Спецможливості

Соя

12.08.20171245
Тех­но­логічні еле­мен­ти ви­ро­щу­ван­ня сої відпраць­о­вані до­сить по­вно. Але за­ли­ша­ють­ся техніко-тех­но­логічні пи­тан­ня, пов’язані зі зби­ран­ням вро­жаю, об­роб­кою та збе­ре­жен­ням вро
Еко­номічна роль сої без­сумнівна, то­му що рен­та­бельність її ви­роб­ництва мо­же ­ся­га­ти 200–400%
11.08.2017417
Гло­баль­ний ха­рак­тер про­бле­ми білка як ос­но­ви жит­тя на  Землі по­тре­бує постійної ува­ги і на­ро­щу­ван­ня ви­роб­ництва най­пов­ноцінніших білковмісних про­дуктів, яки­ми є зер­но, зер­но­
02.08.2017266
Синдром раптової смерті (SDS) передається через грунт через ураження його грибом. Втрати врожаю сої від SDS можуть досягати 100%, залежно від сорту і стадії розвитку рослини. В останні роки через
02.08.2017207
В Європі зростає інтерес і попит на продукти без ГМО, в тому числі і на соєві. Щоб зайняти поки вільну нішу великого європейського виробника «чистої» сої і соєвого продукту, Україні необхідно

01.08.2017532
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації
26.07.20171119
За­раз фахівці рин­ку відзна­ча­ють орієнтацію на профільність або зай­ман­ня гос­по­дар­ст­вом пев­ної ніші. Ко­рот­ка сівозміна стає нор­мою. Ви­со­ка при­бут­ковість со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи,

Сторінки

1
0