Спецможливості
Технології

Очищення зерна як одна із передумов його якісного і довготривалого зберігання

09.04.2015
10133
Очищення зерна як одна із передумов його якісного і довготривалого зберігання фото, ілюстрація
Зерно пшениці

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, переробка і зберігання — одна із найважливіших ланок у системі формування зерна як товару, підготовки його до продажу та очікування часу найвигіднішої реалізації. Тому забезпечення збереження зерна без втрат і покращання його якості під час зберігання — одне із основних завдань сільськогосподарських та спеціалізованих підприємств.

 

Ба­га­товіко­вий досвід по­ка­зує, що збе­ре­жен­ня лю­ди­ною зер­но­вих за­пасів — ве­ли­ка і склад­на спра­ва. По­при збіль­шен­ня ос­тан­німи ро­ка­ми ва­ло­во­го збо­ру вро­жаю в нашій країні, ефект зер­но­ви­роб­ництва був би знач­но більшим, як­би ми не втра­ча­ли вро­жай не тільки під час зби­ран­ня, але й у період збері­ган­ня, ко­ли знач­на йо­го ча­с­ти­на ги­не і не до­хо­дить до спо­жи­вачів. Втра­ти, зу­мов­лені не­на­леж­ни­ми умо­ва­ми збері­ган­ня зерна, мо­жуть зве­с­ти нанівець усі до­­сяг­­нен­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­­роб­­ництва: підви­щен­ня вро­жай­ності, зро­с­тан­ня ва­ло­во­го збо­ру зер­на та змен­шен­ня тру­до­вих за­трат на всіх ета­пах від ви­ро­щу­ван­ня до зберіган­ня зер­но­про­дукції.

Післяз­би­раль­на пе­ре­роб­ка зер­на і насіння сприяє підви­щен­ню їхньої якості і тим са­мим змен­шен­ню втрат уро­жаю. Але пра­цю­ва­ти із зер­ном до­сить склад­но — це серй­оз­на ба­га­то­пла­но­ва ро­бо­та. Успіх зберіган­ня зібра­но­го збіжжя без­по­се­ред­ньо за­ле­жить від якісної післяз­би­раль­ної об­роб­ки зер­на. Ефек­тив­не вирішен­ня цьо­го за­вдан­ня мож­ли­ве на­сам­пе­ред за­вдя­ки за­сто­су­ван­ню новітніх до­с­ко­на­лих індустріаль­них тех­но­логій пер­вин­ної пе­ре­роб­ки зерна, в ос­нові яких — ви­со­ко­тех­но­логічні зерноочисні лінії та ком­плек­си, які ба­зу­ють­ся на су­час­них та еко­номічно ефек­тив­них ма­ши­нах.

Тех­но­логічні пе­ре­ду­мо­ви пер­вин­но­го очи­щен­ня зер­на

Зер­но­ва ма­са ха­рак­те­ри­зується не­од­норідністю. Скла­дається во­на з ос­нов­ної зер­но­вої куль­ту­ри і домішок, які ділять­ся на зер­нові і сміттєві. До зер­но­вої домішки відно­сять по­шко­д­жені, не­до­роз­ви­нуті, биті, плюсклі зер­на ос­нов­ної куль­ту­ри та зер­на інших куль­тур­них рос­лин (на­при­клад, ячмінь у пше­ниці). Сміттєва домішка — це ор­ганічні ре­чо­ви­ни (ча­ст­ки рос­лин­них сте­бел, по­ло­ва), насіння ди­ко­рос­лих рос­лин та міне­ральні ре­чо­ви­ни (пісок, зем­ля, каміння). У зер­новій масі мо­жуть бу­ти і ме­та­леві домішки, які по­трап­ля­ють у збіжжя під час зби­ран­ня вро­жаю, пе­ре­ве­зення та зберігання. Різні домішки у на­да­ють зер­новій масі не­ба­жа­них вла­с­ти­во­с­тей: підви­щу­ють її во­логість (оскільки во­логість рос­лин­но-ор­ганічних домішок ви­ща, ніж во­логість зер­на), ус­клад­ню­ють зберіган­ня і пе­ре­роб­ку зер­на.
Крім то­го, зер­но — жи­вий ор­ганізм, і в ньо­му після зби­ран­ня вро­жаю про­дов­жу­ють відбу­ва­ти­ся біохімічні і фізіологічні про­це­си. Це вик­ли­кає підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­но­вої ма­си, ак­ти­вує життєдіяльність мікро­ор­ганізмів і як наслідок — зни­жен­ня якості зер­на. Ці про­це­си особ­ли­во ак­тив­но про­хо­дять у зер­новій масі, яка має підви­ще­ну во­ло­гість, то­му її (а особ­ли­во — ще й за знач­­­ної кількості смітних домішок) слід підда­ва­ти спеціальній об­робці для до­ве­ден­ня до потрібних кон­дицій, які рег­ла­мен­ту­ють­ся відповідни­ми стан­дар­та­ми на про­до­воль­че і фу­раж­не зер­но, а та­кож на насіннєвий ма­теріал.

Очищення зерна

Очи­щен­ня зер­на — од­на з ос­нов­них опе­рацій у про­цесі йо­го після­зби­раль­ної об­роб­ки (по­пе­реднє очи­щен­ня), за­вдан­ням яко­го є:

 • за­без­пе­чен­ня потрібної якості зер­на (а зна­чить — і якості бо­рош­на та круп);
 • зни­жен­ня рівня за­ра­же­ності зер­на шкідни­ка­ми хлібних за­пасів;
 • еко­номія транс­порт­них за­собів для пе­реміщен­ня зер­на за­вдя­ки відо­крем­лен­ню смітних домішок і, відповідно, змен­шен­ня вар­тості транс­пор­ту­ван­ня.

Очи­ще­не зер­но сор­ту­ють — роз­поділя­ють на фракції (го­ло­вним чи­­ном — за розміра­ми, а де­ко­ли й за ін­­ши­ми оз­на­ка­ми за­леж­но від при­зна­чен­ня про­дукції). Сор­ту­ван­ня на­­сіннєво­го зер­на дає змо­гу сфор­му­ва­ти од­норідну, вирівня­ну за ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми, партію посівно­го ма­теріалу, яка, ра­зом із йо­го якісним очи­щен­ням, за­без­пе­чує ви­со­кий уро­жай. Про­це­си очи­щен­ня і сор­ту­ван­ня зер­на грун­ту­ють­ся на відмінно­с­тях фізи­ко-ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей зер­на і домішок, в ос­нові яких — такі па­ра­ме­т­ри та ха­рак­те­ри­с­ти­ки: розмір (до­вжи­на, ши­ри­на, тов­щи­на), ае­ро­ди­намічні вла­с­ти­вості, фор­ма і стан по­верхні зерна (фрик­ційні вла­с­ти­вості), гу­с­ти­на (гравітаційні вла­с­ти­вості), магнітні вла­с­ти­вості, колір то­що.

Зерноочистні машини. Як­що фізи­ко-ме­ханічні вла­с­ти­вості зер­на і домішок різні, їх мож­на відо­к­рем­лю­ва­ти на відповідних зер­но­очис­них ма­ши­нах. На­при­клад, зер­но і насіння пше­ниці та ку­ко­лю ма­ють од­на­ко­ву тов­щи­ну, ши­ри­ну, гу­с­ти­ну, але різні за до­вжи­ною. Зна­чить, кукіль від пше­ниці мож­на відо­кре­ми­ти в зер­но­очис­них ма­ши­нах, які здатні розрізня­ти ма­теріал за до­вжи­ною (насіння ку­ко­лю ко­рот­ше). Вівсюг та­кож мож­на відо­кре­ми­ти від пше­ниці — йо­го насіння до­вше.
Різнить­ся між со­бою і зер­но ос­нов­них зер­но­вих куль­тур, то­му йо­го сор­ту­ють у зер­но­очис­них ма­ши­нах, прин­ци­пом ро­бо­ти яких грун­тується на ви­яв­ленні відмінно­с­тей фізи­ко-ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей зер­на.

Кла­сифікація ма­шин і об­лад­нан­ня для очи­щен­ня зер­на (насіння) ви­ко­на­на згідно з виз­на­чаль­ними оз­наками — ро­бо­чими ор­ганами, які умов­но мож­на поділи­ти на прості та складні. Прості відо­крем­лю­ють зер­но­ву сумішку на дві фракції за однією виз­на­чаль­ною оз­на­кою. До та­ких ро­бо­чих ор­ганів відно­сять: ре­ше­та (си­та), трієрні циліндри, повітряні ка­на­ли, по­хилі ка­на­ли із глад­ким дни­щем і зиг­за­го­подібни­ми бо­ко­ви­ми стінка­ми. Складні се­па­ра­то­ри об’єдну­ють в одній ма­шині декілька про­стих се­па­ра­торів, які роз­поділя­ють зер­но­ву сумішку за різни­ми оз­на­ка­ми на три і більше фракцій. Більшість зер­но­очис­них ма­шин відно­сять до склад­них се­па­ра­торів, які об’єдну­ють п’ять-сім роз­поділю­валь­них ро­бо­чих ор­ганів про­стих се­па­ра­торів.
Решітні се­па­ра­то­ри по очищенню зерна  при­зна­чені для:

 • ви­да­лен­ня домішок, які відрізня­ють­ся від зер­на ос­нов­ної куль­ту­ри лінійни­ми розміра­ми (ши­ри­ною та тов­щи­ною);
 • сор­ту­ван­ня зер­на і насіння на ок­ремі кла­си і фракції за крупністю під час підго­тов­ки про­до­воль­чо­го зер­на до по­ме­лу і лу­щен­ня;
 • сор­ту­ван­ня про­дуктів по­ме­лу і лу­щен­ня зер­на.

У решітних се­па­ра­то­рах по очищенню зерна за­вдя­ки просіюван­ню зерна че­рез ре­ше­то вихідний ма­теріал роз­поділяється на фракції, які ма­ють різні за розміра­ми ча­ст­ки. От­во­ри решіт, за­леж­но від при­зна­чен­ня, мо­жуть бу­ти різної фор­ми: ок­руглі, пря­мо­кутні, три­кутні, лійко­подібні, жо­лоб­часті, ром­бо­подібні, ше­с­ти­кутні, зірчасті та ін.

Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми ча­с­ти­на­ми се­па­ра­то­ра з пла­с­ки­ми ре­ше­та­ми є: ста­ни­на, ку­зов із решітни­ми рам­ка­ми, ба­лан­сир­ний ме­ханізм і привід. Під час ро­бо­ти се­па­ра­то­ра вихідний про­дукт че­рез прий­маль­ний па­т­ру­бок над­хо­дить на верхнє (сор­ту­валь­не) ре­ше­то. За­вдя­ки ко­ли­ван­ням ку­зо­ва про­дукт ру­­хається ре­ше­том і роз­поділяється на дві фракції: крупні домішки і зер­но у сумішці із дрібни­ми та лег­ки­ми домішка­ми. Крупні домішки ру­ха­ють­ся по­хи­ло вниз уз­довж ре­ше­та і че­рез ло­ток ви­во­дять­ся із се­па­ра­то­ра, а зер­но із дрібни­ми і лег­ки­ми домішка­ми над­хо­дить на нижнє (підсівне) ре­ше­то, прой­шов­ши че­рез яке, домішки по­па­да­ють на дни­ще ку­зо­ва і че­рез ло­ток ви­во­дять­ся із се­па­ра­то­ра. Очи­ще­не зер­но че­рез нижній збірник та­кож ок­ре­мо ви­во­дить­ся із се­па­ра­то­ра.

Тех­но­логічний про­цес відо­крем­лю­ван­ня домішок у ба­ра­бан­но­му се­па­ра­торі відбу­вається та­ким чи­ном. Зер­но­ва сумішка по­дається все­ре­ди­ну решітно­го циліндра — у прий­маль­ну ча­с­ти­ну ре­ше­та з більши­ми от­во­ра­ми. Очи­ще­не зер­но просіюється і ви­во­дить­ся із ма­ши­ни. Крупні домішки пе­реміщу­ють­ся у схо­до­ву ча­с­ти­ну ре­ше­та із мен­ши­ми от­во­ра­ми, че­рез які про­хо­дить зер­но, що не відо­кре­ми­лось у прий­мальній ча­с­тині. Крупні домішки ви­во­дять­ся із ма­ши­ни
че­рез па­т­ру­бок.

Повітряні се­па­ра­то­ри по очищенню зерна ви­ко­ри­с­то­ву­ють для відо­крем­лен­ня домішок, які відрізня­ють­ся від зер­на ос­нов­ної куль­ту­ри ае­ро­ди­намічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми. Їх, го­ло­вним чи­ном, за­сто­со­ву­ють на бо­рош­но­мель­них і круп’яних підпри­єм­ствах для очи­щен­ня зер­на від пи­лу і лег­ких домішок, а та­кож для відо­крем­лен­ня луз­ги від про­дуктів лу­щен­ня плівча­с­тих куль­тур (греч­ки, вівса, про­са, ри­су) та для кон­тро­лю кру­пи і відходів. Важ­ли­ве місце зай­ма­ють ці ма­ши­ни на підпри­ємствах для калібру­ван­ня гібрид­но­го і сор­то­во­го
насіння ку­ку­руд­зи.

Найбільше за­сто­су­ван­ня от­ри­ма­ли се­па­ра­то­ри по очищенню зерна із за­мк­ну­тим цик­лом по­вітря, прин­цип ро­бо­ти яких по­ля­гає в то­му, що зер­но або про­дук­ти йо­го пе­ре­роб­ки че­рез прий­маль­ний па­т­ру­бок над­хо­дять у прий­маль­ну ка­ме­ру, де за до­по­мо­гою двок­ла­пан­но­го ме­ханізму рівно­мірно роз­поділя­ють­ся всією її до­вжи­ною. Потім про­дукт по­дається у пнев­мо­се­па­ру­валь­ний ка­нал, де про­ду­вається по­то­ком повітря, який ство­рюється діаме­т­раль­ним вен­ти­ля­то­ром. Ча­ст­ки сумішки, швидкість ви­тан­ня яких більша, ніж швидкість повітря у пнев­мо­ка­налі, ви­па­да­ють у ви­гляді фракцій очи­ще­но­го про­дук­ту і ви­во­дять­ся із се­па­ра­то­ра че­рез ви­пу­ск­ний па­т­ру­бок.

Ча­ст­ки лег­кої фракції ви­но­сять­ся в оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру, де під дією від­цен­­­т­ро­вих і гравітаційних сил ви­па­да­ють у ни­жню ча­с­ти­ну се­па­ра­то­ра і за до­по­мо­гою шне­ка ви­во­дять­ся із ма­ши­ни. Звільне­не від домішок повітря за­с­мок­тується вен­ти­ля­то­ром і на­прав­ляєть­ся в ре­цир­ку­ляційний ка­нал.

Повітря­но-решітні се­па­ра­то­ри за­сто­со­ву­ють для очи­щен­ня зер­на від домішок, які відрізня­ють­ся від ос­нов­ної куль­ту­ри ши­ри­ною, тов­щи­ною і ае­ро­ди­намічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми. У цих ма­ши­нах зер­но очи­щується ре­ше­та­ми, на яких відо­крем­лю­ють­ся крупні і дрібні домішки за різни­цею із зер­ном що­до ши­ри­ни і тов­щи­ни, а та­кож повітря­ним по­то­ком, який про­ду­ває шар зер­на і ви­но­сить із со­бою домішки, що відрізня­ють­ся від зер­на ае­ро­ди­намічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми.

Трієри при­зна­чені для відо­крем­лен­ня від зер­на ос­нов­ної куль­ту­ри домішок, які відрізня­ють­ся до­вжи­ною. До домішок, які відо­крем­лю­ють­ся від зер­на пше­ниці на трієрах, на­ле­жить насіння ку­ко­лю, яке ко­рот­ше від пше­нич­но­го, і насіння
вівсю­га — во­но до­вше.

Трієри та­кож за­сто­со­ву­ють на насіннєочис­них за­во­дах для калібру­ван­ня насіння ку­ку­руд­зи, де їх ус­та­нов­лю­ють для відо­крем­лен­ня із суміші най­крупніших домішок.

На круп’яних за­во­дах трієри за­сто­со­ву­ють для відо­крем­лен­ня зер­на вівса від яч­ме­ню, а та­кож для роз­поділен­ня проміжних про­дуктів лу­щен­ня на дві фракції, од­ну із яких ста­нов­лять, го­ло­вним чи­ном, лу­щені, а дру­гу — не­лу­щені зер­на. За кон­ст­рукцією трієри бу­ва­ють ци­­ліндричні і дис­кові. Циліндрич­ний скла­дається зі ста­ле­во­го циліндра із штам­по­ва­ни­ми ча­рун­ка­ми на йо­го внутрішній по­верхні і шне­ка, розміще­но­го у жо­лобі. Під час обер­тан­ня циліндра у ча­рун­ки по­па­да­ють ко­роткі зер­на, які ук­ла­да­ють­ся там на більшу гли­би­ну, ніж довші, і за про­дов­жен­ня циліндро­во­го обер­тан­ня ви­па­да­ють піз­ніше, по­трап­ля­ють у жо­лоб і ви­во­дять­ся із ма­ши­ни шне­ком. Довгі ж зер­на, ков­за­ю­чись внутрішньою по­верх­нею ци­лін­дра, пе­­ре­­міщу­ють­ся у по­вз­довжнь­о­му на­прям­ку під ти­с­ком зер­на, яке над­хо­дить у ма­ши­ну, та скла­до­вої си­ли тяжіння у по­хи­ло­му циліндрі.

У дис­ко­во­му трієрі ча­рун­ки ви­ко­нані на по­верхні ча­вун­них дисків. Під час обер­тан­ня дисків у ча­рун­ки по­трап­ля­ють ко­роткі зер­на, які потім па­да­ють у жо­лоб­ки і ви­во­дять­ся із ма­ши­ни.
Най­раціональнішим є розміщен­ня ча­ру­нок у ша­хо­во­му по­ряд­ку, ко­ли кож­на ча­рун­ка розміще­на у центрі пра­виль­но­го ше­с­ти­кут­ни­ка, на вер­ши­нах яких — цен­т­ри суміжних ча­ру­нок. Фор­ма і розміри штам­по­ва­них ча­ру­нок, їхнє розміщен­ня і тов­щи­на листів рег­ла­мен­ту­ють­ся нор­ма­тив­ною до­ку­мен­тацією.

Магнітні та фотосепаратори при­зна­чені для відок­рем­лен­ня домі­шок від зер­на і про­дуктів йо­го пе­ре­роб­ки. Їхнє за­сто­су­ван­ня на підприємствах рег­ла­мен­тується нор­ма­ми і пра­ви­ла­ми ве­ден­ня тех­но­логічно­го про­це­су.
Ро­бо­чий про­цес у магнітних се­па­ра­то­рах грун­тується на різниці магнітних вла­с­ти­во­с­тей зер­но­вих про­дуктів і до­мішок. Ви­ко­ри­с­то­ву­ють се­па­ра­то­ри із постійни­ми і еле­к­т­ро­магніта­ми.  Робочий процес фотосепараторів грунтується на сепарації зерна за декількома параметрами (розмір, вага, форма і навіть колір).

Для очи­щен­ня зер­на від міне­раль­них домішок слу­гу­ють віброп­нев­ма­тичні ка­ме­невідо­крем­лю­вальні ма­ши­ни. Їхні ос­новні скла­дові: ста­ни­на, вібро­стіл (де­ка), прий­маль­ний, ви­пу­ск­ний і аспі­раційний при­ст­рої та привід. Під час ро­бо­ти ма­ши­ни вихідна сумішка над­хо­дить на де­ку, де під дією вібрації і повітря­но­го по­то­ку роз­поділяється на дві фракції. Важкі ча­ст­ки, опу­с­тив­шись на дно де­ки і кон­так­ту­ю­чи з нею, пе­реміщу­ють­ся вго­ру і ви­во­дять­ся із ма­ши­ни че­рез ви­пу­ск­ний па­т­ру­бок, а ос­нов­на ма­са зер­на пе­реміщується вниз.

Ре­зуль­та­ти ек­сплу­а­тації свідчать, що ве­ли­ке зна­чен­ня для ефек­тив­ної ро­бо­ти ма­ши­ни має стан по­верхні де­ки. Для цьо­го бу­ло ви­про­бу­ва­но різні ти­пи решіт (пле­те­них, про­бив­них), ус­та­нов­ле­них в один або два ря­ди. Виз­на­че­но, що най­­ефек­тивніши­ми є ме­та­лот­кані ре­ше­та з от­во­ра­ми розміром 1,5×1,5 мм. Їхнє ви­ко­ри­с­тан­ня да­ло змо­гу підви­щи­ти ефек­тивність очи­щен­ня зер­на до 94%.
Очи­щен­ня зер­на вва­жається ефек­тив­ним, як­що вміст сміттєвої домішки не пе­ре­ви­щує 2%, зер­но­вої — 5,
шкід­ли­вої — 0,2%.

Ма­ши­ни для очи­щен­ня зер­на

Ком­плекс­ний ба­ра­бан­ний се­па­ра­тор для очищення зерна КБС 1270.4.00 (ВАТ «Кар­лівський ма­ши­но­будівний за­вод») при­зна­че­ний для по­пе­ред­нь­о­го, пер­вин­но­го та вто­рин­но­го очи­щен­ня зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих і технічних куль­тур, ку­ку­руд­зи, круп’яних куль­тур різних сту­пенів за­сміче­ності та во­ло­гості. Се­па­ра­тор у своєму складі має си­то­вий та аспіраційний бло­ки. У си­то­во­му блоці містить­ся чо­ти­ри­решітний ба­ра­бан, який є ос­нов­ним ро­бо­чим ор­га­ном се­па­ра­то­ра. У торці кор­пу­са змон­то­ва­но ме­ханізм зміни ку­та на­хи­лу осі ба­ра­ба­на та мо­тор-ре­дук­тор йо­го при­во­ду.

У нижній ча­с­тині кор­пу­са йо­го по­­хи­ли­ми стінка­ми ут­во­ре­но п’ять ви­­пу­с­к­них па­т­рубків для ви­ве­ден­ня із се­па­ра­то­ра відо­крем­ле­них дрібних і круп­них домішок та по­вноцінно­го зер­на. Усе­ре­дині кор­пу­са розміще­но ме­ха­нізм очи­щен­ня решіт ба­ра­ба­на.

Блок аспіраційно­го очи­щен­ня зерна яв­ляє со­бою скла­даль­но-звар­ну кон­ст­рукцію із ли­с­то­вої сталі, де внутрішні стінки і пе­ре­го­род­ки ут­во­рю­ють: прий­маль­ний па­т­ру­бок, пнев­мо­се­па­ру­валь­ний ка­нал, оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру, па­т­ру­бок по­да­ван­ня про­дук­ту в решітний ба­ра­бан. Кон­ст­рукція бло­ка пе­ред­ба­чає та­кож ви­ве­ден­ня зер­на на­зовні без­по­се­ред­ньо після пнев­мо­се­па­ру­валь­но­го ка­на­лу та спря­му­ван­ня до це­хо­вої аспіраційної си­с­те­ми. Ви­да­лен­ня домішок із оса­д­жу­валь­ної ка­ме­ри здійснюється за до­по­мо­гою шне­ка, який має привід від мо­тор-ре­дук­то­ра.

Прин­цип ро­бо­ти се­па­ра­то­ра для очищення зерна по­ля­гає у послідо­вно­му очи­щенні зер­на від лег­ких домішок бло­ком аспіраційно­го очи­щен­ня, від дрібних і круп­них — ре­­шіт­­ним ба­ра­ба­ном. Вихідний про­дукт на­прав­ляється на блок аспіраційно­го очи­щен­ня зерна, де він за до­по­мо­гою повітря­но­го стру­ме­ня очи­щується від лег­ких домішок, які ви­да­ля­ють­ся із оса­д­жу­валь­ної ка­ме­ри шне­ком. По­пе­ред­ньо очи­ще­ний повітрям про­дукт за­леж­но від тех­но­логічної схе­ми або по­дається у решітний ба­ра­бан, або ви­во­дить­ся із бло­ка аспі­ра­ційно­го очи­щен­ня.

Про­дук­тивність ба­ра­бан­но­го се­па­ра­то­ра для очищення зерна ся­гає 152 т/год. При цьо­му по­вно­та ви­да­лен­ня домішок із зер­на ста­но­вить 63%, вміст зер­на у відхо­дах — 0,13%. За спо­жи­ва­ної по­туж­ності 3,6 кВт пи­томі ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­­енергії дорівню­ють 0,024 кВт⋅год/т.

До інших по­зи­тив­них особ­ли­во­с­тей се­па­ра­то­ра слід відне­с­ти:

 • універ­сальність( здатність ви­ко­ну­ва­ти функції скаль­пе­ра­то­ра та се­па­ра­то­ра);
 • ви­со­ку про­дук­тивність (до 150 т/год — за по­пе­ред­нь­о­го очи­щен­ня і до 100 т/год — за пер­вин­но­го очи­щен­ня зер­на);
 • швид­кий де­мон­таж решіт та ве­ли­ка су­мар­на їхня пло­ща;
 • по­туж­на і, ра­зом з тим, ефек­тив­на си­с­те­ма ви­да­лен­ня лег­ких домішок, відсутність вібрації, шу­му та пи­лу, мінімаль­не по­шко­д­жен­ня зер­на.

У ком­плексі ма­шин для післяз­би­раль­ної об­роб­ки зер­на є до­стат­ня кількість кон­ст­рукцій решітних се­па­ра­торів: пло­с­ко­решітні вібровідцен­т­рові із циліндрич­ним ре­ше­том, циліндрич­ним го­ри­зон­таль­ним ре­ше­том то­що. Але всі во­ни не роз­поділя­ють зер­но за на­ту­рою, тоді як се­па­ра­тор до­дат­ко­во­го очи­щен­ня СДО-16* (СВТП «МЕ­ХА­НІК», Жи­то­мир) за­довільно вирішує це пи­тан­ня.

Тех­но­логічна схе­ма ро­бо­ти се­па­ра­то­ра: вер­ти­каль­ний потік повітря про­ни­зує зустрічний зер­но­вий потік — швидкість повітря роз­ра­хо­ва­на так, що потік зер­но­вої суміші пе­ре­бу­ває у зва­же­но­му стані. Із по­то­ку зер­но­вої суміші повітря відо­крем­лює домішки, лег­ке та не­по­вноцінне зер­но, яке мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як фу­раж­не. Ре­гу­лю­ван­ням по­то­ку повітря із зер­но­вої суміші мож­на от­ри­ма­ти важ­ке по­вноцінне зер­но, що відповідає посівним кон­диціям. У тех­но­логічній лінії зер­но­очис­них ком­плексів ЗАВ-10, ЗАВ-25 і ЗАВ-40 се­па­ра­тор до­дат­ко­во­го очи­щен­ня вста­нов­лю­ють за се­па­ра­то­ром по­пе­ред­нь­о­го або пер­вин­но­го очи­щен­ня зер­но­вої суміші. До речі, крім вен­ти­ля­то­ра, СДО-16 не має жод­ної ру­хо­мої де­талі. Йо­го про­дук­тивність — на рівні 16 т/год до­стат­ньо ви­со­ка як для насіннєво­го се­па­ра­то­ра. При­чо­му для цьо­го ви­с­та­чає енер­го­за­без­пе­чен­ня еле­к­т­ро­дви­гу­на по­тужністю усь­о­го 3 кВт. Ва­га се­па­ра­то­ра для очищення зерна ста­но­вить 320 кг.
За відклю­че­но­го вен­ти­ля­то­ра се­па­ра­тор ви­ко­нує функцію зви­чай­но­го зер­но­про­во­ду.

Се­па­ра­тор зер­но­очис­ний БСХ* (ВАТ «Хо­рольсь­кий ме­ханічний за­вод») при­зна­че­ний для від­­окрем­лен­ня від ос­нов­ної куль­ту­ри домішок, які за своїми ге­о­ме­т­рич­ни­ми розміра­ми та ае­ро­ди­намічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми відрізня­ють­ся від ос­нов­но­го зер­на. Се­па­ра­тор скла­дається із та­ких ос­нов­них вузлів: ста­ни­ни, ку­зо­ва із решітни­ми рам­ка­ми, тра­вер­си із ба­лан­сир­ним ме­ханізмом, ви­пу­ск­них лотків, за­хис­ної ого­рожі і при­во­ду. В ку­зові, на на­прям­них, ус­та­нов­ле­но решітні рам­ки, які фіксу­ють­ся ек­с­цен­т­ри­ко­ви­ми при­ти­с­ка­ча­ми. Кар­ка­си ра­мок розділені по­вз­довжніми і по­пе­реч­ни­ми пе­ре­го­род­ка­ми на секції, у яких розміщу­ють­ся гу­мові куль­ки для очи­щен­ня решіт. Під прий­маль­ним па­т­руб­ком, над верхнім ре­ше­том, ус­та­нов­ле­но ло­ток для рівномірно­го роз­поділен­ня про­дук­ту ши­ри­ною ре­ше­та.

Прин­цип ро­бо­ти. Зер­но­вий во­рох, що підля­гає очи­щен­ню, че­рез прий­маль­ний па­т­ру­бок над­хо­дить на верхнє (сор­ту­валь­не) ре­ше­то. За­вдя­ки ко­ли­ван­ням ку­зо­ва про­дукт ру­хається ре­ше­том і сор­тується на дві фракції: крупні домішки і зер­но у суміші із дрібни­ми та лег­ки­ми. Крупні домішки ру­ха­ють­ся схо­дом по­вз­довж ре­ше­та і че­рез ло­ток ви­во­дять­ся із се­па­ра­то­ра, а зер­но із дрібни­ми і лег­ки­ми смітни­ми ча­ст­ка­ми про­хо­дить на ни­жню решітну рам­ку. Дрібні домішки про­си­па­ють­ся че­рез підсівне ре­ше­то і па­да­ють на дни­ще ку­зо­ва, звідки че­рез ло­ток ви­во­дять­ся із ма­ши­ни. Домішки (пил, по­ло­ва та інше) на­прав­ля­ють­ся повітро­про­во­да­ми у цик­лон для очи­щен­ня.

У гос­по­дар­ст­вах із роз­ви­ну­тою інфра­с­т­рук­ту­рою для зберіган­ня зер­на на базі зер­но­очис­них ком­плексів ЗАВ-25 (40, 100) вітчиз­ня­них підприємств і по­нині ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють вібро­відцен­т­рові зер­но­очисні ма­ши­ни ти­пу БЦСМ (ВАТ «Вібро­се­па­ра­тор»). Во­ни очи­ща­ють зер­но зра­зу ж, як тільки во­но надійшло на тік від зер­ноз­би­раль­них ком­байнів. Зо­к­ре­ма, ши­ро­ко­го за­сто­су­ван­ня на­був се­па­ра­тор вібровідцен­т­ро­вий зер­но­вий А1-БЦСМ-100* при­зна­че­ний для ви­да­лен­ня сміттєвої домішки із зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих та технічних куль­тур. Ця ма­ши­на ком­плек­тується си­с­те­мою аспірації і дво­ма бун­ке­ра­ми для зби­ран­ня кор­мо­вих та не­кор­мо­вих відходів. Її про­дук­тивність мо­же до­ся­га­ти до 100 т/год. За знач­ної во­ло­гості та засміче­ності зер­на про­дук­тивність зни­жується і мо­же ста­но­ви­ти близь­ко 80 т.

Се­па­ра­тор скла­дається з чо­ти­рь­ох зер­но­очис­них блоків. Ко­жен блок має три секції, де відбу­вається послідо­вне очи­щен­ня зер­но­про­дук­ту від дрібних та круп­них ча­с­ток сміттєвої домішки. Секція яв­ляє со­бою ба­ра­бан із на­бо­ром решіт з от­во­ра­ми відповідно­го розміру. Обер­тові та ко­ли­вальні ру­хи секцій ви­ко­ну­ють­ся за до­по­мо­гою чо­ти­рь­ох еле­к­т­ро­дви­гунів та двох еле­к­т­ровібра­торів. Ке­ру­ван­ня ре­жи­мом пнев­ма­тич­но­го очи­щен­ня зер­на та до­зу­ван­ня ве­ли­чи­ни за­ван­та­жен­ня відбу­вається за до­по­мо­гою ва­желів.

Зер­но у се­па­ра­торі очи­щується за до­по­мо­гою повітря­но­го по­то­ку та дії відцен­т­ро­вих сил інерції, що ут­во­рю­ють­ся внаслідок обер­тан­ня ба­ра­банів. Зер­но, очи­ще­не повітря­ним по­то­ком від лег­ких домішок і пи­лу, на­прав­ляється рівномірним пли­ном на внутрішню по­верх­ню верх­нь­о­го решітно­го ба­ра­ба­на. Під дією відцен­т­ро­вих сил інерції ча­ст­ки про­дук­ту при­ти­с­ка­ють­ся до внутрішньої по­верхні ре­ше­та, а під впли­вом ма­си та сил інерції ко­ли­валь­но­го ру­ху пе­реміщу­ють­ся зго­ри вниз. Дрібні домішки про­хо­дять че­рез от­во­ри верх­­ньо­­­­го ре­ше­та, а ос­нов­на ма­са зер­на на­прав­ляється на се­реднє ре­ше­то, де відо­крем­лю­ють­ся дрібні домішки і подрібне­не зер­но. Крізь от­во­ри ниж­нь­о­го ре­ше­та про­хо­дить очи­ще­не зер­но, а крупні домішки схо­дять із ньо­го. Се­па­ра­тор роз­поділяє про­дукт на п’ять фракцій: очи­ще­не зер­но, легкі домішки, дрібні домішки, би­те (дрібне) зер­но і крупні домішки. Якість ро­бо­ти та ек­сплу­а­таційні по­каз­ни­ки пред­став­ле­но в таб­лиці. Та­кож підпри­ємство ви­пу­с­кає ма­ши­ни мен­шої про­дук­тив­ності з ана­логічним прин­ци­пом ро­бо­ти, се­па­ра­тор вібровідцен­т­ро­вий зер­но­вий Р8- БЦСМ-50 та Р8-БЦСМ-25 про­дук­тивністю 50 та 25 т/год відповідно. 

Се­па­ра­тор по­пе­ред­нь­о­го очи­щен­ня зер­на СПО-50 (ВАТ «Хо­рольсь­кий ме­ханічний за­вод») про­во­дить по­пе­реднє очи­щен­ня зер­на від сміттєвих домішок, йо­го мож­на ек­сплу­а­ту­ва­ти як са­мостійно, так і в складі зер­но­очис­них аг­ре­гатів та ком­плексів. В ос­нові йо­го кон­ст­рукції — кор­пус, у яко­му внутрішніми стінка­ми і пе­ре­го­род­ка­ми ут­во­ре­но: прий­маль­ну ка­ме­ру, пнев­мо­се­па­ру­валь­ний і ре­цир­ку­ляційний ка­на­ли, оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру. В се­па­ра­тор зер­но над­хо­дить че­рез прий­маль­ний па­т­ру­бок і за до­по­мо­гою роз­подільно­го шне­ка рівномірним ша­ром по­дається на сітча­с­тий транс­пор­тер. Потім во­но ра­зом із пи­лом і дрібною сміттєвою домішкою про­си­пається че­рез си­то і на­прям­ни­ми по­дається у зо­ну повітря­но­го се­па­ру­ван­ня. Круп­на сміттєва та со­ло­ми­с­та домішки транс­пор­те­ром підніма­ють­ся вго­ру і ви­во­дять­ся із ма­ши­ни че­рез па­т­ру­бок. Очи­ще­не зер­но, після відо­крем­лен­ня круп­них домішок, а та­кож після повітря­но­го се­па­ру­ван­ня по­трап­ляє у ви­пускні па­т­руб­ки, а легкі домішки за до­по­мо­гою шне­ка ви­во­дять­ся із оса­д­жу­валь­ної ка­ме­ри. Про­дук­тивність се­па­ра­то­ра для очищення зерна — 52,1 т/год. Ко­ефіцієнт ви­да­лен­ня домішок: лег­ких ае­ро­ди­намічних — 63%, круп­них — 94%. Пи­томі ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­е­нергії за вста­нов­ле­но­го енер­го­за­без­пе­чен­ня на рівні 6 кВт ста­нов­лять 0,12 кВт.год/т. Рівень шу­му на ро­бо­чо­му місці — 76 дБа (за ви­мо­га­ми — не більше ніж 80 дБа). За­пи­леність повітря — 3,2 мг/м3. Пи­то­ма ви­т­ра­та еле­к­т­ро­­енергії — 0,102 кВт.год/т.
 
Се­па­ра­тор зер­но­вий Р6-СВС-6 (ВАТ «Мо­гилів-Подільський ма­ши­но­будівний за­вод») при­зна­че­ний для ви­да­лен­ня із зер­но­вої суміші круп­них і дрібних домішок. Ви­ко­ри­с­то­ву­ють як са­мостійну ма­ши­ну для зер­но­очис­них по­треб у не­ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах. Се­па­ра­тор скла­дається із та­ких ос­нов­них вузлів: ста­ни­ни, решітно­го ку­зо­ва і при­во­ду. Решітний ку­зов із дво­ма ря­да­ми решіт (сор­ту­вальні і підсівні) кріпить­ся до ра­ми за до­по­мо­гою чо­ти­рь­ох вібро­опор. Ку­зов розміще­но під ку­том 5° до лінії го­ри­зон­ту. Привід си­то­во­го ку­зо­ва здійснюється за до­по­мо­гою двох еле­к­т­ровібра­торів. У про­цесі очи­щен­ня зерна вихідна суміш зер­на че­рез прий­маль­ний па­т­ру­бок по­дається у ма­ши­ну, де рівномірним ша­ром роз­поділяється ши­ри­ною сор­ту­валь­но­го си­та. Крупні до­мішки (що схо­дять із сит) ви­во­дять­ся із се­па­ра­то­ра, а суміш зер­на із дрібни­ми смітни­ми ча­ст­ка­ми про­хо­дить крізь сор­ту­валь­не си­то на підсівне, де зер­но очи­щується від дрібних домішок. Очи­ще­не зер­но і дрібні домішки (що прой­ш­ли крізь підсівне си­то) ви­во­дять­ся із ма­ши­ни. Про­дук­тивність се­па­ра­то­ра ста­но­вить 6,3 т/год. Ко­ефіцієнт очи­щен­ня зер­на — 82%.

Се­па­ра­то­ри повітряні для очищення зерна АСХ (ВАТ «Хо­рольсь­кий ме­ханічний за­вод») із за­мк­ну­тим цик­лом повітря і діаме­т­раль­ним вен­ти­ля­то­ром при­зна­чені для очи­щен­ня зер­на та роз­поділен­ня про­дуктів лу­щен­ня круп’яних куль­тур. Се­па­ра­тор скла­дається із кор­пу­са, де внутрішні стінки і пе­ре­го­род­ки ут­во­рю­ють прий­маль­ну ка­ме­ру, вер­ти­кальні пнев­мо­се­па­ру­валь­ний і ре­цир­ку­ляційний ка­на­ли та оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру. В оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру вмон­то­ва­но вен­ти­ля­тор і шнек для ви­ве­ден­ня оса­д­же­них відходів. До кор­пу­су при­ва­рені прий­маль­ний та ви­пу­ск­ний па­т­руб­ки. Для ав­то­ма­тич­но­го підтри­му­ван­ня постійно­го рівня зер­на у прий­мальній ка­мері у верхній її ча­с­тині вста­нов­ле­но роз­подільник для сор­ту­ван­ня про­дук­ту за до­вжи­ною прий­маль­ної ка­ме­ри і пнев­мо­се­па­ру­валь­но­го ка­на­лу. Для ре­гу­лю­ван­ня повітря­но­го по­то­ку на вході в оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру вста­нов­ле­но по­во­рот­ну ре­гу­лю­валь­ну заслінку. З бо­ку всмок­ту­ван­ня ус­та­нов­ле­но три по­во­ротні план­ки для спря­мо­ву­ван­ня повітря­но­го по­то­ку.

Привід вен­ти­ля­то­ра і шне­ка здій­снюється від еле­к­т­ро­дви­гу­на че­рез кли­но­па­со­ву пе­ре­да­чу і контр­привід. Зерно, що підля­гає очи­щен­ню, че­рез прий­­маль­ний па­т­ру­бок над­хо­дить у роз­подільник, де підля­гає рівномірно­му сор­ту­ван­ню за до­вжи­ною прий­маль­ної ка­ме­ри. Із прий­маль­ної ка­ме­ри очи­щу­ва­на ма­са по­трап­ляє у пнев­мо­се­па­ру­валь­ний ка­нал, де про­ду­вається зус­трічним по­то­ком повітря і ви­во­дить­ся че­рез ви­пу­ск­ний па­т­ру­бок. Легкі до­мішки відно­сять­ся повітря­ним по­то­ком в оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ру і шне­ком ви­во­дять­ся із се­па­ра­то­ра на­зовні.

Се­па­ра­тор ае­ро­ди­намічний для очищення зерна САД (ТОВ «НВФ “Ае­ро­мех”») при­зна­че­ний для очи­щен­ня і калібру­ван­ня зер­но­вих куль­тур і насіннєво­го ма­теріалу. Се­па­ра­тор яв­ляє со­бою кор­пус скла­даль­но-звар­ної кон­ст­рукції, ви­го­тов­ле­ний із ли­с­то­вої сталі, стінки і пе­ре­го­род­ка­ми яко­го ут­во­рю­ють прий­маль­ну, ро­бо­чу й оса­д­жу­валь­ну ка­ме­ри. Пе­реміщен­ня повітря­но­го по­то­ку ро­бо­чою ка­ме­рою за­без­пе­чує вен­ти­ля­тор, який при­во­дить­ся у дію еле­к­т­ро­дви­гу­ном.
На сьо­годні ви­роб­ник сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції віддає пе­ре­ва­гу іно­зем­но­му об­лад­нан­ню для очищення зерна, яке здат­не за­без­пе­чи­ти ви­со­ку якість робіт. Де­які насіннєві за­во­ди ма­ють унікаль­не ла­бо­ра­тор­не об­лад­нан­ня для на­ла­ш­ту­ван­ня ве­ли­ких насіннєвих ком­плексів, що за­без­пе­чує от­ри­ман­ня чітких по­каз­ників якості ро­бо­ти та про­дук­тив­ності, але во­но ко­ш­тує ду­же до­ро­го. Більшість із за­про­по­но­ва­но­го вітчиз­ня­но­го об­лад­нан­ня для очищення зерна за­зви­чай за­довільне за ціною, але пе­ре­важ­но не відповідає ви­мо­гам ви­роб­ників і не за­без­пе­чує на­леж­ної якості насіннєво­го ма­теріалу.

Аль­тер­на­ти­вою кла­сич­ним очи­сним зер­но­вим си­с­те­мам мо­же бу­ти се­па­ра­тор САД, роз­роб­ле­ний фірмою «Ае­ро­мех» (м. Лу­ганськ). Прин­цип ро­бо­ти цьо­го се­па­ра­то­ра ба­зується на ае­ро­ди­наміці зер­на. Слід за­зна­чи­ти, що в якості ана­логічної ма­ши­ни у насіннєвій справі ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють зер­но­очис­ну ма­ши­ну Petкus. Од­нак за­зна­че­ний се­па­ра­тор для очищення зерна САД вигідно відрізняється від сво­го ана­ло­га низ­кою по­каз­ників. Так, на­при­клад, йо­го спо­жи­ва­на по­тужність ста­но­вить усь­о­го 15 кВт про­ти 55 кВт у Petкus. До то­го ж «іно­зе­мець» пра­цює у тех­но­логічній лінії, яка по­тре­бує на­яв­ності за­сип­ної ями, норій та інших ма­шин, то­му за зміни очи­щу­ва­ної куль­ту­ри потрібно ре­тель­но очи­ща­ти яму від за­лишків зер­на по­пе­ред­ньої куль­ту­ри. За свідчен­ня­ми підприємств, які пра­цю­ва­ли із різни­ми ана­логічни­ми ма­ши­на­ми, для очи­щен­ня від по­пе­ред­нь­о­го про­дук­ту Petкus по­тре­бує до 6 год, се­па­ра­тор ти­пу БЦСМ — до 3 год, а після ро­бо­ти САД ця про­це­ду­ра зай­має всьо­го од­ну го­ди­ну. Та­кож ефек­тив­но мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ма­ши­ну для очи­щен­ня насіння трав, ріпа­ку, лю­цер­ни та інших. При­чо­му, се­па­ра­тор САД за­без­пе­чує по­зи­тив­ний ре­зуль­тат очи­щен­ня та калібру­ван­ня всіх видів куль­тур (таблиця). Се­па­ра­тор ае­ро­ди­намічний ти­пу САД дає мож­ливість про­во­ди­ти пер­вин­не очи­щен­ня насіння від пи­лу та сто­ронніх домішок, про­во­ди­ти калібру­ван­ня насіння за ге­о­ме­т­рич­ни­ми розміра­ми і пи­то­мою ва­гою.

Се­па­ра­тор для очищення зерна «Дель­та Су­пер» (Австрія, кон­церн CIMBRIA) при­зна­че­ний для пер­вин­но­го і вто­рин­но­го очи­щен­ня зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих і технічних куль­тур та насіннєво­го ма­теріалу. До скла­ду се­па­ра­то­ра вхо­дять: ста­ни­на, решітний ку­зов, блок аспіраційно­го очи­щен­ня та си­с­те­ма при­во­ду. Решітний ку­зов укомп­лек­то­ва­но сор­ту­валь­но-підсівни­ми ре­ше­та­ми, розміще­ни­ми у п’ять ярусів. Очи­щен­ня решіт здійснюється за до­по­мо­гою гу­мо­вих ку­ль­ок. Блок аспіраційно­го очи­щен­ня зерна має вен­ти­ля­тор, аспіраційні ка­на­ли, оса­д­жу­вальні ка­ме­ри та шнек із при­во­дом від мо­тор-ре­дук­то­ра. За­галь­ний стан сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва сьо­годні — це об­ме­жені фінан­сові ко­ш­ти у сільгоспви­роб­ників, відсутність дер­жав­ної підтрим­ки аг­рар­ної га­лузі у ви­гляді до­тацій, не­уре­гу­ль­о­ваність кре­дит­них ме­ханізмів. Як наслідок — технічне за­без­пе­чен­ня біль­шості фер­мерсь­ких гос­по­дарств пе­ре­бу­ває у кри­тич­но­му стані (це, зо­к­ре­ма, сто­сується і зер­но­очис­них ма­шин). Знач­на кількість гос­по­дарств та навіть еле­ва­торів ви­ко­ри­с­то­ву­ють для очи­щен­ня зерна різні ма­ши­ни й об­лад­нан­ня, які по­тре­бу­ють мо­дернізації або ре­кон­ст­рукції. Ком­панія Petкus пред­став­ляє на рин­ку Ук­раїни зер­но­очисні ком­плек­си, ма­ши­ни яко­го очи­ща­ють зер­но та ефек­тив­но ви­ко­ну­ють йо­го підго­тов­ку для от­ри­ман­ня насіння.

Се­па­ра­тор по­пе­ред­нь­о­го очи­щен­ня зерна V 12 3.6/V 15 3.6 (Німеч­чи­на, PETKUS) за­без­пе­чує по­пе­реднє очи­щен­ня зер­на зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих і технічних куль­тур. Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми се­па­ра­то­ра є ста­ни­на, решітна си­с­те­ма і два пнев­мо­се­па­ра­то­ри: по­пе­ред­нь­о­го й ос­та­точ­но­го очи­щен­ня. Привід ме­ханізмів ма­ши­ни здійснюється від се­ми еле­к­т­ро­дви­гунів по­тужністю 0,37–15 кВт. Решітна си­с­те­ма скла­дається із двох решітних станів од­на­ко­вої кон­ст­рукції (по три ре­ше­та у кож­но­му), які ру­ха­ють­ся на­зустріч од­не од­но­му. Пнев­мо­се­па­ра­тор по­пе­ред­нь­о­го очи­щен­ня зерна має відстійник і шнек для ви­ве­ден­ня відходів, пнев­мо­се­па­ра­тор кінце­во­го очи­щен­ня, подвійний пнев­мо­ка­нал із за­сув­кою. Очи­щен­ня решіт відбу­вається з до­по­мо­гою спеціаль­но­го ме­ханізму
і гу­мо­вих ку­ль­ок.

 

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завла­бо­ра­торії зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю,  УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інтерв'ю
Малі запаси вологи та відсутність опадів в період березень-квітень формують певні обмеження для вирощування даної культури. Так, на 10 квітня ц. р. залежно від типів грунтів, у південних регіонах, запаси вологи складали в метровому шарі 60... Подробнее
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  

1
0