми.

З ура­ху­ван­ням ви­со­ко­тех­но­ло­гіч­ності пре­па­ра­ту не слід до­пу­с­ка­ти під час об­при­с­ку­ван­ня йо­го зне­сен­ня на сусідні по­ля, у то­му числі на посіви зви­чай­но­го со­няш­ни­ку, оскільки він за­ги­не внаслідок по­па­дан­ня гербіци­ду на рос­ли­ни.

Ро­бо­чий роз­чин ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти відра­зу після йо­го при­го­ту­ван­ня, та­кож він по­тре­бує постійно­го пе­ремішу­ван­ня. Термін ви­ко­ри­с­тан­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну ста­но­вить не більше до­би. Ви­со­ка ток­сичність цьо­го пре­па­ра­ту по­тре­бує до­три­ман­ня пев­них ви­мог що­до ро­бо­ти з ним. Так, після закінчен­ня робіт слід кілька разів ре­тель­но про­ми­ти об­при­с­ку­вач, не ре­ко­мен­дується ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ба­кові суміші з будь-яки­ми інши­ми за­со­ба­ми за­хи­с­ту рос­лин, сур­фак­тан­та­ми, при­ли­па­ча­ми і до­б­ри­ва­ми. Як ви­ня­ток до­пу­с­кається за­сто­су­ван­ня ба­ко­вої суміші пре­па­ра­ту з піре­т­роїда­ми, не до­пу­с­кається йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня із фо­с­фо­рор­ганічни­ми інсек­ти­ци­да­ми. 

Жорсткість во­ди не впли­ває на ефек­тивність і якість ро­бо­чо­го роз­чи­ну пре­па­ра­ту Євро-Лайтнінг®. За­сто­со­ву­ю­чи м’яку во­ду під час при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну, нор­му ви­т­ра­ти гербіци­ду не збільшу­ють, а ви­ко­ри­с­то­ву­ють мінімаль­ну — 1,0 л/га.

Рис.3 Дія гербіци­ду Євро-Лайтнінг® (1,2 л/га) на осот ро­же­вий На ефек­тив­ність пре­па­ра­ту не впли­ває рівень кис­лот­ності ґрун­ту — на­томість цей по­каз­ник впли­ває на швидкість роз­па­ду гербіци­ду в ґрунті. Вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що на піща­них або бідних ґрун­тах за низь­ко­го вмісту гу­му­су нор­ма ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту має ста­но­ви­ти 1,0 л/га.

Пре­па­рат Євро-Лайтнінг® стійкий до зми­ван­ня до­щем уже че­рез го­ди­ну після об­роб­ки. 

Фіток­сичність (у ви­гляді по­жов­тін­ня рос­лин со­няш­ни­ку) мо­же про­яв­ля­ти­ся в ок­ре­мих ви­пад­ках, зо­к­ре­ма внаслідок стре­со­во­го ста­ну рос­лин куль­ту­ри че­рез за­над­то низь­ку чи ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру повітря, нічні за­мо­роз­ки, силь­ну по­су­ху, пе­ре­зво­ло­жен­ня то­що. Нор­маль­ний ріст і зовнішній ви­гляд рос­лин на прак­тиці віднов­лю­ва­ли­ся за­зви­чай че­рез один-два тижні після об­при­с­ку­ван­ня пре­па­ра­том. Це яви­ще швид­ко ми­нає без спри­чи­нен­ня не­га­тив­но­го впли­ву на про­дук­тивність куль­ту­ри. Після за­сто­су­ван­ня гербіци­ду Євро-Лайтнінг® ду­же важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти об­ме­жен­ня в сівозміні (мож­ли­ве ви­ро­щу­ван­ня куль­тур у сівозміні без об­ме­жень є ли­ше в стійких до іміда­золінів сортів і гібридів).

Ефек­тивність пре­па­ра­ту не за­ле­жить від кількості опадів, по­за­як він уп­ли­ває на бур’яни не тільки без­по­се­ред­ньо че­рез ли­с­тя, а та­кож має три­ва­лу ґрун­то­ву дію, зни­щу­ю­чи бур’яни, що про­ро­с­та­ють.

Гербіцид про­яв­ляв ефек­тивність за по­су­ш­ли­вих умов, ко­ли в інших ґрун­то­вих гербіцидів во­на різко зни­жу­ва­ла­ся. З ґрун­ту гербіцид про­ни­кає в коріння про­рос­лих бур’янів. Про­ро­ст­ки з на­­сіння бур’янів ги­нуть під час кон­так­ту з ґрун­то­вим за­хи­сним ек­ра­ном. За­вдя­ки та­ко­му ме­ханізму дії гербіци­ду вда­ва­лось не тільки зни­щу­ва­ти бур’яни на стадії сходів, а й за­побіга­ти по­яві дру­гої та на­ступ­них хвиль се­ге­таль­ної рос­лин­ності. У ре­зуль­таті посіви со­­няш­ни­ку до зби­ран­ня вро­жаю за­ли­ша­ли­ся прак­тич­но чи­с­ти­ми від бур’янів.

Сьо­годні ба­га­то гос­по­дарств пе­ре­хо­дять на ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур за тех­но­логіями мінімаль­но­го та ну­ль­о­во­го об­робітків ґрун­ту. За­сто­су­ван­ня ба­га­ть­ох тра­диційних ґрун­то­вих гербіцидів за цих умов ви­ро­щу­ван­ня не завжди за­без­пе­чує до­сяг­нен­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. Ви­роб­ничі ви­про­бу­ван­ня си­с­те­ми Clearfield® підтвер­ди­ли, що гербіцид Євро-Лайтнінг® є до­б­рою аль­тер­на­ти­вою для кон­тро­лю бур’янів під час ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри за вка­за­ни­ми ви­ще тех­но­логіями. За та­ких умов су­часні ви­со­ко­про­дук­тивні гібри­ди повністю ре­алізо­ву­ють свій про­дук­тив­ний по­тенціал уро­жай­ності. При цьо­му важ­ли­во бра­ти до ува­ги фа­зу роз­вит­ку бур’янів: для дво­доль­них оп­ти­маль­ним ча­сом вне­сен­ня, за яко­го про­яв­ля­ла­ся ви­со­ка ефек­тивність гер­­біци­ду, бу­ла фа­за до ше­с­ти листків, а в зла­ко­вих — чо­ти­ри. Вра­хо­ву­ю­чи біо­­логічні особ­ли­вості рос­ту й роз­вит­ку вовчка, гербіцид доцільно за­сто­со­ву­ва­ти на етапі ор­га­но­ге­не­зу куль­ту­ри вісім-де­сять листків.

Най­кращі ре­зуль­та­ти під час за­сто­су­ван­ня гербіци­ду Євро-Лайтнінг® за тех­но­логії ноу-тілл до­ся­га­ли за умо­ви до­три­ман­ня пев­них ви­мог до рег­ла­мен­ту. Так, мак­си­маль­на нор­ма ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту має бу­ти 1,2 л/га, а ро­бо­чо­го роз­чи­ну — не менш як 250 л/га. Роз­пи­лю­ва­ти ро­бо­чий роз­чин слід круп­но­кра­пель­ним спо­со­бом, для цьо­го ре­ко­мен­ду­ють за­сто­со­ву­ва­ти інжек­торні фор­сун­ки. Со­няш­ник висіва­ти потрібно на чи­с­тих від бур’янів по­лях (з цьо­го по­гля­ду най­кра­щим періодом є ран­ня сівба) або об­ме­жи­ти їхню чи­сельність за до­по­мо­гою пре­па­ратів на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни гліфо­сат за два тижні до висіву куль­ту­ри. Пря­мий висів пше­ниці після со­няш­ни­ку доцільно про­во­ди­ти за до­стат­ньої кількості опадів між вне­сен­ням пре­па­ра­ту й висівом пше­ниці — на рівні по­над 200 мм (за тем­пе­ра­ту­ри ви­щої за 10°С і кис­лот­ності ґрун­ту по­над 6,2).

На по­лях, засміче­них ба­га­торічни­ми бур’яна­ми або ам­б­розією, Євро-Лайтнінг® доцільно вно­си­ти з мак­си­маль­ною нор­мою ви­т­ра­ти — 1,2 л/га, у фазі роз­вит­ку ам­б­розії не більш ніж чо­ти­ри справжні ли­ст­ки. До­три­ман­ня та­ких ре­ко­мен­дацій за­без­пе­чу­ва­ло відмінний кон­троль бур’яну до кінця ве­ге­тації со­няш­ни­ку. Під час фа­зи роз­вит­ку по­над вісім справжніх листків цей бур’ян був уже стійкий до дії гербіци­ду. В цій фазі об­при­с­ку­ван­ня Євро-Лайтнінгом® вик­ли­ка­ло за­ги­бель точ­ки рос­ту бур’яну. Ра­зом з тим, не ре­ко­мен­до­ва­но по­ру­шу­ва­ти рег­ла­мент що­до нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту. Так, змен­шен­ня ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту на 20% при­зве­ло до віднов­лен­ня роз­вит­ку ам­б­розії в другій по­ло­вині ве­ге­тації.

Для кон­тро­лю осо­ту ро­же­во­го най­е­фек­тивнішим бу­ло об­при­с­ку­ван­ня бур’яну у фазі ро­зет­ки. На по­лях, де по­ши­ре­ний цей бур’ян, ре­ко­мен­до­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти відповідний ком­плекс за­ходів, зо­к­ре­ма до­три­му­ва­ти­ся сівозміни, об­ме­жу­ва­ти шкідливість бур’янів за до­по­мо­гою гербіцидів на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни гліфо­сат то­що. Об­при­с­ку­ван­ня осо­ту в пізніші фа­зи йо­го роз­вит­ку пре­па­ра­том із нор­мою ви­т­ра­ти 1,2 л/га при­зво­ди­ло до по­жовтіння точ­ки рос­ту. Відповідно, осот при­пи­няв ріст і не ста­но­вив кон­ку­ренції куль­турі, в ре­зуль­таті відміча­ли йо­го пригнічен­ня рос­ли­на­ми со­няш­ни­ку під час зми­кан­ня рядків (рис. 3).

Пре­па­рат Євро-Лайтнінг® відмінно кон­тро­лює такі бур’яни, як чор­но­щир не­тре­бо­ли­с­тий, щи­ри­ця зви­чай­на й ло­бо­да біла. Під час об­при­с­ку­ван­ня гербіци­дом чор­но­щи­ру не­тре­бо­ли­с­то­го в пізніші фа­зи роз­вит­ку ги­ну­ла тільки йо­го точ­ка рос­ту. Тож чор­но­щир не­тре­бо­ли­с­тий, як і осот, при­пи­няв ріст і не ста­но­вив кон­ку­ренції куль­турі, в ре­зуль­таті відзна­ча­ли йо­го пригнічен­ня та за­ги­бель рос­ли­на­ми со­няш­ни­ку під час зми­кан­ня рядків.

Най­е­фек­тивнішим періодом для об­ме­жен­ня чи­сель­ності зла­ко­вих бур’янів із до­по­мо­гою Євро-Лайт­нінгу® (1,2 л/га) є їхні по­чат­кові фа­зи рос­ту й роз­вит­ку (два ли­ст­ки), а та­кож про­ро­ст­ки цих бур’янів. До­дат­ко­во за­зна­чи­мо, що запізнен­ня із терміна­ми вне­сен­ня пре­па­ра­ту й про­ве­ден­ня об­при­с­ку­ван­ня у посівах со­няш­ни­ку, рос­ли­ни яко­го вже пе­ре­рос­ли оп­ти­маль­ну фа­зу (пе­ре­бу­ва­ли у фазі вось­ми справжніх листків), та, відповідно, запізнілий кон­троль зла­ко­вих бур’янів, що ут­во­ри­ли вже по­над чо­ти­ри ли­ст­ки, тоб­то та­кож бу­ли пе­ре­рослі, за за­сто­су­ван­ня мінімаль­ної нор­ми пре­па­ра­ту 1,0 л/га спо­с­теріга­ли сповільнен­ня за­ги­белі бур’янів. Зго­дом во­ни зу­пи­ни­ли­ся в рості, по­жо­в­к­ли та на­далі за­ги­ну­ли ли­ше після зми­кан­ня рядків со­няш­ни­ку.

За надмірно­го по­ши­рен­ня пирію по­взу­чо­го слід роз­по­чи­на­ти йо­го кон­троль ще в посівах по­пе­ред­ни­ка за до­по­мо­гою гербіцидів на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни гліфо­сат або грамініцидів. Євро-Лайтнінг® ефек­тив­но зни­щу­вав про­ро­ст­ки бур’яну з насіння. Та­кож для об­ме­жен­ня чи­сель­ності пирію по­взу­чо­го у посівах со­няш­ни­ку до­пу­с­кається вно­си­ти грамініци­ди за 14 днів до за­сто­су­ван­ня Євро-Лайтнінгу®. Та­кий са­мий ме­тод кон­тро­лю доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для кон­тро­лю зла­ко­вих бур’янів, що пе­ре­рос­ли. За­бо­ро­няється од­но­час­но поєдну­ва­ти в одній ба­ковій суміші грамініцид із Євро-Лайтнінгом®. Вра­хо­ву­ю­чи те, що не завжди мож­на за­сто­су­ва­ти грамініцид пе­ред уне­сен­ням Євро-Лайтнінгу®, об­ме­жу­ва­ти чи­сельність зла­ко­вих бур’янів най­е­фек­тивніше за­вчас­но, тоб­то в посівах по­пе­ред­ни­ка у сівозміні.

Во­вчок со­няш­ни­ко­вий був і за­ли­шається про­блем­ним бур’яном у посівах со­няш­ни­ку. Кон­троль цьо­го со­­няш­ни­ко­во­го па­ра­зи­та в си­с­темі ви­роб­ництва Clearfield® здійсню­ють за до­по­мо­гою об­при­с­ку­ван­ня со­няш­ни­ку Євро-Лайтнінгом® із нор­мою ви­т­ра­ти 1,2 л/га у фазі роз­вит­ку со­няш­ни­ку чо­ти­ри справжні ли­ст­ки. Та­кий захід є най­е­фек­тивнішим кон­тро­лем цьо­го бур’яну. Про­ро­с­тан­ня насіння вовчка сти­му­люється ко­ре­не­ви­ми виділен­ня­ми со­няш­ни­ку. Во­но про­ро­с­тає під зем­лею і за до­по­мо­гою га­у­с­торій про­ни­кає в ко­рені рос­ли­ни со­няш­ни­ку, після чо­го роз­ви­вається у ви­гляді підзем­них па­гонів. Над зем­лею па­го­ни вовчка з’яв­ля­ють­ся тільки в другій по­ло­вині ве­ге­тації, то­му тра­диційні гербіци­ди не­ефек­тивні для об­ме­жен­ня чи­сель­ності цієї рос­ли­ни-па­ра­зи­та. Після об­при­с­ку­ван­ня Євро-Лайт­нін­гом® посіви куль­ту­ри за­ли­ша­ли­ся чи­с­ти­ми від ньо­го та інших бур’янів і в другій по­ло­вині ве­ге­тації со­няш­ни­ку.

Євро-Лайтнінг® по­гли­нається ли­с­тям і корінням рос­лин со­няш­ни­ку і по­ши­рюється тка­ни­на­ми рос­ли­ни (рис. 4). Після об­при­с­ку­ван­ня гербіци­дом про­ро­ст­ки вовчка, що про­ник­ли в ко­рені со­няш­ни­ку, ги­нуть унаслідок кон­так­ту із со­ком ко­ре­не­вих тка­нин, які містять пре­па­рат. Та­ким чи­ном за­без­пе­чується ефек­тив­ний кон­троль вовчка.

За ме­ханізмом дії на бур’яни Євро-Лайтнінг® на­ле­жить до гру­пи ALS-інгібіторів (до них та­кож на­ле­жать такі кла­си гербіцидів: суль­фонілсе­чо­ви­ни, іміда­золіни, три­а­золпіраміди­ни, піри­мідиніл-ок­си-бен­зо­а­ти, суль­фо­ні­ла­мі­но-кар­боніл-три­а­золіно­ни). Іма­запір та іма­за­мокс, діючі ре­чо­ви­ни цьо­го пре­па­ра­ту, швид­ко по­гли­на­ють­ся рос­ли­на­ми че­рез ли­с­тя й коріння. Ці ре­чо­ви­ни діють як інгібіто­ри син­те­зу ен­зи­му (фер­мен­ту) аце­то­лак­тат­син­та­зи (ALS) у дво­доль­них і зла­ко­вих рос­лин. Цей фер­мент є ка­таліза­то­ром син­те­зу аміно­кис­лот — валіну, лей­ци­ну й ізо­лей­ци­ну. Після об­при­с­ку­ван­ня гер­біци­дом рос­ли­ни по­чи­на­ють відчу­ва­ти не­ста­чу цих аміно­кис­лот, що зго­дом стри­мує син­тез ДНК, і в ре­зуль­таті рос­ли­ни ги­нуть. ALS на­яв­на тільки у бак­терій і рос­лин й відсут­ня в тва­рин і лю­ди­ни, що ро­бить гербіци­ди — ALS-інгібіто­ри од­ни­ми з най­без­печніших за­собів за­хи­с­ту рос­лин.

Крім цих двох діючих ре­чо­вин (іма­запір та іма­за­мокс), що є скла­до­ви­ми Євро-Лайтнінгу®, до гру­пи ALS-інгібіторів на­ле­жать знач­но по­ши­рені гербіци­ди — гру­пи суль­фонілсе­чо­ви­ни. Три­ва­ле їхнє ви­ко­ри­с­тан­ня при­зве­ло до по­яви стійких видів се­ге­таль­ної рос­лин­ності (по­над 100 видів бур’янів у всьо­му світі вва­жа­ють стійки­ми до ALS-інгібіторів).

До за­ходів, які за­побіга­ють по­яві стійких видів бур’янів, на­ле­жать такі аг­ро­прий­о­ми:

 • за­сто­су­ван­ня у посівах на­ступ­ної куль­ту­ри у сівозміні для кон­тро­лю се­ге­таль­ної рос­лин­ності гербіцидів, діючі ре­чо­ви­ни яких не на­ле­жать до ALS-інгібіторів, на­при­клад 2,4-Д, після об­при­с­ку­ван­ня со­няш­ни­ку, який ви­ро­щу­ва­ли за си­с­те­мою Clearfield®;
 • за­сто­су­ван­ня ALS-інгібіторів не частіше ніж двічі на чо­ти­ри ро­ки;
 • зни­щен­ня бур’янів на па­рах або на по­лях після зби­ран­ня вро­жаю куль­ту­ри (до і після со­няш­ни­ку) за до­по­мо­гою гербіцидів, які не на­ле­жать до ALS-інгібіторів;
 • не до­пу­с­ка­ти за­сто­су­ван­ня суль­фо­нілсе­чо­ви­ни та інших ALS-інгі­біторів у чи­с­то­му ви­гляді; їх слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тільки у ви­гляді ба­ко­вих сумішей, на­при­клад у поєднанні з 2,4-Д.

Роз­кла­дан­ня діючих ре­чо­вин пре­па­ра­ту в ґрунті відбу­вається мікро­біологічни­ми шля­хом в ае­роб­­них умо­вах, то­му будь-які чин­ни­ки, що впли­ва­ють на мікробіологічну ак­тивність ґрун­ту, впли­­­ва­ють і на про­цес роз­па­ду іміда­золінонів. То­му вар­то бра­ти до ува­ги такі тех­но­логічні ню­ан­си:

 • для роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту до рівня, до­стат­нь­о­го для по­даль­шо­го висіву пше­ниці потрібно не менш як 200 мм опадів у період між уне­сен­ням пре­па­ра­ту на со­няш­ни­ку і висіван­ням пше­ниці (за тем­пе­ра­ту­ри по­над 10°С і кис­лот­ності ґрун­ту більш як 6,2);
 • мікробіологічне роз­кла­дан­ня Євро-Лайтнінгу® по­чи­нається за тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту не ниж­че як 10°С;
 • роз­кла­дан­ня діючих ре­чо­вин пре­па­ра­ту сповільнюється за зни­жен­ня кис­лот­ності ґрун­ту: що ниж­чий її по­каз­ник, то ви­ща ймовірність післядії;
 • як­що за період від за­сто­су­ван­ня гербіци­ду до висіву на­ступ­ної куль­ту­ри ви­па­ло не­до­стат­ньо опадів, то гербіцид мо­же не­повністю роз­кла­с­ти­ся в ґрунті. Як­що во­ло­ги не­до­стат­ньо для зро­с­тан­ня й роз­вит­ку куль­ту­ри (силь­на по­су­ха), то її бу­де не­до­стат­ньо і для мікробіологічно­го роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту;
 • три­ва­лий період ано­маль­но низь­ких тем­пе­ра­тур та­кож мо­же сповільни­ти про­цес роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту й збільши­ти ри­зи­ки в разі висіву на­ступ­ної чут­ли­вої до гербіци­ду куль­ту­ри;
 • за збільшен­ня нор­ми вне­сен­ня пре­па­ра­ту підви­щується ступінь кон­тро­лю на­ступ­них хвиль бур’янів; та­кож зро­с­та­ють і ри­зи­ки в разі на­ступ­но­го висіву чут­ли­вої куль­ту­ри.

За якісно­го об­робітку ґрун­ту після CL-куль­ту­ри швидкість роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту збільшується.

Під час ви­ко­ри­с­тан­ня гербіци­ду за тех­но­логією ноу-тілл кон­цен­т­рація пре­па­ра­ту у верх­нь­о­му шарі ґрун­ту бу­де ви­щою порівня­но з кла­сич­ною си­с­те­мою об­робітку ґрун­ту. Ози­му пше­ни­цю доцільно висіва­ти відра­зу після со­няш­ни­ку без об­робітку ґрун­ту, за тех­но­логією ноу-тілл, як­що су­ма опадів за період від вне­сен­ня пре­па­ра­ту до висіву куль­ту­ри бу­ла не менш як 200 мм (за кис­лот­ності ґрун­ту по­над 6,2). Як­що ж су­ма опадів мен­ша від цьо­го по­каз­ни­ка, ре­ко­мен­до­ва­но за­вчас­но про­ве­с­ти об­роб­ку ґрун­ту гербіци­дом — пе­ред висівом пше­ниці ози­мої.

Будь-який фак­тор, що впли­ває на мікробіологічну ак­тивність, впли­ває на ступінь роз­па­ду іміда­золінонів. Ґрун­тові фак­то­ри: тип ґрун­ту і йо­го тек­с­ту­ра, во­логість, тем­пе­ра­ту­ра і pH. До­стат­ня кількість во­ло­ги (>200 мм) між ча­сом за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту Євро-Лайтнінг® і висівом на­­ступ­ної куль­ту­ри в сівозміні підви­щу­ва­ла мік­ро­біологічну де­гра­дацію діючої ре­чо­ви­ни.

Діючі ре­чо­ви­ни гербіци­ду Євро-Лайтнінг® по­чи­на­ли роз­кла­да­ти­ся в ґрунті за тем­пе­ра­ту­ри повітря по­над 10°С і при­ско­рю­ва­ли цей про­цес за підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри. Післядія гербіци­ду по­си­лю­ва­ла­ся зі зни­жен­ням pH у ґрунті: що ниж­чий рівень pH, то ви­щий ри­зик післядії гербіци­ду.

Роз­кла­дан­ня по­си­лю­ва­ло­ся за на­яв­ності потрібної кількості во­ло­ги, на­бли­же­ної до ве­ли­чи­ни по­вної ґрун­то­вої во­ло­гоємності. Хо­лодні по­годні умо­ви під час ве­ге­тації уповільню­ва­ли мікробіологічну ак­тивність, відповідно, про­цес мікробіологічно­го роз­кла­дан­ня діючих ре­чо­вин пре­па­ра­ту сповільню­вав­ся. Це збільшу­ва­ло ри­зик для на­ступ­ної чут­ли­вої куль­ту­ри у сівозміні. То­му ду­же важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти об­ме­жен­ня в сівозміні після за­сто­су­ван­ня гербіци­ду. 

Після вне­сен­ня Євро-Лайт­нінгу® ре­ко­мен­дується до­три­му­ва­ти­ся та­ко­го чер­гу­ван­ня куль­тур у сівозміні:

 • без об­ме­жень — гібри­ди со­няш­ни­ку, сор­ти й гібри­ди ріпа­ку та ку­ку­руд­зи, стійкі до гербіцидів Clearfield®.
 • для сортів і гібридів тра­диційної се­лекції — за­леж­но від кількості опадів. Зо­к­ре­ма, за їхньої кількості менш ніж 400 мм між об­при­с­ку­ван­ням і сівбою на­ступ­ної куль­ту­ри період очіку­ван­ня до висіву на­ступ­них у сівозміні куль­тур ста­но­вить:
 • для пше­ниці, жи­та — 6 місяців;
 • для лю­цер­ни, сої, яч­ме­ню (за pH ґрун­ту менш як 6,2), вівса, ку­ку­руд­зи, го­ро­ху — 9 місяців;
 • для кар­топлі, то­матів, тю­тю­ну, ци­булі, про­са, са­ла­ту, со­няш­ни­ку, огірків, морк­ви — 19 місяців;
 • для цу­к­ро­вих і сто­ло­вих бу­ряків, ріпа­ку — 26 місяців.

За ви­па­дан­ня по­над 400 мм опадів між об­при­с­ку­ван­ням і сівбою на­ступ­ної куль­ту­ри період очіку­ван­ня до висіву на­ступ­них у сівозміні куль­тур ста­но­вить:

 • для пше­ниці, жи­та, яч­ме­ню (за pH грун­ту менш як 6,2) — 6 місяців;
 • для лю­цер­ни, сої, кар­топлі, вівса, ку­ку­руд­зи, ка­пу­с­ти, огірків, морк­ви, тур­неп­су — 9 місяців;
 • для ріпа­ку, то­матів, тю­тю­ну, ци­булі, просі, са­ла­ту, со­няш­ни­ку, цу­к­ро­вих і сто­ло­вих бу­ряків (за pH ґрун­ту менш як 6,2) — 19 місяців.

 

І. Стор­чо­ус, канд. с.-г. на­ук

 

Інформація для цитування
Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тех­но­логії Clearfield® / І. Сторчоус// Спецвипуск ж. Пропозиція. Соняшник: прості рішення складних питань / — 2017. — С. 30-35

Інтерв'ю
Михайло Філатов та Ірина Леженіна
Кількість комах-запилювачів скорочується по всій планеті, оскільки руйнуються осередки їхнього проживання — незаймані куточки природи. Критична ситуація посилилася під час воєнних дій на території України. Ми розпитали вчених Державного... Подробнее
Кліматичні зміни та несприятливі для ринку умови, спричинені COVID-19, не дали змоги українським агровиробникам цього року вкотре продемонструвати світу рекордні врожаї, особливо таких пізніх культур, як кукурудза та соняшник. Втім, і той... Подробнее

1
0