Спецможливості
Новини

Нова модель агрострахування в Україні

07.07.2010
799
Нова модель агрострахування в Україні фото, ілюстрація

На ринку агрострахування намічаються серйозні зміни. Насамперед вони пов'язані з можливим створенням (уже незабаром) Аграрного страхового бюро та ухваленням на державному рівні Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Про можливі позитивні перетворення та про нинішній стан вітчизняного агрострахування - інтерв'ю з експертом Проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC, група Світового банку) "Розвиток агрострахування в Україні" Наталією ІЛЬЇНОЮ.

На ринку агрострахування намічаються серйозні зміни. Насамперед вони пов'язані з можливим створенням (уже незабаром) Аграрного страхового бюро та ухваленням на державному рівні Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Про можливі позитивні перетворення та про нинішній стан вітчизняного агрострахування - інтерв'ю з експертом Проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC, група Світового банку) "Розвиток агрострахування в Україні" Наталією ІЛЬЇНОЮ.

До ос­тан­нь­о­го ча­су ми ба­га­то чу­ли про те, що з аг­ро­ст­ра­ху­ван­ням в Ук­раїні не скла­дається. Чо­му?
- То­му що аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раї­ні не­до­стат­ньо роз­ви­не­не. Щоб до­сяг­ти тих по­каз­ників, яких до­мо­глись Ка­на­да, США та Іспанія (а в цих країнах аг­ро­­стра­ху­ван­ню при­діляється ве­ли­ка ува­га), усім нам на­ле­жить зро­би­ти ду­же і ду­же ба­га­то. На да­ний мо­мент усі зацікав­лені сто­ро­ни, вклю­ча­ю­чи уряд, стра­хо­виків та сільгоспви­роб­ників, уже до­сить чітко уяв­ля­ють, в яко­му на­прям­­ку слід ру­ха­ти­ся. І цей план закріпле­ний у відповід­них до­ку­мен­тах. Зо­к­ре­ма, ро­бо­чою гру­пою при Міністерстві аг­рар­ної політи­ки Ук­раїни роз­роб­ле­на Кон­цепція роз­вит­ку си­с­те­ми стра­ху­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції. Нині ця ро­бо­та бу­де про­дов­же­на при Дер­жавній комісії з ре­гу­лю­ван­ня ринків фінан­со­вих по­слуг. Кон­цепція фак­тич­но ок­рес­лює мо­дель аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня, яка має бу­ти впро­ва­д­же­на в Ук­раїні.
До ос­тан­нь­о­го ча­су ми ба­га­то чу­ли про те, що з аг­ро­ст­ра­ху­ван­ням в Ук­раїні не скла­дається. Чо­му?
- То­му що аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раї­ні не­до­стат­ньо роз­ви­не­не. Щоб до­сяг­ти тих по­каз­ників, яких напрямку слід рухатися. І цей план закріплений у відповідних документах. Зокрема, робочою групою при Міністерстві аграрної політики України розроблена Концепція розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції. Нині ця робота буде продовжена при Державній комісії з регу­лювання ринків фінансових пос­луг. Концепція фактично окреслює мо­дель агрострахування, яка має бути впроваджена в Україні.
Кон­цепція - це те, що ми хо­че­мо зро­би­ти в май­бут­нь­о­му. Але для по­чат­ку хотіло­ся б більше дізна­ти­ся про по­точ­ний стан ук­раїнсько­го аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня і, особ­ли­во,  порівняно з ти­ми країна­ми, де цей інстру­мент уп­равління сільсько­го­с­по­дарсь­ки­ми ри­зи­ка­ми на­був знач­но­го по­ши­рен­ня.
- У Ка­наді, США та Іспанії справді ду­же ви­сокі по­каз­ни­ки аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня. Там щорічно стра­хуєть­ся від 50% до 80% посівів сільгоспкуль­тур. До того ж, стра­ху­ван­ня у цих країнах є до­б­рові­льним, але дер­жа­ва за­лу­чає ва­желі, які сти­му­лю­ють сільгоспви­роб­ників ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти стра­ху­ван­ня. Сільгосп­ви­роб­ник має пра­во от­ри­ма­ти до­та­цію від дер­жа­ви на ви­ро­щу­ван­ня тієї чи іншої куль­ту­ри, як­що бе­ре участь у про­грамі стра­ху­ван­ня і за­хи­щає своє ви­роб­ництво від по­год­них ри­зиків.
Що сто­сується Ук­раїни, то, на жаль, аг­ро­ст­ра­ху­ван­ням на да­ний мо­мент охоп­­ле­но ли­ше 3-5% посівів сільсько­гос­­по­дарсь­ких куль­тур. При цьо­му ми навіть не маємо точ­них да­них. Аг­ро­ст­ра­ху­­ван­ня нині вхо­дить до май­но­во­го стра­ху­ван­ня, і ре­аль­на ста­ти­с­ти­ка з'явить­ся ли­ше тоді, ко­ли на цей стра­тегічно важ­ли­вий для Ук­раїни вид стра­ху­ван­ня ви­да­ва­ти­меть­ся ок­ре­ма ліцен­зія і зби­ра­ти­меть­ся відповідна звітність. Нині ми мо­же­мо опе­ру­ва­ти ли­ше ти­ми да­ни­ми, які зібра­ло Міністер­ст­во аг­рар­ної політи­ки Ук­раїни в рам­ках ро­бо­ти за про­гра­мою ком­пен­сації ча­с­ти­ни стра­хо­вих премій (2005-2008 ро­ки), та да­ни­ми, які наш Про­ект зібрав під час дос­ліджен­ня рин­ку аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня за 2009 рік.
Слід відзна­чи­ти, що, по­при не­ве­ликі об­ся­ги, стра­ху­ван­ня 2009 ро­ку спра­цю­ва­ло ефек­тив­но. Рівень ви­плат (спів­від­но­шен­ня спла­че­них стра­хо­ви­ми ком­паніями сум відшко­ду­ван­ня до зібра­них ни­ми премій) становив 37%. Цей по­каз­ник є оп­ти­маль­ним. Він засвідчує те, що стра­хові ком­панії справді ви­ко­ну­ють свої до­говірні зо­бов'язан­ня: во­ни від­шко­до­ву­ють клієнтам збит­ки і тим са­мим до­по­ма­га­ють збе­рег­ти їхній бізнес, стабілізу­ва­ти до­хо­ди та роз­ви­ва­ти­ся далі.
То що ж ви­хо­дить: за відсут­ності спеціаль­ної ліцензії будь-яка стра­хо­ва ком­панія мо­же на­да­ва­ти по­слу­ги, пов'я­зані з аг­ро­ст­ра­ху­ван­ням? Ціка­во, якої во­ни бу­дуть якос­ті?
- Те­о­ре­тич­но такі по­слу­ги мо­же на­да­ва­ти будь-яка стра­хо­ва ком­па­нія, що має ліцензію на май­но­ве стра­ху­ван­ня. Од­нак аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня є ду­же спе­ци­фіч­ним та технічно склад­ним ви­дом стра­ху­ван­ня. Не кож­на стра­хо­ва ком­па­нія візьметь­ся за цю ро­бо­ту.
Щоб за­ст­ра­ху­ва­ти посіви, тре­ба ма­ти відповідних спеціалістів. Сіль­госп­ви­роб­ник навіть не роз­мов­ля­ти­ме з лю­­ди­­ною, ко­т­ра не знається на спе­цифіці йо­го бізне­су, хоч яку б стра­хо­ву ком­панію во­на не пред­став­ля­ла.
Стра­хо­ва ком­панія по­вин­на ма­ти не про­сто на­вче­ний пер­со­нал, але й досвід ро­бо­ти, вклю­ча­ю­чи: роз­роб­лені відпо­від­ним чи­ном стра­хові про­дук­ти, роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу пред­­став­ництв, якісне пе­ре­ст­ра­ху­ван­ня та інші еле­мен­ти, які за­без­пе­чу­ють ефек­тив­ну ро­бо­ту на рин­ку аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня - як для сіль­госп­ви­роб­ни­ка, так і для са­мої ком­панії.
За Ва­ши­ми оцінка­ми, чи ба­га­то в Ук­раїні та­ких ком­паній, які мо­жуть по­вноцінно пра­цю­ва­ти на аг­ро­ст­ра­хо­во­му рин­ку?
- Згідно з ек­с­перт­ни­ми оцінка­ми, та­ких ком­паній - близь­ко п'ят­над­ця­ти. Цьо­го не ба­га­то, але й не ма­ло. Вра­хо­ву­ю­чи спе­цифіку аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня, слід орієнту­ва­ти­ся не стільки на ве­ли­ку кіль­кість стра­хо­вих ком­паній, скільки на їхній про­фе­сіо­налізм та надійність.
Це ком­панії, які серй­оз­но пра­цю­ють на рин­ку сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го стра­ху­ван­ня, пла­ну­ють роз­ви­ва­ти свій бізнес у цьо­му на­прям­і, за­вой­о­ву­ва­ти ав­то­ри­тет та довіру клієнтів. Во­ни від­криті для співробітництва, го­тові за­по­зи­чи­ти ті на­пра­цю­ван­ня, які наш Про­ект, вив­чив­ши міжна­род­ний досвід та ук­ра­їнську прак­ти­ку стра­ху­ван­ня, про­­­по­нує рин­ку. Ці ком­панії та­кож ви­­я­­ви­ли ба­жан­ня ста­ти за­с­нов­­ни­ка­ми Аг­­рар­но­го стра­хо­во­го бю­ро.
Аг­рар­не стра­­хо­ве бю­ро - це щось но­ве на ук­раїнсько­му аг­ро­ст­ра­хо­во­му рин­ку. Що во­но собою яв­ля­тиме і чим зай­ма­ти­меть­ся?
- Це бу­де об'єд­нан­ня стра­хо­вих ком­­паній, які про­фесійно зай­ма­ють­ся аг­ро­­ст­ра­ху­ван­ням. Ос­нов­ни­ми йо­го за­вдан­ня­ми бу­дуть роз­роб­ка но­вих стра­хо­вих про­дук­тів, за­без­пе­чен­ня якісно­го пе­ре­ст­ра­ху­ван­ня, впро­ва­д­жен­ня об­ра­ної мо­делі роз­вит­ку си­с­те­ми аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­ра­їні та лобіюван­ня зак­ріп­лен­ня цієї мо­­делі в за­ко­но­давстві Ук­­раї­ни, зо­к­ре­ма, у Кон­цепції роз­вит­ку си­с­те­ми стра­ху­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції в Ук­раїні та у від­повідно­му за­коні. Нині пра­цює іні­ціатив­на гру­па із ство­рен­ня Бю­ро.
Хто вхо­дить до її скла­ду?
- Ініціатив­на гру­па скла­дається з пред­став­ників трьох об'єднань стра­хо­виків: Ліги стра­хо­вих ор­ганізацій, Ук­раїн­ської фе­де­рації убез­пе­чен­ня та Асоціації "Стра­хо­вий бізнес". Про­ект IFC "Роз­ви­ток аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раї­ні" ко­ор­ди­нує цю ро­бо­ту.
Ми от­ри­ма­ли підтвер­д­жен­ня від низки стра­хо­вих ком­паній (я вже зга­ду­ва­ла, їх - близь­ко п'ят­над­ця­ти) про го­тов­ність ста­ти учас­ни­ка­ми цьо­го об'єднан­ня. Ініціатив­на гру­па пра­цює з бе­рез­ня по­точ­но­го ро­ку. На кожній ро­бочій зустрічі роз­гля­дається низка пи­тань, які слід виріши­ти для ство­рен­ня Бю­ро. Ду­маю, що ус­та­новчі збо­ри Бю­ро відбу­дуть­ся до кінця лип­ня.
Бю­ро ство­рюється в рам­ках зга­да­ної Кон­цепції?
- Са­ме так. Бю­ро є тією ча­с­ти­ною мо­делі парт­нер­ст­ва між дер­жав­ним та при­ват­ним сек­то­рами у си­с­темі аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня, яка пред­став­ляє при­ват­ний сек­тор. Дер­жа­ву, відповідно до цієї мо­делі, пред­став­ля­ти­ме Агент­ст­во з уп­равління ри­зи­ка­ми, яке та­кож має бу­ти не­за­ба­ром ство­ре­не. Та­ким чи­ном, ба­ланс інте­ресів при­ват­но­го та дер­жав­но­го сек­торів бу­де втри­ма­но і, відповідно, бу­дуть за­хи­щені інте­ре­си сіль­госп­ви­роб­ників.
Хто іні­цію­вав ство­рен­ня но­вої си­с­те­ми аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні?
- Умо­ви для ство­рен­ня жит­тє­здат­ної си­с­те­ми аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня об'єктив­но визріли в Ук­раїні. Сіль­сь­ке гос­по­дар­ст­во нині є однією з провідних га­лу­зей еко­номіки і по­тре­бує роз­ши­рен­ня ін­стру­­ментів, які за­без­пе­чу­ють йо­го стабільну ро­бо­ту. Змі­на кліма­ту та серй­оз­ний вплив по­год­них ри­зиків на вро­жаї зму­си­ли дер­жа­ву та сіль­гос­пви­роб­ників уважніше по­гля­ну­ти на цю про­бле­му. Ра­зом із тим, стра­хові ком­панії заці­кав­лені в роз­вит­ку цьо­го бізне­су, а бан­ки - у якісно­му стра­хо­во­му за­хисті май­бут­нь­о­го вро­жаю як за­став­но­го май­на. Про­ект IFC "Роз­ви­ток аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня в Ук­раїні" став ка­таліза­то­ром цієї ро­бо­ти. Він поєд­нав інте­ре­си всіх сторін і ціле­с­пря­мо­ва­но до­по­ма­гає Ук­раїні у ство­ренні Бю­ро.
З Бю­ро все зро­зуміло: не сьо­годні-за­в­т­ра во­но за­явить про своє існу­ван­ня. Це ли­ше пи­тан­ня ча­су. А от як спра­ви з Кон­цепцією роз­вит­ку си­с­те­ми стра­ху­ван­ня сіль­­сь­ко­го­с­по­дарсь­кої про­дукції?
- Кон­цепція не­обхідна як до­ку­мент, який закріплює уз­го­д­же­не ба­чен­ня всіх зацікав­ле­них сторін. На жаль, не­давні політичні про­це­си, пов'язані з пре­зи­дент­сь­ки­ми ви­бо­ра­ми, при­галь­му­ва­ли ро­бо­ту над цим важ­ли­вим до­ку­мен­том. Нині си­ту­ація стабільніша, що дасть змогу ак­тивізу­ва­ти ро­бо­ту над Кон­цеп­цією. Ми маємо хо­ро­шу підтрим­ку та ро­зуміння з бо­ку Дер­жав­ної комісії з ре­гу­лю­ван­ня ринків фінан­со­вих по­слуг, що є не­аби­я­ким фак­то­ром.
Чи не при­ско­рить ство­рен­ня Бю­­ро ух­ва­лен­ня й са­мої Кон­цепції?
- Бе­зу­мов­но, це два пов'язані між со­бою про­це­си. Кон­цепція - це рам­ко­вий нор­ма­тив­но-пра­во­вий до­ку­мент, який на­крес­лює мо­­дель, що бу­де ство­ре­на в Ук­раїні. Бю­ро - це фак­тич­на ре­алі­зація цієї мо­делі. І, скоріш за все, по­ба­чив­ши не ли­ше до­ку­мен­тар­ну іні­ці­ати­ву з бо­ку аг­ро­­ст­ра­хо­во­го рин­ку, але і йо­го прак­тичні дії, дер­жа­ва при­ско­рить ух­ва­лен­ня Кон­цепції.
Щоб виріши­ти про­бле­ми, які на­ко­пи­чи­ли­ся за ми­нулі ро­ки у сфе­рі аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня, тре­ба на­ла­го­ди­ти тісну співпра­цю між стра­хо­ви­ка­ми та аг­раріями. То­му ­пи­тан­ня: як сільгоспви­роб­ни­ки ре­а­гу­ють на си­ту­ацію, що нині роз­гор­тається?
- Досі сільгоспви­роб­ни­ки до­волі па­сив­но ста­ви­ли­ся до аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня. При­чин для цьо­го ба­га­то. Од­на з них - на­явність не­га­тив­но­го досвіду то­го ча­су, ко­ли ри­нок тільки на­ро­д­жу­вав­ся, ко­ли не бу­ло ефек­тив­них про­дуктів, досвіду ро­бо­ти в цій сфері, до­стат­ньої інфор­мації про те, як гра­мот­но ко­ри­с­ту­ва­ти­ся стра­ху­ван­ням. Не бу­ло та­кож сфор­мо­ва­ної куль­ту­ри стра­ху­ван­ня. В ос­танні два-три ро­ки си­ту­ація поліпшується ча­ст­ко­во за­вдя­ки зу­сил­лям на­шо­го Про­ек­ту. Він приділяє ве­ли­ку ува­гу інфор­ма­ційній ро­­боті, яку ми про­во­ди­мо у тісній співпраці з Міністер­ст­вом аг­рар­ної по­літи­ки Ук­раїни, з йо­го об­ла­сни­ми та рай­он­ни­ми уп­рав­ління­ми. Так, у рам­ках на­вчаль­ної кам­панії для ви­роб­ників із січня 2009 ро­ку учас­ни­ка­ми дво­го­дин­них се­мі­нарів з аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня ста­ли по­над 2300 сіль­госпви­роб­ників. Ця кам­панія охо­пи­ла прак­тич­но всю Ук­раїну, і ми спо­діваємо­ся, що ця ро­бо­та три­ва­ти­ме й за підтрим­ки сіль­сь­ко­го­с­по­дарсь­ких до­рад­чих служб, з яки­ми ми на­ла­го­ди­ли тісну співпра­цю.
Ра­зом із тим, по­го­да підштов­хує сіль­госпви­роб­ників шу­ка­ти рі­шен­ня, як убез­пе­чи­ти свій бізнес. Цьо­го ро­ку, на­при­клад, у Харківській об­лас­ті, за оцін­ка­ми Асоціації фер­мерів та при­ват­них зем­ле­влас­ників Ук­ра­їни, за­ги­ну­ло близь­­­ко 90% ози­мої пше­ниці. Це оз­на­чає, що сіль­госп­ви­роб­ни­ки, які не за­ст­ра­ху­ва­ли своїх посівів, за­зна­ли мільйон­них збитків.
Підви­щен­ню інте­ре­су до стра­ху­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких ри­зиків спри­я­ли і круглі сто­ли, які на­весні цьо­го ро­ку бу­ли про­ве­дені на­шим Про­ек­том спіль­но з Міністер­ст­вом аг­рар­ної по­лі­ти­ки Ук­раїни в Су­мах, Кіро­во­граді та Рівно­му. За­га­лом у них взя­ли участь близь­ко 100 осіб. Більшість із них пред­став­ля­ли аг­рар­ний бізнес. За ре­зуль­та­та­ми цих круг­лих столів бу­ли ух­ва­лені ре­зо­люції, які відо­б­ра­жа­ють но­ве сфор­мо­ва­не став­лен­ня сільгоспви­роб­ників до пи­тань аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня.
Сільгоспви­роб­ни­ки ви­с­ту­па­ють за невідклад­не ух­ва­лен­ня Кон­цепції роз­вит­ку си­с­те­ми стра­ху­ван­ня сіль­сь­ко­го­с­по­дарсь­кої про­дукції в Ук­раїні, а та­кож за­ко­ну, який ре­гу­лю­ва­ти­ме стра­ху­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких ри­зиків за дер­жав­ної під­трим­ки. Сільгоспви­роб­ни­ки та­кож вва­жа­ють, що дер­жа­ва має зай­ня­ти ак­тив­ну по­зицію в роз­вит­ку аг­ро­­стра­ху­ван­ня, в то­му числі і че­рез задіян­ня фінан­со­вих інстру­ментів, виділен­ня від­повідних суб­сидій, роз­роб­ки стан­дарт­них стра­хо­вих про­дуктів.
Ми пла­нуємо пе­ре­да­ти ці ре­зо­люції, під яки­ми сто­ять підпи­си учас­ників круг­лих столів, уря­дові, Коміте­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань аг­рар­ної політи­ки та зе­мель­них від­но­син та іншим зацікав­ле­ним сто­ро­нам. І ми пе­ре­ко­нані, що го­лос сіль­госпви­роб­ників по­чу­ють усі, хто в Ук­раїні фор­мує аг­рар­ну політи­ку в ціло­му і, зо­к­ре­ма, - у сфері аг­ро­ст­ра­ху­ван­ня.

Мак­сим На­за­рен­ко,
Національ­ний прес-клуб
"Ук­раїнська пер­спек­ти­ва"

Інтерв'ю
У сезоні-2017 представництво Syngenta в Україні визнано низкою аналітиків та аграрних ЗМІ однією з найуспішніших транснаціональних компаній в державі. Syngenta Ukraine лідирує в сегменті продажів ЗЗР і насіння, надає консалтингову та... Подробнее
Кілька місяців тому компанія «Фінтех.Про» запустила унікальну платформу AgroАpp, яка допомагає сільгоспвиробникам швидко одержати фінансування без відсотків і часто без застави. Із сервісом уже співпрацюють найкращі банки України й... Подробнее

1
0