Спецможливості

Гербіциди

28.07.201722854
За­без­пе­чи­ти по­вний кон­троль бур’янів на по­лях, у то­му числі і після жнив, мож­на за до­по­мо­гою за­сто­су­ван­ня за­для їхньо­го об­ме­жен­ня гербіцидів гліфо­сат­ної гру­пи. Гербіци­ди гліфо
16.07.201726120
Найбільшої шко­ди сої за­вда­ють бур’яни, які з’яв­ля­ють­ся раніше або од­но­час­но зі схо­да­ми цієї куль­ту­ри. Відпо­відно, соя має слаб­ку кон­ку­рен­тоз­дат­ність щодо бур’янів, особ­ли­во в
30.06.20174776
Ос­танніми ро­ка­ми в Ук­раїні од­ним із пріори­тетів для аг­раріїв за­ли­шається ви­роб­ництво зер­на ку­ку­руд­зи. Про­те внаслідок по­ру­шен­ня сівозміни, ви­ко­ри­с­тан­ня спро­ще­ної аг­ро
20.06.201722980
Збереження врожаю зернових колосових культур є головним завданням виробників сільськогосподарської продукції впродовж усього періоду їхнього вирощування — від висіву до збирання. Одним із заходів

06.06.201727864
У зв’язку із великою насиченістю сівозмінних площ соняшником у деяких регіонах країни спостерігається погіршення фітосанітарного стану грунту й поширення притаманних цій культурі хвороб. Насамперед
Цукрові буряки — най­чут­ливіші до си­ме­т­рич­них три­а­зинів
05.06.201742615
Гербіциди належать до надзвичайно сильних біологічно активних речовин і мають різний період розпаду. Залишки деяких із них можуть зберігатися у грунті впродовж декількох років, впливаючи на наступні

Сторінки

 

Гербіциди – це розділ propozitsia.com, що присвячений хімічним препаратам, завдання яких полягає у боротьбі з небажаною рослинністю. Що таке гербіциди, знають усі.  Відомо, що внаслідок їхнього невмілого чи недоречного використання можливі різні негативні наслідки – від забруднення грунту і води аж до загрози здоров’ю людини.  Тому ми с особливу увагу приділяємо питанням правильного, науково обґрунтованого застосування гербіцидів.  Адже у сучасному господарюванні неможливо досягти значних врожаїв без ефективної боротьби з бур’янами. Різні види гербіцидів виконують різні завдання. Ми розповідаємо про різні препарати, що належать до різних груп класифікації  гербіцидів: суцільні, що діють на всі види рослин, і селективні, що мають вибіркову дію.  Наші експерти діляться найновішими розробками у сфері використання гербіцидів.

1
0