Спецможливості
Новини

Нові мож­ли­вості підло­го­во­го зберіган­ня зер­на: технічне за­без­пе­чен­ня

05.06.2008
3101
Нові мож­ли­вості підло­го­во­го зберіган­ня зер­на:  технічне за­без­пе­чен­ня фото, ілюстрація
Хранение зерна

На неспеціалізованих складах та складських приміщеннях ангарного типу в Україні нині зберігається близько 35% валового збору врожаю. Аналіз умов, за яких там зберігають зерно, свідчить: вони далекі від ідеальних, адже зерно в цих складах зберігається насипом!

 

Не до­шу­ку­ва­ти­ме­мось при­чи­ни десь «вгорі»: в повітря­но­му складсь­ко­му про­сторі, на­си­че­но­му во­ло­гою, чи під покрівлею, де вільно по­чу­ва­ють се­бе не тільки зграї го­лубів, си­ниць і го­робців, а й до­щові каплі, кон­ден­сат во­ло­ги і та­ке інше. «За­ну­ри­мось» у тов­щу на­си­пу зер­на і поціка­ви­мось, як по­чу­вається наш май­бутній хліб та зе­лені посіви но­во­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну.

 

Ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня зер­на

 

Для успішно­го зберіган­ня зер­на — без втрат йо­го кількості та по­каз­ників якості — що­до прий­ня­то­го зер­на про­во­дять різні за­хо­ди, се­ред яких важ­ли­ву роль відіграє ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня зер­но­вої ма­си ат­мо­сфер­ним, підігрітим або штуч­но охо­ло­д­же­ним повітрям. Та­кий спосіб об­роб­ки зер­на дає змо­гу за­побіга­ти йо­го са­мозігріван­ню або ліквіду­ва­ти це яви­ще в пев­них осе­ред­ках охо­ло­д­жен­ням збіжжя до тем­пе­ра­ту­ри, яка за­без­пе­чує три­ва­ле зберіган­ня зер­но­во­го вро­жаю.

Вен­ти­лю­ван­ня для сушіння зер­на та насіння на­бу­ло знач­но­го по­ши­рен­ня у скла­дах, об­лад­на­них вен­ти­ляційни­ми ус­та­нов­ка­ми, та у вен­ти­ль­о­ва­них бун­ке­рах насінниць­ких підприємств.
За­леж­но від при­зна­чен­ня зер­на вста­нов­лю­ють різні ре­жи­ми вен­ти­лю­ван­ня, обу­мов­лені різною інтен­сивністю по­да­ван­ня повітря, йо­го тем­пе­ра­ту­рою і во­логістю, три­валістю про­ду­ван­ня партій, ви­со­тою (тов­щи­ною) зер­но­во­го ша­ру і т. п.

Профілак­тич­не вен­ти­лю­ван­ня за­сто­со­ву­ють для за­побіган­ня ви­ник­нен­ню са­мозігріван­ня зер­на, тоб­то для пригнічен­ня роз­вит­ку та життєдіяль­ності йо­го шкідли­вої мікро­ф­ло­ри, на­сам­пе­ред плісня­ви; змен­шен­ня енергії ди­хан­ня зер­но­во­го на­си­пу; вирівню­ван­ня тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості зер­на, підда­но­го повітря­но­му про­ду­ван­ню; лік­відації за­сто­я­но­го ам­бар­но­го за­па­ху; збе­ре­жен­ня життєздат­ності насіння і т. п. Профілак­тич­не вен­ти­лю­ван­ня зер­но­вих на­сипів про­во­дять періодич­но, виз­на­ча­ю­чи мож­ливість і не­обхідність йо­го про­ве­ден­ня з ура­ху­ван­ням особ­ли­во­с­тей об­роб­лю­ва­ної куль­ту­ри і кліма­ту пев­ної зо­ни. Для про­ве­ден­ня профілак­тич­но­го вен­ти­лю­ван­ня оби­ра­ють пе­ре­важ­но нічний час до­би і період тим­ча­со­во­го по­хо­ло­дан­ня.

Вен­ти­лю­ван­ня з ме­тою охо­ло­­джен­ня зер­на про­во­дять для зни­жен­ня тем­пе­ра­ту­ри на­сипів, до­во­дя­чи її до прий­нят­ної — в ме­жах від +10 до 0°С. За цієї тем­пе­ра­ту­ри силь­но за­галь­мо­ву­ють­ся всі фізіологічні і мікробіологічні про­це­си в на­си­пах. На­сип із та­кою тем­пе­ра­ту­рою прий­ня­то вва­жа­ти охо­ло­д­же­ним, з підви­ще­ною стійкістю під час зберіган­ня. Пе­ре­ве­ден­ня зер­но­вих партій в охо­ло­д­же­ний стан за­без­пе­чує ство­рен­ня не­спри­ят­ли­вих умов для роз­вит­ку і життєдіяль­ності зер­но­вих шкідників, які у за­зна­че­но­му ви­ще діапа­зоні тем­пе­ра­тур прак­тич­но при­пи­ня­ють про­це­си сво­го жив­лен­ня і розмно­жен­ня та впа­да­ють в анабіоз­ний стан.

Три­валість ви­су­шу­ван­ня й ефект во­ло­говіддачі за­ле­жать як від са­мо­го об’єкта сушіння (насіння тієї чи іншої куль­ту­ри, йо­го во­ло­гості і т. д.), так і від ста­ну та вла­с­ти­во­с­тей аген­та сушіння — то­го се­ре­до­ви­ща, яке має знач­ну во­ло­гоємність. Во­ло­говідда­ча насіння різних куль­тур не­од­на­ко­ва і за­ле­жить не тільки від розмірів їхньо­го зер­на/насіння, а й від їхніх ана­томічних особ­ли­во­с­тей. На­при­клад, за всіх рівних умов зер­но греч­ки має більшу здатність що­до во­ло­говіддачі, ніж зер­но пше­ниці, яке, своєю чер­гою, лег­ше віддає во­ло­гу, ніж зер­но ку­ку­руд­зи. Тоб­то що щільніша і менш по­ри­с­та обо­лон­ка та інші ча­с­ти­ни зернівки або насіння, то мен­ша їхня здатність відда­ва­ти во­ло­гу.

Ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня зер­на — це при­му­со­ве про­ду­ван­ня зер­но­вої ма­си повітрям без її пе­реміщен­ня. Вен­ти­лю­ван­ня про­во­дять шля­хом нагнітан­ня ат­мо­сфер­но­го повітря в ка­на­ли, ви­го­тов­лені з пер­фо­ро­ва­но­го ме­та­лу і змон­то­вані на підлозі скла­ду або зер­но­с­хо­ви­ща. Для вен­ти­лю­ван­ня зер­на у ти­по­вих скла­дах із го­ри­зон­таль­ни­ми підло­га­ми ос­таннім ча­сом ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють підло­го­во-пе­ре­носні ус­та­нов­ки, які ма­ють си­с­те­му пе­ре­нос­них повітро­роз­подільних ка­налів, які мон­ту­ють у потрібно­му місці на підлозі скла­ду чи май­дан­чи­ка. Такі ус­та­нов­ки за­зви­чай за­сто­со­ву­ють у скла­дах і на май­дан­чи­ках із підло­га­ми, які раніше не бу­ли об­лад­нані вен­ти­ляційни­ми ка­на­ла­ми. Повітря та­кож мо­же нагніта­ти­ся у зер­но­ву ма­су си­с­те­мою ка­налів чи труб, ус­та­нов­ле­них у тов­щу зер­но­во­го на­си­пу вер­ти­каль­но до пло­щи­ни йо­го ос­но­­ви — у та­ко­му разі повітря про­ни­зує зер­но­ву тов­щу в різних на­прям­ках. Ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи хо­лод­не повітря, мож­на за кілька го­дин охо­ло­ди­ти всю зер­но­ву ма­су і та­ким чи­ном її «кон­сер­ву­ва­ти». Та­кий рух хо­лод­но­го повітря важ­ли­вий, ко­ли потрібно ліквіду­ва­ти са­мо­зігріван­ня зер­на. За ма­лої во­ло­гості повітря скла­ду мож­на зни­зи­ти віднос­ну во­логість повітря міжзер­но­во­го про­сто­ру і навіть підсу­ши­ти зер­но­ву ма­су, що та­кож обу­мо­вить зни­жен­ня її фізіологічної ак­тив­ності.
Ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня еко­номічно вигідне. Во­но не по­тре­бує пе­ремішу­ван­ня ма­си зер­на і знач­но ско­ро­чує по­тре­бу в ро­бочій силі. Три­ва­лий час для ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли ли­ше ат­мо­сфер­не повітря у йо­го при­род­но­му стані. Хо­ча сьо­годні ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють й ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня підігрітим повітрям, що дає змо­гу знач­но підсу­ши­ти зер­но­ву ма­су без її пе­реміщен­ня у схо­вищі
чи на май­дан­чи­ках.

Ефек­тивність вен­ти­лю­ван­ня за­ле­жить від тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості за­сто­со­ву­ва­но­го повітря, во­ло­гості зер­на і йо­го тем­пе­ра­ту­ри. Най­важ­ливіше зна­чен­ня має за­галь­на кількість повітря, що нагнітається у зер­но­ву ма­су, та її об­сяг за пев­ний час. Зер­но­ва ма­са із ви­со­кою во­логістю, яка пе­ре­бу­ває у стані са­мо­зігріван­ня, бу­де охо­ло­д­же­на навіть на­си­че­ним во­ло­гою хо­лод­ним повітрям. Пи­то­ма кількість по­да­ва­но­го повітря, нор­ма йо­го ви­т­ра­ти на вен­ти­лю­ван­ня 1 т зер­на, за­леж­но від особ­ли­во­с­тей куль­ту­ри і во­ло­гості зер­но­вої ма­си, ста­но­вить від 30 до200 м3/год за ви­со­ти на­си­пу від 1,5 до 3,5 м.

Спо­с­те­ре­жен­ня за зер­ном, що зберігається, та ре­ко­мен­дації із за­сто­су­ван­ня вен­ти­люваль­них ус­та­но­вок. Під час зберіган­ня зер­на ви­ни­ка­ти­муть не­спри­ят­ливі умо­ви, вик­ли­кані пев­ним поєднан­ням тем­пе­ра­ту­ри та во­ло­гості збіжжя і повітря. То­му слід ма­ти чітку ор­ганізацію кон­тро­лю за ста­ном зер­но­вої ма­си. Для здійснен­ня ефек­тив­но­го кон­тро­лю над зер­ном слід до­три­му­ва­тись пла­ну про­ве­ден­ня кон­тро­лю ок­ре­мих зер­но­с­хо­вищ, які роз­би­ва­ють на секції пло­щею100 м2. Кон­троль про­во­дять згідно з інструкцією за та­ки­ми по­каз­ни­ка­ми: колір, за­пах, тем­пе­ра­ту­ра, за­ра­женість, во­логість, на­явність по­шко­д­же­них, зіпсо­ва­них і про­рос­лих зе­рен. Во­логість і тем­пе­ра­ту­ра — най­важ­ливіші по­каз­ни­ки кон­тро­лю збіжжя під час йо­го зберіган­ня. Збільшен­ня во­ло­гості при­зво­дить до са­мо­зігріван­ня. Во­логість кон­тро­лю­ють за­леж­но від ста­ну зер­на: су­хе, се­ред­ньої су­хості й охо­ло­д­же­не — раз на місяць, і навіть після кож­но­го пе­реміщен­ня. Тем­пе­ра­ту­ру кон­тро­лю­ють і реєстру­ють за секціями по­ша­ро­во. Як­що ви­со­та на­си­пу мен­ша ніж 1,5 м, виз­на­чен­ня тем­пе­ра­ту­ри ве­дуть у верх­нь­о­му і ниж­нь­о­му ша­рах, у решті ви­падків — по­ша­ро­во у трьох точ­ках. Вимірю­ють тем­пе­ра­ту­ру у верх­нь­о­му шарі на гли­бині 30–50 см від по­верхні.

За ви­со­ти на­си­пу зер­на 1,5 м про­би відби­ра­ють із трьох шарів, а за мен­шо­го ніж 1,5 м, — із двох шарів (верх­нь­о­го і ниж­нь­о­го).
Пе­ред вен­ти­лю­ван­ням зер­но потрібно розрівня­ти, щоб повітря рівномірніше про­хо­ди­ло че­рез йо­го тов­щу. Вибір спо­со­бу вен­ти­лю­ван­ня за­ле­жить від по­го­ди, тоб­то від во­ло­гості і тем­пе­ра­ту­ри повітря. Не­обхідно бра­ти до ува­ги і такі фак­то­ри: розміщен­ня осе­ред­ку (ша­ру) са­мозігріван­ня у на­сипі, ме­та вен­ти­лю­ван­ня та особ­ли­вості об­роб­лю­ва­ної зер­но­вої куль­ту­ри. Вен­ти­лю­ван­ня нагнітан­ням ре­ко­мен­дується для охо­ло­д­жен­ня зер­но­вих мас та ліквідації са­мозігріван­ня у верх­нь­о­му шарі на­си­пу. Охо­ло­д­жен­ня нагнітан­ням повітря за­без­пе­чує най­ниж­чу тем­пе­ра­ту­ру нижніх шарів на­сипів. Йо­го обов’яз­ко­во слід за­сто­со­ву­ва­ти для вен­ти­лю­ван­ня дрібно­насінних куль­тур: про­са, льо­ну то­що. Вен­ти­лю­ван­ня відсмок­ту­ван­ням повітря доцільне тоді, ко­ли охо­ло­д­жен­ня відбу­вається в ре­зуль­таті про­ник­нен­ня повітря че­рез по­верх­ню на­сипів, що сприяє рівно­мірнішій зміні тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості.
Вен­ти­лю­ван­ня для ліквідації са­мозігріван­ня спря­мо­ва­не на швид­ке охо­ло­д­жен­ня зер­на. Йо­го про­во­дять у будь-який час до­би не­за­леж­но від по­год­них умов, але з ура­ху­ван­ням ви­ду са­мозігріван­ня об­роб­лю­ва­ної куль­ту­ри — гніздо­во­го, шаро­во­го або суцільно­го, кон­ст­рукції зер­но­с­хо­ви­ща, вен­ти­ляційно­го при­ст­рою і т. д. Ак­тив­не вен­ти­лю­ван­ня теп­лим зовнішнім або підігрітим повітрям при­ско­рює цей про­цес і підви­щує йо­го ефек­тивність.
 

Технічні рішен­ня для вен­ти­лю­ван­ня зер­на

Розрізня­ють ус­та­нов­ки для складів із го­ри­зон­таль­ни­ми і по­хи­ли­ми підло­га­ми, для май­дан­чиків, навісів і еле­ва­тор­них си­лосів. За су­час­ною кла­сифікацією їх поділя­ють та­кож на стаціонарні, підло­го­во-пе­ре­носні (пе­ре­сувні) і пе­ре­сувні трубні. Роз­г­ля­не­мо си­с­те­ми вен­ти­ляції відо­мої ком­панії-ви­роб­ни­ка Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG (Німеч­чи­на), які на рин­ку Ук­раїни пред­став­ля­ють си­с­те­ми вен­ти­ляції для збіжжя зер­но­вих куль­тур і ріпа­ку під час їхньо­го зберіган­ня в умо­вах зер­но­во­го скла­ду, та оціни­мо їхню ро­бо­ту під час прак­тич­них ви­про­бу­вань у гос­по­дар­ст­вах Ук­раїни.
Си­с­те­ми вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer підло­го­во-пе­ре­нос­но­го ти­пу і вклю­ча­ють тех­но­логічне спеціаль­не об­лад­нан­ня, яке ви­ко­ри­с­то­вується в різних тех­но­логіях сушіння та зберіган­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, зо­к­ре­ма зер­на. Це мо­дель­ний ряд вен­ти­ля­торів AIR JET (LC 1,1; LC 2,2; LC 3,0; LC 4,0; LC 5,5; LC 7,5) та JET WIND, вен­ти­ляційні ко­ло­ни ти­пу AIR-PILAR, вен­ти­ляційні спи­си-ае­ра­то­ри AIR WHISPER та AIR LANCE, напівкруглі вен­ти­ляційні ка­на­ли AIR GIGANT та мо­дель­ний ряд пер­фо­ро­ва­них те­ле­скопічних вен­ти­ляційних труб AIR TELESCOP.

Вен­ти­ля­тор JET WIND 1500

 — це спеціалізо­ва­на си­с­те­ма, в складі якої — нагніталь­ний вен­ти­ля­тор з еле­к­т­ро­при­во­дом, си­с­те­ма ке­ру­ван­ня та колісний ме­ханізм для пе­реміщен­ня. Во­на при­зна­че­на для ство­рен­ня та по­да­ван­ня ціле­с­пря­мо­ва­но­го по­то­ку повітря в зер­но згідно з прий­ня­тою тех­но­логією вен­ти­лю­ван­ня.
 Як пра­ви­ло, та­кий вен­ти­ля­тор має один вихідний потік повітря, який і спря­мо­вується у вен­ти­ль­о­ва­ний ка­нал у схо­вищі. Але про­ду­ван­ня зер­на че­рез ка­на­ли здійснюється не­постійно, то чо­му б не заміни­ти два або три вен­ти­ля­то­ри од­ним? Ком­панія Schmelzer пе­ред­ба­чи­ла та­ке рішен­ня: вен­ти­ля­то­ри з пе­рехідни­ка­ми на два-три повітряні по­то­ки. Вся раціоналіза­торсь­ка си­с­те­ма вклю­чає пе­ре­сув­ний вен­ти­ля­тор плюс три го­ф­ро­ва­них пе­рехідни­ки та один ста­ле­вий «трійник». Під час вен­ти­лю­ван­ня двох схо­вищ під'єдну­ють­ся дві го­ф­ри до ви­ходів вен­ти­ль­о­ва­них ка­налів і вклю­чається ре­жим про­ду­ван­ня. Че­рез де­я­кий час ця са­ма опе­рація по­вто­рюється для інших пар схо­вищ. По­тужність вен­ти­ля­то­ра за­ле­жить від до­вжи­ни труб і тов­щи­ни ша­ру зер­на. На­при­клад, для двох 30-ме­т­ро­вих труб за ви­со­ти зер­на 4 м потрібен вен­ти­ля­тор по­тужністю 7,5 кВт. Час вен­ти­ляції та­ким вен­ти­ля­то­ром за­ле­жить від во­ло­гості зер­на і по­го­ди. Він ха­рак­те­ри­зу­єть­ся рівномірним роз­поділен­ням повітря, ви­т­ра­та яко­го за­ле­жить від особ­ли­во­с­тей тех­но­логічної куль­ту­ри,
підда­ної вен­ти­лю­ван­ню.

Мобільні вен­ти­ля­то­ри AIR JET

- мон­ту­ють­ся у верхній ча­с­тині вен­ти­ляційної ко­ло­ни або спи­са-ае­ра­то­ра (табл. 1).

Їхні технічні особ­ли­вості:

  •  діаметр ви­пу­ск­но­го от­во­ру для повітря — відповідно до діаме­т­ра
  •  тру­би ко­ло­ни;
  •  ме­та­ле­вий кор­пус має цин­ко­ве по­крит­тя, чим за­без­пе­чується йо­го ви­со­ко­якісний ан­ти­ко­розійний за­хист;
  •   ос­нов­на «де­таль» вен­ти­ля­то­ра — турбіна має кон­ст­рукцію та ре­жим ро­бо­ти, які за­без­пе­чу­ють без­пе­рерв­ний і ра­зом з тим — інтен­сив­ний потік повітря та оп­ти­маль­ний про­цес вен­ти­лю­ван­ня;
  •  кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти вен­ти­ля­тор у різних по­ло­жен­нях (вер­ти­каль­не, го­ри­зон­таль­не) що­до прий­маль­но­го от­во­ру ко­ло­ни та об­ра­но­го ме­то­ду вен­ти­лю­ван­ня, що ро­бить йо­го в умо­вах ек­сплу­а­тації більш універ­саль­ним;
  •  на­яв­не в кон­ст­рукції вен­ти­ля­то­ра шасі за­без­пе­чує до­стат­ню мобільність під час пе­реміщен­ня те­ри­торією скла­ду.

Фак­тич­но іден­тич­ну зі стаціонар­ним вен­ти­ля­то­ром бу­до­ву ма­ють і вен­ти­ля­то­ри JET WIND 1500. Та­ке технічне рішен­ня при­зна­че­не для ко­рот­ко­терміно­во­го та ціле­с­пря­мо­ва­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня у складі ко­лон або ае­ра­то­ра за ви­ник­нен­ня ло­каль­них осе­редків пе­регріван­ня зер­на, за не­до­стат­ньої йо­го вен­ти­ляції та вен­ти­ляції повітря в за­пов­не­но­му зер­но­с­хо­вищі.

Вен­ти­лю­ван­ня за до­по­мо­гою вер­ти­каль­них ко­лон.

Вен­ти­ляційні ко­ло­ни при­зна­чені для:

  • кон­сер­вації свіжозібра­но­го та про­су­ше­но­го зер­на в про­цесі зберіган­ня йо­го на зер­но­с­кладі шля­хом охо­ло­д­жен­ня і підсу­шу­ван­ня ак­тив­ ним вен­ти­лю­ван­ням;
  •  за­без­пе­чен­ня оп­ти­маль­ної постійної во­ло­гості знач­ної кількості зер­на під час йо­го зберіган­ня на складі;
  •  прогріван­ня насіннєво­го зер­на пе­ред по­чат­ком посівної кам­панії (тем­пе­ра­ту­ра в складі — стійка, плю­со­ва, во­логість повітря — низь­ка).

Прин­цип дії вен­ти­ляційних ко­лон до­стат­ньо про­стий: потік повітря внаслідок ство­рю­ва­но­го еле­к­т­ро­вен­ти­ля­то­ром над­лиш­ко­во­го ти­с­ку ви­ш­тов­хується на­зовні із ко­ло­ни зго­ри вниз. Потім повітря про­хо­дить, по­чи­на­ю­чи від ос­но­ви вен­ти­ляційної ко­ло­ни, че­рез пер­фо­ро­ва­ну тру­бу і зер­но. Вен­ти­лю­ю­чи зер­но­вий шар, повітря відби­рає від зер­на во­ло­гу і ви­хо­дить у повітря­ний простір скла­ду, звідки зно­ву ж та­ки внаслідок ви­що­го ти­с­ку повітря ви­ш­тов­хується на­зовні. Та­кий спосіб вен­ти­ляції за­без­пе­чує якісне зберіган­ня зер­на без по­тре­би йо­го пе­реміщен­ня за три­ва­ло­го пе­ре­бу­ван­ня збіжжя на складі.

До скла­ду вен­ти­ляційної ко­ло­ни вхо­дять ае­раційна тру­ба і вен­ти­ля­тор ви­со­ко­го ти­с­ку. По­став­ля­ють ко­ло­ни з різни­ми варіан­та­ми ви­ко­нан­ня вен­ти­ляційних труб.

Стаціонар­ний варіант — вен­ти­ляційні ко­ло­ни, що яв­ля­ють со­бою по­лег­шені тру­би за­вдовжки до 6 м. Ко­ло­ни вста­нов­лю­ють у ша­хо­во­му по­ряд­ку на підлозі зер­но­с­кла­ду і за­си­па­ють (до ви­со­ти розміщен­ня еле­к­т­ро­вен­ти­ля­то­ра) зер­ном, що над­хо­дить на склад. До­дат­ко­во ви­роб­ник мо­же по­став­ля­ти ша­фу уп­равління на п’ять ко­лон і до­поміжний ключ для зручнішо­го вгвин­чу­ван­ня ко­ло­ни у на­сип. Один вен­ти­ля­тор за­зви­чай по­став­ля­ють у ком­плекті з дво­ма ко­ло­на­ми. То­му вен­ти­ля­тор по­чер­го­во мон­ту­ють на ко­ло­ни за­леж­но від то­го, де ви­ник осе­ре­док са­мо­зігріван­ня зер­на та наскільки він ве­ли­кий. Але все-та­ки ре­ко­мен­дується на кож­ну ко­ло­ну ма­ти ок­ре­мий вен­ти­ля­тор — це не тільки за­без­пе­чує швид­ше от­ри­ман­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту, а ще й до­дає гос­по­да­рям зер­но­во­го скла­ду впев­не­ності у си­с­темі що­до на­леж­ної якості зберіган­ня зер­на.

Вен­ти­ляційні ко­ло­ни AIR-PILAR мо­де­лей 150 і 200 при­зна­чені для рівномірної вен­ти­ляції збіжжя, що зберігається у зер­но­с­кладі на підлозі на­си­пом. Вен­ти­ляційна ко­ло­на — це циліндрич­на тру­ба зі змінним діаме­т­ром, яка в нижній ча­с­тині опи­рається на спеціаль­ну підстав­ку, далі має пер­фо­ро­ва­ну (А) та те­ле­скопічні (В, С) ча­с­ти­ни (табл. 2). Вер­ти­кальні ко­ло­ни мо­жуть пра­цю­ва­ти в ре­жимі нагнітан­ня (вихідний повітря­ний потік) або всмок­ту­ван­ня повітря (спад­ний повітря­ний потік), мо­жуть бу­ти мобільни­ми або стаціонар­ни­ми. Капітальні ви­т­ра­ти за їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня менші, ніж за ек­сплу­а­тації го­ри­зон­таль­них ка­налів.
І що особ­ли­во важ­ли­во — прак­тич­но не­має ри­зи­ку по­шко­д­жен­ня їх під час ви­ван­та­жен­ня зер­на.
За за­сто­су­ван­ня AIR-PILAR повітря рівномірно всмок­тується вен­ти­ляційною тру­бою че­рез тов­щу зер­на: швидкість по­то­ку повітря, який про­ни­кає че­рез зер­но­ву ма­су із її гли­би­ни, ста­но­вить 0,2–0,4 см/с і за­ле­жить від ви­ду зер­на, що зберігається. Ви­т­ра­ти повітря та­кож знач­ною мірою обу­мов­лю­ють­ся ви­дом зер­на. На­при­клад, за зберіган­ня яч­ме­ню, вівса або ріпа­ку ви­т­ра­ти повітря вен­ти­ля­то­ром ста­нов­лять 1500 м3/год. Досвід по­зи­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­тем вен­ти­ляції свідчить, що по­тре­ба мінімаль­ної вен­ти­ляції повітря скла­ду для теп­ловідве­ден­ня має за­без­пе­чу­ва­тись пев­ною кратністю обміну од­но­го кубічно­го ме­т­ра повітря скла­ду. За вен­ти­лю­ван­ня ме­то­дом відсмок­ту­ван­ня повітря ру­хається до пер­фо­ро­ва­ної ча­с­ти­ни, а не від ньо­го.

У разі про­ве­ден­ня бо­роть­би зі шкідни­ка­ми за­пасів ко­ло­ни ма­ють пра­цю­ва­ти у ре­жимі ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня для ство­рен­ня про­тя­гу в зер­новій масі низь­кою тем­пе­ра­ту­рою повітря­но­го по­то­ку.
Ото­чу­ва­ти вен­ти­ляційни­ми ко­ло­на­ми осе­ре­док са­мозігріван­ня не потрібно — при­лад слід за­ну­рю­ва­ти тільки в са­м осе­ре­док. У цьо­му по­ля­гає од­на з ос­нов­них пе­ре­ваг ме­то­ду відсмок­ту­ван­ня повітря, оскільки мен­шим чис­лом вен­ти­ляційних ко­лон мож­на об­роб­ля­ти ве­ликі об­ся­ги зер­на. Як нагніталь­на, так і відсмок­ту­валь­на вен­ти­ляційні ко­ло­ни бу­дуть ефек­тив­ни­ми за пра­виль­но­го уп­равління ни­ми.
Мон­таж вен­ти­ляційних ко­лон та їхня ус­та­нов­ка по­чи­на­ють­ся із вста­нов­лен­ня ос­но­ви ко­ло­ни з підстав­кою у при­зна­че­но­му для них місці. Потім на­са­д­жується всмок­ту­валь­на тру­ба з вен­ти­ля­то­ром. Ви­со­та си­с­те­ми на цьо­му етапі — 1,3 м. Оп­ти­маль­на відстань між ко­ло­на­ми, що вста­нов­лені в зерні, ста­но­ви­ти­ме: для ти­пу ко­ло­ни 150 — 5–6 м, для ти­пу 200 — 10 м. Ро­бо­чий про­цес — за­пов­нен­ня скла­ду зер­ном — мо­же здійсню­ва­ти­ся за до­по­мо­гою стаціонарно­го або пе­ре­сув­но­го зер­но­на­ван­та­жу­ва­ча. Ре­ко­мен­дується за­пов­ню­ва­ти склад при­близ­но на­по­ло­ви­ну, рівномірно, щоб за­без­пе­чи­ти вер­ти­каль­не по­ло­жен­ня тру­би ко­ло­ни. Слід сте­жи­ти, щоб зер­но не по­тра­пи­ло все­ре­ди­ну тру­би, оскільки це мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня ви­т­ра­ти повітря і внаслідок цьо­го — погіршен­ня впли­ву вен­ти­лю­ван­ня. За ви­со­ти за­си­пан­ня зер­на по­над 3 м слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти по­до­вжу­валь­ну тру­бу. Вибір не­обхідної мо­делі ко­ло­ни виз­на­ча­ють за вірогідною ви­со­тою на­си­пу зер­на у складі та тех­нічни­ми па­ра­ме­т­ра­ми ко­лон (табл. 2). Не­с­кладні маніпу­ляції да­ють змо­гу швид­ко та опе­ра­тив­но вста­но­ви­ти ко­ло­ни, а за­вдя­ки те­ле­скопічній бу­дові — відре­гу­лю­ва­ти їхню ро­бо­чу ви­со­ту. Мон­таж або де­мон­таж вен­ти­ляційної си­с­те­ми по­тре­бує мак­си­мум 15 хв ро­бо­ти.

Од­ним із по­зи­тив­них технічних рішень, які за­побіга­ють ут­во­рен­ню кон­ден­са­ту во­ло­ги на вен­ти­ляційній ко­лоні і йо­го по­даль­шо­му по­трап­лян­ню в зер­но, є ви­ко­нан­ня верх­ньої її ча­с­ти­ни у ви­гляді зчле­но­ва­них те­ле­скопічних кілець-труб. Їхній мон­таж у складі ко­ло­ни до­по­ма­гає швид­ко адап­ту­ва­ти її до ви­со­ти на­си­пу і тим са­мим істот­но змен­ши­ти ймовірність ут­во­рен­ня кон­ден­са­ту. Ще од­на пе­ре­ва­га за­сто­су­ван­ня та­ких різних за ви­со­тою стаціонар­них ко­лон по­ля­гає у то­му, що відпа­дає по­тре­ба вирівню­ва­ти зер­но­вий шар у складі.
Мобільний варіант — так зва­ний вен­ти­ляційний спис-ае­ра­тор. Це не­розбірна тру­ба з шне­ко­вою на­вив­кою для вкру­чу­ван­ня у на­сип зер­на. До­вжи­на тру­би — 2,5 м. Та­кий вен­ти­ляційний спис лег­ко пе­реміщується з місця на місце. Навіть не­ве­ли­кою кількістю списів мож­на швид­ко та ефек­тив­но об­роб­ля­ти знач­ну кількість зер­на. Один спис AIR LANCE дає змо­гу вен­ти­лю­ва­ти по­над 30 м3 зер­на за ви­со­ти бур­та 5 м, за­без­пе­чу­ю­чи про­сте, надійне та еко­номічно вигідне збе­ре­жен­ня зер­на.

Не­до­стат­ня вен­ти­ляція у за­пов­не­но­му зер­но­с­хо­вищі мо­же обу­мо­ви­ти по­яву ло­каль­них осе­редків пе­регріван­ня зер­на. Для опе­ра­тив­но­го та ціле­с­пря­мо­ва­но­го усу­нен­ня цієї про­бле­ми в най­ко­ротші терміни шля­хом відсмок­ту­ван­ня теп­ло­го повітря або об­ду­ван­ня зер­на ви­ко­ри­с­то­ву­ють так звані вен­ти­ляційні спи­си-ае­ра­то­ри AIR WHISPER та AIR LANCE. Во­ни при­зна­чені для ак­тив­ної вен­ти­ляції зер­на зер­но­вих, олійних, бо­бо­вих куль­тур, що зберіга­ють­ся у скла­дах і на відкри­тих то­ках на­си­пом, ліквідації осе­редків са­мозігріван­ня зер­на, йо­го сушіння, для бо­роть­би зі шкідни­ка­ми зер­но­вих за­пасів. Тоб­то за при­зна­чен­ня во­ни ви­ко­­­­ну­ють ту са­му функцію, що і вен­ти­ляційні ко­ло­ни, але менш по­тужні (табл. 3). Вен­ти­ляційний спис яв­ляє со­бою тру­бу, ни­жня ча­с­ти­на якої має за­го­ст­ре­ну гвин­то­подібну пер­фо­ро­ва­ну ча­с­ти­ну. На верх­ню ча­с­ти­ну спи­са з до­по­мо­гою за­ти­ск­но­го кільця вста­нов­лю­ють знімний вен­ти­ля­тор
з еле­к­т­ро­при­во­дом.

Вен­ти­ляційні спи­си (ае­ра­то­ри) на­ле­жать до сег­мен­та мобільно­го вен­ти­ляційно­го об­лад­нан­ня, оскільки менш по­тужні, ра­зом з тим — зручніші для швид­ко­го пе­реміщен­ня у складі. Во­ни прості у ви­ко­ри­с­танні, за­вдя­ки вит­кам лег­ко вгвин­чу­ють­ся в зер­но­ву ма­су, транс­пор­та­бельні. Мо­делі списів від­різня­ють­ся по­тужністю і ре­жи­ма­ми ро­бо­ти вен­ти­ля­то­ра. При­сто­су­ва­ти вен­ти­ляційний спис до ви­со­ти за­си­па­но­го зер­на у схо­вищі мож­на за до­по­мо­гою по­до­вжу­валь­них на­са­док, які є в йо­го ком­плекті.

Вен­ти­ляція за до­по­мо­гою те­ле­ско­пічної тру­би — найш­вид­ший, до то­го ж зруч­ний і лег­кий у ко­ри­с­ту­ванні спосіб вен­ти­ляції зер­но­с­кла­ду.
                                          

У зер­но­вих скла­дах за зберіган­ня зер­на на­си­пом (ви­со­та — не більше 15 м) для по­давання повітря до зер­на слу­гу­ють напівкруглі вен­ти­ляційні ка­на­ли AIR GIGANT (мо­делі К-30, К-40, К-50, К-60) та тру­би. Вен­ти­лю­ван­ня потрібно для за­без­пе­чен­ня зер­на кис­нем і ви­да­лен­ня вуг­ле­кис­ло­го га­зу, що ут­во­рюється під час ди­хан­ня зер­на у біологічній фазі до­сти­ган­ня після зби­ран­ня. Вен­ти­ляційні тру­би ви­ко­ри­с­то­ву­ють для вен­ти­лю­вання всіх зер­но­вих куль­тур і ріпа­ку. Най­­ефек­тивнішим є вен­ти­лю­ван­ня за ви­со­ти на­си­пу до 6 м. Тру­би ма­ють те­ле­скопічну бу­до­ву, то­му їхня до­вжи­на мо­же до­ся­га­ти від 4 до 20 м (табл. 4). Ви­го­тов­ля­ють їх із оцин­ко­ва­ної сталі. Для «фор­му­ван­ня» тру­би не­обхідної до­вжи­ни мо­же бу­ти ви­ко­ри­с­та­но від 2 до 15 з’єдну­валь­них еле­ментів. Діаметр труб ста­но­вить 300, 400, 500 та 600 мм з от­во­ра­ми для ріпа­ку, зер­на і кар­топлі. Пе­ред за­пов­нен­ням зер­но­с­хо­ви­ща зер­ном те­ле­скопічну тру­бу ук­ла­да­ють на підло­гу. Після цьо­го з до­по­мо­гою тро­са її роз­тя­гу­ють до потрібної до­вжи­ни. Для під’єднан­ня вен­ти­ля­то­ра в місці ви­хо­ду тру­би зі cтіни зер­но­с­хо­ви­ща ви­ко­ри­с­то­ву­ють штат­ний пе­рехідник  діаме­т­ром 300 мм. Після цьо­го у склад за­си­па­ють зер­но і до тру­би підклю­ча­ють вен­ти­ля­тор не­обхідної по­туж­ності. Для цьо­го за­сто­со­ву­ють вен­ти­ля­то­ри JET WIND 1500 із про­дук­тивністю по­дачі повітря від 4000 до 13 000 м3/год. Роз­ра­ху­нок кількості ка­налів про­во­дять відповідно до площі зер­но­с­хо­ви­ща, де ле­жить зер­но.

Пе­ред ви­ван­та­жен­ням зер­на зі скла­ду тру­бу без про­блем ви­тя­гу­ють із бур­та трак­то­ром зі сталевим тро­сом без будь-яко­го ри­зи­ку по­шко­ди­ти її. Пе­ред посівною кам­панією вен­ти­ляційні ка­на­ли ви­ко­ри­с­то­ву­ють для прогріван­ня насіннєво­го ма­теріалу: вен­ти­ля­то­ри пе­ре­ми­ка­ють у ре­жим нагнітан­ня теп­ло­го су­хо­го повітря із на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща у внутрішні ша­ри зер­на.  При цьо­му підви­щується енергія про­ро­с­тан­ня насіння зер­но­вих куль­тур, що піддається ак­тив­но­му вен­ти­лю­ван­ню.
Крім не­ве­ли­кої вар­тості, вен­ти­ляційні ка­на­ли ма­ють низ­ку пе­ре­ваг: ду­же прості в ек­сплу­а­тації, прак­тич­но не по­тре­бу­ють технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня, ма­ють низь­ке енер­го­с­по­жи­ван­ня. Їхній ро­бо­чий ре­сурс до­ся­гає 25 років.

 

До скла­ду си­с­те­ми вен­ти­ляції зер­но­вих куль­тур та­кож вхо­дять напівкруглі вен­ти­ляційні ка­на­ли AIR GIGANT, ви­го­тов­лені із пер­фо­ро­ва­них оцин­ко­ва­них сталевих труб. Мо­делі К-30 та К-40 відповіда­ють тру­бам діаме­т­ром 300 і 400 мм з не­обхідним розміром вен­ти­ляційних от­ворів — відповідно  для ріпаку та зер­на або кар­топлі. Ка­нал має фор­му напівтру­би і вкла­дається на пла­с­ку по­верх­ню підло­ги скла­ду. Мон­ту­ють йо­го із секцій мак­си­маль­но про­сто — без за­сто­су­ван­ня болтів і зва­рю­валь­них робіт, що дає мож­ливість лег­ко зби­ра­ти (роз­би­ра­ти) ка­нал вруч­ну в про­цесі за­ван­та­жен­ня (ви­ван­та­жен­ня) зер­на зі скла­ду. Йо­го ви­со­та від по­верхні підло­ги зер­но­с­кла­ду ста­но­вить 240 мм, ши­ри­на — 480 мм. Це про­стий та еко­ном­ний спосіб вен­ти­лю­ван­ня зер­на із ви­со­тою на­си­пу до 15 м і са­мо­го зер­но­с­хо­ви­ща. Мож­ливі варіан­ти мо­де­лей К-50 та К-60 до труб з діаме­т­ром 500 та 600 мм.
Для зби­ран­ня та під’єднан­ня вен­ти­ляційних си­с­тем до інших еле­ментів си­с­те­ми пе­ред­ба­че­но ши­ро­кий асор­ти­мент мон­таж­них еле­ментів: адап­те­ри до вен­ти­ля­то­ра, ме­талічні з’єднан­ня-роз­га­лу­жен­ня ти­пу «Х» та «Y», під ку­том 90°.
Пер­фо­ро­вані ка­на­ли  ана­логічно­го при­зна­чен­ня ви­го­тов­ляє ПАТ «За­вод ім. Фрун­зе». Вен­ти­лю­ван­ня потрібно, по-пер­ше, для по­ста­чан­ня зер­на кис­нем і ви­да­лен­ня вуг­ле­кис­ло­го га­зу, що ут­во­рюється внаслідок ди­хан­ня зер­на у йо­го біологічній фазі дозріван­ня після зби­ран­ня, по-дру­ге, — для охо­ло­д­жен­ня зер­на в зи­мо­вий період за­для кра­що­го збе­ре­жен­ня. Вен­ти­лю­ван­ня про­во­дять шля­хом нагнітан­ня ат­мо­сфер­но­го повітря в ка­на­ли, ви­го­тов­лені з пер­фо­ро­ва­но­го ме­та­лу і вста­нов­лені на підло­гу скла­ду або зер­но­с­хо­ви­ща. Ка­нал, виконаний у фор­мі напівтру­би, зби­рається із секцій і вста­нов­люється на пла­с­ку підло­гу скла­ду. Про­цес зби­ран­ня/роз­би­ран­ня також мак­си­маль­но про­стий — без болтів і зва­рю­валь­них робіт, що дає змогу лег­ко роз­би­ра­ти ка­нал вруч­ну в про­цесі ви­ван­та­жен­ня зер­на зі скла­ду. У зв’яз­ку з нерівно­с­тя­ми підло­ги скла­ду кон­ст­рукція за­без­пе­чує пев­ну гнучкість у місцях з’єднан­ня секцій і од­но­час­но за­побігає про­си­пан­ню зер­на все­ре­ди­ну ка­на­лу. З цією ме­тою ви­го­тов­ле­но зам­ки у ви­гляді П-подібно­го профілю напів­­круг­лої фор­ми, які скріплю­ють фланці секцій звер­ху. Дни­ще секцій з’єднується вна­пуск з пе­ре­крит­тям 25 мм. Для цьо­го з бо­ку од­но­го із фланців кож­ної секції дни­ще до­вше від са­мої секції на 25 мм і має відштам­по­ва­ну «схо­дин­ку». ПАТ «За­вод ім. Фрун­зе» мо­же ви­го­то­ви­ти пер­фо­ро­вані ка­на­ли для ак­тив­ної вен­ти­ляції зер­на за­леж­но від ха­рак­те­ри­с­ти­ки куль­ту­ри і га­ба­рит­них розмірів скла­ду або зер­но­с­хо­ви­ща.

Тех­но­логічні ви­мо­ги, підхо­ди та особ­ли­вості підло­го­во­го зберіган­ня зер­на різних куль­тур на­си­пом. Під час зберіган­ня зер­на не­обхідно си­с­те­ма­тич­но кон­тро­лю­ва­ти йо­го во­логість та тем­пе­ра­ту­ру, особ­ли­во — після за­кла­дан­ня на зберіган­ня, за різкої зміни по­год­них умов і тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го повітря. За будь-яко­го спо­со­бу ак­тив­но­го вен­ти­лю­ван­ня ви­со­та на­си­пу зер­но­вої ма­си має бу­ти до­стат­нь­ою і од­на­ко­вою. Під час зберіган­ня зер­на потрібно про­во­ди­ти йо­го вен­ти­лю­ван­ня повітрям із роз­ра­хун­ку 5–7 м3/год на 1 м3 зер­на, що зберігається. Для охо­ло­­джен­ня зер­на вен­ти­лю­ван­ням слід ви­т­ра­ти­ти 15–20 м3/год повітря на 1 м3 зер­на, що зберігається. Під час сушіння зер­на ці ви­т­ра­ти знач­но збільшу­ють, май­­­­же у шість разів, — до 80–120 м3/год повітря на 1 м3 зер­на. Ефек­тивність ро­бо­ти вен­ти­ляційних ус­та­но­вок за­ле­жить від пра­виль­ної по­бу­до­ви всієї повітро­роз­подільної ме­режі, роз­ра­хо­ва­ної на ство­рен­ня у всіх її ча­с­ти­нах потрібно­го ти­с­ку повітря. Інак­ше під час  про­ду­ван­ня не за­без­пе­чу­ва­ти­меть­ся бажана рівномірність на всій площі на­си­пу зер­на. Внаслідок цьо­го ут­во­рю­ва­ти­муть­ся застійні й сла­бо­вен­ти­ль­о­вані ділян­ки зер­но­во­го на­си­пу, що спри­чи­нить нерівномірне зво­ло­жен­ня й охо­ло­д­жен­ня зер­на та ут­во­рен­ня но­вих осе­редків йо­го псу­ван­ня. Що більшою бу­де різни­ця між па­ра­ме­т­ра­ми повітря і зер­но­вої ма­си, то швид­ше до­ся­га­ти­меть­ся тех­но­логічний ефект вен­ти­лю­ван­ня. Вен­ти­ляційну си­с­те­му, всмок­ту­валь­ний отвір вен­ти­ля­то­ра якої розміще­ний зовні, не­обхідно за­хи­ща­ти від по­па­дан­ня кра­пель во­ди та снігу. Для якісно­го зберіган­ня зер­но пе­ред за­си­пан­ням потрібно ре­тель­но очи­с­ти­ти від сто­ронніх домішок. Йо­го во­логість має станови­ти не більше 18%. Тем­пе­ра­ту­ра зер­на, що зберігається, має бути не більше ніж на 5...6°С ви­ще за  тем­пе­ра­ту­ру повітря у складсь­ко­му приміщенні. Віднос­на во­логість повітря — не більше 75%.
Підло­гу варто розподіли­ти на секції відповідно до мар­ки та по­туж­ності ко­ло­ни або ае­ра­то­ра та площі на­си­пу зер­на. Після цьо­го вста­но­ви­ти ко­ло­ни і спи­си та за­пов­ни­ти склад зер­ном.

Особ­ли­вості ре­алізації тех­но­логії підло­го­во­го зберіган­ня зер­на з ви­ко­ри­с­тан­ням вен­ти­ляційних списів AIR WHISPER та AIR LANCE. Ці си­с­те­ми при­зна­чені для вен­ти­ляції зер­на зер­но­вих куль­тур, ріп­аку і ку­ку­руд­зи під час йо­го зберіган­ня в умо­вах зер­но­во­го скла­ду. За ви­яв­лен­ня осе­редків самозі­гріван­ня зер­на гвин­то­ва ча­с­ти­на вен­ти­ляційно­го спи­са за­гвин­чується в зер­но на не­обхідну гли­би­ну. Для цьо­го не потрібно знач­них зу­силь. За до­по­мо­гою ру­ко­яток, розміще­них на пе­рехід­ни­ку у верхній ча­с­тині спи­са, весь пристрій у вер­ти­каль­но­му по­ло­женні лег­ко та швид­ко за­гли­б­­­­люється в тов­щу зер­но­во­го на­си­пу. За потреби збіль­ши­­­ти ви­со­ту спи­са та тим са­мим при­сто­су­ва­ти йо­го до не­обхід­­ної ви­со­ти на­си­пу мож­на шля­хом ви­ко­ри­с­тан­ня по­до­вжу­­валь­них на­са­док.
У верхній ча­с­тині спи­са мон­тують вен­ти­ля­тор з еле­к­т­ро­при­во­дом. У разі по­тре­би вста­нов­лю­ють відповідний ре­жим ро­бо­ти: нагнітан­ня повітря в зер­но або йо­го вс­мок­ту­ван­ня. Про­те слід пам’ята­ти, що за­леж­но від прий­ня­то­го спо­со­бу зберіган­ня зер­на, па­ра­метрів зер­но­во­го скла­ду та йо­го кон­ст­рукції мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти різне скла­до­ве об­лад­нан­ня си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня.

Особ­ли­вості ре­алізації тех­но­логії підло­го­во­го зберіган­ня зер­на з ви­ко­ри­с­тан­ням вен­ти­ля­торів AIR JET та напівкруг­лих вен­ти­ляційних ка­налів AIR GIGANT з от­во­ра­ми. У складсь­ко­му приміщенні че­рез пев­ну роз­ра­хун­ко­ву відстань мон­ту­ють вен­ти­ляційні ка­на­ли з відве­ден­ням од­но­го із кінців у вільний простір — за стіну зер­но­с­кла­ду для мож­ли­вості під’єднан­ня пе­ре­сув­них вен­ти­ля­торів відповідної про­дук­тив­ності. Зер­но­вий склад за­пов­ню­ють підго­тов­ле­ним для зберіган­ня зер­ном прийнятної во­ло­гості. За по­тре­би про­во­дять вен­ти­лю­ван­ня та де­га­зацію зер­на шля­хом по­да­ван­ня повітря та де­га­заційних пре­па­ратів вен­ти­ля­то­ра­ми у вен­ти­ляційні ка­на­ли.

Пе­ре­ва­ги нагніталь­но­го та всмок­ту­валь­но­го ре­жимів ро­бо­ти си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня зер­на. Під час нагнітан­ня охо­ло­д­жується на 20% більше зер­на, ніж за всмок­ту­вання, що  запобігає знач­ному підви­щен­ню тем­пе­ра­ту­ри зер­на в глиб­ших ша­рах на­си­пу. Вен­ти­лю­ван­ня мож­на по­чи­на­ти у про­цесі за­ван­та­жен­ня, відра­зу після за­крит­тя пер­фо­ро­ва­ної ча­с­ти­ни труб, що уне­мож­лив­лює пе­ре­не­сен­ня теп­ла від ще теп­ло­го зер­на до вже охо­ло­д­же­но­го. Будь-яке зво­ло­жен­ня зер­на в зоні над­хо­д­жен­ня до ньо­го повітря відбу­вається на по­верхні зер­но­во­го ша­ру, де йо­го лег­ше спо­с­теріга­ти й усу­ну­ти. Вен­ти­ля­то­ри зни­жу­ють віднос­ну во­логість повітря, змен­шується ри­зик зво­ло­жен­ня зер­на. Охо­ло­д­жен­ня ефек­тив­не й за нерівної по­верхні зер­но­во­го ша­ру. Найтеп­ліше зер­но перебуває на по­верхні ша­ру і лег­ко кон­тро­люється. За­без­пе­чується низь­ка ймовірність за­би­ван­ня зер­ном от­ворів напівка­налів.
 

 Ре­зуль­та­ти ек­сплу­а­таційної оцінки си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer. Для про­ве­ден­ня оцінки в умо­вах гос­по­дарств, які спеціалізо­ва­но зай­ма­ють­ся зберіган­ням зер­на, в різних умо­вах ек­сплу­а­тації бу­ли ви­ко­ри­с­тані вен­ти­ля­тор AIR JET мо­делі LC 5,5 з на­бо­ром напівкруг­лих вен­ти­ляційних ка­налів та вен­ти­ляційний ае­ра­тор AIR LANCE по­тужністю 2,2 кВт. Про­во­ди­ли вен­ти­лю­ван­ня зер­на яч­ме­ню та охо­ло­д­жен­ня зер­на ку­ку­руд­зи (табл. 5). Зер­но зберіга­лось у зер­но­с­кладі, на підлозі, з ви­со­тою на­си­пу 2,5–5 м. Во­логість зер­на, що зберіга­лось, не пе­ре­ви­щу­ва­ла ре­ко­мен­до­ва­них норм зберіган­ня: не більше 18,0%.
Ре­зуль­та­ти аг­ро­технічної оцінки свідчать, що ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня сприяє дов­го­т­ри­ва­ло­му (по­над 6 місяців) та, ра­зом з тим, якісно­му збе­ре­жен­ню зер­на за підло­го­во­го спо­со­бу зберіган­ня. Ро­бочі еле­мен­ти си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня в про­цесі їхньої ро­бо­ти прак­тич­но не по­шко­д­жу­ють зер­но. Втра­т зер­на шля­хом йо­го ви­но­су вихідним повітря­ним по­то­ком не спо­с­теріга­єть­ся. Про­тя­гом усьо­го ча­су ви­ко­ри­с­тан­ня вен­ти­ляційних си­с­тем у приміщенні зер­но­с­кла­ду ство­рюється та підтри­мується відповідний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим і тим са­мим за­без­пе­чується якісне збе­ре­жен­ня зер­на (табл. 6). Зер­но в про­цесі зберіган­ня не на­бу­ває ха­рак­те­ри­с­тик, за яких во­но здат­не втра­ти­ти свої вла­с­ти­вості та рег­ла­мен­то­ва­ну якість, і не по­шко­­джується. І, що ду­же важ­ли­во, — ця си­с­те­ма вен­ти­лю­ван­ня зер­на дає змо­гу дов­го­терміно­во зберіга­ти зер­но
без йо­го сушіння інши­ми, про­сти­ми, спо­со­ба­ми, на­при­клад шля­хом про­сто­ро­во­го пе­реміщен­ня («пе­ре­ло­па­чу­ван­ня»), ко­ли не­обхідне за­сто­су­ван­ня інших за­собів ме­ханізації,
таких як  зер­но­ме­та­ч.

Ек­сплу­а­таційно-тех­но­логічне оціню­ван­ня вен­ти­ля­то­ра AIR JET (тип LC 5,5) про­во­ди­ли у складі вен­ти­ляційно­го ае­ра­то­ра AIR LANCE за ко­рот­ко­час­но­го та ціле­с­пря­мо­ва­но­го охо­ло­д­жен­ня осе­редків зер­на з підви­ще­ною тем­пе­ра­ту­рою.

Енер­ге­тич­не оціню­ван­ня си­с­тем вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer про­ве­де­но під час  ви­ко­нан­ня ек­сплу­а­та­ційно-тех­но­логічної оцінки. Вста­нов­ле­но, що си­с­те­ми вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer цілком адап­то­вані до енер­го­си­с­тем Ук­раїни і по­тре­бу­ють елек­т­роспо­жи­ван­ня з еле­к­т­ро­ме­реж за­галь­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня 380/220 В з ча­с­то­тою стру­му 50 Гц. По­туж­но­с­тей еле­к­т­ро­дви­гунів, вста­нов­ле­них на об­лад­нанні, до­стат­ньо для ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су на вста­нов­ле­них ре­жи­мах ро­бо­ти. Ко­ефіцієнти за­ван­та­же­ності дви­гунів ста­но­вять 80 та 98%.

 Ре­зуль­та­ти оціню­ван­ня свідчать, що вен­ти­ля­тор AIR JET мо­делі LC 5,5 (із по­тужністю еле­к­т­ро­дви­гу­на 5,5 кВт) у ком­плексі з напівкруг­ли­ми вен­ти­ляційни­ми ка­на­ла­ми за­без­пе­чує вен­ти­лю­ван­ня та тим са­мим — якісне зберіган­ня зер­на об­ся­гом 2200 м3. Пи­томі ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­е­нергії за до­бу ста­нов­лять 52,8 кВт-год.

Вен­ти­ляційний спис з вен­ти­ля­то­ром по­тужністю 1,5 кВт успішно ви­ко­нує ко­рот­ко­три­ва­ле ціле­с­пря­мо­ва­не охо­ло­д­жен­ня осе­редків са­мозігріван­ня зер­на об­ся­гом до 8 м3. При цьо­му пи­томі ви­т­ра­ти еле­к­т­ро­е­нергії за до­бу ста­нов­лять 11,8 кВт-год.
Тех­но­логічне об­слу­го­ву­ван­ня си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer по­ля­гає в під’єднанні вихідно­го па­т­руб­ка вен­ти­ля­то­ра до вхідно­го па­т­руб­ка си­с­те­ми вен­ти­ляційних труб і про­ве­денні замірів тем­пе­ра­ту­ри зер­на, що перебуває на зберіганні. Виз­на­чен­ня тем­пе­ра­ту­ри зер­на про­во­дять ав­то­ма­ти­зо­ва­ни­ми стаціонар­ни­ми за­со­ба­ми або за до­по­мо­гою спеціаль­них тер­мо­метрів. Вста­нов­ле­но, що об­слу­го­ву­ван­ня про­во­ди­ти зруч­но, до ор­ганів і си­с­тем уп­равління до­ступ за­довільний. Си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer ма­ють про­сте кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня, що до­стат­нь­ою мірою адап­то­ва­не до технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня, яке про­во­ди­ти не­с­клад­но та без­печ­но, без знач­них ви­т­рат.
 

Слід об’єктив­но відміти­ти, що якість ви­го­тов­лен­ня си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer — за­сто­со­ва­на еле­мент­на ба­за, мар­ки ма­теріалів кон­ст­рукційних еле­ментів, кон­ст­рукційно-тех­но­логічні рішен­ня, якість зва­рю­валь­них, мон­таж­них та інших робіт —  ви­со­ка.
Вен­ти­ляційні си­с­те­ми ком­панії Schmelzer ма­ють ви­со­кий рівень тех­но­логічної надійності, що сприяє їхньо­му ефек­тив­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню. Відмов у ро­боті си­с­тем за весь час се­зон­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня не відміче­но. Тру­доміст­кість щозмінно­го технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня ста­но­вить 0,03–0,05 люд.-год. Во­ни зручні для вве­ден­ня в ек­сплу­а­тацію, про­ве­ден­ня мон­та­жу, технічно­го та тех­но­логічно­го об­слу­го­ву­ван­ня. За­вдя­ки цьо­му витра­ти на їхню експлуатацію фак­тич­но не­суттєві.
 

У складі кон­ст­рукції си­с­тем вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer для при­во­ду вен­ти­ля­торів за­сто­со­ву­ють­ еле­к­т­ро­дви­гу­ни. То­му оціню­ван­ня без­печ­ності та ер­го­номічності кон­ст­рукції пер­шо­чер­го­во про­ве­де­но на відповідність ви­мо­гам Технічно­го рег­ла­мен­ту з без­пе­ки низь­ко­вольт­но­го еле­к­т­рич­но­го об­лад­нан­ня. За йо­го ре­зуль­та­та­ми си­с­те­ми вен­ти­лю­ван­ня зер­на ком­панії Schmelzer (ви­роб­ництва Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG, Німеч­чи­на) вклю­чені до Дер­жав­но­го реєстру як нові зраз­ки технічних за­собів для аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су Ук­раїни.
 

До­статній технічний рівень, ви­со­ка надійність, здатність ви­со­ко­про­дук­тив­но функціюва­ти в різно­манітних скла­дах на різних куль­ту­рах під час їхнього  зберіган­ня за­без­пе­чу­ють си­с­те­мам вен­ти­ляції зер­на ком­панії Schmelzer сталий по­пит на рин­ку і до­сить ши­ро­ке та ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня у зер­но­ви­роб­ництві Ук­раїни. Спеціалісти гос­по­дарств, де вже за­сто­со­ву­ють ці си­с­те­ми, за­до­во­лені якістю та ефек­тивністю їхньої ро­бо­ти.

 

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник, завла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень і ви­про­бу­ван­ня ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інтерв'ю
экспорт
Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою українські аграрії отримали шанс вийти на канадський ринок. Втім, позитивний ефект буде відчутним не відразу. 
Микола Горбачов, керівник New World Grain Ukraine (Soufflet Group), президент Української Зернової Асоціації
Для успішного ведення агробізнесу мало виростити і зібрати хороший урожай, потрібно ще вміти його продати. Про основні засади роботи зернового трейдингу в Україні propozitsiya.com розповів

1
0