Спецвозможности
Технологии

Нові мож­ли­вості підло­го­во­го зберіган­ня зер­на: технічне за­без­пе­чен­ня

11.09.2015
389
Нові мож­ли­вості підло­го­во­го зберіган­ня зер­на:  технічне за­без­пе­чен­ня фото, иллюстрация

Закінчення. Початок у №6/2015

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник, завла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень і ви­про­бу­ван­ня ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

У зер­но­вих скла­дах за зберіган­ня зер­на на­си­пом (ви­со­та — не більше 15 м) для по­давання повітря до зер­на слу­гу­ють напівкруглі вен­ти­ляційні ка­на­ли AIR GIGANT (мо­делі К-30, К-40, К-50, К-60) та тру­би. Вен­ти­лю­ван­ня потрібно для за­без­пе­чен­ня зер­на кис­нем і ви­да­лен­ня вуг­ле­кис­ло­го га­зу, що ут­во­рюється під час ди­хан­ня зер­на у біологічній фазі до­сти­ган­ня після зби­ран­ня. Вен­ти­ляційні тру­би ви­ко­ри­с­то­ву­ють для вен­ти­лю­вання всіх зер­но­вих куль­тур і ріпа­ку. Най­­ефек­тивнішим є вен­ти­лю­ван­ня за ви­со­ти на­си­пу до 6 м. Тру­би ма­ють те­ле­скопічну бу­до­ву, то­му їхня до­вжи­на мо­же до­ся­га­ти від 4 до 20 м (табл. 4). Ви­го­тов­ля­ють їх із оцин­ко­ва­ної сталі. Для «фор­му­ван­ня» тру­би не­обхідної до­вжи­ни мо­же бу­ти ви­ко­ри­с­та­но від 2 до 15 з’єдну­валь­них еле­ментів. Діаметр труб ста­но­вить 300, 400, 500 та 600 мм з от­во­ра­ми для ріпа­ку, зер­на і кар­топлі. Пе­ред за­пов­нен­ням зер­но­с­хо­ви­ща зер­ном те­ле­скопічну тру­бу ук­ла­да­ють на підло­гу. Після цьо­го з до­по­мо­гою тро­са її роз­тя­гу­ють до потрібної до­вжи­ни. Для під’єднан­ня вен­ти­ля­то­ра в місці ви­хо­ду тру­би зі cтіни зер­но­с­хо­ви­ща ви­ко­ри­с­то­ву­ють штат­ний пе­рехідник  діаме­т­ром 300 мм. Після цьо­го у склад за­си­па­ють зер­но і до тру­би підклю­ча­ють вен­ти­ля­тор не­обхідної по­туж­ності. Для цьо­го за­сто­со­ву­ють вен­ти­ля­то­ри JET WIND 1500 із про­дук­тивністю по­дачі повітря від 4000 до
13 000 м3/год. Роз­ра­ху­нок кількості ка­налів про­во­дять відповідно до площі зер­но­с­хо­ви­ща, де ле­жить зер­но.
Пе­ред ви­ван­та­жен­ням зер­на зі скла­ду тру­бу без про­блем ви­тя­гу­ють із бур­та трак­то­ром зі сталевим тро­сом без будь-яко­го ри­зи­ку по­шко­ди­ти її. Пе­ред посівною кам­панією вен­ти­ляційні ка­на­ли ви­ко­ри­с­то­ву­ють для прогріван­ня насіннєво­го ма­теріалу: вен­ти­ля­то­ри пе­ре­ми­ка­ють у ре­жим нагнітан­ня теп­ло­го су­хо­го повітря із на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща у внутрішні ша­ри зер­на.  При цьо­му підви­щується енергія про­ро­с­тан­ня насіння зер­но­вих куль­тур, що піддається ак­тив­но­му вен­ти­лю­ван­ню.
 Крім не­ве­ли­кої вар­тості, вен­ти­ляційні ка­на­ли ма­ють низ­ку пе­ре­ваг: ду­же прості в ек­сплу­а­тації, прак­тич­но не по­тре­бу­ють технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня, ма­ють низь­ке енер­го­с­по­жи­ван­ня. Їхній ро­бо­чий ре­сурс до­ся­гає 25 років.

   До скла­ду си­с­те­ми вен­ти­ляції зер­но­вих куль­тур та­кож вхо­дять напівкруглі вен­ти­ляційні ка­на­ли AIR GIGANT, ви­го­тов­лені із пер­фо­ро­ва­них оцин­ко­ва­них сталевих труб. Мо­делі К-30 та К-40 відповіда­ють тру­бам діаме­т­ром 300 і 400 мм з не­обхідним розміром вен­ти­ляційних от­ворів — відповідно  для ріпаку та зер­на або кар­топлі. Ка­нал має фор­му напівтру­би і вкла­дається на пла­с­ку по­верх­ню підло­ги скла­ду. Мон­ту­ють йо­го із секцій мак­си­маль­но про­сто — без за­сто­су­ван­ня болтів і зва­рю­валь­них робіт, що дає мож­ливість лег­ко зби­ра­ти (роз­би­ра­ти) ка­нал вруч­ну в про­цесі за­ван­та­жен­ня (ви­ван­та­жен­ня) зер­на зі скла­ду. Йо­го ви­со­та від по­верхні підло­ги зер­но­с­кла­ду ста­но­вить 240 мм, ши­ри­на — 480 мм. Це про­стий та еко­ном­ний спосіб вен­ти­лю­ван­ня зер­на із ви­со­тою на­си­пу до 15 м і са­мо­го зер­но­с­хо­ви­ща. Мож­ливі варіан­ти мо­де­лей К-50 та К-60 до труб з діаме­т­ром 500 та 600 мм.
Для зби­ран­ня та під’єднан­ня вен­ти­ляційних си­с­тем до інших еле­ментів си­с­те­ми пе­ред­ба­че­но ши­ро­кий асор­ти­мент мон­таж­них еле­ментів: адап­те­ри до вен­ти­ля­то­ра, ме­талічні з’єднан­ня-роз­га­лу­жен­ня ти­пу «Х» та «Y», під ку­том 90°.
Пер­фо­ро­вані ка­на­ли  ана­логічно­го при­зна­чен­ня ви­го­тов­ляє ПАТ «За­вод ім. Фрун­зе». Вен­ти­лю­ван­ня потрібно, по-пер­ше, для по­ста­чан­ня зер­на кис­нем і ви­да­лен­ня вуг­ле­кис­ло­го га­зу, що ут­во­рюється внаслідок ди­хан­ня зер­на у йо­го біологічній фазі дозріван­ня після зби­ран­ня, по-дру­ге, — для охо­ло­д­жен­ня зер­на в зи­мо­вий період за­для кра­що­го збе­ре­жен­ня. Вен­ти­лю­ван­ня про­во­дять шля­хом нагнітан­ня ат­мо­сфер­но­го повітря в ка­на­ли, ви­го­тов­лені з пер­фо­ро­ва­но­го ме­та­лу і вста­нов­лені на підло­гу скла­ду або зер­но­с­хо­ви­ща. Ка­нал, виконаний у фор­мі напівтру­би, зби­рається із секцій і вста­нов­люється на пла­с­ку підло­гу скла­ду. Про­цес зби­ран­ня/роз­би­ран­ня також мак­си­маль­но про­стий — без болтів і зва­рю­валь­них робіт, що дає змогу лег­ко роз­би­ра­ти ка­нал вруч­ну в про­цесі ви­ван­та­жен­ня зер­на зі скла­ду. У зв’яз­ку з нерівно­с­тя­ми підло­ги скла­ду кон­ст­рукція за­без­пе­чує пев­ну гнучкість у місцях з’єднан­ня секцій і од­но­час­но за­побігає про­си­пан­ню зер­на все­ре­ди­ну ка­на­лу. З цією ме­тою ви­го­тов­ле­но зам­ки у ви­гляді П-подібно­го профілю напів­­круг­лої фор­ми, які скріплю­ють фланці секцій звер­ху. Дни­ще секцій з’єднується вна­пуск з пе­ре­крит­тям 25 мм. Для цьо­го з бо­ку од­но­го із фланців кож­ної секції дни­ще до­вше від са­мої секції на 25 мм і має відштам­по­ва­ну «схо­дин­ку». ПАТ «За­вод ім. Фрун­зе» мо­же ви­го­то­ви­ти пер­фо­ро­вані ка­на­ли для ак­тив­ної вен­ти­ляції зер­на за­леж­но від ха­рак­те­ри­с­ти­ки куль­ту­ри і га­ба­рит­них розмірів скла­ду або зер­но­с­хо­ви­ща.

    Тех­но­логічні ви­мо­ги, підхо­ди та особ­ли­вості підло­го­во­го зберіган­ня зер­на різних куль­тур на­си­пом. Під час зберіган­ня зер­на не­обхідно си­с­те­ма­тич­но кон­тро­лю­ва­ти йо­го во­логість та тем­пе­ра­ту­ру, особ­ли­во — після за­кла­дан­ня на зберіган­ня, за різкої зміни по­год­них умов і тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го повітря. За будь-яко­го спо­со­бу ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня ви­со­та на­си­пу зер­но­вої ма­си має бу­ти до­стат­нь­ою і од­на­ко­вою. Під час зберіган­ня зер­на потрібно про­во­ди­ти йо­го вен­ти­лю­ван­ня повітрям із роз­ра­хун­ку 5–7 м3/год на 1 м3 зер­на, що зберігається. Для охо­ло­­джен­ня зер­на вен­ти­лю­ван­ням слід ви­т­ра­ти­ти 15–20 м3/год повітря на 1 м3 зер­на, що зберігається. Під час сушіння зер­на ці ви­т­ра­ти знач­но збільшу­ють, май­­­­же у шість разів, — до 80–120 м3/год повітря на 1 м3 зер­на. Ефек­тивність ро­бо­ти вен­ти­ляційних ус­та­но­вок за­ле­жить від пра­виль­ної по­бу­до­ви всієї повітро­роз­подільної ме­режі, роз­ра­хо­ва­ної на ство­рен­ня у всіх її ча­с­ти­нах потрібно­го ти­с­ку повітря. Інак­ше під час  про­ду­ван­ня не за­без­пе­чу­ва­ти­меть­ся бажана рівномірність на всій площі на­си­пу зер­на. Внаслідок цьо­го ут­во­рю­ва­ти­муть­ся застійні й сла­бо­вен­ти­ль­о­вані ділян­ки зер­но­во­го на­си­пу, що спри­чи­нить нерівномірне зво­ло­жен­ня й охо­ло­д­жен­ня зер­на та ут­во­рен­ня но­вих осе­редків йо­го псу­ван­ня. Що більшою бу­де різни­ця між па­ра­ме­т­ра­ми повітря і зер­но­вої ма­си, то швид­ше до­ся­га­ти­меть­ся тех­но­логічний ефект вен­ти­лю­ван­ня. Вен­ти­ляційну си­с­те­му, всмок­ту­валь­ний отвір вен­ти­ля­то­ра якої розміще­ний зовні, не­обхідно за­хи­ща­ти від по­па­дан­ня кра­пель во­ди та снігу. Для якісно­го зберіган­ня зер­но пе­ред за­си­пан­ням потрібно ре­тель­но очи­с­ти­ти від сто­ронніх домішок. Йо­го во­логість має станови­ти не більше 18%. Тем­пе­ра­ту­ра зер­на, що зберігається, має бути не більше ніж на 5...6°С ви­ще за  тем­пе­ра­ту­ру повітря у складсь­ко­му приміщенні. Віднос­на во­логість повітря — не більше 75%.
Підло­гу варто розподіли­ти на секції відповідно до мар­ки та по­туж­ності ко­ло­ни або ае­ра­то­ра та площі на­си­пу зер­на. Після цьо­го вста­но­ви­ти ко­ло­ни і спи­си та за­пов­ни­ти склад зер­ном.

   Особ­ли­вості ре­алізації тех­но­логії підло­го­во­го зберіган­ня зер­на з ви­ко­ри­с­тан­ням вен­ти­ляційних списів AIR WHISPER та AIR LANCE. Ці си­с­те­ми при­зна­чені для вен­ти­ляції зер­на зер­но­вих куль­тур, ріп­аку і ку­ку­руд­зи під час йо­го зберіган­ня в умо­вах зер­но­во­го скла­ду. За ви­яв­лен­ня осе­редків самозі­гріван­ня зер­на гвин­то­ва ча­с­ти­на вен­ти­ляційно­го спи­са за­гвин­чується в зер­но на не­обхідну гли­би­ну. Для цьо­го не потрібно знач­них зу­силь. За до­по­мо­гою ру­ко­яток, розміще­них на пе­рехід­ни­ку у верхній ча­с­тині спи­са, весь пристрій у вер­ти­каль­но­му по­ло­женні лег­ко та швид­ко за­гли­б­­­­люється в тов­щу зер­но­во­го на­си­пу. За потреби збіль­ши­­­ти ви­со­ту спи­са та тим са­мим при­сто­су­ва­ти йо­го до не­обхід­­ної ви­со­ти на­си­пу мож­на шля­хом ви­ко­ри­с­тан­ня по­до­вжу­­валь­них на­са­док.
 У верхній ча­с­тині спи­са мон­тують вен­ти­ля­тор з еле­к­т­ро­при­во­дом. У разі по­тре­би вста­нов­лю­ють відповідний ре­жим ро­бо­ти: нагнітан­ня повітря в зер­но або йо­го вс­мок­ту­ван­ня. Про­те слід пам’ята­ти, що за­леж­но від прий­ня­то­го спо­со­бу зберіган­ня зер­на, па­ра­метрів зер­но­во­го скла­ду та йо­го кон­ст­рукції мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти різне скла­до­ве об­лад­нан­ня си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня.

   Особ­ли­вості ре­алізації тех­но­логії підло­го­во­го зберіган­ня зер­на з ви­ко­ри­с­тан­ням вен­ти­ля­торів AIR JET та напівкруг­лих вен­ти­ляційних ка­налів AIR GIGANT з от­во­ра­ми. У складсь­ко­му приміщенні че­рез пев­ну роз­ра­хун­ко­ву відстань мон­ту­ють вен­ти­ляційні ка­на­ли з відве­ден­ням од­но­го із кінців у вільний простір — за стіну зер­но­с­кла­ду для мож­ли­вості під’єднан­ня пе­ре­сув­них вен­ти­ля­торів відповідної про­дук­тив­ності. Зер­но­вий склад за­пов­ню­ють підго­тов­ле­ним для зберіган­ня зер­ном прийнятної во­ло­гості. За по­тре­би про­во­дять вен­ти­лю­ван­ня та де­га­зацію зер­на шля­хом по­да­ван­ня повітря та де­га­заційних пре­па­ратів вен­ти­ля­то­ра­ми у вен­ти­ляційні ка­на­ли.

   Пе­ре­ва­ги нагніталь­но­го та всмок­ту­валь­но­го ре­жимів ро­бо­ти си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня зер­на. Під час нагнітан­ня охо­ло­д­жується на 20% більше зер­на, ніж за всмок­ту­вання, що  запобігає знач­ному підви­щен­ню тем­пе­ра­ту­ри зер­на в глиб­ших ша­рах на­си­пу. Вен­ти­лю­ван­ня мож­на по­чи­на­ти у про­цесі за­ван­та­жен­ня, відра­зу після за­крит­тя пер­фо­ро­ва­ної ча­с­ти­ни труб, що уне­мож­лив­лює пе­ре­не­сен­ня теп­ла від ще теп­ло­го зер­на до вже охо­ло­д­же­но­го. Будь-яке зво­ло­жен­ня зер­на в зоні над­хо­д­жен­ня до ньо­го повітря відбу­вається на по­верхні зер­но­во­го ша­ру, де йо­го лег­ше спо­с­теріга­ти й усу­ну­ти. Вен­ти­ля­то­ри зни­жу­ють віднос­ну во­логість повітря, змен­шується ри­зик зво­ло­жен­ня зер­на. Охо­ло­д­жен­ня ефек­тив­не й за нерівної по­верхні зер­но­во­го ша­ру. Найтеп­ліше зер­но перебуває на по­верхні ша­ру і лег­ко кон­тро­люється. За­без­пе­чується низь­ка ймовірність за­би­ван­ня зер­ном от­ворів напівка­налів.

   Ре­зуль­та­ти ек­сплу­а­таційної оцінки си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer. Для про­ве­ден­ня оцінки в умо­вах гос­по­дарств, які спеціалізо­ва­но зай­ма­ють­ся зберіган­ням зер­на, в різних умо­вах ек­сплу­а­тації бу­ли ви­ко­ри­с­тані вен­ти­ля­тор AIR JET мо­делі LC 5,5 з на­бо­ром напівкруг­лих вен­ти­ляційних ка­налів та вен­ти­ляційний ае­ра­тор AIR LANCE по­тужністю 2,2 кВт. Про­во­ди­ли вен­ти­лю­ван­ня зер­на яч­ме­ню та охо­ло­д­жен­ня зер­на ку­ку­руд­зи (табл. 5). Зер­но зберіга­лось у зер­но­с­кладі, на підлозі, з ви­со­тою на­си­пу 2,5–5 м. Во­логість зер­на, що зберіга­лось, не пе­ре­ви­щу­ва­ла ре­ко­мен­до­ва­них норм зберіган­ня: не більше 18,0%.
Ре­зуль­та­ти аг­ро­технічної оцінки свідчать, що ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня сприяє дов­го­т­ри­ва­ло­му (по­над 6 місяців) та, ра­зом з тим, якісно­му збе­ре­жен­ню зер­на за підло­го­во­го спо­со­бу зберіган­ня. Ро­бочі еле­мен­ти си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня в про­цесі їхньої ро­бо­ти прак­тич­но не по­шко­д­жу­ють зер­но. Втра­т зер­на шля­хом йо­го ви­но­су вихідним повітря­ним по­то­ком не спо­с­теріга­єть­ся. Про­тя­гом усьо­го ча­су ви­ко­ри­с­тан­ня вен­ти­ляційних си­с­тем у приміщенні зер­но­с­кла­ду ство­рюється та підтри­мується відповідний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим і тим са­мим за­без­пе­чується якісне збе­ре­жен­ня зер­на (табл. 6). Зер­но в про­цесі зберіган­ня не на­бу­ває ха­рак­те­ри­с­тик, за яких во­но здат­не втра­ти­ти свої вла­с­ти­вості та рег­ла­мен­то­ва­ну якість, і не по­шко­­джується. І, що ду­же важ­ли­во, — ця си­с­те­ма вен­ти­лю­ван­ня зер­на дає змо­гу дов­го­терміно­во зберіга­ти зер­но
без йо­го сушіння інши­ми, про­сти­ми, спо­со­ба­ми, на­при­клад шля­хом про­сто­ро­во­го пе­реміщен­ня («пе­ре­ло­па­чу­ван­ня»), ко­ли не­обхідне за­сто­су­ван­ня інших за­собів ме­ханізації,
таких як  зер­но­ме­та­ч.

   Ек­сплу­а­таційно-тех­но­логічне оціню­ван­ня вен­ти­ля­то­ра AIR JET (тип LC 5,5) про­во­ди­ли у складі вен­ти­ляційно­го ае­ра­то­ра AIR LANCE за ко­рот­ко­час­но­го та ціле­с­пря­мо­ва­но­го охо­ло­д­жен­ня осе­редків зер­на з підви­ще­ною тем­пе­ра­ту­рою. От­ри­мані по­каз­ни­ки на­ве­де­но в табл. 7.

   Енер­ге­тич­не оціню­ван­ня си­с­тем вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer про­ве­де­но під час  ви­ко­нан­ня ек­сплу­а­та­ційно-тех­но­логічної оцінки. Вста­нов­ле­но, що си­с­те­ми вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer цілком адап­то­вані до енер­го­си­с­тем Ук­раїни і по­тре­бу­ють елек­т­роспо­жи­ван­ня з еле­к­т­ро­ме­реж за­галь­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня 380/220 В з ча­с­то­тою стру­му 50 Гц. По­туж­но­с­тей еле­к­т­ро­дви­гунів, вста­нов­ле­них на об­лад­нанні, до­стат­ньо для ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су на вста­нов­ле­них ре­жи­мах ро­бо­ти. Ко­ефіцієнти за­ван­та­же­ності дви­гунів ста­но­вять 80 та 98% (табл. 8).
 Ре­зуль­та­ти оціню­ван­ня свідчать, що вен­ти­ля­тор AIR JET мо­делі LC 5,5 (із по­тужністю еле­к­т­ро­дви­гу­на 5,5 кВт) у ком­плексі з напівкруг­ли­ми вен­ти­ляційни­ми ка­на­ла­ми за­без­пе­чує вен­ти­лю­ван­ня та тим са­мим — якісне зберіган­ня зер­на об­ся­гом 2200 м3. Пи­томі ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­е­нергії за до­бу ста­нов­лять 52,8 кВт-год.
Вен­ти­ляційний спис з вен­ти­ля­то­ром по­тужністю 1,5 кВт успішно ви­ко­нує ко­рот­ко­три­ва­ле ціле­с­пря­мо­ва­не охо­ло­д­жен­ня осе­редків са­мозігріван­ня зер­на об­ся­гом до 8 м3. При цьо­му пи­томі ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­е­нергії за до­бу ста­нов­лять 11,8 кВт-год.
Тех­но­логічне об­слу­го­ву­ван­ня си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer по­ля­гає в під’єднанні вихідно­го па­т­руб­ка вен­ти­ля­то­ра до вхідно­го па­т­руб­ка си­с­те­ми вен­ти­ляційних труб і про­ве­денні замірів тем­пе­ра­ту­ри зер­на, що перебуває на зберіганні. Виз­на­чен­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­на про­во­дять ав­то­ма­ти­зо­ва­ни­ми стаціонар­ни­ми за­со­ба­ми або за до­по­мо­гою спеціаль­них тер­мо­метрів. Вста­нов­ле­но, що об­слу­го­ву­ван­ня про­во­ди­ти зруч­но, до ор­ганів і си­с­тем уп­равління до­ступ за­довільний. Си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer ма­ють про­сте кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня, що до­стат­нь­ою мірою адап­то­ва­не до технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня, яке про­во­ди­ти не­с­клад­но та без­печ­но, без знач­них ви­т­рат.
Слід об’єктив­но відміти­ти, що якість ви­го­тов­лен­ня си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer — за­сто­со­ва­на еле­мент­на ба­за, мар­ки ма­теріалів кон­ст­рукційних еле­ментів, кон­ст­рукційно-тех­но­логічні рішен­ня, якість зва­рю­валь­них, мон­таж­них та інших робіт —  ви­со­ка.
Вен­ти­ляційні си­с­те­ми ком­панії Schmelzer ма­ють ви­со­кий рівень тех­но­логічної надійності, що сприяє їхньо­му ефек­тив­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню. Відмов у ро­боті си­с­тем за весь час се­зон­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня не відміче­но. Тру­доміст­кість щозмінно­го технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня ста­но­вить 0,03–0,05 люд.-год. Во­ни зручні для вве­ден­ня в ек­сплу­а­тацію, про­ве­ден­ня мон­та­жу, технічно­го та тех­но­логічно­го об­слу­го­ву­ван­ня. За­вдя­ки цьо­му витра­ти на їхню експлуатацію фак­тич­но не­суттєві.
У складі кон­ст­рукції си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer для при­во­ду вен­ти­ля­торів за­сто­со­ву­ють­ еле­к­т­ро­дви­гу­ни. То­му оціню­ван­ня без­печ­ності та ер­го­номічності кон­ст­рукції пер­шо­чер­го­во про­ве­де­но на відповідність ви­мо­гам Технічно­го рег­ла­мен­ту з без­пе­ки низь­ко­вольт­но­го еле­к­т­рич­но­го об­лад­нан­ня. За йо­го ре­зуль­та­та­ми си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer (ви­роб­ництва Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG, Німеч­чи­на) вклю­чені до Дер­жав­но­го реєстру як нові зраз­ки технічних за­собів для аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су Ук­раїни.
До­статній технічний рівень, ви­со­ка надійність, здатність ви­со­ко­про­дук­тив­но функціюва­ти в різно­манітних скла­дах на різних куль­ту­рах під час їхнього  зберіган­ня за­без­пе­чу­ють си­с­те­мам вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer сталий по­пит на рин­ку і до­сить ши­ро­ке та ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня у зер­но­ви­роб­ництві Ук­раїни. Спеціалісти гос­по­дарств, де вже за­сто­со­ву­ють ці си­с­те­ми, за­до­во­лені якістю та ефек­тивністю їхньої ро­бо­ти.

Интервью
Керівник СТОВ "Дніпро" (Чорнобаївський р-н Черкаської обл.) Андрій Душейко
Руководитель СООО «Днепр» на Черкасщине, Андрей Душейко является уникальной фигурой в украинском агробизнесе, ведь свой немалый практический опыт выращивания овощных и полевых культур удачно сочетает с серьезной теоретической базой, будучи... Подробнее
О перспективах выращивания не ГМО сои в Украине, а также потенциально интересные ниши соевых продуктов для украинских производителей в интервью рropozitsiya.com рассказала представитель

1
0