Спецможливості
Агрохімія

Особливості осінніх підживлень зернових

02.10.2017
4955
Особливості осінніх підживлень зернових фото, ілюстрація

Період зимового відпочинку — це час, коли в рослинах озимини відбувається уповільнення всіх важливих функцій та процесів життєдіяльності. Залежно від часу тривання зими та її перебігу рослини (після відновлення вегетації) можуть перебувати у різному стані. Щоб полегшити їм «весняний старт», слід уже восени потурбуватися про відповідне забезпечення культури поживними речовинами, тим більше, що майбутній урожай озимих будується саме в цей період.

 

 

 

У Польщі по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня во­се­ни на­бу­ває все шир­шо­го за­сто­су­ван­ня — на­сам­пе­ред у ви­ро­щу­ванні ріпа­ку. Все більше фер­мерів пе­ре­ко­ну­ють­ся у по­зи­тив­но­му ефекті, який за­без­пе­чує ви­ко­ри­с­тан­ня по­за­ко­ре­не­вих до­б­рив, що містять у собі бор, фо­с­фор і калій. Мож­на та­кож спо­с­теріга­ти, як із ро­ку в рік зро­с­тає зацікав­лен­ня осіннім під­жив­­лен­ням зер­но­вих.

Осіннє піджив­лен­ня зер­но­вих куль­тур

Озимі куль­ту­ри свій май­бутній уро­жай «бу­ду­ють» в осінній період. Озимі зла­ки слід ви­ро­щу­ва­ти та­ким чи­ном, щоб во­ни вхо­ди­ли у зи­мо­вий період уже ча­ст­ко­во сфор­мо­ва­ни­ми — це має вирішаль­ний вплив на май­бутній уро­жай: що раніше рос­ли­на сфор­мує стеб­ло, то більше во­на має шансів на фор­му­ван­ня силь­но­го пра­пор­це­во­го ли­ст­ка і добірно­го ко­ло­са. Суттєве зна­чен­ня у цей період (для злаків) ма­ють фо­с­фор і калій, а та­кож мар­га­нець та молібден.

Фо­с­фор є ком­по­нен­том, який впли­ває на швидкість рос­ту ко­ре­не­вої си­с­те­ми, за­вдя­ки чо­му рос­ли­ни кра­ще за­без­пе­чу­ють­ся во­дою та по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми із грун­ту. На­весні рос­ли­ни швид­ше роз­по­чи­на­ють ве­ге­тацію і ха­рак­те­ри­зу­ють­ся кра­щим рос­том. Фо­с­фор та­кож спри­ят­ли­во впли­ває на зер­но­у­тво­рен­ня у ко­лосі, що збільшує вро­жайність. Калій важ­ли­вий для вод­но­го обміну рос­лин, їхньої успішної пе­ре­зимівлі, а ра­зом із фо­с­фо­ром він ре­гу­лює обмін цукрів та білків. Калій ра­зом із фо­с­фо­ром, сіркою та магнієм істот­ним чи­ном впли­ває на ефек­тивність вне­сен­ня азо­ту. Мар­га­нець відіграє ве­ли­чез­ну роль у підви­щенні стійкості про­ти гриб­них за­хво­рю­вань, особ­ли­во в умо­вах теп­лої осені, а та­кож сти­му­лює ріст ко­ре­не­вої си­с­те­ми. Цей мікро­е­ле­мент важ­ли­вий та­кож для нор­маль­но­го пе­ребігу про­це­су фо­то­син­те­зу, бе­ре ак­тив­ну участь у на­ро­щу­ванні біома­си. Роль молібде­ну — участь у син­тезі спо­лук, що відповіда­ють за збіль­шен­ня стійкості рос­лин до низь­ких тем­пе­ра­тур.

За­сто­су­ван­ня осінньо­го по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня у ви­ро­щу­ванні ози­мої пше­ниці має ви­со­ку ефек­тивність. Про це свідчать ре­зуль­та­ти, от­ри­мані на Дослідній станції із оціню­ван­ня сортів (Бон­кув, Поль­ща; рис. 1, 2). За­сто­су­ван­ня по­за­ко­ре­не­вих до­б­рив у фазі по­чат­ку кущіння злаків обу­мо­ви­ло у се­ред­нь­о­му 6%-ву при­бав­ку вро­жаю порівня­но з об’єкта­ми, на яких по­за­ко­ре­неві до­б­ри­ва бу­ло за­сто­со­ва­но ли­ше на­весні.

Осіннє піджив­лен­ня ріпа­ку

У ви­ро­щу­ванні ози­мо­го ріпа­ку ду­же важ­ли­вим еле­мен­том, що впли­ває на пе­ре­зимівлю, є оп­ти­маль­ний термін сівби — він має бу­ти, відповідно, раннім (в умо­вах Польщі — дру­га-тре­тя де­ка­ди серп­ня за­леж­но від регіону), щоб ство­ри­ти для рос­ли­ни умо­ви для без­пе­рерв­ної 9–10-тиж­не­вої ве­ге­тації. Та­кий підхід дає мож­ливість «відпра­ви­ти» ріпак у період зи­мо­во­го відпо­чин­ку з оп­ти­маль­ною кількістю листків (8–10), то­в­стою ко­ре­не­вою ший­кою і відповідно роз­бу­до­ва­ною ко­ре­не­вою си­с­те­мою (мо­же ся­га­ти 40–50 см уг­либ профілю грун­ту). Слід за­зна­чи­ти, що у ріпа­ку вже в цей період (по­чи­на­ю­чи від фа­зи п’яти-ше­с­ти пар ли­с­точків) ут­во­рю­ють­ся за­чат­ки бо­ко­вих па­гонів і (від фа­зи вось­ми пар ли­с­точків) по­чи­на­ють фор­му­ва­ти­ся суц­віття, тоб­то вже во­се­ни за­кла­дається ос­но­ва май­бут­нь­о­го вро­жаю.

У період осінньої ве­ге­тації слід уни­ка­ти надмірно­го вне­сен­ня азо­ту, що у поєднанні з надмірно гу­с­тим висіван­ням стає при­чи­ною то­го, що верхівко­вий бу­тон підне­сеть­ся до­сить ви­со­ко над по­верх­нею грун­ту і це при­зве­де до йо­го про­мер­зан­ня у період зи­мо­во­го відпо­чин­ку. Крім то­го, надмірне вне­сен­ня азо­ту спри­чи­нює збільшен­ня вмісту во­ди у рос­лині, в ре­зуль­таті чо­го спо­с­терігається зни­жен­ня мо­ро­зостійкості та стійкості проти хво­роб. Щоб ріпак в осінній період до­сяг­нув на­леж­но­го рос­ту, слід за­без­пе­чи­ти йо­го фо­с­фо­ром, калієм і магнієм, а з мікро­е­ле­ментів — пе­ре­дусім бо­ром. Слід пам’ята­ти про ці пра­ви­ла, оскільки у вес­ня­ний період ріпак не бу­де ма­ти ча­су і мож­ли­вості для то­го, щоб на­до­лу­жи­ти зга­я­не та до­сяг­ти та­кої са­мої уро­жай­ності, що й у рос­лин, які бу­ли до­б­­­ре піджив­лені во­се­ни. Фо­с­фор має знач­ний вплив на пра­виль­ний роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­с­те­ми (до­б­ре роз­ви­не­на та, відповідно, дов­га ко­ре­не­ва си­с­те­ма за­без­пе­чує кра­щу пе­ре­зимівлю і до­ступ­ність во­ди й по­жив­них ре­чо­вин). Калій, своєю чер­гою, відіграє клю­чо­ву роль у фор­му­ванні ро­зет­ки ріпа­ку та йо­го пе­ре­зимівлі («згу­щує» клітин­ний сік, за­вдя­ки чо­му підви­щується мо­ро­зо­стійкість рос­лин). А та­кож він впли­ває на вод­ний обмін рос­ли­ни, що особ­ли­во важ­ли­во у періоди по­су­хи, оскільки ка­лій поліпшує жив­лен­ня азо­том.

Чер­го­вим важ­ли­вим ком­по­нен­том жив­лен­ня ріпа­ку є бор — осіннє піджив­лен­ня ріпа­ку бо­ром впли­ває на пра­виль­не фор­му­ван­ня ко­ре­не­вої ший­ки та на вда­лу пе­ре­зимівлю.

Без­за­пе­реч­ним підтвер­д­жен­ням ве­ли­ко­го зна­чен­ня осінньо­го піджив­лен­ня є ре­зуль­та­ти, от­ри­мані на Дослідній станції з оціню­ван­ня сортів у Пав­ловіце. З аналізу да­них, пред­став­ле­них на діаг­ра­мах (рис. 3, 4), до­б­ре помітна різни­ця між рівнем уро­жаю, от­ри­ма­но­го на ді­лян­ках, де бу­ло про­ве­де­но по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня, порівня­но із ти­ми, на яких по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня про­во­ди­ли ли­ше на­весні.

Пред­став­лені ви­ще ре­зуль­та­ти, а та­кож літе­ра­турні дані засвідчу­ють по­тре­бу за­сто­су­ван­ня ок­ре­мих ма­к­ро- та мікро­­еле­ментів, од­но­час­но підтвер­д­жу­ють не­обхідність вве­ден­ня осінньо­го піджив­лен­ня у постійну прак­ти­ку ви­ро­щу­ван­ня ози­мих куль­тур. Слід пам’ята­ти, що до­б­ре піджив­лені во­се­ни рос­ли­ни віддя­чать уже на­весні ре­зуль­та­та­ми успішної пе­ре­зимівлі, а літом — підви­ще­ною вро­жайністю.

 

Д. Вечорек, канд. с.-г. наук,
«Екоплон а.о.», Польща

 

Інформація для цитування
«Будуй» свій урожай  уже з осені/ Д. Вечорек// Пропозиція/ — 2014. — № 10. — С. 56-57

Інтерв'ю
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0