Спецможливості
Агрохімія

Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тех­но­логії Clearfield®

06.04.2017
13119
Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тех­но­логії Clearfield® фото, ілюстрація

Си­с­те­ма Clearfield® є од­ним із інно­ваційних на­прямів у га­лузі ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. У пе­ре­кладі з англійської мо­ви Clearfield оз­на­чає «чи­с­те по­ле». Ви­ник­нен­ню цієї си­с­те­ми слід за­вдя­чу­ва­ти ви­пад­ку, який, за­вдя­ки на­уко­во­му підхо­ду до вив­чен­ня си­ту­ації, що скла­ла­ся, спри­яв про­гре­сив­но­му рішен­ню. 

 

Так, 1996 ро­ку в США на­уковці Кан­зась­ко­го універ­си­те­ту в посівах сої, об­роб­ле­них гер­бі­ци­дом на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни іма­запір (на­ле­жить до кла­су іміда­золінонів, ско­ро­че­но — IMI), поміти­ли, що рос­ли­ни ди­ко­го со­няш­ни­ку ви­жи­ли після об­при­с­ку­ван­ня цим гербіци­дом. Насіння цих рос­лин ста­ло дже­ре­лом но­во­го вихідно­го ма­теріалу для се­лекції гібридів со­няш­ни­ку, стійких до ІМІ-гербіцидів. Під час на­ступ­но­го ета­пу се­лекції вчені відібра­ли з цьо­го вихідно­го ма­теріалу найстійкіші до гербіцидів IMI-гру­пи з д. р. іма­запір та іма­за­мокс. Рос­ли­ни со­няш­ни­ку об­при­с­ку­ва­ли IMI-гербіци­да­ми, збіль­шу­ю­чи нор­му, що в кінце­во­му ре­зуль­таті да­ло змо­гу ви­о­кре­ми­ти най­кращі рос­ли­ни — до­норів цієї оз­на­ки. Після цьо­го у ре­зуль­таті про­ве­ден­ня по­во­рот­них схре­щу­вань (бек­кросів) се­лекціонер Д. Міллер пе­ре­дав оз­на­ку стійкості фор­мам со­няш­ни­ку, які малі най­кращі вла­с­ти­вості куль­ту­ри.

За­вдя­ки цьо­му на­уко­во­му відкрит­тю, відбув­ся ве­ли­кий про­грес у се­лекції со­няш­ни­ку, який дав змо­гу ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти бур’яни, по­чи­на­ю­чи з по­чат­ко­вих фаз ор­га­но­ге­не­зу со­няш­ни­ку, що особ­ли­во важ­ли­во під час йо­го ви­ро­щу­ван­ня за тех­но­логією ноу-тілл. На­разі вихідний ма­теріал со­няш­ни­ку, що містить ге­ни IMI-стійкості ви­ко­ри­с­то­ву­ють провідні се­лекційні ком­панії (Syngenta, Limagrain, Euralis, RAGT, Maisadour та інші) для ство­рен­ня своїх гібридів со­няш­ни­ку, стійких до гербіци­ду Євро-Лайтнінг®. Стійкі гібри­ди со­няш­ни­ку, які куль­ти­ву­ють за впро­ва­д­жен­ня си­с­те­ми зем­ле­роб­ст­ва Clearfield®, ви­ве­дені ме­то­дом тра­диційної се­лекції. Гібри­ди со­няш­ни­ку, стійкі до гербіцидів ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield®, не є про­дук­том ген­ної інже­нерії.

У посівах со­няш­ни­ку си­с­те­му Clearfield® упер­ше за­сто­су­ва­ли 2003 ро­ку в США та Ту­реч­чині, а ос­танніми ро­ка­ми во­на знач­но по­ши­ри­ла­ся світом. Си­с­те­ма Clearfield® ба­зується на вне­сенні гербіци­ду Євро-Лайтнінг® у посівах ви­со­ко­в­ро­жай­них гібридів со­няш­ни­ку. Пре­па­рат ре­ко­мен­до­ва­но вно­си­ти після сходів куль­ту­ри, йо­го по­зи­тив­ною ха­рак­те­ри­с­ти­кою є гнучкі терміни вне­сен­ня (як пра­ви­ло, у фазі ор­га­но­ге­не­зу чо­ти­ри справжні ли­ст­ки рос­лин со­няш­ни­ку) з нор­мою ви­т­ра­ти 1,0–1,2 л/га. Вра­хо­ву­ю­чи, що гербіцид Євро-Лайтнінг® скла­дається з двох діючих ре­чо­вин кла­су іміда­золінонів, він за­без­пе­чує кон­троль ши­ро­ко­го спе­к­т­ра бур’янів. 

Гербіцид Євро-Лайтнінг®, поєдну­ю­чи у своєму складі дві діючі ре­чо­ви­ни — іма­запір, 15 г/л, та іма­за­мокс, 33 г/л, — ефек­тив­но об­ме­жує чи­сель­ність більшості бур’янів, по­ши­ре­них у всіх регіонах, у то­му числі про­блем­них, та­ких як ам­б­розія, не­тре­ба зви­чай­на, осо­ти, підма­рен­ник, ка­нат­ник, ло­бо­да біла. Слід ок­ре­мо відзна­чи­ти ефек­тивність кон­тро­лю вовчка со­няш­ни­ко­во­го — над­зви­чай­но шкідли­во­го па­ра­зи­та в посівах со­няш­ни­ку. Для ре­зуль­та­тив­но­го кон­тро­лю ве­ли­кої кількості зла­ко­вих ба­га­торічних бур’я­нів, а та­кож вовчка со­няш­ни­ко­во­го й ам­б­розії по­ли­но­ли­с­тої нор­му ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту доцільно збільшу­ва­ти до 1,2 л/га. Не­доліком цієї ви­роб­ни­чої си­с­те­ми за­ли­шається об­ме­жен­ня в сівозміні для на­ступ­них куль­тур.

Пре­па­рат за­без­пе­чує си­с­тем­ну й ґрун­то­ву дії у посівах куль­ту­ри на се­ге­таль­ну рос­линність. За­вдя­ки си­с­темній дії пре­па­рат про­ни­кає в рос­ли­ни бур’янів як че­рез ли­с­тя, так і коріння. По­трап­ля­ю­чи на по­верх­ню ґрун­ту, гербіцид ство­рює на ньо­му за­хис­ний ек­ран. Після вне­сен­ня пре­па­ра­ту не ре­ко­мен­дується за­сто­со­ву­ва­ти ме­ха­ніч­ний об­робіток міжрядь, щоб не по­ру­шу­ва­ти за­хис­ну плівку та не змен­шу­ва­ти ефек­тивність дії гербіци­ду.

Тех­но­логію ви­ро­щу­ван­ня сіль­­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур Clearfield® мож­на за­сто­со­ву­ва­ти під час кла­сич­но­го, міні-тілл, ноу-тілл або стрип-тілл об­робітків ґрун­ту. 

Євро-Лайтнінг® ре­ко­мен­ду­ють уно­­­си­ти у по­чат­кові фа­зи роз­вит­ку зла­­­ко­вих і дво­доль­них бур’янів (вод­но­час цей захід зни­щує і бур’яни, що про­ро­с­та­ють). Об­при­с­ку­ван­ня потрібно про­во­ди­ти тільки на­зем­ним спо­со­бом. Вра­хо­ву­ю­чи, що це ви­со­ко­тех­но­логічний пре­па­рат, ре­ко­мен­до­ва­но за­без­пе­чу­ва­ти йо­го рівномірне вне­сен­ня всією пло­щею по­ля. Під час об­при­с­ку­ван­ня не слід до­пу­с­ка­ти пе­ре­крит­тів! За­прав­ля­ти об­при­с­ку­вач потрібно тільки за ме­жа­ми по­ля за­для уник­нен­ня про­ли­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на ґрунт, то­му що на цьо­му місці до­сить дов­го нічо­го не рос­ти­ме. 

Рис. 2. Рослина звичайного соняшнику після обробки Євро-Лайтнінгом® (зліва) і рослина СL-стійкого соняшнику (праворуч)Рег­ла­мен­том за­сто­су­ван­ня Євро-Лайтнінгу® пе­ред­ба­че­но, що нор­ма ви­т­ра­ти во­ди для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти не менш як 200–400 л/га. Та­кож ви­т­ра­ту во­ди збільшу­ють за на­яв­ності на по­верхні по­ля рос­лин­них ре­ш­ток або в разі підви­ще­ної гу­с­то­ти сто­ян­ня рос­лин. За тех­но­логії ноу-тілл ви­т­ра­та ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти не менш ніж 250 л/га. Роз­пи­лю­ва­ти ре­ко­мен­до­ва­но круп­но­кра­пель­но. За вне­сен­ня пре­па­ра­ту у фазі ор­га­но­ге­не­зу куль­ту­ри шість-вісім справжніх листків нор­ма за­сто­су­ван­ня має ста­но­ви­ти 1,2 л/га, оскільки в цей час бур’яни бу­дуть пе­ре­рос­ли­ми.

З ура­ху­ван­ням ви­со­ко­тех­но­ло­гіч­ності пре­па­ра­ту не слід до­пу­с­ка­ти під час об­при­с­ку­ван­ня йо­го зне­сен­ня на сусідні по­ля, у то­му числі на посіви зви­чай­но­го со­няш­ни­ку, оскільки він за­ги­не внаслідок по­па­дан­ня гербіци­ду на рос­ли­ни.

Ро­бо­чий роз­чин ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти відра­зу після йо­го при­го­ту­ван­ня, та­кож він по­тре­бує постійно­го пе­ремішу­ван­ня. Термін ви­ко­ри­с­тан­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну ста­но­вить не більше до­би. Ви­со­ка ток­сичність цьо­го пре­па­ра­ту по­тре­бує до­три­ман­ня пев­них ви­мог що­до ро­бо­ти з ним. Так, після закінчен­ня робіт слід кілька разів ре­тель­но про­ми­ти об­при­с­ку­вач, не ре­ко­мен­дується ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ба­кові суміші з будь-яки­ми інши­ми за­со­ба­ми за­хи­с­ту рос­лин, сур­фак­тан­та­ми, при­ли­па­ча­ми і до­б­ри­ва­ми. Як ви­ня­ток до­пу­с­кається за­сто­су­ван­ня ба­ко­вої суміші пре­па­ра­ту з піре­т­роїда­ми, не до­пу­с­кається йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня із фо­с­фо­рор­ганічни­ми інсек­ти­ци­да­ми. 

Жорсткість во­ди не впли­ває на ефек­тивність і якість ро­бо­чо­го роз­чи­ну пре­па­ра­ту Євро-Лайтнінг®. За­сто­со­ву­ю­чи м’яку во­ду під час при­го­ту­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну, нор­му ви­т­ра­ти гербіци­ду не збільшу­ють, а ви­ко­ри­с­то­ву­ють мінімаль­ну — 1,0 л/га.

Рис.3 Дія гербіци­ду Євро-Лайтнінг® (1,2 л/га) на осот ро­же­вий На ефек­тив­ність пре­па­ра­ту не впли­ває рівень кис­лот­ності ґрун­ту — на­томість цей по­каз­ник впли­ває на швидкість роз­па­ду гербіци­ду в ґрунті. Вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що на піща­них або бідних ґрун­тах за низь­ко­го вмісту гу­му­су нор­ма ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту має ста­но­ви­ти 1,0 л/га.

Пре­па­рат Євро-Лайтнінг® стійкий до зми­ван­ня до­щем уже че­рез го­ди­ну після об­роб­ки. 

Фіток­сичність (у ви­гляді по­жов­тін­ня рос­лин со­няш­ни­ку) мо­же про­яв­ля­ти­ся в ок­ре­мих ви­пад­ках, зо­к­ре­ма внаслідок стре­со­во­го ста­ну рос­лин куль­ту­ри че­рез за­над­то низь­ку чи ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру повітря, нічні за­мо­роз­ки, силь­ну по­су­ху, пе­ре­зво­ло­жен­ня то­що. Нор­маль­ний ріст і зовнішній ви­гляд рос­лин на прак­тиці віднов­лю­ва­ли­ся за­зви­чай че­рез один-два тижні після об­при­с­ку­ван­ня пре­па­ра­том. Це яви­ще швид­ко ми­нає без спри­чи­нен­ня не­га­тив­но­го впли­ву на про­дук­тивність куль­ту­ри. Після за­сто­су­ван­ня гербіци­ду Євро-Лайтнінг® ду­же важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти об­ме­жен­ня в сівозміні (мож­ли­ве ви­ро­щу­ван­ня куль­тур у сівозміні без об­ме­жень є ли­ше в стійких до іміда­золінів сортів і гібридів).

Ефек­тивність пре­па­ра­ту не за­ле­жить від кількості опадів, по­за­як він уп­ли­ває на бур’яни не тільки без­по­се­ред­ньо че­рез ли­с­тя, а та­кож має три­ва­лу ґрун­то­ву дію, зни­щу­ю­чи бур’яни, що про­ро­с­та­ють.

Гербіцид про­яв­ляв ефек­тивність за по­су­ш­ли­вих умов, ко­ли в інших ґрун­то­вих гербіцидів во­на різко зни­жу­ва­ла­ся. З ґрун­ту гербіцид про­ни­кає в коріння про­рос­лих бур’янів. Про­ро­ст­ки з на­­сіння бур’янів ги­нуть під час кон­так­ту з ґрун­то­вим за­хи­сним ек­ра­ном. За­вдя­ки та­ко­му ме­ханізму дії гербіци­ду вда­ва­лось не тільки зни­щу­ва­ти бур’яни на стадії сходів, а й за­побіга­ти по­яві дру­гої та на­ступ­них хвиль се­ге­таль­ної рос­лин­ності. У ре­зуль­таті посіви со­­няш­ни­ку до зби­ран­ня вро­жаю за­ли­ша­ли­ся прак­тич­но чи­с­ти­ми від бур’янів.

Сьо­годні ба­га­то гос­по­дарств пе­ре­хо­дять на ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур за тех­но­логіями мінімаль­но­го та ну­ль­о­во­го об­робітків ґрун­ту. За­сто­су­ван­ня ба­га­ть­ох тра­диційних ґрун­то­вих гербіцидів за цих умов ви­ро­щу­ван­ня не завжди за­без­пе­чує до­сяг­нен­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. Ви­роб­ничі ви­про­бу­ван­ня си­с­те­ми Clearfield® підтвер­ди­ли, що гербіцид Євро-Лайтнінг® є до­б­рою аль­тер­на­ти­вою для кон­тро­лю бур’янів під час ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри за вка­за­ни­ми ви­ще тех­но­логіями. За та­ких умов су­часні ви­со­ко­про­дук­тивні гібри­ди повністю ре­алізо­ву­ють свій про­дук­тив­ний по­тенціал уро­жай­ності. При цьо­му важ­ли­во бра­ти до ува­ги фа­зу роз­вит­ку бур’янів: для дво­доль­них оп­ти­маль­ним ча­сом вне­сен­ня, за яко­го про­яв­ля­ла­ся ви­со­ка ефек­тивність гер­­біци­ду, бу­ла фа­за до ше­с­ти листків, а в зла­ко­вих — чо­ти­ри. Вра­хо­ву­ю­чи біо­­логічні особ­ли­вості рос­ту й роз­вит­ку вовчка, гербіцид доцільно за­сто­со­ву­ва­ти на етапі ор­га­но­ге­не­зу куль­ту­ри вісім-де­сять листків.

Най­кращі ре­зуль­та­ти під час за­сто­су­ван­ня гербіци­ду Євро-Лайтнінг® за тех­но­логії ноу-тілл до­ся­га­ли за умо­ви до­три­ман­ня пев­них ви­мог до рег­ла­мен­ту. Так, мак­си­маль­на нор­ма ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту має бу­ти 1,2 л/га, а ро­бо­чо­го роз­чи­ну — не менш як 250 л/га. Роз­пи­лю­ва­ти ро­бо­чий роз­чин слід круп­но­кра­пель­ним спо­со­бом, для цьо­го ре­ко­мен­ду­ють за­сто­со­ву­ва­ти інжек­торні фор­сун­ки. Со­няш­ник висіва­ти потрібно на чи­с­тих від бур’янів по­лях (з цьо­го по­гля­ду най­кра­щим періодом є ран­ня сівба) або об­ме­жи­ти їхню чи­сельність за до­по­мо­гою пре­па­ратів на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни гліфо­сат за два тижні до висіву куль­ту­ри. Пря­мий висів пше­ниці після со­няш­ни­ку доцільно про­во­ди­ти за до­стат­ньої кількості опадів між вне­сен­ням пре­па­ра­ту й висівом пше­ниці — на рівні по­над 200 мм (за тем­пе­ра­ту­ри ви­щої за 10°С і кис­лот­ності ґрун­ту по­над 6,2).

На по­лях, засміче­них ба­га­торічни­ми бур’яна­ми або ам­б­розією, Євро-Лайтнінг® доцільно вно­си­ти з мак­си­маль­ною нор­мою ви­т­ра­ти — 1,2 л/га, у фазі роз­вит­ку ам­б­розії не більш ніж чо­ти­ри справжні ли­ст­ки. До­три­ман­ня та­ких ре­ко­мен­дацій за­без­пе­чу­ва­ло відмінний кон­троль бур’яну до кінця ве­ге­тації со­няш­ни­ку. Під час фа­зи роз­вит­ку по­над вісім справжніх листків цей бур’ян був уже стійкий до дії гербіци­ду. В цій фазі об­при­с­ку­ван­ня Євро-Лайтнінгом® вик­ли­ка­ло за­ги­бель точ­ки рос­ту бур’яну. Ра­зом з тим, не ре­ко­мен­до­ва­но по­ру­шу­ва­ти рег­ла­мент що­до нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту. Так, змен­шен­ня ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту на 20% при­зве­ло до віднов­лен­ня роз­вит­ку ам­б­розії в другій по­ло­вині ве­ге­тації.

Для кон­тро­лю осо­ту ро­же­во­го най­е­фек­тивнішим бу­ло об­при­с­ку­ван­ня бур’яну у фазі ро­зет­ки. На по­лях, де по­ши­ре­ний цей бур’ян, ре­ко­мен­до­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти відповідний ком­плекс за­ходів, зо­к­ре­ма до­три­му­ва­ти­ся сівозміни, об­ме­жу­ва­ти шкідливість бур’янів за до­по­мо­гою гербіцидів на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни гліфо­сат то­що. Об­при­с­ку­ван­ня осо­ту в пізніші фа­зи йо­го роз­вит­ку пре­па­ра­том із нор­мою ви­т­ра­ти 1,2 л/га при­зво­ди­ло до по­жовтіння точ­ки рос­ту. Відповідно, осот при­пи­няв ріст і не ста­но­вив кон­ку­ренції куль­турі, в ре­зуль­таті відміча­ли йо­го пригнічен­ня рос­ли­на­ми со­няш­ни­ку під час зми­кан­ня рядків (рис. 3).

Пре­па­рат Євро-Лайтнінг® відмінно кон­тро­лює такі бур’яни, як чор­но­щир не­тре­бо­ли­с­тий, щи­ри­ця зви­чай­на й ло­бо­да біла. Під час об­при­с­ку­ван­ня гербіци­дом чор­но­щи­ру не­тре­бо­ли­с­то­го в пізніші фа­зи роз­вит­ку ги­ну­ла тільки йо­го точ­ка рос­ту. Тож чор­но­щир не­тре­бо­ли­с­тий, як і осот, при­пи­няв ріст і не ста­но­вив кон­ку­ренції куль­турі, в ре­зуль­таті відзна­ча­ли йо­го пригнічен­ня та за­ги­бель рос­ли­на­ми со­няш­ни­ку під час зми­кан­ня рядків.

Най­е­фек­тивнішим періодом для об­ме­жен­ня чи­сель­ності зла­ко­вих бур’янів із до­по­мо­гою Євро-Лайт­нінгу® (1,2 л/га) є їхні по­чат­кові фа­зи рос­ту й роз­вит­ку (два ли­ст­ки), а та­кож про­ро­ст­ки цих бур’янів. До­дат­ко­во за­зна­чи­мо, що запізнен­ня із терміна­ми вне­сен­ня пре­па­ра­ту й про­ве­ден­ня об­при­с­ку­ван­ня у посівах со­няш­ни­ку, рос­ли­ни яко­го вже пе­ре­рос­ли оп­ти­маль­ну фа­зу (пе­ре­бу­ва­ли у фазі вось­ми справжніх листків), та, відповідно, запізнілий кон­троль зла­ко­вих бур’янів, що ут­во­ри­ли вже по­над чо­ти­ри ли­ст­ки, тоб­то та­кож бу­ли пе­ре­рослі, за за­сто­су­ван­ня мінімаль­ної нор­ми пре­па­ра­ту 1,0 л/га спо­с­теріга­ли сповільнен­ня за­ги­белі бур’янів. Зго­дом во­ни зу­пи­ни­ли­ся в рості, по­жо­в­к­ли та на­далі за­ги­ну­ли ли­ше після зми­кан­ня рядків со­няш­ни­ку.

За надмірно­го по­ши­рен­ня пирію по­взу­чо­го слід роз­по­чи­на­ти йо­го кон­троль ще в посівах по­пе­ред­ни­ка за до­по­мо­гою гербіцидів на ос­нові діючої ре­чо­ви­ни гліфо­сат або грамініцидів. Євро-Лайтнінг® ефек­тив­но зни­щу­вав про­ро­ст­ки бур’яну з насіння. Та­кож для об­ме­жен­ня чи­сель­ності пирію по­взу­чо­го у посівах со­няш­ни­ку до­пу­с­кається вно­си­ти грамініци­ди за 14 днів до за­сто­су­ван­ня Євро-Лайтнінгу®. Та­кий са­мий ме­тод кон­тро­лю доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для кон­тро­лю зла­ко­вих бур’янів, що пе­ре­рос­ли. За­бо­ро­няється од­но­час­но поєдну­ва­ти в одній ба­ковій суміші грамініцид із Євро-Лайтнінгом®. Вра­хо­ву­ю­чи те, що не завжди мож­на за­сто­су­ва­ти грамініцид пе­ред уне­сен­ням Євро-Лайтнінгу®, об­ме­жу­ва­ти чи­сельність зла­ко­вих бур’янів най­е­фек­тивніше за­вчас­но, тоб­то в посівах по­пе­ред­ни­ка у сівозміні.

Во­вчок со­няш­ни­ко­вий був і за­ли­шається про­блем­ним бур’яном у посівах со­няш­ни­ку. Кон­троль цьо­го со­­няш­ни­ко­во­го па­ра­зи­та в си­с­темі ви­роб­ництва Clearfield® здійсню­ють за до­по­мо­гою об­при­с­ку­ван­ня со­няш­ни­ку Євро-Лайтнінгом® із нор­мою ви­т­ра­ти 1,2 л/га у фазі роз­вит­ку со­няш­ни­ку чо­ти­ри справжні ли­ст­ки. Та­кий захід є най­е­фек­тивнішим кон­тро­лем цьо­го бур’яну. Про­ро­с­тан­ня насіння вовчка сти­му­люється ко­ре­не­ви­ми виділен­ня­ми со­няш­ни­ку. Во­но про­ро­с­тає під зем­лею і за до­по­мо­гою га­у­с­торій про­ни­кає в ко­рені рос­ли­ни со­няш­ни­ку, після чо­го роз­ви­вається у ви­гляді підзем­них па­гонів. Над зем­лею па­го­ни вовчка з’яв­ля­ють­ся тільки в другій по­ло­вині ве­ге­тації, то­му тра­диційні гербіци­ди не­ефек­тивні для об­ме­жен­ня чи­сель­ності цієї рос­ли­ни-па­ра­зи­та. Після об­при­с­ку­ван­ня Євро-Лайт­нін­гом® посіви куль­ту­ри за­ли­ша­ли­ся чи­с­ти­ми від ньо­го та інших бур’янів і в другій по­ло­вині ве­ге­тації со­няш­ни­ку.

Євро-Лайтнінг® по­гли­нається ли­с­тям і корінням рос­лин со­няш­ни­ку і по­ши­рюється тка­ни­на­ми рос­ли­ни (рис. 4). Після об­при­с­ку­ван­ня гербіци­дом про­ро­ст­ки вовчка, що про­ник­ли в ко­рені со­няш­ни­ку, ги­нуть унаслідок кон­так­ту із со­ком ко­ре­не­вих тка­нин, які містять пре­па­рат. Та­ким чи­ном за­без­пе­чується ефек­тив­ний кон­троль вовчка.

За ме­ханізмом дії на бур’яни Євро-Лайтнінг® на­ле­жить до гру­пи ALS-інгібіторів (до них та­кож на­ле­жать такі кла­си гербіцидів: суль­фонілсе­чо­ви­ни, іміда­золіни, три­а­золпіраміди­ни, піри­мідиніл-ок­си-бен­зо­а­ти, суль­фо­ні­ла­мі­но-кар­боніл-три­а­золіно­ни). Іма­запір та іма­за­мокс, діючі ре­чо­ви­ни цьо­го пре­па­ра­ту, швид­ко по­гли­на­ють­ся рос­ли­на­ми че­рез ли­с­тя й коріння. Ці ре­чо­ви­ни діють як інгібіто­ри син­те­зу ен­зи­му (фер­мен­ту) аце­то­лак­тат­син­та­зи (ALS) у дво­доль­них і зла­ко­вих рос­лин. Цей фер­мент є ка­таліза­то­ром син­те­зу аміно­кис­лот — валіну, лей­ци­ну й ізо­лей­ци­ну. Після об­при­с­ку­ван­ня гер­біци­дом рос­ли­ни по­чи­на­ють відчу­ва­ти не­ста­чу цих аміно­кис­лот, що зго­дом стри­мує син­тез ДНК, і в ре­зуль­таті рос­ли­ни ги­нуть. ALS на­яв­на тільки у бак­терій і рос­лин й відсут­ня в тва­рин і лю­ди­ни, що ро­бить гербіци­ди — ALS-інгібіто­ри од­ни­ми з най­без­печніших за­собів за­хи­с­ту рос­лин.

Крім цих двох діючих ре­чо­вин (іма­запір та іма­за­мокс), що є скла­до­ви­ми Євро-Лайтнінгу®, до гру­пи ALS-інгібіторів на­ле­жать знач­но по­ши­рені гербіци­ди — гру­пи суль­фонілсе­чо­ви­ни. Три­ва­ле їхнє ви­ко­ри­с­тан­ня при­зве­ло до по­яви стійких видів се­ге­таль­ної рос­лин­ності (по­над 100 видів бур’янів у всьо­му світі вва­жа­ють стійки­ми до ALS-інгібіторів).

До за­ходів, які за­побіга­ють по­яві стійких видів бур’янів, на­ле­жать такі аг­ро­прий­о­ми:

 • за­сто­су­ван­ня у посівах на­ступ­ної куль­ту­ри у сівозміні для кон­тро­лю се­ге­таль­ної рос­лин­ності гербіцидів, діючі ре­чо­ви­ни яких не на­ле­жать до ALS-інгібіторів, на­при­клад 2,4-Д, після об­при­с­ку­ван­ня со­няш­ни­ку, який ви­ро­щу­ва­ли за си­с­те­мою Clearfield®;
 • за­сто­су­ван­ня ALS-інгібіторів не частіше ніж двічі на чо­ти­ри ро­ки;
 • зни­щен­ня бур’янів на па­рах або на по­лях після зби­ран­ня вро­жаю куль­ту­ри (до і після со­няш­ни­ку) за до­по­мо­гою гербіцидів, які не на­ле­жать до ALS-інгібіторів;
 • не до­пу­с­ка­ти за­сто­су­ван­ня суль­фо­нілсе­чо­ви­ни та інших ALS-інгі­біторів у чи­с­то­му ви­гляді; їх слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тільки у ви­гляді ба­ко­вих сумішей, на­при­клад у поєднанні з 2,4-Д.

Роз­кла­дан­ня діючих ре­чо­вин пре­па­ра­ту в ґрунті відбу­вається мікро­біологічни­ми шля­хом в ае­роб­­них умо­вах, то­му будь-які чин­ни­ки, що впли­ва­ють на мікробіологічну ак­тивність ґрун­ту, впли­­­ва­ють і на про­цес роз­па­ду іміда­золінонів. То­му вар­то бра­ти до ува­ги такі тех­но­логічні ню­ан­си:

 • для роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту до рівня, до­стат­нь­о­го для по­даль­шо­го висіву пше­ниці потрібно не менш як 200 мм опадів у період між уне­сен­ням пре­па­ра­ту на со­няш­ни­ку і висіван­ням пше­ниці (за тем­пе­ра­ту­ри по­над 10°С і кис­лот­ності ґрун­ту більш як 6,2);
 • мікробіологічне роз­кла­дан­ня Євро-Лайтнінгу® по­чи­нається за тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту не ниж­че як 10°С;
 • роз­кла­дан­ня діючих ре­чо­вин пре­па­ра­ту сповільнюється за зни­жен­ня кис­лот­ності ґрун­ту: що ниж­чий її по­каз­ник, то ви­ща ймовірність післядії;
 • як­що за період від за­сто­су­ван­ня гербіци­ду до висіву на­ступ­ної куль­ту­ри ви­па­ло не­до­стат­ньо опадів, то гербіцид мо­же не­повністю роз­кла­с­ти­ся в ґрунті. Як­що во­ло­ги не­до­стат­ньо для зро­с­тан­ня й роз­вит­ку куль­ту­ри (силь­на по­су­ха), то її бу­де не­до­стат­ньо і для мікробіологічно­го роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту;
 • три­ва­лий період ано­маль­но низь­ких тем­пе­ра­тур та­кож мо­же сповільни­ти про­цес роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту й збільши­ти ри­зи­ки в разі висіву на­ступ­ної чут­ли­вої до гербіци­ду куль­ту­ри;
 • за збільшен­ня нор­ми вне­сен­ня пре­па­ра­ту підви­щується ступінь кон­тро­лю на­ступ­них хвиль бур’янів; та­кож зро­с­та­ють і ри­зи­ки в разі на­ступ­но­го висіву чут­ли­вої куль­ту­ри.

За якісно­го об­робітку ґрун­ту після CL-куль­ту­ри швидкість роз­кла­дан­ня пре­па­ра­ту збільшується.

Під час ви­ко­ри­с­тан­ня гербіци­ду за тех­но­логією ноу-тілл кон­цен­т­рація пре­па­ра­ту у верх­нь­о­му шарі ґрун­ту бу­де ви­щою порівня­но з кла­сич­ною си­с­те­мою об­робітку ґрун­ту. Ози­му пше­ни­цю доцільно висіва­ти відра­зу після со­няш­ни­ку без об­робітку ґрун­ту, за тех­но­логією ноу-тілл, як­що су­ма опадів за період від вне­сен­ня пре­па­ра­ту до висіву куль­ту­ри бу­ла не менш як 200 мм (за кис­лот­ності ґрун­ту по­над 6,2). Як­що ж су­ма опадів мен­ша від цьо­го по­каз­ни­ка, ре­ко­мен­до­ва­но за­вчас­но про­ве­с­ти об­роб­ку ґрун­ту гербіци­дом — пе­ред висівом пше­ниці ози­мої.

Будь-який фак­тор, що впли­ває на мікробіологічну ак­тивність, впли­ває на ступінь роз­па­ду іміда­золінонів. Ґрун­тові фак­то­ри: тип ґрун­ту і йо­го тек­с­ту­ра, во­логість, тем­пе­ра­ту­ра і pH. До­стат­ня кількість во­ло­ги (>200 мм) між ча­сом за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту Євро-Лайтнінг® і висівом на­­ступ­ної куль­ту­ри в сівозміні підви­щу­ва­ла мік­ро­біологічну де­гра­дацію діючої ре­чо­ви­ни.

Діючі ре­чо­ви­ни гербіци­ду Євро-Лайтнінг® по­чи­на­ли роз­кла­да­ти­ся в ґрунті за тем­пе­ра­ту­ри повітря по­над 10°С і при­ско­рю­ва­ли цей про­цес за підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри. Післядія гербіци­ду по­си­лю­ва­ла­ся зі зни­жен­ням pH у ґрунті: що ниж­чий рівень pH, то ви­щий ри­зик післядії гербіци­ду.

Роз­кла­дан­ня по­си­лю­ва­ло­ся за на­яв­ності потрібної кількості во­ло­ги, на­бли­же­ної до ве­ли­чи­ни по­вної ґрун­то­вої во­ло­гоємності. Хо­лодні по­годні умо­ви під час ве­ге­тації уповільню­ва­ли мікробіологічну ак­тивність, відповідно, про­цес мікробіологічно­го роз­кла­дан­ня діючих ре­чо­вин пре­па­ра­ту сповільню­вав­ся. Це збільшу­ва­ло ри­зик для на­ступ­ної чут­ли­вої куль­ту­ри у сівозміні. То­му ду­же важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти об­ме­жен­ня в сівозміні після за­сто­су­ван­ня гербіци­ду. 

Після вне­сен­ня Євро-Лайт­нінгу® ре­ко­мен­дується до­три­му­ва­ти­ся та­ко­го чер­гу­ван­ня куль­тур у сівозміні:

 • без об­ме­жень — гібри­ди со­няш­ни­ку, сор­ти й гібри­ди ріпа­ку та ку­ку­руд­зи, стійкі до гербіцидів Clearfield®.
 • для сортів і гібридів тра­диційної се­лекції — за­леж­но від кількості опадів. Зо­к­ре­ма, за їхньої кількості менш ніж 400 мм між об­при­с­ку­ван­ням і сівбою на­ступ­ної куль­ту­ри період очіку­ван­ня до висіву на­ступ­них у сівозміні куль­тур ста­но­вить:
 • для пше­ниці, жи­та — 6 місяців;
 • для лю­цер­ни, сої, яч­ме­ню (за pH ґрун­ту менш як 6,2), вівса, ку­ку­руд­зи, го­ро­ху — 9 місяців;
 • для кар­топлі, то­матів, тю­тю­ну, ци­булі, про­са, са­ла­ту, со­няш­ни­ку, огірків, морк­ви — 19 місяців;
 • для цу­к­ро­вих і сто­ло­вих бу­ряків, ріпа­ку — 26 місяців.

За ви­па­дан­ня по­над 400 мм опадів між об­при­с­ку­ван­ням і сівбою на­ступ­ної куль­ту­ри період очіку­ван­ня до висіву на­ступ­них у сівозміні куль­тур ста­но­вить:

 • для пше­ниці, жи­та, яч­ме­ню (за pH грун­ту менш як 6,2) — 6 місяців;
 • для лю­цер­ни, сої, кар­топлі, вівса, ку­ку­руд­зи, ка­пу­с­ти, огірків, морк­ви, тур­неп­су — 9 місяців;
 • для ріпа­ку, то­матів, тю­тю­ну, ци­булі, просі, са­ла­ту, со­няш­ни­ку, цу­к­ро­вих і сто­ло­вих бу­ряків (за pH ґрун­ту менш як 6,2) — 19 місяців.

 

І. Стор­чо­ус, канд. с.-г. на­ук

 

Інформація для цитування
Особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тех­но­логії Clearfield® / І. Сторчоус// Спецвипуск ж. Пропозиція. Соняшник: прості рішення складних питань / — 2017. — С. 30-35

Інтерв'ю
Ірина Чернишова
Зараз стрімкі зміни, передусім у технічній сфері, охопили навіть аграрний сектор, який має репутацію чи не найконсервативнішої галузі економіки. Не дивно, що часто зусилля власників господарств, спрямовані на впровадження змін, зустрічають... Подробнее
Зазвичай аграрні видання пишуть про здобутки агрохолдингів, знаних в областях, популярних аграріїв, що засідають по облрадах. Ми вирішили піти іншим шляхом і хочемо познайомити Вас із простим фермером

1
0