Спецможливості
Новини

Аг­рарні роз­пи­с­ки от­ри­ма­ли підтрим­ку з бо­ку міжна­род­них до­норів

09.11.2015
546
Аг­рарні роз­пи­с­ки от­ри­ма­ли підтрим­ку з бо­ку міжна­род­них до­норів фото, ілюстрація

13 жовтня відбулася церемонія офіційного відкриття Проекту «Аграрні розписки в Україні», який запроваджується Групою Світового банку у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Мета Проекту — активізувати роботу щодо запровадження в Україні аграрних розписок. Це новий інструмент, який передбачає спрощення доступу малим та середнім сільгоспвиробникам до фінансових та матеріально-технічних ресурсів.

13 жовтня відбулася церемонія офіційного відкриття Проекту «Аграрні розписки в Україні», який запроваджується Групою Світового банку у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією. Мета Проекту — активізувати роботу щодо запровадження в Україні аграрних розписок. Це новий інструмент, який передбачає спрощення доступу малим та середнім сільгоспвиробникам до фінансових та матеріально-технічних ресурсів.

М. Лу­го­вий,
Національ­ний прес-клуб «Ук­раїнська
пер­спек­ти­ва»

Під час це­ре­монії офіційно­го від­к­рит­тя Про­ек­ту міністр аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Олексій Пав­лен­ко підкрес­лив важ­ливість аг­рар­них роз­пи­сок для Ук­раїни. За йо­го сло­ва­ми, во­ни да­ють змогу «на­пов­ни­ти» сільгоспви­роб­ників обіго­ви­ми ко­ш­та­ми, яких їм сьо­годні вкрай бра­кує.
Олексій Пав­лен­ко на­го­ло­сив, що до­те­пер вітчиз­ня­не сільське гос­по­дар­ст­во за­ли­шається не­до­капіталізо­ва­ним. І це на тлі то­го, що впро­довж ос­танніх років спо­с­терігається постійне збільшен­ня об­сягів аг­рар­ної про­дукції, знач­на ча­с­ти­на якої по­став­ляється на зовнішні рин­ки. За де­я­ки­ми по­зиціями країна вже вий­ш­ла в чис­ло світо­вих лідерів, «але маємо ве­ли­чез­ний по­тенціал, що­най­мен­ше — под­воїти об­ся­ги на­шо­го ви­роб­ництва».
Що нас стри­мує в цьо­му? На дум­ку міністра, аг­рарній га­лузі бра­кує коштів для роз­вит­ку. Як наслідок — сільське гос­по­дар­ст­во втра­чає мож­ли­вості технічно і тех­но­логічно онов­лю­ва­ти­ся. Так, за ста­­ти­с­ти­кою міністер­ст­ва, в країні 50 тис. ком­байнів і трак­торів, з яких 72% вже ек­сплу­а­ту­ють­ся по­над 16 років. Це при­зво­дить до знач­них втрат вро­жаю — близь­ко 20%.
«Для то­го, щоб швид­ко да­ти по­штовх нашій аг­рарній сфері, потрібен капітал. І са­ме аг­рарні роз­пи­с­ки мо­жуть да­ти ду­же швид­ко цей капітал», — ска­зав Олексій Пав­лен­ко. І до­дав, що мріє, аби з на­ступ­но­го ро­ку ме­ханізм аг­рар­них роз­пи­сок був по­ши­ре­ний на всю Ук­раїну.
Пер­ши­ми в Ук­раїні ме­ханізм аг­рар­них роз­пи­сок по­ча­ли за­про­ва­­джу­ва­ти аг­рарії Пол­тавсь­кої об­ласті. Ще торік тут по­чав здійсню­ва­ти­ся відповідний пілот­ний про­ект, який мав відпра­цю­ва­ти впро­ва­д­жен­ня аг­рар­них роз­пи­сок в об­ласті. А у по­даль­шо­му — по­ши­ри­ти на­ко­пи­че­ний досвід і на інші регіони.
Ці сподіван­ня справ­ди­ли­ся до­сить швид­ко. За інфор­мацією за­ступ­ни­ка міністра аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Вла­ди­сла­ви Ру­тиць­кої, на сьо­годні на Пол­тав­щині за­га­лом ви­да­но 10 аг­рар­них роз­пи­сок, із яких 9 — то­вар­них і 1 — фінан­со­ва. Се­редній розмір зо­бов’язань за однією аг­рар­ною роз­пи­с­кою становить при­близ­но 3 млн грн. Найбільша по­став­ка пе­ре­ви­щує 2,5 тис. т ку­ку­руд­зи, і очікується, що во­на бу­де ви­ко­на­на до
15 ли­с­то­па­да.
На пе­ре­ко­нан­ня Вла­ди­сла­ви Ру­ти­ць­­кої, по­ши­рен­ня інстру­мен­ту аг­рар­них роз­пи­сок на інші регіони є над­зви­чай­но важ­ли­вою спра­вою. Річ у то­му, що ко­жен третій до­лар ук­раїнсько­го ек­с­пор­ту за­без­пе­чує вітчиз­ня­ний АПК. Кож­на п’ята пра­цю­ю­ча в Ук­раїні лю­ди­на за­діяна в сільсько­го­с­по­дарсь­ко­му сек­торі.

  1 ве­рес­ня по­точ­но­го ро­ку вий­шов спільний на­каз Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва і Міністер­ст­ва юс­тиції про по­ши­рен­ня дії аг­рар­них роз­пи­сок ще на три об­ласті — Чер­кась­ку, Вінниць­ку та Харківську. Та­ким чи­ном, аг­рарні роз­пи­с­ки впро­ва­д­жу­ють­ся по­етап­но. І ду­же важ­ли­во, щоб ця ро­бо­та су­про­во­д­жу­ва­ла­ся серй­оз­ною інфор­маційною підтрим­кою з ура­ху­ван­ням регіональ­них особ­ли­во­с­тей. Це до­по­мо­же уник­ну­ти ба­га­ть­ох по­ми­лок, підви­щи­ти довіру до аг­рар­них роз­пи­сок з бо­ку сільгоспви­роб­ників. Відтак мож­на роз­ра­хо­ву­ва­ти, що по­пит на аг­рарні роз­пи­с­ки зро­ста­ти­ме.
На цьо­му на­го­ло­сив у ви­с­тупі під час офіційно­го відкрит­тя Про­ек­ту ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту аг­ро­про­мис­ло­во­го роз­вит­ку Пол­тавсь­кої об­лас­ної дер­жав­ної адміністрації Сергій Фро­лов. Він та­кож до­дав, що успіх спра­ви за­ле­жить не ли­ше від аг­раріїв. Більшу ініціати­ву ма­ють де­мон­ст­ру­ва­ти ком­панії — по­ста­ча­ль­ни­ки ма­теріаль­но-технічних ре­сурсів. Од­на­ко­вою мірою це сто­сується і ко­мер­­ційних банків, які досі обе­реж­но став­лять­ся до аг­рар­них роз­пи­сок. На­томість но­таріуси ак­тив­но вклю­чи­ли­ся в ро­бо­ту. Во­ни постійно одер­жу­ють всіля­ку до­по­мо­гу з бо­ку Міністер­ст­ва юс­тиції, яке є од­ним із ак­тив­них учас­ників впро­ва­д­жен­ня аг­рар­них роз­пи­сок.

   Ме­ханізм аг­рар­них роз­пи­сок в Ук­раїні впро­ва­д­жується за спри­ян­ня Швей­­царсь­кої Кон­фе­де­рації. Ди­рек­тор Швей­царсь­ко­го бю­ро співробітництва в Ук­раїні Холь­гер Та­уш по­яс­нив, чо­му йо­го країна на­дає та­ку ва­го­му до­по­мо­гу на­шим аг­раріям: «Ми маємо про­гра­му співпраці з Ук­раїною. Її бю­д­жет ста­но­вить при­близ­но 100 млн швей­царсь­ких франків. Про­гра­ма охоп­лює кілька на­прямів діяль­ності. Од­ним із пріори­тетів на­шої ро­бо­ти в Ук­раїні є підтрим­ка то­го, що ми на­зи­ваємо ста­лим еко­номічним роз­вит­ком. Це са­ме той на­пря­м, у яко­му ре­алізується Про­ект “Аг­рарні роз­пи­с­ки в Ук­раїні”».
Швей­царсь­ка Кон­фе­де­рація виз­на­чи­ла для се­бе два ос­нов­них за­вдан­ня в рам­ках про­гра­ми співпраці. Пер­ше — це роз­ши­рен­ня до­сту­пу до фінан­со­вих ре­сурсів для суб’єктів підприємниць­кої діяль­ності. Дру­ге за­вдан­ня пов’яза­не з роз­вит­ком на­ви­чок ве­ден­ня бізне­су в сільській місце­вості.
«Ми мо­же­мо зро­би­ти вне­сок у поліпшен­ня еко­номічної си­ту­ації Ук­раїни, за­сто­со­ву­ю­чи міжна­род­ний досвід», — ре­зю­му­вав Холь­гер Та­уш.
Учас­ни­ки офіційно­го відкрит­тя Про­ек­ту підкрес­лю­ва­ли, що нині вже сфор­му­ва­ла­ся парт­нерсь­ка ко­ман­да, яка про­су­ває ідею аг­рар­них роз­пи­сок. До неї вхо­дять пред­став­ни­ки ви­ко­нав­чої вла­ди Ук­раїни, міжна­род­них ор­ганіза­цій, банків, а та­кож ком­паній, які на­да­ють аг­раріям ма­теріаль­но-технічні ре­сур­си. Знач­ну роль у цій ко­манді ві­ді­грає Міжна­род­на фінан­со­ва кор­по­рація (IFC, Гру­па Світо­во­го бан­ку). Го­ло­ва ре­­гіональ­но­го пред­став­ництва IFC в Ук­раїні та Біло­русі Ру­фат Алімар­да­нов, зо­к­ре­ма, за­зна­чив: «Ми як ніхто інший знаємо, як важ­ли­во за­лу­чи­ти інве­с­торів до країни, особ­ли­во в Ук­раїну сьо­годні, і са­ме в аг­рар­ний сек­тор».
Він по­яс­нив, що в Ук­раїні по­над 40 тис. аг­ропідприємств. І з них ли­ше тре­ти­на ко­ри­с­тується по­слу­га­ми банків­сь­ко­го сек­то­ру. «І то, це мож­на оціню­ва­ти ли­ше в те­орії, адже насправді ми знаємо, як важ­ко от­ри­ма­ти фінан­су­ван­ня», — на­го­ло­сив він. То­му по­тре­ба в обігово­му капіталі не по­кри­вається до­стат­нь­ою мірою. Ком­панії ви­ко­ри­с­то­ву­ють такі ме­то­ди, як то­варні кре­ди­ти від по­ста­чаль­ників ре­сурсів та де­які інші, але по­вною мірою не мо­жуть ви­ко­ри­с­та­ти свій по­тенціал.
«То­му ми сподіваємо­ся, що аг­рарні роз­пи­с­ки ста­нуть од­ним із тих інстру­ментів, які до­по­мо­жуть за­без­пе­чи­ти фінан­су­ван­ня аг­раріям», — ска­зав Ру­фат Алімар­да­нов.

Інтерв'ю
Володимир Шульмейстер. Народився в Миколаєві. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала С. О. Макарова за спеціальністю «турбінобудування», інженер-механік. Захистив докторську дисертацію з матеріалознавства. З 24 грудня 2014 року по 30 грудня 2015 року обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури України
Український інститут майбутнього - незалежний аналітичний центр, який прогнозує зміни і моделює різноманітні сценарії розвитку подій в Україні, пропонує альтернативні рішення. Основні напрямки
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як

1
0